Sunteți pe pagina 1din 4

Suport de curs Administrația Publica

Centrala.
§ 4 Constituirea și evoluția al administrației publice centrale.

4.1 . Premisele formarii :


1. Premisele politice – pluralismul politic.
2. Premisele economice – trecerea la economie de piață. Introducerea proprietă ții private.
3. Premisele externe – căderea zidului de la Berlin, Revoluții, Mișcă rile de eliberare națională
și destră marea URSS, Scoaterea partidelor socialiste și revenirea partidelor democratice.

4.2. Etapele de constituirea a APC:


I. 1990-1994

Această perioadă se numește etapa “preconstituțională”. Odată cu înfrâ ngerea PCRM in scrutinul
electoral din 25 februarie 1990 în Sovietul Suprem al RSSM la conducerea republicii au venit forțele
politice decise să facă schimbă ri radicale în sistemul social-politic. În rezultatul scrutinului au fost
aleși 380 de deputați.

Din care au fost aleși din noi formațiuni politici,cum ar fi: “Mișcarea pentru egalitatea de
drepturi, PCRM, Frontul Popular din Moldova”. Președintele RSSM a fost ales Mircea Snegur.

In aceeași ședință , 27aprilie 1990, a fost declarat tricolorul ca drapel de stat al RSSM. Iar la 5 iulie
1990 a fost locuita RSS Moldoveneasca in RSS Moldova. Pe 11mai a fost confirmata componenta
celor 17 comisii permanente ale Sovietului Suprem. De problema AP era responsabila Comisia
pentru auto-administrare formata din 21 deputați.

La 31 mai 1990 a fost adoptata lege cu privire la guvernul Republicii,in baza acestei legi, guvernul
este declarat ca organ supreme al AP si subordonat al Sovietului Suprem.

La baza activită ții au fost puse principii: “democrației, legalită ții,utilită ții sociale”. La procesul de
tranziție s-a marcat punerea in practica a declarației de suveranitate pe 29 iunie 1990 prin care se
constata ca RSS Moldova este un stat unitar si indivizibil, frontierele pot fi schimbate,numai în
baza acordurilor reciproce din RRS Moldova și alte state suverane, în corespundere cu voința
poporului,adevă rului istoric,luâ nd în considerație normele dreptului internațional recunoscut.

Decret cu privire la puterea de stat este de 27iulie 1990 este importanta in evoluția
democrației, prin care se constata expres, ca puterea de stat garantează tuturor partidelor politice,
organizațiilor politice, mișcă ri sociale politice, cetă țenii care activează în conformitate cu
Constituție drepturi egale.

S-a declarat ca puterea aparține poporului,care exercita în mod direct sau prin organizare sale
reprezentative. Conform acestui document a fost interzisa implicarea organizațiilor de partid in
activitatea organelor de stat, instituțiilor întreprinderilor. De asemenea s-a interzis cumularea
funcțiilor de conducere în cadrul organelor de stat cu alt post.

Administrația Publică Centrală (Suport de Curs Silistrari Alfred) 1


În scopul consolidă rii este necesar să fie introduse modifică ri în Constituție RSS Moldova cu privire
la instituția Prezidențiala. La 3 septembrie 1990, la sesiunea extraordinara, Sovietul Suprem a
adoptat legea cu privire la instituirea funcției a Președintele RSS Moldova.

Pe lâ ngă Președintele se restituie unui consiliul prezidențial, care avea drept sarcina elaborarea
principilor politicii externe și interne asigurate securită ții statului.

M. Snegur a fost ales prin vot majoritar de că tre deputații RSS Moldova. Pe 5 martie 1991 s-a
adoptat legea cu perfecționarea puterii executive si la unele modifică ri si completă ri in Constituția
RSS Moldova.

Conform articolului 113, Președintele RSS Moldova exercita puterea suprema executivă , și la
propunerea lui era numit prim-ministru și confirmata componenta guvernului.

Conform prevederilor legii cu privire la perfecționare puterii executive, Sovietul Suprem al RSS
Moldova a examinat propunerile Președintelui cu privire la structura guvernului. La 20 mai 1991
a fost adoptat lista Ministerelor Comitetelor de stat si a Departamentelor de stat.

La 21 mai 1991 Sovietul Suprem a exprimat vot de neîncredere, Primului ministrul a RSS
Moldova Mircea Druc. Primul Guvern care a inițiat reforma democratice si-a dat demisia.

Intre timp Sovietul Suprem luâ nd în considerație importanta spiritual istorica si politico-juridica a
satului. La 23 mai 1991 a fost adoptată legea cu privire la schimbarea denumirii statului din RSS
Moldova – în Republica Moldova.

La 27 august 1991 a fost semnată “Declarația de independență ”, care constă ca RM este un stat
suveran,independent,democratic.

