Sunteți pe pagina 1din 157

giannijololys

SANDY KEENE

Secrete
din trecut
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
SILVIA IORGULESCU

ALCRIS
Romance
giannijollys

Capitolul 1

Interviul final luase sfâr[it [i Gale p`r`si biroul companiei Triple


Star Line foarte bucuroas`. Abia dac`-i venea s` cread` c` i se \ntâmpla
ceva atât de minunat – fusese aleas` s` devin` asistent` medical` pe
vasul R.M.S. Eugenie. Pat Neilly o avertizase c` doamna Belmont, cea
care f`cea selec]ia candidatelor, era o femeie foarte dur`. Inteligen]a ei
sever` [i privirea p`trunz`toare o cople[iser` pe Gale \nc` de la primul
interviu. Atunci, fusese sigur` c` picase testul. Surpriza fusese \ns` cu
atât mai mare când fusese chemat` la o a doua \ntâlnire.
– Gale West. Hm! zisese doamna Belmont la primul interviu,
cercetând atent dosarul tinerei. Un nume perfect pentru a te trimite
pe un vapor, constat` femeia cu ironie.
– Da, dar ce r`coritor ar suna la tropice! replic` Gale.
Imediat \ns`, regretase \ndr`zneala avut`. Oare aceast` glum`
fusese potrivit` \n aceast` atmosfer` auster`? Doamna Belmont nu
comentase nimic, continuând s` cerceteze atent hârtiile pe care le avea
\n fa]`.
6 SANDY KEENE

Lui Gale i se pusese \n vedere de la bun \nceput c` se preferau


asistentele mai experimentate, mai mature. De aceea, la cei dou`zeci
[i trei de ani ai s`i, nu p`rea candidata ideal`. Pe un vas de tipul celui
pe care aspira s` lucreze, fiecare membru al echipajului trebuia s` fie
foarte eficace [i deplin responsabil.
– Dar exact asta vreau [i eu – responsabilitate, r`spunsese gr`bit`
Gale.
– Naivitatea tinere]ii! comentase enigmatic cealalt` femeie.
Dup` ce \ntâlnirea luase sfâr[it, doamna Belmont \[i scrisese
raportul c`tre superiori [i Gale aflase cu surprindere c` trecuse
examenul cu brio.
– De ce vrei s` pleci pe mare? continuase femeia.
– |ntotdeauna mi-am dorit asta. Dac` a[ fi fost b`rbat, mi-a[ fi ales
cu siguran]` meseria de marinar, r`spunsese Gale.
– |n]eleg, comentase examinatoarea. {i cred c` [tiu [i de ce. Pentru
c`, dup` p`rerea ta, via]a pe un vas \nseamn` numai distrac]ie, nu?
Inima tinerei se strânsese dureros. Femeia dur` din fa]a ei \i dezaproba
[i vârsta, [i visurile. Probabil uitase cum era s` ai un ideal.
Gale ar fi fost suprins` s` afle c` doamna Belmont \[i tr`ia \nc` visul
de dragoste cu un marinar, cu care se c`s`torise \n timpul r`zboiului.
Cel de-al doilea [i ultimul interviu fusese cu totul altfel. Doamna
Belmont putea fi chiar foarte dr`gu]` atunci când zâmbea.
Iar acum, dup` ce Gale fusese purtat` de la un departament la
altul, sub \ndrumarea unei secretare, [i absolut n`ucit` de valul de
informa]ii noi pe care era sigur` c` nu [i le va mai aminti, tân`ra era
preg`tit` pentru aventura vie]ii ei.
Gândurile nu-i d`deau \ns` pace.
SECRETE DIN TRECUT 7

Oare ce p`rere va avea mama ei despre plecare?


Dar Pat?
Chiar dac` avusese un rol esen]ial \n \mplinirea visului ei de-o
via]`, lui Pat Neilly nu-i era deloc pe plac ideea plec`rii tinerei pe mare.
Asta \nsemna s` p`r`seasc` actualul loc de munc`, s` plece din spitalul
unde \mp`r]iser` atâtea zile de munc` grea, dar [i clipe minunate de
satisfac]ii profesionale. {i, nu \n ultimul rând, s`-l p`r`seasc` pe el.
{i totu[i, Gale voia cu orice pre] s`-[i \mplineasc` visul.
Tân`ra era convins`, nici ea nu [tia de ce anume, c` plecarea pe
mare era legat` de \ntâlnirea marii iubiri, a b`rbatului care avea s`-i
schimbe total via]a.
Gale ajunse la lift, \nc` nevenindu-i s` cread` cele \ntâmplate.
Doamna Belmont \i spusese la plecare:
– Bine, domni[oar` West. Sunte]i angajat`. Ve]i \ncepe s` lucra]i cu
noi [i ve]i fi pl`tit` la \nceputul [i la sfâr[itul fiec`rei c`l`torii.
Liftul se opri la etajul ei [i b`rbatul aflat \n`untru deschise larg u[ile
pentru a-i face loc.
Ea \i zâmbi \n semn de mul]umire. Ochii b`rbatului o privir` la
\nceput neutru, apoi expresia de pe chipul lui se schimb` brusc,
trecând de la \ngândurare la un rictus asem`n`tor dezgustului.
Chiar [i dup` ce ie[i din lift, b`rbatul continu` s-o priveasc` t`cut,
cu u[oar` dar evident` nepl`cere.
Gale fu prea uimit` de atitudinea lui bizar` pentru a-i mai mul]umi.
Se \ncrunt` \n urma lui, privindu-l pân` când disp`ru dup` col].
– Ce naiba a v`zut a[a ciudat la fa]a mea? [opti Gale.
|n afara faptului c` obrajii ei erau u[or \mbujora]i, nu z`ri nimic
altceva care s` stârneasc` unui str`in o astfel de reac]ie, de[i se cercet`
8 SANDY KEENE

atent \n oglinda de buzunar. Nu-i crescuser` dou` nasuri, nu devenise


ceacâr` [i nu se uita cruci[... concluzion` ea cu umor.
– Probabil c` e alergic la genul meu de frumuse]e, chicoti ea. Slav`
Domnului c` nu to]i b`rba]ii sunt la fel, ad`ug` ea, ap`sând pe
butonul liftului.
Afar` era frig, dar \n aer se sim]ea deja miros de prim`var`. Luna
martie venise. Str`zile londoneze, strâmte leg`turi \ntre cl`dirile
cenu[ii [i \nalte, erau foarte aglomerate. Chiar [i porumbeii care
zburau deasupra ora[ului mohorât aveau un aer trist.
Gale \[i scoase din geant` pelerina de ploaie [i o trase peste
frumosul ei costum purtat la interviu. Inima \i b`tea de bucurie [i se
sim]ea extrem de norocoas`.
Ce minunat s` [tie c` \n curând se va afla pe mare [i va c`l`tori spre
]`rmuri \nsorite! Pân` \n Australia! |[i permitea s` \nfrunte nep`s`toare
frigul de afar` [i cerul cenu[iu de deasupra Londrei.
|n copil`rie, Gale fusese foarte impresionat` de povestirile despre
]`rile \ndep`rtate istorisite de un prieten de-al tat`lui, un misionar ie[it
la pensie care venea din când \n când \n ]ara natal`.
Chiar de atunci, Gale se hot`râse s` se fac` misionar`. {i nu
dintr-un zel religios deosebit, ci pentru a vedea la rândul ei locurile
superbe pe care reverendul Nu-[tiu-cum le str`b`tuse. A[a \ncepuse
probabil visul ei de a c`l`tori, care devenise apoi an de an mai
puternic.
Vapoarele [i marea o fascinau. Nu avioanele, ca pe celelalte copile.
Chiar [i atunci când prietena ei, Sue, devenise stewardes`, Gale nu
renun]ase la prima ei dragoste. Voia s` vad` lumea, nu cerul. Dar
destinul nu-i oferise aceast` [ans`. Pân` ast`zi.
SECRETE DIN TRECUT 9

Terminase [coala de asistente medicale tocmai la timp pentru a-[i


\ngriji tat`l bolnav. Nu se punea problema s`-[i lase mama singur` cu
aceast` responsabilitate pe umeri. Doamna West, o fiin]` dr`g`la[` [i
fermec`toare, era complet lipsit` de sim] practic.
Pân` la moartea tatei, cariera lui Gale r`m`sese \n a[teptare. Apoi,
devenise o problem` urgent`. Nu era genul care s` urmeze o facultate
[i nici n-aveau destui bani pentru a-[i continua studiile.
– Ai un dar \nn`scut pentru meseria de sor` medical`, o \ncuraja
doctorul Manfred, care le fusese al`turi \n timpul bolii tat`lui. Te-a[
putea recomanda pentru un post la fostul meu spital.
Fratele lui Gale, Peter, devenise pilot de \ncercare [i se c`s`torise.
Cuplul locuia \n Surrey, \n apropierea unei importante fabrici de
avioane. Doamna West [i nora nu se prea \n]elegeau, astfel c` mama
decise s` se mute la una dintre surorile ei. Gale r`m`sese astfel
singur`. Avea optsprezece ani [i se putea \nscrie la [coala de asistente.
Era o carier` care o atr`gea. |n timpul bolii tat`lui, experimentase
bucuria de a aduce pu]in` u[urare celor din jur [i sim]ea c` i se
potrivea meseria de sor` medical`. Doctorul Manfred avusese
dreptate.
{i apoi, numai asistentele cu diplom` puteau s` plece pe mare [i
puteau lucra \n ]`ri str`ine.
Un taxi o dep`[i \n grab`, stropindu-i ultima pereche de ciorapi pe
care o mai avea.
Aceast` \ntâmplare nu-i stric` \ns` buna dispozi]ie. Trebuia s`-l
\ntâlneasc` pe Pat Neilly la restaurantul Sauce Boat, acolo unde
majoritatea angaja]ilor de la spital luau masa, astfel c`-[i putea foarte
bine ascunde sub mas` dresul p`tat.
10 SANDY KEENE

|n autobuz, un b`rbat atr`g`tor [i \nalt \i aminti de b`rbatul pe


care-l \ntâlnise \n lift. Sângele \i n`v`li din nou \n obraji. Nu era
obi[nuit` s` stârneasc` astfel de reac]ii. Ei, la naiba! Momentul trecuse
[i n-avea s`-l mai vad` niciodat` pe acel str`in.
Dar, f`r` s` [tie de ce, Gale nu [i-l putea scoate din minte.
Necunoscutul era singurul care-i tulburase bucuria zilei. Poate era
unul dintre tinerii revolta]i, atât de des \ntâlni]i \n zilele noastre. Sau
poate pur [i simplu a[a se uita el la str`ini.
C`ldura [i aroma mânc`rii o \ntâmpinar` pe Gale când deschise
u[a restaurantului Sauce Boat. |l z`ri pe Pat [i se \ndrept` gr`bit` spre
masa lui. B`rbatul \[i privi semnificativ ceasul.
– |mi cer scuze c` am \ntârziat, Pat.
– Nu-i nimic, oft` el. Ai reu[it, nu-i a[a? ad`ug` el, privindu-i obrajii
\mbujora]i.
– Cum ai ghicit?
– Se vede cu ochiul liber. E[ti extrem de fericit`.
Gale râse cu pl`cere.
– Ei bine, ast`zi este ziua mea norocoas`.
– |mi pare r`u, dar nu putem s`rb`tori decât cu un suc de ro[ii,
r`spunse b`rbatul, \ntinzând c`tre ea paharul cu lichid ro[u. Astea
sunt condi]iile. Dar vom celebra cu siguran]` mai târziu.
Pat p`rea s`-i evite privirea.
– Bun, poveste[te, \ncepu el. Cum ai reu[it s-o \mblânze[ti pe
Bessie Belmont? |]i urez baft` pe mare, continu` Pat, ridicând paharul
\n cinstea ei.
– Pat! \l cert` Gale. Aduce ghinion s` ciocne[ti cu o b`utur` f`r`
alcool. Pat se \ncrunt`.
SECRETE DIN TRECUT 11

– Cum poate s` aduc` ghinion o urare de bine?


– Ai dreptate, Pat, zâmbi tân`ra.
Se p`rea c`, \ntr-adev`r, lui Pat nu-i pl`cea ideea plec`rii [i \ncerca
din r`sputeri, dar f`r` succes, s` se arate cât de cât amabil. Nu-i
spusese c` se bucura pentru ea, nu p`rea deloc fericit. {i nici nu [tia
s` se prefac`. Chipul lui era ca o oglind` fidel` a gândurilor. Dar nu
fa]a lui \l d`duse de gol acum. Reu[ise s`-[i confec]ioneze un zâmbet
destul de reu[it.
Mai degrab` \l tr`dase lipsa obi[nuitei sale bune dispozi]ii [i faptul
c`-i evita privirea.
Pentru a-i l`sa timp s` se acomodeze cu noile ve[ti, Gale \ncepu
s`-i povesteasc` pe scurt cum decursese interviul. Chelnerul veni la
mas`. Pe[tele [i cartofii pr`ji]i reprezentau un fel de mâncare foarte
solicitat la Sauce Boat. |n schimb, friptura avea consisten]a unei
ciubote vechi. Amândoi aleser` pe[tele [i Gale \[i continu` povestea
\ntâlnirii cu doamna Belmont.
– {i trebuie s` pleci peste dou` s`pt`mâni? \ntreb` Pat.
Tân`ra era fericit` c` amicul ei nu-[i pierduse pofta de mâncare.
Oricare i-ar fi fost sentimentele, `sta era un semn bun. B`rbatul
comand` \nc` o por]ie.
– {i acum, draga mea, \ncepu Pat, \]i voi spune p`rerea mea despre
toat` t`r`[enia asta. |n a[teptarea tartei cu mere, b`rbatul se hot`r\ \n
sfâr[it s-o priveasc` \n ochi.
– Când am vorbit cu unchiul meu pentru tine, n-am crezut nicio
clip` c` vei ob]ine postul. Am fost cam prost, nu? glumi el. {tiu c`
slujbele de genul `sta sunt foarte c`utate. Ceea ce \nseamn` c` e[ti o
fat` norocoas`.
12 SANDY KEENE

– Dar unchiul t`u mi-a \nlesnit... ob]inerea postului, r`spunse


Gale. Doamna Belmont mi-a spus ceva despre asta.
Doctorul Logan, directorul spitalului Triple Star Line, era unchiul
lui Pat [i prin intermediul lui auzise de aceast` slujb`. F`r` prezentarea
deosebit` pe care i-o f`cuse doctorul Logan, era improbabil s` ajung`
pân` la interviul final.
– Pat, \mi dau seama c` sunt norocoas`, zise ea cu seriozitate [i cu
ochii sclipind de recuno[tin]`. {i [tiu c` trebuie s`-]i mul]umesc ]ie
pentru asta. |]i sunt foarte recunosc`toare, Pat. {tiu c` n-a[ fi reu[it f`r`
tine.
– Ei, nu, replic` Pat, f`când un gest indiferent din mân`. Vorbesc
prostii, nu m` lua \n seam`, ad`ug` el zâmbind. Ai cuno[tin]ele
necesare pentru a reu[i singur`. {i apoi, e[ti o fat` frumoas` [i
inteligent`. Ar fi fost ni[te pro[ti s` te piard`.
Pentru câteva clipe, Gale se l`s` r`sf`]at` de ochii admirativi ai
b`rbatului. Calmul din privirea lui o f`cu s` uite dezgustul ghicit \n
privirea celuilalt b`rbat. |ntr-adev`r, Gale era o tân`r` frumoas`. P`rul
ei avea culoarea castanelor, iar ochii ei c`prui aveau luciri aurii. Avea
tenul palid al tuturor ro[catelor naturale.
Ciudat c` tocmai ei, singurii ro[ca]i din spital, se \mprieteniser`.
Pat avea p`rul ar`miu [i, ca [i cum toat` vitalitatea \i fusese absorbit`
de p`r, ochii \i r`m`seser` cenu[ii, neutri.
|ncepur` s` discute despre planurile de viitor ale lui Gale. Eugenie
avea s` p`r`seasc` ]ara pe data de 28 ale lunii.
– Eugenie? \ntreb` Pat cu interes. Din câte [tiu, amicul meu,
Graham Brett, este chirurg pe Eugenie. Ai din nou noroc. E un tip
minunat. |n felul lui.
SECRETE DIN TRECUT 13

– Poveste[te-mi despre el, \i ceru tân`ra, curioas`. Ce \nseamn` "\n


felul lui"?
– Nimic, nu te \ngrijora, o lini[ti Pat, oferindu-i o ]igar`. E un tip
dintr-o bucat` [i e total dedicat meseriei. De altfel, a[a trebuie s` fie un
doctor bun. De cele mai multe ori, meseria asta nu-i deloc u[oar`.
Unchiul Bernie \l consider` un om deosebit. Doctorii de pe vase sunt
de obicei fie suferinzi [i b`trâni, fie tineri care caut` s`-[i refac` via]a
dup` o aventur` sentimental` nefericit`. Dar Gray Brett nu pare s` fac`
parte din aceste categorii.
E absolut normal, ceea ce e destul de... suspect, râse el. L-am
\ntâlnit de câteva ori [i pot spune c` mi-a pl`cut. Pare absolut
neinteresat de femei, zâmbi Pat. Ceea ce \l face cu atât mai
recomandabil, din punctul meu de vedere.
– Câ]i ani are? relu` Gale. B`nuiesc c` nu-i \nsurat, de vreme ce e
alergic la femei.
– Nu l-am auzit niciodat` vorbind despre vreo so]ie. Vrei s`-l \ntreb
pe unchiul meu dac` [tie ceva, ca s`-]i creionezi portretul-robot?
– Ha-ha, f`cu ironic Gale. Nu-i normal s` m` intereseze b`rbatul
al`turi de care voi lucra?
– Ba da, ba da, dar nu prea mult. Când m` gândesc la to]i b`rba]ii
pe care-i vei \ntâlni, to]i milionarii `ia, to]i aventurierii... \mi vine s`-mi
dau palme.
– Pat, depinde de regulile companiei dac` ajung sau nu \n preajma
vreunui milionar. De obicei, pasagerii [i personalul nu se v`d prea des,
\i reaminti Gale.
– Ajunge s` te vad` o singur` dat`... dup` aceea, tic`lo[ii `ia boga]i
te vor urma peste tot.
14 SANDY KEENE

Gale râse, surprins` de ideile ciudate ale amicului ei. Auzi, s` existe
pe lume un vapor plin de milionari doritori s-o cunoasc`!
– Pat, nu mai bate câmpii! \l cert` ea.
Reluar` apoi discu]ia despre doctorul Brett. Pat devenise \ns` mai
vag \n explica]ii. B`nuia c` Graham Brett avea aproximativ treizeci de
ani. Era posibil \ns` ca seriozitatea chipului s`-l fac` s` par` mai \n
vârst`.
Clopotele bisericii din apropiere le reamintir` c` trebuia s` se
\ntoarc` la munc`. Gale ob]inuse o \nvoire pentru interviu, dar trebuia
s` revin` la serviciu [i s` recupereze timpul pierdut f`când ore
suplimentare.
Se \ntoarser` la spital pe scurt`tur`, pe str`du]e mici [i \nguste,
printre cl`diri cenu[ii. Gale ar fi vrut s` fac` sau s` spun` ceva care
s`-l ajute pe Pat s`-[i dep`[easc` triste]ea. Astfel c`-i promise, la
desp`r]ire, c` vor s`rb`tori \mpreun` \ntr-o sear`, \nainte de plecare.
Capitolul 2

Zilele care urmar` fur` foarte ocupate pentru Gale. Nu [tia ce s`


fac` mai \ntâi, \mp`r]it` \ntre cump`r`turi, ajustarea uniformei,
\nv`]area tuturor regulilor noi [i organizarea petrecerii de r`mas-bun
de la spital.
{efa ei \i d`du liber \ncepând cu sfâr[itul s`pt`mânii. Astfel, avea la
dispozi]ie nou` zile libere, pe care voia s` le petreac` al`turi de mama
ei.
Mama p`ruse sup`rat` când o anun]ase telefonic c` va pleca din
]ar` pentru trei luni, tocmai \n Australia. {i avea dreptate s` se
\ntristeze. Gale r`m`sese singurul ei copil.
Fratele ei, pilotul, disp`ruse \n misiune \ntr-o diminea]` [i nu se
mai \ntorsese. Nu se g`sise nicio urm` a pilotului sau a avionului. Asta
se \ntâmplase acum dou` luni.
Sim]indu-se u[or vinovat` c`-[i va p`r`si mama \n astfel de clipe
grele, Gale se gândi s`-[i petreac` ultimele zile dinaintea plec`rii
al`turi de ea.
16 SANDY KEENE

Gale nu fusese preg`tit` pentru sentimentul de adânc` triste]e


sim]it la p`r`sirea spitalului. Ca majoritatea lucrurilor care deveneau
amintire, spitalul se transforma treptat \n imagina]ia ei. Toate
momentele triste se [terseser` [i numai cele fericite \i r`maser` \n
minte. Latura nepl`cut` a vie]ii din spital, disciplina, micile invidii fur`
uitate \n favoarea camaraderiei [i atmosferei calde. |n fond, de-a lungul
anilor, acest spital reprezentase pentru ea un al doilea c`min [i
n`scuse \n sufletul ei loialitate [i afec]iune.
– Dac` te vei r`zgândi vreodat`, vom fi bucuro[i s` te primim
\napoi, \i spusese [efa ei cu un zâmbet cald, \ntinzându-i mâna la
desp`r]ire.
Gale \i mul]umise [i ie[ise \n grab` din birou, \nainte ca lacrimile
s`-i umple ochii.
|[i g`sise mama mai pu]in sup`rat` decât p`ruse la ultima lor
conversa]ie telefonic`. De fapt, doamna West p`rea foarte interesat`
de viitorul fetei [i gata s-o ajute cu toate preg`tirile.
Gale se gândi, cu oarecare invidie, c` singura persoan` care conta
acum \n ochii mamei era b`ie]elul lui Peter. Pe de alt` parte, era
con[tient` c` existen]a micu]ului era o adev`rat` binecuvântare pentru
inima r`nit` a doamnei West.
|n urm` cu un an, Peter fusese p`r`sit de so]ie, care se \ntorsese la
cariera ei \n televiziune, regretând amarnic c`-[i abandonase slujba
dup` nunt`. De atunci, doamna West \[i asumase cre[terea copilului
\n vârst` de cinci ani.
Acum, b`iatul ajunsese la vârsta [colii. Pip era pur [i simplu
adorabil. Mo[tenise p`rul blond al tat`lui [i ochii lui alba[tri, mari [i
inocen]i. Auzind de plecarea m`tu[ii, \i d`duse foarte multe comenzi
SECRETE DIN TRECUT 17

de cadouri, dar Gale nu-i f`cu nicio promisiune \n privin]a aducerii


unui cangur din Australia.
– Dac` v`d vreunul pe str`zile din Melbourne, poate. Dar nu cred
c` am timp s` vizitez arealul lor natural, r`spunse ea.
Gale era fericit` c` mama ei putea uita de moartea lui Peter
dedicându-se micu]ului Pip. A[a era ea. Trebuia s` se dedice cuiva. Mai
\ntâi so]ului, apoi fiului... |i pierduse pe amândoi.
Acum, Pip r`m`sese singura ei bucurie.
Bine\n]eles c`, sensibil` cum era, doamna West nu rezist` [i plânse
mult \n momentul desp`r]irii.
– E[ti prea tân`r`, draga mea, \i spuse ea.
– Mam`, protest` Gale, luând-o \n bra]e. Am dou`zeci [i trei de ani
[i sunt obi[nuit` s` am grij` de mine [i... de al]ii.
– S`-mi scrii, draga mea. S`-mi poveste[ti totul.
– Da, da, mii de foi de hârtie, promise Gale. Voi avea multe de
povestit, mam` drag`.
Pip \i permise s`-l s`rute pe obraz, apoi se retrase cu demnitate. De
când \ncepuse [coala, se revoltase \mpotriva oric`rei manifest`ri de
afec]iune, dar pricepu c` ocazia era una special` [i-i f`cuse m`tu[ii
hatârul de a se l`sa s`rutat.
Pat o a[tepta \n ma[in`. Valizele voluminoase fuseser` trimise
dinainte \n port. |i era foarte recunosc`toare lui Pat pentru c` se
oferise s-o conduc` la Tillbury. Ar fi fost foarte dificil s` se duc` pân`
acolo cu trenul.
– Ce zi frumoas`! coment` Pat, conducând \ncet c`tre Purley.
Pat era un om minunat, care o \n]elegea \ntotdeauna, se gândi Gale
cu recuno[tin]`, realizând c` voia s-o \nveseleasc`.
18 SANDY KEENE

Apoi, gândurile i se \ntoarser` c`tre mama ei. I se p`ruse ciudat c`


\n conversa]iile lor nu ap`ruse niciodat` numele mamei lui Pip.
– Mai [tii ceva despre Berry? o \ntrebase tân`ra.
Mama ei \i r`spunsese cu o privire aproape dur`.
– Nu.
– Presupun c` a aflat despre Peter, continuase Gale.
– I-am scris. I-am trimis o scrisoare la apartamentul din Londra,
unde locuia. }i-am spus atunci, nu mai ]ii minte? o repezise doamna
West. {i am scris adresa expeditorului pe plic, ca s` se \ntoarc` aici, \n
cazul \n care n-o primea.
Nu exista nicio \ndoial` c` Berry West aflase despre moartea
so]ului. Oare t`cerea ei \nsemna c` nu-i pas`? Sau \i era team` c`
soacra ei \i va cere s` aib` grij` de Pip, acum c` Peter nu mai putea
contribui la cre[terea copilului? Gale se cutremur`. Chiar [i o creatur`
cu sânge-rece ar fi avut mai mult` grij` de progeniturile ei.
Chiar \nainte de na[terea copilului, cumnata ei fusese foarte
\ngrijorat` de urm`rile sarcinii asupra aspectului ei fizic. Apoi, când
toate acestea trecuser` [i Pip se dovedise un copila[ excep]ional de
frumos, Berry devenise mândr` de calitatea ei de mam`. Pip fusese dus
pe la tot soiul de film`ri [i pozase pentru diferite reviste pentru copii.
Dar [i aceast` pasiune trecuse repede. Berry \[i pierduse rapid
interesul pentru copila[ [i se concentrase din nou asupra visurilor ei
de vedet`. Se \nscrisese la concursuri de frumuse]e, \ncepuse din nou
s` joace \n filme, l`sându-[i copilul \n grija bonelor, pân` când \n
sfâr[it \l abandonase.
Pip avusese o copil`rie trist`, dar nu p`rea s` simt` lipsa mamei. |n
ultimul an, bunica \i luase locul [i Pip ajunsese pur [i simplu s-o adore.
SECRETE DIN TRECUT 19

Se oprir` \n Soho, s` ia prânzul. Gale ar fi preferat s` mearg` mai


departe, fiind prea emo]ionat` ca s` se gândeasc` la mas`. Dar cum nu
trebuia s` ajung` la bord \nainte de venirea dup`-amiezii, \[i spuse
c`-i datora lui Pat m`car atât. Ghicise c` b`rbatul avea de gând s`
profite la maximum de aceste ore r`mase.
|n ultima parte a drumului, Gale deveni din ce \n ce mai
emo]ionat`. O nou` etap` a vie]ii ei \ncepea [i o lume nou` o a[tepta.
– Uite, asta va fi casa ta \n urm`toarele trei luni, zise Pat, privind
c`tre Eugenie. Pe vas se \nc`rcau proviziile.
– Mi se pare greu de crezut ca toate astea s` fie mâncate [i b`ute
\n numai trei luni, se mir` Gale. Sunt cantit`]i absolut uria[e.
Pat o lu` de bra], ajutând-o s` ocoleasc` obstacolele din drum,
pentru c` ochii fascina]i ai tinerei priveau numai vaporul. |ncetini
pasul când ajunser` la pasarel` [i puse jos valiza.
– Ei, am ajuns, vorbi el. M` \ntreb ce ne va rezerva viitorul. Ce se
va \ntâmpla oare \n aceste trei luni?
|ntre ei nu existase niciodat` o mare pasiune. Nota de triste]e
sentimental` din tonul lui se datora exclusiv desp`r]irii.
– Cine poate [ti? r`spunse ea \ncet. Te voi ]ine la curent cu toate
\ntâmpl`rile. Mul]umesc, Pat. Mul]umesc din suflet pentru tot. Mi-ai
fost mereu al`turi, ad`ug` ea, emo]ionat` la rândul ei de momentul
plec`rii.
– Am fost un prost, r`spunse b`rbatul, privind-o cu intensitate.
Cred c` am \nnebunit... te-am ajutat s` pleci de lâng` mine. Dar inima
ta nu m` voia, a[a c` oricum n-avea rost. Nu uita c` un om trist [i
singur te a[teapt` aici... când te vei distra pe vas, departe de mine.
Ei, asta era deja o exagerare retoric`! se gândi Gale.
20 SANDY KEENE

– Haide, Pat, zise ea, [tii bine c` niciodat` nu voi uita... s`-mi
amintesc de tine. Dar nu a[a, trist [i singur. N-ai mai fi Pat Neilly, dac`
ar fi a[a. Cât despre distrac]ii, m-am angajat pe vas ca s` muncesc [i
sper c` asta voi face. Distrac]ia va fi...
Gale se opri \n mijlocul frazei, privind uimit` dincolo de Pat.
Amicul ei se uit` la ea surprins. P`rea pur [i simplu \mpietrit`. Se
\ntoarse spre locul c`tre care privea tân`ra [i v`zu un b`rbat \nalt,
apropiindu-se gr`bit de pasarel`.
– La naiba! exclam` Pat, luminându-se la fa]` [i \ndreptându-se
c`tre omul la care Gale se uita insistent. E chiar Graham Brett!
Gale continu` s` priveasc` \n direc]ia necunoscutului,
\ntrebându-se unde mai auzise acest nume. |n fa]a ei se afla nimeni
altul decât b`rbatul care o privise cu atâta dispre] \n ziua când p`r`sise
birourile companiei, dup` interviu.
Cei doi b`rba]i \[i d`dur` mâna, amical. Surprinz`tor, domnul
Brett zâmbea. Nici urm` dein privirea dezgustat` de alt`dat`.
– Salut, Neilly. Ce faci pe aici? C`l`tore[ti cu noi? \ntreb` el, plin de
speran]`.
O, nu! se sperie Gale, amintindu-[i cine era personajul din fa]a ei.
Pat \i spusese c` medicul [ef de pe Eugenie se numea Graham Brett!
Acum realiza de ce prietenul ei \l descrisese ca fiind un b`rbat
fermec`tor. Zâmbetul lui era absolut minunat.
– |mi lipsesc ajutoarele [i ar fi trebuit ca cei de la companie s`-mi
g`seasc` pe cineva rapid, continu` el. Credeam c` tu e[ti acela.
– Nu, r`spunse Pat, ar`tând c`tre Gale. Dar ]i-am adus un alt ajutor
de pre]. Mândria spitalului nostru [i cea mai bun` sor` medical` care
i-a c`lcat vreodat` pragul.
SECRETE DIN TRECUT 21

Gale se str`dui s` r`mân` neclintit` sub privirea de ghea]` a ochilor


alba[tri.
– M` bucur s` te cunosc, zise Gale. Dac` nu m` \n[el, ne-am mai
\ntâlnit o dat`. Sunt fata pe care era s-o love[ti cu u[ile liftului...
Graham Brett f`cu un efort s`-[i \mblânzeasc` expresia, dar nu zâmbi.
– Desigur, mi-aduc aminte. Cum a[ putea s` te uit? replic` el,
\ntinzându-i mâna cu un gest politicos. Credeam c` m-am scuzat
pentru acea stâng`cie. M` tem c` m` gândeam \n alt` parte.
Hm, se gândi Gale. Te gândeai \n alt` parte, zici? Nu, nu, prietene,
te concentrai asupra figurii mele resping`toare.
– Bine ai venit la bordul vasului, domni[oar` West.
– Mul]umesc, f`cu Gale.
Apoi t`cu, mul]umindu-i \n gând lui Pat, care prelu` ini]iativa
conversa]iei. B`rbatul voia s` afle cum [i unde s-au mai \ntâlnit cei doi
[i de ce Gale nu-i m`rturisise c`-l cunoa[te \n ziua când \i vorbise
despre el. Dup` ce toate aceste \ntreb`ri fur` l`murite, Pat [i Brett
discutar` despre unchiul lui Pat.
Graham Brett nu mai zâmbea. Redevenise grav, posomorât.
Gale se sim]ea tulburat`. Ce schimbare \n planurile ei! Cât de
diferit` i se p`rea acum perspectiva c`l`toriei! |ntâlnise foarte multe
personalit`]i \n meseria ei, dar nu fusese niciodat` pus` \n situa]ia de
a lucra cu un om care o antipatiza. Sensibil` din fire, Gale nu se putea
imagina colaborând cu acest b`rbat. Dintr-un motiv greu de priceput,
viitorul ei [ef n-o pl`cuse de la prima \ntâlnire.
|i venea s` renun]e [i s` se \ntoarc` acas` cu Pat. Sim]ea nevoia s`
plâng`. Nu f`cu nici una, nici alta.
– Dac` e[ti gata, putem merge la bord, vorbi Graham.
22 SANDY KEENE

S`-[i ia r`mas-bun de la Pat sub privirea \nghe]at` a noului [ef fu o


experien]` nepl`cut`. Gale vru s`-[i exprime din nou recuno[tin]a fa]`
de el [i-l s`rut` pe obraz.
Pat, la rândul lui, o trase mai aproape [i o s`rut` pe gur`.
– Ai grij` de ea, Gray, strig` el c`tre Graham Brett, care avusese
pân` la urm` amabilitatea de a se \ndrepta c`tre pasarel` [i a-i l`sa
singuri. E foarte important` pentru mine.
Gale \[i st`pâni un tremur al trupului. Doamne, i se p`rea de-a
dreptul \nfior`tor s` fie \ncredin]at` acestui b`rbat!
|i promise din nou lui Pat c` avea s`-i scrie, iar acesta o mai s`rut`
o dat`.
– S` fii fericit`, zise el. C`l`torie pl`cut`, draga mea!
Doctorul Brett \i lu` bagajul [i-l \nmân` unui steward.
– Pe aici, Gale, o \ndemn` el. Vom sta pe puntea aceasta. Presupun
c` vrei s` arunci o privire afar`.
Gale privi c`tre chei [i z`ri capul ro[cat al lui Pat disp`rând \n
dep`rtare.
– Desp`r]irile reprezint` partea cea mai nepl`cut` a voiajului,
continu` Brett. La[i \n urm` familia, prietenii... Te obi[nuie[ti apoi cu
pasagerii, te \mprietene[ti cu ei \n timpul unui c`l`torii, [i apoi nu-i
mai vezi niciodat`. Dar desp`r]irile te \nva]` s` fii mai \n]elept [i s` nu
te mai implici emo]ional. Prespun c` e prima ta c`l`torie, nu?
Gale realiz` c` b`rbatul vorbea \ntruna numai pentru a-i l`sa timp
s`-[i revin`. Lacrimile \i curgeau \nc` pe obraji. F`r` s` [tie de ce, Gale
se sim]ea prost pentru c` b`rbatul interpretase gre[it rela]ia dintre ea
[i Pat. Dar ce mai conta? Poate era mai bine s` afle c` nu to]i b`rba]ii
o g`seau resping`toare.
SECRETE DIN TRECUT 23

Era stupid s` se lase influen]at` de antipatia lui. Când avea s`-l


cunoasc` mai bine, \l va \ntreba direct ce avea cu ea. Dac` va ajunge
vreodat` s`-l cunoasc`.
Spitalul de pe vas era mic [i foarte curat. Toate lucrurile de aici
erau miniaturale, dar nimic esen]ial nu lipsea. Exista chiar [i un bloc
operator.
– Folosit numai \n cazuri de urgen]`, \i explic` b`rbatul. Prefer`m
ca pacien]ii grav bolnavi s` fie transporta]i la ]`rm, atunci când e
posibil.
Ochii lui Gale cercetar` paturile comode, protejate de perdele,
ascultând ce-i spunea noul ei [ef.
– Vei \ntâlni [i restul personalului mâine diminea]` sau seara, la
cin`. Pân` când se \mbarc` pasagerii, toat` lumea are program de voie.
Gale era perfect con[tient` de personalitatea puternic` a celui de
lâng` ea. Era un tip obi[nuit s` aib` multe responsabilit`]i. Probabil c`
avusese un post important [i \nainte de a se angaja pe vas. Totu[i,
p`rea \nc` tân`r.
Sau poate p`rul lui blond str`lucitor, \n contrast cu tenul bronzat,
\l f`cea s` par` mai tân`r.
– P`cat c` asistenta McManus, [efa ta direct`, nu se afl` aici, s`-]i
prezinte cum se cuvine locurile. Va veni \ns` mai târziu.
|i vorbi apoi despre ceilal]i membri ai echipajului. Printre ei, se afla
[i un asistent, care avea s`-[i asume toate schimburile de noapte, dac`
acestea se dovedeau necesare.
– Ajunge pentru azi, \ncheie el. Te vei obi[nui destul de repede cu
responsabilit`]ile tale... iar pân` ie[im \n larg, nu vom avea prea mult
de lucru. Sper c` te descurci pe mare, zâmbi el.
24 SANDY KEENE

– {i eu sper, r`spunse Gale, nevrând s` m`rturiseasc` faptul c` era


prima ei experien]` de acest gen.
– Oricum, vei afla cât de curând. {i acum, presupun c` vrei s` te
duci \n cabin`, s`-]i desfaci bagajul, ad`ug` el.
Gale \l ascult` [i se \ndrept` spre stewardul care a[tepta t`cut \n
prag, preg`tit s-o conduc`.
– Gale! o strig` Graham, f`când-o s` se \ntoarc` din drum. Bine ai
venit la bord. Sper c` via]a ta aici va fi exact cum te a[teptai.
– Mul]umesc, r`spunse ea, intimidat`.
Era felul lui de a-[i cere scuze sau de a cere pace? Probabil realizase
c` Gale \i sim]ise aversiunea.
– Prima c`l`torie e cea mai frumoas`. |]i va pl`cea cu siguran]`,
dup` ce \]i vei reveni din [oc [i te vei obi[nui cu lipsa... lucrurilor pe
care le-ai l`sat \n urm`.
Pauza din fraza lui \i ar`t` tinerei c` Graham se referea de fapt la
Pat.
Gale sim]i c` ro[e[te.
– Mul]umesc, domnule, repet` ea, [i plec`.
Capitolul 3

Cabina lui Gale se afla pe puntea D, la tribord.


