Sunteți pe pagina 1din 367

Metoda

AVANSATĂ DE
T e r a pie T eta
Strunirea puterii
Realitătii a Tot-ceea-ce-există
Editura ADEVĂR DIVIN
Braşov, Str. Zizinului, nr. 48, parter, ap. 7,
cod 500414, O P. 12
Mobil: 0722.148.983 sau 0727.275.877;
Telefon/Fax: 0268.324.970 sau 0368.462.076
E-mail: contact@divin.ro sau contact@secretuI.tv
Pe site-ul editurii găsiţi şi alte cărţi pentru suflet:
www.divin.ro
Site: w w w .secretul.tv
Yahoo! Group: adevardivin
Copyright © 2012 Editura ADEVĂR DIVIN.
Titlul original în limba engleză Advanced TbetaHealing: Harnessing tbe
Power o f AU Tbat Is, de Vianna Stibal.
Copyright © 2009, 2011 Vianna Stibal.
Ediţia originală a fost publicată în 2011 de Hay House UK Ltd.
Accesează online radioul editurii Hay House pe: www.hayhouseradio.com.
D escrierea CIP a Bibliotecii N aţionale a Rom âniei
STIBAL, VIANNA
M etoda avansată d e Terapie Teta: stru n ire a p u terii rea lită ţii a
Tot-ceea-ce-există / Vianna Stibal; ed.: Cătălin Parfene; trad.: Cristian
Hanu. - Braşov: Adevăr Divin, 2013
ISBN 978-606-8420-22-6

I. Parfene, Cătălin (ed.)


II. Hanu, Cristian (trad.)

159.961
Toate drepturile sunt rezervate. Niciun fragment din această carte
nu poate fi reprodus prin mijloace mecanice, fotografice sau electronice,
ori sub formă fonografică. Niciun fragment din carte nu poate fi stocat,
transmis sau copiat fără permisiunea scrisă anticipată a editurii pentru uz
public sau privat, excepţie făcând scurtele citate „de bun simţ” din articole
şi reviste, cu permisiunea autoarei.
Autoarea acestei cărţi nu oferă sfaturi medicale şi nu recomandă folo­
sirea tehnicilor descrise în această carte ca tratamente pentru probleme
fizice, emoţionale sau de altă natură medicală fără consultarea directă
sau indirectă a unui medic profesionist. Informaţiile din această carte nu
trebuie folosite ca substitut pentru sfaturile medicale. Dacă suferi de pro­
bleme de natură medicală, consultă întotdeauna un profesionist. Intenţia
autoarei este de a oferi informaţii de natură generală, menite să te ajute
de-a lungul procesului de căutare a bunăstării emoţionale sau spirituale.
Orice folosire personală a informaţiilor din această carte se face pe riscul
cititorului. Autoarea şi editura nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru
eventualele daune produse de folosirea corectă sau greşită a sugestiilor
făcute aici sau pentru refuzul de a apela la un profesionist medical.
Editor: Cătălin PARFENE
Tehnoredactare şi copertă: Florin DRUŢU
Corectură: Elena MALNAI
C u p r in s

Cuvânt înainte de Guy Stibal vii

Prefaţă ix

M ulţum iri xi

Introducere xii

1. Retrospectivă a metodei de lucru cu sentimentele


în cadrul Terapiei Teta 1
2. Descoperă cel de-al şaptelea plan 5
3. Lecturi avansate 13
4. Metoda avansată de vindecare 33
5. Crearea sentimentelor 43
6. Metoda avansată de lucru cu convingerile,
sentimentele şi scoaterea la lumină 95
7. Şedinţe de scoatere la lumină a convingerilor ascunse 117
8. Cele şapte planuri ale existenţei 177
9. Al şaptelea plan 185
10. Al şaselea plan 1^9
11. Al cincilea plan
12. Al patrulea plan 209
223
13. Al treilea plan
227
14. Al doilea plan
239
15. Primul plan
251
16. Vindecarea pe diferitele planuri
17. Amintiri care plutesc liber 261
18. Transmiterea iubirii copilului din pântec 265
19. Vindecarea sufletului rănit 269
20. Cântecul inimii 277
21. Purificarea şi lucrul cu convingerile asupra
materialelor anorganice 283
22. Curbarea timpului 285
23. Aminteşte-ţi viitorul 289
24. Sincronizarea cu linia temporală divină 291
25. Convingeri, descărcări de programe şi sentimente 297
26. Cerinţe preliminare ale cursului de ADN 3 353
27. Afirmaţiile Viannei 361

Cuvânt de încheiere de Guy Stibal 363


A lte inform aţii 365
C u v â n t în a in t e
DE G U Y S T I B A L

Doresc să depun mărturie pentru puritatea acestei lucrări.


Informaţiile descrise în ea au provenit de Ia o serie de conver­
saţii cu Creatorul şi au fost confirmate prin mii şi mii de lecturi
terapeutice şi vindecări, ca să nu mai vorbim de interacţiunea
Viannei cu cursanţii şi instructorii pregătiţi de ea sau de cursu­
rile de Terapie Teta© ţinute de-a lungul anilor. Ideile şi proce­
sele descrise în această carte au fost descoperite spontan şi nu
au ţinut niciodată cont de ideile altora sau de celelalte metode
de vindecare energetică. Sursele şi resursele puse la dispoziţie
în Terapia Teta le stau la dispoziţie tuturor celor care doresc să
le cunoască.
Născută în mijlocul comunităţii conservatoare din America,
Terapia Teta a devenit un fenomen terapeutic acceptat la nivel
mondial. Date fiind dificultăţile întâmpinate la început, sunt
sincer uimit de triumful actual al acestei metode. Ea a devenit
un far călăuzitor, o lumină în întuneric, un dar de la Dumnezeu
- în pofida tuturor obstacolelor.
Au existat foarte mulţi oameni care au contribuit - fiecare
în felul lui —la rafinarea metodei de Terapie Teta. Este vorba de
clienţi, cursanţi, practicanţi şi instructori certificaţi, ale căror
contribuţii mai mari sau mai mici nu pot fi trecute cu vederea.
Pe de altă parte, indiferent cât de mulţi oameni au fost imp 1-
caţi în procesul de rafinare a metodei de Terapie Teta,
nu poate contesta faptul că aceasta s-a născut P™1
curajul şi credinţa pură a unei singure persoane.
vii
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

Dat fiind că am asistat direct Ia întregul proces de naştere


a acestei metode, pot depune mărturie cu mâna pe inimă că
nu am văzut niciodată atâta credinţă, adevăr şi determinare
într-o altă fiinţă umană cum am văzut în cazul Viannei. Aşa se
explică - din punctul meu de vedere - de ce este considerată ea
lidera mişcării terapeutice a Terapiei Teta şi de ce este pe deplin
îndreptăţită să fie considerată astfel. Personal, cred că acesta
este principalul motiv prin care informaţiile sunt revelate prin
intermediul ei. Foarte mulţi oameni cred în Dumnezeu, dar nu
mulţi sunt capabili să rămână în lumina prezenţei divine cu
o credinţă atât de neclintită ca a ei că Dumnezeu, Creatorul
nostru, este rea l
Conţinutul acestei cărţi derivă din experienţele vizionare şi
fizice ale Viannei. El este oferit ca un ghid al capacităţii minţii
umane de a vindeca la unison cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există
(Realitatea Omniprezentă). Restul depinde de tine şi de con­
vingerile tale.

Guy Stibal

viii
P refaţă

Metoda avansată de Terapie Teta este un ghid practic pentru


cărţile Terapia Teta* şi Terapie Teta: boli şi afecţiuni în prima
mea carte, Terapia Teta, am explicat pas cu pas procesele lec­
turilor şi vindecării prin metoda Teta, ale lucrului cu convin­
gerile, cu sentimentele, cu scoaterea la lumină şi cu genele, şi
am prezentat o introducere a planurilor existenţei şi alte infor­
maţii, pentru începători. Cartea de faţă merge mai departe,
prezentând o aprofundare a metodelor de lucru cu convinge­
rile, cu sentimentele şi cu scoaterea la lumină, şi oferind noi
informaţii, mai detaliate asupra planurilor existenţei şi convin­
gerilor pe care am ajuns să le consider esenţiale pentru evo­
luţia noastră spirituală. Ea nu include toate procesele pas cu
pas specifice descrise în Terapia Teta; de aceea, este de preferat
ca aceste procese să fie citite şi înţelese pentru a putea utiliza
plenar cartea de faţă.
Terapia Teta este un proces de meditaţie care conduce la o
vindecare profundă, fizică, psihologică şi spirituală, prin folo­
sirea undelor cerebrale Teta. Atunci când ne aflăm într-o stare
mentală Teta, pură şi divină, noi ne putem conecta cu Creatorul
Realităţii Omniprezente (Tot-ceea-ce-există) prin intermediul
rugăciunii focalizate.
Există o singură cerinţă absolută atunci când aplicăm
această tehnică: credinţa profundă în Creatorul nostru. Nu
contează ce nume îi dăm acestuia: Dumnezeu, Buddha, Shiva,
Zeiţa, Iisus, Yahve sau Allah - toate conduc la al şaptelea plan
’ C arte tradusă şi publicată la editura Adevăr Divin sub titlu l Theta Healing. înaltâ-te şi caută-L
pe Dumnezeu. înaltă-te şi lucrează cu Dumnezeu. Braşov. 2011.

ix
M etoda avansată de T e r a pie T eta

al existenţei şi la energia creatoare a Tot-ceea-ce-există. Terapia


Teta nu are conotaţii religioase, putând fi aplicată de orice per­
soană, indiferent de vârstă, sex, rasă, culoare a pielii, crez sau
religie. Orice om care crede sincer şi profund în Dumnezeu
sau în forţa creatoare poate accesa şi folosi ramurile copacului
Terapiei Teta.
Creatorul ne-a oferit o cunoaştere fascinantă, pe care o vei
descoperi citind această carte. Ea cuprinde numeroase infor­
maţii de la cursurile avansate de ADN, Manualul avansat ADN
2 şi informaţii preliminare pentru cursul de ADN 3.
Deşi îţi împărtăşesc aceste informaţii, eu nu accept nicio
responsabilitate legată de schimbările care se pot declanşa în
tine în cazul în care te decizi să le pui în practică. Această res­
ponsabilitate îţi aparţine întru totul şi porneşte întotdeauna de
la realizarea faptului că tu ai puterea de a-ţi schimba propria
viaţă, dar şi viaţa celor din jurul tău.
M u l ţ u m ir i

Doresc să le mulţumesc minunaţilor mei clienţi şi cursanţi,


care m-au ajutat să aflu informaţiile pe care le-am redactat sub
forma acestei cărţi. La baza acestui manuscris au stat experien­
ţele de lucru cu convingerile clienţilor mei de-a lungul a mii de
şedinţe terapeutice. Speranţa mea este că această cunoaştere se
va dovedi un dar pentru toate sufletele curajoase care îndrăz­
nesc să creadă.
In t r o d u c e r e

Bună, mă numesc Vianna.


într-o noapte întunecată şi fără lună din anul 2003 mer­
geam cu maşina pe lungul drum care ducea către casa mea
de la ţară, venind de la serviciu. Subit, am trăit cea mai uimi­
toare revelaţie. Am realizat că au trecut nouă ani de la înce­
perea călătoriei mele în domeniul Terapiei Teta şi că drumul
nu a fost deloc uşor. De-a lungul acestor ani am ţinut mii de
lecturi şi de şedinţe terapeutice, am predat nenumărate cur­
suri şi am scris cărţi despre tehnica de Terapie Teta. Cu toate
acestea, era incontestabil faptul că mai aveam foarte multe
de învăţat.
In timp ce conduceam de-a lungul acelui drum liniştit ce
avansa pe malul râului Snake, am auzit vocea Creatorului spu-
îându-mi că mi-am încheiat perioada de stagiu de nouă ani şi
că urma o perioadă de trei ani în care trebuia să devin instruc­
toare şi să ţin un curs introductiv de ADN 3, respectiv de Terapie
Teta pentru studenţii avansaţi. Acest lucru m-a alarmat puţin,
căci ori de câte ori am primit informaţii legate de Terapia Teta,
în viaţa mea s-au produs mari schimbări. M-am calmat însă ime­
diat şi am sus: „Bine, Doamne, despre ce este vorba în cursul
de ADN 3?”
Mi s-a răspuns că ADN 3 se referă la cunoaşterea moda­
lităţilor de transformare a materiei organice şi anorganice,
precum şi lucrul cu mitocondriile în vederea creării unei vin­
decări instantanee. Experimentasem deja manifestări şi vinde­
cări spontane, atât în viaţa mea cât şi a celor apropiaţi mie, aşa
că acest răspuns nu m-a luat prin surprindere.

xii
In tr o d u c e r e

Mi s-a mai spus că atunci când 100 de oameni vor ajunge


să înţeleagă informaţiile avansate, implementarea lor va deveni
mult mai uşoară, căci această capacitate se va răspândi în
subconştientul colectiv al umanităţii. Aveam să fiu informată
atunci când se va ajunge la 100 de oameni care să înţeleagă
aceste lucruri, iar când numărul lor va creşte la 1.000, punând
inclusiv în practică această cunoaştere avansată, ea se va ancora
încă şi mai profund în subconştientul colectiv, generând tre­
zirea capacităţilor latente ale oamenilor.
Mi s-a spus: „Mai întâi de toate trebuie să crezi în aceste
concepte, apoi trebuie să le cunoşti, iar în cele din urmă să tră­
ieşti la unison cu ele. Informaţiile avansate vor deschide căi
neuronale care nu au mai fost trezite până acum.”
Când am auzit acest lucru, mi-am dorit instantaneu ca difi­
cultăţile lumeşti din viaţa mea de zi cu zi să se compare cu
ceea ce făceam în plan terapeutic. Atunci când ţineam lecturi şi
şedinţe terapeutice mă simţeam confortabil, căci mă deplasam
printre celule şi oase în sublima stare Teta. Situaţia devenea
dificilă numai când mă aflam în interiorul corpului meu, con-
fruntându-mă cu stresul de zi cu zi.
Ca răspuns la dorinţa mea, Creatorul mi-a spus:

„ Vianna, nu c o n te a ză d a c ă e ş ti sa u nu în sta re a Teta,


în in terio ru l sa u în e x te rio r u l co rp u lu i tău. C âţi oam en i
se g â n d esc la fu n c ţiile c o rp u lu i lo r c a re le c o o rd o n e a ză
sistem ele interne? în fie c a r e m om ent, d e la c r e ie r
p o r n e s c c ă tre c o rp im p u lsu ri electrice c a re îi sp u n
s ă re sp ire , s ă crească, s ă sim tă s e n z a ţia d e fo a m e , s ă
d ig ere h ra n a in g e ra tă ş i s ă r e a liz e z e to a te celelalte
fu n c ţii su bcon ştien te ca re s e d e r u le a z ă în perm a n en ţă ,
în m o d sim ilar\ c re ie ru l ş i su fletu l su n t con ectate cu
gig a n ticu l siste m n ervos a l Păm ântului. La râ n d u l
lui, P ăm ân tu l e ste co n ecta t cu siste m u l n ervo s a l
Universului, r e sp e c tiv cu co rp u l „ e x te r io r ” infinit
a l în treg ii creaţii. A c e a stă con exiu n e e x te r io a r ă cu
U niversul este sim ila ră celei in te rio a re cu c o rp u l
in d iv id u a l D e aceea, n oi p u te m in tro d u ce
xiii
Meto d a avansată de T e r a pie T eta

sch im b ă ri în u n iversu l e x te r io r la f e l cum p ro c e d ă m


intern, cu p r o p r iu l n ostru corp. M otivu l p e n tru
ca re oam en ii m o d ern i nu m ai f a c a c e st lucru este
c ă seco le la rând, c o p iii au cre scu t cu con vin gerea
c ă su n t lim itaţi. U m anitatea a a c c e p ta t a ceste
lim ită ri —p r in in term ediu l ADN-ului să u —la nivel
sp iritu a l, mental, em oţion al ş i fiz ic . ”

