Sunteți pe pagina 1din 14

„Sănătoși și educați!

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

DENUMIREA OPȚIONALULUI: „Sănătoși și educați!”

CLASA: CP

DURATA: 1 an școlar

NUMĂR ORE: 1 oră/săptămână

ARGUMENT

Sănătatea este cel mai de preț bun pe care îl poate avea un om. Sănătatea adevărată
înseamnă acțiune educativă atât asupra fizicului, cât și asupra psihicului. Perioada copilăriei
este extrem de importantă. În cadrul ei începe să se contureze dezvoltarea personalităţii.
Mecanismele de reglare, autoreglare şi capacitatea de reacţie sunt încă în curs de formare. Pe
acest fond, numeroşi factori care acţionează în familie, în şcoală, în societate, în natură şi care
par inofensivi la prima vedere, pot agresa organismul în formare. Copiii trebuie ajutaţi să-şi
dezvolte capacitatea de adaptare rapidă şi activă la mediu, să-şi făurească o manieră raţională,
igienică de activitate, de odihnă, de folosire a timpului liber. Copiii trebuie să fie învăţaţi
treptat să cunoască, la nivelul lor de înţelegere, care este valoarea regimului de viaţă ordonat,
care este importanţa unor deprinderi igienice, alimentare, comportamentale, bine constituite,
care sunt avantajele ritmului şi ale alternanţelor în activitatea de învăţare, care sunt efectele
nocive şi consecinţele vieţii dezordonate. Copilul trebuie ferit de epuizare. Este necesar să i
se ofere condiţii de odihnă şi momente de recreere şi joc.
Disciplina opţională pe care o propun în acest an şcolar vine să continue un drum
deschis de familie pentru a conduce copilul pe calea cea bună a vieţii, pentru sănătatea
trupului, a minţii, pentru viaţa armonioasă de zi cu zi în societate. Consider că elevii vor
avea astfel ocazia să îşi poată însuşi o serie de cunoştinţe benefice pentru sănătatea lor,
fizică şi mentală, prin intermediul conţinuturilor prezentate, al jocurilor didactice, al
miniproiectelor pe care le vom realiza şi al concursurilor pe care le vom desfăşura.
Parcurgând temele propuse in acest opţional, elevii vor avea posibilitatea sa îşi
clarifice o serie de cunoştinţe referitoare la păstrarea sănătăţii, să înveţe cum să îşi asigure
igiena personală, curăţenia corporală și pe cea a mediului înconjurător, cum să îmbine
eficient utilul cu plăcutul (odihna și timpul liber cu activitatea zilnică) si ce atenţie trebuie

1
acordată unei alimentaţii raţionale. Totodată, pentru a creşte sănătoşi și educați, elevii trebuie
sa aibă in vedere şi deosebirile dintre ei (sex, rasă, abilități/dizabilități), să învețe să-și
controleze emoțiile, pentru a stabili astfel relații (de colaborare sau de competiție).
Pornind de la însăși definiția cuvântului „sănătate”, la finalul anului școlar, cu
siguranță elevii clasei pregătitoare vor avea un bagaj optim de cunoștințe în acest domeniu,
astfel încât se vor putea îngriji foarte bine, pentru a menține această stare de bine a
organismului.

COMPETENȚE SPECIFICE
ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

- 1. Recunoașterea unor reguli de comportare - enumerarea unor modalităţi de transmitere a


corectă în raport cu sănătatea proprie; bolilor;
-exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi
imaginare;
- povestiri orale;
-prezentarea unui program zilnic;
-descrierea unor comportamente sănătoase;
- exerciţii de aplicare a normelor de igienă
- 2. Îngrijirea sănătății, aplicând normele de corporală şi a vestimentaţiei prin simularea
igienă; unor situaţii;
- realizarea unor expoziţii cu materiale
realizate sau procurate de elevi;
- exerciții de aplicare a normelor de protecția
- 3. Cunoașterea unor norme de protecție a mediului la școală și acasă;
mediului, necesare unei vieți sănătoase; - analiza unor cazuri de poluare a mediului;
- găsirea de soluții pentru crearea unui mediu
curat;
- aprecierea timpului acordat activităţii fizice
- 4. Identificarea activităților fizice și de şi a odihnei în excursii, la mare, la munte;
recreere realizabile în diverse situații; - prezentarea unui program zilnic;
- studierea cazurilor reale şi precizarea
regulilor respectate/nerespectate;
- exerciții de identificare a părților corpului;
- 5. Recunoașterea principalelor diferențe și - stabilirea diferențelor fizice între fată și
caracteristici comune ale celor două sexe; băiat;
- identificarea asemănărilor între sexe;
- 6. Identificarea modalităților de hrănire - exemple de observare şi evaluare a