Fu foarte fericit` s` vad` c` bagajul \i fusese deja adus, de[i observ`
cu uimire c` geamantanul ocupa aproape jum`tate din podeaua
cabinei.
Stewardul care o condusese \i spuse, vorbind cu un accent
aproape ininteligibil:
– Când v-am v`zut venind la bord, cu doctorul, am \ntrebat imediat
de bagajul dumneavoastr`. Când despacheta]i, revin s` iau
geamantanul. |n cabinele astea, abia \ncape o pisic`.
Gale zâmbi [i-i mul]umi.
– Nicio problem`, domni[oar`! r`spunse el, p`r`sind cabina.
Gale \[i zâmbi \n oglinda de deasupra lavoarului. Sim]ea c`
\ncepuse o nou` via]`. |ncepu s`-[i desfac` vesel` bagajul, privind \n
jur cu entuziasm. Niciodat` nu mai fusese nevoit` s` tr`iasc` \ntr-un
spa]iu atât de mic. |[i arunc` p`l`ria pe pat, apoi haina, [i se apuc` de
treab`.
26 SANDY KEENE

Deodat`, auzi o b`taie \n u[`. O tân`r` \nalt`, brunet` [i slab`, intr`


\n \nc`pere.
– O, draga de tine! Te ocupi de organizare? râse fata. Doctorul
Brett m-a trimis s` v`d cum te descurci. Sunt Judy Morris.
– Dr`gu] din partea ta c` ai venit, r`spunse Gale, \ntinzându-i
mâna. Eu sunt Gale West.
– Da, [tiu. Dar, nu te opri din treab`. Te voi ajuta [i eu. Tu sco]i
hainele [i eu le ag`] \n dulap. Altfel, nu vei reu[i s` fii gata pân` la ora
cinei. Nu c` ar conta foarte mult o mic` \ntârziere. Azi avem program
de voie, continu` tân`ra. {tii, te invidiez pentru faptul c` e prima ta
c`l`torie. N-am uitat nici acum cât de emo]ionat` am fost eu la primul
voiaj. La mine, e a patra oar` când merg pe mare.
Era mai \n vârst` decât Gale. Se p`rea c` tinerele nu erau dorite pe
vas. |[i aminti c` doamna Belmont se plânsese de vârsta ei \nc`
necoapt`.
– Doctorul Brett mi-a spus s` te pun la curent cu treburile de pe
vas. A[a c`, dac` vrei s` afli ceva despre oamenii al`turi de care vei
c`l`tori, \ntreab`-m`. Despre doctor nu mai trebuie s`-]i spun nimic,
de vreme ce l-ai \ntâlnit, ad`ug` ea, cu o voce surprinz`tor de cald`.
Oare tân`ra avea o sl`biciune pentru Graham Brett?
– Toat` lumea \l place [i-l respect` pe doctorul Brett, continu`
Judy. Cred c` e cel mai iubit om de pe vas. E[ti norocoas` c` vei lucra
cu el... Te superi dac`-]i dau un sfat? \ntreb` ea, dup` o scurt` ezitare
– Nu, te rog.
– Ei bine, doctorul Brett nu-i tocmai misogin, dar pur [i simplu nu
e foarte interesat de femei. Se poart` frumos cu toate, dar nu
favorizeaz` pe niciuna. Asistenta Barraclough s-a \ndr`gostit
SECRETE DIN TRECUT 27

nebune[te de el. Au f`cut trei c`l`torii \mpreun` [i s`rmana Linda a


renun]at pân` la urm` la slujba asta, din disperare. Se crede c` [i-a
cerut transferul \n America de Sud, pentru c` pur [i simplu nu mai
putea rezista. Astfel c` e un b`rbat periculos, chiar dac` e atât de
atr`g`tor. Asta... voiam s`-]i spun.
Gale nu [tia cum s` reac]ioneze. S` râd`, s`-i mul]umeasc`? Sim]i
\ns` c` Judy era sincer` \n dorin]a ei de a o avertiza.
– A fost... necuviincios din partea mea s`-]i spun asta? \ntreb` Judy,
v`zând c` Gale nu r`spunde.
– Doamne, nu! Nu exist` nici cea mai mic` [ans` s` m` \ndr`gostesc
de doctorul Brett, o lini[ti Gale, râzând. Nici dac` ar fi singurul b`rbat
de pe vas. Judy p`ru u[urat` [i-[i continu` dezv`luirile.
– {tii, nu-i treaba lui s` ajute tinerele asistente s` se instaleze. Sora
McManus trebuia s` se ocupe de asta. Dar a[a e el. Nu scap` nicio
ocazie s` fac` o fapt` bun`. Cred c` [i-ar ajuta cu drag` inim` [i
du[manii. Dac` ar avea, desigur, lucru de care m` \ndoiesc.
Gale zâmbi, realizând adev`rul spuselor lui Judy. Fusese foarte
amabil din partea lui s-o aduc` la bord [i cu atât mai dr`gu] s-o trimit`
pe aceast` tân`r` s` aib` grij` de ea.
– Cred c` vei avea de-a face [i cu Brenda Knight, stewardesa care
se ocup` de copiii de pe vas, continu` Judy prezentarea personalului.
Brenda e foarte dr`gu]` [i amabil`. De altfel, prin \ns`[i natura muncii
ei, trebuie s` comunice mult cu pasagerii. Compania ne las` s` avem
rela]ii foarte destinse cu turi[tii, dar cu rezervele... de bun-sim]. Unele
firme sunt mai stricte, dar aici se cultiv` sociabilitatea. A, dar v`d c` ai
primit foaia cu regulile, constat` tân`ra, privind fi]uica a[ezat` pe
bagaje. Ai observat, deci, c` nu sunt foarte multe restric]ii.
28 SANDY KEENE

– Da, am remarcat.
– Ei, [i acum, dac` vrei s` iei cina cu mine [i cu Addie, te vom
a[tepta cu pl`cere, continu` Judy, preg`tindu-se s` plece. E mai mult
o reuniune de familie \n seara asta, [i-]i vom putea prezenta restul
colegilor. Voi veni s` te iau, ca s`-]i ar`t unde e sala de mese.
Gale \i mul]umi c`lduros, sim]indu-se ca o elev` \ntr-o [coal` nou`,
care-[i g`sise deja o prieten` [i o protectoare.
|nainte de a se schimba pentru cin`, se apropie de hublou [i privi
afar`. |nc`-i venea greu s` cread` c` se afla cu adev`rat pe un vapor. Se
\ntunecase, iar portul str`lucea mirific, \n sute de lumini scânteietoare.
Gândurile i se \ntoarser` c`tre cas` [i c`tre cei pe care-i l`sase \n
urm`. |n fond, era ajunul plec`rii ei. Se \ndrepta c`tre locuri
necunoscute, c`tre cel`lalt cap`t al lumii. Se va \ntoarce abia peste trei
luni...
Ciudat, dar \n mintea sa \[i f`cu deodat` apari]ia un chip bronzat,
cu tr`s`turi puternice, cu nasul drept [i buze ferme.
Graham Brett... Ce personalitate curioas`!
Gale sim]i c` o podidesc lacrimile, [i dorul de cas` o cuprinse
brusc. B`rbatul `sta \i stricase bucuria plec`rii, entuziasmul c`l`toriei.
Aruncase o umbr` nepl`cut` asupra \ntregii aventuri.
Judy Morris \i spusese c` e norocoas` pentru c` avea s` lucreze
al`turi de el. Dar tân`ra se \ntreb` cu am`r`ciune cum avea s` \ndure
aversiunea [efului s`u, zi dup` zi, trei luni \ncheiate.

***
SECRETE DIN TRECUT 29

Gale se trezi a doua zi diminea]` \nainte ca stewardesa s`-i aduc`


ceaiul. Spre mare ei surpriz`, adormise imediat [i se sim]ise foarte
confortabil \n patul mic din cabin`. P`rea c` se obi[nuise cu locurile
noi [i emo]iile \i pieriser` ca prin farmec.
Se trezise devreme, pentru c` voia s`-[i pun` la punct uniforma
\nainte de a se prezenta la munc`.
Rochia albastru-\nchis i se potrivea de minune [i-i punea \n
eviden]` tenul alb [i p`rul ro[u, str`lucitor.
Stewardesa, o femeie cu zâmbet pl`cut [i p`r cre], \i promise s`-i
aduc` \n cabin` ni[te pâine pr`jit` cu marmelad`, ca s-o scuteasc` s`
se duc` la micul dejun.
– Asta-i tot ce dore[ti, draga mea? Nimica toat`... nu uita c` ai
\nainte o zi de munc`. A[ putea s`-]i aduc [i ni[te ou` fierte.
– Nu, mul]umesc, zâmbi Gale. Nu m` simt \n stare s` m`nânc mai
mult.
Stewardesa se \ndep`rt`, cu o privire \n]eleg`toare. Noua asistent`
p`rea cam tân`r`. Nu era de mirare c` era emo]ionat`.
Dar Gale nu era emo]ionat` din pricina slujbei. Se privi \n oglind`
cu ochi critici.
Seara trecut` nu-l rev`zuse pe doctorul Brett. Judy Morris \i f`cuse
cuno[tin]` cu ofi]erii de pe vas, dar medicul nu ap`ruse la cin`.
Se uit` \nc` o dat` pe planul vasului \nainte de a p`r`si cabina,
\ngrijorat` c` nu va ajunge niciodat` s` se descurce prin labirintul de
coridoare.
Stewardesa care se ocupase [i de predecesoarea ei, sora medical`
Barraclough, \i spusese ora la care era a[teptat` la lucru. Astfel c`, la
opt fix, se prezent` la infirmerie.
30 SANDY KEENE

Aici, activitatea era deja \n toi. O stewardes` preg`tea sticle cu ap`


cald`. Gale era pe punctul de a o \ntreba la ce foloseau, când o siluet`
\nalt`, \mbr`cat` \n regulamentara uniform` albastru cu alb, ap`ru \n
cadrul u[ii. Gale o privi, curioas`.
– Asistent` West? \ntreb` o voce limpede. M` bucur s` te cunosc.
Sunt asistenta-[ef` McManus, se prezent` femeia, \ntinzându-i mâna.
– Bun` diminea]a, r`spunse Gale.
{efa ei avea ochii cenu[ii [i p`rul negru, strâns sever sub chipiu.
Asistenta McManus avea un aspect aproape monahal. Tân`ra realiz`
dintr-o dat` c` nu-[i strânsese p`rul [i se ru[in`. Superioara ei avea
probabil cam patruzeci de ani.
– Sper c` te-ai instalat bine. Din nefericire, am pierdut un tren
venind \ncoace [i am \ntârziat o zi.
|n timp ce vorbea, femeia studia atent`, cu ochii ei cenu[ii, fiecare
detaliu al ]inutei tinerei. Gale se felicit` c` avusese inspira]ia s` se
preg`teasc` meticulos \n diminea]a asta. Prima impresie era cea mai
important`, [i spera din tot sufletul ca [efa ei s-o plac`.
Când \i m`rturisi c` doctorul Brett o adusese la bord [i-i ar`tase
vasul, sprâncenele asistentei mai \n vârst` se ridicar` \n semn de
mirare.
– P`cat c` nu m-am aflat aici, s`-mi fac datoria cum se cuvine. Ar fi
trebuit s`-]i ofer informa]iile necesare despre munca pe vas. Acum, din
p`cate, n-avem timp. Avem prea multe de f`cut \n aceast` diminea]`.
|n]eleg c` n-ai mai fost niciodat` pe mare. |n ce m` prive[te, am
pierdut ajutorul pre]ios al asistentei Barraclough, al`turi de care am
f`cut trei c`l`torii, ad`ug` femeia, pe un ton de repro[. Sper c` vei
reu[i s` faci fa]` slujbei.
SECRETE DIN TRECUT 31

– Voi face tot posibilul, replic` Gale. Nu v`d de ce n-a[ reu[i s` m`


descurc. |n fond, meseria e aceea[i, fie c` o faci pe mare sau pe uscat.
– Realitatea e cu totul alta pe un vas, o contrazise cealalt`, schi]ând
un zâmbet sever. Am \n]eles c` pân` acum ai lucrat la spitalul St.
Ambrose. Pot recunoa[te dintr-o privire siguran]a [i mândria tipice
unei asistente de acolo. {i eu am fost la acela[i spital, zâmbi ea.
– Da? f`cu Gale, plin` de entuziasm.
– Nu fi atât de fericit`, r`spunse asistenta McManus. Din pricina
asta, voi avea mult mai multe preten]ii de la tine.
Dar Gale era extrem de mul]umit`. Era o surpriz` agreabil` [i
nea[teptat` s` \ntâlneasc` aici, pe vas, o persoan` al c`rei trecut era
legat de vechiul ei spital.
Femeia o anun]` c` vor avea \n curând un prim pacient, un tân`r
aflat \n recuperare dup` o opera]ie. Asta explica preg`tirea patului de
c`tre stewardes`. |n mijlocul propozi]iei se opri \ns`, privind dincolo
de Gale, cu o expresie oarecum alarmat`.
Gale nu recunoscu imediat silueta b`rbatului \n uniform`. Dar,
când acesta se apropie, realiz` c` era doctorul Brett. P`rea mai
atr`g`tor [i mai solemn.
– Bun` diminea]a, zise el.
Amândou` r`spunser` cu o \nclinare u[oar` a capului, apoi
doctorul Brett continu` explica]iile cu privire la noul pacient.
– Este vorba despre o opera]ie de apendicit`, realizat` \n urm` cu
câteva zile.
Vom ]ine pacientul sub supraveghere, de[i nu exist` motive de
\ngrijorare... din punct de vedere medical, cel pu]in.
– Exist` complica]ii de alt gen? interveni asistenta-[ef`.
32 SANDY KEENE

– O mam` [i o logodnic`, zâmbi b`rbatul, iar chipul i se lumin`


deodat`. Persoane sensibile... amândou`. Astfel c` mai bine
restric]ion`m vizitele câteva zile.
Gale sim]ea c` inima \i b`tea cu putere. Era \n fiecare clip`
con[tient` de aversiunea b`rbatului fa]` de ea. Atmosfera era
tensionat` [i fu fericit` când \l v`zu plecând.
Spre marea ei dezam`gire, asistenta-[ef` \i spuse c` avea s` lucreze
destul de mult \n preajma doctorului Brett. Ei, se gândi tân`ra c`utând
s` se lini[teasc`, poate timpul petrecut al`turi de acest b`rbat o va
ajuta s` scape de emo]ii [i s` se obi[nuiasc` \n sfâr[it cu prezen]a lui.
Programul cabinetului unde lucra doctorul era urm`torul:
dis-de-diminea]`, pentru membrii echipajului; de la zece la
unsprezece pentru turi[tii obi[nui]i [i de la unsprezece la prânz
pentru pasagerii de la clasa \ntâi. Gale [i sora McManus aveau s` fac`
schimb de ture pentru a acoperi aceste intervale orare, \n alternan]`
cu programul de la infirmerie. |n aceast` diminea]`, Gale trebuia s`-l
asiste pe doctor.
Când asistena McManus o chem` \napoi la infirmerie, ca s-o ajute
pe Ann Downing la depozitarea medicamentelor [i a altor rezerve,
Gale fu fericit`. Timpul era limitat, pentru c` pasagerii urmau s`
soseasc` [i aveau s` se confrunte \n curând cu primele solicit`ri de
\ngrijire medical`.
Downing era o femeie \ntre dou` vârste, foarte vorb`rea]` [i gata
s` \mp`rt`[easc` tot ce [tia cu noua coleg`.
|l cuno[tea pe pacientul care trebuia s` soseasc` la infirmerie.
Gareth Mathieson [i mama sa mai c`l`toriser` pe Eugenie [i acum
câteva luni, \ndreptându-se spre Anglia.
SECRETE DIN TRECUT 33

– Mathieson sunt o veche familie australian`, \i spuse Downing.


De[i ea e englezoaic`. Sunt cresc`tori de oi... e o afacere b`noas`...
Gale \[i d`du seama c` aceste cuvinte reprezentau repetarea unor
bârfe obi[nuite de pe vas. {i-ar fi dorit ca Ann Downing s` tac`, pentru
a-[i putea vedea \n lini[te de treab`. Dar femeia vorbea \ntruna,
\nmânându-i tinerei p`turile [i cear[afurile, ca s` le a[eze \n dulapuri.
Tân`rului Gareth Mathieson nu-i pl`ceau \ns` oile, care aduseser`
atâta b`net familiei. El avea alte ambi]ii. Voia s` devin` scriitor. Datorit`
banilor, \[i f`cuse rela]ii importante la un post de televiziune, [i-i
fuseser` ecranizate câteva piese scurte. Se p`rea c` stârnise aten]ia
publicului larg.
"Mie mi se pare un tip r`sf`]at", se gândi Gale.
– |n timpul voiajului c`tre Anglia, \[i continu` povestea colega ei,
Gareth Mathieson fusese cel mai popular b`rbat de pe vas. Tinerele
pasagere \l asaltaser`, atrase de farmecul lui personal, dar [i de averea
imens` pe care avea s-o mo[teneasc`. Dar tân`rul Mathieson era un tip
[iret. {i apoi, mai exista [i mama lui, o femeie sever`, care veghea ca
nimeni s` nu ajung` la inima fiului s`u.
– Dar se pare c` [i-a \ntâlnit \n sfâr[it aleasa, continu` Ann
Downing cu v`dit` satisfac]ie. Se aude c` se \mbarc` al`turi de o
logodnic`, pe care o duce acas`, \n Australia.
|ncet-\ncet, vasul \ncepea s` prind` via]`, odat` cu sosirea
pasagerilor la bord. La prânz, aveau s` p`r`seasc` portul. Gale auzea
continuul du-te-vino al \mbarc`rii [i entuziasmul preg`tirilor o
cuprinse [i pe ea. |n câteva ore, se vor afla \n larg.
La zece [i jum`tate, se lua pauza de cafea, binevenit` dup` un
\nceput de zi aglomerat.
34 SANDY KEENE

Gale fusese l`sat` s` aib` grij` de infirmerie [i i se d`duse sarcina


de a primi pacientul. |[i b`u rapid cafeaua [i ie[i pu]in pe punte,
\nainte de a se \ntoarce la munc`.
Pasagerii soseau \n num`r mare, \mbr`ca]i sobru, \n culori \nchise,
\n ton cu vremea de afar`. Ici-colo se z`rea câte o p`l`rie colorat` sau
sariul \nflorat al unei indience. Culoarea de smarald a p`l`riei unei
tinere \i atrase aten]ia. O pat` de culoare \n cenu[iul [irului de
pasageri.
Gale zâmbi, strângându-[i pelerina \n jurul trupului [i \ntoarse
spatele priveli[tii de afar`, revenind la infirmerie.
Gareth Mathieson p`rea la prima vedere un tân`r absolut obi[nuit.
Brancardierii \l aduser` pe targ` [i-l a[ezar` cu grij` pe pat, l`sându-l
\n grija ei. Apoi ap`ru doctorul Brett [i cei doi b`rba]i \ncepur` s`
discute. Poate c` niciun b`rbat n-arat` foarte elegant [i demn \n pijama
maro cu dungi banale, dar Gareth aducea mai degrab` cu un
adolescent.
Gale sim]ea nevoia s` se duc` lâng` el [i s`-i aranjeze frizura rebel`.
B`rbatul avea obiceiul de a-[i trece mereu mâna prin p`r \n timp ce
vorbea, lucru care nu-l ajuta deloc s`-[i ordoneze podoaba capilar`
mereu r`v`[it`. Tân`ra se \ntreb` ce vârst` putea avea. I se p`rea ciudat
ca o fat` s` fie logodit` cu un tip ca el, aproape un adolescent. Cât
despre dramaturgie – ei bine – nu p`rea s` [tie destule lucruri despre
via]` pentru a o descrie.
Oricum ar fi fost, nu p`rea deloc tipul egoist [i r`sf`]at pe care Gale
se a[teptase s`-l vad` \n urma povestirilor asistentei Downing.
Avea ochii c`prui [i lumino[i, iar râsul lui spontan [i vesel o cuceri
\ndat`. Gale se trezi gândindu-se la logodnica lui [i sperând ca fata s`
SECRETE DIN TRECUT 35

fie la fel de dr`gu]`. Averea familiei reprezenta o mare tenta]ie pentru


toate tinerele puse pe c`p`tuial`. Poate de aceea mama lui st`tea
mereu la pând`, gata s` \nl`ture din preajma fiului ei pretendentele
nepotrivite.
– Of, sunt foarte mul]umit c` am ajuns aici, \i m`rturisi el lui Gale,
când doctorul Brett plec`. Credeam c` voi pierde cursa.
– Era atât de important pentru tine s` c`l`tore[ti pe Eugenie?
\ntreb` Gale.
El \ncuviin]` hot`rât din cap.
– Da! Toate lucrurile erau aranjate pentru c`l`torie... {i nu-i u[or
s` preg`te[ti a[a ceva. Sunt multe de f`cut – nu-i a[a – când pleci la
drum lung. Iar pentru mine, miza era cu atât mai mare. Am ceva de
f`cut...
|n aceste clipe, b`rbatul p`rea un pic mai matur, mai \n vârst`.
– {tii cumva dac` mama se afl` deja la bord? relu` el.
– Pot afla, dac` vrei.
Gale o trimise pe Ann Downing s` se intereseze dac` doamna
Mathieson se \mbarcase [i gândurile ei se \ndreptar` din nou c`tre
tân`rul pacient. Era un tip dr`gu], iar zâmbetul lui era sincer [i
atr`g`tor. Dar de ce p`rea atât de \ngrijorat [i care era acel lucru
misterios pe care trebuia s`-l \ndeplineasc`? De ce aceast` c`l`torie [i
acest vapor erau atât de importante pentru el?
Agita]ia \mbarc`rii continua. Infirmeria p`rea o oaz` de calm, \n
mijlocul h`rm`laiei de afar`.
De fiecare dat` când Gale traversa holul dintre infirmerie [i sala de
opera]ii, se \ntâlnea cu stewarzi gr`bi]i care c`rau bagajele pasagerilor
c`tre cabine.
36 SANDY KEENE

Mai târziu, cu un fior de emo]ie, Gale realiz` c` vaporul se pune \n


mi[care. Se auzi sunetul sirenei, semnul de plecare! Asistenta-[ef` veni
\n infirmerie [i, z`rind-o privind pe fereastr`, \i zise cu indulgen]`:
– Du-te pe punte, dac` vrei s` vezi plecarea.
– Mul]umesc, mul]umesc, strig` Gale, \ndep`rtându-se.
Afar`, amicii [i familiile pasagerilor fluturau bra]ele \n semn de adio
[i-[i transmiteau mesaje de ultim moment. Gale sim]i c` se sufoc` de
emo]ie. Era prima oar` când \[i p`r`sea ]ara. Dar inima \i spunea c`
totul va fi bine [i b`tea fericit`, plin` de \ncântare.
Se \ndep`rtau de ]`rm. Oare ce-i va aduce noua via]`, noua
aventur` \n care se preg`tea s` intre?
Oamenii deveneau din ce \n ce mai mici, p`rând o mas` cenu[ie \n
dep`rtare. Gale \[i dori ca cineva s`-i fac` [i ei semne de adio de pe
mal... mama ei... Pat...
O lacrim` \i alunec` pe mân`. Ah, ce sentimental` devenise!
Trebuia s`-[i revin`!
|ncepu s` se plimbe pe punte, gânditoare. Deodat`, realiz` c`
lâng` ea se afla doctorul Brett. Cufundat` \n gânduri cum era, nici
nu-i remarcase prezen]a
– Ei, domni[oar`, cum te sim]i? \ntreb` b`rbatul cu o voce cald`.
Gale spera c` nu se afla aici de prea mult timp, c` nu-i v`zuse lacrimile.
– Bine, zâmbi ea. Pu]in speriat` de faptul c` nu mai exist` cale de
\ntoarcere.
– Alung` gândul `sta! Te vei sim]i foarte fericit` c` ai ales marea
peste numai câteva zile, când vom naviga c`tre ]`rmuri mai \nsorite.
Da, recunosc, exist` \ntotdeauna o strângere de inim` când p`r`se[ti
portul, chiar dac` e[ti obi[nuit cu plec`rile.
SECRETE DIN TRECUT 37

Cu atât mai mult când e prima oar`... mi-aduc aminte [i acum cum
a fost prima mea c`l`torie.
Iat`, deci, c` \n ciuda ochilor \nghe]a]i [i a chipului s`u serios, avea
[i el sentimente.
– Te sf`tuiesc din experien]`, trebuie s` te bucuri de voiajul `sta,
continu` el, \ntorcându-se c`tre ea cu aceea[i expresie stânjenit`, de
parc` ar fi fost for]at s` se poarte bine cu ea. Mi-ar pl`cea s` m` prive[ti
ca pe un prieten, Gale, ad`ug` el cu dificultate. Dac` ai vreodat`
nevoie de ajutor sau de vreun sfat... s` vii la mine. Prietenul t`u, Pat
Neilly, mi te-a l`sat \n grij`, nu-i a[a?
Spunând acestea, se \ndep`rt` rapid. Gale r`mase \n urma lui,
nedumerit`.
Capitolul 4

Când se \ntoarse la infirmerie, Gale o g`si pe asistenta-[ef` studiind


dou` liste.
– Cred c` ar trebui s` facem un control preliminar al pasagerilor \n
cabine chiar azi dup` prânz, ca s` ne u[ur`m munca de mâine, zise
femeia, cercetând listele. Da, da, obi[nuitele cazuri de bron[ite, ulcer,
diabet... doi bolnavi \n recuperare. Un epileptic – care are o asistent`
personal`. De obicei, \mp`r]im cabinele \ntre noi, fiecare f`când turul
turi[tilor [i al pasagerilor clasei \ntâi, alternativ. Ast`zi, tu te vei ocupa
de turi[ti.
– Bine, zise Gale, luând lista care i se cuvenea.
– Ast`zi nu avem clar stabilite schimburile, dar ar fi bine s` te
\ntorci aici \ndat` ce termini vizitele [i s-o schimbi pe Downing, care te
va a[tepta. Infirmeria nu trebuie p`r`sit`, atâta vreme cât exist` un
pacient.
Lui Gale \i era foame. Gongul de prânz sun` [i tân`ra se \ndrept`
rapid c`tre sala de mese. Pe fiecare mas` se afla câte un aranjament
SECRETE DIN TRECUT 39

floral. Un steward o conduse la o mas` de dou` persoane, aflat`


\ntr-un col] al salonului, spunându-i c` ea [i sora-[ef` vor \mp`r]i
aceast` mas`.
|n timp ce savura prânzul, tân`ra se gândea la \ntâlnirea cu Graham
Brett. Era furioas` pe el [i pe cuvintele pe care acesta i le spusese. Oare
se str`duia s-o plac` de dragul lui Pat? Cu prima ocazie, trebuia s`-i
spun` c` Pat nu era "prietenul" ei.
Când se \ntoarse \napoi la infirmerie, era dup`-amiaz`. Terminase
de f`cut turul cabinelor de pe lista ei. Nu \ntâlnise niciun caz grav, care
s` necesite chemarea medicului, de[i avusese de-a face cu numeroase
solicit`ri de a primi ajutor. Se p`rea c` simpla vedere a uniformei \i
f`cea pe oameni s` realizeze cât de neajutora]i erau. Trat` accidente
minore, d`du sfaturi legate de u[oare indispozi]ii... \ntrebându-se dac`
nu cumva avea s` fie certat` de asistenta-[ef` pentru \ntârziere.
Dar asistenta McManus nu se \ntorsese \nc`. |n schimb, o g`si pe
doamna Mathieson lâng` patul copilului s`u.
Gale fu pl`cut surprins` de personalitatea ei pl`cut` [i cald`. Nu i
se p`ru deloc o femeie-despot. Ann Downing o descrisese total eronat.
Era o femeie slab`, elegant`, cu p`rul cenu[iu.
– Tu trebuie s` fii asistenta despre care Garry mi-a vorbit atât, o
\ntâmpin` mama pacientului. Mi-a spus c` e[ti foarte dr`gu]`.
– Cred c` m` voi bucura de o lung` [i pl`cut` convalescen]`,
interveni Gareth.
– ~sta nu-i neap`rat un lucru bun, dragule, zise cu sub\n]eles
doamna Mathieson, iar Gale sim]i c` \ntre cei doi exista o oarecare
tensiune.
Doamna Mathieson plec` foarte repede. Garry era obosit.
40 SANDY KEENE

– La \nceput, am fost foarte \ngrijorat` când Garry mi-a spus c` vrea


s` c`l`toreasc` atât de curând dup` finalizarea opera]iei, \i m`rturisi ea
lui Gale, care o \nso]i pân` la u[`, dar acum sunt mai lini[tit`, pentru
c` simt c` a nimerit pe mâini bune.
– Mul]umesc, doamn` Mathieson, zâmbi Gale. Vom face tot ce
putem pentru a v` p`stra p`rerea bun` pe care o ave]i despre noi. La
revedere.
Gale se uita pe observa]iile despre pacien]i, când Ann Downing
veni s-o schimbe.
– E ceva ciudat cu familia Mathieson, zise ea, f`r` alt` introducere.
– Da? \ntreb` Gale pe un ton dezinteresat.
– Da. Prietena lui a vrut s` vin` s`-l vad`, dar când i-am spus c`
mama lui se afl` \n`untru, a fugit imediat, ca o pisic` speriat`. E ceva
\n neregul` aici, nu ]i se pare? Se presupune c` sunt logodi]i...
– Cred c` n-a vrut s` deranjeze.
Downing nu p`rea convins`.
– Din câte \mi dau seama, i-a fost team` s` nu fie prost primit`.
– Via]a personal` a pacien]ilor no[tri nu ne prive[te. Avem [i a[a
destule de f`cut \n privin]a trupurilor lor.
Downing r`spunse, cu oarecare antipatie:
– Nu v`d ce e r`u \n a te interesa de o astfel de poveste.
Apoi se preg`ti s` plece, afi[ând un aer jignit. Se \ntoarse \ns` brusc
de la u[`, privind chipul impasibil al colegei sale.
– {tii, mi se pare c` te cunosc de undeva. Ai lucrat vreodat` \n
nord?
Gale se uit` la ea cu uimire.
– Nu. Am fost angajat` numai la Londra.
SECRETE DIN TRECUT 41

– Atunci, nu te [tiu de acolo... dar fa]a ta \mi este foarte familiar`.


Când Downing p`r`si \n sfâr[it biroul, Gale se gândi c` sem`na
probabil cu cineva cunoscut de Ann cândva. Fiecare \[i are dublul
undeva pe lume. Oare nu cumva o astfel de asem`nare era motivul
antipatiei pe care se p`rea c` i-o stârne[te lui Graham Brett? Poate avea
o fa]` comun`...
Garry Mathieson o chem` lâng` el. P`rea \ngrijorat [i nelini[tit.
– Sor`, nu \n]eleg de ce logodnica mea n-a venit \nc` s` m` vad`.
M-a vizitat oare când dormeam, dup` prânz?
– Din câte [tiu eu, nu, r`spunse Gale, \ntrebându-se dac` trebuia
sau nu s`-i spun` ce aflase de la colega ei.
– Presupun c` a ajuns la bord, nu? relu` el, p`rând atât de
\ngrijorat, \ncât Gale se hot`r\ s`-i spun` adev`rul.
– B`nuiesc c` s-a gândit c` un singur vizitator e de-ajuns... [i a avut
dreptate.
B`rbatul r`sufl` u[urat, aflând c` logodnica lui se afla la bord.
– De ce n-a intrat... nu, nu e bine... se \ntrerupse el. Nu se prea
cunosc [i sper s` devin` prietene \n timpul c`l`toriei. Asta \mi doresc.
Mi-e team` c` mama poate fi un pic... intimidant` [i iubita mea e atât
de sensibil`! Dar nu ajungem nic`ieri dac` \i e team` de mama.
– A[a e, aprob` Gale, dar via]a la bordul unui vas poate ajuta dou`
persoane s` se \n]eleag`, s` se cunoasc` mai bine. Pân` \n Australia e
drum lung. Sunt convins` c` n-ai de ce s`-]i faci griji, zâmbi ea.
– Dup` ce o va cunoa[te, mama o va adora. E cea mai minunat`
fat` din lume. Vei vedea [i tu, când ]i-o voi prezenta.
– Abia a[tept, r`spunse Gale, amuzat` [i \nduio[at` de entuziasmul
tân`rului \ndr`gostit.
42 SANDY KEENE

– Crezi c` sunt naiv?


– Nu, cred c` e minunat ce sim]i pentru ea.
|ncepur` s` râd` amândoi din toat` inima. Chiar atunci, intrar`
doctorul Brett [i sora-[ef`. Gale sim]i \ndat` privirea t`ioas` a
doctorului a]intit` asupra ei, iar asistenta McManus o invit` discret \n
birou [i \ncepur` s` scrie raportul cazurilor \nregistrate pe parcursul
zilei.
Gale fu uimit` de felul \n care doctorul [i sora-[ef` se \n]elegeau.
Se vedea limpede c` formau o echip` perfect`. Colega ei mai \n vârst`
p`rea s` [tie dinainte gândurile doctorului. Probabil datorit`
c`l`toriilor f`cute \mpreun`. Se respectau [i se apreciau reciproc, iar
Gale avea senza]ia c` este exclus` din aceast` prietenie.
{efa ei \i permise s` ia o scurt` pauz` dup` plecarea doctorului. De
obicei, luau scurte pauze din când \n când \n timpul dup`-amiezii [i
erau liberi definitiv dup` terminarea vizitelor \n cabine. Foster,
asistentul medical, era de serviciu noaptea. Cabina lui se afla chiar
lâng` infirmerie. Era deja \ntuneric când Gale ie[i pe punte, fericit` s`
poat` respira aerul curat de afar`, dup` o zi \ntreag` petrecut` pe vas.
Pân` acum, se descurcase bine.
Noi preocup`ri ap`ruser` \n via]a ei. Era din ce \n ce mai interesat`
de povestea lui Garry Mathieson. S`rmanul copil! Abia acum \i
\n]elegea dorin]a de a ajunge pe vas.
Se p`rea c` tân`rul Garry se logodise \mpotriva voin]ei mamei [i
acum pl`nuia s` le apropie. Dar care ar fi putut fi obiec]iile mamei,
dac` aceast` tân`r` era atât de minunat` cum \i povestise Garry? S` fi
fost vorba despre o gelozie matern`? {i totu[i, doamna Mathieson nu
p`rea deloc o femeie ira]ional` sau meschin`.
SECRETE DIN TRECUT 43

Poate \[i f`cuse un obicei din a alunga tinerele interesate de


mo[tenitorul averii Mathieson.
Gale afl` cu dezam`gire, când se \ntoarse la infirmerie, c`
logodnica lui Garry \l vizitase \n lipsa ei.
– |l po]i ajuta pe domnul Mathieson s` m`nânce, dup` ce doctorul
Brett \[i face vizita, o \ntâmpin` [efa ei. A fost o zi plin`, nu-i a[a?
– Da, r`spunse Gale, \ndreptându-se c`tre pacient.
– N-ai v`zut-o, zise Garry de cum o v`zu ap`rând lâng` patul lui. A
venit dup`-amiaz`.
– {tiu, am auzit. Am fost liber`. Ei, vor mai exista ocazii, \l lini[ti ea.
– Da, zâmbi Garry. Va veni din nou c`tre sear`, dup` cin`.
– Dup` cin`? repet` Gale, nesigur`. Nu [tiu ce s` zic. A primit
permisiunea s` te viziteze atât de târziu?
– Iubita mea i-a zâmbit doctorului Brett [i el i-a spus imediat c`
poate veni oricând vrea. Dr`gu], tipul. {i foarte sensibil.
Gale ridic` din umeri, realizând c` ea nu va fi oricum la datorie [i
c` Foster se va descurca, dac` aceast` vizit` i se va p`rea inoportun`.
Garry [i dragostea lui \i dominar` gândurile [i \n timpul mesei de
sear`. Tân`rul p`rea atât de fericit [i de sigur c` alesese o fat`
minunat`. Oare cine era \n m`sur` s` judece mai bine calit`]ile fetei:
Garry sau mama lui?
Sora McManus ajunse la mas` când tân`ra sa coleg` \[i bea deja
cafeaua.
– Pari somnoroas`, spuse ea cu simpatie. Nu trebuie s` te sim]i
obligat` s`-mi ]ii companie. Te po]i duce la culcare.
Gale plec`, nehot`rât`. Nu [tia ce s` fac`. S` se \ndrepte spre
punte, sau s` se duc` direct \n cabin`? Epuizat` de efortul de peste zi,
44 SANDY KEENE

patul i se p`rea mai atr`g`tor. Totu[i, \ntr-un impuls de moment, alese


s` mearg` pe puntea C. N-avea nevoie decât de câteva minute pentru
a ajunge la infirmerie [i a vedea dac` logodnica lui Garry se afla acolo.
Ciudat, era din ce \n ce mai interesat` de idila tân`rului.
Auzi mi[care \n`untru [i deschise u[a. Vocea lui Foster, politicoas`
dar rece, fu \ntrerupt` de glasul sub]ire al unei tinere.
– Ce absurditate! exclam` fata. Evident c`-l pot vedea. {i, de fapt,
\l v`d chiar \n clipa asta, nu-i a[a? Aici nu-i o \nchisoare, iar doctorul
Brett a spus c` pot veni oricând vreau la infirmerie.
Gale se opri \n loc. Vocea tinerei \i l`s` o impresie nepl`cut`. Fiori
de ghea]` o str`b`tur`.
– Dar nu la o astfel de or`, replic` Foster cu fermitate. {i nu f`r`
permisiunea asistentei.
– {i unde-i asistenta asta?
Gale \nchise u[a [i \naint` \n \nc`pere. Fata de lâng` patul lui Garry
privi c`tre ea [i ochii li se \ntâlnir`. Gale nu putea confunda acest chip.
Era Berry, cumnata ei.
– Gale, vino s`-mi \ntâlne[ti logodnica, zise vesel Garry.
Revenindu-[i imediat din [oc, Berry zâmbi amabil [i spuse:
– M` bucur s` te cunosc. E adev`rat c` vrei s` m` dai afar` de aici?
Nu credeam c` trebuie s` cer permisiunea cuiva pentru a-mi vizita
iubitul.
Gale privi \n ochii verzi ai lui Berry. Tân`ra r`mase neclintit`, de
parc` s-ar fi uitat la o str`in`. Gale avu un scurt moment de ezitare, \n
care trebui s` decid` ce s` fac`. Realizând ce se petrecea \n mintea
cumnatei ei, Berry continu` s-o priveasc` f`r` s` par` c` o recunoa[te.
– Domni[oar`... \ncepu Gale, marcând o pauz`.
SECRETE DIN TRECUT 45

– Harcourt, complet` Garry numele, \ntorcându-se c`tre iubita sa.