în acel moment am început să înţeleg în profunzime planul


Creatorului de revelare a informaţiilor legate de Terapia Teta şi
cum trebuiau înţelese şi implementate acestea.
Când mi-a fost revelată metoda de lucru cu convingerile şi
cu sentimentele, mi s-a indicat că avem cu toţii capacitatea de a
ne dizolva limitările şi de a ne conecta profund cu Şinele nostru
divin, care sălăşluieşte în inima fiecăruia dintre noi. Cu această
ocazie, am înţeles că în calitate de specie, noi am avut nevoie
de secole pentru a aduna toate aceste limitări sau „programe”
la nivel fizic, emoţional, mental şi spiritual. Fără o metodă pre­
cisă de a ne elibera de ele, am avea nevoie de alte secole în
acest scop. în trecut, aceasta a fost principala cale de evoluţie:
nivel după nivel, generaţie după generaţie şi viaţă după viaţă.
In timpul fiecăreia dintre vieţi evoluam relativ puţin, atât cât
să înţelegem toate aspectele legate de viaţa particulară pe care
o trăiam. La ora actuală, în urma procesului de evoluţie spiri­
tuală, umanitatea are în sfârşit capacitatea de a vedea dincolo
de aparenţele realităţii fizice şi de a se deschide în faţa altor
aspecte ale creaţiei. în acest scop, nouă ni s-a oferit o modali­
tate de eliminare chiar în această viaţă a sistemelor de convin­
geri care nu ne mai folosesc.
La ora actuală ştiu că noi avem cu toţii oportunitatea de a
intra într-o etapă nouă de dezvoltare, în timpul căreia ni se vor
da cheile ce vor deschide ecluzele din barajul care a împiedicat
până acum „ k a m ia ” noastră să meargă mai departe. Gene­
tica, bolile, programele implementate în copilărie, influenţele
energetice şi problemele din conştiinţa colectivă ne-au împie­
dicat să ne dezvoltăm la potenţialul nostru maxim, în calitate
de cocreatori alături de Creatorul a Tot-ceea-ce-există. Acum
xiv
INTR O D U C E R E

avem în sfârşit posibilitatea de a transcende opţiunile făcute de


strămoşii noştri, şi chiar influenţele din viaţa noastră actuală.
A sosit timpul să ne folosim de puterea noastră emanată din
faptul că suntem scântei divine ieşite din Dumnezeu.
In această carte îţi voi prezenta un curs pregătitor pentru
ADN 3, o metodă avansată de Terapie Teta pe care o predau
începând din anul 2003. Regula de aur a Terapiei Teta avan­
sate este atenţia acordată acestei metode de lucru. După ce îţi
vei dezvolta capacităţile intuitive, va fi extrem de important ce
fel de gânduri vei proiecta în starea Teta. De aceea este atât de
important lucrul cu convingerile în scopul eliminării şi înlocu­
irii programelor negative, dublat de descărcarea sentimentelor
primite de la Creator cu scopul de a-ţi purifica gândurile.
Mintea ta este un mecanism incredibil. Ea îţi pune în miş­
care corpul cu ajutorul impulsurilor electrice transmise de
creier. Tehnicile din această carte te vor învăţa să te foloseşti
de aceste impulsuri electrice inclusiv pentru a pune în mişcare
obiectele exterioare corpului tău. Va trebui de asemenea să
îţi dezvolţi înţelepciunea de a te folosi de capacităţile tale fără
teamă şi de a cunoaşte diferenţa dintre emoţiile tale şi adevăr.
Mulţi dintre cursanţii şi instructorii care practică Terapia
Teta sunt oameni cu adevărat minunaţi. Printre ei se găsesc
însă şi indivizi dezechilibraţi sau pur şi simplu egoişti. Astfel de
oameni pot fi întâlniţi pretutindeni în viaţă. De aceea doresc să
îţi prezint în această carte informaţiile legate de metoda avan­
sată. Ele te vor ajuta să îi deosebeşti pe oamenii care ar trebui
să practice Terapia Teta de cei care nu ar trebui să o practice.
Nu uita niciodată că liberul arbitru este un dar minunat,
dar care nu trebuie să interfereze cu libertatea altor oameni de
a lua propriile lor decizii.
în anul 2002 am avut un vis despre care astăzi îmi dau
seama că a fost legat de acest subiect. Se făcea că mi s-a dat sar­
cina de a proteja un bebeluş. Copilul reprezenta însă un mister
pentru mine. La început am crezut că altcineva încerca să î
omoare, căci oricine se apropia de el era făcut bucăţi. Ori d
câte ori intram în camera copilului i se întâmpla ceva rău unt
persoane, iar în cele din urmă mi-am dat seama că adevărata
cauză era copilul. Acesta avea o putere psihică prea mare, pe
XV
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

care nu o putea controla. De aceea, orice om care îl supăra


era anihilat. Copilul era un simbol al capacităţilor noastre psi­
hice dezlănţuite necontrolat, al ignorării şi folosirii greşite a
acestora, Ia fel ca un şofer care circulă pe stradă îşi îi blestemă
pe toţi cei care îi stau în cale. Copilul era uluitor de intuitiv,
dar nu dobândise încă înţelepciunea capabilă să îi strunească
puterea. El nu avusese timpul necesar să îşi dezvolte această
înţelepciune.
Morala acestei poveşti este că dacă dispui de putere, dar
nu şi de înţelepciune, este foarte posibil să îţi foloseşti greşit
puterea. In epoca pe care o trăim, foarte mulţi oameni au con­
vingeri programate care îi fac să îşi utilizeze greşit capacităţile
ce apar prin Terapia Teta. Aceste programe pot exista pe nivele
foarte diferite ale convingerilor. în cazul unora, programele de
autosabotare există la nivel subconştient. în alte cazuri, egoul
negativ al practicantului îi poate limita acestuia dezvoltarea ca
vindecător Teta. Cheia transformării într-un vindecător intuitiv
capabil să execute terapii energetice este echilibrul. în cazul în
care vindecătorul este dezechilibrat, este posibil ca lectura şi
şedinţa terapeutică să nu fie eficiente.
Iubirea necondiţionată trebuie de asemenea proiectată în
timpul lecturilor, şedinţelor terapeutice şi învăţăturilor trans­
mise legate de Terapia Teta. Dacă nu îi iubeşti sincer şi necondi­
ţionat pe cei pe care încerci să îi vindeci, aceştia pot simţi acest
lucru. Chiar dacă ceilalţi oameni pot avea caracteristici pe care
le găsim neplăcute, singura modalitate de a pune capăt com­
petiţiei din această lume este controlul acestor caracteristici în
noi înşine. Aşadar, noi nu ne putem elibera decât prin renun­
ţarea la convingerile de joasă vibraţie şi prin acceptarea senti­
mentelor esenţiale pe care ni le transmite Creatorul.

xvi
B un v e n it în l u m e a

T e r a p ie i T eta a v a n s a t e !

însăşi natura vieţii poate fi percepută ca energie pură. Cele


şapte planuri ale existenţei reprezintă dansul şi cercul pe care
îl execută această energie divină. Energia nu se termină nicio­
dată, ci doar îşi schimbă forma de la o frecvenţă de vibraţie
la alta. Niciun plan existenţial nu este mai important sau mai
puţin important decât celelalte. Scopul este să devenim echi­
libraţi pe toate planurile prin intermediul celui de-al şaptelea
plan al Creatorului Existenţei Omniprezente (Tot-ceea-ce-
există) sau al spiritului universal ce animă şi uneşte toate lucru­
rile din creaţie.
Scopul cărţii de faţă nu constă doar în explicarea acestui
lucru, ci şi în focalizarea asupra energiei care conduce la rezul­
tatele cele mai bune şi cele mai rapide, arătându-ţi că tot ce a
fost creat poate fi „de-creat” şi apoi recreat.
Terapia Teta avansată este un proces de înţelegere a naturii
spirituale a atomilor şi a faptului că noi suntem fiinţe sublime
care ne creăm singuri realitatea.

xvii
Ca p it o l u l t

R e t r o s p e c t iv ă a m e t o d e i

DE L U C R U C U S E N T I M E N T E L E
în c a d r u l T e r a p ie i T eta

Citind această carte, vei învăţa cum să (te) vindeci pornind de


la cel de-al şaptelea plan a l existenţei, care reprezintă esenţa
tuturor lucrurilor care există.
Vei afla de asemenea detalii suplimentare legate de cele
şapte planuri, cum poţi elimina jurămintele, legămintele şi
angajamentele care nu îţi mai sunt de folos şi cum să vindeci
sufletele rănite.
Cel mai probabil, vei scoate la lumină sentimente pe care
nu le-ai mai trăit vreodată.
îţi vei elibera o bună parte din spaţiul mental care este
folosit inadecvat la ora actuală pentru depozitarea de emoţii
negative aleatorii precum mânia, dorinţa de răzbunare, resen­
timentele, regretele, agresivitatea, gelozia, invidia şi amără­
ciunea. Acest lucru îţi va permite să utilizezi mai multă energie,
să realizezi vindecări mai rapide, să îţi aduci contribuţia la evo­
luţia mai accelerată a rasei umane şi să te conectezi mai uşor
cu Dumnezeu.
înainte de a începe cartea propriu-zisă, aş vrea să înţelegi
că tu eşti singurul responsabil pentru propriile tale decizii
şi pentru viaţa ta. Conceptele prezentate în continuare sunt
minunate şi te vor ajuta să creşti, dar nu vor putea fi folosite în
niciun caz pentru încălcarea liberului arbitru al unei alte per­
soane. Indiferent cine eşti şi ce crezi, realitatea este că noi ne
aflăm cu to ţii în această lume pentru a învăţa din experienţă
1
M etoda avansată de T e r a pie T eta

şi că avem cu toţii un liber arbitru. Liberul arbitru este o Lege


a Universului. El există pur şi simplu. Dacă citeşti această carte
cu alte idei în minte, poate că aceste informaţii nu sunt pentru
tine. Orice om care se foloseşte abuziv de aceste informaţii tre­
buie să înţeleagă că există şi alte legi asociate cu liberul arbitru,
precum Legea Adevărului şi Legea Justiţiei. încălcarea unei legi
precum cea a Liberului arbitru presupune automat opoziţia
faţă de Legea Adevărului şi faţă de cea a Justiţiei. Toate legile
operează sinergie, susţinându-şi reciproc atributele. Nu trebuie
să uiţi nicio clipă acest lucru atunci când implementezi infor­
maţiile descrise în această carte.

In anul 2003 mi s-a spus că va exista cândva un curs de Terapie


Teta ADN 3. Pentru a ajunge în această clasă şi pentru a-i putea
înţelege plenar metoda, cursanţii vor avea nevoie de anumite
descărcări (ale unor sentimente pe care poate că nu le-au trăit
niciodată) de la Creatorul a Tot-ceea-ce-există. Aceste descăr­
cări sunt oferite la cursul de Terapie Teta avansată şi se regă­
sesc în această carte. Pe măsură ce vei avansa cu lectura, vei afla
cum poţi descărca aceste sentimente prin accesarea celei mai
înalte definiţii a lor, la nivelul Creatorului a Tot-ceea-ce-există.
Sunt conştientă că mulţi cititori vor trăi imediat aceste senti­
mente şi convingeri şi că nu vor experimenta schimbări care să
le zdruncine întregul univers lăuntric atunci când le vor des­
cărca. Totuşi, înţelegerea lor corectă poate genera schimbări
pozitive însemnate în viaţa ta.
Iată cum cred eu că operează acest mecanism: încă din
momentul concepţiei şi până în clipa prezentă, celulele noastre
au fost antrenate să se aştepte să îşi primească mesajele prin
intermediul receptorilor lor. Toate celulele au receptori, de
care se folosesc pentru a-şi primi hrana, hormonii şi pentru a
comunica. Receptorii primesc informaţii, le stochează şi le dis­
tribuie, astfel încât celulele să poată funcţiona.
De asemenea, încă de când eram foarte tineri celulele
noastre au fost programate de mesajele em oţionale pe care li
le-am transmis noi. Spre exemplu, dacă ai crescut într-un cămin
2
R e tr o s pe c tiv ă a m eto d ei de l u c r u c u s e n t im e n t e l e în c a d r u l Te r a pie i T eta

în care toată lumea era deprimată cronic, este foarte posibil ca


celulele tale să aibă receptori care să te determine să te simţi
profund deprimat. Pe măsură ce îmbătrâneşti, celulele tale nu
se mai simt normale decât dacă tu eşti deprimat. De fapt, tu
însuţi nu te mai consideri normal decât dacă te simţi deprimat
cel puţin o dată pe zi. în acest caz, vorbim de o situaţie în care
corpul a fost programat să se simtă deprimat cronic de restul
familiei.
Pentru a ajuta o persoană care suferă de depresie cu ajutorul
metodei de Terapie Teta, noi putem folosi lucrul cu convinge­
rile, aşa cum am explicat în prima mea carte. Totuşi, extragerea
convingerii că „sunt deprimat” şi înlocuirea ei cu un alt pro­
gram nu rezolvă întotdeauna problema. De aceea, terapia tre­
buie să continue la nivel emoţional. Corpul trebuie învăţat în
maniera cea mai optimă cum să trăiască fă ră depresie. Această
metodă reantrenează receptorii să închidă uşile minuscule ce
permit pătrunderea mesajelor legate de depresie şi să deschidă
noi căi de pătrundere în interiorul celulelor a unor emoţii şi
sentimente mai benefice. Atunci când introducem un program
emoţional nou, noi creăm simultan aceste noi căi ale recepto­
rilor. în acest fel, celulele învaţă cum să trăiască fără depresie,
şi toate schimbările care se produc la nivelul celulelor sunt înre­
gistrate în interiorul ADN-ului. De aceea, atunci când celulele
se înmulţesc prin diviziune, noile celule păstrează aceste căi.
în mod similar schimbării receptorilor prin lucrul cu sen­
timentele, atunci când introducem un concept nou sau când
ne modificăm o anumită convingere, în creierul nostru se for­
mează noi circuite neuronale. Creierul este un transmiţător
electromagnetic biologic şi un receptor de informaţii - carac­
teristică ce ne permite să învăţăm. Spre exemplu, dacă ne eli­
berăm de programul care ne face să credem că suntem urâţi
şi îl înlocuim cu convingerea că suntem frumoşi, neuronii vor
urma un tipar nou. în acest scop, trebuie să învăţăm însă mai
întâi de toate cum să ne sim ţim frumoşi.
în cele mai multe cazuri, tehnica de scoatere la supra
fa ţă trebuie să preceadă inserţia de sentimente sau eliberarea
de programe. Această tehnică ne permite să înţelegem ce cone­
xiuni neuronale trebuie să schimbăm. Trebuie să ne asigurăm
3
Me toda avansată de T e r a pie T eta

apoi că schimbăm tiparele asociate ce pot interfera cu noul


concept. în prima mea carte am discutat despre scoaterea la
lumină a convingerilor ascunse. în cartea de faţă voi oferi expli­
caţii mai amănunţite legate de acest proces.
Scoaterea la lumină nu înseamnă doar să îl întrebăm pe
Creator ce trebuie să schimbăm. Ea presupune o discuţie cu
clientul, căci simplul fapt că poate discuta deschis despre acest
subiect îl ajută pe acesta să se elibereze de o parte din pro­
blemă, contribuind la aducerea programelor în lumina minţii
conştiente astfel încât să poată fi eliminate spontan. Secretul
constă în interacţiunea dintre client şi practician, dar clientul
nu trebuie să se focalizeze prea tare asupra ideii de reprogra-
mare a creierului său. în caz contrar, subconştientul său ar
putea încerca să înlocuiască noul program cu cel vechi.
Atunci când întâlneşti un nou program asociat cu un
receptor, întreabă Creatorul dacă acesta trebuie eliminat, înlo­
cuit sau doar şters parţial. Nu înlocui niciodată programele fără
să aplici discernământul, căci ceea ce la prima vedere poate
părea un program negativ se poate dovedi în ultimă instanţă
benefic. Programele nu trebuie eliminate la întâmplare.
învăţarea subconştientului să se comporte diferit nu este o
idee originală a mea. Numeroşi oameni aplică procese diferite,
cum ar fi citirea aceleiaşi afirmaţii timp de 30 de zile pentru
schimbarea programării minţii subconştiente. în cadrul siste­
mului Terapiei Teta, noi credem însă că schimbările se produc
cvasi-instantaneu. Convingerile sunt extrase din subconştient,
trimise către Creator şi înlocuite cu noi programe şi sentimente
- create de Acesta. Noi credem că prin folosirea lucrului cu con­
vingerile şi cu sentimentele putem introduce schimbări fizice
în interiorul corpului şi putem vindeca bolile. Personal, am
văzut multe vieţi schimbându-se prin simpla descărcare a unor
sentimente noi, primite de la Creator.

4
Ca p it o l u l 2

D esc o per ă c el
d e -a l ş a p t e l e a p l a n

In timp ce le predau cursanţilor mei în cadrul orelor de Terapie


Teta, îi observ cum reacţionează nu doar din punct de vedere
fizic, ci şi dintr-o perspectivă spirituală. în acest scop, mă folo­
sesc de conştiinţa vizuală intuitivă, care îmi permite să văd
încotro se îndreaptă în timp ce practică exerciţiile pe care le
fac. In timpul Terapiei Teta, noi ne imaginăm că ieşim din spa­
ţiul nostru mental curent şi că ne integrăm pe lungimea de
undă Teta, aceasta fiind însăşi esenţa procesului. Nu a trecut
însă mult şi mi-am dat seama că niciunul din cursanţii mei nu
ajunge în acelaşi spaţiu ca şi colegii săi.
In timpul unei ore, una din cursante, frustrată de rezul­
tatele pe care le obţinea, m-a întrebat unde merg eu pentru a
cocrea lecturi şi şedinţe terapeutice. I-am răspuns cum m-am
priceput mai bine, dar mi-am dat seama că în cazul meu pro­
cesul a devenit atât de natural încât nu mai poate fi descris
în cuvinte obişnuite. Şi totuşi, trebuia să fac acest lucru. Acest
lucru m-a motivat să mă aşez (mai târziu) la masa de scris şi
să mă apuc să descriu pas cu pas acest proces. Aşa s-a născut
ceea ce aveam să numesc calea ce conduce la cel de-al şap­
telea plan.
Am descris această cale în cartea mea anterioară, Terapia
Teta, dar doresc să o repet aici, căci numai prin accesarea celui
de-al şaptelea plan putem avea acces noi la energia creatoare a
Realităţii Omniprezente (Tot-ceea-ce-există). Acesta este nivelul
pe care există energia creaţiei ce permite „de-crearea” bolii şi
recrearea stării de sănătate într-o singură clipă. Acesta este
5
M etoda avansată de T e r a pie T eta

nivelul pe care orice vindecător ce aplică metoda Teta trebuie


să se ridice pentru a putea vindeca pe altcineva.
Ori de câte ori îţi imaginezi că ieşi din spaţiul tău actual
şi te înalţi în cel de-al şaptelea plan, tu laşi automat în urmă
paradigma ta personală şi percepţiile tale limitate legate de
lume. Acest proces creează noi căi în toate părţile creierului şi
aproape că îţi întoarce conştiinţa pe dos (în sensul că partea
interioară devine exterioară), fapt care îţi permite să priveşti tot
ce te înconjoară cu claritate.

