Sunteți pe pagina 1din 5

50 FEBRUARIE 2018

Referințe bibliografice CZU: 342.724 (478)


1. Andreea Tabacu, Executarea hotă-
rârilor în materia contenciosului adminis- COMPONENTE ȘI FORME ALE CORUPȚIEI
trativ, În: Revista Transilvană de Științe
Administrative din 01.30.2012. Sulaiman MAHMOUD,
2. Cobăneanu S., Bobeica E., Rusu V., doctorand ULIM
Drept administrativ, note de curs, Ed. Tipo-
grafia Centrală, Chișinău, 2012. REZUMAT
3. Codul de Procedură Civilă a Repu-
Analizând diferite aspecte ale corupției inserate în multiple definiții, precum
blicii Moldova, nr. 225-XV din 30.05.2003,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova și aprecierile legislative ale actelor de corupție, se face necesară generalizarea
nr.111-115/451 din 12.06.2003. anumitor componente specifice actului de corupție. Printre acestea vom evidenția:
4. Codul vamal al Republicii Moldova, abuzul în serviciu; luarea de mită; darea de mită; primirea de foloase necuvenite;
nr.1149-XIV din 20.07.2000. Monitorul traficul de influență; conflictul de interese; protecționismul.
Oficial al Republicii Moldova nr.160-162 În funcţie de amploarea faptelor de corupţie, în literatura de specialitate, dar
din 23.12.2000. și în documentele naționale privind combaterea și prevenirea corupției întâlnim
5. Dinuică D., Contenciosul adminis- o divizare a acesteia în „corupţie mare” şi “ corupţie mică”. Corupţia mare este
trativ român, Editura Fundaţiei România asociată atât funcţiilor de nivel înalt şi factorilor de decizie majoră, cât şi formelor
de mâine, Bucureşti, 2003. grave de fraude, extorcări de fonduri, mergând până la criminalitatea organizată.
6. Dr. Jeans Mazer-Ladevig, Pascari
Corupţia mică are cel mai puternic impact pentru percepţia publică, deoarece
Anastasia, Fistican Eugenia, Doaga Vale-
riu, Cretu Gheorghe, Comentariul Legii este cea mai răspândită formă de corupție manifestată prin luarea de mită de
Contenciosului administrativ, Editura Car- funcționarii publici din diferite domenii, cum ar fi învățământul, instituțiile
tier, Chişinău, 2002. medicale, poliție etc.
7. Guţuleac Victor, Comarniţcaia Ele- Cuvinte chee: corupție, corupţie mare, corupţie mică, mită, funcționari
na, Drept administrative. Note de curs, Ed. publici.
Institutul de Știinţe Penale şi Criminologie
Aplicată, Chişinău, 2013. COMPONENTS AND FORMS OF CORRUPTION
8. Hotărârea Plenului Curţii Supreme
de Justiţie a Republicii Moldova Cu pri- Sulaiman MAHMOUD,
vire la practica examinării în contencios
administrativ a litigiilor legate de aplica-
Ph.D student (ULIM)
rea legislaţiei vamale nr. 4 din 24.12.2010
(Modificată de: Hotărârea Plenului Curţii SUMMARY
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova Analyzing different aspects of corruption embedded in multiple definitions
nr.11 din 15.05.2017). and legal assessments of acts of corruption, it is necessary to generalize certain
9. Legea contenciosului administra- specific components referring to the act of corruption. Among them we highlight:
tiv nr. 793 din 10.02.2000, Monitor Ofia- abuse of office; bribery; receiving undue benefits; influence peddling; conflict of
cial al Republicii Moldova nr. 57-58 din interest; protectionism.
18.08.2000. Depending on the extent of corruption in literature, but also in national
10. Manualul judecătorului pentru ca- documents on combating and preventing corruption we can see a division
uze civil, Asociația Judecătorilor din RM,
of corruption in “big corruption” and “small corruption”. Big corruption is
Chișinău, 2013.