Berry drag`, ea e asistenta Gale West, un adev`rat \nger, atâta vreme
cât e[ti ascult`tor.
– Atunci, trebuie s` fiu atent` cum m` comport, nu-i a[a, Gale?
\ntreb` Berry, zâmbind plin` de farmec.
P`rea c` g`se[te situa]ia mai degrab` amuzant` decât
amenin]`toare. Renun]ase deci la numele ei adev`rat \n favoarea unuia
mai sonor. F`r` \ndoial`, din motive profesionale.
– |ntr-adev`r, replic` Gale, men]inând acest joc al cuvintelor cu
dublu \n]eles. Asistentele se pot dovedi ni[te fiin]e teribile, când au
de-a face cu r`uf`c`tori. Cât despre prezen]a ta aici, atâta vreme cât
asistenta-[ef`, McManus, nu se afl` la infirmerie, eu am puterea de
decizie [i... m` tem c` trebuie s` fiu foarte ferm`. V` las doar r`gazul
de a v` spune noapte bun`.
Gale ie[i. Abia afar`, pe coridor, realiz` c` tremur` din toate
\ncheieturile.
Of, Doamne, de ce trebuia s` fie tocmai Berry? Dintre toate
femeile, tocmai ea! Berry, cu aerul ei de copil` r`sf`]at`, cu gra]ia [i
frumuse]ea ei fragil`! Ce naiba voia o femeie experimentat` ca ea, de
la b`rbat naiv ca Gareth Mathieson? R`spunsul era evident. La fel [i
motivele doamnei Mathieson de a dezaproba rela]ia lor. Probabil c`
mama lui Garry \[i d`duse seama de adev`ratul scop al tinerei. Se
\ntreba cât de bine o cuno[teau cei doi. Aparent, nu foarte bine
Berry nu respect` termenul scurt rezervat pentru a-[i lua
r`mas-bun de la iubitul ei, [i Gale se preg`tea deja s` intre din nou \n
infirmerie pentru a o invita s` plece, când, \n sfâr[it, tân`ra ie[i. Veni
spre ea zâmbind imperturbabil, str`lucitoare [i fermec`toare ca
46 SANDY KEENE

\ntotdeauna. Se opri \n fa]a lui Gale [i-i spuse pe un ton


dulceag-amenin]`tor:
– Ce \ntâmplare ciudat`, nu-i a[a! Ce mic` e lumea! {i ce istea]` ai
fost, drag` Gay, s`-mi sus]ii povestea. Sau [tiai dinainte c` m` aflu la
bord?
– Nici eu nu \n]eleg de ce am primit atât de impasibil` o astfel de
surpriz`, recunoscu Gale.
– Draga mea, râse Berry, cu râsul ei suav, exersat atâta vreme \ncât
devenise aproape natural. Dar ar fi fost o gre[eal`, o gre[eal` foarte
mare s` te dai de gol. Pentru amândou`. Ar fi bine s` nu \ndr`zne[ti s`
m` dai de gol, Gay. Cel pu]in, pân` nu afli toat` povestea. Dup` aceea,
po]i s` faci ce vrei. Trebuie – auzi, trebuie – s` m` c`s`toresc cu Garry.
– Da? f`cu Gale, ne\ncrez`toare.
– Da. Nu m-a prezentat drept logodnica lui? Ai v`zut [i singur`, e
nebun dup` mine [i sunt sigur` c` vom fi foarte ferici]i. |]i voi povesti
totul... sunt multe de spus. Dar aici nu-i locul potrivit pentru a
\mp`rt`[i secrete, ad`ug` tân`ra, privind \n lungul culoarului. Vino \n
cabina mea. Num`rul C 57. Te a[tept. Cât de repede po]i ajunge?
Gale aprob` din cap [i-i promise c` avea s` vin` la ea peste un sfert
de or`. Când se \ntoarse la infirmerie, \l g`si pe Garry \ntr-o dispozi]ie
mult mai bun`. B`rbatul avea ochii str`lucitori de entuziasm.
– Ce p`rere ai despre ea? \ntreb` el. Nu-i a[a c`-i o mic` regin`?
Nu-i a[a c` e cea mai minunat` fiin]` de pe p`mânt?
Lui Gale i se strânse inima. Frumoas`, dar fals`, ar fi vrut s`-i spun`.
|ntr-adev`r, Berry nu exagerase. Garry era nebun dup` ea.
– E foarte frumoas`, zise ea cu glas tare, dar e [i foarte...
nerecomandat` pentru tine... la ora asta, ad`ug` ea.
SECRETE DIN TRECUT 47

|i atinse \ncheietura mâinii, sim]indu-i pulsul alert [i cl`tin`


dezaprobator din cap.
– Adorm imediat, Gale, \i promise Garry.
Nu \nc`pea \ndoial` c` b`rbatul era cucerit pe deplin. Berry avea
puterea de a fascina b`rba]ii. Se gândi cu triste]e la fratele ei, Peter. Cât
de distrus fusese când femeia \i p`r`sise, pe el [i pe Pip. De fapt, Gale
b`nuia c` nu-[i revenise niciodat` dup` acest [oc.
Ce coinciden]` uimitoare ca Berry s` apar` din nou \n via]a ei \n
felul acesta. Trebuia s` existe \ntr-adev`r o poveste interesant` \n
spatele acestei apari]ii. {i ce ciudat c` Berry nu se sim]ea alarmat` de
prezen]a ei. Dar avea experien]a de a juca teatru. Probabil c` \n sinea
ei se temea totu[i.
Când trecu prin fa]a s`lii de opera]ie, \n drum spre cabina
cumnatei ei, \l v`zu pe doctorul Graham Brett. U[a era deschis` [i
b`rbatul o chem` \n`untru s-o informeze despre un pacient care
trebuia vizitat mâine diminea]`. Dup` aceea, ad`ug` cu o privire de
ghea]`:
– N-ai fost cam dur` cu tân`rul Mathieson [i cu logodnica lui, pu]in
mai devreme? M-am \ntâlnit cu ea imediat dup` ce a p`r`sit infirmeria
[i era foarte sup`rat`, s`rmana, c` a fost dat` afar`. Cred c` ar trebui
s` fii mai \n]eleg`toare cu o astfel de tân`r` iubire.
Gale se sim]i cuprins` de furie. Chiar [i insensibilul doctor Brett
fusese fermecat de Berry. Dar ce ar spune b`rbatul dac` ar afla c`
tân`ra logodnic` a lui Garry Mathieson avea peste treizeci de ani [i c`
era mama unui copil de [ase ani?
– Dac` asta dore[ti, r`spunse ea cu r`ceal`, nu voi mai interveni.
Noapte bun`.
giannijollys
48 SANDY KEENE

Continuându-[i drumul c`tre cabina lui Berry, se \ntreb` de ce


anume cumnata sa fusese g`zduit` pe puntea C. I se p`rea normal ca
logodnicei lui Garry s`-i fie rezervat` o cabin` pe puntea A sau B. Poate
vaporul era deja plin când Garry f`cuse rezerv`rile. Sau, poate, \[i
pl`tea singur` c`l`toria, dat fiind c` statutul ei era \nc` nesigur [i
trebuia s` câ[tige \ntr-un fel sau altul bun`voin]a soacrei.
Gale o g`si stând turce[te pe micul pat din cabin` [i [tergându-[i
oja de pe unghii. Purta o c`ma[` de noapte simpl`, care-i accentua
aerul de tân`r` inocent`.
O privi pe Gale cu un zâmbet vesel, de parc` ar fi urat bunvenit
unei vechi prietene.
– O, ai venit \n sfâr[it! exclam` ea. }i-am p`strat scaunul, eu stau
pe pat. Vrei o ]igar`?
Gale refuz`, dar Berry \[i aprinse una.
– Bun, d`-i drumul, \[i \ndemn` ea cumnata, v`zând c` Gale ezita
s` vorbeasc`. Se vede de la o po[t` c` nu aprobi logodna mea cu
Garry. Dar nu-i o surpriz`. Niciodat` n-ai aprobat nimic din ce am
f`cut. S` auzim ce ai s`-mi repro[ezi de data asta.
– Nu cred c` am nimic s`-]i repro[ez. Ce faci cu via]a ta, te prive[te.
Dar mai \ntâi, nu vrei s` afli ce mai face Pip?
Berry \i arunc` o privire gr`bit` [i ridic` din umeri.
– Repro[ul num`rul unu, zise ea cu ironie. {tiu c` se simte foarte
bine cu mama West. Mult mai bine decât s-ar sim]i al`turi de mine. Nu
sunt un monstru, Gale drag`, sunt doar o mam` ratat`. Dar nu-i vina
mea. N-am vrut niciodat` s` am un copil. Nu-]i po]i schimba firea, dar
poate voi reu[i s` fac mai multe pentru Pip \ntr-o bun` zi, dup` ce m`
voi realiza financiar.
SECRETE DIN TRECUT 49

Deci, astfel trecea ea peste problemele de con[tiin]`!


– Garry [tie despre Pip? \ntreb` Gale.
Berry o fulger` cu privirea.
– Nu fi naiv`, Gay. Garry crede c` sunt cam de vârsta lui. {i de ce
nu? A[a ar`t, pân` la urm`. Ar fi trebuit s` dau piept cu duritatea vie]ii
foarte devreme ca s` am un fiu de [ase ani la dou`zeci [i doi de ani.
Nu crezi?
A[a cum ar`ta acum, \n c`m`[u]a de noapte roz, cu p`rul de aur
\ncadrându-i chipul frumos, putea s` par` chiar mai tân`r`. Dac`
ignorai duritatea ochilor s`i verzi.
– Presupun c` tu [i mama West v-a]i gândit la tot felul de lucruri
rele pentru c` nu v-am scris [i nu v-am r`spuns la scrisoarea despre
Peter. Bine\n]eles c` am urm`rit \ntreaga poveste \n ziare, pân` când
au renun]at s`-l mai caute. S`rmanul Pete! oft` ea. Dar [tii, mi-am spus
c` dup` atâta vreme, nu mai avea niciun sens s` v` scriu. N-a[ fi f`cut
decât s` r`scolesc durerea.
Gale realiz` c` triste]ea cumnatei ei era complet fals`.
– Nu cred c` durerea se putea stinge atât de repede, replic` ea cu
am`r`ciune.
Berry se sup`r`:
– Ei bine, atunci v-am dat satisfac]ia de a m` mai critica o dat`.
Se l`s` t`cerea. Gândurile lui Gale erau foarte confuze. Nu mai [tia
ce s` spun`. Dup` cum m`rturisise mai devreme, via]a cumnatei sale
n-o privea. {i totu[i, cum ar fi putut sta deoparte [i s`-l lase pe
simpaticul Mathieson s`-i cad` \n plas`?
– Berry, \ncepu ea, doar nu vrei cu adev`rat s` te m`ri]i cu un pu[ti
cu zece ani mai mic ca tine... mai ales c` ai mai fost c`s`torit` \nainte.
50 SANDY KEENE

M`car spune-i acest lucru, poate va \n]elege...


Berry \[i aprinse o nou` ]igar` din cap`tul celeilalte, apoi o strivi pe
prima \n scrumier` cu o for]` incredibil`.
– M` \ntrebam când o s` spui asta. Cred c` trebuie s` l`murim
chiar acum lucrurile, zâmbi ea cu r`ceal`, iar ochii ei verzi c`p`tar`
luciri de ghea]`. Ca s` \ncepem cu \nceputul, familia Mathieson crede
c` sunt singur` pe lume. Una dintre tinerele din \nalta societate,
s`r`cit`, care se zbate s`-[i câ[tige pâinea zilnic`. A[a c` vezi tu, ad`ug`
ea dându-[i pletele pe spate, nu-mi pot permite s`-mi stric povestea,
doar pentru c` tu insi[ti c`-mi e[ti rud`.
– Bun, atunci s` punem altfel problema. De ce ai spus o asemenea
poveste mincinoas`? Australienii nu ]in la ranguri...
– Da, dar mama lui Garry nu-i australian`. E din Anglia. Dar chiar
[i sângele meu albastru nu m` scute[te de necazuri. Dintr-un motiv
sau altul, femeia asta nu m` sufer`. {i, din p`cate, are o mare influen]`
asupra lui Garry, care nu-i deloc un tip puternic. Deci, relu` ea cu
hot`râre, trebuie adus` pe calea cea bun` prin orice mijloc. Nu cred
c` tân`rul Mathieson s-ar c`s`tori \mpotriva voin]ei ei, chiar dac` mi-a
d`ruit `sta, spuse ea, ar`tându-i un inel cu smarald.
Gale clipi. Era o piatr` absolut impresionant`.
– |n cazul `sta, nu ri[ti cam mult ducându-te \n Australia?
– Voi lucra acolo \n televiziune. M-am descurcat foarte bine acas`
[i Garry mi-a aranjat un contract foarte bun. Are mare influen]` \n
domeniul `sta. S-ar putea s` continuu s` lucrez [i dup` ce ne
c`s`torim.
Gale o privi. Era atât de sigur` pe ea, atât de \ncrez`toare \n viitorul
ei.
SECRETE DIN TRECUT 51

– De ce nu te mul]ume[ti cu slujba pe care ]i-a aranjat-o acolo [i s`


renun]i la a-i distruge via]a?
– Mul]umesc pentru compliment, dar tân`rul e foarte \ndr`gostit
de mine.
– Atunci, va putea trece peste faptul c` ai mai fost c`s`torit` [i c` ai
un copil.
– Dar mama lui nu-i deloc \ndr`gostit` de mine, se strâmb` Berry,
devenind din ce \n ce mai iritat`. De ce naiba insi[ti atât? Nu vor afla
niciodat`, [i cu asta basta!
Lui Gale i se p`ru c` Berry o prive[te amenin]`tor. Dar cu ce putea
ea s-o amenin]e? Inversul da, era valabil. |ncepu s` regrete c` nu
dezv`luise cum stau lucrurile din prima clip` \n care se v`zuser`.
Gale se ridic`. Cabina era plin` de fum de ]igar` [i nu se sim]ea
deloc bine \n prezen]a cumnatei sale. |ntotdeauna avusese un efect
nepl`cut asupra ei.
– Ba da, o contrazise Gale. Acum, e[ti obligat` s` le spui adev`rul.
Ce s` faci? Ai avut parte de o \ntâlnire nefericit`!
Spre mare ei surpriz`, Berry \ncepu s` râd` \n hohote.
– M` amenin]i cumva? zise ea cu uimire.
– Doar nu crezi c` voi sta deoparte [i te voi l`sa s` p`c`le[ti familia
Mathieson! replic` Gale, indignat`.
Berry ridic` fruntea, cu un zâmbet lipsit de dr`g`le[enia de mai
devreme.
– Ba da, chiar asta vei face. Pentru c`, dac` \ndr`zne[ti s`-mi strici
planurile, \l voi lua pe Pip de lâng` mama ta.
Gale r`mase cu gura c`scat`. Acesta era, deci, motivul pentru care
Berry era atât de \ncrez`toare. Numai ei \i putea veni o astfel de idee.
52 SANDY KEENE

– {i ce vei face cu el? articul` Gale, reu[ind s` r`mân` calm`.


|n]eleg c` e[ti lipsit` de sentimente [i de scrupule, dar [tiu c` te
conduci dup` o singur` regul`: cea mai important` persoan` e[ti tu.
Pip n-a \nsemnat pentru tine altceva decât o povar`, \nc` din ziua \n
care s-a n`scut. Nu v`d ce ai putea s` faci cu el acum, mai ales c`
b`iatul e deja mare. Nu te va \ncurca \n \ncercarea ta de a te \mbog`]i?
– M` voi descurca. Am o m`tu[` la Liverpool. }i-o mai aminte[ti pe
m`tu[a Minnie? Nu prea are bani, st` \ntr-o locuin]` cam s`r`c`cioas`
[i probabil va trebui s-o pl`tesc \n schimbul serviciului `sta, dar nu voi
ezita s` i-l duc pe Pip, dac` m` obligi. Nu fi proast`, Gay. Ce \nseamn`
familia asta pentru tine? |n afara satisfac]iei de a-mi face mie un r`u, nu
v`d ce motiv ai avea s` te amesteci \n povestea asta.
Gale nu r`spunse imediat. Cumnata ei \i oferise un argument
puternic. |n fond, oricât de mult \i pl`cea pe cei doi, familia Mathieson
nu-i era apropiat`, iar viitorul lor nu era mai important decât cel al lui
Pip.
– Nu caut s`-]i fac r`u, zise Gale \ntr-un sfâr[it. {i chiar dac` ar fi
a[a, nu v`d ce r`u ]i-a[ putea face, \n a[a fel \ncât s`-]i pl`tesc pentru
Peter. Totu[i, nu te pot l`sa s` distrugi via]a unui alt b`rbat nevinovat.
Berry o fulger` cu privirea.
– Atunci, m` bucur c` n-ai niciun cuvânt de spus \n treaba asta.
Doar nu crezi c` blufez, nu-i a[a? Dac` tot ai adus \n discu]ie vârsta,
trebuie s`-]i spun c` m` aflu \ntr-o etap` a vie]ii \n care ori câ[tigi lozul
cel mare, ori dispari. M` voi m`rita cu Garry [i, dac` intervii, te voi lovi
unde te doare mai tare, \]i promit.
Gale o privi f`r` un cuvânt.
– S` \n]eleg c` m` crezi, concluzion` Berry, cu o not` de triumf.
SECRETE DIN TRECUT 53

Foarte bine.
– Incredibil. Chiar vorbe[ti serios! exclam` Gale, uimit`.
Se mai uit` o dat` c`tre cumnata ei, apoi deschise u[a, t`cut`, [i ie[i
afar`.
Dup` ce Gale plec`, femeia se ridic` [i se duse la oglind`. Discu]ia
despre vârst` o tulburase.
Cumnata ei avea dreptate s` profite de ocazia de a se r`zbuna [i ei
nu-i r`mânea decât s` riposteze. Oare Gale se speriase de amenin]area
de a-l lua pe Pip de lâng` mama ei? O tulburase destul de mult pe
moment, dar dac` va avea destul timp de gândire... Berry nu se mai
sim]ea la fel de sigur` pe ea. Era pu]in probabil ca Pip s` fie \napoiat
de autorit`]i mamei doar dintr-un capriciu al celei care-i d`duse
na[tere. {i totu[i, avea dreptul la r`zboiul legal, pe care nici Pip, nici
bunica lui nu-l vor accepta cu pl`cere.
Gale era o tip` stranie, greu de \n]eles din perspectiva lui Berry.
Avea ni[te idei fixe de-a dreptul incomode despre bine [i r`u. Poate
credea chiar c` e de datoria sa s` dea \n vileag \n[el`toria pe care o
preg`tise familiei Mathieson. {i pân` acum, mersese totul atât de bine!
Garry, u[or ame]it la petrecerea la care se \ntâlniser`, la Londra,
crezuse imediat c` avea dou`zeci de ani. Nu fusese nevoit` s` spun`
nicio minciun`.
Privindu-[i \n oglind` tr`s`turile perfecte, Berry nu [i-ar fi dat nici
ea mai mult. Reu[ise s` alunge trista perioad` casnic` din amintirile ei
ca pe un vis urât. {i acum era gata s` lupte cu toate puterile \mpotriva
revenirii acestei etape, m`ritându-se cu Garry Mathieson. Cu toat`
uimitoarea ei frumuse]e, Berry nu-[i f`cea iluzii. N-avea timp de
pierdut.
54 SANDY KEENE

Multe femei puteau dep`[i vârsta de treizeci de ani f`r` s`-[i piard`
farmecul, dar nu era deloc cazul ei. Foarte curând, va fi nevoit` "s` se
maturizeze". Stilul de feti]` nu va putea rezista pentru totdeauna [i, \n
curând, atitudinea de "copil` s`rman`" va p`rea prosteasc` [i va fi
\ntâmpinat` cu zâmbete ironice.
Profesional, da, putea r`mâne la stilul care o consacrase, acela de
ingenu`. De[i chiar [i aici, ochiul nemilos al camerei \i va eviden]ia
contururile adânci ale vârstei. Dar Berry, cu toat` vanitatea sa
profesional`, nu conta pe un astfel de succes. Era destul de inteligent`
pentru a-[i da seama c` nu poseda niciuna dintre calit`]ile unei
adev`rate vedete [i [tia prea bine c` \n profesia ei acest lucru nu era
de iertat. De aceea, nu voia s` ri[te totul pe o carte, având doar
sprijinul unui talent mediocru.
Mama ei fusese o actri]` ratat`, iar copil`ria [i-o petrecuse târât`
din ora[ \n ora[, \n turnee, cu scurte momente de pauz` \ntre
spectacole. Aspectul mamei devenea din ce \n ce mai lipsit de atrac]ie
[i capacitatea ei de a ob]ine roluri se reducea dramatic.
Cu fiecare zi, copila Berry \[i vedea mama tot mai disperat`,
alunecând pe scara valoric` pe care cândva spera s-o urce plin` de
glorie.
Berry avea prea mult` experien]` pentru a risca o soart`
asem`n`toare. Tragedia actri]elor b`trâne nu era deloc pe gustul ei.
Pus` la ad`post \ntr-o c`snicie sigur`, putea \ncerca s`-[i continue
cariera \n televiziune ca pe un hobby.
Era foarte important s` se m`rite cu Garry.
Gale se duse direct \n cabina ei, dup` \ntâlnirea cu Berry. Se a[ez`
pe marginea patului [i-[i scoase boneta cu un gest nervos. O durea
SECRETE DIN TRECUT 55

capul. Se sim]ea sec`tuit` de puteri [i-i era greu s` gândeasc` limpede.


Se afla \ntr-o pozi]ie ingrat`.
|i era greu s` stea deoparte [i s-o lase pe Berry s`-l \n[ele pe Garry
Mathieson.
Dar cum putea interveni, chiar [i f`r` ca Berry s-o fi amenin]at c`-l
va lua pe Pip de lâng` mama sa? Rolul de bârfitoare nu i se potrivea.
Trebuia s`-[i ]in` gura. Nu putea risca s` se \ntâmple ceva r`u cu
Pip. M`tu[a lui Berry, Minnie, era o femeie nepl`cut`, meschin`, greu
de iubit [i deloc iubitoare.
De[i se sim]ea ca o tr`d`toare pentru c` ascunde secretul lui Berry,
era nervoas` [i pe tân`rul Mathieson, care nu realiza cu cine avea
de-a face. Nu vedea c` mama lui avea dreptate? Nu-[i d`dea seama c`
Berry era \ndr`gostit` nebune[te de averea lui? Nu merita el oare ce
avea s` p`]easc`, de vreme ce era atât de orb?
Apoi, cu o strângere de inim`, realiz` c` b`rbatul n-avea nicio vin`.
Berry avea darul de a stârni instincte protectoare \n inima b`rba]ilor,
de orice vârst` [i de orice statut social. Putea Garry, foarte tân`r` [i
\nfl`c`rat cum era, s` reziste farmecului femeii?
Gale \ncepu s` se dezbrace. Poate doamna Mathieson va rezolva
problema, \[i spuse ea. Poate c` influen]a ei asupra b`iatului era mai
important` decât orice altceva. Aveau \n fa]` s`pt`mâni \ntregi \n care
lucrurile se puteau schimba.
Capitolul 5

Gale se trezi când stewardesa care aduse ceaiul aprinse lumina. De


cum deschise ochii, \[i aminti c` ieri se \ntâmplase ceva nepl`cut.
– Bun` diminea]a, draga mea. Nu c` afar` ar fi prea frumos. Plou`
[i bate vântul. Presupun c` azi vei avea din plin de lucru. Jum`tate din
pasageri vor avea r`u de mare [i restul se vor \ntreba dac` au [i ei.
Când ziua \ncepu, Gale realiz` c` prevestirea femeii era cât se
poate de adev`rat`. Valurile Altanticului erau foarte agitate.
F`cu vizitele \n cabine \narmat` cu pastile speciale \mpotriva r`ului
de mare.
N-avu timp s` se gândeasc` la Berry [i la discu]ia lor de ieri. La
sfatul asistentei-[efe, nu trimise la doctorul Brett decât pacien]ii grav
bolnavi. Lipsit de ajutor, b`rbatul abia se descurca.
La infirmerie, o rev`zu pe doamna Mathieson, care venise s`-[i
vad` fiul. Berry nu ap`ruse \nc` \n aceast` diminea]`. Garry o rugase
pe Gale s` afle unde era, dar tân`ra n-avusese \nc` timp s`-i
\ndeplineasc` rug`mintea.
SECRETE DIN TRECUT 57

Când \[i reaminti cererea lui, se \ndrept` c`tre cabina femeii, dar \l
v`zu pe doctorul Brett ie[ind din \nc`pere. Se sim]i vinovat` c` nu
venise pân` acum \n vizit` la cumnata ei. Berry se sim]ea probabil
foarte prost de vreme ce \nsu[i doctorul se deplasase pân` la cabina
ei.
Graham Brett \i arunc` o privire sfid`toare.
– Te sim]i bine, sor`? \ntreb` el.
– Da, mul]umesc.
– M` bucur, pentru c` n-avem timp de pierdut cu treburi m`runte.
Te rog s` te ocupi pu]in de domni[oara Harcourt. E foarte bolnav`,
s`rmana copil`.
– Tocmai venisem s` v`d ce face, r`spunse Gale.
El o atinse pe bra], gr`bind-o s` intre \n cabin`.
– Ei bine, du-te [i vezi dac` o po]i \nveseli pu]in. Pare atât de...
singur`.
– Singur`? Dar logodnicul ei [i mama lui se afl` la bord.
Graham Brett o privi t`ios [i tân`ra \[i aminti c` fusese certat` dup`
ce Berry i se plânsese de comportamentul ei. Ro[i, stânjenit`.
– {i totu[i, se simte singur` [i trist` pentru c` e bolnav`, replic` el
cu r`ceal`.
Gale \nclin` din cap \n semn de \n]elegere. Se sim]ea ciudat c` era
\ndemnat` s`-i poarte de grij` lui Berry, care probabil recursese la una
dintre scenele ei obi[nuite ca s` ob]in` simpatia doctorului, când mul]i
al]i pacien]i aveau cu adev`rat nevoie de ea.
Modul \n care b`rbatul \i vorbise despre Berry, numind-o "s`rmana
copil`", era de-a dreptul enervant.
Stewardesa se gr`bi s` plece la venirea lui Gale.
58 SANDY KEENE

– Draga mea, asistenta a venit s` te vad`, zise ea \n [oapt`, de parc`


ar fi vorbit unui copil. M` duc s` v`d ce fac ceilal]i pasageri, cât va avea
grij` de tine. M` \ntorc \ndat`.
Apoi, trecând pe lâng` Gale, femeia ad`ug`:
– Se simte foarte r`u, draga de ea. Doctorul Brett e foarte
\ngrijorat.
– Domni[oar` Harcourt? \ncepu Gale pe un ton profesional,
a[teptând ca stewardesa s` plece.
Apoi, dup` ce aceasta \nchise u[a, schimb` tonul.
– Nu, nu te deranja s`-mi explici, v`d c` te sim]i r`u, Berry,
continu` ea cu glas [optit.
Vederea suferin]ei \nl`tur` orice alt gând din mintea ei. S`rmana
femeie nici nu mai p`rea frumoas`.
– M` simt \ngrozitor, vorbi Berry. Nu mi-ar p`sa nici dac` vasul
s-ar scufunda.
Gale mai auzise aceast` remarc` \n gura altor pasageri.
– Credeam c` nu-l voi mai aduce pe doctor la mine niciodat`.
– E foarte ocupat. Jum`tate din pasageri sunt bolnavi. Doctorul a
fost cel care m-a rugat s` am grij` de tine, r`spunse Gale, nevrând s`
lase impresia c` venise de bun`voie. Seara trecut` se hot`râse s-o evite
cât mai mult \n timpul c`l`toriei. Dar se p`rea c` nu va reu[i.
– Cred c` e foarte amabil, [i fermec`tor, [i dr`gu], [opti Berry cu o
privire [ireat`.
Gale sim]i c` aceste cuvinte ascund un interes personal ciudat.
– Pare atât de \n]eleg`tor, de interesat de soarta mea, oft` Berry.
Presupun c`-[i d` seama cum merg lucrurile cu mama lui Garry [i-i
pare r`u pentru mine.
SECRETE DIN TRECUT 59

– E[ti bolnav` [i, dup` cum ai spus [i tu, doctorul Brett este un om
foarte amabil.
– Cred c` ar`t oribil, se plânse Berry. D`-mi te rog oglinda. Ce o fi
crezut despre mine?
– Nu cred c` trebuie s` te \ngrijorezi din pricina asta. Doctorii sunt
obi[nui]i s` vad` femei \n postúri dintre cele mai diverse, iar doctorul
Brett a v`zut destule, chiar [i ast`zi.
Gale \i d`du oglinda. Vederea propriului chip r`v`[it \i smulse
femeii un strig`t de oroare.
– Ah, p`rul meu! Arat` ca un cuib de p`s`ri. Abia dac` par uman`.
– Vrei s` te piept`n? se oferi Gale. Te vei sim]i mai bine.
Lui Gale nu-i pl`cea gândul de a o atinge pe Berry. Dar
responsabilitatea meseriei trebuia s` primeze. Berry protest`, dar
cumnata ei insist`:
– Hai s` \ncerc`m m`car pu]in, vrei?
– A, ce bine e, murmur` Berry, convins`. Nu vrei s` vii s` m`
piept`ni \nainte ca doctorul s` vin` \n vizita de sear`?
Gale fu pe punctul de a-i reaminti c` era angajat` pe vas ca asistent`
medical` [i nu \n calitate de coafez` [i c` va fi oricum prea ocupat` cu
pacien]ii bolnavi, dar spuse numai:
– M` tem c` voi avea prea multe pe cap pentru a-]i promite ceva [i
nu cred c` doctorul Brett \[i va repeta vizita. E mult prea ocupat [i-[i
rezerv` timpul cazurilor excep]ionale.
– Atunci, cred c` sunt un caz excep]ional, r`spunse Berry, pentru
c` mi-a promis c` ne vom vedea [i disear`.
Gale t`cu. Nu putea s` critice hot`rârea medicului, dar din punctul
ei de vedere, starea lui Berry nu necesita o a doua vizit`.
60 SANDY KEENE

Iritarea \mpotriva lui Graham Brett atinsese un punct culminant


când \n sfâr[it p`r`si cabina lui Berry. Nu-l crezuse niciodat` atât de
naiv. {i totu[i, Berry reu[ise s` ajung` rapid la inima b`rbatului.
Un zâmbet ironic ap`ru pe buzele lui Gale. Pân` acum, doamna
Mathieson era singura persoan` care nu c`zuse \n mrejele lui Berry.
Dup`-amiaza trecu, la fel de \nc`rcat` ca [i diminea]a, iar Gale nu
reu[i s`-[i ia nicio pauz`. Pacien]ii erau din ce \n ce mai mul]i, mai ales
c` vremea urât` de afar` provocase o mul]ime de accidente minore.
Gale spera c` nu arat` atât de epuizat` cum se sim]ea, dar se p`rea
c` oboseala ei era totu[i foarte vizibil`, de vreme ce doctorul Graham
exclam` uimit la vederea ei:
– Doamne! E[ti palid` ca o fantom`. Presupun c` n-ai apucat s` ie[i
afar` la aer.
– Numai pu]in, cât am ajutat pacien]ii s` mearg` pe punte.
– Hm, zise doctorul, studiind-o cu aten]ie, cred c` e cazul s` iei
pu]in aer [i tu. Trebuie s` te duci pe punte cel pu]in o jum`tate de or`.
~sta e ordinul doctorului. Apoi, cum valurile puternice f`ceau mersul
imposibil, Graham Brett ad`ug`:
– Stai o clip`, nu te po]i duce singur`. Pot pleca de la post zece
minute [i te voi \nso]i. Mi-ar prinde bine [i mie s` iau o gur` de aer. Ar
fi bine s`-]i iei o hain` mai groas`, pelerina asta nu-]i va ]ine de frig.
Extrem de emo]ionat`, Gale se \ndrept` c`tre cabina proprie s` se
schimbe. Ce \nsemna oare invita]ia asta? se \ntreb` ea. Graham Brett
era un om bun [i fusese impresionat de aspectul ei. {i cum [i el avea
nevoie de aer proasp`t, se oferise s-o conduc` pe punte. Asta era tot.
Când se re\ntâlnir` \ns`, Gale nu reu[ise s` se calmeze. Doctorul o lu`
de bra] cu fermitate [i ie[ir` afar` \n ploaie. Era imposibil s` vorbeasc`.
SECRETE DIN TRECUT 61

– Suntem singurii nebuni de aici, strig` Graham, \ncercând s`


acopere vuietul vântului. Dar e atât de impresionant! {i atâta aer!
– E foarte frumos, strig` Gale la rândul ei.
Se sim]ea \n siguran]` al`turi de el [i era fericit`. |ntreaga oboseal`
pierise.
– V`d c` te descurci de minune. Dar nu e prea mult pentru tine?
Nu vrei s` ne \ntoarcem?
– Nu, \mi place, r`spunse ea, privindu-l \n ochi.
|nc` o dat`, z`ri cum expresia lui se schimb`. De la privirea
luminoas` [i vesel` de mai devreme, aceasta deveni \ntunecat`, sobr`.
Chiar [i \n lumina difuz`, se vedea clar cum durerea \i modific`
tr`s`turile.
– Ce \nseamn` asta? exclam` ea f`r` voie.
Se \ntoarse cu spatele la el. Pentru prima oar`, se sim]ea bine
al`turi de Graham Brett [i ajunseser` s` se \n]eleag`. Dezam`girea de
a-i revedea expresia de antipatie fu foarte mare.
B`rbatul \i atinse bra]ul \n semn de scuz`.
– Trebuie s`-]i m`rturisesc ceva, zise el cu o voce \ndurerat`. M`
tem c` nu-mi pot ascunde sentimentele. Acum, privindu-te, atât de
proasp`t` [i de str`lucitoare, mi s-a p`rut c` semeni atât de mult cu
altcineva... Câteodat`, asem`narea este izbitoare.
Deci, asta era. Dup` cum Gale b`nuise, chipul ei sem`na cu cel al
altei tinere din via]a b`rbatului. Dar de ce trebuia s` se simt` mereu
r`nit` din pricina amintirii dureroase l`sate de aceast` fat` \n via]a lui?
– |mi pare r`u c`-]i trezesc amintiri nepl`cute, r`spunse ea rece.
Dar trebuia s` m` avertizezi, pentru c` nu-mi puteam imagina ce am
f`cut atât de grav \ncât s` m` dispre]uie[ti.
62 SANDY KEENE

– S` te dispre]uiesc? Nu, replic` el, strângându-i mai tare bra]ul.