ASCENSIUNEA ÎN CEL DE-AL ŞAPTELEA PLAN


Procesul care urmează îţi este oferit de Creator pentru a-ţi pro­
grama întreaga fiinţă (Tot-ceea-ce-eşti) să se conecteze cu Tot-
ceea-ce-există şi să înţeleagă acest nivel. Dacă vei învăţa acest
proces, te vei putea înălţa cu uşurinţă în cel de-al şaptelea plan
şi nu vei mai fi nevoit să repeţi întregul proces, căci îţi vei da
imediat seama când ai ajuns acolo.

Imaginează-ţi energia care pătrunde prin tălpi în fiinţa ta, venind din
centrul Pământului şi ridicându-se în creştetul capului, unde gene­
rează o sferă frumoasă de lumină ce îţi înconjoară întreaga fiinţă.
Observă culoarea sferei de lumină.

în continuare, imaginează-ţi că te înalţi mai presus de Univers.

Pătrunde acum în lumina de deasupra Universului - o sferă mare şi


extrem de frumoasă de lumină.

Imaginează-ţi că îţi continui ascensiunea prin această lumină până


când ajungi să vezi o altă lumină foarte strălucitoare, apoi o alta, şi
tot aşa. Există foarte multe lumini strălucitoare. Continuă să avan­
sezi. între aceste lumini există mici straturi de lumină mai întunecată,
dar ele nu sunt altceva decât frontiere între lumini. De aceea, con-
tinuă-ţi drumul.

6
De sc o pe ră c e l de -a l ş a p t e l e a p l a n

în final, vei ajunge la o lumină aurie, extrem de strălucitoare. Pă­


trunde în ea. Vei vedea aici un fel de substanţă gelatinoasă ce con­
ţine toate culorile curcubeului. Dacă vei intra în ea, vei vedea că îşi
schimbă culoarea. Acestea sunt Legile. La acest nivel vei vedea tot
felul de forme şi de culori.

în faţă îţi apare - la distanţă - o lumină alb-strălucitoare cu irizaţii.


De fapt, este un alb-albăstrui (sidefiu), la fel ca o perlă. îndreaptă-te
către această lumină. Evită lumina albastru închis (care îţi va apărea
inevitabil în cale), căci aceasta este Legea Magnetismului.

Pe măsură ce te vei apropia de lumina cu irizaţii, vei vedea o ceaţă


de culoare roz. Continuă să avansezi până când ajungi în faţa aces­
tei ceţi. Aceasta este Legea Compensaţiei, care te va împinge mai
departe către lumină.

Vei constata că lumina cu irizaţii are o formă dreptunghiulară, la fel


ca o fereastră. Aceasta este poarta ce permite accesul la cel de-al
şaptelea plan. Treci prin ea şi pătrunde adânc în noua dimensiune.
Vei observa aici o strălucire albă ce va pătrunde în corpul tău. Sim­
te-o. Deşi este foarte uşoară, ea are totuşi o anumită esenţă ce
poate fi percepută. Simte cum aceasta trece prin tine, ca şi cum
nu ar exista nicio frontieră între tine şi energie. Devino Tot-ceea-ce-
există. Nu-ţi face griji. Corpul tău nu va dispărea. Pur şi simplu va
deveni perfect şi sănătos. Aminteşte-ţi că la acest nivel nu există
decât energie. Aici nu există persoane sau obiecte. De aceea, dacă
încă mai vezi persoane, urcă mai sus.

Acesta este nivelul unde Creatorul a Tot-ceea-ce-există poate vin­


deca instantaneu şi pe care îl poţi recrea în toate aspectele vieţii
tale.

Practică această metodă de ridicare în cel de-al şaptelea plan al


existenţei. Ea va deschide multe porţi în mintea ta şi îţi va sti­
7
M etoda avansată de t e r a p ie T eta

mula neuronii din creier să te conecteze cu energia creaţiei.


Metoda nu te conduce undeva în afara universului cunoscut, ci
în partea cea mai interioară a fiinţei tale, pe care poate că nu
ai mai experimentat-o până acum. Ea te conduce în universul
tău lăuntric. De aceea, unii oameni văd imaginea în oglindă a
fiinţei lor atunci când ajung în cel de-al şaptelea plan.
Atunci când ajungi în acest plan, tu ajungi practic la înce­
putul tuturor lucrurilor. Aici, vei înţelege că eşti conectat cu
absolut toate lucrurile.

METODA EXPANSIUNII

O altă modalitate de a ajunge în cel de-al şaptelea plan este


metoda expansiunii. Nu încerca însă această metodă decât dacă
ai exersat-o pe prima şi te-ai familiarizat cu faptul că eşti încon­
jurat de energie şi că faci parte integrantă din Tot-ceea-ce-există.

Aşează-te într-un scaun confortabil sau pe o canapea şi inspiră pro­


fund. Imaginează-ţi că ai devenit una cu scaunul pe care stai, la ni­
vel molecular. Moleculele tale şi cele ale scaunului se transferă de
la unul la celălalt. Conectează-te cu aceste molecule. Devino una
cu ele.

în continuare, imaginează-ti că la nivel molecular faci parte inte­


grantă din tot ceea ce există în cameră. Dilată-te şi mai mult şi de­
vino una cu întreaga lume exterioară.

Imaginează-ţi că eşti una cu zona în care locuieşti, apoi cu ţara în


care te afli.

Imaginează-ţi că faci parte integrantă din întregul Pământ, că eşti


conectat cu acesta, cu continentele şi cu oceanele, cu fiecare cre­
atură, cu fiecare naţiune a planetei, până când simţi că eşti una cu
întregul Pământ.

Imaginează-ţi că devii una cu Universul.

8
D e sc o pe ră c e l de -a l ş a p t e le a p la n

lmaginează-ţi că devii una cu toate luminile alb-strălucitoare.

Imaginează-ţi că devii una cu substanţa gelatinoasă.

în final, imaginează-ţi că devii una cu lumina albă cu irizaţii care re­


prezintă cel de-al şaptelea plan al existenţei. Vei simţi furnicături prin
întreaga fiinţă.

Inspiră din nou profund şi deschide ochii. Bun venit în cel de-al şap­
telea plan al existenţei. într-adevăr, tu nu eşti separat de Dumnezeu,
ci eşti una cu el - cu Tot-ceea-ce-există.

SCURTĂTURA

Dacă ai trecut de câteva ori prin acest proces, vei descoperi că


poţi ajunge instantaneu în cel de-al şaptelea plan, prin simpla
ta intenţie. Creierul tău îşi va forma în acest scop o scurtătură.
Reţine, noi vorbim aici de cel de-al şaptelea plan, nu de
cel de-al şaptelea n ivel Există foarte multe nivele în interiorul
planurilor existenţiale. De aceea, dacă îţi stabileşti intenţia de
a ajunge pe cel de-al şaptelea nivel vei ajunge de fapt în planul
cinci.

RECENTRAREA

Atunci când te întorci din cel de-al şaptelea plan şi îţi reinte­
grezi conştiinţa în spaţiul curent, există o modalitate corectă
de recent rare în sine. In acest scop, este foarte important să îţi
retrimiţi conştiinţa / energia în centrul Pământului, iar apoi să
o readuci în spaţiul tău personal.
Atunci când se reintegrează în spaţiul lor personal după
ce şi-au trimis conştiinţa în spaţiul unei alte persoane pentru
o lectură sau o şedinţă terapeutică, unii oameni nu îşi filtrează
esenţa prin intermediul Realităţii Omniprezente (Tot-ceea-ce-
există) înainte de a se reconecta cu corpul lor. Cel mai bine
este să te conectezi cu Tot-ceea-ce-există înainte de a reintra în
spaţiul tău.
9
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

CREATORUL
Mulţi oameni cred că atunci când se duc în cel de-al şaptelea
plan se înalţă în cosmos. în realitate, aşa cum am explicat deja,
ei fac o călătorie în interiorul lor; al energiei, în nucleul atomic.
Aceasta este o modalitate de reamintire a sufletului că noi
suntem conectaţi cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
în multe culturi, Creatorul este imaginat ca fiind un zeu
masculin. Cel de-al şaptelea plan reprezintă însă o energie ce
creează Totul. La acest nivel nu mai există polaritate (masculin
/ feminin), ci doar energia creaţiei care sălăşluieşte în noi toţi.
Una din instructoarele certificate de mine nu putea înţe­
lege ideea că Dumnezeu (Creatorul) este omniprezent şi că noi
facem cu toţii parte integrantă din el. De aceea, am încercat
personal să o conduc în cel de-al şaptelea plan, pentru a o ajuta
să înţeleagă. Femeia a izbucnit în lacrimi şi mi-a spus că Dum­
nezeu (Creatorul) este prea departe de ea. I-am răspuns:
- Când vei ajunge în cel de-al şaptelea plan şi vei des­
chide ochii în faţa energiei a Tot-ceea-ce-există, vei vedea aici o
reflexie a ta.
Cât timp am predat însă cursul, nu a înţeles niciodată acest
concept. S-a ancorat tot timpul în vechile ei convingeri, nefiind
capabilă să asculte cu adevărat ce îi spuneam.
Unul din scopurile Terapiei Teta este lucrul cu convingerile
n vederea eliminării blocajelor care te împiedică să realizezi că
joţi ajunge în cel de-al şaptelea plan şi căfa c i p a rte integrantă
Jin Tot-ceea-ce-există. Acesta este nivelul energetic pe care tre-
ouie să îl înţelegi pentru a putea aplica cursul ADN 3.

CONECTAREA CU DIVINUL

O altă posibilitate constă în ascensiunea directă a conştiinţei


pentru a te conecta cu Creatorul. Cea mai bună cale pe care am
descoperit-o în acest scop este următoarea:

1. Extrage prin tălpi energia din centrul Pământului.

2. Lasă această energie să urce în fiinţa ta.

10
D e sc o pe r ă c e l d e -a l ş a p t e l e a p l a n

în acest fel, chakra-e\e tale se vor deschide automat şi îţi vei activa
energia kundalini. Această energie conduce automat la Creatorul a Tot-
ceea-ce-există şi la cel de-al şaptelea plan.

Este foarte important să urmezi această procedură, căci ea îţi va


deschide chakra-ele şi o va ridica în mod corect şi fără pericole
pe kundalini. Experienţa personală m-a învăţat că dacă energia
kundalini este activată prea rapid, ea poate tensiona organele
interne ale corpului.

11
Ca p it o l u l 3

L ecturi avansate

Lecturile în cadrul metodei de Terapie Teta folosesc frecvenţa


undelor cerebrale Teta, care are o serie de proprietăţi foarte
interesante. Oamenii de ştiinţă au descoperit că anumite frec­
venţe cerebrale (îndeosebi Alfa, Teta şi Teta-Gama):

• Alină stresul şi favorizează reducerea substanţială şi de


lungă durată a anxietăţii.
• Facilitează relaxarea fizică profundă şi claritatea mentală.
• îmbunătăţesc capacitatea verbală şi performanţele verbale
asociate cu coeficientul de inteligenţă.
• Sincronizează cele două emisfere cerebrale.
• Stimulează imaginaţia mentală spontană şi gândirea
creatoare imaginativă, promovează euforia şi stimulează
secreţia de endorfine.

Ori de câte ori te conectezi cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există


în starea Teta, tu activezi căile neurologice din lobul frontal al
creierului tău. Aceasta este partea din creier care corespunde
reacţiei de tip placebo. Cu cât vei susţine mai mult timp starea
Teta, cu atât mai bine dezvoltată va deveni această parte cere­
brală, făcându-te să te simţi uşor euforic ori de câte ori vei ieşi
din starea Teta.
La început este posibil să nu poţi susţine uşor starea Teta,
dar pe măsură ce vei avansa în practica ta vei putea menţine
această frecvenţă chiar şi în prezenţa a 50 de oameni, pe o
stradă aglomerată sau în mijlocul haosului şi al zgomotelor. De
13
M etoda avansată de T e r a pie T eta

bună seamă, este infinit mai uşor să atingi starea meditativă


divină intr-un mediu armonios şi liniştit, dar viaţa ne rezervă
tot felul de surprize, astfel încât nu este întotdeauna uşor să
ne permitem acest lux. De aceea, este foarte important să ne
putem menţine trezite capacităţile intuitive chiar şi în mijlocul
agitaţiei. Mintea noastră trebuie antrenată să intre instantaneu
în starea divină Teta înainte ca mintea noastră conştientă să ne
facă să ne îndoim de capacităţile noastre prin temerile sale.

LECTURA
Pentru a-ţi antrena creierul să facă o lectură sau o şedinţă tera­
peutică, aplică următorul proces (aceasta este versiunea sim­
plificată a unui proces mai elaborat şi mai extins pe care îl
predau începătorilor şi pe care l-am descris în cartea Terapia
Teta):

1. Focalizează-te în chakra inimii.


2. Trimite-ţi energia către centrul Pământului.
3. Readu-ţi energia în corp, pentru a-ţi deschide chakra-e\e şi pentru
a-ţi activa energia kundalini.
4. Trimite-ţi energia în sus, prin chakra coronară.
5. Treci succesiv prin toate planurile existenţei, folosind calea indicată
ce conduce la Tot-ceea-ce-există.
6. Stabileşte conexiunea cu cel de-al şaptelea plan al existenţei şi cu
Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
7. Dă comanda (stabileşte-ţi intenţia) de a fi martorul unei lecturi.
8. Pătrunde în spaţiul personal al clientului şi observâ-i interiorul
corpului.
9. După ce ai terminat, ieşi din spaţiul său personal (prin chakra sa
coronară), purifică-te imaginându-ţi că laşi o cascadă de apă sau
de lumină alb-strălucitoare să se reverse asupra ta, iar apoi
pătrunde din nou în corpul tău prin chakra ta coronară. în final,
14
LEC TU RI AVANSATE

trimite-ţi conştiinţa către centrul Pământului-Mamă pentru a te


centra, iar apoi lasă această energie să pătrundă în corpul tău prin
tălpi şi ridic-o până în creştetul capului.

Când acest proces va deveni spontan, nu va mai trebui să îi


repeţi toţi paşii în mod mecanic. Te vei putea conecta într-o sin­
gură clipă cu centrul Pământului, trimiţând apoi energia până
în creştetul capului tău. Aflat în această stare de conştiinţă Teta,
vei putea parcurge întreaga cale prin planurile existenţele până
la Creator şi te vei uni aici cu energia divină a Creatorului a Tot-
ceea-ce-există în cel de-al şaptelea plan al existenţei.

RĂSPLATA PARCURGERII CĂII

Calea indicată te ajută să îţi focalizezi mai uşor conştiinţa şi te


fereşte de atracţiile primelor şase planuri ale existenţei. Ea con­
ţine un tipar ascuns al activării care îţi va stimula creierul şi îţi va
îmbunătăţi capacitatea de a realiza lecturi şi şedinţe terapeutice.
Folosirea continuă a căii recomandate te va ajuta să înţelegi
şi să foloseşti energia Existenţei Omniprezente (Tot-ceea-ce-
există), căci de fiecare dată când vei avansa în sus de-a lungul
luminilor albe, trecând prin cele negre până la cea mai străluci­
toare dintre ele, diferite părţi ale creierului tău se vor conecta
cu cele şapte planuri şi cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
Atunci când avansezi în sus către Creator, conştientizează
activarea lobului tău frontal, a glandei tale pineale, a celei pitui-
tare şi a hipotalamusului. O undă de energie va activa toate aceste
părţi ale creierului. Pe scurt, ori de câte ori vei parcurge calea
indicată mai sus, tu îţi vei exersa practic „muşchii” creierului tău,
pe care cel mai probabil nu i-ai mai folosit de foarte mult timp.
Poate că te întrebi: „Şi cu ce mă voi alege în urma acestui
proces?” Răsplata ta va fi aceea că vei găsi tot ceea ce cauţi fără
să ştii. Vei descoperi o stare de pace interioară, de puritate şi de
bucurie pe care nici nu ţi-o poţi imagina la ora actuală. Această
stare va fi de lungă durată şi nu se va disipa cu una cu două. Vei
avea apoi responsabilitatea de a o împărtăşi cu ceilalţi oameni
din jurul tău (pentru că aşa este frumos).

15
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

ASCENSIUNEA

Eu cred că atunci când ne înălţăm până în cel de-al şaptelea


plan, noi parcurgem o călătorie interioară sim ultan cu una
exterioară, prin infinitatea Creaţiei. Noi călătorim în interiorul
creierului nostru, de-a lungul căilor neuronale ale corpului,
până în însăşi energia atomică ce există în interiorul fiecărei
molecule.
Vom ajunge astfel la conştiinţa faptului că noi suntem
conectaţi cu fiecare moleculă, cu fiecare atom şi cu energia aso­
ciată cu particulele subatomice. Acesta este primul pas al ascen­
siunii. Această conştiinţă interioară ne va ajuta să înţelegem că
nu suntem obligaţi să participăm la incredibila competiţie care
există în această lume şi să ieşim din marea bătălie a dualităţii.
Fantastica putere a Universului există în interiorul nostru şi ne
aşteaptă să ne unim conştiinţa cu ea. De îndată ce vom recu­
noaşte această putere prin intermediul undei cerebrale Teta,
ea va inunda întregul macrocosmos al vieţii noastre de zi cu
zi, dilatându-se către toate planurile existenţei până la imensul
macrocosmos al Creatorului a Tot-ceea-ce-există.