11. Mocanu Victor, Enciu Lilian, Con- associated with higher level functions and major decision-makers and serious
tenciosul Administrativ. Note de curs, Ed. fraud, extortion, up to organized crime. Small corruption has the greatest impact
Universitatea de Studii Europene din Mol- on public perception because it is the most widespread form of corruption
dova, Chișinău, 2014. manifested by bribery of officials from various domains such as education, health
12. Zubco Valeriu, Pascari Anastasia, institutions, police, etc.
Creţu Gheorghe, Contenciosul administra- Keywords: Corruption, big corruption, small corruption, bribery, civil
tiv, Ed. Cartier Juridic, Chişinău, 2004. servants
13. https://legeaz.net/dictionar-juridic/
contestatie.

S. BODLEV,
I ntroducere. Corupția este
prezentă atât în statele sărace
şi în curs de dezvoltare, cât şi în cele
nosc ritmuri şi tendinţe diferite de
la o societate la alta, iar evaluarea
intensității şi gravităţii sale depinde,
lector universitar în cadrul dezvoltate, iar lupta pentru comba- în mare măsură, de forţa şi persis-
Universitații de Stat ”B.P.Hajdeu” terea ei a devenit o problemă seri- tenţa unor tradiţii şi practici soci-
oasă, deoarece aceasta se extinde ale şi culturale, de modelul etic şi
din Cahul foarte rapid, cuprinzând, mai întâi, normativ existent, de moravurile şi
câteva sectoare, câteva domenii şi mentalităţile dominante, de gradul
Sergiu BODLEV, apoi întreaga societate, devenind un de receptare, acceptare şi respecta-
university lecturer of State stil de viaţă, un labirint din care nu re a normelor de bază ale societăţii
University”B.P. Hajdeu” in Cahul se mai poate ieşi, o mentalitate [1]. respective.
Amploarea, dimensiunea şi for- În România fenomenul corupţi-
mele fenomenului de corupţie cu- ei sare peste orice bănuită rigiditate,
51
FEBRUARIE 2018

dovedindu-se expansiv în numeroa- ale corupției inserate în multiple Din aceste definiții trebuie să
se domenii, ceea ce constituie un definiții, precum și aprecierile le- înțelegem că folosirea situației de
obstacol în calea dezvoltării libere a gislative ale actelor de corupție, se serviciu presupune că persoana cu
societății în baza exigențelor statului face necesară generalizarea anumi- funcție de răspundere comite sau nu
de drept și a democrației pluraliste. tor componente specifice actului comite fapte contrar atribuțiilor de
Scopul studiului. Pentru ca pre- de corupție. Printre acestea vom serviciu [3].
venirea şi combaterea fenomenului evidenția: abuzul în serviciu; lua- Obiectul abuzului în serviciu
de corupţie să fie eficientă, este ne- rea de mită; darea de mită; primi- îl constituie relațiile referitoare la
cesară concentrarea pe înţelegerea rea de foloase necuvenite; traficul buna desfășurare a activității orga-
cauzelor profunde ale diferitelor de influență; conflictul de interese; nelor autorităților publice centrale și
manifestări ale actelor de corupţie, protecționismul. locale, a organelor de drept și per-
precum şi pe găsirea unor metode Abuzul în serviciu. Art. 17 lit.d) soanelor cu funcții de răspundere, în
de eliminare sau de diminuare a din Legea României nr. 78/2000 scopul îndeplinirii de către acestea
acestui fenomen. Buna funcţionare pentru prevenirea, descoperirea si a atribuțiilor lor de serviciu în mod
a administraţiei publice este condiţi- sancționarea faptelor de corupție corect, cu respectarea intereselor le-
onată şi de prevederile legale în do- [2], stabilește că abuzul în serviciu gale ale persoanelor fizice și juridi-
meniu. Cu cât acestea sunt mai clare contra intereselor publice, săvâr- ce [4].
