Sunteți pe pagina 1din 6

Liceul An școlar

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ: Liceul Practicant propunător:


Data: 23.02.

1
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Subiectul: Pronumele personal
Tipul lecției: Consolidare de cunoștințe
Scopul lecției: Îmbogăţirea vocabularului prin cunoaşterea şi utilizarea părților de vorbire învățate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. Să identifice pronumele personale din propoziții
O2. Să înlocuiască substantivele cu pronumele corespunzătoare
O3. Să definească pronumele personal

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, explicația, instructajul, problematizarea, exercițiul
Mijloace didactice: fișă de lucru, instrument de scris, foi care conțin cuvinte
Forma de organizare: frontal, individual
Durata: 50 de minute
Locul desfășurării: sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:
„Programa şcolarǎ” – clasa a III-a şi a IV-a – Bucureşti

2
Strategii didactice
Momentele Timp Conținutul științific al lecției
lecției Metode și Mijloace Forma de Evaluare
procedee didactice organizare

1. Moment 2’ Se asigură condiţiile optime pentru Instructajul Frontal


Observarea
organizatoric
desfăşurarea activităţii. Conversația
sistematică
Se pregătește materialul didactic.

2. Verificarea 3’ Se verifică tema scrisă, cantitativ si Conversația Individual Observarea


temei Frontal sistematică
calitativ.Se fac observaţii, scurte generalizări.

3
Strategii didactice
Momentele Timp Conținutul științific al lecției
lecției Metode și Mijloace Forma de Evaluare
procedee didactice organizare

3. Captarea 5’
Captarea atenției se va realiza prin verificarea Conversația Fișe cu Individual Evaluez
atenției
definiției pronumelui personal, dar și printr- Exercițiul propoziții, capacitatea
un scurt exercițiu de recunoaștere a cuvinte elevilor de a fi
pronumelor personale din propoziții. atenți și
receptivi

4. Anunțarea 2’
Voi anunța subiectul: „Astăzi vom rezolva Conversația Fișă de Frontal Observarea
subiectului și a
obiectivelor împreună câteva exerciții aplicative la lucru sistematică
pronumele personal. Vă voi da o fișă de lucru
și mi-aș dori să îmi demonstrați pe parcursul
orei că sunteți cei mai buni.” Voi scrie titlul și
data la tablă.

4
Strategii didactice
Momentele Timp Conținutul științific al lecției
lecției Metode și Mijloace Forma de Evaluare
procedee didactice organizare

5. Recapitularea, 30’
Elevii vor primi fișele de lucru pe care le vor Exercițiul Fișe de Individual Observarea
sistematizarea și
consolidarea completa corespunzător. Înainte de Problema- lucru Frontal sistematică
cunoștințelor
rezolvarea fiecărui exercițiu vom analiza tizarea Instrument
anterioare
împreună cerința acestuia. Explicația de scris

6. Obținerea 3’
Voi numi câțiva elevi ce vor forma oral Conversația Individual Evaluez
performanței
propoziții care să conțină pronumele personal Exercițiul răspunsurile
menționat de mine. Voi avea în vedere ca Problema- orale ale
elevii să folosească în mod corect pronumele tizarea elevilor
personal în contextul enunțat de ei.

5
Strategii didactice
Momentele Timp Conținutul științific al lecției
lecției Metode și Mijloace Forma de Evaluare
procedee didactice organizare

7. Asigurarea 3’
Se propune elevilor un exercițiu de alegere a Explicația Frontal Observarea
retenției și a
transferului pronumelui potrivit. Propozițiile vor fi Exercițiul sistematică
prezentate pe tablă. Problema-
Tu /Eu vrei să dansezi ? tizarea
Vă însoţesc şi eu /noi la spectacol.
Ei /noi vom vizita Grădina Zoologică.

8. Încheierea 2’
Se fac aprecieri generale și individuale asupra Conversația Fișa cu Frontal Evaluez oral
activității
exerciții
desfășurării lecției și asupra modului în care modul de
au participat și răspuns elevii la solicitări. desfășurare a
Ca temă de casă se va termină fișa cu exerciții lecției și
începută în clasă. participarea
elevilor.