COMANDA

Vletoda de Terapie Teta se bazează pe comenzile date minţii


noastre subconştiente să facă anumite lucruri. Aceste lucruri
sunt observate apoi prin intermediul vizualizării. Este foarte
important să înţelegem că atunci când dăm o astfel de comandă
noi nu punem nicio clipă Ia îndoială - nici la nivelul minţii
noastre conştiente, nici la cel al minţii noastre subconştiente -
faptul că această comandă ne va fi îndeplinită. în acest fel, noi
eliminăm din fiinţa noastră orice îndoială legată de valoarea
noastră, de capacităţile noastre etc. Comanda este unicul rol
activ pe care trebuie să îl îndeplinim pentru a declanşa pro­
cesul de vindecare.
Trebuie să înţelegem însă foarte precis ce înseamnă această
comandă. în acest scop, trebuie să ne antrenăm să facem dife­
renţa între o com andă şi o rugăm inte atunci când comunicăm
cu divinul.
16
L ectu ri avansate

Unul din cele mai importante lucruri pe care ni le oferă


Terapia Teta este capacitatea de a comunica cu divinul, nu de
a-i adresa rugăminţi. Metoda nu a fost creată pentru a-i adresa
lui Dumnezeu o întreagă listă a dorinţelor noastre egoiste mai
mari sau mai mici.
De asemenea, Terapia Teta nu este un monolog adresat
unui Creator invizibil, ci un dialog direct cu acesta, care pre­
supune inclusiv ascultarea lui. Cu alte cuvinte, este un proces
autentic de comunicare cu divinul.

CONŞTIENTIZAREA ÎNDEPLINIRII COMENZII

Comanda dată nu poate opera decât dacă îndeplinirea ei (vin­


decarea sau manifestarea dorită) este conştientizată direct.
Există o Lege care spune că „Aspectul care nu este observat
direct nu este manifestat.”
Investigaţiile mele mi-au demonstrat că foarte mulţi vinde­
cători se grăbesc să părăsească trupul clientului lor înainte de a
încheia observarea procesului de vindecare. Dacă nu vei conşti­
entiza încheierea acestui proces, el nu vaf i complet.

PURIFICAREA

începătorii sunt învăţaţi să se purifice de orice energie rezi­


duală rămasă de la client într-un curent de apă sau de lumină
alb-strălucitoare atunci când se întorc în spaţiul lor personal.
Practicanţii avansaţi nu mai trebuie să facă însă acest lucru,
căci ei ajung să practice lecturile şi şedinţele terapeutice
direct pe nivelul energiei perfecte a Realităţii Omniprezente
(Tot-ceea-ce-există).

UŞOR, DELICAT

O undă cerebrală Teta filtrată de energia Creatorului este


extrem de delicată, aşa că nu trebuie manifestată prin gesturi
fizice. Mi-am văzut de multe ori cursanţii dându-şi ochii peste
cap atunci când ţin lecturi sau le-am văzut corpul intrând în
trepidaţie la fel ca un diapazon. Unii oameni fac chiar gesturi şi
17
M etoda avansata de T e r a pie T eta

mişcări ca şi cum s-ar screme să elimine un scaun dificil! După


părerea mea, cu toţii se forţează prea tare.
Cea mai bună modalitate de a pătrunde în spaţiul personal
al unei alte persoane constă în a te lăsa dus de val, la fel ca o
pană delicată dusă de cea mai mică adiere de vânt. Pătrunde
ca şi cum ai fi p arte integrantă din corpul clientului, nu ca şi
cum ai fi separat de el. Toate părţile corporale sunt înzestrate
cu inteligenţă şi cu organe de percepţie. Celulele corpului cli­
entului îţi pot simţi conştiinţa, iar dacă macrofagele te consi­
deră un intrus, sistemul imunitar va munci excesiv pentru a
contracara ceea ce el percepe ca pe o agresiune din partea unui
invadator străin. De aceea, pătrunde delicat şi uşor, cu mult res­
pect, ca şi cum ai avea permisiunea organismului. Gândeşte-te
că pătrunzi în templul sacru al clientului tău.

FOCALIZAREA
Atunci când cineva îţi solicită o lectură, trebuie să rămâi foca­
lizat asupra energiei sale. Pe de altă parte, dacă te vei concentra
prea tare să nu îţi pierzi focalizarea, rişti să ratezi anumite infor­
maţii. Secretul lecturilor terapeutice este focalizarea şi menţi­
nerea stării Teta.
Dacă ţii o altfel de lectură, de pildă una legată de cariera
clientului, trebuie să porneşti de la premisa că astfel de infor­
maţii nu sunt întotdeauna uşor de obţinut, căci clientul tău este
diferit de tine. De aceea, vei avea nevoie de foarte multă disci­
plină. Atunci când am început să practic această metodă, am dat
de ştire Universului că mă aştept ca Dumnezeu să îmi trimită
clienţi fără ca eu să îmi fac publicitate (oameni care au auzit
despre mine de la alţi clienţi), dar acest lucru nu m-a împie­
dicat să m ă prezin t la birou în fiecare zi şi să aştept ca telefonul
să sune. Cu alte cuvinte, am avut grijă să îmi îndeplinesc rolul
ce îmi revenea.
Am auzit mulţi oameni spunând: „Astăzi nu am chef să ţin
lecturi”, după care se întreabă de ce nu au o clientelă solidă.
Eu una m-am prezentat în fiecare zi la birou şi nu am refuzat
niciun client, inclusiv serile sau în weekenduri, dacă atunci
erau disponibili clienţii.
18
L e c tu ri avansate

Unii dintre cursanţii mei absolvenţi sunt speriaţi să nu gre­


şească în timpul unei lecturi. înţeleg foarte bine acest proces.
Personal, am ţinut mii de lecturi, dar chiar şi astăzi inima îmi
bate cu putere înainte de a începe o şedinţă cu un client. Din
fericire, de îndată ce mă înalţ şi mă conectez cu Creatorul, totul
revine la normal. Ori de câte ori intru în starea Teta, eu ştiu că
Dumnezeu va avea grijă de corectitudinea procesului.
Din păcate, eu nu îi pot spune nimănui cât timp va dura
până când va ajunge să stabilească o conexiune solidă şi o
comunicare pură cu Creatorul. Oamenii sunt extrem de dife­
riţi, căci au sisteme de convingeri extrem de diferite.
Ceea ce ştiu cu siguranţă este că după o zi lungă de lucru
cu numeroşi clienţi, rămân întotdeauna recunoscătoare unuia
dintre ei pentru faptul că m-a inspirat. De aceea, îi spun întot­
deauna Creatorului: „Iţi mulţumesc, Doamne, pentru că mi-ai
trimis această persoană.”
Una din aceste persoane a fost o femeie care a paralizat
din cauza unei scleroze multiple. Am lucrat împreună cu ea
asupra sistemului său de convingeri, iar la sfârşit mi se părea
că ea îmi oferă mie o şedinţă terapeutică, nu invers. Femeia
nu m-a întrebat nicio clipă: „Mă poţi vindeca?”, ci mi-a spus tot
timpul: „Ce trebuie să fac pentru a-1 face pe Creator mândru
de mine?”
După astfel de lecturi inspiraţionale nu numai că îmi
recapăt încrederea în sine, dar rămân cu o stare de euforie care
durează zile la rând.

IMAGINEA
Imaginea clientului legată de practicantul Teta reprezintă un
aspect foarte important al lecturii. Ca practicant, trebuie să îţi
pui întotdeauna o mască de iluminare relativă. Responsabili­
tatea ta constă în a-1 apropia pe client de divin, nu în a-i spori
neîncrederea. Tu nu îţi poţi permite luxul de a-1 lăsa pe client
să vadă că eşti afectat din punct de vedere emoţional. Cel mai
probabil el are anumite aşteptări legate de tine, iar responsa­
bilitatea ta este să te ridici la înălţimea acestor aşteptări. Iată
câteva sfaturi în această direcţie:
19
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

• Nu te lăsa prins în drama / trauma clientului tău. Nu


este niciodată indicat să faci o criză emoţională în
faţa unui client! Acest lucru nu va face decât să îţi
blocheze conştientizarea (observarea prin vizualizare a)
vindecării.
• înainte de a te împrieteni cu un client, întreabă Creatorul
dacă este bine (în interesul lui) să faci acest lucru.
• Vor exista momente în care clienţii veniţi pentru o lectură
vor cădea pradă unei crize emoţionale. Unii dintre ei
vor începe chiar să ţipe la tine. Astfel de momente te pot
dezechilibra foarte uşor, dar trebuie să înţelegi că în nouă
cazuri din zece ele nu au nimic de-a face cu tine.
• In calitate de vindecător, tu ai responsabilitatea de a-ţi
păstra calmul şi pozitivitatea chiar şi în cele mai adverse
circumstanţe. Nu lăsa niciodată clientul să vadă că depui
un efort. La sfârşitul zilei trebuie să fii reintegrat în corpul
tău, centrat, purificat de negativitate şi într-o stare de spirit
extrem de pozitivă. Dacă doreşti să ai grijă de alţii, trebuie
să înveţi mai întâi de toate să ai grijă de tine.
• Se poate întâmpla să te laşi ghidat (fară să îţi dai seama)
de proiecţiile negative ale subconştientului clientului tău
atunci când îl tratezi. Tratează-ţi întotdeauna clienţii cu
bunătate, prin gânduri, cuvinte şi fapte. în acest scop, este
important să iaci diferenţa între sentimentele, programele
şi convingerile tale şi cele ale clienţilor tăi.

ASCULTAREA DIVINULUI

Este important să îţi dezvolţi capacitatea de a „nu asculta prin


urechile egoului tău”. învaţă să asculţi adevărul şi explicaţiile
Creatorului care te pot ajuta să îţi tratezi clientul.
Ascultarea gândurilor unei alte persoane poate fi dificilă,
mai ales dacă aceasta gândeşte că te urăşte din toată inima!
Ceea ce contează este să îţi poţi spune (cât mai frecvent) că
„iubeşti persoana respectivă aşa cum este”.
20
L ectu ri avansate

CONFIDENŢIALITATEA

Păstrează secretul asupra lucrurilor confidenţiale şi conside-


ră-le sacre. Nu bârfi şi nu da nume atunci când povesteşti despre
clienţii tăi. Dacă sesizezi că cineva este în pericol şi nu poţi face
nimic în această direcţie, lasă Creatorul să te călăuzească.

FALSA MORALITATE

Nu este întotdeauna uşor să nu te implici într-o lectură dato­


rită convingerilor tale morale. Eu cred că atunci când cineva
îmi împărtăşeşte un secret de gen: „Am o relaţie extraconju-
gală cu cutare”, nu este de datoria mea să consider acest lucru
greşit. Prefer să mă înalţ în cel de-al şaptelea plan şi să întreb
Creatorul care este adevărul legat de această situaţie. în parti­
cular, opinia mea este că orice om care face rău unei alte per­
soane greşeşte, dar în timpul lecturilor pe care le ţin prefer să
îmi păstrez părerile doar pentru mine.
Practicarea adevărului nu înseamnă să îi spui clientului tău
pe un ton de reproş: „Văd că ai o relaţie extraconjugală”, căci
este important să onorezi inclusiv adevărul persoanei din faţa
ta. Atunci când ţin lecturi, mi se întâmplă de multe ori să le cer
diferite păreri clienţilor mei astfel încât să nu vorbesc eu însămi
despre lucruri pe care îmi dau seama că ar putea dori să mi le
ascundă.

„DE CE?"

In calitate de practicanţi, ni se întâmplă de multe ori să credem


că trebuie să înţelegem „de ce” se petrec lucrurile aşa cum se
petrec în timpul unei lecturi. în realitate, nimeni nu ne obligă
să devenim captivi în drama emoţională a clientului din faţa
noastră. De aceea, porneşte întotdeauna de la premisa că
„aceasta este situaţia” şi nu te întreba de ce. De pildă, dacă prac­
tici o vindecare, porneşte de la premisa că boala „există” şi tre
buie schimbată. Dacă la baza ei stă o componentă emoţionali
înseamnă că există o convingere care trebuie eliminată sau ui.
sentiment superior care trebuie insuflat. Nu te ataşa însă nicio­
dată emoţional de cauzele unei boli.
21
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

Spre exemplu, în cazul în care cauza emoţională a unei boli


este asociată cu durerea provocată de un soţ sau o soţie infi­
delă), tu nu ai datoria să încerci să înţelegi ce anume a stat
la baza comportamentului soţului sau soţiei, ci doar că acesta
există. Tot ce trebuie să faci este să schimbi programele aso­
ciate cu soţul sau soţia. Atunci când practici Terapia Teta nu
toate detaliile îţi vor fi clare.

ADEVĂRUL
Atunci când ţii o lectură, solicită întotdeauna adevărul cel mai
înalt. Spune-i Creatorului: „Arată-mi adevărul cel mai înalt.”
Dacă energia cu care te conectezi te face să simţi o stare de
haos, de teamă sau de mânie, cel mai probabil ea nu reprezintă
adevărul cel mai înalt. Această vibraţie induce întotdeauna o
stare de calm.
De pildă, să spunem că te afli într-o zonă periculoasă din
oraş şi o voce interioară îţi spune calm: „A sosit vremea să
pleci!” Dacă îţi păstrezi calmul şi seninătatea în urma ascultării
acestui mesaj, el este cu siguranţă autentic.
Practica adevărului este destul de curioasă. Un adevăr este
că în lume există lucruri îngrozitoare şi că dacă îţi doreşti să fii
un bun practicant al intuiţiei va trebui să vezi în egală măsură
lucrurile rele şi pe cele bune. Dacă începi să vezi adevărul lăun­
tric al oamenilor, este posibil să nu îţi mai doreşti vreodată să
lucrezi cu ei! Va trebui să primeşti instrucţiuni de la Creator
legate de cum poţi iubi o persoană în pofida lucrurilor pe care
Ie vezi în interiorul ei.
Toţi oamenii sunt produsul moştenirii lor genetice şi al
educaţiei primite în copilărie. Dacă ai pu tea vedea întregul
a d evă r a l unei persoane, nu a i m a i f i ten tat să o ju d eci atât
de aspru.
Dacă cineva apelează la tine pentru o lectură şi sesizezi că
este o persoană instabilă, te afli într-o situaţie dificilă. Ce tre­
buie să faci? Să o refuzi? Să îi spui că ştii adevărul legat de ea
sau să o ajuţi cu blândeţe şi calm? Este înţelept să procedezi
astfel? Este persoana periculoasă? Toate aceste întrebări îţi vor
trece prin minte. Răspunsul corect este că oamenii instabili au
22
L ectu ri avansate

aceeaşi nevoie de ajutor ca şi ceilalţi, atât timp cât nu te pun


într-un pericol personal.
Dacă vei începe să practici această cale şi să intri în comu­
niune cu Creatorul, va trebui să înveţi să te fereşti de egoul
uman - atât de al tău cât şi de al celorlalţi. Tu nu vei putea cădea
pradă egoului tău dacă vei porni de la premisa că cel care face
întreaga lucrare şi care îţi permite să asişti la procesul de vin­
decare este Creatorul. în acest fel, nu ai de ce să te simţi împo­
vărat atunci când cineva vine la tine şi îţi spune: „T\i eşti ultima
mea speranţă.” Cel mai bun răspuns pe care îl poţi da unei
astfel de persoane este: „Creatorul te poate vindeca, iar eu mă
voi ruga pentru tine.” în acest fel, îţi vei ţine egoul la distanţă.
Explorează-ţi conştiinţa şi vezi dacă ai nevoie de următoa­
rele nuanţe ale adevărului:

„Sunt în siguranţă atunci când percep adevărul.”


„înţeleg cum arată adevărul.”
„înţeleg adevărul realităţii altei persoane.”
„Sunt capabil să discern adevărul cel mai înalt cu ajutorul
Creatorului a Tot-ceea-ce-există.”

DISCERNEREA ADEVĂRULUI:
DE UNDE PROVIN GÂNDURILE TALE?

Oamenii pornesc întotdeauna de 1a premisa că Dumnezeu (Cre­


atorul) îmi vorbeşte nonstop şi că eu ştiu tot timpul ce trebuie
să fac. în realitate, am şi eu gânduri aleatorii care îmi pătrund
în minte şi trebuie să discern dacă acestea provin de la Creator
sau sunt simple gânduri egotice.
Trebuie să ştii că mintea procesează în permanenţă mii de
gânduri. Soţul meu, Guy, îmi spune câteodată că nu are niciun
sens să ne certăm din cauza gândurilor sale pe care le aud,
căci acestea sunt gânduri aleatorii care îi trec prin minte. Este
adevărat că un gând poate fi expulzat chiar când intră în minte
şi că - oricum - nimeni nu îşi transpune în fapt majoritatea
gândurilor. De aceea, este important să te focalizezi tot timpul

23
M etoda a yan sată de T e r a pie T eta

asupra gândurilor care provin de la Creator, deosebindu-le de


cele care nu provin de la el... lucru care necesită o anumită
practică. O altă complicaţie derivă din faptul că unii oameni îşi
ascultă ghizii spirituali, iar aceştia au propriile lor opinii.
Atunci când ţii o lectură, tu trebuie să practici acelaşi discer­
nământ legat de gândurile clientului tău. Uneori este posibil să
sesizezi teama sa cea mai mare. Puţini oameni realizează că în
lumea lecturilor psihice nu există secrete, cel puţin nu pentru
persoanele foarte intuitive. întotdeauna mi se pare amuzant
când un client care vine pentru o lectură psihică încearcă să îşi
pună o pavăză. Dacă un client îţi dă acordul său verbal, iar apoi
încearcă să te blocheze, te conduce practic singur la gândurile
pe care doreşte să le ascundă de tine.
Universul nu cunoaşte secrete. Dacă vei porni de la această
premisă şi îţi vei trăi viaţa ştiind că orice om îţi poate citi
sufletul, viaţa ta se va schimba dramatic. Cel puţin în cazul meu
s-a întâmplat acest lucru.
Ca practicant Teta, este important să îţi antrenezi discernă­
mântul mental. Trebuie să fii întotdeauna sigur că faci distincţia
corectă între informaţiile care provin de la Creatorul a Tot-ce-
ea-ce-există şi cele care provin de la client, fără a te închide în
faţa vibraţiilor importante şi fără a te suprasolicita mental.