şi mai eficiente, cu atât arbitrariul şi şit în realizarea scopului urmărit Luarea și darea de mită. Luarea
ilegalitatea vor fi mai puţin prezente printr-o infracţiune este în legătură de mită este fapta funcționarului
în acţiunile acesteia. În acest scop directă cu infracţiunile de corup- care, direct sau indirect, pretinde ori
se face necesară a identifica compo- ţie sau cu infracţiunile asimilate primește bani sau alte foloase care
nentele și formele acestui flagel. acestora. Art. 297 din Codul penal nu i se cuvin, ori acceptă promisi-
Rezultatele obținute. Alin.(2) al României califică abuzul în ser- unea unor astfel de foloase sau nu
al art.16 din Legea R.M. nr.90 cu viciu ca fapta funcționarului public o respinge, în scopul de a îndeplini,
privire la prevenirea şi combaterea care, în exercitarea atribuțiilor de sau a nu îndeplini ori a întârzia în-
corupţiei stabilește că sunt acte de serviciu, nu îndeplinește un act sau deplinirea unui act privitor la înda-
corupţie: a) coruperea activă; b) îl îndeplinește în mod defectuos și toririle sale de serviciu, sau în sco-
coruperea pasivă; c) traficul de in- prin aceasta cauzează o pagubă ori o pul de a face un act contrar acestor
fluenţă; d) luarea de mită; e) darea vătămare a drepturilor sau interese- îndatoriri. (art. 289 Codul Penal al
de mită; f) primirea de recompensă lor legitime ale unei persoane fizice României). Darea de mită (art. 290
ilicită. sau ale unei persoane juridice. Codul Penal al României) consta în
Alin.(3) al aceluiași articol fi- Același lucru este prevăzut și în promisiunea de oferirea sau darea
xează că sunt acte conexe actelor Legea R.M. nr.90 din 25.04.2008 cu de bani ori alte foloase, în condițiile
de corupţie următoarele acţiuni privire la prevenirea şi combaterea arătate în art. 289 [5].
săvârșite în legătură directă cu acte- corupţiei, în care în alin.3 al art.16 Infracțiunile de luare și dare de
le de corupţie: a) abuzul de putere Răspunderea pentru actele de co- mită sunt prevăzute de art.324 și
sau abuzul de serviciu; b) excesul rupţie este fixată dispoziția precum art.325 din Codul penal al R.M. care
de putere sau depăşirea atribuţiilor că abuzul de putere sau abuzul de definește luarea de mită ca corupere
de serviciu; c) legalizarea venitu- serviciu se consideră act conex ac- pasivă, iar darea de mită ca corupere
rilor obţinute din acte de corupţie; telor de corupţie săvârșit în legătură activă. Art.324 din Cod introduce și
d) împiedicarea înfăptuirii justiţiei; directă cu actele de corupţie. Art.327 noțiunea de estorcare de bunuri, ca
e) însuşirea de bunuri; f) cauzarea din CP al R.M. definește abuzul de o formă de corupere pasivă, deoa-
de daune materiale prin înşelăciune putere sau abuzul de serviciu ca fi- rece ea constă în înaintarea de către
sau prin abuz de încredere; g) dis- ind folosirea intenționată de către o o persoană cu funcții de răspundere,
trugerea sau deteriorarea de bunuri; persoană cu funcție de răspundere a sub amenințarea săvârșirii acțiunilor
h) protecţionismul; i) falsificarea re- situației de serviciu, în interes ma- care vor cauza prejudicii intereselor
zultatelor votării. terial, ori în alte interese persona- legale ale persoanei care corupe sau
Legea României nr. 78/2000 le, dacă acestea au cauzat daune în crearea intenționată a unor condiții
pentru prevenirea, descoperirea și proporții considerabile intereselor care impun pe acesta să dea bunuri
sancționarea faptelor de corupție, publice sau drepturilor și intereselor în scopul prevenirii consecințelor
în art.6, la fel califică în calitate de ocrotite de lege ale persoanelor fizi- nefaste asupra intereselor sale lega-
infracțiuni de corupție luarea de mită, ce sau juridice. le [6].
darea de mită, primirea de foloase ne- Codul contravenţional al Re- Primirea de foloase necuvenite.
cuvenite și trafic de influență. Art.17 publicii Moldova califică abuzul Art.15 Faptele de comportament co-
din Legea menționată stabilește un de putere sau abuzul de serviciu rupţional, din Legea R.M. nr.90 din
șir întreg de infracțiuni care sunt (art.312) ca o manifestare prin folo- 25.04.2008 cu privire la prevenirea
calificate ca fiind în legătura directă sirea intenţionată a situaţiei de ser- şi combaterea corupţiei, stabilește
cu infracțiunile de corupție. Printre viciu într-un mod care contravine ca fapt de corupție primirea, de la
acestea se numără și abuzul în servi- intereselor publice sau drepturilor şi orice persoană fizică sau juridică, de
ciu contra intereselor publice. intereselor ocrotite de lege ale per- cadouri sau beneficierea de alte fo-
Analizând diferite aspecte soanelor fizice şi juridice. loase pentru îndeplinirea atribuţiilor
52 FEBRUARIE 2018

de serviciu sau în virtutea stării lor afaceri, prevenirea si sancționarea buie să le ia în exercitarea funcției
sociale, precum şi oferirea lor unor corupției [9], conflictul de interese publice.
