Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluarea unui manual școlar

MANUAL: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-manual pentru clasa a II-a


AUTOR: MARCELA PENEȘ
EDITURA: ANA, Bucureşti, 2000

Manualul autoarei Marcela Peneș, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-


manual pentru clasa a II-a, Editura Ana, București, 2000, a fost aprobat prin
Ordinul nr. 3885 din 24.05.2004 de către Ministerul Educației și Cercetării și
fost realizat în conformitate cu programa analitică aprobată de Ministerul
Educației și Cercetării prin Ordinul 4686 din 05.08.2003.
1. Finalitățile din structura programelor şcolare
(Corespondența manual-programă, din perspectiva competențelor)
Manualul corespunde programei de limba și literatura română pentru
clasa a II-a din perspectiva competențelor, acestea fiind explicit prezentate
sau putând fi identificate la nivelul unor componente ale manualului: în
structura capitolelor, a lecţiilor, prin transpunerea lor în sarcini de lucru sau
prin contribuţia la structurarea lecţiei, la selecţia resurselor şi la orientarea
evaluării.
Majoritatea competențelor vizate decurg din competența generică de
utilizare de modalități de comunicare în limba română, competență specifică
domeniului de educație pentru comunicare, dar sunt vizate și competențe din
domeniul educației sociale, estetice, educației permanente (competențe
sociale și civice, competențe de sensibilizare și de expresie culturală,
competențe de a învăța să înveți etc.)
Manualul oferă resurse adecvate suficiente, diverse, bine organizate,
pentru dezvoltarea competențelor (activități de învățare, surse scrise și
vizuale).
Sunt prezentate obiectivele (competentele) și finalitǎțile practice la
începutul fiecǎrui capitol, și corect corelate conținuturilor. Manualul oferǎ un
cuprins detaliat și posibilitatea dezvoltării şi valorificării obiectivelor
( competenţelor) din punct de vedere intradisciplinar, interdisciplinar,
pluridisciplinar, precum şi al experienţei de viaţă a elevilor.

2. Conținuturile învățării
(Corespondența manual-programă din perspectiva conținuturilor)
Conținuturile învățării respectă particularitățile de vârstă și dezvoltare a
elevilor, majoritatea textelor, cerințelor fiind adaptate la nivelul de înțelegere
al elevilor de clasa a II-a și la nivelul vocabularului specific acestei vârste.
Cantitatea de informații este suficientă, densitatea informațiilor nu este
mare, se remarcă diversitatea modalităţilor de concretizare a conţinuturilor de
la textul lecţiei la reprezentări grafice şi imagini.
Informațiile furnizate de manual sunt pertinente şi relevante pentru
dezvoltarea competențelor asumate de curriculum, în ansamblu. Modalitățile
de concretizare a conținuturilor sunt corespunzătoare şi suficiente.
Textele și suporturile vizuale conțin informații științifice selectate în
funcţie de relevanța pentru obiectivele de referință (competențele specifice)
conținuturile din programa școlară, interesul elevilor, în scopul formării/
dezvoltării capacităților intelectuale specifice vârstei și pregătirii pentru
integrarea în societate, susținerea demersului didactic.

3. Rolul manualului în organizarea şi conducerea învățării


(Manualul ca instrument de învățare)
Manualul promovează principiile învățării active provocând și facilitând
descoperirea, gândirea critică şi motivația pentru învățare.
În manual limbajul și topica sunt corecte, coerente în raport cu
specificul disciplinei limba și literatura română, asigurând coerența lingvisticǎ.
Conținuturile manualului școlar sunt astfel redactate încât sǎ asigure
dezvoltarea limbajului și operaționalizarea conceptelor în contexte creative.
Limbajul este accesibil nivelului de vârstǎ, de dezvoltare al elevilor și este
specific disciplinei.
Manualul vizează concret aspecte metodologice şi strategii de evaluare,
ca metodele de învăţare activă, diferențierea, diversitatea şi accesibilitatea
sarcinilor de lucru, facilitarea demersurilor reflexive, a interacțiunii şi a
învăţării autonome, stimularea motivației, lucrul în echipă etc.

4. Reflectarea universului referențial al elevului


Conținutul manualului reflectă deschiderea acestuia către promovarea
valorilor, dar și conexiunile cu viaţa cotidiană. Conținulul manualului este
prezentat respectând coerența logicǎ internǎ a disciplinei prin explicații
detaliate, evidențierea relațiilor de cauzalitate, argumentare convingǎtoare,
explicitarea simbolurilor utilizate, atât în interpretarea, cât și în demonstrarea
gradului de aplicabilitate a informației științifice.
În manual se regǎsesc activitǎți practice și exemple din viața cotidianǎ,
care conduc la realizarea finalitǎților programei școlare. Toate conținuturile
științifice prezentate în manual și mesajele suporturilor vizuale sunt adecvate
nivelului de vârstǎ și de dezvoltare al elevilor și specificului disciplinei și
rǎspund capacitǎților de înțelegere, favorizând dezvoltarea intelectualǎ și
socialǎ a elevilor.

5. Prezentarea graficǎ
Manualul școlar este unitar machetat și în toate conținuturile sunt
respectate elementele tehnice. Textul este lizibil, clar, are o spațiere
echilibratǎ, sunt utilizate caracterele specifice limbii.
Titlurile și subtitlurile sunt puse în evidență în mod corespunzǎtor prin
dimensiuni sugestive sau prin alte elemente cum ar fi bolduirea, scrierea cu
diferite tipuri de caractere, simboluri etc..
Paginile, capitolele, exercițiile și itemii de evaluare și autoevaluare sunt
numerotate adecvat și consecvent.
În majoritatea conținuturilor din manualul școlar, este respectatǎ
calitatea tehnicǎ a suporturilor vizuale, suporturile vizuale fiind clare,
originale, adecvate din punct de vedere cromatic și al dimensiunilor.
Suporturile vizuale redau detalii semnificative, corespund informației din
text, sprijinǎ înțelegerea conținuturilor manualului școlar și susțin mesajul
pedagogic al acestuia, contribuind la realizarea finalităților obiectivelor de
referințǎ, respectiv formarea competențelor specifice.
În toate conținuturile manualului școlar, aspectul este atractiv și adecvat
nivelului de vârstǎ și de dezvoltare a elevilor și specificului disciplinei. Fontul
și dimensiunile literelor, cifrelor, simbolurilor susțin mesajul pedagogic al
conținutului, corespund particularitǎților de vârstǎ și de dezvoltare a elevilor,
iar suporturile vizuale sprijinǎ si completeazǎ conținutul.
Așezarea în pagină a textelor, explicațiilor, exercițiilor ușurează
orientarea elevilor în manual și activitatea acestora cu manualul.