Niciodat`, crede-m`. La \nceput, asem`narea era dureroas`, foarte
dureroas`. Vezi tu, e vorba despre fata cu care trebuia s` m`
c`s`toresc. {i s-a \ntâmplat o tragedie, o tragedie care mi-a schimbat
\ntreaga via]`. Iart`-m` c` am deschis acest subiect... foarte personal...
dar [tiu c`-]i datorez scuze [i explica]ii. Eram convins c` ai remarcat
reac]iile mele.
– Da, dar am crezut c` pur [i simplu nu sunt genul t`u.
– Nu, r`spunse el repede. Chiar dimpotriv`. N-ai remarcat c` orice
b`rbat e mereu atras de acela[i tip de femeie? Departe de mine s` te
dispre]uiesc, te g`sesc atr`g`toare [i foarte simpatic`.
Graham Brett nu mai p`rea deloc stânjenit. Ea, \n schimb, nu-l mai
putea privi \n ochi. Voia s` afle ce se \ntâmplase cu tân`ra de care \i
amintea. Se m`ritase cu altcineva?
– |ntotdeauna pari foarte nefericit când m` prive[ti. |mi pare r`u,
repet` Gale. El râse.
– Ei, nu-i chiar a[a. Nu sunt un sentimental naiv, Gale.
Inima tinerei b`tu cu putere. O pl`cea, \n ciuda asem`n`rii
nefericite. C`ldura din vocea lui \i spunea asta. {i apoi, \[i d`duse
osteneala s`-i explice motivele comportamentului s`u bizar. De ce,
dac` nu pentru a-i ar`ta c` ]ine la ea?
– M`rturisesc c` prima mea reac]ie a fost foarte puternic`, relu` el.
{tii, atunci când ne-am \ntâlnit la firma angajatoare. Dar acel [oc a
trecut [i te v`d a[a cum e[ti. |n]elegi? Amintirea nefericit` p`le[te \n
fa]a personalit`]ii tale [i, crede-m`, nu m` simt deloc \ndurerat când
m` uit la tine, preciz` el ferm, \ntinzându-i mâna. M` ier]i? Putem
deveni prieteni?
SECRETE DIN TRECUT 63

Gale ridic` privirea spre el. |n ochii lui nu mai citi nicio durere.
Dimpotriv`, p`reau lumina]i de entuziasm, de parc` iertarea ei ar fi
\nsemnat foarte mult pentru el.
– Bine\n]eles, r`spunse ea cu r`suflarea t`iat`.
– Mul]umesc, Gale. {tiam c` e[ti o persoan` generoas`. {i acum,
mai facem un tur al pun]ii [i ne \ntoarcem.
Strân[i unul \ntr-altul, \ncepur` s` mearg`, \nfruntând furtuna.
– Pot s` te mai \ntreb ceva? \ntreb` tân`ra deodat`.
– Desigur.
– Ce s-a \ntâmplat cu cealalt` fat`?
Sim]i c` b`rbatul redeveni serios [i se \ndep`rt` de ea. F`cuse o
gre[eal` s`-l \ntrebe asta. Graham nu r`spunse imediat.
– A murit, replic` el pân` la urm`.

***

Era târziu, vremea cinei. Chiar dac` Gale nu apucase s` se schimbe


\nainte s` intre \n salonul de mese, stewardul se apropie de ea cu
zâmbetul obi[nuit pe chip. Personalului i se permiteau derog`ri de la
etichet`, date fiind multiplele \ndatoriri avute.
Asistenta McManus terminase de mâncat când Gale ajunse la mas`.
O privi cu un zâmbet re]inut [i spuse:
– Trebuie s` recunosc c` nu ar`]i deloc ca o tân`r` care a muncit
din greu dou` zile. E[ti proasp`t` ca o floricic`. |mi f`ceam griji pentru
tine, gândindu-m` c` te-a re]inut vreun pacient.
64 SANDY KEENE

De ce n-ai ajuns la cin`?


– Am fost pe punte, s` iau pu]in aer. A fost minunat, r`spunse Gale
cu veselie.
– Ei bine, r`spunse cealalt`, cercetând-o cu aten]ie, plimbarea ]i-a
redat culoarea \n obraji. Dar este o aventur` nerecomandat` pe o astfel
de vreme. N-ar fi trebuit s` te duci singur` pe punte, pe vreme de
furtun` [i pe \ntunericul `sta...
– O, dar n-am fost singur`, explic` Gale. A fost ideea doctorului
Brett. Spunea c` sunt palid` [i cred c` [i el voia s` se relaxeze pu]in.
– |n]eleg.
Femeia r`spunse scurt [i-[i lu` ochii de la Gale. Tân`ra \ncepu s`
se \ntrebe ce anume "\n]elegea" asistenta-[ef`. Se sim]i dintr-o dat`
stânjenit`, nesigur`. {efa ei rupse din nou t`cerea:
– Bine. |n orice caz, vremea rea se va termina \n curând. S` sper`m
c` mâine cerul se va \nsenina. De[i s-ar putea s` fie cea]` pe coasta
Portugaliei, dup` aceea soarele va str`luci mai mereu.
Sora McManus \[i b`u rapid cafeaua, stinse ]igara \n scrumier` [i se
ridic`, urându-i noapte bun` colegei sale mai tinere.
Ajuns` \napoi \n cabin`, Gale se privi \n oglind` cu mirare. Ochii \i
str`luceau [i obrajii \i erau \mbujora]i. Era absolut normal ca sora-[ef`
s` remarce schimbarea. Râse cu veselie.
Ce se \ntâmplase oare cu ea? De ce toat` oboseala de peste zi
pierise ca prin farmec? Era de parc` \ncepuse o nou` via]`.
Se dezbr`c` rapid. Trebuia s` adoarm` cât mai repede, pentru c`
mâine \ncepea o nou` zi de munc`. Dar somnul se \nc`p`]âna s` nu
apar`. Stând \n pat [i ascultând zgomotul apei, se tot gândea la
\ntâmpl`rile petrecute pe punte.
SECRETE DIN TRECUT 65

Graham Brett \i spusese c` o g`sea atr`g`toare [i simpatic`.


B`rbatul dorea sincer s` risipeasc` ne\n]elegerea dintre ei.
Un fior rece o str`b`tu gândindu-se la cealalt` fat`. Probabil c`
Graham o iubise foarte mult [i amintirea ei era \nc` foarte puternic`.
Un b`rbat ca el nu putea iubi superficial. |n personalitatea lui nu exista
nimic frivol. Se \ntreb` din nou ce anume se \ntâmplase cu iubita lui
[i-[i aminti reac]ia lui Graham când \l \ntrebase despre asta. Se p`rea
c` era la mijloc un mister legat de moartea fostei logodnice [i c`
b`rbatul fusese \ntr-un fel sau altul implicat \n ea.
Dar de ce se chinuia cu astfel de gânduri? De ce idila trist` a lui
Graham Brett n-o l`sa s` doarm`? {i, mai presus de orice, de ce se
sim]ea atât de fericit` c` Graham Brett n-o dispre]uia?
Se ridic` brusc \n capul oaselor, spunându-[i cu uimire:"Cred c`
sunt \ndr`gostit` de b`rbatul `sta."
Aproape imediat \ns`, respinse ideea cu indignare. Cum putea fi
atras` de un b`rbat care avea un astfel de efect asupra ei? Nimeni n-o
mai tulburase astfel. De ce prezen]a sau vocea lui o nelini[tea
\ntotdeauna? Probabil din pricina antipatiei pe care o b`nuia venind
din partea lui.
Se \ntinse la loc \n pat [i \ncerc` s` r`mân` nemi[cat` pe perna
fierbinte. Se sim]ea bine, fericit`.
|n sfâr[it, era \ndr`gostit`! recunoscu ea. |n clipa \n care realiz`
acest lucru, se sim]i cople[it` de grave responsabilit`]i [i plin` de
team`.

***
66 SANDY KEENE

Dup` cum prev`zuse asistenta-[ef`, diminea]a aduse o vreme mai


bun`. Cu toate astea, la infirmerie munca era departe de a se fi
terminat.
Garry Mathieson, \n lipsa logodnicei sale, devenise mai dificil [i
necesita mai mult` aten]ie decât Gale \[i permitea s`-i ofere. B`rbatul
\i tot \ncredin]a mesaje pentru Berry, iar Gale avea grij` ca acestea s`
ajung` la ea prin intermediul stewarzilor.
Sora McManus se ocupa ast`zi de pasagerii clasei \ntâi, astfel c`
Gale nu trebuia s-o viziteze oficial pe Berry.
Se \ndrept` \n schimb c`tre cabinele alocate ei, gândindu-se cu
emo]ie la momentul \n care se va \ntâlni din nou cu Graham.
Cum se va sim]i când se vor revedea? Va descoperi atunci dac` era
sau nu \ndr`gostit`? Va afla cu certitudine?
Pe când se \ntorcea la infirmerie dup` terminarea vizitelor, o
stewardes` o strig`, impacientat`:
– Sor`, ai fost [i la cabina D 85? Doamna Willis pare grav bolnav`.
Gale o urm`, \n timp ce stewardesa \i relata cazul.
O singur` privire, [i Gale \n]elese despre ce era vorba. Ochii femeii
ardeau, sudoarea \i curgea [iroaie pe frunte.
– Cred c` am mâncat ceva care mi-a f`cut r`u, explic` tân`ra.
Gale o examin` rapid [i-i puse câteva \ntreb`ri.
Se aplec` asupra ei [i-i zise zâmbind calm:
– E primul copil, doamn` Willis?
– Asta era? Sper c` nu exist` riscul de a-l pierde, nu? Ce va spune
Jimmy al meu? Credeam c` mai sunt câteva s`pt`mâni bune pân` la
na[tere.
– Nu trebuie s` v` \ngrijoreze a[a ceva, \i [opti Gale.
SECRETE DIN TRECUT 67

Copiii se nasc [i la [apte luni, iar noi ne afl`m aici pentru a ne


asigura c` totul se va petrece cu bine.
Gale c`ut` stewardesa [i trimise un mesaj urgent doctorului Brett.
Acesta veni \ndat`. Gale \i povesti rapid despre ce era vorba.
– Dac` asistenta-[ef` e de acord, cred c` ar trebui s` te ocupi \n
continuare de doamna Willis, zise el. Am \n]eles c` ai experien]` [i ca
moa[`. Sora McManus nu se pricepe \n acest domeniu.
B`rbatul se \ndrept` c`tre patul viitoarei mame, zâmbind
\ncurajator.
– S` \n]elegem, doamn` Willis, c` vre]i s` ad`uga]i un nume nou
pe lista pasagerilor? Asta \nseamn` c` el sau ea va fi c`l`tor clandestin.
Gale \l privi. Era atât de dr`gu], de amabil.
– Iat` o nou` slujb` pentru tine, coment` asistenta-[ef` când Cathy
Willis fu instalat` la infirmerie. De ce \[i asum` oamenii astfel de
riscuri? Nu pricep ce \nseamn` s` c`l`tore[ti pe mare?
– Cred c` doamna Willis era ner`bd`toare s` ajung` la so]ul ei,
r`spunse Gale. N-are pe nimeni la Londra.
– Ce pot s` spun? M` bucur c` am printre asistente [i pe cineva cu
experien]` de moa[`. Trebuie s` preg`tim de urgen]` un separeu
pentru copil.
Cum o v`zu revenind \n infirmerie, Garry vru s` afle dac` Gale
reu[ise s` transmit` mesajul logodnicei sale.
– Mesaj transmis, \l lini[ti Gale. Stewardesa \ncearc` s-o conving`
s` ias` pe punte. Ar trebui s` se simt` mai bine \n diminea]a asta.
– Mereu fugi de mine, \i repro[` Garry. R`mâi [i vorbe[te cu noi.
M-ai neglijat ieri [i presupun c` [i azi m` vei ocoli \n favoarea noului
pasager care se preg`te[te s` ni se al`ture.
68 SANDY KEENE

Gale zâmbi.
– Cred c` voi fi \ntr-adev`r foarte ocupat`, dar asistenta McManus
va fi aici, lâng` tine.
– Nu-i acela[i lucru, se strâmb` Garry.
Gale se \ntoarse \n salonul femeilor, \ntrebându-se dac`, \n ciuda
pasiunii sale pentru Berry, Garry nu cumva flirta cu ea. Ideea o amuz`
[i \n acela[i timp i se p`ru un semn bun. Dac` sentimentele pentru
logodnica sa ar fi fost serioase, n-ar mai fi avut ochi pentru alte femei.
Graham Brett \[i f`cu apari]ia \n infirmerie de mai multe ori pe
parcursul zilei. Gale era con[tient` de emo]iile sim]ite \n preajma lui,
dar acum le [tia semnifica]ia [i n-o mai tulburau. Distan]a din
atitudinea lui disp`ruse [i, de fiecare dat` când se desp`r]eau, o f`ceau
cu zâmbetul pe buze. |ntre ei se n`scuse o rela]ie de prietenie.
Ce frumos va fi s` lucreze cu el de aici \nainte! Privea din nou
viitorul cu \ncântare. C`l`toria va fi minunat`. {i totu[i, mai exista
problema cu Berry, la care n-avusese \nc` timp s` se gândeasc`.
Era aproape miezul nop]ii când se n`scu bebelu[ul lui Cathy Willis.
Doctorul Brett [i Gale se privir` cu mul]umire. La primul plânset al
copilului, ochii obosi]i ai mamei se deschiser` larg. Graham se plec`
asupra ei.
– Totul e bine, spuse el cu infinit` blânde]e. Ave]i un b`iat perfect
s`n`tos. Acum, \ncerca]i s` dormi]i.
Femeia zâmbi u[or [i-[i l`s` capul pe pern`.
– M` gândeam c` nu vrei s` ratezi Gibraltarul, chiar dac` e[ti
obosit`, Gale, o trezi stewardesa care-i aduse ceaiul.
Graham Brett \i interzisese s` apar` la datorie \nainte de prânz [i-i
trasase sarcina s` aib` exclusiv grij` de doamna Willis.
SECRETE DIN TRECUT 69

Gale se dusese la culcare abia la ora trei diminea]a, l`sând-o \n grija


lui Ann pe Cathy Willis.
Privi fermecat` prin hublou maiestuoasa stânc`-santinel` pân`
când aceasta disp`ru dincolo de orizont, apoi se \mbr`c` [i ie[i pe
punte, petrecându-[i timpul liber r`mas \n lumina str`lucitoare a
soarelui.
|i venea greu s` cread` c` p`[ea pe aceea[i punte pe care se
plimbase ieri al`turi de Graham, pe furtun`. |n jur erau o mul]ime de
oameni, cu to]ii veseli datorit` schimb`rii vremii.
Tân`ra genera]ie [i unii dintre cei mai pu]in tineri \notau ferici]i \n
piscin`. Comitetul sportiv se formase deja [i turneele de jocuri
fuseser` programate.
Lui Gale, aceast` metamorfoz` i se p`ru emo]ionant`. Aproape \i
invidia pe oamenii lipsi]i de griji, pe cei care se distrau \n voie.
Mergând \ncet de-a lungul pun]ii, Gale recunoscu capul
blond-argintiu al cumnatei sale. Berry st`tea \ntins` pe un [ezlong,
fermec`toare \n puloverul ei verde [i \n fusta scurt` [i alb`, care-i
punea \n valoare picioarele foarte frumoase. Al`turi de ea, se afla un
ofi]er. Amândoi conversau cu o evident` pl`cere. Gale nu-l recunoscu
imediat \n uniforma alb`, dar, apropiindu-se, \[i d`du seama c`
b`rbatul era chiar Graham Brett. Trecu pe lâng` ei f`r` s` atrag`
aten]ia. De altfel, cei doi erau prea absorbi]i \n conversa]ie pentru a o
remarca.
Deodat`, frumuse]ea acestei dimine]i minunate se risipi.
Gale se apropie de marginea vasului [i privi apa. Ce f`cea aceast`
dragoste din ea? Va suferi de fiecare dat` când va vedea c` Graham
Brett vorbe[te cu vreo pacient`?
70 SANDY KEENE

Dar de ce, dintre to]i turi[tii, interesul lui se \ndrepta c`tre Berry?
De ce \[i petrecea timpul atât de pre]ios al`turi de ea?
Oricât de mult s-ar fi \mpotrivit logodnei lui Berry cu tân`rul
Mathieson, pentru prima dat` realiz` c` aceasta putea reprezenta un
avantaj.
Graham Brett nu era genul care s` ignore cu bun`-[tiin]` statutul
femeii, oricât de fermec`toare ar fi g`sit-o pe Berry.
Capitolul 6

Din momentul \n care l`sar` \n urm` apele Atlanticului, calmul [i


veselia se instalaser` la bordul vasului. Gale fu dezam`git` s` afle c` nu
vor opri nici la Marsilia, nici la Napoli. |n ner`bdarea ei de a vedea ]`ri
str`ine, nu voia s` piard` nimic.
Munca intrase deja \n rutin`. Existau numai câ]iva pacien]i noi, iar
cazurile nu erau grave. Majoritatea acuzau arsuri sau insola]ii u[oare.
Doamna Willis \[i revenea repede [i micului Jimmie Willis \i mergea
foarte bine.
Garry Mathieson era foarte ner`bd`tor s` ias` pe punte, la soare, [i
i se d`du \n sfâr[it \nvoirea de a p`r`si infirmeria. Dar Gale nu sc`p`
de responsabilitatea lui. B`rbatul \[i petrecea tot timpul pe [ezlong [i,
de fiecare dat` când Gale trecea pe lâng` el, o chema lâng` el [i
flec`rea mereu cu ea, fie c` era singur, fie c` al`turi de el se afla Berry
sau mama lui. Gale remarc` faptul c` rareori se aflau amândou` \n
preajma lui. Se p`rea c` \n acest domeniu nu se f`cuser` deloc
progrese.
72 SANDY KEENE

Timpul liber pe care Gale \l avea la dispozi]ie era din ce \n ce mai


generos. Pauza de dup`-amiaz` deveni o obi[nuin]` [i, cu excep]ia
urgen]elor, la ora [ase programul ei se \ncheia.
Câteva dintre distrac]iile pasagerilor \i erau permise [i ei. La
anumite ore putea \nota \n piscin` [i se putea odihni pe punte, astfel
c`-[i formase obiceiul de a o \ntâlni acolo pe Judy Morris, tân`ra care
o \ntâmpinase \n prima ei zi pe vapor.
Sala de bal, saloanele pun]ii A [i barul nu intrau \n discu]ie, nici
jocurile organizate \ntre turi[ti. Putea asista la ele doar ca spectator.
Filmele erau \n schimb destinate tuturor [i putea, de asemenea,
\mprumuta c`r]i de la bibliotec`.
Dar, de[i \i pl`ceau filmele [i se sim]ea bine citind, niciuna dintre
aceste distrac]ii nu putea concura cu timpul petrecut pe punte, la
soare sau la lumina lunii. Majoritatea timpului liber se ducea acolo [i,
de[i avea mereu o carte cu sine, nu citea aproape niciodat`. Prefera s`
se gândeasc` [i s` viseze, retras` \ntr-un col] al pun]ii, departe de
pasageri. {i avea atâtea lucruri la care s` se gândeasc`!
Garry Mathieson era din ce \n ce mai sup`rat [i mai deprimat pe zi
ce trecea [i Gale b`nuia c` \ntre el [i Berry lucrurile nu mergeau
tocmai bine. |ntr-o dup`-amiaz`, ie[ind pe punte \ntr-un moment de
respiro, Gale o z`ri pe tân`ra prieten` a lui Garry p`r`sind nervoas` [i
gr`bit` locul. Probabil c` cei doi iubi]i se certaser`.
Expresia trist` cu care o \ntâmpin` Garry era dovada clar`.
– Vino lâng` mine s` vorbim, o rug` el.
– Ei, dar ce-i cu tine? O astfel de dispozi]ie pe vremea asta
frumoas`... \l tachin` ea. Nu [tiu dac` e bine s` stau lâng` tine, ar`]i ca
un buldog furios.
SECRETE DIN TRECUT 73

– Nu, nu, zâmbi el, nu mai mu[c, de[i mi-ar pl`cea s` v`d ce gust
ai. Ar`]i superb \n uniforma alb`.
– Mul]umesc, r`spunse uimit` Gale, a[ezându-se pe scaunul
p`r`sit de Berry.
– Ne-am certat, explic` b`rbatul, l`sându-[i capul obosit pe
sp`tarul [ezlongului.
– Nu trebuie s`-mi poveste[ti, replic` tân`ra cu ironie. Am v`zut-o
plecând.
– S-a dus s` joace tenis. Nu \n]eleg de ce. Nu-i plac deloc jocurile
[i nu se pricepe.
Gale o v`zuse adesea pe Berry jucând tenis pe punte, ratând mai
mereu [i stricând jocul, de[i partenerii b`rba]i erau \ntotdeauna
\ncânta]i [i amuza]i de \ncerc`rile ei nereu[ite.
Garry nu-i cerea s` stea mereu lâng` el, iar Berry \l p`r`sea f`r`
regrete de fiecare dat` când era vorba de vreun joc pe punte. Ceva era
\n neregul` \n rela]ia asta.
Gale zâmbi.
– Hei, fii mai vesel. Gânde[te-te la momentul \mp`c`rii. Am auzit
de la oameni cu experien]` c` merit` s` te cer]i de dragul reconcilierii.
– Ai auzit? repet` Garry. N-ai fost niciodat` \ndr`gostit`? Ce
norocoas` e[ti! Ce rai e dragostea, ce iad! ad`ug` el, poetic.
Tân`ra nu r`spunse, privind marea str`lucitoare. |n]elegea prea
bine semnifica]ia acestor cuvinte. Dragostea i se p`rea a fi un joc
minunat [i \n acela[i timp un mare risc. |nv`]ase atât de multe \n
ultima vreme!
Nu vru s` rup` t`cerea care se l`sase. Garry \[i aprinse o ]igar` [i se
l`s` pe spate \n [ezlong. Niciodat` nu-l mai v`zuse \ntr-o astfel de
74 SANDY KEENE

stare, de[i nu fusese nicio clip` un pacient comod. Ar fi vrut s` afle ce


se \ntâmplase, dar nu-i st`tea \n caracter s` cer[easc` astfel de
confiden]e.
– Gale, se ridic` Garry, privind \n jur cu ne\ncredere. Presupun c`
ai fi [ocat` de ideea ca cineva s` ajung` aproape de a-[i ur\ mama...
Gale \l privi cu ochii ei c`prui-aurii [i zâmbi lini[tit`.
– Nu fi prostu], Garry.
N-ai cum s`-]i ur`[ti mama.
– Nu? Dac` ai [ti cum se poart` cu Berry... Cred c` \nnebunesc,
dac` nu vorbesc cu cineva despre asta.
Gale se gândi o clip`.
– Bun, atunci, poveste[te-mi.
– P`i, lucrurile merg din ce \n ce mai prost, continu` Garry,
trecându-[i degetele prin p`r, cu nervozitate. Toat` lumea \[i poate da
seama c` o ignor` pe Berry. De aceea, Berry se r`zbun` pe mine din
când \n când. Ar trebui s` fie un adev`rat \nger ca s` suporte atâta
umilin]` f`r` s` se plâng`. Presupun c` `sta e planul ei, s` ne fac` s`
ne cert`m. Dar nu va reu[i. O iubesc pe fata asta [i, orice ar fi, m` voi
c`s`tori cu ea.
Gale privi expresia \nc`p`]ânat` [i copil`reasc` a celui de lâng` ea.
Se p`rea c` s`rmanul Garry era condamnat la suferin]`, fie c` o câ[tiga,
fie c` o pierdea pe vanituoasa lui logodnic`.
– Asta-i tot ce conteaz`, Garry. Dac` te-ai hot`rât...
El râse for]at.
– Pare destul de simplu, nu? Dar nu cred c` Berry va accepta mult`
vreme situa]ia asta. E mândr`, [i pe bun` dreptate. De ce s` ajung` de
râsul \ntregului vapor? E o fat` minunat`. Cred c` mama vrea s-o aduc`
SECRETE DIN TRECUT 75

pân` acolo \ncât s` rup` logodna. N-o voi ierta niciodat`, dac` se
\ntâmpl` a[a, \ncheie el plin de sup`rare.
Gale ar fi putut replica: "Nu te teme, Berry va merge pân` la cap`t.
Nu va renun]a niciodat` la logodn`."
|n loc de asta, tân`ra spuse:
– Nu crezi c`-]i imaginezi o bun` parte din lucrurile astea, Garry?
Vreau s` spun, nu crezi c` e prea devreme pentru ca mama ta s`
\nceap` s-o... aprecieze pe logodnica ta?
– Ha! strig` el, stingându-[i ]igara \n scrumier`. Mama o prive[te
pe Berry [i se strâmb` de parc` ar sim]i un miros nepl`cut! O strig` pe
logodnica fiului ei domni[oar` Harcourt... Chiar adineaori, \n salon...
Gale nu mai ascult` incidentul povestit cu atâta pasiune de Garry.
Se sim]ea prost, sim]ea c`-l tr`deaz`. Se p`rea c` doamna Mathieson,
expert` \n a \nl`tura din preajma fiului orice complica]ie sentimental`,
va reu[i [i \n acest caz. {i totu[i, se \ndoia c` mama lui Garry mai
\ntâlnise vreodat` o astfel de opozi]ie.
Berry juca tare [i se plângea lui Garry c` era umilit`. Dar ocara [i
insulta n-aveau cum s-o ating`, \n perspectiva câ[tigului material viitor.
Mai mult, având pe deget inelul cu smarald d`ruit de Garry, pozi]ia ei
era mult mai puternic`.
Gale realiz` cu triste]e c` ner`bdarea lui Berry de a-[i asigura un
statut avusese ca rezultat erodarea rela]iei dintre mam` [i fiu.
Stânjenit` de izbucnirea naiv` a lui Garry [i de entuziasmul lui
tineresc, Gale nu [tiu cum s` reac]ioneze.
– Cred c` ar trebui s`-i la[i mamei tale ceva timp, \l lini[ti ea. {tii
foarte bine c` logodna ta a luat-o prin suprindere [i c` ai pus-o \n fa]a
faptului \mplinit când ai adus-o la bord pe Berry.
76 SANDY KEENE

– Poate n-a fost chiar o idee str`lucit`, recunoscu el. Dar m-am
bazat pe capacitatea lui Berry de a se \n]elege bine cu majoritatea
lumii.
– Mamele nu sunt "majoritatea lumii". Nu sunt u[or de cucerit.
– Ce se \ntâmpl`... e groaznic, morm`i el. Eu [i mama am fost
\ntotdeauna buni prieteni, pân` când a intervenit \ntre noi aceast`
gelozie. Nu-mi place deloc s` m` cert cu ea [i cred c` [i ea sufer`. De
ce nu pot mamele s` renun]e atunci când \[i dau seama c` a venit
momentul?
Gale se \nduio[`.
Se vedea c` b`rbatul era foarte nefericit, \mp`r]it \ntre dragostea
pentru mama sa [i noua iubire.
– S`rmanul copil! zâmbi ea, sim]indu-se, ca de obicei, mult mai
matur` decât b`rbatul de lâng` ea. E[ti tare sup`rat, nu? Dar te
sf`tuiesc s` nu crezi prea mult \n gelozia asta a mamei, ad`ug` ea,
[tiind c` nu era decât o idee indus` de Berry.
– Ce altceva ar putea s-o fac` atât de distant` \n rela]ia cu Berry?
Gale cuno[tea r`spunsul, dar nu i-l putea \mp`rt`[i.
– Cred c` e \ngrijorat` pentru tine. E normal.
– De partea cui e[ti tu? \ntreb` Garry sup`rat.
Gale zâmbi.
– Dac` ai de gând s` te cer]i [i cu mine...
Voia de mult s` plece, [i g`si acum ocazia perfect`. Dar chiar când
vru s` se ridice, mâna b`rbatului o opri.
– Nu, nu, se gr`bi el s` se scuze. Sunt o brut`. Te-ai purtat cu mine
mereu atât de frumos, m-ai ascultat \ntotdeauna, [i uite cum te
r`spl`tesc!
SECRETE DIN TRECUT 77

Continuând s-o ]in` de mân`, b`rbatul o trase aproape, mai


aproape. Chipurile lor aproape se atinser`.
Garry continu` s` vorbeasc`, cu pasiune:
– Pot lupta cu defectele mele [i...
– A, domni[oar` asistent`, se auzi o voce blând` \n spatele lor.
Gale se \ntoarse [i o z`ri pe doamna Mathieson. Cu o tres`rire de
uimire, \l z`ri [i pe Graham Brett al`turi de ea.
– Dr`gu] din partea ta s`-mi \nvesele[ti b`iatul moroc`nos!
continu` femeia. S`rmanul de el, nu-i obi[nuit s` stea imobilizat. M`
tem c` nu-i o companie tocmai pl`cut`, zilele astea. Nu, nu. Te rog, nu
te ridica, ad`ug` ea, f`când-o s` se rea[eze.
Doamna Mathieson se a[ez` lâng` Gale. Graham Brett \i aranj`
politicos perna [i-i d`du revistele pe care le adusese pe punte special
pentru ea. Femeia \i mul]umi gra]ioas` [i, f`r` un cuvânt, doctorul se
\ndep`rt`.
Gale sim]i c` \nghea]`. Ochii alba[tri ai doctorului o priviser` cu
adânc` nepl`cere. Oare de ce?
|n sfâr[it, reu[i s` p`r`seasc` familia Mathieson [i se retrase \n
col]ul ei pe punte.
Oare Graham interpretase gre[it gestul lui Garry? |nc`lcase vreun
cod, purtându-se astfel cu un pasager [i un fost pacient? Nu [tia.
Dar ceva [tia cu siguran]`. Nu voia s` se iveasc` alte situa]ii
confuze, care s` intervin` \n rela]ia ei cu Graham Brett. Din acea
noapte, când doctorul \i \ncredin]ase secretul lui, \ntre ei existase o
rela]ie prieteneasc` [i tensiunile fuseser` \nl`turate. Trebuia s` aib`
grij` de aceast` pre]ioas` rela]ie.
Doamna Mathieson insistase s`-i ofere câteva reviste.
78 SANDY KEENE

Câteodat`, Gale g`sea prietenia ei de-a dreptul stânjenitoare,


sufocant`. Probabil c` femeia voia s`-[i arate astfel recuno[tin]a. De
altfel, spunea oricui voia s-o asculte c` recuperarea rapid` a fiului ei se
datora \n \ntregime dr`gu]ei asistente.
Dar cum revistele primite nu erau genul ei, Gale le l`s` deoparte [i
continu` s` se gândeasc` la Graham.
Care erau acum sentimentele lui fa]` de femei? |n c`l`toriile lungi
pe mare, \ntâlnise probabil destule femei fermec`toare. Gale \l v`zuse
dansând [i participând la jocuri de când vreme se \mbun`t`]ise.
Oare r`nile sentimentale i se vor vindeca vreodat`? se \ntreb` ea.
Oare fantoma fetei moarte va r`mâne \ntotdeauna pentru el mai
important` decât o femeie vie?
Gale se sim]ea de parc` intrase \ntr-o lume nou` [i necunoscut`,
pentru care nu era preg`tit`. Dac` asta era dragostea, fusese
\ntr-adev`r norocoas` s-o evite pân` la vârsta asta.
|nchise ochii, temându-se s` nu piard` controlul asupra propriilor
sentimente. Toate aceste temeri... doar pentru c` Graham p`ruse
nepl`cut impresionat de gestul ei! Oare avea s` tr`iasc` \ntr-un
continuu carusel al emo]iilor? Oare un zâmbet sau o expresie
\ncruntat` a lui Graham \i vor schimba mereu buna dispozi]ie? Era atât
de slab`!
Se ridic`, bucuroas` c` trebuia s` \nceap` schimbul la infirmerie.
"Trebuie s` muncesc mai mult, s` nu m` mai gândesc la nimic."

***
SECRETE DIN TRECUT 79

Seara, Gale se \ndrept` tem`toare spre cabinetul de urgen]e. Nu-l


mai \ntâlnise pe Graham de dup`-amiaz`.
– Bun` seara, zise b`rbatul. S` ne apuc`m de treab`.
P`rea c` trecuse peste momentul nepl`cut de mai devreme [i \n
tonul lui nu se ghicea nicio urm` de ranchiun`. Gale lu` tensiunea
bolnavilor, \nlocui bandajele [i not` progresele pacien]ilor.
Se f`cuse târziu. Tân`ra conduse la u[` ultima pacient`, o femeie
corpolent` cu o expresie de autocomp`timire pe chip. Era un caz
clasic de l`comie [i exces alimentar [i totu[i femeia se mir` de regimul
strict pe care Gale i-l recomand`.
– Dar, nu \n]eleg, vocifer` ea. Pentru o femeie ca mine, m`nânc
incredibil de pu]in, coment` pacienta.
F`r` s` adauge nimic, Gale se \ntoarse \n cabinet.
– Gale, ]i-a spus cumva Garry Mathieson c` vrea s` coboare la Port
Said, \n excursie?
– Nu, doctore. |[i dore[te asta?
– Nici nu se pune problema. N-ar fi trebuit nici m`car s` p`r`seasc`
patul, dac` n-ar fi fost vremea asta frumoas`. {i totu[i, \mi pare r`u c`
nu-i pot permite s` plece. Poate lucrurile ar merge mai bine, dac` ar
putea s` se implice mai mult \n via]a social` de la bord. M` tem c`
Garry [i iubita lui au o via]` dificil`.
– Cred c` Garry e prea tân`r [i prea viguros pentru a accepta cu
pl`cere inactivitatea, coment` ea.
– Ei, dac` asta ar fi tot... Berry Harcourt a trecut pe la cabinet mai
devreme. Era teribil de sup`rat`. Cred c` nu e departe de o c`dere
nervoas`. Am vorbit cu ea [i i-am administrat un calmant u[or, ceea ce
m` tem c` nu poate schimba deloc datele problemei.
80 SANDY KEENE

– A f`cut insola]ie? \ntreb` Gale, cu pref`cut` naivitate. {tiu c` a


participat la jocurile de pe punte, dup`-amiaz`.
– Dimpotriv`. B`nuiesc c` e rezultatul unui... \nghe] sentimental.
E foarte nefericit` [i are nevoie de cineva care s`-i fie aproape.
Gale citi \n cuvintele b`rbatului un repro[ ascuns pentru lipsa ei de
simpatie fa]` de s`rmana copil`. Plec` ochii [i nu spuse nimic.
– Desigur, doamna Mathieson poate fi foarte dur` când e vorba de
fiul ei, relu` Graham. Cei doi au mai f`cut un voiaj pe Eugenie, acum
câteva luni. S-a purtat cu fiul ei ca un adev`rat paznic. Devenise foarte
cunoscut` la bord pentru vigilen]a ei.
– Garry va fi un b`rbat foarte bogat \ntr-o bun` zi, remarc` Gale.
Presupun c` nu poate fi condamnat` pentru c` vrea s` fie sigur` de
dragostea viitoarei nore pentru fiul ei.
– Nu [tiu cum va putea suporta copila asta restul c`l`toriei, replic`
Graham cu ner`bdare, parc` f`r` s` aud` r`spunsul tinerei.
Gale num`r` \n gând pân` la zece, \ncercând s` se calmeze. De ce
naiba \ncepuse Berry s` joace rolul `sta fa]` de Graham? Conta atât de
mult c` doctorul Brett era sau nu al`turi de ea?
Oare isteria ei era autentic`? Poate c` da, dat` fiind cearta cu Garry
de mai devreme. Graham Brett era un doctor prea bun pentru a se l`sa
p`c`lit de pref`c`toria unui pacient. Din câte putea s`-[i dea seama,
Berry avea destule motive pentru a ajunge la o c`dere nervoas`. Un
temperament coleric se ascundea \n spatele \n[el`toarei dulce]i a
femeii [i Berry se putea abandona furiei cu u[urin]`.
Gale \[i privi ceasul.
– Dac` nu mai ai nevoie de mine, trebuie s` plec, zise ea. Copilul
Willis trebuie hr`nit.
SECRETE DIN TRECUT 81

– Desigur. Mul]umesc, Gale. Du-te la micul t`u gurmand.


– E din ce \n ce mai voinic, zise Gale cu mândrie.
– A avut parte de ceva foarte important pentru un copila[ care s-a
gr`bit s` vin` pe lume atât de repede. A avut parte de o \ngrijire
perfect`, r`spunse b`rbatul, privind-o cu apreciere. Doamna Willis [tie
prea bine c` a fost norocoas` s` ajung` \n grija ta.
– E foarte recunosc`toare tuturor, spuse cu modestie Gale [i se
\ndrept` c`tre u[`.
– Stai o clip`. Presupun c` vrei s` vizitezi Port Said, nu?
– O, da, se entuziasm` tân`ra. Ar fi prima mea \ntâlnire cu
Orientul. De-abia a[tept! râse ea, fericit`.
– Ei, nu trebuie s` fii atât de \ncântat`. De multe ori, aceste locuri
romantice sunt dezam`gitoare [i cel mai bine ar fi s` le vezi \n filme
documentare. Dar presupun c` vrei s`-]i faci propria p`rere despre
acest port celebru.
– Da.
– Foarte bine. Poate te voi conduce chiar eu, dac` m` accep]i ca
escort`. E mai bine s` ai un \nso]itor. Altfel, comercian]ii locali te vor
z`p`ci. Sunt foarte insisten]i. Pe de alt` parte, nu cred c` prietenul t`u,
Pat Neilly, ar vrea s` te [tie umblând singur` pe aici.
Gale \nghi]i cu greu [i-i mul]umi fericit`. Plec` din cabinet parc`
plutind. Via]a era minunat`.