altor funcţionari publici, cu excep- constă în situația în care persoana La nivel de administrație publică
ţia semnelor de atenţie simbolice, ce exercită o demnitate publică sau locală aleșii locali se află în conflict
suvenirelor în conformitate cu nor- o funcție publică are un interes per- de interese dacă:
mele de protocol şi de curtoazie in- sonal de natură patrimonială, care a) emit un act administrativ;
ternaţională. Art.330 din Codul pe- ar putea influența îndeplinirea cu b) încheie un act juridic;
nal al R.M. califică drept infracțiune obiectivitate a atribuțiilor care îi re- c) emit o dispoziție în exercitarea
primirea de către un funcționar a vin potrivit Constituției și altor acte funcției care produce un folos mate-
recompensei ilicite, sau altfel spus, normative. rial pentru sine, pentru soțul său ori
a unei recompense nelegitime sau a Art. 301 din Codul penal al rudele sale de gradul I.
unor avantaje patrimoniale. A primi României declară conflictul de in- Consilierii locali se află în con-
o recompensă înseamnă a fi răsplătit, terese ca infracțiune săvârșită prin flict de interese, dacă fie personal,
în cele mai dese cazuri exprimându- fapta funcționarului public care, în fie prin soț, soție, afini sau rude până
se printr-o retribuție bănească [7]. exercitarea atribuțiilor de serviciu, la gradul al patrulea inclusiv, au un
Traficul de influență. Art. 291 a îndeplinit un act ori a participat interes patrimonial în problema su-
alin.(1) din Codul penal al României la luarea unei decizii prin care s-a pusă dezbaterilor consiliului local.
stabilește ca infracțiune pretinderea, obținut, direct sau indirect, un fo- Nerespectarea dispozițiilor pri-
primirea ori acceptarea promisiunii los patrimonial, pentru sine, pentru vind conflictul de interese constituie
de bani sau alte foloase, direct sau soțul său, pentru o rudă ori pentru abatere disciplinară, dacă nu este o
indirect, pentru sine sau pentru altul, un afin până la gradul II inclusiv faptă mai gravă. Dacă rezultă că cel
săvârșită de către o persoană care sau pentru o altă persoană cu care în cauză a realizat foloase materiale
are influență sau lasă să se creadă că s-a aflat în raporturi comerciale ori prin săvârșirea abaterii administrati-
are influență asupra unui funcționar de muncă în ultimii 5 ani, sau din ve, persoana căreia i-a fost adresată
public și care promite că îl va de- partea căreia a beneficiat ori benefi- sesizarea va dispune sesizarea orga-
termina pe acesta să îndeplinească, ciază de foloase de orice natură. nelor de urmărire penală.