La 18sept. 1991 a fost adoptată legea cu privire la alegerile președintelui RM, în baza acestei legi a
fost adoptata hotă râ rea.

La 19 septembrie 1991 – Hotă râ rea privind fixarea datei alegerilor președintelui din 8 decembrie
1991. Pentru prima dată a fost ales prin vot universal,drept,liber exprimat,unicul candidat care
pretindea la funcția de președinte.

La 25 Iulie 1992 –a fost adoptata legea cu privire la modificarea legii cu privire la Guvern, apoi la 4
august 1992 Parlamentul confirma componența noului guvern, în care activau 20 ministere si 17
departamente de stat. Departamente de stat de pe lâ ngă guvern au fost adoptate de Parlament,
conduse de directorii generali numit de președinte și confirmați de Parlament.

Remanierile guvernamentale nu au contribuit la ameliorarea situației. In urma unei cauze in


toamna anului 1993, parlamentul se dizolva.

Reușind sa adopte o lege electoral,care prevedea reducerea numă rului de deputați de la 380 la 104
și organizarea de alegeri libere potrivit sistemului proporțional. Excluzâ nd posibilitatea propagă rii
unui singur partid la conducere.

La alegerile din 27 februarie au participat 80% din electorat. In urma scrutinului: Partidul democrat
Agrar a obținut 43%,Blocul Electoral – 22%, Alianța Frontul Popular Creștin Democrat 7,3%.

Administrația Publică Centrală (Suport de Curs Silistrari Alfred) 2


II. 1994-2000

A doua etapa cuprind perioada din august 1994 – 2000.

29 iulie 1994 – Parlamentul RM a adoptat Constituția RM și a intrat în vigoare pe 27 august 1994,


Constituția a fost constituita în strictă conformitate cu principul separației puterii in stat, stabilita
totodată separarea.

Titlul 3 din Constituție reglementează autorită țile publice. Capitolul 4 cuprinde prevederile
referitoare la Parlament,ca organ reprezentativ,suprem,,al poporului,unica autoritate legislativa a
statului este prin vot universal,egal,direct,si liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.

Capitolul urmă tor cuprinde reglementă rile referitor la Președintele RM,al că rui mandate s-a redus
de la 5 la 4 ani. Urmâ nd ca președintele și funcția sa-și exercite mandatul pentru termenul pe care a
fost ales.

Capitolul 6 conține norme referitor la problemele guvernului, referitor la componența, investirea,


incompatibilitate și actele acestuia.

Un capitol aparte este consacrat raportului dintre Parlament și guvern. Capitolul 8 reglementează
raporturile dintre APC de specialitate și APL.

La 1 decembrie 1996, în urma alegerilor prezidențiale a fost ales P. Lucinschii. Iar pe 24 ianuarie
1997 Parlamentul a acordat votul de încredere cu Ion Ciubuc cu componența guvernului compusă
din prim-ministru, 2 vice prim-miniștri, ministru de stat, 17 miniștri de ramură , și pe lâ ngă guvern
8 departamente activau.

În anul 1997 la 21 mai a fost adoptat Codul Electoral, după alegerile parlamentare la propunerea
Președintelui RM, Parlamentul a confirmat iar pe Ion Ciubuc ca șef al guvernului.

III. 2000-2006

Președinții statului care au ocupat aceasta funcție,au invocat ineficiența de atribuții, ară tâ ndu-se
nemulțumiți de soluțiile constituționale și solicitâ nd lă rgirea competentelor președinților prin
trecerea la un regim prezidențial de guvernare.

Pentru aceasta perioada este caracteristic adoptarea unui pachete acte normative printre care
Legea 1115- XV 7 iulie 2000 cu privire la modificare si completarea Constitutiei RM.

Modificarea dată a limitat competențele și rolul președintelui RM în favoarea guvernului și a


Parlamentului. Această modificare a transformat statul într-un model de regim parlamentar de
guvernare. În special Parlamentului i-sa atribuit competențe de a alege și a demite 2/3 din numă rul
deputaților.

În schimb guvernului i-au fost majorate împuternicirile în administrarea prin abilitatea acestora
cu dreptul de a adopta ordonanțe, cu dreptul de a-si angaja ră spunderea pentru un program sau
lege, aceste modifică ri au dat un nu conținut puterii executive centrale.

Administrația Publică Centrală (Suport de Curs Silistrari Alfred) 3


IV. 2006- prezent.
Astfel are loc etapa de lansare de că tre Guvern a reformei APC care are ca scop de a institui
un sistem modern si eficient al APC.
- Alegerile președintelui de popor
- Modificarea sistemului electoral

Administrația Publică Centrală (Suport de Curs Silistrari Alfred) 4