2
sănătoasă valabilităţii produselor alimentare;
- modalităţi de evitare a folosirii substanţelor
toxice, a accidentelor;
- povestiri;
-7. Corelarea propriului comportament cu al -exerciții de identificare a diferențelor și a
celorlalți amănărilor între copii;
-lecturarea unor imagini ce reprezintă
persoane cu dizabilități;
-discuții despre cazuri reale si găsirea de
soluții pentru ele.

CONȚINUTURI\

I. Noțiuni elementare despre anatomie și fiziologie


- Corpul uman: componente, organele interne
- Organele de simț
II. Igiena personală
- Igiena corporală
- Igiena îmbrăcămintei și a încălțămintei
- Igiena sportului
III. Igiena mediului înconjurător
- Natura și rolul ei
- Mediu sănătos, viață sănătoasă!
IV. Eu și cei din jurul meu
- Propria persoană
- Diferiți,dar egali!
V. Alimentația sănătoasă
- Tipuri de alimente
- Importanța alimentelor pentru sănătate

3
MODALITĂȚI DE EVALUARE

- Probe orale
- Probe practice
- Portofoliul
- Autoevaluarea

BIBLIOGRAFIE

1. Ghid pentru cadre didactice – suport informativ – programul naţional de


educaţie pentru sănătate
2. Ghid metodologic - programul naţional de educaţie pentru sănătate
3. Materiale avizate de MECT , realizate de parteneri ai programului – materiale
realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA,
TBC şi Malarie
4. Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”,
aprobate prin OMEDC nr. 4496/2004
5. www.didactic.ro
6. www.google.com

4
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea C.S. Conținuturi Număr de Săptămâna


tematică ore
1. Noțiuni elementare 1 - Corpul uman: componente, organele interne
de anatomie și - Organele de simț 3 ore I-III
fiziologie - Evaluare
2. Igiena personală 1 - Igiena corporală:
2 - igiena orală 8 ore IV-XI
- mâini și unghii
- păr
- corp
- Igiena îmbrăcămintei și a încălțămintei
- Boli cauzate de igiena deficitară
- Igiena sportului
- Evaluare
3. Igiena mediului 1 - Natura și rolul ei
înconjurător 2 - Poluarea mediului 6 ore XII-XVII
3 - Mediu sănătos, viață sănătoasă
- Evaluare
4. Timpul liber 2 - Igiena în excursie, la munte, la mare
4 - Modalități eficiente de petrecere a timpului liber 5 ore XVIII-XXII

5
- Evaluare
5. Eu și cei din jurul 2 - Propria persoană
meu 5 - Diferențele dintre sexe 5 ore XXIII-XXVII
7 - Colaborare/competiție
- Diferiți, dar egali! (persoanele cu dizabilități)
- Evaluare
6. Alimentația 1 - Tipuri de alimente
sănătoasă 6 - Importanța alimentației sănătoase 3 ore XXVIII-XXX
- Evaluare
7. Evaluare 1, 2, 3,
4, 5, 6, Evaluare finală 2 ore XXXI-XXXII
7

PLANIFICAREA UNITĂȚILOR TEMATICE

6
UNITATEA 1: NOȚIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE ( 3 ORE)

7
UNITATEA 2. IGIENA PERSONALĂ ( 8 ORE )
Nr. crt. Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Activităţi Obs
instrumente ore integrate
Data

-exerciţii de observare a cavităţii bucale; -fişă de - observaţia - 1 h Povestea


-exerciţii de completare a unor fişe cu localizare a sistematică 3.10.2019 Zânei
părţile componente ale cavităţii bucale principalelor Măseluţă
(dinţi, premolari, molari, limba); componente ale
1. Igiena -exerciţii-joc de spălare pe dinţi; cavităţii bucale;
cavităţii -periuţe şi pastă
bucale de dinţi ;
-convorbirea,
explicaţia,
observaţia;

-exerciţii de enumerare a regulilor de -unghiera, - observaţia -1 h Cântecul


2. Igiena întreţinere a mâinilor, a unghiilor; forfecuţa de sistematică 10.10.2019 “Degeţelele
mâinilor, a -exerciţii de tăiere a unghiilor; unghii ; ”
unghiilor -exerciţii de spălare a mâinilor; -demonstraţia,
observaţia,
explicaţia,
studiul de caz;
-exerciţii de enumerare a regulilor de - pieptenul; - observaţia - 1 h Video: „De
întreţinere a părului; -demonstraţia, sistematică 17.10.2019 ce avem păr
3. Igiena părului -exerciţii-joc de spălare a părului; observaţia, pe corp?”
explicaţia,
studiul de caz;