să nu îndeplinească, să urgenteze ori Și legislația Republicii Mol- Protecționismul. În paragra-
să întârzie îndeplinirea unui act ce dova califică conflictul de interese ful precedent am menționat că
intră în îndatoririle sale de serviciu ca act de corupție. Legea nr.16 din legislația Republicii Moldova a cu-
sau să îndeplinească un act contrar 15.02.2008 cu privire la conflictul noscut noțiunea de protecționism
acestor îndatoriri, de interese [10] definește conflictul în Legea nr. 900 din 27 iunie 1996
Art. 292 din Cod fixează ca de interese ca o situaţie în care per- privind combaterea corupţiei şi pro-
infracțiune și cumpărarea influenței soana care deţine o funcţie publică tecţionismului care a fost abrogată
prin promisiunea, oferirea sau darea trebuie să ia o decizie sau să parti- odată cu adoptarea unei noi legi
de bani sau alte foloase, direct sau cipe la luarea unei decizii, sau să în- privind combaterea corupției. Le-
indirect. treprindă, în îndeplinirea atribuţiilor gea respectivă avea ca scop nu nu-
Și legislația penală a Repu- sale, alte acţiuni ce influenţează sau mai preîntâmpinarea și combaterea
blicii Moldova (art.326 Cod pe- pot influenţa interesele sale perso- corupției, dar și depistarea şi cur-
nal) consideră traficul de influență nale. marea protecţionismului, definind
ca infracțiune. Pentru existența Conflictul de interese poate să protecționismul ca o acțiune sau o
infracțiunii de trafic de influență apară și în formă “personală”, în inacțiune a factorului de decizie vi-
este necesar ca făptuitorul să aibă sensul că un funcționar poate avea zând protejarea în rezolvarea unor
influență sau să lase să se creadă că competența legală de a realiza un probleme a persoanelor interesate,
are influență (a avea influență în- anumit act, dar datorită unei situații/ prin atitudine favorabilă față de ele,
seamnă a fi în relație de prietenie, circumstanțe personale nu poate fi indiferent de motivele de care s-a
a se bucura în mod real de încrede- obiectiv. condus, care nu conține elemente
rea acelui funcționar, iar a lăsa să se Funcționarul public este în con- ale infracțiunii.
creadă că are influență înseamnă a flict de interese dacă se află într-una Totuși, noua Lege a Republi-
crea cumpărătorului de influență dintre următoarele situații: cii Moldova nr.90 din 25.04.2008
falsa impresie că se bucură de tre- a) este chemat să rezolve cereri, cu privire la prevenirea şi comba-
cere în fața acelui funcționar [8]). să ia decizii sau să participe la lua- terea corupţiei, în art.16 califică
Important este că influența făptuito- rea deciziilor cu privire la persoane protecționismul drept act conex ac-
rului să fi constituit pentru persoana fizice și juridice cu care are relații telor de corupţie săvârşite în legătu-
interesată motivul determinant al cu caracter patrimonial; ră directă cu actele de corupţie. Și
tranzacției. b) participă în cadrul aceleiași art.314 din Codul contravenţional
Conflictul de interese. Conform comisii, constituite conform legii, al Republicii Moldova fixează în
art. 70 din Legea nr.161 din 19 cu funcționari publici care au calita- calitate de contravenție tăinuirea
aprilie 2003 privind unele măsuri tea de soț sau rudă de gradul I; faptelor de corupţie şi de protecţio-
pentru asigurarea transparenței în c) interesele sale patrimoniale, nism sau eschivarea de la întreprin-
exercitarea demnităților publice, ale soțului sau rudelor sale de gradul derea măsurilor de rigoare faţă de
a funcțiilor publice și în mediul de I pot influența deciziile pe care tre- funcţionarii din subordine vinovaţi
53
FEBRUARIE 2018

de săvârșirea unor astfel de acţiuni, sistem complex de factori constând - persistența mentalităților con-
fixând și responsabilitatea care se în calitatea persoanei vizate, valoa- servatoare atât la nivelul autorita-
sancţionează cu amendă de la 100 la rea sumei sau bunului care formea- rilor publice, cât și al societății în
300 de unităţi convenţionale aplica- ză obiectul infracţiunii de corupţie ansamblul ei;
tă persoanei cu funcţie de răspunde- şi cuantumul pagubei materiale ca- - personalul autorităților publice,
re cu privarea de dreptul de a ocu- uzate prin infracţiunea respectivă. provenind, în mare parte, din struc-
pa funcţii în serviciul public pe un Atât în România, cât și în Re- turile fostului regim, a continuat și
termen de la 3 luni la un an. Însă, publica Moldova, corupția s-a răs- mai continua încă să acționeze în-
neavând o reglementare aparte care pândit în toate domeniile și în toate tr-o maniera discreționară, specifică
ar defini acțiunea de protecționism ramurile activității. În funcţie de unui regim dictatorial;
și formele în care acesta se mani- domeniul de activitate se face dis- - la nivel social, este, destul de
festă este practic imposibil de apli- tincţie între corupţia administrativă, puternic, înrădăcinată obișnuința de
cat sancțiunea pentru o astfel de corupţia politică, corupţia economi- a se aștepta directive de la orga-
contravenție. că și corupția din justiţie. nele statului, acestuia revenindu-i,
Valeriu Cușnir, consideră că Corupţia administrativă priveş- potrivit unei asemenea mentalități,
protecționismul se referă mai mult te activitatea administraţiei publice sarcina de a rezolva toate proble-
la normele de conduită, la etica centrale şi locale, autorităţilor va- mele [13].