întrebarea p e care trebuie să ţi-o pu i este întotdeauna:


„Este acesta adevărul Creatorului?"

Ca ilustraţie, doresc să îţi relatez cazul unei vizite pe care mi-a


făcut-o cumnatul meu. Acesta avea probleme cu un cancer,
iar la vremea respectivă situaţia se înrăutăţise. Când a intrat
în cameră, primul gând care mi-a trecut prin minte a fost: „O,
Doamne, cancerul s-a generalizat!” în realitate, s-a dovedit că
gândul nu îmi aparţinea mie, ci era a l lui. Gândul m-a lovit însă
în plin şi pentru o clipă am intrat într-o panică absolută, cel
puţin până când m-am înălţat în cel de-al şaptelea plan şi l-am
întrebat pe Creator care era adevărul. Mi s-a răspuns că boala
nu era „generalizată”, ci era localizată într-un anumit loc. Acest
răspuns a fost confirmat ulterior de medicii cumnatului meu.

24
LEC TU RI AVANSATE

Informaţia pe care am cules-o într-o primă instanţă a provenit


de la teama lui, nu de la adevăr.

ADEVĂRUL CREATORULUI

In timpul unei lecturi poţi percepe adevărul clientului (ade­


vărul pe care şi l-a creat singur), dar adevărul Creatorului poate
fi diferit de acesta.
Cu mulţi ani în urmă, înainte de a-1 cunoaşte pe Guy, am
avut o relaţie cu un bărbat cu care nu eram compatibilă. Am
rămas totuşi împreună cu el pentru că mă temeam de schim­
bare, şi dat fiind că situaţia era în permanenţă volatilă, ezitam
să pun capăt relaţiei.
In acea perioadă am avut mai multe conversaţii cu Dum­
nezeu. Adevărul meu legat de situaţia în care mă aflam era
întotdeauna diferit de cel al Creatorului. Adevărul Creatorului
era simplu: „Această persoană a intrat în viaţa ta şi tu i-ai permis
să te calce în picioare. Ai fi putut să îi spui «nu» sau să rezolvi
situaţia în numeroase alte feluri, dar nu numai că nu ai făcut-o,
Vianna, ci chiar i-ai permis să te calce în picioare. Tu singură
ţi-ai creat drama în care te complaci.”
La vremea respectivă eram incapabilă să recunosc că nu
eram fericită şi că îmi doream o schimbare. Acest gând mă
speria, aşa că îmi găseam singură pretexte pentru a rămâne
în acea situaţie. Adevărul Creatorului a continuat să îmi vor­
bească: „Tot nu ai terminat? îţi doreşti sau nu să te schimbi?
Vrei să afli cum? E simplu: trebuie să te eliberezi de orice obli­
gaţie pe care o simţi faţă de această persoană. Schimbă-ţi siste­
mele de convingeri şi această persoană va dispărea singură din
viaţa ta.”
Sinceră să fiu, înainte de a-1 întâlni pe Guy, nu ştiam cum să
mă las iubită. în general eram suficient de inteligentă să ies sin­
gură din relaţiile pe care le aveam atunci când acestea nu ma
mergeau, dar nu mi-am putut găsi actualul soţ până când nu
am renunţat la un anumit program subconştient pe care l-am
avut multă vreme. într-un fel, cred că îmi alegeam inconştient
partenerii pornind de la criteriul că i-aş putea părăsi cândva.
Când l-am cunoscut pe Guy, a fost prima dată în viaţa mea când

25
5

M etoda avansata de T e r a p ie T eta

mi-am putut imagina că voi îmbătrâni lângă el. Nu întâmplător,


exact acela a fost momentul în care mi-a fost revelat lucrul cu
convingerile.
Eu cred că pe măsură ce evoluăm, noi ne apropiem de
familia sufletului nostru.
Mai cred că un aspect important al adevărului nostru divin
constă tocmai în reunirea cu această familie şi în lucrul cu con­
vingerile noastre.
In sfârşit, eu cred că ne aflăm aici pentru a ne conecta
cu energia Creatorului nostru şi pentru a învăţa. Acesta este
lucrul cel mai important: să învăţăm ceva minunat din această
existenţă. Personal, am învăţat multe lucruri minunate de la
diferiţi oameni din viaţa mea.
Dacă ai dificultăţi în căsnicie sau într-o relaţie, fă-ţi un test
energetic în căutarea următoarelor programe:

„Merit să fiu iubit.”


„Ştiu că sunt în siguranţă atunci când sunt iubit.”
„Ştiu ce înseamnă să fii fericit.”
„Este greşit să te simţi fericit.”
„Atunci când eşti fericit, eşti egoist.”
„Dacă îmi voi permite să fiu fericit, mi se va întâmpla ceva
rău.”
„Dacă mă voi apropia de cineva, acesta îmi va face rău.”

Dacă devii conştient de vreunul din aceste programe negative,


aminteşte-ţi că cel puţin o parte dintre ele te-au ajutat cândva
să supravieţuieşti şi chiar să prosperi. Nu te lăsa copleşit şi nu
gândi în termenii: „Of, am a tâ tea probleme de care trebuie
să mă eliberez.” Gândeşte mai degrabă în termenii: „Am mult
de lucru cu mine însumi, dar ştiu că atunci când voi termina
voi fi un om mai bun. Voi înţelege de ce am sistemul de con­
vingeri actual şi voi şti când va trebui să îmi schimb aceste
convingeri.”

26
LECTURI AVANSATE

PROIECŢIA CONVINGERILOR
Unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să le eviţi
atunci când faci lecturi psihice este proiecţia convingerilor tale
asupra celorlalţi. Spre exemplu, dacă ai probleme cu consoarta,
poţi fi atât de dezechilibrat din punct de vedere emoţional de
propria ta situaţie încât poţi crede că toată lum ea are pro­
bleme cu consoarta.
Personal, am învăţat cât de uşor este să faci astfel de pro­
iecţii de la un tânăr care ţinea lecturi psihice în cabinetul meu.
Tânărul era homosexual şi a început să le spună multora dintre
clienţii săi că erau de asemenea homosexuali. Tânărul trăia atât
de intens în propria sa lume interioară încât ajunsese să creadă
că toată lumea era la fel ca el. De aceea, şi-a stabilit ca ţel per­
sonal să le „reveleze” oamenilor că erau atraşi de persoane de
acelaşi sex.
Nu am aflat nimic de acest comportament până când nu
mi s-a confesat o clientă. Aceasta era măritată de 28 de ani, dar
mi-a spus că viaţa ei era pe punctul de a fi întoarsă cu susul
în jos, căci tocmai aflase că era lesbiană. Am întrebat-o de ce
credea acest lucru şi mi-a răspuns că tânărul cu pricina i-a spus
în urma unei lecturi psihice că era în mod incontestabil lesbiană
şi că nu exista nici cea mai mică îndoială în această privinţă.
Am rămas uimită că cineva putea spune astfel de neadevă­
ruri într-o şedinţă psihică. Am întrebat-o:
- îţi iubeşti soţul?
- Sigur că da, mi-a răspuns ea.
- îţi place să faci dragoste cu el?
-D a .
- Atunci nu eşti lesbiană, deci nu te mai gândi la asta!
A trebuit să îi verific apoi şi pe ceilalţi clienţi cărora le-a
ţinut lecturi psihice tânărul. în final, s-a dovedit că pagubei
pe care le-a făcut au fost atât de mari încât m-am văzut nevoit
să îl concediez.
Aşadar, trebuie să fii foarte atent atunci când ţii lecturi psi­
hice. Oamenii se pot dovedi atât de vulnerabili atunci când
apelează la un medium intuitiv încât uneori sunt dispuşi să îi
cedeze acestuia întregul control asupra vieţii lor. De aceea, este

27
M etoda avansată de T e r a pie T eta

foarte important ca atunci când îi vorbeşti cuiva despre viitorul


său, să îi spui că el este cel care îşi creează acest viitor. In caz
contrar, există riscul ca el să creeze ceea ce îi spui tu.
Să spunem că eşti adânc scufundat într-o investigaţie psi­
hică a unui client. Subit, ai o revelaţie şi îi spui:
- O, nu te înţelegi deloc bine cu iubita ta.
Dacă ai ajuns atât de departe cu investigaţia, tu ai sarcina
de a-1 ajuta pe client să îşi rezolve problemele, eventual chiar
să îşi armonizeze relaţia (dacă acest lucru mai este posibil). De
aceea, trebuie să fii foarte atent ce îi spui în continuare. In caz
contrar, rişti să îl determini să rupă relaţia cu iubita sa, iar apoi
să dea vina pe tine.
Nu este exclus ca situaţia clientului să nu aibă nimic de-a
face cu sentimentele iubitei sale, ci mai degrabă cu neîncre­
derea sau cu incapacitatea sa de a simţi iubirea acesteia pentru
el, ori cu grija sa că nu-i va putea face pe plac.
De asemenea, este foarte important să eviţi proiectarea
propriilor tale emoţii asupra situaţiei pe care o investighezi,
îndeosebi dacă a i tu însuţi problem e de cuplu. Aici intervine
lucrul cu convingerile şi cu sentimentele. Clientul trebuie să
aibă de ales între opţiunea de a accepta sau de a nega convin­
gerea că: „Ştiu cum să accept iubirea.” Dacă vei lucra cu convin­
gerile clientului, este foarte posibil ca acesta să realizeze că îşi
doreşte să se reconecteze cu iubita sa. Oricum ar fi, alegerea îi
aparţine în totalitate. Sarcina ta este să îl ajuţi să devină stabil
din punct de vedere emoţional, astfel încât să poată lua deci­
ziile cele mai bune.

PROIECŢIA PERCEPŢIILOR
Noi trebuie să îi tratăm pe ceilalţi cu bunătate, prin gândurile,
cuvintele şi faptele noastre. în acest scop, este important să
cunoaştem intuitiv diferenţa dintre sentimentele, programele
şi convingerile noastre, pe de o parte, şi cele ale celorlalte per­
soane pe de altă parte.
Programele pe care le-am învăţat în copilărie, de gen: „O,
lasă-mă în pace!”, pot deveni în timp proiecţii cu care ne iden­
tificăm în această lume fizică. Noi putem proiecta în exterior
28
L ectu ri avansate

aceste programe prin forme-gând care se pot manifesta pe


toate nivelele: spiritual, fizic, mental şi emoţional. De multe ori,
oamenii ne tratează în funcţie de propriile noastre proiecţii.
Felul în care te percepi şi te proiectezi la nivel conştient
nu este neapărat identic cu cel în care te proiectezi la nivel
subconştient şi psihic. Este posibil să consideri că eşti echi­
librat, dar să descoperi că încă mai ai convingeri rămase din
copilărie care plutesc prin mintea ta subconştientă. Aceste pro­
grame pot genera dezechilibre la nivelul interacţiunilor tale cu
alţi oameni (şi invers).
De aceea, atunci când ţii o lectură psihică, este foarte
important să fii conştient de formele-gând proiectate de client.
In caz contrar, rişti să îl tratezi la unison cu programarea nega­
tivă din subconştientul său.
In mod evident, scopul este să interacţionăm întotdeauna cu
ceilalţi oameni la nivelul celui de-al şaptelea plan. Acest tip de
interacţiune ne înalţă deasupra competiţiei, urii şi geloziei, ca să
nu mai vorbim de emoţiile încă şi mai inferioare care ne împie­
dică să fim tot ce putem fi în relaţie cu ceilalţi, dar şi cu noi înşine.
Noi trebuie să învăţăm să interacţionăm , nu doar să reacţi­
onăm în relaţiile cu ceilalţi oameni. Dacă vom putea face acest
lucru prin schimbarea modalităţii noastre de percepţie intu­
itivă şi de transmitere a mesajelor, atunci vom putea schimba
întreaga lume.
Percepţia informaţiilor este un alt factor important în înţe­
legerea cunoaşterii sacre. Ea depinde de numeroşi alţi factori,
inclusiv de backgroundul persoanei intuitive, de starea sa pre­
zentă de spirit şi de cea fizică, dar şi de nivelul său de dez­
voltare spirituală. Toţi aceşti factori influenţează capacitatea sa
de a asculta şi de a discerne cunoaşterea sacră. Un om intuitiv
trebuie să înveţe să îşi rafineze percepţiile astfel încât să des
copere esenţa acceptării fără interferenţa influenţelor negative
(sau chiar pozitive) ce îi pot bloca dezvoltarea.

ACCEPTAREA CONŞTIENTĂ
Doresc să clarific încă un aspect al lecturilor psihice. într-o
şedinţă de lucru cu convingerile, nu îi poţi cere clientului să
29
I

M etoda avansată de T e r a p ie T eta

îţi acorde permisiunea de a descărca sentimente şi convingeri


/ programe multiple; trebuie să îi ceri permisiunea verbală
pentru fiecare program şi pentru fiecare convingere în parte.
Dacă te conectezi cu Creatorul şi descoperi un sentiment despre
care Acesta îţi spune că i-ar fi de folos clientului tău, tu ai res­
ponsabilitatea de a-i spune acestuia în ce constă sentimentul
respectiv, astfel încât el să aibă posibilitatea de a accepta sau de
a refuza această energie. Poţi merge chiar până la a-1 întreba pe
Creator care sunt ramificaţiile posibile ale acceptării clientului.
Programele / convingerile şi sentimentele nu sunt jucării cu
care ne putem juca şi pe care le putem descărca oricând dorim.
Aceste esenţe provenite de la Creator sunt forţe care schimbă
viaţa şi vibraţia persoanei; de aceea, ele nu trebuie manipu­
late cu inconştienţă nici de către practicant, nici de către client.
Convingerea arogantă a practicantului că ştie mai bine de ce
convingeri şi programe are nevoie o altă persoană şi încercarea
de a le descărca fără permisiunea verbală a clientului său repre­
zintă o chintesenţă a egocentrismului.
De altfel, cel mai adesea mintea subconştientă a clientului
nu va accepta oricum aceste energii, căci este programată să
se protejeze de orice programe cu care nu este familiarizată,
nfluenţele exterioare cum ar fi energiile descărcate şi forme-
•gând care nu sunt acceptate în mod conştient sunt automat
spinse de mintea subconştientă prin ceea ce am putea numi
n „reflex automat de supravieţuire”. Acest reflex este menit să
e protejeze de gândurile şi de emoţiile negative ale celorlalţi
oameni şi ne permite să facem diferenţa între propriile noastre
gânduri şi cele ale altor oameni. în cazul anumitor oameni,
acest reflex funcţionează atât de perfect încât ei nu sunt nicio­
dată afectaţi de gândurile altora. Oamenii intuitivi trebuie să îşi
dezvolte însă capacitatea de a înţelege toate informaţiile care
ajung Ia ei din gândurile celorlalţi şi de la celelalte energii mai
„metafizice”.
Cu toate acestea, fiecare dintre noi trebuie să facem pro­
pria noastră alegere conştientă de a accepta sau nu programele
şi sentimentele, indiferent ce crede altcineva. Spre exemplu, eu
pot crede cu toată fiinţa mea că soţul meu are nevoie de pro­
gramul /convingerea: „Ştiu cum să mă exprim” pe toate nivelele.
30
LEC TU RI AVANSATE

Totuşi, în acord cu Legea Liberului Arbitru din cel de-al şaselea


plan, eu nu pot descărca acest program în interiorul lui în timp
ce sunt într-o altă cameră, aşteptându-mă în acelaşi timp ca el
să îl accepte pe toate nivelele fiinţei sale, căci mintea subcon-
ştientă este condiţionată să respingă astfel de forme-gând. în
mod similar, un practicant Teta nu îşi poate plasa o mână pe
o carte cu descărcări de programe şi o alta pe umărul unui
client, întrebându-1 dacă este de acord să descarce în interiorul
lui toate programele din carte. Mintea subconştientă nu funcţi­
onează aşa, datorită Legii Liberului Arbitru.