8
-exerciţii-joc de spălare a corpului şi de - 1h
enumerare a condiţiilor pentru o igienă 24.10.2019
4. Igiena corectă; Proverbe
corpului -exerciţii de descriere a stării de boală; -explicaţia, - observaţia şi zicători
-joc de rol; dezbaterea; sistematică despre om
-enumerarea unor modalităţi de
transmitere a bolilor;
-

-exerciţii de descriere a etapelor pentru -fişe de lucru; - observaţia -1h „Hainele


5. Igiena curăţarea încălţămintei; -explicaţia, sistematică; 7.11.2019 cele noi ale
îmbrăcăminte -exerciţii de recunoaştere a obiectelor de observaţia; împăratului
i şi a îmbrăcăminte curate / murdare; ”
încălţămintei de
H. Ch.
Andersen
-exerciţii de recunoaştere a simptomelor -imagini, - observaţia - 1h Postere
Boli cauzate bolilor; fotografii ale sistematică; 14.11.2019 pentru o
de igiena -exerciţii de enumerare a condiţiilor care unor persoane campanie a
6. precară conduc la apariţia acestor boli; bolnave; curăţeniei
-exerciţii de enumerare a regulilor de -explicaţia, în şcoală
igienă care previn apariţia bolilor; conversaţia, Desen cu
observaţia; tema:
Sunt curat,
sunt
sănătos!
Igiena -exerciţii - joc de recunoaştere a - joc de rol; - observaţia -1h Executarea
sportului sporturilor, a echipamentelor sportive; studiu de caz; sistematică; 21.11.2019 de exerciții
7. -exerciţii de enumerare a condiţiilor ce -explicaţia, fizice pe
trebuie respectate când facem sport; demonstraţia, muzică
-igiena corpului după o activitate conversaţia;
sportivă

9
-revenirea organismului după efort

8 Evaluare - completarea unei fișe cu sarcini - imagini, fișe - -1h Modelaj :


. privind igiena corporală, a de evaluare `observarea 28.11.2019 „Obiecte de
îmbrăcămintei și a încălțămintei - conversația, sistematică igienă”
- exerciții de enumerare a regulilor de exercițiul
igienă

UNITATEA 3. IGIENA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ( 6 ORE)


Nr. crt. Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Activităţi Obs.
instrumente ore integrate
Data
1. - exerciții de recunoaștere a unor imagini - imagini, -observarea 1h Versuri
Natura din natură ( păduri, lacuri, mări, oceane, laptop, sistematică despre
și câmpii, munți) filmulețe video 5.12.2019 animale
rolul ei - explicarea legăturilor dintre om și natură -explicația,
( plante și animale) conversația,
- alcătuirea unor enunțuri privind observarea
importanța mediului înconjurător
-exerciţii de selectare a unor imagini cu -conversaţia ; - observaţia -2h Cântec:
Poluarea aspecte de ocrotire/poluare a mediului ; -munca sistematică; 12.12.2019 „Salvați
2. mediului -alcătuirea unor enunţuri care îndeamnă la independentă -probă orală; 19.12.2019 planeta”
ocrotirea naturii ; şi pe grupe ; Joc:
-realizarea unui spot publicitar pentru un „Pământ,
mediu curat ; apă, aer”

10
- exerciţii de completare a unor enunţuri -conversaţia ; - observaţia - 2h -Cântece
lacunare ; -munca sistematică 16.01.2020 despre
3. Mediu sănătos, -realizarea unui desen al şcolii; independentă ; -probă orală; 23.01.2020 şcoală.
viață -exerciţii de găsire a unor cuvinte într-un Aplicație:
sănătoasă! puzzle ; „Casa mea”
-exerciţii de găsire a 5 soluţii pentru
înfrumuseţarea clasei ;

4. Evaluare Portofoliu -munca - 1h Cântece


independentă ; 30.01.2020

UNITATEA 4. TIMPUL LIBER ( 5 ORE)


Nr. Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Activităţi Obs.
crt. instrumente- ore integrate
Data