funcționarului public și nu poa- male, sănătate şi asistenţă socială, Corupția politică defineşte an-
te fi pusă pe același cântar (prin cultură şi învăţământ, instituţiilor samblul de acte, fapte şi compor-
reglementarea comună) cu actele din domeniul apărării, ordinii pu- tamente care deviază moral şi ilegal
de corupție, penal condamnabile, blice şi siguranţei naţionale. Corup- de la îndatoririle oficiale ale exerci-
fiind binevenită definirea, inter- ţia administrativă se referă la mita tării unui rol public de către anumi-
pretarea lui într-o altă lege, spre plătită în schimbul câştigării unor te persoane sau care transgresează
exemplu: ”Cu privire la conduita licenţe, uşurării procedurilor vama- normele privind interdicţia exercită-
și etica funcționarului public” [11]. le, câştigării contractelor de achiziţii rii anumitor forme de influenţă poli-
Împărtășim această opinie a au- publice sau pentru acordarea priori- tică în scopul obţinerii unor avanta-
torului, însă exprimăm opinia că tăţii la prestarea unei întregi varietăţi je personale [14]. Spre deosebire de
protecționismul poate fi calificat ca de alte servicii guvernamentale. La corupția administrativă, susține Igor
o contravenție administrativă și, din rădăcina acestui tip de corupţie stă Munteanu, corupția politică ar putea
aceste considerente, este necesar a puterea pe care o au aceste persoane fi denumită drept un sistem care fa-
restabili la nivel legislativ noțiunea publice de a acorda scutiri preferen- vorizează cumpărarea loialității po-
de protecționism, deoarece el este ţiale, de a stabili ordinea priorităţilor litice sau administrative prin mijloa-
văzut ca o formă de manifestare a în furnizarea serviciilor publice sau ce ilicite, furnizate prin intermediul
corupției, precum și formele în care de a aplica în mod discriminatoriu unor relații de autoritate [15].
acesta se poate manifesta și respon- norme şi alte reglementări [12]. Corupţia politică este legată în
sabilitatea juridică pe care trebuie să În cazul acestor delicte, per- special de activitatea parlamenta-
o poarte cei care se fac vinovați de soanele care îndeplinesc funcţii ră şi a partidelor politice, aici in-
admiterea protecționismului. publice primesc diferite avantaje cluzându-se: efectele negative ale
Forme ale corupției. În funcţie materiale, ori acceptă tacit sau ex- imunităţii parlamentare, influenţa-
de amploarea faptelor de corupţie, pres, direct sau indirect, pro- rea iniţiativelor legislative, finanţa-
în literatura de specialitate, dar și în misiunea unor avantaje materi- rea partidelor politice şi a campani-
documentele naționale privind com- ale sau morale, prin neîndeplini- ilor electorale. În cazul unei cam-
baterea și prevenirea corupției întâl- rea sau îndeplinirea condiţionată a panii electorale lipsite de corupție
nim o divizare a acestei în „corupţie obligaţiilor legale sau ca urmare a cetățenii fac alegerea între progra-
mare” şi „corupţie mică”. Corupţia exercitării unor influenţe. mele partidelor politice și candidații
mare este asociată atât funcţiilor de Prin corupția serviciilor publi- care, după părerea lor, le-ar satisface
nivel înalt şi factorilor de decizie ce se înțelege devierea sistematică mai deplin interesele, servind, toto-
majoră, cât şi formelor grave de fra- de la principiile de imparţialitate şi dată, scopurilor dezvoltării statului.
ude, extorcări de fonduri, mergând echitate care trebuie să stea la baza Dar în caz de corupție, de folosire a
până la criminalitatea organizată. funcţionării administraţiei publice şi fondurilor secrete de mituire a ale-
Corupţia mică are cel mai puternic care presupune că bunurile publice gătorilor, susține cu bună dreptate
impact pentru percepţia publică, să fie distribuite în mod universal, Valeriu Pascaru, partidele politice și
deoarece este cea mai răspândită echitabil şi substituirea lor cu prac- candidații ajung la putere nu datori-
formă de corupție manifestată prin tici care conduc la atribuirea către tă propunerii unor platforme accep-
luarea de mită de funcționarii pu- unii indivizi sau grupuri a unei părţi tabile pentru majoritatea populației,
blici din diferite domenii, cum ar fi disproporţionate a bunurilor publice ci în urma coruperii electoratului.