***
82 SANDY KEENE

Berry \ncerc` s`-[i revin` [i se \mbr`c` pentru sear`. Sedativul


prescris de doctor o calmase [i reu[ise s` doarm` o or`.
|nc` nu-[i d`dea seama ce anume o f`cuse s` izbucneasc` \n lacrimi
de furie. |n acea stare o g`sise stewardesa, care trimisese \ndat` dup`
doctor. Poate fusese din pricina certei cu Garry sau a continuei
plictiseli pe care o tr`ia \n preajma lui [i care devenea din ce \n ce mai
greu de suportat. Pasiunea [i admira]ia lui nu-i mai erau de-ajuns.
Nu fusese niciodat` \ndr`gostit` de Garry, dar mirajul banilor \i
poleise cu un farmec aparte personalitatea \nc` necoapt`. {i apoi,
dragostea lui plin` de ardoare \i \ncântase la \nceput orgoliul. |l putea
manipula cu u[urin]`, putea face din el un generos sponsor, \n timp
ce ea spera s`-[i continue via]a de vedet`. Sentimentele ei, sau mai
degrab` lipsa lor, contau foarte pu]in.
Berry \[i privi chipul \n oglind`, apoi \[i puse rochia de sear`.
Nu se nelini[tise niciodat` din pricina plictiselii de fiecare zi tr`ite
al`turi de Garry.
Nu crezuse vreodat` c` va fi posibil s` oboseasc` ascultând odele
unui \ndr`gostit.
Dar iat` c` se \ntâmplase. Stewardesa b`tu la u[` [i intr`,
ar`tându-se mirat` de schimbarea tinerei.
– Te-ai ridicat din pat, domni[oar`? Bine, bine, f`cu ea
ne\ncrez`toare, dar ce va spune doctorul?
– Va fi bucuros c` pastila pe care mi-a administrat-o a func]ionat,
b`nuiesc, r`spunse Berry cu un zâmbet. Nu-[i v`rsa niciodat` nervii pe
cei care o serveau. Te rog, ajut`-m` s` aleg cu ce s` m` \mbrac.
Stewardesa \i recomand` s` poarte o rochie alb` din bumbac cu
desene delicate de culoarea ierbii. O rochie de var` aproape
SECRETE DIN TRECUT 83

copil`reasc`. Tenul lui Berry c`p`tase o nua]` mai \nchis` sub soarele
Mediteranei [i contrastul cu albul rochiei era fermec`tor.
Când stewardesa plec`, Berry se duse la oglind` s` se admire.
Ce ghinion, ca doctorul `sta s` apar` \n via]a ei tocmai acum! Nu
credea c` mai poate sim]i ceva pentru un b`rbat. Dragostea era o
capcan`. Fusese \ndr`gostit` de Peter cândva [i unde o dusese asta? La
o via]` plictisitoare de gospodin` [i de mam`.
Dup` aceast` lec]ie dureroas`, se crezuse imun` la dragoste.
Crezuse c` devenise mai \n]eleapt`.
|n oglind`, \[i v`zu ochii verzi str`lucind cu intensitate. |i \nchise
\ncet. Dar agita]ia ei interioar` nu se stinse. Inima \i b`tea cu putere.
Era \ndr`gostit` de Graham Brett, de[i era con[tient` c` trebuia s`
se m`rite cu Garry Mathieson.
De asta se plictisea al`turi de tân`rul ei logodnic, de asta ajunsese
s`-l dispre]uiasc`.
Dac` m`car doctorul Brett ar fi fost un alt gen de b`rbat, dac` s-ar
fi l`sat prins \n mrejele ei... poate ar fi reu[it s` [i-l scoat` mai repede
din minte. S-ar fi s`turat poate de el... Dar ceea ce [tia despre
universul masculin o avertiza c` Graham nu era tipul care s` se implice
\ntr-o aventur` cu o tân`r` logodit`. Chiar [i orgoliul ei nem`surat nu
putea confunda aten]ia binevoitoare cu dragostea. O g`sea atr`g`toare
[i voia s-o ajute fiindc` \i p`rea r`u de drama sentimental` prin care
trecea. Dar, chiar dac` \i putea dicta \n mare m`sur` atitudinea fa]` de
ea [i instinctul s`u protector se trezea \n preajma ei, se \ndoia c`
b`rbatul putea trece cu vederea faptul c` era prietena lui Garry
Mathieson.
Cu un gest nervos, \[i lu` geanta [i ie[i din cabin`.
84 SANDY KEENE

Nu trebuia s` uite un lucru: \n ciuda atrac]iei fa]` de cel`lalt


b`rbat, cu Garry trebuia s` se m`rite. Ce conta c` plictiseala ap`ruse
mai devreme decât b`nuise? Majoritatea mariajelor ajungeau \n acest
punct mai devreme sau mai târziu, [i trebuia s` \nve]e s` tr`iasc` [i a[a.
|n drum spre salon, se \ntâlni cu Gale.
– M` bucur s` v`d c` te sim]i mai bine, domni[oar` Harcourt, zise
Gale pe un ton profesional. Doctorul Brett mi-a spus c` ai avut o mic`
problem`.
– Dr`gu] din partea ta s` fii \ngrijorat` din pricina mea, replic`
femeia cu ironie. Am avut o dup`-amiaz` foarte agitat` [i cred c` am
stat cam mult \n soare.
– Mi-am imaginat c` a fost vorba despre o insola]ie.
Berry fu apoi acaparat` de un cuplu de tineri, cu care \ncepu s`
discute vesel. Tinerii o acceptaser` pe Berry ca pe una de-a lor, f`r` s`
le treac` vreodat` prin minte c` era cu zece ani mai mare decât ei [i
avea mult mai mult` experien]` de via]`.
Asistenta McManus sosi la mas` aproape imediat ce Gale apuc` s`
se a[eze. Femeia \i spuse c`-[i va petrece seara \n cabin` scriindu-le
rudelor, pentru c` escala la Port Said era o bun` ocazie de a pune
scrisorile la po[t`. Gale se sim]i vinovat` c` pân` acum nu se gândise
nici la mama ei, nici la Pat Neilly.
|nc` nu era sigur` dac` trebuia s`-i povesteasc` mamei despre
ultimele aventuri ale lui Berry [i despre logodna ei cu tân`rul
australian. Pân` la urm`, \[i spuse c` era mai bine ca ea s` afle. Noua
c`s`torie a tinerei o asigura c`-l putea p`stra pe Pip lâng` ea.
Frumoasa noapte mediteranean` o f`cu pe Gale s` se \ndrepte
c`tre punte dup` cin`. Doar pentru o jum`tate de or`, \[i spuse ea.
SECRETE DIN TRECUT 85

Apoi, se va duce \n cabin` [i le va scrie celor de acas`.


Stelele str`luceau pe cerul senin ici-colo, solitare. Eugenie \[i t`ia
drum prin apele \ntunecate. Din salon, se auzea muzica orchestrei.
Tân`ra ar fi vrut s` se gândeasc` la Berry, dar lumina stelelelor [i
muzica o duser` cu gândul la Graham Brett.
Oare invita]ia lui de a o \nso]i la Port Said era numai o amabilitate
cavalereasc`? B`rbatul p`rea s` cread` c` Pat Neilly \i \ncredin]ase o
sarcin`, pe care n-o putea neglija.
Din p`cate, n-avusese niciodat` ocazia de a-i spune c` \ntre ea [i Pat
nu exista o rela]ie romantic`.
Muzica o tulbura.
Oare cum ar fi fost s` se afle acolo, pe puntea luminat`, [i s`
danseze cu Graham? Pentru prima oar`, se revolt` \mpotriva regulilor
stricte care separau membrii echipajului de pasageri. Doctorul [i
ofi]erii superiori reprezentau excep]iile.
Se \ndrept` c`tre locul de unde se auzea muzica [i privi cuplurile
dansând.
Deodat`, r`mase pe loc, cu inima b`tându-i cu furie. Graham dansa
cu Berry. |n lumina lampioanelor, chipul tinerei era ca por]elanul
lucrat de o mân` m`iastr`. P`rul ei coafat cu art` p`rea de argint.
Dar nu frumuse]ea ei f`r` pereche strânse inima tinerei, ci strania
lucire din ochii ei verzi, care c`utau plini de pasiune privirea
b`rbatului. Cumnata ei era fericit`, [i atitudinea ei nu putea fi
confundat`. Era \ndr`gostit`. Buzele ei se mi[cau \ncet, povestindu-i
b`rbatului ceva, iar Graham zâmbi [i-[i plec` fruntea, murmurându-i
ceva la ureche. Apoi, o trase mai aproape de el [i se \ndep`rtar` \n
ritmul muzicii.
86 SANDY KEENE

Gale abia mai putea r`sufla. Degete de ghea]` \i strângeau parc`


inima. Berry era \ndr`gostit` de Graham Brett!
Nu se putea \n[ela \n aceast` privin]`. Privirea ei str`lucitoare nu
putea semnifica decât dorin]`.
Valsul se termin`. Dansatorii aplaudar`. Câ]iva spectatori se
\ndep`rtar`. Gale ar fi vrut s`-i urmeze, dar nu se putu rupe din vraja
care pusese st`pânire pe ea. Graham [i Berry se \ndep`rtar` bra] la
bra].
Pe când se \ntoarcea spre cabin`, Gale \ncerc` s` se lini[teasc`,
spunându-[i c` Berry era logodit` cu Garry Mathieson [i c` avea s` se
m`rite cu el.
|n drumul ei, o z`ri pe doamna Mathieson b`tând ner`bd`toare la
u[a cabinei fiului. Oare fusese [i ea pe punte [i z`rise cele \ntâmplate?

***

Garry st`tea pe pat, fumând nelini[tit. Chipul lui nefericit se trezi


la via]` când auzi b`t`ia \n u[`. Realizând \ns` c` vizitatorul era mama
sa, dezam`girea i se a[ternu din nou pe chip.
– |mi pare r`u c` nu sunt decât eu, dragul meu, zise femeia p`[ind
\n`untru. N-a venit s`-]i ureze noapte bun`?
– Nu \nc`. Presupun c` danseaz` afar`, pe punte. |i place foarte
mult s` danseze. Pân` când mai ]ine petrecerea?
Doamna Mathieson se uit` la ceas.
– E devreme, nu-i nici zece \nc`. De ce nu vrei s` ascul]i muzica?
SECRETE DIN TRECUT 87

Cred c` te poate ajuta.


Privirea femeii alunec` pe scrumiera \n care z`ceau stinse
nenum`rate mucuri de ]igar`. Privi apoi cartea aruncat` pe jos [i
scrisorile \ncepute, dar neterminate.
– Oh, m-am s`turat de propriile mele gânduri, izbucni Garry.
– Mi-am imaginat c` Berry va sta cu tine \n seara asta. De aceea
m-am dus s` joc bridge. Ai fost tot timpul singur?
De obicei, logodnica lui \l vizita zilnic dup` cin`, aproximativ o
jum`tate de or`.
|n seara asta \ns`, nu se aflase al`turi de el. Cearta lor de
dup`-amiaz` \nc` nu fusese uitat` [i Garry era foarte tulburat. {i, ca de
obicei, arunca \ntreaga vin` asupra mamei.
Doamna Mathieson \[i privi din nou fiul [i realiz` dup` expresia lui
c` nu s-ar fi bucurat deloc dac` ar fi renun]at la partida de bridge ca s`
stea cu el. Adev`rul era c` prezen]a ei i se p`rea din ce \n ce mai
inoportun`.
– Haide, dragul meu, zise ea. Nu e[ti chiar atât de oropsit cum pari,
nu-i a[a? De obicei, te distrezi foarte bine pe punte. {i apoi, e [i
dr`gu]a asistent` care...
– O, \nceteaz` s`-mi mai vorbe[ti ca unui copil! explod` Garry.
– Atunci, nu te mai comporta ca un copil. Câteodat` m` gândesc
c` e p`cat c` ai crescut [i nu mai po]i fi b`tut.
El o privi cu resentiment.
– |n]eleg... pentru tine, nu voi fi niciodat` suficient de matur. Dar
nu, nu m` mai po]i trata ca pe un copil.
Bun`voin]a doamnei Mathieson avea [i ea limite. Femeia zâmbi cu
demnitate [i se ridic` de pe scaun.
88 SANDY KEENE

– E[ti un nesuferit, Garry. |mi pare r`u c` mi-am \ntrerupt jocul de


c`r]i, dac` ai o dispozi]ie atât de proast`. Eu sunt de vin` c` logodnica
ta te neglijeaz`?
Femeia se gândi dac` era sau nu \n]elept s`-i spun` c` draga lui
Berry se distra de minune pe punte. Nu, Garry ar fi privit asta ca pe o
\ncercare ieftin` de a-i \nvr`jbi.
– De vreme ce asta ]i-ai dorit, \nsemn` c` e[ti \ntr-adev`r
responsabil`, r`spunse Garry, trecându-[i degetele prin p`r. Berry s-a
s`turat de felul \n care te por]i cu ea. Ai f`cut tot posibilul s` se simt`
\n plus. De ce? De ce? Ce ai \mpotriva ei?
Mama lui \l privi cu disperare.
– Dac` tu nu po]i vedea, Garry, cum s` te fac s`-]i dai seama?
– ~sta e obiceiul t`u. |mi distrugi toate rela]iile. Din clipa \n care
vezi c` m` intereseaz` cineva, \ncepi s` te compor]i astfel. Acum, \mi
pare r`u c` nu i-am cump`rat lui Berry o verighet`, \n locul inelului de
logodn`.
Doamna Mathieson t`cu.
– Ce-i a[a r`u \n a m` c`s`tori? continu` b`rbatul. Nu vrei s` devii
prea repede bunic`, asta e?
– Nu, fiule. Dimpotriv`, sunt sigur` c` mi s-ar potrivi rolul `sta.
Garry nu renun]` \ns`.
– Vorbesc foarte serios, mam`, amenin]` el. M` voi c`s`tori cu
Berry imediat ce ajungem la Melbourne. De data asta, nu vei câ[tiga.
Mama se apropie [i se a[ez` pe marginea patului. |ntinse mâna
dup` pachetul de ]ig`ri [i-[i aprinse una.
– Uite ce e, b`iete, ar fi bine s`-]i cercetezi amintirile [i s` vezi c`
de fiecare dat` am avut dreptate. F`r` excep]ie. {i, crede-m`, ad`ug`
SECRETE DIN TRECUT 89

ea pe un ton caustic, nu-mi doresc nimic mai mult decât s` te v`d


\nsurat... cu persoana potrivit`. }i-o mai aminte[ti pe tân`ra
Thorrington, din c`l`toria trecut`? Mi-ai mul]umit c` te-am sc`pat de
ea.
Garry se \nfurie.
– Cum o po]i compara pe Inez cu Berry? Ce interes poate avea o
fat` ca Berry? Are totul – frumuse]e, inteligen]`, noble]e...
– Primele dou`, poate. E \ntr-adev`r foarte istea]`.
– Ce vrei s` spui? \ntreb` Garry exasperat. A fost sincer` cu noi [i
ne-a spus totul despre familia ei.
– Hm!
Da, cu to]ii au murit, \mpreun` cu gloria lor apus`...
|i p`ru r`u chiar \n clipa \n care rosti aceste cuvinte. Chipul fiului
ei deveni ro[u ca racul. B`rbatul se ridic` de pe pat \n culmea furiei.
– Mam`! Cu asta, ai dep`[it orice limit`... Auzi, s-o faci pe Berry
mincinoas`! strig` el. E[ti nedreapt` [i r`zbun`toare, din pricina
geloziei care...
Femeia ascult` \n t`cere restul discursului, care-i ar`t` \nc` o dat`
profunzimea obsesiei lui Garry pentru Berry. Nu era prima din istorie
care descoperea c` o mam` n-are nicio arm` \mpotriva dragostei [i c`
nu putea face nimic pentru a-[i salva copilul de la nefericire [i
suferin]`.
De data asta, tactica ei d`duse gre[. Fusese prea ner`bd`toare.
Poate c` inelul cu smarald o speriase. Garry nu mai d`ruise nim`nui
un inel. {i totu[i, ar fi trebuit s` fie mai subtil`. Trebuia s` a[tepte \n
t`cere pân` când...
Se ridic` palid` de pe pat [i stinse ]igara.
90 SANDY KEENE

– Ei bine, zise ea când Garry \[i termin` tirada, m` bucur c` ai spus


tot ce aveai pe suflet. Nu credeam c` e[ti atât de... \ndr`gostit. Dar
acum c` am aflat, \]i promit c` m` voi retrage.
– Ce vrei s` spui? \ntreb` Garry, luat prin surprindere.
– Exact ce am spus, confirm` femeia, \ndreptându-se c`tre u[`.
– Vei fi dr`gu]` cu Berry? |i vei da o [ans`?
– Ce altceva pot face? \ntreb` ea. E[ti liber s`-]i alegi logodnica [i ai
deja dou`zeci [i doi de ani. Noapte bun`, Garry.
Ie[i din cabin` [i z`ri un steward. Se apropie de el [i-l \ntreb`
ner`bd`toare:
– Când ajungem al Port Said?
– Poimâine diminea]`.
– Mul]umesc. Noapte bun`.
Port Said! Iat` ideea salvatoare. O, n-ar fi trebuit s` se gr`beasc`
atât! Ar fi trebuit s` a[tepte pân` când ajungeau la Port Said!
Capitolul 7

Când Port Said ap`ru \n dep`rtare, Gale sim]i c` o nou` aventur`


\ncepe.
Cu riscul de a pierde micul dejun, se duse pe punte
dis-de-diminea]`.
Se puteau vedea deja vasele \n port [i o mul]ime de oameni se
\nghesuia pe ]`rm. Gale privea fascinat` agita]ia ora[ului. Multe vase
erau \nc`rcate cu m`rfuri: covoare \n culori minunate, gen]i din piele
cu forme ciudate, mâncare, cizme, m`tase... toate strânse \mpreun`.
Tân`ra era foarte bucuroas` c` \n curând avea s` p`[easc` pe ]`rm.
Din spatele ei, se auzi vocea lui Graham Brett. Tres`ri.
– Ei, ce crezi despre Port Said? \ntreb` el amuzat.
– E fascinant. Mi se pare c` m` uit la un film. Abia a[tept s` mergem
\n port. Dac` mergem... ad`ug` ea, amintindu-[i c` Graham nu-[i
re\nnoise invita]ia.
– La ce or` po]i pleca?
– Dup`-amiaz`. Asistenta-[ef` are liber diminea]`.
92 SANDY KEENE

– Bine, r`spunse Graham. Foarte bine. Pân` atunci, am [i eu treab`


la bord. Ne vedem la pasarel`, imediat dup` masa de prânz, da?
– Minunat, exclam` Gale zâmbind.
Sim]ind c` via]a \i surâde din nou, tân`ra se \ndrept` fericit` c`tre
sala de mese.
|nc` de seara trecut`, când \l v`zuse pe Graham dansând cu Berry,
o chinuiser` ni[te presim]iri rele. B`rbatul ar fi avut o scuz` foarte
bun` pentru a o conduce pe Berry \n port, dat fiind c` Garry
Mathieson nu se putea \nc` deplasa. I-ar fi fost foarte simplu s`
anuleze aranjamentul prealabil de a face excursia al`turi de Gale. |n
fond, nu spusese decât: "Poate mergem \mpreun`". Atât. Nicio
promisiune.
Dar nu-[i retr`sese invita]ia. P`ruse chiar \ncântat c` timpul lor
liber coincidea.
Orele treceau prea \ncet pentru ner`bdarea ei. |n ciuda faptului c`
asistenta McManus nu era de serviciu [i \ntreaga munc` \i revenea, nu
erau prea multe lucruri de f`cut. Rutina programului zilnic fusese dat`
peste cap, pentru c` toat` lumea se gr`bea s` plece la ]`rm.
Ajungând \ntâmpl`tor pe puntea A, \i v`zu pe Garry Mathieson, pe
mama sa [i pe Berry \mpreun`. Era o priveli[te atât de rar`, \ncât Gale
\ntoarse capul dup` ei, surprins`. P`reau prieteno[i [i amabili. Garry
le ]inea de bra] pe amândou` [i râdea vesel. Era fericit [i era limpede
c` tensiunile se aplanaser`.
Doamna Mathieson era \mbr`cat` de plimbare, iar Berry purta un
[ort [i ochelari de soare imen[i.
Mai târziu, Gale o z`ri \ns` pe doamna Mathieson singur`. P`rea
\ngrijorat`. Oare ce se \ntâmplase? De unde aceast` schimbare brusc`?
SECRETE DIN TRECUT 93

Ridic` din umeri [i se \ntoarse la infirmerie. Asistenta-[ef` revenise


din excursie [i Gale era liber`.
– Dac` te schimbi \nainte de masa de prânz, te po]i duce pe ]`rm
\ndat` dup` aceea, f`r` s` mai pierzi timpul, spuse femeia.
Gale \i mul]umi \n gând pentru sfat. Avea nevoie de timp pentru a
se aranja pentru Graham. B`rbatul n-o v`zuse decât rareori \n haine de
strad`. Alese o rochie galben`, o nuan]` foarte vesel`, potrivit` cu
p`rul ei ro[cat [i cu ochii c`prui cu str`luciri aurii. Simplul fapt de a
p`r`si unforma rigid` reprezenta o bucurie, dar ast`zi era cu atât mai
entuziasmat`, \n special pentru c` rochia \i punea \n valoare atuurile
trupului. Niciodat` nu mai fusese atât de recunosc`toare c` ar`ta bine.
Se bucur` c` sora McManus nu se afla la mas` când sosi s` ia
prânzul. Ochii ei experimenta]i ar fi detectat \ndat` entuziasmul ei de
a petrece câteva ore al`turi de Graham Brett.
Salonul era numai pe jum`tate plin. Majoritatea pasagerilor erau
deja pleca]i. Astfel c` v`zu cu u[urin]` cum Graham se ridic` de la
mas` [i p`r`se[te salonul. Era momentul s`-l urmeze. Renun]` f`r`
regrete la salata de fructe [i fu gata s` se ridice.
– Nu dori]i cafea? \ntreb` stewardul.
– Nu, mul]umesc. E prea cald.
– Cafea cu ghea]`? suger` b`rbatul.
– Nu prea am timp.
– V` duce]i la ]`rm? zâmbi el.
Graham \i fixase \ntâlnire "imediat dup` masa de prânz" [i Gale nu
voia s`-l fac` s` a[tepte. Punctualitatea era foarte important` \n
meseria lor. Totu[i, mai st`tu câteva momente pe loc, l`sându-l s`
ajung` primul la pasarel`.
94 SANDY KEENE

Când ajunse \ns`, observ` c` Graham nu se afla la locul de


\ntâlnire. O tân`r` \mbr`cat` \ntr-o rochie \nflorat` [i g`tit` cu o
p`l`rie de paie impresionant` o \ntâmpin`. Era Berry. Avea o expresie
sup`rat` [i mofturoas`.
– Sor`, [tii cumva dac` doctorul Brett e re]inut la cabinet? Aveam
\ntâlnire dup` prânz, ca s` mergem \n ora[. |l a[tept de ceva timp.
Lui Gale i se p`ru c` lumina soarelui p`le[te.
– |l a[tep]i pe doctorul Brett? [opti ea.
Era stupefiat`.
– Da, da, dup` cum ]i-am spus adineaori, o repezi Berry. Sper c`
nu voi face insola]ie \nainte de a ajunge la ]`rm, dar dac` mai a[tept
aici, \n c`ldur`, mult` vreme... cine [tie!
Po]i afla ce-l re]ine?
Imediat dup` prânz! Asta-i spusese [i ei. Oare uitase de \ntâlnirea
lor? Poate c`, \ncântat de faptul c` Berry era disponibil`, \ntâlnirea cu
o simpl` asistent` \i ie[ise din minte. Gale se \ndep`rt`, sperând c`
avea s`-l g`seasc` pe Graham Brett.
Dezam`girea c` fusese uitat` era atât de mare, \ncât o durea inima.
Mergea cu fruntea plecat`, gânditoare. Deodat`, o mân` se \ntinse \n
fa]a ei, oprind-o.
– Hei, mergi \n direc]ia gre[it`. Am spus c` ne vedem la pasarel`.
Gale, zise el, privind-o cu aten]ie. S-a \ntâmplat ceva? Nu te sim]i bine?
Faptul c`-i spusese pe nume o f`cu dintr-o dat` s` se simt` mai
bine.
– O c`utam pe Judy Morris, min]i ea.
– Acum, \nainte s` ne \ntâlnim? De ce e a[a important s-o g`se[ti?
– Am vorbit cu ea s` mergem \mpreun` \n ora[ [i am uitat...
SECRETE DIN TRECUT 95

– Ca [i ea, de altfel, complet` b`rbatul. M-am \ntâlnit cu ea \nainte


de prânz [i mi-a spus c` se duce la ]`rm cu Ann Downing. Haide s` ne
\ntoarcem. Mai e cineva care ne a[teapt`... micu]a domni[oar`
Harcourt. M`car atâta puteam face pentru ea, de vreme ce nu i-am
permis logodnicului ei s` mearg` la ]`rm.
O lu` de mân` [i o \ndemn` s` se \ntoarc`. Gale v`zu, când se
apropiar`, cum sprâncenele lui Berry se \ncrunt` pentru o clip`.
Tr`s`turile femeii devenir` dure.
– Am g`sit-o pe Gale r`t`cind prin preajm` [i am adus-o pe calea
cea bun`, glumi doctorul. Bun, acum c` suntem \n forma]ie complet`,
putem pleca, nu?
– O, ciripi Berry c`tre Gale. Vii [i tu cu noi? Ciudat c` nu mi-ai spus
mai devreme.
Toat` bucuria lui Gale se stinsese. Era for]at` s`-l \mpart` pe
Graham cu Berry. Suferin]a devenise aproape insuportabil`.
B`rbatul le duse mai \ntâi \n apropierea portului. Berry vorbea
continuu [i se vedea limpede c` nu era câtu[i de pu]in interesat` de
str`zile strâmte ale ora[ului [i nici de oamenii locului. Fascinantul
bazar \i re]inu aten]ia numai câteva minute, dup` care \[i continu`
conversa]ia animat` cu doctorul. Gale observ` c` cei doi \[i spuneau
pe nume – Berry [i Gray.
Gale se concentr` asupra locurilor noi \ntâlnite [i a localnicilor
g`l`gio[i, privind amuzat` târguiala care preceda orice vânzare.
– E aproape o jignire s` pl`te[ti pre]ul cerut prima oar`, \i explic`
Graham, ]inând-o de bra]. Toat` lumea se a[teapt` s` te târguie[ti [i
sunt dezam`gi]i dac` nu le dai ocazia de a-[i exersa puterea de
convingere.
giannijollys
96 SANDY KEENE

– Gray, ce-i cu Simon Artz despre care toat` lumea vorbe[te?


interveni Berry. S` mergem acolo.
– Dac` v-a]i s`turat de bazar... Ce zici, Gale? \ntreb` b`rbatul.
Merser` deci la Simon Artz [i petrecur` mare parte din timp \n
zona modern` a ora[ului, care p`rea s` fie pe placul lui Berry. |n
sfâr[it, \nfierbânta]i [i \nseta]i, se retraser` \n holul unui hotel dotat cu
aer condi]ionat.
Gale surprinse privirea aprig` a lui Berry peste mas`. Ce se
petrecea oare \n mintea ei? Nu \nc`pea \ndoial` c` Berry era furioas`
din pricina prezen]ei acestei nea[teptate rivale [i c` f`cea tot posibilul
pentru a o pune \n umbr`. O excludea mereu din conversa]ie [i
discuta aprins cu doctorul, f`r` a-i cere p`rerea \n nicio privin]`.
O singur` dat` o incluse \n conversa]ie, atunci când interesul ei o
ceru.
– S`rmanul meu Garry, se plânse Berry. E p`r`sit de toat` lumea,
dup`-amiaza asta. Credeam c` vei r`mâne lâng` el, sor`, s`-i ]ii
companie cât eu voi fi plecat`. Garry ]ine foarte mult la asistenta West,
Gray, explic` ea, \ntorcându-se c`tre doctor. Sunt cei mai buni
prieteni. Se pare c` orice b`rbat se \ndr`goste[te m`car pu]in de
asistenta lui. Oare ar trebui s` fiu geloas`?
– Ar fi ciudat s` se \ntâmple a[a, r`spunse Gale, impasibil`. Dar,
evident, n-ai glumi cu astfel de lucruri dac` n-ai fi sut` la sut` sigur` de
dragostea lui Garry.
– Poate cineva s` fie sigur de ceva pe lumea asta? \ntreb` Berry cu
naivitate.
Graham nu spuse nimic, dar expresia lui deveni mai gânditoare.
Gale se \ntreb` care era scopul ascuns al lui Berry.
SECRETE DIN TRECUT 97

|n niciun caz nu putea avea o astfel de suspiciune cu privire la


logodnicul ei.
Gale se uit` la ceas [i spuse gr`bit`:
– Trebuie s` plec.
– Trebuie s` te \ntorci la datorie, nu? [opti Graham.
– Da, Ann Downing [i-a terminat schimbul [i... Dar pot foarte bine
lua un taxi pân` la vas, dac` vrei s` mai stai.
– Nici nu se pune problema, o contrazise Graham. Ai venit cu mine
la ]`rm [i ne vom \ntoarce \mpreun`. Asistentele sunt mult prea
pre]ioase pentru a fi l`sate singure \ntr-un port str`in.
– O, exclam` Berry copil`re[te. Trebuie s` mergem [i noi? Sunt
sigur` c` Gale se va descurca de minune singur`. Tocmai m`
hot`râsem s` m` \ntorc [i s`-mi cump`r pantofii pe care i-am v`zut \n
bazar. Sunt foarte ieftini [i...
Graham era nehot`rât. Dup` o scurt` ezitare, repet` \ns` c` Gale
trebuia s` se \ntoarc` pe vas sub supravegherea sa. Berry se sup`r` [i
p`rea gata s` izbucneasc` \n plâns. Pân` la urm`, Graham promise
c`-[i va asuma responsabilitatea pentru \ntârziere \n fa]a asistentei-[efe
[i se \ntoarser` cu to]ii \n bazar, unde Berry \[i cump`r` o pereche de
pantofi pe care nu [i-o dorea.
Atmosfera era \nc`rcat`. Nimeni nu p`rea mul]umit de felul \n care
decursese dup`-amiaza. Trioul se \ntoarse dezam`git pe vas.
La vederea vaporului, Gale sim]i o oarecare bucurie, de parc` s-ar
fi \ntors \n sfâr[it acas`.

***
98 SANDY KEENE

Eugenie ridic` ancora \n timpul cinei. De la fereastra sa, Garry putu


vedea palmierii \ndep`rtându-se, dar \ntreaga aten]ie \i era
concentrat` asupra lui Berry, care venise s`-l viziteze.
|n ceea ce o privea, \ns`, Berry era gr`bit` s` se \ndrepte spre
punte, ner`bd`toare s`-l vad` pe Graham Brett. Dac` nu ajungea rapid
pe punte, era foarte probabil s` fie prins` din urm` de mul]ime [i
desp`r]it` de Graham. Gray era foarte popular printre pasageri.
|i f`cu deci un scurt semn de adio lui Garry [i-i spuse hot`rât` c`
trebuie s` plece.
– I-am promis mamei tale c` voi trece pe la ea. Are ceva s`-mi arate,
ceva cump`rat din Port Said, presupun.
Garry o l`s` s` plece, fericit c` mama sa \[i schimbase atât de mult
atitudinea.
– }i-am spus eu c` totul va fi bine, coment` el. E[ti mul]umit`
acum, nu-i a[a?
Berry a[tept` r`bd`toare s` fie s`rutat` pe gât, [opti c` era foarte
fericit` [i p`r`si cabina.
Doamna Mathieson st`tea la masa de scris [i citea scrisorile primite
la Port Said când Berry cioc`ni la u[` [i intr`.
Tân`ra privi cu invidie cabina luxoas`, patul-divan acoperit cu o
cuvertur` din m`tase, perdelele grele de culoarea piersicii, covorul
pufos. Ei, va veni [i rândul ei, se consol` ea. Toate astea erau numai
mostre ale viitorului ei stil de via]`.
– A, ai venit. Stai jos, o \ntâmpin` doamna Mathieson, apoi se
\ntoarse c`tre scrisorile deschise.
– Avea]i ceva s`-mi ar`ta]i? \ntreb` Berry, gr`bit` s` termine cât mai
repede aceast` \ntâlnire.
SECRETE DIN TRECUT 99

– Da. Sau, mai bine zis, s`-]i spun ceva de foarte mare interes,
doamn` West, \ncheie ea.
Berry clipi. Femeia pronun]ase numele atât de natural, \ncât nu-i
venea s` cread` c`-l auzise cu adev`rat. Un fior o str`b`tu din cap
pân`-n picioare.
– Ce a]i spus?
– }i-am spus pe adev`ratul t`u nume. Doamna West. Doamna
Peter West.
Berry se gândi c` fusese tr`dat` de Gale.
– Orice a]i fi auzit, v` pot explica, doamn` Mathieson. {tiu de unde
ave]i informa]ia, dar e total gre[it`. De fapt, e o minciun` r`ut`cioas`.
Informatoarea dumneavoastr` e geloas` pe... perspectivele mele.
– O, nu prea cred, doamn` West, zâmbi femeia cu amuzament.
Persoana de la care am informa]ie e foarte dezinteresat`, ad`ug` ea,
privind scrisoarea pe care o ]inea \n mân`. Chiar credeai c` nu voi
investiga povestea ta?
Berry p`li.
– Presupun c` ]i-ai l`sat b`ie]elul \n Anglia, relu` doamna
Mathieson pe un ton ridicat cu... mama so]ului. A fost foarte urât din
partea ta s` pl`nuie[ti s` faci din Garry tat`l vitreg al unui copil de [ase
ani. Are [ase ani, da? Sau [apte?
Berry nu se mai sim]ise niciodat` atât de prost [i nu-i pl`cea deloc
senza]ia umilin]ei. |n loc s` ]ipe la ea, s-o jigneasc`, doamna Mathieson
\i râdea \n nas. Disperat`, c`ut` un argument \n favoarea ei.
– Garry n-ar fi aflat niciodat`. Am motivele mele pentru a nu vorbi
despre... despre nimic.
– Sunt convins`.
100 SANDY KEENE

– Vede]i, relu` Berry, ne]inând seama de sarcasmul care se ghicea


\n vocea femeii, soacra mea m-a \ndep`rtat de fiul meu. El nu-mi mai
apar]ine. Cât timp eu munceam, ca s`-l pot \ntre]ine, l-a luat de lâng`
mine [i l-a \nv`]at c` nu sunt o mam` bun`. Vreau s` uit totul... Nu pot
vorbi despre asta. De aceea... se \ntrerupse ea, frângându-[i mâinile.
Doamna Mathieson o contempl` t`cut`.
– Bine, bine, zise ea, \n]eleg c` e vorba despre ni[te circumstan]e
nefericite. Dar s` vorbim acum despre ce poate fi f`cut. Mai avem
multe zile de c`l`torie \n fa]` [i va fi foarte nepl`cut pentru tine, dac`
toate aceste fapte ies la iveal`. {tii foarte bine cum se bârfe[te pe vasele
de croazier`.
Berry ridic` fruntea, u[urat` c` doamna Mathieson nu voia s` se
r`zbune prin r`spândirea ve[tilor.
– Dac` rupi oficial logodna cu fiul meu, nu v`d motivul pentru care
ar trebui s` spun toturor despre ce e vorba. Nu v`d nici m`car de ce
Garry ar trebui s` afle, dac` reu[e[ti s` te descurci bine, [i sunt absolut
sigur` c` vei g`si o cale de a te desp`r]i elegant de fiul meu.
– Vre]i s`...
– Rupi logodna, da. S`-l p`r`se[ti, cu alte cuvinte.
Berry realiz` c` desp`r]irea era cea mai bun` solu]ie. Mai mult, era
chiar surprins` de generozitatea femeii. {i totu[i, nu accept` \ndat`
târgul. Cânt`ri \n minte avantajele [i dezavantajele. Oare dragostea lui
Garry va rezista \n fa]a adev`rului?
Ca [i cum i-ar fi ghicit gândurile, doamna Mathieson relu`:
– |n]elegi, desigur c`, dac` vestea se va afla [i Garry se va face de
râs... tat`l lui e un tip foarte dur [i... ei bine, logodnicul nu va mai fi
atât de repede pe picioarele sale.
SECRETE DIN TRECUT 101