11
1. Igiena în -exerciţii de prezentare a unor imagini; -conversaţia ; - observaţia -2h Cântece
excursie, la -selectarea dintr-o listă a activităţilor -munca sistematică 13.02.2020 vesele
munte, la mare preferate în timpul liber; independentă 20.02.2020 Jocuri de
-enumerarea unor norme de igienă ce şi pe grupe ; rol
trebuie respectate într-o deplasare în afara -fişe de lucru ;
casei;
-exerciții de evitare a nor pericole apărute
Modalități - exerciţii de colorare a activităţilor -conversaţia ; - observaţia -2h -Jocuri de
2. eficiente de preferate ; -munca sistematică 27.02.2020 copii.
petrecere a -exerciţii de prezentare a unui joc preferat ; independentă 6.03.2020 Povești
timpului liber -exerciţii de realizare a unui puzzle ; -fişe de lucru ;
3. Evaluare Portofoliu - munca -observarea 1h Cântece
independentă sistematică 13.03.2020

UNITATEA 5. EU ȘI CEI DIN JURUL MEU ( 5 ORE )


Nr.ore Activităţi
Nr. Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data integrate Obs
crt. instrumente
- chestionarea elevilor in vederea identificării -conversaţia ; - observaţia -1 h -interpre-
1. Propria unor calităţi; -munca sistematică 20.03.2020 tarea
persoană - completarea unei fişe personale; independentă -probă orală; personaju-
- desenarea unui autoportret în oglindă; şi pe grupe ; -expoziţie cu lui
portrete; preferat

12
- exerciţii de identificare a asemănărilor dintre -conversaţia ; - observaţia 1h Desene
copii -munca sistematică 27.03.2020
Diferențele - exerciţii de selectare a unor diferențe dintre independentă -probă orală;
2. dintre sexe fete și băieți şi pe grupe ; -afişarea
- executarea unui desen-cadou pentru cel mai -coală de posterului
bun prieten; hârtie ; colectiv ;

- exerciţii de identificare a diferenţelor dintre -conversaţia ; - observaţia 1h


copiii prezentaţi în text; -munca sistematică 17.04.2020 -cântec
Diferiți, dar - exemplificarea situaţiilor în care este necesară independentă  -probă orală; „Ceata lui
3. egali toleranţa faţă de cei din jur; -articole din Piţigoi”;
- identificarea soluţiilor de ajutorare a acestor reviste;
copii şi de integrare a lor în societate;
- exerciții de identificare a unor relații între -conversaţia ; - observaţia 1h -întreceri
copii în cadrul școlii Explicația sistematică 24.04.2020 sportive
4. Colaborare/ - discuții despre prietenie, fair-play, colaborare, -munca -probă orală;
competiție muncă în echipă independentă 
-exerciţii de selectare a unor modele de prieteni; conversaţia ; 1h
5. Evaluare -desenarea unui autoportret în oglindă -munca 8.05.2020
independentă 

13
UNITATEA 6. ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ ( 3 ORE )
Nr. Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr. Activităţi Obs
crt. ore integrate
Data
-exerciţiul ; -observarea 1h -Ghici ce
-exerciţii de identificare a alimentelor si a -conversaţia ; sistematică 15.05.2020 aliment
Tipuri de tipurilor de alimente; - elemente de -probă este !
1. alimente -exerciţii de identificare a contribuţiei problematizare ; orală;
diferitelor tipuri de alimente pentru sănătatea activitate
omului; individuală ,
frontală ;
-- enumerarea elementelor ce trebuie urmărite -exerciţiul ; 1h
Termenul de la cumpărarea unui produs; -conversaţia ; -observarea 22.05.2020
valabilitate al -joc de rol; - elemente de sistematică
2. alimentelor; - enumerarea consecinţelor în care se consumă problematizare ; -probă -Joc :
reguli de alimente expirate; activitate orală La
păstrare a - exerciţii de aşezare a alimentelor cumpărate individuală , cumpărături
alimentelor. în locurile de depozitare; frontală ;

Importanța - exerciţii de stabilire a unui meniu în funcţie -exerciţiul ; -observarea 1h desen :


alimentației de tipurile de alimentaţie şi mese ; -conversaţia ; sistematică 5.06.2020 Fructele,
3. sănătoase - exerciţii joc de alimentaţie corectă ; - elemente de -probă sanatatea
- exerciţii de identificare a efectelor , exceselor problematizare  orală; noastră
de orice fel ; activitate
individuală ,
frontală ;

Evaluare finală - recapitularea cunoștințelor învățate Conversația, Proba 1h


exercițiul orală, 12.06.2020
practică

14