învățământul, instituțiile medicale, în raport cu contribuţia lor. Acest fapt antrenează distrugerea
poliție etc. Încercând a identifica facto- principiilor democrației, căci are
În legislaţia anticorupţie din Ro- rii generali cu impact negativ care loc nu concurența programelor po-
mânia, distincţia dintre cele două generează corupția în administrația litico-sociale, ci concurența surse-
niveluri ale corupţiei are la bază un publică vom menționa: lor [16].
54 FEBRUARIE 2018

În cadrul corupției politice se in- dependenţa funcţională a sistemului 4. Alexei Barbăneagră și alții, Codul
clud : şi independenţa individuală a jude- penal al Republicii Moldova. Comentariu.,
Chișinău, 2003, p.698
9 activitățile de finanţare şi cătorilor (cum ar fi inamovibilitatea, 5. Legea României nr. 286/2009 privind
subvenţionare ilegală a campaniilor existenţa unui consiliu judiciar etc.), Codul penal, Publicată în Monitorul Oficial
electorale; garanţii a căror analiză nu intră în al României, Partea 1, Nr. 510 din 24 iulie
9 cumpărarea voturilor cu oca- scopul prezentei lucrări. 2009
zia alegerilor; Al doilea tip de influenţe nepo- 6. Alexei Barbăneagră, op.cit., p.699
7. Sergiu Brânză, Xenofon Ulianovschi
9 promovarea preferenţi- trivite asupra corectitudinii proce- și alții. Drept penal. Partea specială, vol.II,
ală în funcţii guvernamenta- durilor judiciare se referă la încălca- Cartier juridic, 2005, p..646
le pe criterii politice; rea conduitei etice de către agenţii 8. O. Loghin, T. Toader. Drept penal
9 acţiuni ilici- din sectorul juridic ori a cumpărării român. Partea specială. Casa de Editură și
Presă ”Șansa”, București, 1994, p.351
te de înființare a unor partide, bunăvoinţei lor [18]. 9. Legea României nr.161 din 19 aprilie
de alegere şi realegere a anumitor Din formele de corupție 2003 privind unele măsuri pentru asigura-
candidaţi. menționate în administrația publică rea transparenței în exercitarea demnităților
Corupţia economică, denumi- se desfășoară corupția administra- publice, a funcțiilor publice și în mediul de
tă şi criminalitatea economico-fi- tivă deși are tangențe atât directe, afaceri, prevenirea si sancționarea corupției.
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 279 din
nanciară include actele şi faptele cât și indirecte cu corupția politi- 21 aprilie 2003. Text actualizat. Monitorul
ilicite şi ilegale comise de indivizi, că și cea economică, grație faptu- Oficial al României, Partea I, 5 ianuarie
asociaţii, societăţi sau organizaţii lui că, adeseori, subiecții forme- 2009.
în legătură cu derularea unor afa- lor de corupție nominalizate sunt 10. Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privi-
re la conflictul de interese. Monitorul Ofici-
ceri și tranzacții financiare, ban- funcționarii publici, persoanele cu al nr.94-96 din 30.05.2008, art.351
care, vamale, comerciale, prin uti- funcții de răspundere, deținătorii de 11. Valeriu Cușnir, Corupția: Regle-
lizarea înşelăciunii, fraudei, abuzu- demnități publice. mentări de drept. Activitate de prevenire și
lui de încredere. În urma acestor Cea mai periculoasă formă de combatere, Partea I, Chișinău, 1999, p.25
activităţi sunt prejudiciate interese corupție, bineînțeles este corupția 12. Lucreția Ionescu Buiciuc, Corupția.