LIBERUL ARBITRU Şl LIBERTATEA


VOINŢEI PERSONALE
Liberul arbitru şi libertatea voinţei personale sunt capacităţi
care îi permit omului să facă propriile sale alegeri. Conotaţiile
spirituale ale libertăţii voinţei îi acordă individului dreptul de
a se conecta în mod conştient cu ceea ce consideră el a fi Dum­
nezeul sau Creatorul său. în Terapia Teta, noi avem capacitatea
de a opta liber pentru a ne conecta cu aspectele interioare şi
exterioare ale divinului dinlăuntrul nostru şi din afara noastră.
Deşi avem la dispoziţie instrumente ale m oralei şi respec­
tului faţă de alţi oameni, noi avem libertatea de a le pune sau
nu în aplicare. Creatorul ne iubeşte suficient de mult pentru a
ne permite să ne bucurăm de viaţă fără interferenţe din afară.
Pe măsură ce avansăm prin această existenţă, nouă ne sunt ofe­
rite oportunităţi de a ne crea propriile noastre cărări până când
ajungem să ne găsim adevărata cale. Existenţa noastră în această
lume poate fi percepută ca un proces minunat de învăţare şi de
explorare a diferitelor aspecte fizice, mentale şi spirituale.
Liberul arbitru este considerat fundamental pentru jude
cata morală de către foarte multe autorităţi religioase, dar ş
criticat ca o formă de ideologie individualistă. Principiul are
implicaţii religioase, etice, psihologice şi ştiinţifice. Spre
exemplu, în cadrul religiei liberul arbitru poate implica faptul
că Dumnezeu nu îşi exercită puterea asupra voinţei şi alege­
rilor individuale. în etică el poate implica faptul că orice individ
are o responsabilitate pentru faptele sale. în psihologie poate
31
implica faptul că mintea controlează cel puţin o parte din acţi­
unile corpului fizic. în lumea ştiinţifică poate implica faptul că
acţiunile corpului, inclusiv ale creierului, nu sunt în totalitate
determinate de cauzalitatea fizică. (Cauzalitatea este principiul
cauzei şi efectului1).
Conceptul de liber arbitru a devenit pentru prima oară con­
troversat în secolul IV, când a fost pus în discuţie de un preot
britanic pe nume Pelagius. Scrierile acestuia nu au supravieţuit
până astăzi, dar unul din discipolii săi a scris ce credea maes­
trul său. Convingerile sale erau diametral opuse faţă de cele ale
bisericii şi ale Sfântului Augustin. începând de atunci, chesti­
unea liberului arbitru a continuat să îi preocupe pe gânditorii
de frunte din domeniul spiritual, religios şi chiar ştiinţific.
Una din perspective spune că umanitatea are capacitatea
de a-1 căuta pe Dumnezeu independent de acţiunile Cuvântului
Divin sau ale Sfântului Duh. Chiar dacă nu avem un control per­
fect asupra realităţii, noi putem coopera până la un punct cu
Dumnezeu în acest efort de mântuire. Noi putem face primul
pas (fără ajutorul unui ghid) către Dumnezeu, după care Acesta
va definitiva procesul de mântuire a noastră. Această învăţătură
stă la baza doctrinei synergeia-ei sau sinergiei, care afirmă că
procesul mântuirii reprezintă de la început şi până la sfârşit un
act de colaborare între Dumnezeu şi umanitate.
Indiferent ce credem, liberul arbitru rămâne un principiu
greu de atacat. El nu poate fi încălcat fără consecinţe, căci ne
afectează toate capacităţile, inclusiv controlul corpului de către
creierul nostru. De-a lungul timpului au existat foarte mulţi
oameni care au încercat să încalce acest principiu, şi chiar în
cadrul Terapiei Teta există practicanţi care încearcă să descarce
programe şi convingeri în interiorul oamenilor fără acordul
conştient al acestora. Aşa cum am explicat însă, chiar dacă
aceste forme-gând sunt trimise cu cele mai bune intenţii, ele nu
pot fi vreodată eficiente atât timp cât persoana nu le va accepta
în mod conştient.
De aceea, nu uita: liberul arbitru şi libertatea voinţei perso­
nale reprezintă ramuri importante ale copacului Terapiei Teta.

1 C onform definiţiei din Wikipedia. (n. tr.]


Ca p it o l u l 4

M etoda avansată
DE V I N D E C A R E

In general, există patru modalităţi de practicare a vindecării


energetice:

• Prin intermediul energiei chi a corpului


• Prin intermediul energiei electrice a minţii
• Prin intermediul energiilor spirituale atrase
• Prin intermediul Creatorului a Tot-ceea-ce-există.

De bună seamă, toate aceste metode provin de la Creator,


dar ultima dintre ele este cea mai uşoară şi cea mai eficientă.

ASISTĂ LA VINDECAREA FĂCUTĂ DE CREATOR


Uneori, noi ne folosim de energia electrică a minţii pentru a
crea schimbări în interiorul corpului. Această activitate con­
duce însă în final la o anumită stare de oboseală. în schimb,
atunci când asişti la vindecarea făcută de Creator, la sfârşitu
şedinţei te simţi mai lucid şi mai odihnit ca oricând. în plus
ea are avantajul de a ţine egoul departe de procesul de vinde­
care. Practicantul trebuie să aibă răbdare şi să aştepte sosirea
energiei Creatorului, după care trebuie să asiste pur şi simplu
la procesul de vindecare, fără să încerce să îl influenţeze sau să
îl forţeze în vreun fel cu propria sa energie.

33
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Un exemplu ilustrativ de vindecare fo rţa tă prin folosirea


minţii s-a produs în timpul unei şedinţe terapeutice pe care
i-am ţinut-o unei femei cu un melanom pe faţă. Melanomul este
un tip foarte periculos de cancer şi dacă rămâne netratat, se
poate răspândi rapid în restul corpului. De aceea, eram îngri­
jorată şi revoltată că femeia lăsase atât de mult cancerul să se
răspândească. Nu mă puteam gândi decât la un singur lucru:
„Cum ai fost în stare să laşi boala să avanseze atât de mult fără
să te duci la doctor!?” Cazul a avut loc cu mulţi ani în urmă,
înainte să învăţ virtutea răbdării de la Creator. De aceea, m-am
înălţat în planul conştiinţei şi am cerut ca melanomul să îi pără­
sească acum corpul, fo rţâ n d vindecarea cu mintea mea. în
acest scop, m-am folosit de energia revoltei mele şi mi-am ima­
ginat că boala părăseşte pielea pacientei mele.
Aşadar, în loc să asist la procesul de vindecare realizat de
Creator, mi-am imaginat că intervin personal şi că îi scot boala
din corp.
Femeia a revenit a doua zi cu o gaură mare pe faţă. Se pare
că tumoarea căzuse pur şi simplu de pe faţa ei, lăsând însă
în urmă această gaură. în cele din urmă, ţesuturile feţei s-au
refăcut perfect, dar dacă l-aş fi lăsat pe Creator să îşi facă treaba,
tumoarea ar fi putut fi eliminată fără acest episod neplăcut.
De atunci am învăţat să nu m ai fo rţez niciodată procesul
de vindecare!
In total am avut nevoie de şapte ani pentru a învăţa în
sfârşit să nu mă mai implic şi să spun: „Creatorule, arată-mi ce
trebuie făcut” în loc să îmi impun propriul punct de vedere. în
cele din urmă am realizat că deşi înţeleg multe din lucrurile
care se întâmplă în interiorul corpului, eu nu am capacitatea
Creatorului de a înţelege o boală. De multe ori am o imagine
de ansamblu rezonabilă referitoare la ceea ce trebuie făcut, dar
aceasta nu poate fi vreodată la fel de detaliată ca cea a Creato­
rului. Până când am ajuns să înţeleg la nivel molecular şi chiar
subatomic ce trebuie făcut au trecut 50 de ani de când încerc
să înţeleg marile întrebări ale procesului de vindecare: cine,
ce, unde şi când? Iar această preocupare îi aparţine egoului.
De aceea, sugestia mea este să rogi întotdeauna Creatorul
să îţi arate ce trebuie făcut pentru ca procesul de vindecare să
34
M etoda avansată de v in d e c a r e

se deruleze ca uns. Spune-i: „Creatorule, fă ceea ce trebuie. Ara­


tă-mi.” Nu contează atât de mult să înţelegi mecanismul bolii,
cât să asişti la procesul de vindecare a ei.
Cu cât citesc mai multe jurnale ştiinţifice credibile, cu atât
mai mult realizez cât de uşor este să schimbi structura mole­
culară. De vreme ce Creatorul ştie cum să aranjeze atomii aşa
cum o face, el ştie şi cum să repare această structură. Cât despre
explicaţii, acestea pot veni mai târziu.

FUZIUNEA DINTRE VINDECĂTOR Şl MEDIUM


Scopul Terapiei Teta este de a-ţi trezi capacitatea psihică de a
vindeca. Marea majoritate a oamenilor nu realizează că starea
de medium psihic şi cea de vindecător sunt lucruri diferite.
Secretul în cadrul Terapiei Teta este combinarea celor două
capacităţi.
Ambele capacităţi au dificultăţile lor. Un vindecător tre­
buie să fie martorul vindecări bolii, iar un m edium psihic tre­
buie să poată vedea în interiorul corpului.
In consecinţă, dacă doreşti să îţi dezvolţi capacitatea mediu-
mică, tu trebuie să practici vederea şi recunoaşterea viruşilor,
bacteriilor, paraziţilor şi metalelor grele, astfel încât să ştii cum
arată ele în interiorul corpului uman. Clientul se aşteaptă ca tu
să identifici corect aceste influenţe.
Dacă doreşti să îţi dezvolţi capacitatea terapeutică, nu este
absolut necesar să cunoşti boala pentru a-1 lăsa pe Creator să o
vindece. Tot ce trebuie să ştii este că persoana din faţa ta suferă
de o afecţiune, să intri într-o stare profundă de meditaţie şi să
asişti la vindecarea ei.
Există stări Teta „înalte” şi „joase” în Terapia Teta. Cele
„înalte” nu sunt la fel de eficiente pentru vindecare cum sunt
cele „joase”. Ori de câte ori îţi propui să faci o vindecare, ai grijă
să intri într-o stare Teta cât mai profundă.
Un terapeut Teta este o combinaţie între un vindecător şi
un medium psihic. El este un vindecător care îşi foloseşte capa­
citatea mediumică pentru a asista la vindecare prin intermediul
conexiunii sale cu Creatorul.
35
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

PROCESUL DE VINDECARE

CUM TE SIMŢI ATUNCI CÂND EŞTI SĂNĂTOS

Atunci când cineva vine la mine pentru o vindecare, unul din


primele lucruri pe care le fac este să îl rog pe Creator să îl
înveţe cum te simţi atunci când eşti sănătos, căci unii oameni
nu au nicio idee ce înseamnă acest lucru. Instantaneu, per­
soana începe să se simtă mai bine şi este mult mai predispusă
să accepte vindecarea fizică.
Iată în ce constă procesul de vindecare, pas cu pas:

PROCESUL COMPLET DE VINDECARE Şl CENTRARE

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează-ţi conştiinţa scufundându-se


în Pământul-Mamă, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-
există.
2. Vizualizează ridicarea energiei din centrul Pământului prin tălpi,
membre şi trunchi, deschizându-ţi toate chakra-e\e de-a lungul că­
lătoriei sale. Continuă astfel până când ajungi în chakra coronară,
unde generează o sferă frumoasă de lumină şi prin care iese, răs-
pândindu-se în Univers.
). Mergi dincolo de Univers, treci de luminile albe, de lumina întune­
cată, de noua lumină albă, de substanţa gelatinoasă care repre­
zintă Legile, până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, iar
apoi în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
4. Impregnează-te cu iubirea necondiţionată de pe acest nivel şi dă
comanda: „Creatorule, comanda este ca această persoană să se
vindece acum. îţi mulţumesc. Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să fie."
5. Asistă la coborârea energiei vindecătoare în spaţiul persoanei şi
observă schimbările pe care le produce ea. Continuă să asişti la
acest proces până la vindecarea completă.
36
M etoda ava n sată de v in d e c a r e

6. Imaginează-ţi că te purifici într-un curent de apă sau de lumină


alb-strălucitoare.
7. Pentru a te recentra corect, imaginează-ţi că energia ta revine în
spaţiul tău personal, după care coboară în centrul Pământului, iar
apoi urcă din nou prin chakra-e până în chakra coronară. Pe mă­
sură ce te vei obişnui cu această practică, nu va mai fi necesar să
te recentrezi, căci vei înţelege că faci tot timpul parte integrantă din
Tot-ceea-ce-există.
8. Fă o pasă energetică2 pentru a-ţi menţine corpul echilibrat (proce­
sul este descris în Terapia Teta).

IUBIREA NECONDIŢIONATĂ
Pentru a produce o schimbare la nivel molecular în interiorul
corpului trebuie să dispui de energia capabilă să creeze sau să
„de-creeze”. De unde provine această energie în timpul proce­
sului de vindecare?
Atunci când apelezi la Creatorul a Tot-ceea-ce-există pentru
o vindecare, tu ai acces la energia iubirii necondiţionate, pe
care o introduci în corpul bolnav. în acest fel, corpul capătă la
rândul lui acces la energia de care are nevoie pentru a opera
schimbări. Este suficient un singur atom de iubire necondiţio­
nată pentru a produce orice schimbare în interiorul corpului.
La cursurile pentru începători, eu le predau cursanţilor un
proces pas cu pas de vizualizare a „ascensiunii” şi de acumulare
a iubirii. Pe măsură ce creierul se obişnuieşte cu ceea ce trebuie
să vizualizeze, procesul tinde să devină spontan şi automat.
Introducerea acestei iubiri în corpul pacientului este posi­
bilă doar prin capacitatea practicantului de a asista / conştien­
tiza procesul de vindecare. Există în fizica cuantică o lege care
spune că nimic nu poate exista decât dacă cineva îi recunoaştc
existenţa în calitate de martor.

2 Este vorba de tehnica de în tre ru p ere a contactului energetic, descrisă şi ilustra tă în prima
c a rte a autoarei. Terapia Teta. (n. tr.J

37
Me toda avansată de T e r a pie T eta

La orele de Terapie Teta, procesul de vindecare în grup îi


învaţă pe cursanţi să accepte iubirea necondiţionată a Creato­
rului şi să înceapă lucrul cu convingerile şi cu sentimentele.
Iubirea necondiţionată nu poate fi forţată să pătrundă în corpul
unei persoane care nu este familiarizată cu ea, căci acesta va
lupta împotriva ei la fel cum ar proceda cu un virus sau cu o
bacterie. Persoana se va simţi neconfortabil şi va avea tot felul
de stări neplăcute. La rândul lui, practicantul va simţi această
respingere. în astfel de cazuri, el trebuie să testeze energetic
persoana pentru a vedea dacă aceasta poate accepta programul:
„Pot accepta iubirea necondiţionată”. Dacă testul arată că per­
soana nu ştie cum să accepte iubirea necondiţionată, ea trebuie
să îşi acorde permisiunea ca practicantul să îi infuzeze acest
sentiment prin graţia Creatorului.
Iubirea necondiţionată presupune să iubeşti pe cineva la
fel ca şi Christos sau ca Buddha, adică să îi percepi adevărul
interior prin ochii Creatorului (sau ai iluminării), şi totuşi să îl
iubeşti aşa cum este.
Experienţa m-a învăţat că programele asociate cu accep­
tarea iubirii necondiţionate sunt create în general în copilărie.
Spre exemplu, o mamă îi poate arăta copilului ei iubirea sinceră
pe care i-o poartă, pentru a-1 bate apoi fără milă în clipa urmă­
toare. în mod similar, un tată îşi poate afişa iubirea pentru fiica
sa, iar apoi o poate molesta. Astfel de situaţii trăite în copilărie
creează programe care arată că persoana în cauză nu ştie cum
să primească iubirea necondiţionată.
Am remarcat de asemenea că unii supravieţuitori ai abuzu­
rilor grave în copilărie pot anticipa ce va face cineva chiar îna­
inte de gestul propriu-zis al acestuia. în mod evident, reflexul
supravieţuirii i-a ajutat să devină mediumi. Personal, cred că
foarte mulţi copii care au supravieţuit abuzurilor şi-au dezvoltat
astfel de capacităţi mediumice. Lor Ie vine uşor să iasă din spa­
ţiul lor personal şi să îi observe pe ceilalţi prin ochii intuiţiei,
căci sunt obişnuiţi cu acest mecanism, pe care l-au practicat
întreaga lor viaţă. Ceea ce caută aceşti oameni este iubirea.
în mare măsură, noi căutăm întreaga noastră viaţă iubirea,
în diferite ipostaze ale ei. Este suficient să observăm în această
direcţie forţa care ne mână către găsirea unui partener de viaţă,
38
Me toda avansată de v in d e c a r e

către legarea de prietenii, către conceperea şi creşterea copiilor,


către adoptarea animalelor de casă şi aşa mai departe. Bărbaţii
leagă prietenii şi camaraderii la evenimentele sportive şi compe­
titive. Chiar şi anumite tipuri de ură sau de mânie sunt consecinţa
căutării iubirii sau a lipsei acesteia. Marea majoritate a relaţiilor
pozitive dintre oameni au la bază căutarea esenţei iubirii.
Vei constata că cei mai mulţi dintre clienţii cu care vei lucra
caută în zadar iubirea şi nu reuşesc să o găsească. Unii dintre ei
nu se iubesc pe ei înşişi şi nu înţeleg ce înseamnă să fii iubit sau
să iubeşti. în astfel de cazuri, trebuie să le ceri permisiunea şi să
le insufli sentimentul iubirii necondiţionate - pe toate nivelele
- prin graţia Creatorului.