Barry se sperie. S`-l aib` pe Garry Mathieson f`r` avere! Doamne,


era un dezastru!
|ncerc` totu[i s` r`mân` calm`.
– Ce vre]i s` fac?
– Nu ]i-am spus destul de clar? Te vei r`zgândi \n privin]a logodnei
[i-i vei da \napoi inelul fiului meu. Femeile se r`zgândesc foarte des,
slav` Domnului! Sau poate Garry te va l`sa s` p`strezi inelul, ad`ug`
femeia. Nu, nu, se r`zgândi ea, trebuie s`-l dai \napoi.
Berry zâmbi cu superioritate. Deci, mama lui Garry nu-i l`sa nicio
[ans`.
Doamna Mathieson, la rândul ei, a[tepta cu ner`bdare hot`rârea
lui Berry. |n primul rând, pentru c` nu voia s`-[i umileasc` public fiul.
Apoi, pentru c`, dac` Garry ar fi aflat c` angajase un detectiv particular
ca s` cerceteze trecutului iubitei sale, n-ar fi iertat-o probabil niciodat`.
Oamenii sunt atât de pu]in recunosc`tori fa]` de cei care-i salveaz` de
la dezastru! Durerea [i umilin]a le \ntunec` judecata. |n orice caz, ar fi
fost mai bine ca \ntreaga vin` s` cad` numai [i numai asupra lui Berry.
Privi c`tre tân`ra care st`tea nemi[cat`, cu mâinile \n poal`.
Expresia ei de durere disp`ruse ca prin farmec. Berry ridic` privirea
c`tre doamna Mathieson [i zise cu un aer sfid`tor:
– Nu promit nimic. Trebuie s` m` gândesc bine. |n fond, Garry m`
iube[te.
– Nu v`d cum ar putea s` te ajute asta, replic` cealalt` cu r`ceal`.
Vorbele lui Berry con]ineau o subtil` amenin]are.
|ntr-adev`r, Garry era acum orbit de dragoste. Chiar dac` povestea
vie]ii tinerei devenea public`, era foarte posibil ca fiul ei s` treac` peste
minciun` [i deziluzie, din iubire pentru logodnica lui.
102 SANDY KEENE

Putea chiar accepta enormitatea de a deveni tat`l unui copil de [ase


ani.
– Oricum ar fi, continu` femeia, f`r` s` se arate tulburat`, alegerea
\]i apar]ine. M`car vom afla \n sfâr[it c` dragostea ta pentru el e
sincer`, de vreme ce vei dori s` r`mâi al`turi de el chiar [tiind c` asta
\l va costa \ntreaga avere.
T`cu o clip`, \ncercând parc` s`-[i dea seama dac` Berry \n]elege
pe deplin consecin]ele gestului s`u, apoi se ridic` de la mas`, ar`tând
c` \ntâlnirea se terminase. Berry ro[i.
– Dar \mi va fi atât de... greu... Ce scuz` pot g`si \n fa]a lui Garry?
Ce-i voi spune?
– O, s` fim serio[i, doamn` West. Cu imagina]ia ta, nu-mi fac griji
c` nu vei g`si o scuz` plauzibil`. |i po]i chiar spune c` str`mo[ii t`i
nobili n-ar putea niciodat` suporta mirosul oilor.
– O, nenorocito! strig` Berry \nainte s` plece.
Berry ie[i gr`bit` din cabina doamnei Mathieson [i se \ndrept`
c`tre punte.
Dup` prietenia pe care viitoarea ei soacr` i-o ar`tase \n ultimele
dou` zile, prietenie care o f`cuse s` cread` c` lucrurile se aranjaser`
de minune, impactul ve[tii nepl`cute era cu atât mai mare. Era
distrus`. Nu mai vedea nicio solu]ie, nicio sc`pare. Chiar dac` ar fi
inventat o nou` poveste pentru a trezi simpatia lui Garry, la ce-i
folosea? Garry f`r` bani nu mai era deloc interesant. |n schimb, dac`
nu i-ar fi acceptat oferta generoas`, doamna Mathieson s-ar fi putut
r`zbuna prin r`spândirea ve[tii.
Iar orgoliul ei n-ar fi putut suporta ironia pasagerilor \n rândul
c`rora fusese atâta vreme o figur` romantic` [i invidiat`. Nu era
SECRETE DIN TRECUT 103

preg`tit` pentru torentul nesfâr[it de bârfe, pentru privirile


neiert`toare. {i toate astea numai pentru c` s`vâr[ise singurul p`cat de
neiertat – acela de a fi dat` \n vileag. Vaporul era mic, \nchipuind o
lume \n sine, [i mai aveau \n fa]` s`pt`mâni bune de c`l`torie.
Se gândi la Graham Brett.
{tia c` b`rbatul o pl`cea, dar [i c`-i era mil` de ea. De fapt, ea \[i
dorise s`-i stârneasc` mila. Dac` doctorul afla c` nu era decât o
pref`cut`, rela]ia lor avea s` se sfâr[easc`.
Oare unde se afla acum Graham? |l dorea cu disperare al`turi de
ea [i nu-l vedea nic`ieri.
Mai multe grupuri de pasageri se aflau pe punte. |n sfâr[it, iat`-l!
Era cu Gale!
Gale se gr`bise pe punte imediat dup` cin`, dornic` s` vad`
trecerea vasului prin Canalul de Suez. Nu c` ar fi fost prea multe de
v`zut.
Doar luminile fascinante [i str`lucitoare ale vapoarelor, proiectate
pe cerul \ntunecat.
Trecur` pe lâng` un mic sat, atât de aproape, \ncât tân`ra avu
senza]ia c` vasul alunec` pe str`zile lui \nguste.
Deodat`, sim]i lâng` ea o prezen]`.
– O, se \ntoarse ea, surprins`. De când e[ti aici? \l \ntreb` pe
Graham Brett.
– Nu de mult. P`reai foarte absorbit` de peisaj [i n-am vrut s` te
deranjez.
– E impresionant, nu?
– Nu mai [opti, râse el, auzind-o murmurând ca [i cum i-ar fi fost
team` s` nu tulbure lini[tea de[ertului.
104 SANDY KEENE

Râser` amândoi [i se privir` \n ochi. Gale sim]i c` o str`bate un fior


[i-[i \ntoarse privirea c`tre cerul purpuriu al nop]ii. Era con[tient` c`
mâinile lor se atingeau.
– Da, e fascinant, aprob` b`rbatul. Dar are ceva monoton. Numai
nisip [i iar nisip. Luminile \i ofer` \ns` un oarecare mister, iar
mirosurile nu mai sunt nici ele atât de puternice dup` l`sarea serii.
Gale râse vesel.
– De ce e[ti atât de prozaic? }i se pare c` romantismul e desuet?
– Ar fi trebuit s`-l ai al`turi de tine pe Pat Neilly \n aceste momente,
r`spunse doctorul cu regret.
Gale se trezi din reverie.
– De ce? \ntreb` ea. Ce te face s` spui asta?
– Pentru c` e un cadru potrivit pentru dragoste... Prive[te stelele!
Nu le vei mai vedea niciodat` atât de mari [i de str`lucitoare. Dar
trebuie s` te ui]i la ele al`turi persoana potrivit`... nu s` visezi la ea.
– Nu visam la nimeni, neg` Gale. Pat nu se afl` \n gândurile mele.
Se pare c` ]i-ai format o p`rere gre[it`. |ntre mine [i Pat Neilly nu
exist` nicio leg`tur` romantic`, zâmbi ea.
– Da? se mir` el. {i totu[i, a[a mi s-a p`rut. Mi te-a l`sat \n grij` [i
mi-a spus c` e[ti foarte important` pentru el.
– Dragul de Pat este [i va r`mâne un sentimental, zâmbi ea cu
blânde]e, dar e prea practic pentru a se implica serios \ntr-o rela]ie.
Trebuie mai \ntâi s`-[i fac` un rost [i e de p`rere c` "cine c`l`tore[te
singur, ajunge mai departe". Suntem buni prieteni de ani de zile. Ne
leag` o amici]ie veche, o prietenie care poate dura la nesfâr[it, f`r` s`
duc` nic`ieri. Amândurora ne place munca pe care o facem [i avem
multe lucruri \n comun. Asta-i tot.
SECRETE DIN TRECUT 105

Se l`s` t`cerea. Ochii lui Graham str`lucir`, plini de speran]`.


– Buni prieteni? repet` b`rbatul. Asta-i tot, Gale?
Ea aprob` din cap. I se p`rea c`, dac` ar vorbi, [i-ar tr`da emo]ia.
– Mi-ai spus despre sentimentele lui Pat, continu` b`rbatul. Dar ale
tale, Gale?
Ce a \nsemnat el pentru tine? Tot un simplu prieten?
– Da, desigur, se gr`bi tân`ra s` \ncuviin]eze, fascinat` de
str`lucirea ochilor lui alba[tri.
|n privirea lui citi \n]elegere [i simpatie. Chiar \n acel moment, se
auzir` pa[ii lui Berry venind spre ei. Tocurile sandalelor ei elegante
loveau ritmic puntea.
Gale fu cuprins` de o mare dezam`gire când sim]i bra]ul lui
Graham alunecând u[or de pe umerii ei.
– Gray, pe tine te c`utam, spuse Berry pe un ton plâng`cios. Nu te
aflai la locul nostru obi[nuit de \ntâlnire [i n-am [tiut ce se \ntâmpl`,
continu` ea, \naintând [i reu[ind s` se strecoare \ntre ei.
Graham r`spunse, oarecum mirat:
– |mi pare r`u. Te-am v`zut intrând \n cabina doamnei Mathieson
[i mi-am imaginat c`-]i vei petrece seara al`turi de ea.
Era, deci, de la sine \n]eles s` se \ntâlneasc` \n fiecare sear`, se
gândi Gale cu triste]e. Graham venise lâng` ea doar pentru c` n-o
g`sise pe Berry.
– Gray, doar nu crezi c` a[ l`sa s` intervin` ceva \n rela]ia noastr`,
r`spunse femeia cu o voce blând`, [i totu[i posesiv`.
Gale nu privi c`tre ea, dar sim]i instinctiv c` Berry afi[a zâmbetul ei
cuceritor [i inocent totodat`. Probabil Graham se sim]ea deja vinovat
pentru c` o neglijase.
106 SANDY KEENE

Ce mai punea la cale de data asta? Se p`rea c` doamna Mathieson


\ncepuse s-o accepte. Atunci, de ce \l mai vâna \nc` pe Graham?
– Am auzit pe cineva spunând c` a v`zut o caravan` \n de[ert, zise
Berry c`tre Graham. Crezi c` a[a ceva e posibil \n lumina asta... sau mai
degrab` \n \ntunericul `sta?
– Imagina]ia e mai important` decât realitatea, coment` b`rbatul.
Gale sim]i c` nu mai putea rezista lâng` ei. Nisipul fierbinte al
de[ertului egiptean \[i pierduse farmecul. |n lumina stelelor nu mai
era nimic romantic sau misterios.
– E târziu, spuse ea c`tre Graham. M` duc s` v`d ce face Cathy
Willis. B`rbatul nu f`cu niciun gest ca s-o re]in`.
Gale nu se duse \ns` la infirmerie, ci se gr`bi c`tre propria cabin`.
Abia ajunse, c` lacrimile \ncepur` s`-i curg` \n râuri pe chip. Se arunc`
disperat` pe pat. Acum câteva clipe fusese atât de aproape de fericire,
iar acum...
– Ce prost` sunt, [opti ea cu amar.
De ce plecase [i l`sase locul liber pentru Berry? Afec]iunea ghicit`
\n ochii lui Graham ar fi trebuit s-o determine s` r`mân` [i s`-[i
\nfrunte rivala. De ce sosirea lui Berry o panicase \ntr-atât?
Pentru c` Berry ob]inea tot ce voia. Iar de la Graham, \[i dorea s`
fie admirat`. Nu-[i dorea decât un alt trofeu, o alt` cucerire... Dar de
ce mai voia s`-l cucereasc` [i pe Graham, dac` reu[ise s`-[i asigure
averea lui Mathieson?
Gale \[i [terse lacrimile [i \ncepu s` se dezbrace. Dar gândurile
nu-i d`dur` pace nici m`car \n pat.
|[i aminti cu o strângere de inim` dureroas` expresia de pe chipul
frumos al lui Berry atunci când dansa cu Graham. Era \ndr`gostit` de
SECRETE DIN TRECUT 107

el. Dar jocul ei era periculos. Oare era dispus` s` ri[te pierderea lui
Garry Mathieson, doar din dorin]a de a-l avea pe Brett?
Dar doctorul, ce va face? Oare cât va dura pân` când simpatia care
\l f`cuse s` se apropie ini]ial de Berry se va transforma \n ceva mai
profund, sub continuul asalt al dorin]elor tinerei? Dac` nu cumva
schimbarea se produsese deja... Cu inima r`nit`, Gale se \ntreb` dac`
nu cumva se \n[elase \n privin]a sentimentelor b`rbatului pentru ea.
Un suspin adânc \i str`b`tu pieptul.
Povestea devenea din ce \n ce mai complicat`. Gale se sim]ise prost
c` permisese ca Garry, o victim` nevinovat`, s` fie p`c`lit de
minciunile lui Berry. Nu destul de prost \ns`, pentru c` mai existau
\nc` speran]e ca doamna Mathieson s`-[i salveze fiul de la o gre[eal`
fatal`. Dar acum c` interesul lui Berry \l viza pe Graham Brett, nu mai
putea r`mâne impasibil`.
|nainte s` adoarm`, Gale \[i promise c` va discuta din nou cu
Berry.
Când Eugenie intr` \n Marea Ro[ie, c`ldura deveni insuportabil`.
Temperaturile crescur` rapid [i pasagerii z`ceau pur [i simplu \n
scaune bând b`uturi reci, certându-se [i plângându-se de faptul c`
vaporul se mi[ca alene \ntre o mare de foc [i un cer toropit de c`ldur`.
Nim`nui nu p`rea s`-i pese de membrii echipajului, care erau nevoi]i
s` se mi[te sub soarele torid, \ndeplinindu-le dorin]ele.
Gale suferea al`turi de ceilal]i, care nu se puteau odihni pe punte
[i nici c`uta refugiu \n saloanele cu aer condi]ionat.
La infirmerie sosir` câteva cazuri de insola]ie [i al]i câ]iva pacien]i
mai pu]in grav afecta]i z`ceau \n cabine. C`ldura de pe punte era parc`
mai insuportabil` decât cea din propria cabin`, astfel c` Gale \[i
108 SANDY KEENE

petrecea momentele libere stând pe pat, cu un mic ventilator la


\ndemân`.
|ncerca s`-[i foloseasc` timpul gândindu-se la problema nou ivit`,
dar starea de amor]eal` fizic` nu-i permitea niciun efort mental. Zâmbi
cu ironie, amintindu-[i acea zi friguroas` când trecuse interviul [i se
bucurase la gândul c`ldurii din alte p`r]i de lume.
Graham Brett p`rea [i el afectat de c`ldur`. Vorbea foarte pu]in [i
era adâncit \n gânduri. Gale ar fi dat orice s` afle ce se petrecea \n
mintea lui.
|ntr-o zi, \ntorcându-se la infirmerie dup` pauza de dup`-amiaz`,
Gale fu surprins` s`-l g`seasc` \n`untru, al`turi de sora McManus.
Scaunele lor erau \ntoarse cu spatele la u[` [i amândoi p`reau s`
studieze o scrisoare. Femeia \i \ntinse foile scrise m`runt, spunându-i:
– O, Gray! Dac` ai putea accepta! {i ai putea! Simt asta!
Vocea asistentei-[efe, de obicei neutr`, avea acum o intensitate
neobi[nuit`.
– Cred c` ar trebui s-o faci. Trebuie. Poate... poate vei sc`pa de
amintirile care te bântuie ne\ncetat...
Graham se \ntoarse [i Gale \i z`ri chipul marcat de o puternic`
emo]ie. Tân`ra se mi[c`, surprins`. Ceilal]i doi se \ntoarser` [i o z`rir`
stând \n pragul u[ii, nehot`rât`.
– |mi cer scuze, n-am [tiut... \ncepu ea, apoi se r`zgândi [i plec` \n
grab`, având sentimentul c` \ntrerupsese o discu]ie important` [i
foarte personal`.
Se al`tur` lui Ann Downing, care f`cea paturile [i \ngrijea bolnavii
cu insola]ie, dar gândurile ei se \ntorceau f`r` \ncetare la conversa]ia
auzit` mai devreme.
SECRETE DIN TRECUT 109

"Poate vei sc`pa de amintirile care te bântuie ne\ncetat..." spusese


asistenta McManus. Ce cuvinte ciudate! Iar expresia de pe chipul lui
Graham \i amintise de acea sear` \n care b`rbatul \i povestise despre
fata pe care o iubise cândva. "Ce s-a \ntâmplat cu ea?" \ntrebase Gale.
"A murit", r`spunsese Graham.
De ce \i veneau \n minte aceste cuvinte tocmai acum? Oare discu]ia
pe care o auzise putea avea leg`tur` cu povestea asta? P`rea o idee
hazardat`. Un lucru era sigur \ns`: era vorba despre o problem` foarte
important`.
Gale [i-ar fi dorit s` afle mai multe, dar, chiar dac` ar fi \ntrebat-o,
asistenta-[ef` nu i-ar fi dezv`luit niciodat` o discu]ie confiden]ial`.
C`ldura insuportabil` [i misterul legat de Graham o aduser` pe Gale
aproape \n pragul depresiei.
Se \ntreb` dac` Graham o va invita s` viziteze \mpreun` portul
Aden. Pân` acum, nu-i spusese nimic despre asta. Poate nu era dispus
s` mearg` la ]`rm pe o astfel de c`ldur`. Nici chiar Judy Morris nu
p`r`sea vasul [i-i spusese c` niciunul dintre pasagerii experimenta]i nu
pleca de la bord. Dar poate Graham... [tiind c` e prima ei c`l`torie...
[i c` e ner`bd`toare s` viziteze totul... Ah! Dar \[i f`cea prea multe
speran]e.
Capitolul 8

Diminea]a, Eugenie ajunse \n port. Gale se duse pe punte [i


observ` c` era mai cald ca niciodat`.
Speran]ele ei se risipir`. C`ldura p`rea s` emane pur [i simplu din
teritoriul pustiu [i stâncos.
Cum asistenta McManus nu se ducea la ]`rm decât c`tre sear`, o
\ndemn` pe Gale s` plece.
|n timpul petrecut al`turi de doctor \n cabinet, Gale observ` c`
Graham pare preocupat. |i r`spunse politicos, dar absent la salutul de
bun` diminea]a, [i la asta se reduse conversa]ia lor. S` fi fost c`ldura
cea care \i zugr`vise pe chip aceast` paloare, vizibil` chiar [i \n ciuda
bronzului, sau era \ngrijorat de problema pe care o dezb`tuse cu sora
McManus?
Nu spuse nimic despre excursia la ]`rm. Nu p`rea s` se simt` prea
bine, \l scuz` Gale, [i probabil v`zuse \n nenum`rate rânduri tot ce
putea oferi pustiul Aden unui turist. De ce ar fi trebuit s` se victimizeze
ca s`-i fac` ei pl`cere?
SECRETE DIN TRECUT 111

Probabil c` se \n[elase \n acea noapte, vr`jit` de magia de[ertului


[i de lumina stelelor, când \[i imaginase c` vede \n ochii lui ceva
inexistent.
Nu se gândise nicio clip` la cele petrecute \ntre Graham [i Berry
dup` plecarea ei prosteasc`. {i, desigur, n-avea de unde s` [tie c`
Berry experimentase umilin]a \nfrângerii [i nici c` vederea "frumoasei
asistente" al`turi de Graham \i adusese mult` suferin]`.
Diminea]a, când ajunse pe puntea A, Gale se opri s` vad` pasagerii
p`r`sind vasul. |n ciuda c`ldurii, mul]i oameni aveau de gând s`
viziteze ora[ul, majoritatea atra[i de posibilitatea de a se bucura de
luxul de a \nota \n mare, [i nu \ntr-o piscin`. Plaja p`rea bun`, iar apa
era limpede [i ap`rat` de rechini.
Oare trebuia s` se duc` la ]`rm singur`?
Deodat`, o voce r`sun` \n preajma ei, trezind-o la realitate.
– Bun` diminea]a, Gale, zise Garry Mathieson.
Nu-l mai v`zuse \n ultimele dou` zile, [i fu mirat` s` observe c`
tân`rul p`rea total r`v`[it, secat de via]`.
– Garry, te sim]i bine? Nu e indicat s` te plimbi pe o astfel de
vreme.
– Ce vreme? \ntreb` b`rbatul.
– E foarte cald...
– Cald? o \ntrerupse el. N-am observat.
– Ce ai, Garry? repet` tân`ra, \ngrijorat`. Doctorul Brett te-a v`zut
\n diminea]a asta?
– Nu m` poate ajuta, zise el cu un zâmbet amar.
Gale fu [ocat` de atitudinea lui.
– Nu te duci la ]`rm? relu` el, dup` o pauz`.
112 SANDY KEENE

– Nu [tiu. Prietena mea nu merge... [i \ncercam s` m` hot`r`sc


dac` s` m` duc singur` sau nu.
Pe când vorbea, realiz` c` Garry n-o ascult`. Privea \n dep`rtare, cu
o expresie \ncruntat`. Gale \i urm`ri privirea [i-i v`zu pe Graham [i pe
Berry gr`bindu-se c`tre pasarel`.
Ce ciudat` era via]a! Ieri \[i f`cuse atâtea speran]e nebune[ti,
crezuse \n fericire... Iar ast`zi, toate se n`ruiser`. Sim]i o mare
compasiune pentru b`rbatul de lâng` ea. Suferea [i el aceea[i dram`,
m`cinat de durerea insuportabil` a geloziei.
– De data asta nu te-au invitat \n excursie... spuse Garry ironic.
Gale nu-i purt` \ns` pic`. Garry n-avea de unde [ti despre
sentimentele ei pentru Graham.
– Haide, Garry, nu trebuie s` te superi doar pentru c` doctorul are
grij` de ea... \n lipsa ta, replic` Gale pe un ton lejer, \ncercând s`-l
lini[teasc`. |n fond, tu e[ti logodnicul ei.
– Sunt? Sunt? ]ip` el, \ntorcându-se brusc c`tre ea.
B`rbatul vâr\ mâna \n buzunar [i scoase inelul de logodn` cu
smarald. Gale privi \ngrozit` bijuteria.
– O, nu! [opti ea cu o voce tremurând`.
Garry contempl` piatra cu atâta furie, \ncât Gale \[i d`du seama
care-i va fi urm`toarea mi[care [i-l opri la timp.
– Nu! strig` ea. Ar fi o mare prostie din partea ta s`-l arunci \n ap`.
Ce e o ceart` \ntre \ndr`gosti]i? Nimica toat`... Dac` ]i-l cere \napoi?
Nici m`car ea nu credea ce spune.
Se \ntâmplase ceva foarte important \ntre ei, ceva ce nu putea fi
justificat numai de atitudinea mamei lui Garry fa]` de iubita lui. I se
f`cu dintr-o dat` r`u, gândindu-se la Berry, redevenit` liber`.
SECRETE DIN TRECUT 113

Doamna Mathieson \ncepuse s` se poarte bine cu ea. Motivul era


deci altul. Totu[i, [tiindu-[i bine cumnata, i se p`rea imposibil ca Berry
s` renun]e la averea lui Garry doar pentru a-l cuceri pe Graham, \n
fond un biet doctor pe un vas de croazier`.
Garry puse inelul la loc \n buzunar [i \ncepu s` vorbeasc`
precipitat:
– Dac` mama n-ar fi reu[it s` rezolve totul cu atâta decen]`, poate
c` n-a[ fi fost atât de dat peste cap. Dar totul mergea bine. Mama se
\mprietenise cu Berry [i se p`rea c` putem fi ferici]i \mpreun`. Apoi,
dintr-o dat`, Berry a venit cu chestia asta... din senin. Mi-a zis c` vrea
s` rup` logodna.
– Dar... ]i-a spus de ce?
Garry râse f`r` veselie.
– Ceva mi-a zis ea... c` mama s-ar fi r`zgândit prea târziu \n privin]a
ei [i c` inima i-a fost r`nit` prea tare, \n timpul cât a ignorat-o. Acum,
vrea s`-i arate mamei c` nu joac` a[a cum \i cânt` ea. Ai auzit vreodat`
o scuz` mai tâmpit`?
Da, a[a era. Era o scuz` cusut` cu a]` alb`.
– O, Garry, \mi pare atât de r`u.
Pentru el, pentru ea...
– M` ia drept prost. Crede c` nu v`d adev`ratul motiv, spuse
b`rbatul, privind cu ochi furio[i c`tre port. Hm! Nu e prima dat` când
se dovede[te c` mama a avut dreptate [i totu[i... totu[i, toate astea
dovedesc c` Berry nu era \n c`utare de avere, nu? Dac` ar fi vrut doar
bani, ar fi r`mas lâng` mine.
Garry p`rea dezam`git c` nu-i putea purta pic` femeii care-l
p`r`sise.
114 SANDY KEENE

– M-a \nvins, spuse el, trecându-[i mâinile prin p`r. Nu mi s-a mai
\ntâmplat niciodat` a[a ceva. E aiurea... totul. Poate trebuia s` pl`tesc...
Pe toate celelalte, eu le-am p`r`sit. Dar Berry m-a p`r`sit ea pe mine...
N-am mai sim]it niciodat` a[a ceva.
Spre marea ei uimire, Gale ghici tremurul lacrimilor \n vocea lui.
B`rbatul se \ntoarse [i ea \i l`s` timp s` se calmeze. Nu [tia ce s` spun`.
Era gre[it, \n toate modurile posibile, s` \ncerce s`-l conving` c` Berry
se va \ntoarce la el.
– S`rmanul Garry, spuse ea, strecurându-[i bra]ul sub al lui. A[ vrea
s` te ajut...
El se \ntoarse c`tre ea [i o lu` de mân`.
– Draga mea, m` aju]i. Simplul fapt c` m` ascul]i m` ajut`. Chiar
dac` nu spui niciun cuvânt, [tiu c` m` \n]elegi, Gale. E[ti atât de bun`,
de dr`gu]`.
M-a[ sim]i foarte prost s` spun toate astea oricui altcuiva. Dar tu
parc` te-ai n`scut pentru a ajuta oamenii. E[ti o fat` minunat`.
Dup` o scurt` t`cere, Garry zise mai vesel:
– {tii ceva? Voi merge cu tine la ]`rm. De ce nu? {i mama vrea s`
mearg`, dar crede c` e de datoria ei s` stea cu mine. Haide s-o g`sim
[i...
– Dar, Garry, doctorul Brett nu ]i-a dat voie s` pleci de la bord.
– Dar nici nu mi-a interzis. Nu mi-a mai spus nimic despre asta de
când am plecat din Port Said. Probabil c` voi s`ri pur [i simplu \n ap`
[i voi fi \nh`]at de rechini dac` r`mân la bord toat` ziua \ntr-o astfel de
stare.
Gale ignor` sugestia lui amenin]`toare. N-avea autoritatea de a-i
interzice s` plece. Iar dac` Garry insista s` mearg` la ]`rm, era mai bine
SECRETE DIN TRECUT 115

s` fie \nso]it. S`rmanul Garry, cu emo]iile lui violente! Probabil c`


pentru prima oar` \n via]` i se refuza ceva ce-[i dorea.
Pân` la urm`, tân`ra se duse s` cear` permisiunea asistentei-[efe,
se schimb` [i-[i lu` costumul de baie. |ntre timp, Garry \[i aduse mama
pe punte.
– Fiul meu insist` s` \ncalce regulile, spuse doamna Mathieson,
p`rând bine dispus` [i gata s`-i ajute s` "evadeze". Sper s` nu te
\ntâmple nimic r`u din pricina asta. Dar, atâta vreme cât e[ti cu noi
[i-l supraveghezi, nu cred c` risc`m nimic.
– Nu [tiu ce va spune doctorul Brett, \ncerc` Gale s` arate c` nu-[i
asum` nicio responsabilitate.
– Desigur, draga mea. |i voi explica chiar eu doctorului c` nu l-am
putut opri pe Garry.
{i-a pus \n cap s` mearg` \n port [i gata!
Gale nu era totu[i sigur` c` procedeaz` corect, dar expresia
bucuroas` a lui Garry o lini[ti [i pornir` cu to]ii c`tre ]`rm.
Doamna Mathieson se opri la magazinele evreilor din port [i
negocie vesel` pentru fiecare produs \nainte de cump`rare. Cu toat`
iscusin]a ei, v`zur` o geant` la fel ca cea achizi]ionat` de ea la
urm`torul magazin, la un pre] mult mai mic.
Din port, ajunser` \n bazar, unde concuren]a comercian]ilor era la
fel de acerb`.
– E ca o ilustra]ie din “O mie [i una de nop]i”, exclam` Gale,
privind \n jur emo]ionat`.
{i totu[i, era gata s` p`r`seasc` torida c`ldur` [i usc`ciune a
bazarului \n favoarea plajei r`coroase. Garry reu[i s` g`seasc` un taxi
care s`-i conduc` \ntr-acolo.
116 SANDY KEENE

Aproape de ]`rm, c`ldura nu se mai sim]ea. Aerul era mai proasp`t,


iar apa era limpede [i foarte pl`cut`. Gale privi de-a lungul malului, \n
c`utarea lui Graham [i a lui Berry.
Senza]ia de a p`[i \n apa r`coroas` era divin`. Garry se \mprieteni
rapid cu al]i tineri de pe vas [i dispozi]ia lui se \mbun`t`]i vizibil.
Amintindu-[i starea lui de spirit la plecarea de pe Eugenie, Gale fu
absolut uimit`. Slav` Domnului c` aventura lui sentimental` nu luase
\ntors`tura tragic` de care se temuse ini]ial! Iat` c` procedase bine,
venind cu el la ]`rm.
Sensibil la rug`mintea ei, Garry r`mase pe mal. Gale fusese ferm`
\n aceast` privin]`. Nu voia s` dea socoteal` \n fa]a doctorului Brett,
dac` i se \ntâmpla ceva.
Doamna Mathieson era o bun` \not`toare. Gale se str`dui din
r`sputeri s` ]in` pasul cu ea. Dar cum nu se putea concentra
\ndeajuns, fiind mereu atent` la Garry, tân`ra trebui s` se recunoasc`
\nvins`.
– S` [tii c` se descurc` de minune, \i atrase aten]ia mama lui. E[ti
mult prea con[tiincioas`. Sunt atât de fericit` s`-l v`d din nou râzând,
oft` femeia. Presupun c` ]i-a spus... S`rmanul copil! A fost teribil de
zdruncinat.
– V` referi]i la... domni[oara Harcourt?
Doamna Mathieson aprob` din cap. De[i p`rea u[or \ngrijoat`,
Gale realiz` c` femeia era totodat` satisf`cut` de cursul evenimentelor.
– Presupun c` vestea se va \mpr`[tia rapid pe vas, continu`
doamna Mathieson, [i nimeni nu va crede c` dragul de Garry a fost cel
p`r`sit. M` tem c` s-a \ntâmplat de prea multe ori invers. Vei vedea,
domni[oara Harcourt va fi cea care va stârni simpatia tuturor. Se va
SECRETE DIN TRECUT 117

spune c` Garry s-a comportat ca un gentleman [i i-a permis s` rup`


angajamentul.
Gale c`zu pe gânduri. Oare vestea se r`spândise deja? Sau Berry \i
m`rturisise totul lui Graham, sperând c`-l va apropia [i mai mult de ea?
Spera s`-i stârneasc` astfel mila? Se \ntreb` unde se aflau acum cei doi.
Pe plaj`, nici urm` de ei.
Se f`cea deja târziu [i venise momentul s` p`r`seasc` plaja.
Doamna Mathieson propuse s` ia pânzul la ]`rm. Nu vedea niciun
motiv pentru care s` se gr`beasc` \napoi pe vas. Se \ndreptar`, deci,
c`tre un hotel.
{i aici, \n restaurantul cu aer condi]ionat, Gale recunoscu multe
persoane de pe Eugenie.
Garry o ]inea de bra] [i vorbea \nsufle]it. Nu mai p`rea deloc trist,
de parc` \ntreaga dram` a dimine]ii fusese dat` uit`rii. Tinere]ea lui \[i
spunea cuvântul.
Deodat`, Gale \[i ]inu r`suflarea, z`rindu-l de partea cealalt` a
\nc`perii pe Graham Brett. Berry era \ntoars` cu spatele. De la ea,
privirea uimit` a lui Graham trecu la Garry. Ochii lui p`reau \nc`rca]i
de furie. Garry deveni foarte tensionat.
– Asistent` West, \]i dai seama c` prin atitudinea ta ai ajutat un
pacient nedisciplinat? \ntreb` tân`rul Mathieson printre din]i,
traducând parc` privirea lui Graham.
Doctorul \i mai privi câteva secunde, apoi \[i \ntoarse capul \n alt`
parte, mânios.

***
118 SANDY KEENE

– A[ vrea s` vorbesc ceva cu tine, o abord` Graham la sfâr[itul


programului de sear`.
Gale st`tea \n fa]a lui, aproape tremurând.
– Da? f`cu ea, tem`toare.
– Cred c` [tii despre ce e vorba. Despre comportamentul t`u
iresponsabil, o anun]` el. |]i dai seama c`, \ntr-un fel sau altul, ai
complotat cu un pacient \mpotriva mea?
– Nu, n-am privit niciodat` astfel lucrurile.
– Sigur! \i t`ie el vorba. Nu [tiai c` Garry Mathieson nu c`p`tase
permisiunea de a merge la ]`rm? Gale era obi[nuit` cu expresia lui
serioas` [i grav`, dar nu-l mai v`zuse niciodat` atât de furios.
– {tiam asta... desigur, dar...
– Dar n-ai putut rezista tenta]iei de a-]i face o mic` pl`cere.
Gale ro[i de furie.
– N-a fost a[a deloc, strig` ea.
– Pot \n]elege când un pacient \mi ignor` sfaturile, dar nu pot ierta
un membru al echipei medicale care-mi \ncalc` ordinele. Dac` ai
impresia c` regulile sunt mai relaxate la bordul unui vas, gre[e[ti.
– |mi pare r`u, reu[i Gale s` \ngaime, uimit` s` fie certat` astfel.
{tia foarte bine c` doctorul trebuia ascultat \ntotdeauna, dar nu-i
trecuse prin cap nicio secund` c`, \nso]indu-l pe Garry la ]`rm,
dispre]uise ordinele medicului.
|ncerc` s`-i explice felul \n care vedea ea lucrurile.
– Garry... ar fi p`r`sit oricum vasul. M-am gândit c`... ar fi mai
bine...
– Faci parte din echipaj, o \ntrerupse el cu severitate. Ac]iunile tale
trebuie judecate din acest punct de vedere. Ceea ce ai f`cut a fost un
SECRETE DIN TRECUT 119

lucru necugetat [i grav [i, de[i nu voi face cunoscut acest fapt
companiei, te avertizez c` o viitoare indisciplin` m` va obliga s-o fac.
Asta-i tot, o concedie el.
Dar Gale nu se mi[c`. |[i ridic` b`rbia, sfid`toare, [i zise pe un ton
ferm:
– E[ti absolut nedrept. Nici m`car nu m-ai ascultat. Vezi lucrurile
dintr-o perspectiv` gre[it` [i...
F`r` s`-i mai acorde aten]ie, b`rbatul o ocoli [i, f`r` s` mai adauge
nimic altceva, p`r`si \nc`perea.
Gale r`mase pe loc [i-[i acoperi fa]a cu palmele. Era bucuroas` c`
b`rbatul plecase. Altfel, ar fi continuat s` se certe cu el [i aceast` nou`
insubordonare n-ar fi f`cut decât s`-i agraveze situa]ia.
Gale ar fi dat orice s` se poat` refugia \n propria cabin`. Dar nu
\ndr`znea s` plece. Trebuia s-o schimbe pe sora McManus, care fusese
de serviciu toat` ziua.
|[i sim]ea inima ca de piatr`. Nu putea uita privirea ostil` [i furioas`
a lui Graham Brett.
Privite \n lumina ar`tat` de Graham, faptele ei puteau p`rea
gre[ite. Gale st`tea la birou, \n infirmerie, cu pixul \n mân`, preg`tit`
s` scrie raportul. Dar gândurile ei se \ntorceau necontenit la cearta cu
Graham. De ce nu-i trecuse prin cap faptul c` neascultarea ei putea fi
pus` pe seama dorin]ei ei de a pleca pe plaj` cu tân`rul Mathieson?
Poate c` Graham nu putea fi pân` la urm` condamnat pentru
interpretarea lui gre[it`. Dar de ce fusese atât de dur?
Lacrimile \ncepur` din nou s`-i curg` pe obraji. Ce se alesese din
visurile ei? I se p`rea greu de crezut c` noaptea trecut` fusese aievea.
Ce-l \ndep`rtase de ea atât de mult? Sim]ea cu t`rie c` era vorba de
120 SANDY KEENE

ceva mai mult decât o simpl` izbucnire a mândriei lui r`nite. Fusese
doar un pretext pentru a-i ar`ta dezaprobarea lui cu privire la alte
\ntâmpl`ri recente? Dar care s` fi fost acelea?
Cu o mân` tremurând`, \[i [terse ochii. Pa[ii asistentei-[efe se
auzir` pe hol. Cu toat` c`ldura de afar`, femeia p`rea proasp`t` [i
senin` \n rochia ei gri din dantel`.
Oare avea de gând s-o certe [i ea? Gale sim]i c` nu mai putea \ndura
o nou` umilin]`.
– M` duc la ]`rm pentru cin`, anun]` femeia. Voiam s` verific c`
totul e \n regul`, \nainte de a pleca. O \ntreb` pe scurt despre starea
lui Cathy Willis [i a celor care f`cuser` insola]ie.
Asistenta McManus avea un aspect mai pu]in monahal \n rochia de
sear`.
– Tu ai mâncat? o \ntreb` ea pe Gale.
– Nu mi-e foame, r`spunse tân`ra, evitând privirea femeii.
– Trebuie s` m`nânci, spuse cu fermitate sora-[ef`, \naintând c`tre
Gale. Ai fost certat` de doctorul Brett, nu-i a[a, draga mea? Ei bine,
chiar [i a[a, tot trebuie s` m`nânci. Nu pune la inim` toate astea.
Doctorul e foarte tulburat, zilele astea.. Are ni[te probleme personale
la care trebuie s` se gândeasc` [i c`rora trebuie s` le g`seasc` o
rezolvare.
Gale se uit` c`tre sora McManus, surprins` de zâmbetul ei
indulgent. Aluzia misterioas` la motivul proastei dispozi]ii a lui
Graham \i trezi interesul.
– Nu spun c` n-a avut motive s` te certe, continu` femeia. N-a fost
deloc \n]elept ce ai f`cut. {tii bine c` logodna celor doi a fost rupt` [i
c` acum circul` foarte multe zvonuri printre pasageri.
SECRETE DIN TRECUT 121

– De asta mi-a [i fost mil` de Garry, [i am crezut c` fac bine s` plec


cu el, s` nu-l las nesupravegheat... Mi-a spus c` domni[oara Harcourt
a rupt logodna.
Sora McManus o privi \ndelung, cu aten]ie.
– Nu asta voiam s` spun când m-am referit la zvonuri... Gale, nu e
bine, nu e permis ca o persoan` din echipaj s` se implice sentimental
\ntr-o rela]ie cu un pasager... Nu putem da na[tere unor astfel de
zvonuri... Oamenii sunt oricând dispu[i s` vorbeasc`... aiureli... Cred
c` am fost destul de clar`.
Gale r`mase f`r` cuvinte. Nu pricepea ce vrea s` spun`
asistenta-[ef`. Oare se referea la ea [i la Garry Mathieson? Râse
\nceti[or.
– Dar, sor`, pentru mine tân`rul Garry nu este decât un prieten.
|ntotdeauna mi s-a p`rut ca un frate mai mic...
Femeia se \ndrept` gânditoare c`tre u[`. |nainte s` ias`, Gale o
opri:
– Sor`-[ef`, mi-a]i spus c` doctorul Brett are probleme personale.
– Da, are, r`spunse cealalt`, b`tând \n retragere. Evident, nu voia
s` vorbeasc` despre asta. Dar e ceva personal [i cred c`, dac` va dori,
va spune chiar el totul la momentul potrivit. Noapte bun`.
– Noapte bun`.
Nu exista nicio [ans` s` afle mai multe. Gale r`mase la fel de
\ngrijorat`. Aceast` misterioas` tulburare pe care o men]ionase sora
McManus putea fi oare legat` de conversa]ia aceea pe care o auzise
cândva?
"Poate... poate vei sc`pa de amintirile care te bântuie ne\ncetat...",
spusese asistenta.
122 SANDY KEENE

Oare b`rbatul primise vreo veste important` la Port Said?