http://www.editorialweb.ro/Articole/Busi-
economice colective sau particulare politică, deoarece în rezultatul aces- ness/Despre_coruptie.html#
( cazul tipic al delicventelor de frau- tea are loc degradarea societății 13. Amititeloaie Alexandru,
dă bancară, evaziune fiscală, banca- afectate. Particularitățile abuzului de putere si ale ar-
ră, concurenţă şi reclamă neloială). Cea mai răspândită formă a bitrariului politic în procesul democratizării
vieții publice și a edificării instituțiilor statu-
Corupţia economică, în cea mai corupției o are corupția administra- lui de drept (cazul României), monografie,
simplă accepţie, poate fi percepută tivă. Ed.Candy, Iasi, 2004, p. 125;
ca totalitatea actelor de infracţio- Dependența și interdependența 14. Abraham,P. Corupţia, Editura De-
nism care se derulează sau care au între toate formele de corupție. tectiv, Bucureşti, 2005, p.188
loc în legătură cu efectuarea unor Dacă elitele politice sunt perce- 15. Igor Munteanu și alții, Corupția
politică: context și semnificații, Ed.Cartier
tranzacţii sau afaceri [17]. pute ca fiind corupte, omul simplu administrativ, Chișinău, 2001, p.22
Corupția din justiție. Prin co- nu poate să vadă de ce nu ar tre- 16. Valeriu Pascaru, Corupția în Repu-
rupţia din justiție se înțelege orice bui să reproducă și el același tip de blica Moldova. Aspecte juridice. Mecanisme
act de influenţare negativă a persoa- comportament pentru a-și acumula de prevenire a fenomenului, În ”Corupția”,
Ed.ARC, Chișinău, 2000, p.80
nelor care îşi desfăşoară activitatea bunuri, sau, eventual, bogății prin 17. Ani Matei, Ion Gh. Roșca, Andrei
în sistemul juridic, prin care este mijloace mai puțin legale, pentru T. Corupția. O analiza economică și socială,
afectată imparţialitatea procedurilor sine și pentru apropiații săi. Editura Economica, Bucureşti, 2008, p. 44
judiciare în scopul de a obţine un Din acest motiv, corupția în an- 18. Cristi Danileţ, Corupţia şi anti-
beneficiu nelegitim de către ele sau samblul elitelor imprimă o decădere corupţia în sistemul juridic, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2009, p.11
pentru părţi. dramatică asupra standardelor pe 19. William and Charllote Wiser,Behind
Este de subliniat faptul că există care publicul le consideră drept re- Mud Walls, Univeersity of California Press,
două tipuri de asemenea influenţe zonabile, forțând publicul să între- 1963, p.128
negative asupra justiţiei. Primul tip prindă acțiuni de auto-protejare și
priveşte influenţele nepotrivite prin auto-reținere în susținerea acestor DATE DESPRE AUTOR/ABOUT
AUTOR
care se afectează independenţa jus- elite [19]. Sulaiman MAHMOUD,
tiţiei ca sistem şi/sau independenţa Președinte al Biroului juridic al
judecătorilor ca indivizi – ne refe- Comunității ”Siria Liberă din
rim la factorii de presiune asupra Referințe bibliografice România”. Doctorand ULIM.
justiţiei. Includem aici, de exemplu, Email: mahmoud@hotmail.com.
implicarea politicului în modalita- 1. Profiroiu, M., Parlagi, A., Crai, E.
tea de recrutare şi numire a judecă- Etică şi corupţie în administraţia publică, Sulaiman MAHMOUD,
Bucureşti, Editura Economică, 1999 President of Legal Bureau of the
torilor, afectarea negativă a salariu- 2. Legea României nr. 78/2000 pentru
lui acestora, influenţarea modului prevenirea, descoperirea si sancționarea Community ”Free Syria of Romania”.
de repartizare a dosarelor ori de faptelor de corupție. ( Monitorul Oficial nr. Ph.D. student (ULIM)
219 din 18 mai 2000) Email: mahmoud@hotmail.com
desemnare a judecătorilor în com-
3. Sergiu Brânză, Xenofon Ulianovschi
plete. Combaterea lor se realizează și alții. Drept penal. Partea specială, vol.II,
prin garanţii menite să protejeze in- Cartier juridic, 2005, p..633