VINDECAREA INSTANTANEE
Unii oameni trebuie vindecaţi de mai multe ori, date fiind difi­
cultăţile prin care trec, care pot fi de natură spirituală, mentală,
fizică sau emoţională. Alţi oameni pot fi vindecaţi instantaneu
şi definitiv.
Dacă trupul nu acceptă o vindecare instantanee în urma
comenzii practicantului, înseamnă că are un program subcon­
ştient care blochează această vindecare. Acest program trebuie
descoperit şi schimbat. Oamenii care nu au astfel de programe
se vor vindeca instantaneu.
Există şi oameni care apelează Ia practicanţi, dar nu cred în
realitate că se pot vindeca. Ei au nevoie de descărcări de pro­
grame şi de sentimente pentru a se putea transforma. Atât timp
cât nu te vei simţi descurajat, Creatorul te va ajuta să descoperi
sentimentul, emoţia sau convingerea care trebuie schimbată.
Mintea, corpul şi spiritul oricărui om au o memorie asemănă­
toare celei a unui calculator, iar dacă ştii ce întrebări să pui, ele
îţi vor spune ce aspecte trebuie eliminate şi înlocuite sau ce
sentimente lipsesc.
Din păcate, este posibil să interpretezi în mod greşit aceste
mesaje şi să te descurajezi. Uneori, acest sentiment nici măcar
nu îţi aparţine cu adevărat, ci este proiectat de persoana pe
care încerci să o vindeci. Există oameni care nu ştiu cum să tră­
iască fără a se simţi descurajaţi şi lipsiţi de orice speranţă.

39
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Eu cred că nu există decât câteva sentimente şi convingeri


esenţiale pentru fiecare vindecare. Cunoaşterea care mi-a fost
revelată îmi spune că orice boală apare ca urmare a cultivării
anumitor convingeri o perioadă suficient de lungă de timp.
După eliminarea acestor convingeri, boala dispare. Unicul
ei rol a fost de a-ţi atrage atenţia, de a-ţi spune că ceva este
dezechilibrat în fiinţa ta.
Scopul nostru este să eliminăm din corp, din minte şi
din suflet un număr suficient de mare de convingeri negative
pentru a putea avea o comunicare pură şi nedistorsionată cu
Creatorul. Eu cred că Terapia Teta nu se referă exclusiv la vinde­
carea bolilor, ci mi-a fost revelată pentru a facilita comunicarea
umanităţii cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.

VINDECAREA COPIILOR
Şansele aplicării unei terapii de succes sunt foarte mari în cazul
copiilor, care comunică mult mai uşor cu divinul şi nu au ten­
dinţa de a bloca procesul de vindecare. Din păcate, părinţii au
convingeri atât de distorsionate încât blochează adeseori (fără
să vrea) vindecarea copiilor lor. Ei ajung să creadă că odrasla
lor va fi întotdeauna bolnavă şi că nimic nu o poate vindeca.
Această convingere interferează cu procesul de vindecare.
De aceea, atunci când doreşti să vindeci un copil, trebuie
ă lucrezi cu sistemul de convingeri al părinţilor. Cea mai mare
ificultate constă în a-i ajuta pe aceştia să înţeleagă că odrasla
br se poate schimba. Trebuie să lucrezi cu sistemul de convin­
geri al ambilor părinţi, dar mai ales al mamei. Ambii părinţi tre­
buie să fie încurajaţi să înţeleagă că odrasla lor se poate vindeca.
Cheia vindecării unui copil este iubirea. De aceea, verifică
întotdeauna dacă acesta nu crede cum va că treb u ie să fie
bolnav pen tru a atrage aten ţia părin ţilo r săi. Dacă este sufi­
cient de mare, cere-i permisiunea de a-1 vindeca. în cazul de
faţă, „suficient de mare” înseamnă să ştie să vorbească.
în unele cazuri, copiii se vindecă, dar revin apoi într-un
mediu care îi îmbolnăveşte. Printre factorii care pot sta Ia baza
bolii se numără poluarea, metalele grele, dieta dezechilibrată
şi lipsa afecţiunii.
40
M etoda avansată de v in d e c a r e

Odată, la un curs de Terapie Teta pentru copii, i-am ajutat


pe micii mei cursanţi să intre în starea Teta, după care i-am pus
să îşi scaneze reciproc corpul. Marea majoritate a investigaţiilor
lor psihice s-au dovedit corecte. Copiii pot învăţa în patru ore
ceea ce adulţii au nevoie de trei zile pentru a învăţa.
Unul din motive este că ei încă mai au programul „Cred
că pot”. Intreabă-te cum te simţeai în perioada în care încă
mai aveai această convingere. Ea reprezintă un program spe­
cific copilăriei, pe care marea majoritate a adulţilor îl pierd pe
drumul maturizării lor.
Ţie nu ţi-ar plăcea să ştii că tot ce ai făcut până în prezent
contează?
Una din zicalele care îmi plac foarte mult sună astfel:
„Toată lumea este de acord că copilăria este una dintre cele mai
frumoase părţi ale vieţii, dar toţi oamenii îşi petrec aproape
întreaga viaţă încercând să uite de ea.” începuturile pot fi difi­
cile, iar sfârşiturile triste, dar ceea ce contează este partea de
mijloc. Dacă viaţa ţi se pare grea, lasă-ţi speranţele să plutească
(replică din filmul Speranţa pluteşte).

CONVINGERILE Şl BOLILE
Eu cred că de multe ori oamenii atrag viruşi şi bacterii tocmai
din cauză că au convingeri asociate cu teama de ele.
Cu toţii cunoaştem oameni care nu se îmbolnăvesc aproape
niciodată şi oameni care se îmbolnăvesc din te miri ce. Unii ar
spune că primii au un sistem imunitar mai bun. Eu cred că prin­
cipalul motiv pentru care au un sistem imunitar mai bun este
propria lor credinţă în acest lucru. Spre exemplu, unii oameni
cred că dacă ar merge cu picioarele goale prin zăpadă ar răci.
Alţii cred că odraslele lor sunt predispuse la orice boală. în
sfârşit, unii cred că dacă s-ar apropia de un om bolnav ar lua
imediat boala de la el.
Dacă aceste convingeri ar fi valabile pentru toată lumea,
medicii, infirmierele şi profesorii ar fi tot timpul bolnavi. De
ce nu se îmbolnăvesc aproape niciodată infirmierele, deşi se
află în permanenţă în compania oamenilor bolnavi? Deoarece
nu se tem de boală. Dacă în lume nu ar exista astfel de oameni
41
M etoda avansată de T e r a pie T eta

curajoşi, nimeni nu i-ar mai îngriji pe oamenii care suferă de


boli infecţioase, căci toată lumea ar fi îngrozită să nu le ia de
la ei.

VIRUŞII Şl CONVINGERILE

Noi suntem atraşi de boli la fel cum suntem atraşi de partenerii


de cuplu: prin rezonanţele noastre energetice şi prin sistemul
convingerilor noastre. Dacă avem acelaşi sistem de convingeri
ca şi un virus, o bacterie, o drojdie sau un mucegai, noi creăm
un punct vulnerabil în sistemul nostru imunitar. în acest fel,
atragem către noi virusul, bacteria, drojdia sau mucegaiul, iar
acestea reuşesc să se ataşeze de noi.
Ştiu că pare o afirmaţie îndrăzneaţă, dar am ajuns la
această concluzie lucrând cu o femeie care avea herpes genital.
Aşa cum am explicat în Terapia Teta, am lucrat cu ea foarte
mult timp, dar herpesul refuza să se vindece. în cele din urmă,
Creatorul mi-a spus să schimb sistemul de convingeri al viru­
sului, nu doar al ei. Am început să lucrez astfel cu sistemul de
convingeri legat de virus şi când am ajuns la convingerile cele
mai adânc înrădăcinate, acesta s-a transformat în altceva şi a
părăsit corpul. A dispărut pentru totdeauna, lucru confirmat
de doctori.
Ce se întâmplă de fapt în timpul acestui proces, privind din-
tr-o perspectivă ştiinţifică? Există o teorie ştiinţifică ce susţine
că o bacterie se poate transforma într-un virus, care se poate
transforma într-un mucegai, care se poate transforma la rândul
lui în altceva, evitând astfel orice depistare. Atunci când lucrul
cu convingerile este aplicat direct asupra virusului, acesta se
modifică din nou, dar într-o formă inofensivă de energie. Este
important să înţelegi că noi nu ucidem virusul, ci îl trans­
fo rm ă m prin vizualizarea rearanjării particulelor sale subato-
mice. Tot ce există în interiorul corpului poate fi transformat
prin vizualizarea rearanjării particulelor subatomice.

42
Ca p it o l u l 5

C r ear ea s e n t im e n t e l o r

Există oameni care nu au experimentat niciodată anumite sen­


timente în întreaga lor viaţă. Din cauza unor traume din copi­
lărie, ei nu şi-au dezvoltat niciodată aceste sentimente, uitând
definitiv de ele în urma dramelor existenţiale. Pentru a readuce
bucuria sau iubirea în viaţa noastră, noi trebuie să le experi­
mentăm mai întâi. Trebuie să ni se exemplifice de către Cre­
ator ce înseamnă să le trăieşti. Metoda avansată de Terapie Teta
a fost creată pentru a le oferi oamenilor un set de „sentimente
descărcate”.
Viteza transformărilor produse atunci când lucrăm cu sen­
timentele este absolut uimitoare. Oamenii pot învăţa astfel
lucruri pe care în mod obişnuit le-ar învăţa în vieţi întregi. Ei
pot învăţa foarte rapid ce sim ţi atunci când eşti iubit, onorat,
respectat, preţuit, ba chiar şi ce înseamnă să trăieşti fă ră un
anumit sentiment negativ creat prin obişnuinţă. Un exemplu de
astfel de program este: „Ştiu cum să trăiesc fără să sufăr.”
Aşa cum am explicat în Terapia Teta, în timpul lucrului
cu sentimentele (la fel ca în timpul lucrului cu convingerile)
practicantul îi face clientului (sau îşi face sieşi) anumite teste
energetice pentru a afla dacă acesta a experimentat sau nu anu­
mite sentimente specifice. în continuare, el obţine permisiunea
verbală a clientului şi se conectează cu Creatorul a Tot-ceea-
ce-există. Prin folosirea procesului de comandă, el asistă la des­
cărcarea energiei sentimentului de la Creator în fiecare celulă a
corpului clientului, pe toate cele patru nivele ale convingerilor.
De îndată ce apucă să simtă ce înseamnă să experimenteze
acest sentiment, persoana devine dispusă să creeze schimbă­
rile necesare în viaţa sa.

43
Meto d a avansată de T e r a pie T eta

Eu cred că prin aplicarea lucrului cu sentimentele noi ne


reantrenăm celulele să trăiască fără anumite sentimente, cum
ar fi depresia. Lucrul cu sentimentele ne oferă capacitatea de a
ne transforma efectiv mintea, de a ne reseta receptorii pentru
depresie sau pentru alte sentimente indezirabile şi de a ne des­
chide alţi receptori, pe care îi putem crea în starea Teta.
Poate că te întrebi: „Ce dovezi există în această direcţie?”
Personal, am acumulat foarte multe dovezi că oamenii încep
să se simtă într-adevăr mai bine atunci când lucrează cu senti­
mentele. Spre exemplu, simpla infuzie a sentimentului de a trăi
fără a te simţi înfrânt de viaţă poate genera schimbări pozitive
în cazul diabetului, dar şi al altor boli.
Sentimentele pot fi descărcate de pe nivelul Creatorului a
Tot-ceea-ce-există prin procesul următor:

PROCESUL DE CREARE A SENTIMENTELOR

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează-ţi conştiinţa scufundându-se


în Pământul-Mamă, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-
există. Vizualizează ridicarea energiei din centrul Pământului prin
tălpi, membre şi trunchi, deschizându-ţi toate chakra-e\e de-a lun­
gul călătoriei sale. Continuă astfel până când ajungi în chakra co­
ronară, unde generează o sferă frumoasă de lumină şi prin care
iese, răspândindu-se în Univers.
2. Mergi dincolo de Univers, treci de luminile albe, de lumina întune­
cată, de noua lumină albă, de substanţa gelatinoasă care repre­
zintă Legile, până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, iar
apoi în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
3. Conectează-te cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există şi dă următoarea
comandă: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, comanda este ca sen­
tim entul [numele sentimentului] să coboare asupra acestei per­
soane [numele persoanei], în fiecare celulă a corpului ei, pe toate
cele patru nivele şi în fiecare domeniu al vieţii sale, în maniera cea

44
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

mai potrivită pentru ea. îţi mulţumesc. Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să
fie."
4. Asistă la coborârea energiei sentimentului în spaţiul personal al per­
soanei şi vizualizează impregnarea tuturor celulelor sale cu senti­
mentul provenit de la Creator, pe toate cele patru nivele.
5. Când ai terminat, ieşi din spaţiul personal al clientului prin chakra
coronară a acestuia şi deconectează-te de el purificându-te într-un
curent de apă sau de lumină alb-strălucitoare. Pătrunde apoi în
propriul tău corp (prin chakra coronară) şi trimite-ţi conştiinţa în
centrul Pământului. Ridică apoi energia telurică prin tălpi şi prin
membre şi lasă-te infuzat de ea, până când ajunge în creştetul
capului. în final, fă o pasă energetică.

în timp, pe măsură ce te vei familiariza cu acest proces, recentrarea nu


va mai fi necesară.

DESCĂRCĂRILE3
Există diferite sentimente şi informaţii pe care anumiţi oameni
nu le-au experimentat niciodată. Atunci când acestea sunt des­
cărcate în ei, oamenii dobândesc o cunoaştere integrată în
realitatea lor de Creatorul a Tot-ceea-ce-există din cel de-al şap­
telea plan al existenţei. Experimentarea acestor sentimente are
de regulă un efect dramatic asupra capacităţilor celor intuitivi
şi poate crea o stare de bunăstare fizică şi de luciditate spiri­
tuală amplificată.
Este important să analizezi necesitatea descărcării senti­
mentelor enumerate mai jos, atât în cazul tău cât şi al clienţilor
cu care lucrezi. în acest fel, multe convingeri şi emoţii care nu
mai sunt necesare pot fi eliminate cu uşurinţă.
Cu cât îţi vei purifica mai mult mintea, cu atât mai uşor îţi
va fi accesul în cel de-al şaptelea plan cu scopul de a-ţi echilibra

3 Termenul folosit in original este download. sim ilar celui care descrie descărcările de pro­
grame. muzică şi filme de pe Internet, (n. tr.J

45
M etoda avansată de T e r a pie T eta

corpul. O boală nu este un duşman personal, ci un simplu


indiciu al unui dezechilibru.

Programele şi sentimentele care urmează vor fi împărţite în


următoarele categorii:

„Cunosc definiţia Creatorului legată d e...”


„Ştiu ce trebuie să simt atunci când...”
„Ştiu ce înseamnă să înţelegi cum să...”
„Ştiu când...”
„Ştiu cum ..
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi...”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de...”
„Ştiu că este posibil să...”

Iată câteva exemple în această direcţie:

„Cunosc definiţia Creatorului legată de încredere. ”


„Ştiu ce trebuie să sim t atunci cân d am încredere. ”
„Ştiu ce înseam nă să înţeleg cum să am încredere. ”
„Ştiu câ n d trebuie să am încredere. ”
„Ştiu cum să am încredere."
„Ştiu cum să îm i trăiesc viaţa de z i cu z i a vâ n d încredere. ”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra încrederii."
„Ştiu că este p o sib il să am încredere. ”

Chiar dacă îţi ofer aici aceste descărcări, merită totuşi să par­
ticipi Ia un seminar de Terapie Teta avansată ţinut de un
instructor calificat.

46
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Programele Creatorului a Tot-ceea-ce-există

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt perfect conectat


cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum este să fiu perfect conectat cu Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”
„II cunosc pe Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îi permit Creatorului
a Tot-ceea-ce-există să îmi arate interiorul acestui corp.”
„Ştiu ce înseamnă să îi permit Creatorului a Tot-ceea-ce-
există să îmi arate interiorul acestui corp.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am încredere că
Dumnezeu îmi va spune exact ce trebuie să caut în interi­
orul acestui corp.”
„Ştiu cum să am încredere că Dumnezeu îmi va spune exact
ce anume văd în interiorul acestui corp.”
„Cunosc diferenţa dintre ascultarea vocii Creatorului a Tot-
ceea-ce-există şi propriile mele gânduri.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când le arăt celorlalţi că
sunt importanţi pentru Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să le arăt celorlalţi că sunt importanţi pentru
Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când eman energia prove­
nită de la Creatorul a Tot-ceea-ce-există către restul lumii.”
„Ştiu cum să eman energia provenită de la Creatorul a Tot-
ceea-ce-există către restul lumii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când cunosc diferenţa
dintre ascultarea vocii Creatorului a Tot-ceea-ce-există şi
propriile mele gânduri.”

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă consider demn


de iubirea Creatorului a Tot-ceea-ce-există ”

47
fi

M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când ştiu că orice este


posibil pentru Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îl cunosc pe Crea­
torul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu că este posibil să îl cunosc pe Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când consider că merită
să mă bucur de iubirea Creatorului a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu că merit iubirea Creatorului a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă conectez cu Cre­
atorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să mă conectez cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu că Dumnezeu este în totalitate conectat cu mine.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în totalitate conectat
cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când asist la o vindecare
efectuată de Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să asist la o vindecare efectuată de Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu când trebuie să asist la o vindecare efectuată de Crea­
torul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să trăiesc fără a mă simţi separat de Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”

A fi auzit de ceilalţi

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să fii auzit de ceilalţi.”
„Înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt auzit de ceilalţi”.
„Ştiu când trebuie să fiu auzit de ceilalţi.”
„Ştiu cum să fiu auzit de ceilalţi.”
48
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind auzit de


ceilalţi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii auzit de ceilalţi.”
„Ştiu că este posibil să fiu auzit de ceilalţi.”
‘i

A fi complet

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la integritate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt complet.”
„Ştiu cum să fiu complet.”
„Ştiu că este posibil să fiu complet.”