R`mas` din nou singur` la infirmerie, Gale \ncepu s` plâng`. Via]a
i se p`rea un labirint al fricii [i al \n[el`ciunii. {i niciun drum nu p`rea
s` duc` spre Graham Brett.
Era posibil ca b`rbatul s` fi c`zut sub vraja lui Berry? Era ea legat`
\n vreun fel de problema care-l tulbura pe Graham? {i mai ales, de ce
devenise dintr-o dat` atât de dur cu ea?
Capitolul 9

Vasul porni din nou la drum. Rela]ia sentimental` dintre Berry [i


Garry, \ncheiat` atât de brusc [i de nea[teptat, reprezenta principalul
subiect de conversa]ie monden`. Pasagerii, la fel ca membrii
echipajului, erau surprin[i de aceast` veste [i, dup` cum asistenta-[ef`
o avertizase, Gale observ` c` oamenii ]eseau cele mai stranii pove[ti \n
jurul desp`r]irii.
Dezaprobarea doamnei Mathieson cu privire la logodnica fiului
fusese atât de limpede, \ncât mul]i pariaser` c` rela]ia va ajunge foarte
curând \ntr-un impas. Astfel c` nimeni nu credea c` Berry Harcourt
fusese cea care renun]ase la logodn`.
Fusese cump`rat`, spuneau cei care n-o prea simpatizau pe Berry.
S`rmana copil`, fusese atât de urât tratat`, ziceau ceilal]i.
Nici unii, nici al]ii n-aveau dreptate.
Judy Morris o ]inea la curent pe Gale cu bârfele zilei.
– Desigur, Garry Mathieson s-a purtat ca un adev`rat domn [i i-a
salvat onoarea, l`sând s` se cread` c` ea a fost cea care l-a p`r`sit. {i
124 SANDY KEENE

mai e ceva... exist` unii care te fac vinovat` pe tine de aceast` dram`.
Se spune c` orice b`rbat se \ndr`goste[te de asistenta care-l \ngrije[te.
– Ridicol! exclam` Gale cu furie, amintindu-[i obscura avertizare a
asistentei-[efe.
Nimeni nu [tia mai bine decât ea cât de pu]in adev`r exista \n
aceste zvonuri. Da, Garry avea obiceiul de a o acapara, de a o ]ine lâng`
el, dar asta numai pentru a-i povesti mereu de iubita lui Berry.
Gale [tia c` existen]a ei era abia remarcat` de tân`rul Mathieson.
Singurul ei rol era acela de a-i asculta nesfâr[itele plângeri [i
lamenta]ii.
– Fete? Ce treab` am eu cu ele? se r`sti b`rbatul, când Gale \i
propusese s`-[i aline suferin]a apropiindu-se de alte fete aflate la bord.
Crezi c` voi l`sa pe altcineva s` ia locul lui Berry? Dac` n-o pot avea pe
ea... Dar n-am terminat-o cu ea, nu! |ntr-un fel sau altul, o voi
recâ[tiga...
Gale se cutremur` la auzul accentului disperat din vocea lui. Se
aflau pe puntea de plimbare, la lumina stelelor. |l atinse pe bra], plin`
de compasiune.
Pentru o clip`, se sim]i tentat` s`-i povesteasc` totul despre Berry.
Dar oare a[a ceva \l va ajuta? Dep`rtarea o transformase pe Berry
\ntr-o prin]es` intangibil`.
– Haide, Garry, nu trebuie s` dramatizezi totul \n felul `sta. Nu te
ajut` s` gânde[ti astfel... trebuie s` \nve]i s` accep]i c` acest capitol din
via]a ta a fost \nchis pentru totdeauna.
|n]elegea c` Garry nu-[i putea deschide inima \n fa]a mamei, care
se opusese mereu leg`turii cu Berry, astfel c` \i asculta t`cut`
izbucnirile de mânie [i de suferin]`.
SECRETE DIN TRECUT 125

|n timpul acesta, Berry era foarte t`cut`, foarte pu]in vizibil`.


Femeia devenise o singuratic`. Pe punte, fie dormea, fie citea câte o
carte sau o revist`, \n a[a fel \ncât descuraja apropierea oric`rui alt
pasager. Acum c` era liber` de orice obliga]ii, regina frumuse]ii de pe
vas s-ar fi putut bucura de compania celor mai atr`g`tori b`rba]i. {i
totu[i, de fiecare dat` când era v`zut` \n public, Berry era mereu
\nso]it` numai de tinerele ei prietene.
Cu excep]ia momentelor când se afla al`turi de Graham Brett.
Gale b`nuia c` noua atitudine a femeii nu era decât un rol menit
s`-l impresioneze pe Graham. Dac` s-ar fi distrat, dac` ar fi participat
la jocurile de pe punte, ar fi p`rut superficial` [i i-ar fi pierdut simpatia.
Berry interpreta partitura unui suflet r`nit.
|n efortul de a [i-l scoate din minte pe Graham, Gale \ncerca s` se
men]in` ocupat`. |n afara muncii sale obi[nuite, se oferise s`-i dea
Brendei Knight o mân` de ajutor \n preg`tirea petrecerii pentru copii.
Brenda trebuia s` se ocupe de toat` organizarea, de la mâncare, la
decora]iuni [i cadouri. Astfel c` primi bucuroas` ajutorul lui Gale.
Coseau \mpreun` costumele de carnaval ale copila[ilor, sear` de
sear`, \n camera r`coroas` a infirmeriei. Devenind foarte ocupat`,
Gale \l \ntâlnea pe Garry din ce \n ce mai rar. Pân` \ntr-o sear` când,
trecând \ntâmpl`tor pe lâng` infirmerie [i v`zând lumina aprins`
\n`untru, Garry \i descoperi "ascunz`toarea".
Intr` f`r` s` bat`.
– Bun`, zise el. Ce naiba fac cele mai frumoase fete de pe vas
ascunse \n bârlogul `sta?
– Nu suntem decât dou` muncitoare care ne zbatem s` ne
câ[tig`m existen]a, glumi Brenda. Ce p`rere ai de costuma[ul `sta?
126 SANDY KEENE

continu` tân`ra, ar`tându-i b`rbatului o rochi]`. Micu]a Sally


Mountford se va \mbr`ca \n... salat`. A fost ideea lui Gale.
– Gale e o fat` de[teapt`, minunat`. Va lua premiul \ntâi, nu m`
\ndoiesc, coment` Garry, cl`tinându-se pe picioare.
Gale era tulburat`. Dac` Garry continua s` bea \n felul `sta sear`
de sear`, starea lui de spirit n-avea s` se \mbun`t`]easc`. B`rbatul se
a[ez` greoi pe un scaun, pe jum`tate adormit. Gale \i suger` c` era
momentul s` se duc` la culcare, dar vorbele ei n-avur` niciun efect.
R`mase lâng` ele pân` când cele dou` terminar` treaba [i se preg`tir`
s` plece.
Gale [i-ar fi dorit s` ia pu]in aer curat pe punte, dar cl`tin` din cap
când Garry \i propuse o plimbare sub clar de lun`. |l conduse c`tre
cabin` [i-l l`s` \n grija stewardului. Garry \ncepuse s` devin` pentru ea
o povar`.
Acum c` aflase unde o g`sea, tân`rul Mathieson ap`ru la infirmerie
[i a doua zi, c`tre sear`. Gale era \ngrijorat` de aceast` obsesie a
b`rbatului pentru ea, dar cu atât mai mult \i displ`cea faptul c`
\ntâlnirile lor aveau s` devin` un fapt cunoscut printre turi[ti. Oricine
trecea pe acolo \i putea observa.
– Ce se \ntâmpl`, Gale? o \ntreb` Brenda pe când strângeau
lucrurile, iar Garry o a[tepta afar` pentru o plimbare pe punte. Se pare
c` prietenul nostru se simte foarte ata[at de tine.
– Nu a[a cum crezi, r`spunse t`ios Gale. Vrea doar s` vorbeasc`...
despre Berry Harcourt.
– Chiar [i a[a, ar fi bine s` nu le mai dai subiecte de bârf` celor de
pe vas. Pe c`ldura asta, când nu pot juca multe jocuri, pasagerii c`ut`
alte mijloace de distrac]ie.
SECRETE DIN TRECUT 127

Gale se duse totu[i pe punte cu Garry. Era o noapte foarte


frumoas`, iar cerul era de un albastru perfect. Dispozi]ia b`rbatului era
\ns` foarte proast`.
– Câteodat` mi se pare c` mi-ar sta mai bine acolo, ar`t` Garry
c`tre ap`.
Gale se \ntreb` a mia oar` dac` nu cumva trebuia s`-i vorbeasc`
doamnei Mathieson despre depresia fiului.
Se desp`r]i mai repede decât de obicei de Garry, dar c`ldura din
cabin` o f`cu s` se r`zgândeasc`. De ce s` nu se \ntoarc` singur` pe
punte, \n locul ei preferat?
Aici \i pl`cea s` stea ziua, privind marea adânc` [i pe[tii argintii care
sclipeau \n mare.
Frumuse]ea nop]ii tropicale o duse cu gândul la Graham. Era o
noapte atât de frumoas`, f`cut` parc` pentru \ndr`gosti]i, iar ea era
singur`. Singur`, \nfruntând teama de a pierde fiin]a iubit`.
– Ai ie[it pu]in la r`coare?
Era vocea lui Graham. Era aici, lâng` ea. Fusese atât de absorbit` \n
gânduri, \ncât nu-l auzi apropiindu-se.
– Da, r`spunse ea cu timditate.
Graham se apropie, oferindu-i o ]igar`. Gale ezit` o clip`, apoi
accept`. Respira]ia i se \ngreunase [i era atât de furioas`, \ncât mâna \i
tremura.
Din acea zi când o certase cu atâta mânie, rela]ia lor devenise mai
distant` [i nu se \ntâlneau decât \n orele de munc`.
– Am vrut de mult s` am cu tine o conversa]ie \ntre patru ochi. |n
timpul serviciului, putem fi \ntrerup]i [i auzi]i de urechi indiscrete. Iat`
c` s-a ivit \n sfâr[it ocazia de a discuta \n lini[te.
128 SANDY KEENE

– Ce am mai f`cut? \ntreb` ea cu team`.


– Te sim]i vinovat` de ceva?
– Nu, replic` ea, privindu-l \n ochi.
– Voi trece direct la subiect. E[ti nou` la bord [i nu e[ti obi[nuit`
cu via]a pe vas. Astfel c`, poate nu-]i dai seama cât de grav poate
pedepsi compania orice scandal legat de un membru al echipajului,
mai ales atunci când \n povestea asta este implicat un pasager. Dar [tii
foarte bine din regulamentul de ordine interioar` c` exist` reguli
stricte cu privire la rela]iile dintre membrii echipajului [i pasageri.
– Ai spus scandal? Nu prea \n]eleg.
– M` tem c` a c`p`tat deja propo]iile unui scandal. Prietenia ta cu
Garry Mathieson te-a pus \n lumina reflectoarelor. O astfel de poveste
este cât se poate de nedorit` [i nu te va avantaja deloc \n ochii celor
din conducerea companiei.
Gale nu spuse niciun cuvânt. Era foarte furioas`... nici ea nu [tia pe
cine. Pe Garry, care se ]inea scai de ea? Pe Graham, care-i interpreta
mereu gre[it faptele? Pe sine \ns`[i, pentru c` permisese s` se ajung`
la o astfel de situa]ie?
– Nu mi-am dat seama c` am ajuns subiect de bârf`, doar pentru
c` \ncerc s` ajut pe cineva care sufer` o dram` sentimental`. Ce se
spune despre mine? \ntreb` ea t`ios. C` \ncerc s` profit de suferin]a
lui? Graham privi \n jos c`tre ea.
– Se spun lucruri mai rele decât atât, r`spunse el, dar nu-i
\mp`rt`[i ce anume.
Se gândea la Berry, care-i incredin]ase secretele ei. S`rmana copil`,
era atât de curajoas`! {i când te gânde[ti prin câte trecuse, câte
suferise!
SECRETE DIN TRECUT 129

"Ce puteam face, Gray? \i spusese ea. Garry s-a schimbat mult fa]`
de mine. Frumoasa asistent` West l-a cucerit. Se vede cu ochiul liber
c` e \ndr`gostit de ea.
Trebuie s`-i ofer libertatea, nu-i a[a, Gray?"
Expresia b`rbatului deveni foarte dur`. Fusese de-a dreptul [ocat
de comportamentul lui Gale West. Iar acum, zvonul c` ea se afla la
originea desp`r]irii dintre Berry Harcourt [i Garry Mathieson i se p`rea
din ce \n ce mai plauzibil.
– Vrei s` spui c` rela]ia dintre tine [i tân`rul Mathieson e pur
platonic`? \ntreb` el, cu un calm amenin]`tor.
– Da!
– Se pare c` e[ti adepta dragostei pur platonice, sor`, replic` el cu
sarcasm. Parc` la fel era [i cu Pat Neilly, un alt prieten platonic.
Gale se uit` c`tre el, surprins`. Pe chipul lui se citea mânia.
B`rbatul o prinse de bra] [i o scutur` cu putere.
– Gale! Ce fel de femeie e[ti? Mai \ntâi Pat, apoi acest s`rman tân`r.
La naiba! Nici nu [tiu ce s` mai cred.
– M` doare bra]ul, se ap`r` ea.
Graham \i d`du drumul, scuzându-se.
– Mi se pare c` ]i-ai spus destul de clar p`rerea \n ce m` prive[te,
spuse Gale cu am`r`ciune.
Printr-o minune, tân`ra reu[i s`-[i p`streze calmul.
– Oricum, r`ul s-a produs deja, coment` b`rbatul cu dispre]. Dar
dezam`girea este greu de acceptat, mai ales când e vorba despre o
persoan` despre care credeam... altceva. Te vedeam atât de... de...
diferit`.
Gale sim]i c`-i vine r`u. Aceste cuvinte aduceau cu ele catastrofa.
130 SANDY KEENE

Privi apa cu ochi mari de uimire. Ar fi vrut s`-l \ntrebe ce leg`tur`


avea ea cu ruperea logodnei, dar lacrimile \i \necau vocea.
|i spusese c` ea intervenise \n rela]ia dintre Berry [i Garry. Apoi,
vorbise despre Pat Neilly, acuzând-o c`-l min]ise când \i spusese c`
rela]ia lor se reducea la o simpl` prietenie. Toate astea \i distruseser`
p`rerea bun` pe care o avea despre ea.
Se \ntoarse, gata s`-i replice. Dar b`rbatul nu se mai afla acolo.
R`m`sese singur`, cu noaptea, cu stelele [i zgomotul apei lovind
ritmic vaporul.
~sta era, deci, sfâr[itul pove[tii. Când un b`rbat \]i spune clar c` nu
mai \nsemni nimic \n ochii lui, e momentul s` \ncetezi s` visezi. Poate,
\ntr-o zi, durerea va disp`rea.
R`nile nu puteau s` doar` la nesfâr[it.
|[i c`ut` din nou refugiul \n munc`. Petrecerea dedicat` copiilor
avu \n sfâr[it loc [i Saly Mountford, \n rochia ei din salat`, câ[tig`
premiul cel mare.
Apoi se organiz` marele concert, atât de a[teptat de c`tre to]i
pasagerii. Berry fu invitata special`. Femeia cânt` o melodie dulceag`
cu o voce pl`cut`, u[or r`gu[it`, [i primi simpatia tuturor celor din
audien]`. Curajoas` copil`! exclamau oamenii. |mbr`cat` \ntr-o rochie
romantic` din in liliachiu, p`rea foarte delicat` [i inocent`.
|n pauza concertului, Gale se duse la infirmerie. Unul dintre
pasagerii cu insola]ie le f`cea \nc` probleme. Capul \ncepuse s-o doar`
[i, \n loc s` se \ntoarc` \n salonul aglomerat unde avea loc
reprezenta]ia, prefer` s` ias` pe punte, s` ia pu]in aer. Dar când ajunse
la locul ei preferat, un zgomot ca de \nc`ierare se auzi din umbr`. Era
probabil vorba de o disput` \ntre adolescen]i.
SECRETE DIN TRECUT 131

Dar apoi se auzi un glas feminin strigând dup` ajutor [i Gale se


opri \n loc, atent`.
– Las`-m` \n pace. E[ti nebun, las`-m`!
|n clipa urm`toare, o siluet` ap`ru din umbr`. Fata o z`ri pe Gale
[i \ntinse c`tre ea o mân` tremurând`.
– Ajut`-m`. Stai lâng` mine, o implor` ea.
Era chiar Berry.
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Gale. Cine era? Berry t`cea.
– Cine era? repet` Gale.
Abia atunci, Berry reu[i s` r`spund`:
– Nu... nu [tiu.
Gale \[i d`du seama c` minte.
– Trebuie s` [tii cine era. Ai venit aici cu acel cineva misterios.
– Nu, nu-i adev`rat. Am ie[it s` iau aer dup` ce am terminat de
cântat. Cineva m-a urm`rit [i...
– Nu te cred, replic` Gale. Era Garry Mathieson, nu-i a[a?
– }i-am spus, insist` Berry cu \nc`p`]ânare. Nu [tiu cine era.
Dac` Graham ar fi aflat c` Garry o urm`re[te, cerându-i s` se
\mpace, versiunea ei cu privire la cele \ntâmplate n-ar mai fi fost
veridic`. Garry trebuia s` par` \ndr`gostit de Gale.
{i totu[i, Garry o speriase foarte tare \n aceast` sear`. Nu mai
fusese niciodat` violent pân` acum.
– Berry, dac` a fost cu adev`rat un str`in cel care te-a atacat, ar
trebui s` raportez acest lucru, spuse Gale.
Berry o privi cu ur`.
– Bine, bine, ai câ[tigat. Recunosc, el a fost. Dar [tii, nu vreau s` se
i[te un nou scandal. Garry era furios. N-a inten]ionat s` m` r`neasc`.
132 SANDY KEENE

Dar dac` Gray ar afla c` m-a amenin]at, s-ar \ntâmpla ceva \ngrozitor...
Nu vrem s`-l sup`r`m prea tare pe Garry, nu vrem s` ne anun]`m
logodna \nainte de a ajunge la Melbourne. Cred c` [tii c` Gray coboar`
cu mine la Melbourne.
Gale sim]i c` \nghea]`.
– Doctorul Brett p`r`se[te vasul? Nu, nu cred. Nu se poate. Nu are
niciun \nlocuitor.
– O, se va aranja totul, r`spunse Berry gr`bit`. M` mir c` n-ai auzit
vorbindu-se despre asta la infirmerie. |nainte ca Gale s` poat` replica,
Berry plecase deja, p`r`sind-o cu un zâmbet satisf`cut.
A doua zi diminea]`, vasul ajunse la Colombo, dar farmecul
locurilor n-o mai putea bucura pe Gale. {i a[teptase totu[i atât de mult
s` vad` frumoasa insul` Sri Lanka! Dintre toate locurile \ntâlnite pe
traseu, aceasta fusese ]inta ei preferat`.
Era \nc` uimit` de cele aflate de la Berry ieri sear`. Nu-i venea s`
cread` c` Graham p`r`sea vaporul la Melbourne.
Abia dac` se putea ab]ine s` n-o \ntrebe pe asistenta McManus dac`
toate astea erau adev`rate. Dar trebuia s` apar` o oportunitate \n
timpul zilei, pentru c` asistenta-[ef` o invitase s` mearg` la ]`rm
\mpreun`. |n afara celor dou` cazuri de insola]ie, n-aveau prea mult`
treab` la infirmerie. Foster [i Ann Downing, care avuseser` parte de
excursii generoase \n toate porturile prin care trecuser`, le puteau
prelua sarcinile pentru câteva ore. Doctorul Brett nu avea s`
p`r`seasc` vaporul pân` c`tre sear`, când avea s` cineze la Gall Face.
Când colega ei mai \n vârst` \i sugerase s` plece \mpreun` la ]`rm,
Gale se \ntrebase dac` nu cumva era un mod politicos de a o face s`
\n]eleag` c` nu mai trebuia s` se afi[eze cu familia Mathieson.
SECRETE DIN TRECUT 133

De diminea]`, Gale ie[i ca de obicei pe punte pentru a privi vasele


din port. Apoi, \[i f`cu vizitele \n cabine [i p`r`si vasul \mpreun` cu
sora-[ef` la prânz.
Gale, aflat` \ntr-o dispozi]ie mult mai fericit`, urm`ri atent`
localnicii. Rochiile colorate ale femeilor, b`rba]ii veseli [i bronza]i,
vânz`torii g`l`gio[i. |n târgurile autohtone se vindeau covoare de
Bokhara, bijuterii din filde[ [i sariuri indiene de o mare frumuse]e.
– P`cat c` avem atât de pu]in timp, zise sora McManus. Nu vom
putea ajunge la Kandy. M` tem c` va trebui s` ne declar`m mul]umite
cu Mount Lavinia.
|ntr-adev`r, timpul era mult prea scurt pentru toate obiectivele pe
care le aveau de vizitat. {i apoi, trebuia s` se \ntoarc` destul de repede,
pentru a-i permite [i doctorului Brett s` plece la ]`rm.
Taxiul le duse apoi la Mount Lavinia, principalul punct de atrac]ie
al ora[ului Colombo. |n cartierele reziden]iale prin care treceau, casele
erau toate de tipul bungalou, lipsite de \nc`lzire.
– Aici, oamenii au mai mult` nevoie de aparate de aer condi]ionat,
nu de \nc`lzire central`, \i explic` asistenta-[ef`.
Gale trase adânc \n piept aerul parfumat din afara capitalei
Colombo. Luar` prânzul pe terasa acoperit` a unui hotel, aflat la o
distan]` foarte mic` de plaja aurie. Se z`reau \n dep`rtare surferii care
\nfruntau valurile [i pescarii ce-[i \ncercau norocul \n larg. Cocotierii
se profilau pe cerul senin, iar razele soarelui dansau pe suprafa]a apei
str`lucitoare.
Totul era minunat... dar Gale se afla \nc` sub influen]a ve[tilor
tulbur`toare aflate de la Berry. Acum c` \n sfâr[it se odihneau, putea
aduce \n discu]ie subiectul p`r`sirii vasului de c`tre doctorul Graham.
134 SANDY KEENE

Dar poate asistenta McManus ar fi fost mai dispus` s` vorbeasc` despre


asta dup` mas`.
Astfel c` a[tept` pân` când terminar` de mâncat preparatele locale
comandate, servite de chelneri \mbr`ca]i tradi]ional.
Când se \ndreptar` \n sfâr[it pe plaj`, Gale \ndr`zni s` deschid`
subiectul care o fr`mânta.
– Sor`, pot s` v` \ntreb ceva? Ceva... despre doctorul Brett.
– Po]i s` m` \ntrebi orice. Dac`-]i voi r`spunde sau nu, asta e alt`
poveste.
– Am auzit seara trecut` c` doctorul va p`r`si vaporul la
Melbourne. Nu-i adev`rat, nu-i a[a?
|n timp ce vorbea, Gale se sim]i privit` de ochii aten]i ai femeii.
– El ]i-a spus? \ntreb` ea. Presupun c` nu exist` niciun motiv
pentru care s` nu-]i povestesc despre asta, acum c` s-a decis definitiv
s` accepte provocarea. Doctorul Brett a primit o solicitare pentru a
realiza o opera]ie la clinica din Melbourne, o opera]ie foarte delicat`.
– Doctorul Brett? Credeam c` evit` s` opereze, \[i aminti Gale.
– Pentru o vreme \ndelungat`, a evitat \ntr-adev`r s` mai profeseze.
Din p`cate. La un moment dat, a fost foarte aproape de a deveni unul
dintre cei mai str`luci]i chirurgi neurologi. Era genial, pur [i simplu.
– Doctorul Brett? repet` Gale uimit`, ascultând cu sufletul la gur`
povestea relatat` de sora McManus.
– O pacient` \i murise pe mas`. Nu fusese vina lui. Cazul era
considerat inoperabil, iar pacienta ar fi murit oricum. Exista o singur`
[ans` pentru a se vindeca de tumora cranian` – opera]ia. O [ans`
mic`, e adev`rat. Graham Brett a fost foarte marcat de e[ec [i a
renun]at s` mai opereze. De aceea [i-a luat slujba pe vapor, unde se
SECRETE DIN TRECUT 135

\ntâmpl` rareori s` existe nevoie de vreo opera]ie. Sunt foarte


mul]umit` c` a acceptat s` se ocupe de acest caz, \ncheie sora. Probabil
c` asta \l va ajuta s`-[i revin`.
Trebuie s` \nve]e s` cread` din nou \n el.
Gale fu foarte afectat` de povestea tragic` a doctorului, dar \n
acela[i timp speran]a \i cuprinse sufletul. S` coboare la Melbourne
pentru a opera un bolnav era cu totul altceva decât a p`r`si vasul ca s`
fie cu Berry.
Continu` s` asculte istorisirea sorei-[efe. Un fost coleg de-al lui
Graham, care practica medicina \n Melbourne, \i scrisese la Port Said,
implorându-l s`-i opereze so]ia. Au fost trimise mesaje [i c`tre
companie, care a decis finalmente \nlocuirea doctorului de pe
Eugenie.
Gale ascult`, apoi \ntreb` cu timiditate:
– Sor`, opera]ia nereu[it`... a fost... a fetei cu care era logodit pe
atunci doctorul?
Asistenta-[ef` o privi din nou, de data asta cu surprindere.
– }i-a spus despre asta?
– Mi-a povestit despre o fat` care... care a murit.
– Da, oft` sora McManus. {i asta i-a schimbat total via]a. Slav`
Domnului c` acum lucrurile stau cu totul altfel. |ncrederea prietenului
s`u \l va ajuta cu siguran]`. Odat` \ntors la munca adev`rat`, sunt
sigur` c`-[i va relua cariera.
Gale nu putu decât s` aprobe. |n gând.
St`teau sub umbrel`, pe plaj`, fiecare preocupat` de gândurile
proprii. Lui Gale i-ar fi pl`cut s` \noate, dar nu-[i adusese costumul de
baie.
136 SANDY KEENE

Sora McManus hot`r\ c` era momentul s` se \ndrepte c`tre


celebrul hotel Galle Face. Aveau s`-[i bea ceaiul acolo [i apoi s` se
\ndrepte c`tre vas.
Revenir` la Colombo cu taxiul.
|n aglomeratul hol al hotelului se aflau oameni de toate
na]ionalit`]ile [i se vorbeau toate limbile p`mântului.
Deciser` s` ia ceaiul pe teras`, \n lini[te. Urmar` chelnerul c`tre o
mas` mai retras`. |n drum, Gale z`ri cu coada ochiului un salon, unde
avea s` aib` loc o petrecere.
Aici va veni Graham Brett. Oare Berry va fi al`turi de el? Inima ei se
strânse dureros.
Capitolul 10

Gale era \nc` afectat` de discu]ia avut` cu sora McManus despre


Graham. Chiar [i dup` ce p`r`sir` Colombo, tân`ra continu` s` se
gândeasc` la lucrurile aflate.
Prima ei reac]ie fusese de u[urare, pentru c` Berry min]ise. Nu
pentru ea p`r`sea Graham Brett vasul la Melbourne. Dar dup` o
gândire profund`, confortul sufletesc pieri. Se vor afla totu[i \n acela[i
ora[, pentru c` [i Berry cobora la Melbourne. {i apoi, aceasta \i spuse
c` aveau s` se logodeasc`. Cu speran]a \nc` vie, Gale se \ntreb` dac`
[i aceast` poveste era la fel de fals` ca [i cealalt`. Nimic important nu
se mai \ntâmpl` \n urm`toarele zile petrecute \n c`ldura ecuatorial`.
Gale se \ntreba dac` Graham \i va m`rturisi inten]ia sa de a p`r`si vasul
la Melbourne. Dar atitudinea lui r`mase la fel de distant` [i de
politicoas`. Câteodat`, suferind din pricina platei lui polite]i, tân`ra ar
fi vrut s`-i cear` o explica]ie pentru acuzele pe care i le adusese \n
leg`tur` cu rela]ia ei cu Garry Mathieson. Dar intervenea mereu
altceva [i nu g`sea momentul potrivit pentru a discuta cu el.
138 SANDY KEENE

Apoi, Eugenie ajunse la o latitudine mai moderat`, cu o c`ldur`


suportabil` [i mult, mult soare. Via]a c`p`t` un nou ritm pe vas.
Jocurile re\ncepur` pe punte, râsete [i voci vesele se auzeau din nou.
Dar Gale nu-[i reveni odat` cu ceilal]i pasageri.
|[i spusese de atâtea ori c` era o nebunie s` se \ngrijoreze \n
leg`tur` cu soarta unui om care se purta atât de distant cu ea, dar nu
se putea st`pâni. Se sim]ea vinovat` s`-l lase pe s`rmanul Graham s`
cad` \n capcan`. Trebuia s`-l avertizeze. {i totu[i, nu-[i putea asuma
rolul ingrat de purt`toare de ve[ti rele. {i apoi, trebuia s` ]in` cont [i
de amenin]area femeii cu privire la Pip.
Garry Mathieson o nelini[tea de asemenea, mai ales din acea sear`
\n care Berry fusese atacat` pe punte [i o rugase s`-i vin` \n ajutor. |n
aceast` privin]`, nu putea decât s` spere c` Berry \i va urma sfatul [i
nu-i va mai oferi lui Garry nicio ocazie pentru un nou atac.
Garry i se p`rea mai jalnic ca niciodat` [i se sim]ea oarecum
vinovat` c`-l evit`, dar r`mase ferm` \n aceast` privin]`. {i asta pentru
c` b`rbatul bea din ce \n ce mai mult [i devenea violent. Orice sfat i-ar
fi dat, se lovea de un zid de \nc`p`]ânare, datorat \n mare parte
alcoolului.
Din nefericire, asta \nsemna c` nu se mai putea bucura de serile
frumoase petrecute pe punte, decât dac` se plimba al`turi de
asistenta-[ef`.
|ntr-o sear`, neg`sind pe nimeni cunoscut, Gale se \ndrept` c`tre
propria cabin`, cu inten]ia de a scrie acas`.
|ncepu cu "Drag` mam`" [i, tot gândindu-se cum s` continue, c`zu
\ntr-o nostalgic` reverie. St`tea \nc` la mas`, cu pixul \n mân`, când
prima siren` r`sun`. Apoi, deveni con[tient` de schimbarea cursului
SECRETE DIN TRECUT 139

vasului. Sunete ciudate venir` dinspre punte. Gale deschise u[a


cabinei.
– E un om \n ap`! \i spuse cineva, care se \ndrepta gr`bit c`tre
punte. Se pare c` vasul a oprit.
Gale \i urm` pe ceilal]i pe punte. Un reflector puternic lumin` apa
[i pe mare se z`ri o mic` barc` cercetând zona. Gale auzi cuvântul
"rechini" [i se cutremur`.
Gândurile ei se \ntoarser` c`tre Garry Mathieson. Garry – sau
Berry! {i totu[i, din lista de sute de pasageri, de ce trebuia s` fie tocmai
unul din ei?
|n jurul ei, oamenii discutau cu \nsufle]ire.
– Ce s-a \ntâmplat? {tie cineva cine e? Oricum, nu cred c` are prea
multe [anse...
Apoi, \[i d`du seama c`, oricine ar fi victima, va avea cu siguran]`
nevoie de ajutorul ei. Dac` barca se va \ntoarce victorioas`, tot
personalul de la infirmerie trebuia s` fie preg`tit de treab`. Se \ndrept`
\ntr-acolo, unde o g`si pe Ann Downing, umplând sticle cu ap` cald`.
– Doctorul Brett [i sora McManus se afl` deja pe puntea E, \n
a[teptare, \i spuse ea lui Gale. Iar domni[oara Harcourt e ocupat` s`
fac` istericale. E Garry Mathieson. Se afla cu el când s-a \ntâmplat.
Inima tinerei se strânse dureros. Presim]irile ei cele mai sumbre se
adeveriser`. Dar trebuia s` se ocupe de ceilal]i pacien]i. Din fericire,
cei doi bolnavi de insola]ie se aflau pe calea cea bun`, iar Cathy Willis
se \nzdr`venise, de[i i se permitea s` r`mân` la infirmerie ca s` fie
al`turi de fiul ei.
|n timp ce discuta cu pacien]ii, tân`ra st`tea cu urechile ciulite \n
a[teptarea unui semn de reu[it`. Era extrem de tensionat`. Timpul
140 SANDY KEENE

trecea [i fiecare secund` era important`. Oare Garry va rezista \n ap`


atâta timp?
Deodat`, o voce entuziast` se auzi:
– L-au g`sit... L-au g`sit.
Gale \[i f`cu drum prin marea de oameni [i ajunse pe punte. Barca
se apropia \ncet de vas [i oamenii strigau veseli.
– |l duc c`tre puntea E, zise cineva de lâng` ea.
Tân`ra se \ndrept` \ntr-acolo.
Foster \i f`cea b`rbatului respira]ie gur` la gur`, iar sora McManus
o sus]inea pe doamna Mathieson. Femeia p`ru u[urat` la vederea lui
Gale.
– Sor`, ai grij` de doamna Mathieson, zise ea. Du-o \n cabina ei [i
vino apoi la infirmerie.
Mama lui Garry [i-ar fi dorit s` r`mân`, dar asistenta-[ef` \i explic`
ferm c` le \mpiedic` munca.
– Nu trebuie s` v` teme]i, \i spuse Gale, conducând-o. Vom face tot
posibilul... [ti]i, e un miracol c` a fost g`sit...
O l`s` \n grija stewardezilor [i reveni la infirmerie. Totul era
preg`tit pentru primirea pacientului, [i totu[i timpul trecea f`r` c`
b`rbatul s` fie adus. Lucrurile luau o \ntors`tur` nea[teptat`. Gale nu
mai fusese niciodat` atât de emo]ionat`. S`rmanul, prostu]ul Garry! A
vrut s` pun` cap`t unei vie]i atât de fericite pentru... o femeie ca Berry!
|n ea plutea o mare triste]e. Oare mai exista vreo [ans`? Dup` atâta
timp, mai puteau \nc` spera?
|n sfâr[it, o mic` [i t`cut` procesiune se \ndrept` c`tre infirmerie.
Mai \ntâi brancardierii, al`turi de sora McManus, care-l ]inea de mân`
pe tân`rul Garry. Un suspin de adânc` mul]umire o str`b`tu pe Gale.
SECRETE DIN TRECUT 141

Urmau doctorul Brett [i Foster, amândoi p`rând epuiza]i.

***

|ntâmplarea fu catalogat` drept accident [i, de[i existaser` câ]iva


sceptici, fur` nevoi]i s` accepte explica]ia oficial`.
Toat` lumea [tia c` tân`rul Mathieson bea, iar Berry, interogat` de
c`pitan, admise c` b`rbatul se afla \n stare de ebrietate. Se ajunsese la
concluzia c` se jucase cu focul, escaladase marginea vasului [i-[i
pierduse echilibrul. Numai Berry putea [ti ce se \ntâmplase cu
adev`rat, dar ea era din ce \n ce mai distant` [i mai retras`.
Graham Brett [i ceilal]i din echipa medical` auziser` primele
cuvinte ale lui Garry când acesta reveni la via]`.
– De ce? spusese el.
Pentru numele lui Dumnezeu, de ce? Acum, trebuie s-o iau de la
cap`t.
Gale, chiar [i f`r` s` aud` aceste vorbe, b`nuia adev`rul. La fel [i
mama lui. De[i fiul ei se afla acum \n afara oric`rui pericol, doamna
Mathieson era \nc` extrem de \ngrijorat`. Femeia era \nnebunit` de
teama ca Garry s` nu \ncerce din nou s`-[i ia via]a. Bolnavul z`cea \n
pat, moroc`nos [i nervos, nedorind pe nimeni \n jur [i privindu-i cu
suspiciune pe to]i cei care doreau s`-l ajute. Nici m`car vederea lui
Gale nu-l mai entuziasma.
Discu]iile ivite \n leg`tur` cu accidentul lui Garry n-avur` via]`
lung` la bord, [i asta pentru c` preocuparea de baz` era acum viitoarea
142 SANDY KEENE

sosire \n portul Fremantle. Australienii erau ferici]i c` se apropie de


cas` [i toat` lumea se preg`tea pentru sfâr[itul c`l`toriei.
Gale se gândea ne\ncetat la desp`r]irea de Graham.
Cum \[i vor lua r`mas-bun la Melbourne? Ce-[i vor spune?
Ea nu putea pleca la ]`rm. Avea treab` pe Eugenie. Mul]i pasageri
plecau [i al]ii noi aveau s` apar`. Trebuia s` fie la post.
Doamna Mathieson petrecea mult timp lâng` Garry, la infirmerie.
|n ciuda atmosferei mohorâte, femeia rezista al`turi de el zile \ntregi.
|i era team` pentru via]a lui.
Gale o v`zu lâng` patului lui [i le aduse o tav` cu ceai [i pr`jituri.
Mai târziu, se \ntoarse s` ia tava, dar \i g`si adânci]i \ntr-o discu]ie
important`, astfel c` nu-i deranj`.
– B`iete, ascult`-m`, zise mama lui Garry, luând cea[ca fiului [i
a[ezând-o la loc pe tav`. Va trebui s` \nfrun]i \ntreaga poveste, dup`
\ntâmplarea asta. Am gre[it c` ]i-am ascuns adev`rul.
– Dac` e ceva legat de Berry, po]i s` m` la[i \n pace, r`spunse Garry
t`ios.
– {i s` te las s` \ncerci din nou? O, nu, \n niciun caz. Trebuie s` afli
cât de pu]in merit` iubita ta un astfel de sacrificiu.
– Nu te cred.
– Ai face mai bine s` crezi. Am aflat totul de la un detectiv particular
pe care l-am pus s` investigheze.
– Ce-ai f`cut?
– Da, da, ai auzit bine. Am angajat un detectiv imediat ce mi-ai
prezentat-o, la Londra. Chiar [i unui câine pe care-l cumperi vrei s`-i
afli pedigriul. {i cum b`nuiam c` povestea pe care ne-a spus-o era
fals`, am procedat cum am crezut mai bine. De altfel, fals` este [i iubita
SECRETE DIN TRECUT 143

ta Berry. Fals` pân` \n m`duva oaselor. Uite raportul trimis de


detectiv.
Pe când Garry \ncepu s` citeasc`, doctorul Graham Brett intr` \n
rezerva b`rbatului pentru consulta]ie. V`zu c` mama [i fiul discut`
aprins [i se retrase. Când se \ntoarse, doamna Mathieson \l strig`,
ner`bd`toare.
– Domnule doctor, v` rog s` r`mâne]i o clip` cu noi. Aceast`
problem` v` prive[te [i pe dumneavoastr`, ad`ug` ea, \nmânându-i
foaia pe care Garry o l`sase s` cad` pe jos. S-au \ntâmplat deja destule
lucruri rele. P`strând secretul, aproape mi-am pierdut fiul.
– Mam`! Nu po]i face una ca asta, interveni Garry.
– Se pare c` n-am dreptul s` aflu despre ce e vorba, prostest` [i
doctorul.
– Atunci, v` voi spune totul, hot`r\ doamna Mathieson. Este vorba
despre raportul unui detectiv particular despre femeia care a vrut s` se
m`rite cu Garry. Este v`duva unui pilot, numele ei este West, are
treizeci [i trei de ani [i are un b`ie]el de [ase ani.
– {i totu[i, ce e atât de grav \n toate astea ? ]ip` Garry.
Graham r`mase pe loc, stânjenit.
– Am ob]inut o confirmare [i de la ea, desigur, continu` doamna
Mathieson. Am fost de acord s` nu r`spândesc vestea, cu condi]ia s`
rup` logodna cu fiul meu [i s`-i \napoieze inelul.
– {ti]i, \ncepu Graham, pe mine... nu m` prive[te deloc povestea
asta. Presupun c` pot fi acuzat de o direc]ionare gre[it` a simpatiei dar,
dincolo de asta [i de faptul c` am fost poate prea naiv, nu sunt deloc
implicat \n \ntâmplarea asta, v` asigur.
Doamna Mathieson \i \ntâlni privirea neclintit`.
144 SANDY KEENE

– M` bucur s` aud asta, doctore, zise ea cu sinceritate.


Graham Brett ad`ug` c` nu era cazul ca bolnavul s` mai fie
deranjat, dar Garry ceru permisiunea ca mama lui s` mai r`mân`.
– A[ vrea s` mai vorbesc pu]in cu mama, spuse el calm.
Graham le mai acord` cinci minute.
B`rbatul se duse direct \n cabinetul de urgen]e [i se a[ez` la birou.
Se sim]ea de parc` primise un pumn \n stomac. Dac` sursa de
provenien]` a acestor informa]ii n-ar fi fost atât de credibil`, poate c`
n-ar fi plecat urechea la asemenea pove[ti. Toat` \ntâmplarea asta
reconfigura rela]iile din triunghiul Garry-Berry-Gale West. West! Ce
ciudat! Doamna Mathieson spusese c` numele de c`s`torie al lui Berry
era West. Dar era totu[i un nume comun.
Berry \i spusese c` Gale o desp`r]ise de Garry. Din relatarea
doamnei Mathieson, se \n]elegea \ns` c` Berry rupsese logodna sub
amenin]are [i Gale n-avea nicio leg`tur` cu toate astea. Se sim]i vinovat
când \[i aminti felul \n care o certase pe s`rmana tân`r` degeaba. Cum
se sim]ise ea oare, acuzat` fiind pe nedrept? Dezgustat de sine \nsu[i,
ie[i afar` pe punte.
Ce f`cuse era de neiertat! Nici chiar scuzele nu-l mai puteau ajuta.
|ncerc` s` uite totul. Era imposibil s` [i-o imagineze pe ingenua Berry
\n noul rol.
O femeie de treizeci [i trei de ani, cu un copil de [ase. Dar oricare
ar fi fost vârsta, caracterul [i situa]ia ei social`, tân`rul Garry era atât de
\ndr`gostit de ea, \ncât \ncercase s`-[i ia via]a din pricina ei. Se
\ncrunt`. Dac` Gale i-ar fi r`pit iubitul, cum pretindea Berry, de ce
Garry s`rise \n apa plin` de rechini?
{i mai ales, de ce Berry \ncercase s-o denigreze pe Gale?
SECRETE DIN TRECUT 145

Ajunser` \n Australia [i mul]i localnici coborâr`, ferici]i c` se aflau


\n sfâr[it acas`. Lui Gale \i venea greu s` se acomodeze cu gândul altor
[ase lungi zile \n care uscatul avea s` fie departe.
O nelini[te aparte cuprinse \ntregul vas, din pricina apropierii de
sfâr[itul c`l`toriei. Chiar [i cei care c`l`toreau pân` la Sydney \[i
pierduser` r`bdarea [i a[teptau \nfrigura]i debarcarea.
Garry Mathieson se ridicase din nou din pat, convalescent pentru
a doua oar`. Era \nc` sl`bit, dar p`rea \n toane mai bune [i se purta
mult mai dr`gu] cu mama lui.
– Am fost un tâmpit, Gale, \i spuse el tinerei, ru[inat. {i [tii ceva?
Am o mam` foarte de[teapt`.
Gale nu pricepu ce anume \l f`cuse s` ajung` la aceast` concluzie,
dar fu fericit` c` se \ntâmplase a[a. Se p`rea c` toate lucrurile conspir`
pentru a o scoate pe Berry din sistem.
De fapt, lucrurile st`tuser` cu totul altfel. Discu]ia dintre Garry [i
mama sa fusese foarte aprins` \n ziua \n care aceasta \i spusese
adev`rul despre Berry.
Mai \ntâi, tân`rul fusese jignit c` doctorul Brett fusese [i el implicat
\n poveste.
– De ce s` l`s`m un alt b`rbat nevinovat s` cad` victim` unei astfel
de persoane? \i replicase mama lui. |mi place doctorul Brett, e un om
bun.
– De ce s` facem atâta scandal degeaba? insistase Garry. Mul]i
oameni pretind c` sunt ceea ce nu-s. {i apoi, n-am fi primii pe care-i
p`c`le[te.
– Pe mine nu m-a p`c`lit niciodat`, replic` mama sa. Când
adev`rul a ie[it la iveal`, mi s-au confirmat b`nuielile.
146 SANDY KEENE

M` vezi pe mine bunica unui copil de [ase ani?


Emo]ii contradictorii se citeau pe chipul lui Garry.
– E[ti o mam` foarte istea]`.
Chiar \nainte de terminarea discu]iei, Garry \[i reveni [i \ncepu s`
zâmbeasc`.
F`r` s` [tie exact motivul, Gale fu mul]umit` c` Garry \[i revenise
\n sfâr[it.
Pe de alt` parte, trebuia s`-[i continue munca, f`r` s` piard` nicio
clip` din vedere faptul c` fiecare zi o aducea mai aproape de sfâr[it.
Pentru c` desp`r]irea de Graham \nsemna pentru ea sfâr[itul.
Nefericit`, o \ntreb` pe sora McManus dac` doctorul avea s` se
\ntoarc` la Londra tot pe Eugenie. Dar asistenta-[ef` credea c` a[a ceva
nu era posibil. Depindea foarte mult de momentul opera]iei [i de
timpul de sta]ionare a vasului la Sydney.
Povestea despre trecutul lui Graham \i d`du mult de gândit. I se
p`ruse dintotdeauna c` Graham Brett nu era un om obi[nuit [i c` avea
numeroase calit`]i. |n]elegea de ce sora-[ef` spunea despre el c` este
un chirurg str`lucit. Era p`cat c` toate aceste daruri pe care destinul i
le h`r`zise r`m`seser` atâta vreme nefolosite. Dar putea pricepe
motivele.
Cât curaj \i trebuise b`rbatului s`-[i asume o opera]ie f`r` [anse de
reu[it` asupra femeii iubite! S-o vad` murind pe masa de opera]ie
reprezentase pentru el un [oc teribil. |i distrusese total \ncrederea \n
sine.
Ce bine ar fi fost dac`, a[a cum sora-[ef` spera, noua \ncercare avea
s`-i redea \ncrederea de a se \ntoarce la datorie, la munca pentru care
se preg`tise.
SECRETE DIN TRECUT 147

Dar dac` doctorul avea s` reg`seasc` satisfac]ia [i \mplinirea unei


cariere str`lucite [i avea s` fac` gre[eala vie]ii lui \n plan personal,
c`s`torindu-se cu Berry?
|n ea se d`dea o lupt` crâncen` [i, cu cât se apropiau mai mult de
ziua desp`r]irii, cu atât devenea mai confuz`, mai nesigur`. Voia s` fie
sigur` c` gelozia nu-i \ntuneca judecata [i nu-i influen]a ac]iunile. Dar
cum s` fie sigur` când [tia c` Graham [i Berry coborau \mpreun` la
Melbourne?
Se hot`r\ s` vorbeasc` mai \ntâi cu Berry.
{i oportunitatea unei conversa]ii \ntre patru ochi ap`ru curând.
|ntr-o sear`, ducându-se pe punte dup` cin`, v`zu perechea care-i
obseda gândurile plimbându-se lini[tit` sub clar de lun`. Vru s` se
\ndep`rteze rapid, dar chiar atunci Graham plec`, l`sând-o singur` pe
Berry.
F`r` s` ezite prea mult, se apropie de cumnata ei. Foarte surprins`,
z`ri pe chipul frumos al femeii o expresie de adânc` sup`rare. Oare se
certaser`? Gale nu era sigur` dac` acest lucru f`cea momentul discu]iei
mai propice sau dimpotriv`, dar nu renun]`.
Berry \[i reveni \ns` repede [i-i adres` lui Gale un zâmbet fals.
– Ei, ei! exclam` ea. Ne-am v`zut foarte pu]in \n ultima vreme. Nici
m`car n-ai venit s` m` \ncurajezi sau s`-mi mul]ume[ti când am
renun]at la Garry. {i totu[i, asta \]i doreai, nu-i a[a?
– S` nu mai pierdem timpul cu discu]ii inutile, replic` dezgustat`
Gale, v`zând cât de frivol r`m`sese punctul ei de vedere fa]` de Garry,
chiar [i dup` ce tân`rul trecuse atât de aproape de moarte. Uite ce e,
continu` ea. Ceea ce a fost valabil \n cazul lui Garry, r`mâne la fel de
valabil [i \n privin]a lui Graham Brett.
148 SANDY KEENE

– F`-mi o favoare, [i nu mai face atât pe moralista, Gay. Nu-]i va


servi la nimic, de data asta. Nu eram \ndr`gostit` de Garry, [tii bine,
dar de data asta te joci prea mult cu focul. Gray [i cu mine suntem
\ndr`gosti]i unul de altul. |mi pare r`u dac` acest lucru te deranjeaz`,
dar nu trebuie s` la[i gelozia s` te orbeasc`.
Gale \[i \ntoarse privirea. {tia prea bine c` rela]ia dintre ea [i
Graham se va termina \n clipa \n care \i va vorbi de r`u femeia de care
era \ndr`gostit. Dar nu era chiar [i a[a o rela]ie condamnat`? Se hot`r\
s`-i dea cumnatei ei un ultimatum.
– Problema e simpl`. |i vei spune povestea vie]ii tale sau m` la[i pe
mine s-o fac?
– Doamne! Cât de pu]in` imagina]ie! Gay, devii monoton`!
Berry nu mai [tia ce s` cread`. |n ultimele zile, se \ntrebase dac` nu
cumva Gale o d`duse de gol \n fa]a lui Gray, dar iat` c` asta nu se
\ntâmplase.
– Uite ce e, ad`ug` ea. Nu fi proast`. {tiu c` atunci când dou`
femei \[i doresc acela[i b`rbat, ies scântei. Dar ar fi mai bine s` nu-]i
la[i sentimentele personale s`-]i \ntunece judecata. N-ai absolut nimic
de câ[tigat, dar totul de pierdut. M` amenin]i c`-i vei spune totul lui
Gray? Spune-i. Dar aminte[te-]i c`-l pot lua oricând pe Pip de lâng`
mama West.
Berry p`rea c`-[i st`pâne[te cu greu furia.
De ce oare? |[i privi \n ochi rivala [i realiz` c` era ceva \n neregul`.
Ce anume, nu-[i d`dea seama, dar pricepu c` presupusul mariaj dintre
Berry [i Graham Brett era destul de \ndoielnic.
Berry râse.
– Fii matur`, Gay. Tr`ie[te [i las`-i [i pe al]ii s` tr`iasc`.
SECRETE DIN TRECUT 149

|n fond, Gray este un b`rbat \n toat` firea. Nu cred c` s-ar sup`ra


prea tare nici dac` ar [ti.
Cu tam-tam-ul pe care-l faci \n jurul acestui subiect, s-ar zice c` am
f`cut cine [tie ce crim`.
– Ba cred c` s-ar sup`ra din pricina minciunii, replic` Graham cu
t`rie. S-ar sup`ra c` ai jucat un rol doar pentru a cuceri un tân`r bogat.
Nicio c`s`torie nu se poate baza pe \n[el`torie. Dac` va afla mai târziu?
E foarte posibil s` se \ntâmple astfel. Berry, de ce nu-i spui? Dac` vrea
s` se \nsoare cu tine, o va face oricum.
Berry o opri cu un gest ner`bd`tor. Nu-[i f`cea iluzii cu privire la
felul \n care Graham Brett va reac]iona la aflarea ve[tii.
– Vezi-]i de treaba ta [i nu mai face pe zâna cea bun`, relu` ea.
Altfel, voi avea grij` s` suferi a[a cum meri]i, chiar dac` va fi ultimul
lucru pe care-l voi face.
Cu aceste cuvinte, Berry se \ndep`rt`, furioas`.
Gale o privi cu un fior de nelini[te. R`mase pe loc, \ncercând s` se
gândeasc` la o solu]ie.
Poimâine, vor ajunge la Melbourne. Dac` avea de gând s`
ac]ioneze, trebuia s-o fac` repede. Ar fi dat orice pentru ca Berry s`-i
promit` c`-l va l`sa \n pace pe Graham. Chiar dac` femeia \i va povesti
totul acum, evitând un deznod`mânt dramatic mai târziu, cei doi
aveau foarte pu]ine [anse de fericire.
Poate c` Berry era \ndr`gostit` de Graham, dar Gale nu putea uita
cât de fericit` [i de iubitoare fusese cumnata sa \n ziua nun]ii cu Peter.
La ea, toate sentimentele reprezentau o faz` trec`toare [i, chiar dac`
era pasional`, toate emo]iile ei se risipeau la fel de repede ca cea]a.
Nu vedea niciun viitor pentru acest cuplu. |n fr`mântarea ei,
150 SANDY KEENE

\ncepu s` se plimbe de colo-colo pe punte. O mân` o atinse u[or pe


um`r.
– Te sim]i bine? se auzi vocea lui Graham.
Pentru o clip`, amândoi r`maser` f`r` cuvinte, jena]i.
– S-a \ntâmplat ceva? Te pot ajuta? relu` b`rbatul.
"Totul e absurd, totul e gre[it. Asta s-a \ntâmplat", ar fi vrut Gale s`
strige. |n loc de asta, r`spunse politicos:
– Nu, nu, mul]umesc. M` gândeam... ne afl`m atât de departe de
cas`, ad`ug` ea, g`sind \n ultimul moment o explica]ie cât de cât
plauzibil` pentru tulburarea ei.
– Ei! exclam` Graham. M` surprinzi. N-ai p`rut niciodat` o
sentimental`. Draga de tine, te sim]i \nsingurat`, nu? Dar acum e[ti
unul de-ai no[tri... {i apoi, gânde[te-te c` nu va mai trece mult [i te vei
preg`ti de \ntoarcere.
B`rbatul continu s-o priveasc`, plin de simpatie. Gale sim]i c` o
str`bate un fior. I se p`rea c` b`rbatul e minunat de frumos \n lumina
fermecat` a lunii. Tân`ra plec` ochii, timid`.
– Da, cred c` ne vom \ntoarce destul de repede acas`.
– Tu... da, r`spunse el. |n cazul meu \ns`, lucrurile stau altfel.
Presupun c` ai auzit c` voi cobor\ la Melbourne.
– Da, mi-a spus sora McManus.
– M` a[teapt` o misiune important` acolo. Sora McManus ]i-a
povestit despre ce e vorba?
– Da, oarecum. Mi-a spus c` trebuie s` faci o opera]ie important`.
Prietenul t`u te apreciaz` foarte mult, de vreme ce vrea ca tu [i numai
tu s` te ocupi de asta.
El nu spuse nimic [i-[i aprinse t`cut o ]igar`.
giannijollys
SECRETE DIN TRECUT 151

– |nc` nu-mi dau seama dac` e bine s` m` duc sau nu, rupse el
t`cerea. Sper c` nu m-am l`sat influen]at prea tare de motive
personale pentru a cobor\ la Melbourne.
Se referea la Berry, desigur, se gândi Gale. Ce altceva puteau
\nsemna aceste "motive personale"? Voia s` fie singur cu ea la
Melbourne. Acum era momentul s`-i spun` tot ce [tia despre Berry.
Dar gândurile refuzar` s` se transforme \n vorbe.
|nainte de a putea replica ceva, Graham continu`:
– Voi fi \nlocuit de un alt doctor, care se va \mbarca la Melbourne,
Gale. Sper... sper c` va fi un [ef mai bun decât mine. Dac`... am fost
nedrept, am fost dur... m` po]i ierta, Gale?
Ar fi vrut s`-i spun` mai multe, s`-i explice faptul c` fusese \n[elat.
Dar nu putea face asta f`r` s-o dea \n vileag pe Berry.
Gale era prea uimit` pentru a vorbi. Graham se scuza pentru
lucrurile spuse cândva. |i recâ[tigase respectul. Dar cum? Ce-l f`cuse
s` se r`zgândeasc`?
– Gale, nu vreau s` ne desp`r]im sup`ra]i.
– Nici eu. |]i doresc numai bine, r`spunse ea cu vocea tremurând`.
Dar se pare c` prietenia noastr` a fost condamnat` de la bun \nceput...
din pricina asem`n`rii aceleia de care mi-ai vorbit. Ne-a adus numai
necazuri. De[i, eu mereu am ]inut la tine [i te-am respectat.
– Mul]umesc, vorbi el. E bine de [tiut c` nu m` dispre]uie[ti,
ad`ug` el cu ironie.
Ce naiba f`cuse, cu ce gre[ise de data asta? se \ntreb` Gale. Poate
c` referirea la iubita lui moart` nu fusese pe placul lui. {i totu[i, de
vreme ce Berry \i câ[tigase afec]iunea, nu mai putea fi sensibil la acest
subiect. R`maser` t`cu]i, unul lâng` altul.
152 SANDY KEENE

– Atunci, nu ne mai r`mâne decât s` ne spunem adio [i s` punem


cap`t acestei nepl`cute asocieri, replic` el cu duritate.
|nainte ca Gale s`-[i dea seama ce se \ntâmpl`, b`rbatul o prinse de
umeri, o trase spre el [i o s`rut` lacom pe buze. Tân`ra fu scuturat` de
un fior. |nc` o dat`, gura lui \i c`ut` buzele. De data asta, Gale \i
r`spunse fericit`. S`rutul lui Graham fusese dur [i furios, nicidecum
iubitor. Dar tânjise atâta dup` el!
{i totu[i, nu i se putea supune. |l \mpinse departe de ea [i-l privi
cu lacrimi \n ochi. Apoi, se \ntoarse gr`bit` [i disp`ru de partea cealalt`
a pun]ii.
Ajunse \n cabin`, se trânti pe pat [i \ncepu s` plâng` \n hohote.
Fusese un s`rut lipsit de afec]iune. Sim]ise \n el un amestec de
iritare [i resentiment. Atunci, de ce o mai s`rutase?
Cel mai r`u fusese \ns` faptul c` ob]inuse de la ea un r`spuns atât
de pasional. |i era ru[ine de propria reac]ie [i se sim]ea umilit`. {i
apoi, dup` cele \ntâmplate, nu-i mai putea spune nimic despre Berry.
Dac` ar fi f`cut-o, b`rbatul ar fi pus vorbele ei pe seama geloziei.
Dormi foarte prost [i agitat, trezindu-se din când \n când din vise
tulburi, \n care Graham [i Berry râdeau de ea [i o umileau.
Asistenta-[ef` o privi cu mirare când se \ntâlnir` la masa de
diminea]`.
– Draga mea, nu-mi place cum ar`]i, zise calm femeia.
|n ciuda protestelor tinerei, [efa ei o privi \ngrijorat` când p`r`si
masa [i se \ntoarse la datorie. S`rmana copil`. Ar`ta groaznic! Avea
ochii \nconjura]i de cearc`ne adânci, iar chipul \i era palid, aproape
transparent. O, Doamne! B`rba]ii puteau fi câteodat` foarte naivi!
Sora-[ef` avea b`nuielile ei despre motivele care o aduseser` pe Gale
SECRETE DIN TRECUT 153

\n starea asta. {i totu[i, Graham Brett p`rea un b`rbat inteligent.


Domni[oara Harcourt p`r`sea [i ea vasul mâine, la Melbourne. Oft`
adânc. Cea mai bun` solu]ie era s-o ]in` pe sora West ocupat` toat`
ziua.
Chiar [i f`r` acest mic complot, Gale avu destul de munc` \n ziua
dinaintea ajungerii la Melbourne.
Cathy Willis avea s` coboare [i ea. O ambulan]` urma s-o a[tepte la
]`rm, iar micul Jim avea s` fie transportat la spital. Vizitele \n cabine
durar` mai mult decât de obicei, cu atâtea formalit`]i de \ndeplinit [i
cu lungile momente de r`mas-bun.
De la Graham, \[i luase adio cu o sear` \n urm`. La plecare, n-avea
s` urmeze decât o distant` strângere de mân` \n prezen]a tuturor
celorlal]i colegi.
Se \ntâlnir` abia seara, când Gale era de serviciu. Graham Brett
p`rea epuizat. Avusese probabil o zi foarte ocupat`.
Gale se \ntrist`, gândindu-se c` era ultima zi când lucra al`turi de
el, ultima oar` când avea s`-l vad`.
Conduse pân` la u[` ultimul pacient [i era gata s` se preg`teasc`
de plecare la rândul ei, când Graham o opri.
– Sor`, a[ vrea s` discut ceva cu tine, \i spuse el.
Gale r`mase \n u[`, nehot`rât`.
– Doamna Turnbull m` a[teapt` s`-i schimb bandajul, zise ea.
– Bine, atunci te a[tept dup` aceea, r`spunse Graham.
Doctorul se a[ez` la birou cu o expresie \ngrijorat` [i \ncepu s`
mâzg`leasc` semne bizare pe o foaie de hârtie, semn clar c` era
tulburat. Trebuia s`-[i fac` bagajul din seara asta, pentru c` mâine
diminea]` va fi foarte ocupat. Privi \n jur cu nostalgie.
154 SANDY KEENE

Regreta c` voiajul lui se termina aici.


Auzi b`taia \n u[` [i ridic` privirea. Iat`, Gale se gr`bise [i se
\ntorsese repede.
Dar expresia lui mul]umit` se schimb` când nu Gale, ci Berry
Harcourt intr` \n \nc`pere. Femeia zâmbi cu expresia ei inocent`.
Graham se ridic` de pe scaun.
– Bun`, Gray. M` gândeam c` acum ai pu]in timp [i pentru mine,
zise ea.
– Ai venit \n calitate de pacient, Berry? \ntreb` Graham. Dac` da,
cabinetul e \nchis. Dac` nu, cuno[ti regulile. Nu pot primi oaspe]i aici.
Berry p`rea o [col`ri]` certat`, gata s` izbucneasc` \n lacrimi.
– Dar, Gray, sunt eu, Berry. Doar nu vrei s` spui c` nu te pot vedea.
– Regulile sunt pentru toat` lumea [i nimeni n-are dreptul s` le
\ncalce.
Bery \[i cobor\ privirea.
– Gray, de ce... de ce m` evi]i? Abia dac` te-am v`zut zilele astea [i...
cred c` nu ne putem desp`r]i f`r` s` stabilim cum ne \ntâlnim la
Melbourne.
– Voi fi foarte ocupat la Melbourne, zise Graham gr`bit. A[ vrea s`
termin cât mai repede ce am de f`cut, pentru a reveni pe Eugenie la
\ntoarcere.
– O, Gray! Atât \nsemn eu pentru tine? O, Gray, dragul meu, de ce
m-ai f`cut s` ]in atât de mult la tine, dac` nu \nsemn nimic \n ochii t`i?
Nu pot suporta asta! Nu pot!
Berry p`rea gata s` se lase prad` isteriei. Graham o lu` de mâini,
iar ea \[i puse capul pe um`rul lui, suspinând. B`rbatul era jenat.
– Berry, zise el \n [oapt`. |mi pare r`u dac` ce spui e adev`rat.
SECRETE DIN TRECUT 155

– Dar este, este adev`rat. De ce nu m` crezi? Te-ai schimbat, Gray,


dar eu am r`mas la fel de \ndr`gostit` de tine.
Ridic` privirea [i b`rbatul fu uimit de expresia zugr`vit` pe chipul
ei. Ori femeia din bra]ele lui era una dintre cele mai bune acri]e din
lume, ori sentimentele ei erau sincere. Chipul ei frumos era palid, iar
ochii ei str`luceau cu intensitate. A[a ceva nu po]i falsifica. Mila \l
cuprinse din nou. Ironic sfâr[it!
– Dac` e adev`rat, \mi pare sincer r`u, Berry, r`spunse el cu
gravitate. Nu [tiam. Credeam c` ai nevoie doar de simpatia mea, c`
vrei s` te ajut s` treci peste momentul dificil din via]a ta. Eram sigur c`
ai fost \ndr`gostit` de Garry, m`car la \nceput.
– La \nceput? repet` Berry, iar b`rbatul regret` c` pronun]ase
aceste cuvinte.
Graham n-avea de gând s` vorbeasc` despre \n[el`toriile ei. Nu
trebuia s` afle c` doamna Mathieson o demascase.
– {tiam eu, continu` femeia. Cineva ]i-a spus minciuni despre
mine.
– Nu cred, Berry.
Ochii ei \l fulgerar`, plini de furie.
– Nu... nu crezi c` au fost minciuni? Asta vrei s` spui?
Chiar \n acea clip` se \ntoarse Gale [i-l v`zu pe Graham ]inând-o de
mâini pe Berry. D`du s` se retrag`, scuzându-se, dar Berry o opri:
– Nu, sor`, nu pleca.
Gale se opri, privindu-i uimit`.
– Ce leg`tur` are Gale cu toate astea? \ntreb` Graham.
– Deci, nu ]i-a spus, când ]i-a povestit toate lucrurile alea despre
mine, c` e cumnata mea?
156 SANDY KEENE

– Gale? repet` Graham, ne\ncrez`tor.


Apoi, pricepu totul. Purtau acela[i nume: West. O privi pe Gale. Era
palid`.
– Da, aprob` tân`ra. Berry e v`duva fratelui meu. Dar cum ai aflat?
– Nu mai face pe nevinovata! explod` Berry, gr`bit` s-o denigreze
pe Gale \n ochii lui Graham, de vreme ce ea \ns`[i nu mai avea nicio
[ans` \n fa]a lui. M-a ajutat s`-l p`c`lesc pe Garry, dar când a fost vorba
de tine, a devenit geloas` [i m-a pârât.
– Vorbe[ti \n enigme, Berry, f`cu Graham plin de uimire. Nici
m`car o singur` dat` n-am vorbit cu Gale despre tine. Ca s-o
dezvinov`]esc, cred c` ar trebui s`-]i spun de unde anume am
informa]ia. Doamna Mathieson mi-a povestit totul [i, dup` cum [tii, ea
a aflat totul de la detectivul particular pe care l-a angajat.
Gale exclam`:
– Doamna Mathieson [tia?
Berry se l`s` pe un scaun.
– Mi-a promis c` nu spune nimic, murmur` ea.
Gale vru s` plece, dar Graham n-o l`s`.
– Stai, a[teapt`. Vreau s` vorbesc cu tine. Au fost atâtea ne\n]elegeri
\ntre noi...
Berry \[i ascunse fa]a \n palme. P`rea o p`pu[` dezarticulat`,
a[ezat` strâmb pe un scaun.
Gale se opri lâng` u[`, ame]it`.
Spre marea ei surpriz`, când Berry se ridic`, chipul ei redevenise
cel dintotdeauna.
– Ai vrut s` dai dovad` de bun-sim] sau ]i-a fost fric` din pricina lui
Pip? o \ntreb` ea pe Gale.
SECRETE DIN TRECUT 157

– Nici nu [tiu. Voiam s`-l avertizez pe doctorul Brett, dar, dintr-un


motiv sau altul, n-am putut.
Berry \l privi pe Graham cu un aer sfid`tor.
– Am amenin]at-o c`-l iau pe Pip de lâng` mama ei.
Graham nu zise nimic, dar Gale se cutremur`. |i era \nc` team` c`
femeia avea s`-[i duc` amenin]area pân` la cap`t.
– Po]i s` te lini[te[ti, Gay. Chiar credeai c` m` voi ]ine de cuvânt \n
privin]a lui Pip? Orice ai crede despre mine, nu sunt chiar atât de
lipsit` de sentimente. M` bucur c` Pip e bine al`turi de mama West.
Apoi, \ntorcându-se c`tre Graham:
– La revedere, Gray. A fost frumos, cât a durat.
Dup` plecarea femeii, niciunul din ei nu vorbi o vreme. Graham fu
cel care rupse t`cerea.
– Nu trebuie s` te \ngrijorezi din pricina ei. Femeile ca ea sunt
perfect capabile s` se descurce singure. Are \nc` promisul contract cu
televiziunea australian` [i e gata s` caute un alt b`rbat.
Tonul b`rbatului era tolerant.
– Vino \ncoace, Gale, zise el, luând-o de mân`. N-avem prea mult
timp la dispozi]ie [i avem atât de multe de vorbit. Draga mea, am fost
m`cinat de gelozie. Nu [tiai ce simt pentru tine? Ei, nu te mai gândi la
Berry, nu merit` s`-]i fie mil` de ea.
– |mi pare r`u pentru ea... te-a pierdut pe tine...
– Cum poate s` piard` ceva ce n-a avut niciodat`? |ntotdeauna am
sim]it pentru ea numai simpatie... Niciodat` mai mult. Poate dac` nu
te-a[ fi \ntâlnit \ntâi pe tine...
Bra]ele lui \i \ncojurar` trupul.
De data asta, s`rutul lui fu acela al unui \ndr`gostit.
158 SANDY KEENE

– Ce bine \mi pare c` te-am s`rutat atunci când mi-ai vorbit despre
respectul pe care mi-l purtai. Respect! Când eu voiam mai mult decât
orice iubirea ta. Dar s`rutul acea mi-a ar`tat c` [i tu ]ii la mine. Probabil
c` ai sim]it la el ca [i mine \nc` de la \nceput. Dar a intervenit tân`rul
Mathieson [i... au existat o mul]ime de ne\n]elegeri. Nici m`car nu mai
eram sigur c` nu m` ur`[ti.
– Nu, nu, dar mi-a[ fi dorit, zâmbi Gale. Credeam c` Berry te-a
cucerit.
– Nicio clip`. O, dar avem atâtea de l`murit. Mai \ntâi, m` ier]i
pentru gre[eala pe care am f`cut-o?
– Când ai crezut c` eu, ca asistent`, profit de naivitatea tân`rului
Garry?
– O, Gale, cum am putut!
– E o poveste veche, s` nu mai pierdem timpul cu ea.
– |ntr-adev`r, nu mai avem mult la dispozi]ie. Dar am de gând s`
m` \ntorc acas` tot pe Eugenie, a[a c` vom recupera la \ntoarcere.
– O, Graham! exclam` Gale.
– Gale, ce [tii despre ce voi face la Melbourne? \ntreb` b`rbatul, cu
seriozitate.
– Doar pu]ine lucruri. C` vei face o opera]ie foarte delicat`, pe care
numai tu o po]i face. Sora McManus mi-a spus c` e[ti un chirurg
str`lucit.
– Da, da, f`cu el gânditor. }i-a spus [i c` ultima opera]ie pe care
am f`cut-o a fost asupra iubitei mele? N-a reu[it.
Gale aprob` din cap.
– Fire[te c` acum sunt un pic... tem`tor.
– Dar n-ar trebui. Nu trebuie s` se piard` un talent ca al t`u.
SECRETE DIN TRECUT 159

Nu crezi c` ai o datorie fa]` de umanitate? Calit`]ile tale te oblig`.


– Sora McManus ]i-a spus destule, observ` Graham. Nu credeam c`
va \mp`rt`[i cuiva toate astea. Dar are dreptate. Nu m` pot ap`ra. Am
fost un la[... tot timpul `sta.
– Nu, nu. Ai avut o reac]ie perfect normal`. Dar acum trebuie s` te
\ntorci la treab`.
– |]i dai seama cum te va afecta pe tine treaba asta, când ne vom
c`s`tori? zâmbi el. Va \nsemna s` spui adio c`l`toriilor pe mare. Eu nu
mai pot s`-mi continuu meseria pe vas, dac` m` \ntorc la munca
dinainte.
– |n]eleg prea bine.
– {i cum se va \mp`ca dorin]a ta de a c`l`tori cu via]a monoton`
de pe uscat, ca so]ie a unui simplu chirurg?
– |ncearc` numai [i vei vedea, rosti fericit` Gale.

Sfâr[it

giannijollys

S-ar putea să vă placă și