A fi demn de a fi iubit

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să fii demn de a fi iubit.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt demn de a fi
iubit.”
„Ştiu cum să fiu demn de a fi iubit.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii demn de a fi iubit.”
„Ştiu că este posibil să fiu demn de a fi iubit.”

A fi deschis în faţa altor idei

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi


toare la ce înseamnă să fiu deschis în faţa altor idei.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt deschis în faţa
altor idei.”

49
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu când trebuie să fiu deschis în faţa altor idei.”


„Ştiu cum să fiu deschis în faţa altor idei.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind deschis în faţa
altor idei.”
„Ştiu că este posibil să fiu deschis în faţa tuturor ideilor.”

A fi dorit

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să fiu dorit.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt dorit.”
„Ştiu când trebuie să fiu dorit.”
„Ştiu cum să fiu dorit.”
„Ştiu că este posibil să fiu dorit.”

A fi fericit pentru alţii

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la a fi fericit pentru alţii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt fericit pentru
alţii.”
„Ştiu când să fiu fericit pentru alţii.”
„Ştiu cum să fiu fericit pentru alţii.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind fericit pentru
alţii.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de a fi fericit pentru
alţii.”
„Ştiu că este posibil să fiu fericit pentru alţii.”

50
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

A fi integral

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt integral.”


„Ştiu cum să fiu integral.”
„Ştiu că este posibil să fiu integral.”

A fi iubit de un partener de cuplu

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referitoa­


re la ce înseamnă să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt iubit de
partenerul meu de cuplu.”
„Ştiu când trebuie să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”
„Ştiu cum să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind iubit de
partenerul meu de cuplu.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”
„Ştiu că este posibil să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”

A fi înţeles de ceilalţi

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să fiu înţeles de ceilalţi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt înţeles de
ceilalţi.”
„Ştiu când trebuie să fiu înţeles de ceilalţi.”
„Ştiu cum să fiu înţeles de ceilalţi.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind înţeles de
ceilalţi.”

51
M eto d a av an sata de T e r a p ie T eta

„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă


să fiu înţeles de ceilalţi.”
„Ştiu că este posibil să fiu înţeles de ceilalţi.”

A fi preţuit şi îndrăgit

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la preţuire şi afecţiune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt preţuit şi
îndrăgit.”
„Ştiu cum să mă simt preţuit şi îndrăgit.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind preţuit şi
îndrăgit de ceilalţi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de preţuire şi
afecţiune.”
„Ştiu că este posibil să fiu preţuit şi îndrăgit.”

A fi prezent din punct de vedere emoţional

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la a fi prezent din punct de vedere emoţional.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt prezent din
punct de vedere emoţional.”
„Ştiu cum să fiu prezent din punct de vedere emoţional.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi prezent din punct
de vedere emoţional.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de a fi prezent din
punct de vedere emoţional.”
„Ştiu că este posibil să fiu prezent din punct de vedere
emoţional.”

52
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

A fi special

„înţeleg ce înseamnă să fiu special.”


„Ştiu cum să fiu special.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu special.”
„Ştiu că este posibil să fiu special.”

A merita să străluceşti

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ceea ce înseamnă să meriţi să străluceşti.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când consider că merit să
strălucesc.”
„Ştiu cum să simt că merit să strălucesc.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi considerând că
merit să strălucesc.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să meriţi să străluceşti.”

A spune nu

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când spun nu.”


„Ştiu când trebuie să spun nu.”
„Ştiu cum să spun nu.”
„Ştiu că este posibil să spun nu.”

A te percepe pe tine însuţi cu claritate

„Ştiu cum să mă percep pe mine însumi cu claritate.”


„Ştiu că este posibil să mă percep pe mine însumi cu
claritate.”
53
M E TO D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

A trăi clipa

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să trăieşti clipa.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când trăiesc clipa.”
„Ştiu cum să trăiesc clipa.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi trăind clipa.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să trăieşti clipa.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc clipa şi să mă bucur de
momentul prezent.”

Abundenţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la abundenţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă bucur de
abundenţă.”
„Ştiu cum să mă bucur de abundenţă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în abundenţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de abundenţă.”
„Ştiu că este posibil să mă bucur de abundenţă.”

Acceptare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la acceptare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă aflu în starea de
acceptare.”
„Ştiu când să accept un lucru.”
„Ştiu cum să accept un lucru.”

54
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în acceptare.”


„Cunosc perspectiva Creatorului legată de acceptare.”
„Ştiu că este posibil să mă accept în totalitate pe mine
însumi.”

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când accept să fiu vindecat


de o altă persoană.”
„Ştiu cum să accept să fiu vindecat de o altă persoană.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de vindecare.”
„Ştiu că este posibil să accept vindecarea printr-o altă
persoană.”

Acceptare de către Creator

„înţeleg definiţia Creatorului legată de acceptarea completă


de către Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt conştient că
sunt acceptat în totalitate de Creator.”
„Ştiu ce înseamnă să fiu acceptat în totalitate de Creator.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi pornind de la
premisa că sunt acceptat în totalitate de Creator.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de acceptarea
completă de către Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu că este posibil să fiu complet acceptat de către Creator.”

Acceptarea de sine

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la acceptarea de sine.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă accept pe mine
însum i”

55
Me to d a av a n sată de T e r a p ie T e ta

„Ştiu cum să mă accept pe mine însumi.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi acceptându-mă pe
mine însumi.”
„Ştiu că este posibil să mă accept în totalitate pe mine însumi.”

Adevăr

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la adevărul cel mai înalt.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în acord cu adevărul
cel mai înalt.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de adevărul cel mai
înalt.”
„Ştiu că este posibil să cunosc adevărul cel mai înalt.”
„Cunosc adevărul.”
„Ştiu cum să percep adevărul.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în adevăr.”
„Ştiu că este posibil să percep adevărul.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când aud adevărul.”
„Ştiu cum să aud adevărul.”
„Ştiu cum să aud adevărul în viaţa mea de zi cu zi.”
„Ştiu că este posibil să aud adevărul.”
„înţeleg cum trebuie să te simţi atunci când te afli în
adevăr.”
„Ştiu că este posibil să simţi adevărul.”
„înţeleg cum este atunci când poţi mirosi adevărul.”
„Ştiu cum miroase adevărul.”
„Ştiu cum să adulmec adevărul.”
„Ştiu cum este posibil să adulmec adevărul.”

56
C r e a r e a s e n t i m e n t e l o r

A-i lăsa pe ceilalţi să fie aşa cum sunt

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îi las pe ceilalţi să fie


aşa cum sunt.”
„Ştiu cum să îi las pe ceilalţi să fie aşa cum sunt.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când întreaga lume se află
într-o stare de armonie şi echilibru perfect.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi trăiesc viaţa fără
a fi excesiv de critic faţă de mine însumi şi faţă de ceilalţi
oameni.”

Articularea sentimentelor

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la articularea sentimentelor.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi articulez
sentimentele.”
„Ştiu când să îmi articulez sentimentele.”
„Ştiu cum să îmi articulez sentimentele.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi articulându-mi
sentimentele.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de articularea
sentimentelor.”
„Ştiu că este posibil să îmi articulez sentimentele.”

Ascultare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ascultare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când ascult.”
„Ştiu când trebuie să ascult.”

57
M eto d a avan sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să ascult.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi ascultând.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ascultare.”
„Ştiu că este posibil să fiu un bun ascultător.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt ascultat de un
bărbat / o femeie / Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să fiu ascultat de un bărbat / o femeie / Creatorul
a Tot-ceea-ce-există.”

Asiduitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la asiduitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de
asiduitate.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de
asiduitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii plin de asiduitate.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de asiduitate.”

Bani

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am bani.”


„Ştiu cum să fac rost de bani.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având bani.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de bani.”
„Ştiu că este posibil să am bani.”
„Ştiu că banii sunt un mijloc de schimb.”

58
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Bucurie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există


referitoare la bucurie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt bucuros.”
„Ştiu cum să fiu bucuros.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
bucurie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de bucurie.”
„Ştiu că este posibil să mă bucur de viaţă.”

Bunăvoinţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la bunăvoinţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt binevoitor.”
„Cunosc adevărata bunăvoinţă.”
„Ştiu când trebuie să fiu binevoitor.”
„Ştiu cum să fiu binevoitor.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind binevoitor.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu binevoitor.”
„Ştiu că este posibil să fiu binevoitor.”

Bunul simţ

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la bunul simţ.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de bun
simţ.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de bun simţ.”

59
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

„Ştiu cum să dau dovadă de bun simţ.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de
bun simţ.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să dai dovadă de bun simţ.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de bun simţ.”

Cămin

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la cămin.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am un cămin.”
„Ştiu cum să am un cămin.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să ai un cămin.”
„Ştiu că este posibil să am un cămin.”

Jlarviziune

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la clarviziune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt clarvăzător.”
„Ştiu când trebuie să fiu clarvăzător.”
„Ştiu cum să fiu clarvăzător.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
clarviziune.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de clarviziune.”
„Ştiu că este posibil să fiu clarvăzător.”

60
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Compasiune

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la compasiune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
compasiune faţă de mine însumi şi de ceilalţi.”
„Cunosc adevărata compasiune.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de compasiune.”
„Ştiu cum să dau dovadă de compasiune.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de
compasiune.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de compasiune.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de compasiune faţă de
mine însumi şi de ceilalţi.”

Comunicarea clară

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la comunicarea clară.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când comunic clar.”
„Ştiu cum să comunic clar.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi comunicând clar.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de comunicarea
clară.”
„Ştiu că este posibil să comunic clar.”

Cooperare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la cooperare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt cooperant.”

61
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

„Ştiu ce înseamnă cooperarea.”


„Ştiu când trebuie să fiu cooperant.”
„Ştiu cum să fiu cooperant.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind cooperant.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii cooperant.”
„Ştiu că este posibil să fiu cooperant.”

Credinţa

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la credinţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de credinţă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi trăind în credinţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de credinţă.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de credinţă.”

Cunoaşterea faptului că Dumnezeu (Creatorul) este real

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când cred că Dumnezeu


(Creatorul) este real.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi pornind de la
premisa că Dumnezeu (Creatorul) este real.”
„Ştiu că este posibil ca Dumnezeu (Creatorul) să fie real.”

Cunoaşterea Sinelui real

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi cunosc Şinele


real.”
„îmi cunosc Şinele real ”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de Şinele meu real.”

62
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Datorii

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare Ia ceea ce înseamnă să nu ai datorii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când nu am nicio datorie.”
„Ştiu cum să fac ca să nu am datorii.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără datorii.”
„Ştiu că este posibil să nu am datorii.”

Dedicaţie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la dedicaţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt dedicat.”
„Ştiu cum să fiu dedicat.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind dedicat.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii dedicat.”
„Ştiu că este posibil să fiu dedicat.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la dedicaţia faţă de Creator.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt dedicat
Creatorului.”
„Ştiu cum să fiu dedicat Creatorului.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind dedicat
Creatorului.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de dedicaţia faţă d
Creator.”
„Ştiu că este posibil să fiu dedicat Creatorului.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la dedicaţia faţă de scopurile pe care mi le-am propus.”
63
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt dedicat


scopurilor pe care mi le-am propus.”
„Ştiu când să fiu dedicat scopurilor pe care mi le-am
• propus.”
„Ştiu cum să fiu dedicat scopurilor pe care mi le-am propus.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind dedicat
scopurilor pe care mi le-am propus.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu dedicat scopurilor pe care mi le-am propus.”
„Ştiu că este posibil să fiu dedicat scopurilor pe care mi
le-am propus.”

Devoţiune

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la devoţiune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de
devoţiune.”
„Ştiu ce înseamnă devoţiunea.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de
devoţiune.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de devoţiune.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de devoţiune.”

Distracţie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la distracţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă distrez.”
„Ştiu când trebuie să mă distrez.”
„Ştiu cum să mă distrez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi distrându-mă.”
64
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă


să te distrezi.”
„Ştiu că este posibil să mă distrez.”

Echilibru

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la echilibru.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt echilibrat.”
„Ştiu cum să mă echilibrez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în starea de
echilibru.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de echilibru.”
„Ştiu că este posibil să fiu echilibrat.”

Evaluare clară

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la evaluarea clară.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când evaluez cu luciditate
o situaţie.”
„Ştiu când să evaluez o situaţie.”
„Ştiu cum să evaluez o situaţie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de evaluarea clară.”
„Ştiu că este posibil să evaluez o situaţie înainte de a
acţiona.”

Familie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la familie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am o familie.”

65
M E TO D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

„Ştiu când trebuie să îmi întemeiez o familie.”


„Ştiu cum să îmi întemeiez o familie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra familiei.”
„Ştiu că este posibil să am o familie.”

Fii şi fiice

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la un fiu sau la o fiică.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt un fiu sau o
fiică.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind un fiu sau o fiică.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de un fiu sau de o fiică.”
„Ştiu că este posibil să fiu un fiu sau o fiică.”

Focalizare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la focalizare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt focalizat.”
„Ştiu când trebuie să mă focalizez.”
Ştiu cum să mă focalizez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind focalizat.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de focalizare.”
„Ştiu ca este posibil să fiu focalizat.”

Frumuseţe

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la frumuseţe.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă consider frumos.”

66
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în frumuseţe.”


„Cunosc perspectiva Creatorului legată de frumuseţe.”
„Ştiu că este posibil să fiu frumos.”

Iertare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la iertare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă iert pe mine
însumi şi când îi iert pe ceilalţi.”
„Cunosc adevărata iertare.”
„Ştiu când trebuie să iert.”
„Ştiu cum să iert.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind capabil de
iertare.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iertare.”
„Ştiu că este posibil să mă iert pe mine însumi şi să îi iert
pe ceilalţi.”

Impenetrabil

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la a fi impenetrabil în faţa îndoielilor.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt impenetrabil în
faţa îndoielilor.”
„Ştiu cum să fiu impenetrabil în faţa îndoielilor.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind impenetrabil
în faţa îndoielilor.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii impenetrabil în faţa îndoielilor.”

67
M eto d a avansată de T e r a p ie T eta

„Ştiu când trebuie să interacţionez cu ceilalţi oameni.”


„Ştiu cum să interacţionez cu ceilalţi oameni”.
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi interacţionând cu
ceilalţi oameni.”
„Ştiu că este posibil să interacţionez cu ceilalţi oameni.”

Intuiţie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la intuiţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am încredere în
intuiţia mea.”
„Ştiu când trebuie să am încredere în intuiţia mea.”
„Ştiu cum să am încredere în intuiţia mea.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având încredere în
intuiţia mea.”
„Ştiu că este posibil să am încredere în intuiţia mea.”

Iubire

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la iubire.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de iubire
faţă de semenii mei.”
„Ştiu cum să îmi iubesc semenii.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iubire.”
„Ştiu că este posibil să îmi iubesc semenii.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la iubirea unei mame din perspectiva Creatorului.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de o
iubire maternă.”
70
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de o


iubire maternă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iubirea maternă.”
„Ştiu că este posibil să am parte de o iubire maternă.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la iubirea unui tată din perspectiva Creatorului.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de o
iubire paternă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de o
iubire paternă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iubirea paternă.”
„Ştiu că este posibil să am parte de o iubire paternă.”

Iubirea oamenilor aşa cum sunt

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la iubirea oamenilor aşa cum sunt.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îi iubesc pe oameni
aşa cum sunt.”
„Ştiu cum să îi iubesc pe oameni aşa cum sunt.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în iubire.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iubire.”
„Ştiu că este posibil să îi iubesc pe oameni aşa cum sunt.”

încredere în sine

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi


toare la încrederea în sine.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
încredere în sine.”
„Ştiu când trebuie să am încredere în mine însumi ”
71
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să am încredere în mine însumi.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având încredere în
mine însumi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să ai încredere în tine însuţi.”
„Ştiu că este posibil să am încredere în mine însumi.”

încredere

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la a fi demn de încredere.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt demn de
încredere.”
„Ştiu cum să fiu demn de încredere.”
„Ştiu că este posibil să fiu demn de încredere.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la a avea încredere în mine însumi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am încredere în
Tiine însumi în proporţie de 100%.”
jtiu cum să am încredere în mine însumi în proporţie de
.00 %.”

,Ştiu că este posibil să am încredere în mine însumi 100%.”


„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la încrederea în Creator.”
„înţeleg cum te simţi atunci când ai încredere în Creator
100%.”

„Ştiu cum să am încredere în Creator 100%.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având încredere
deplină în Creator.”
„Ştiu că este posibil să ai încredere în Creator 100%.”
72
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

înţelepciune

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la înţelepciune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de
înţelepciune.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de înţelepciune.”
„Ştiu cum să dau dovadă de înţelepciune.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de
înţelepciune.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de înţelepciune.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de înţelepciune.”

Joc

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la joc.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă joc.”
„Ştiu când să mă joc.”
„Ştiu cum să mă joc.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi jucându-mă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de joc.”
„Ştiu că este posibil să mă joc.”

Linişte

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la linişte.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt liniştit.”
„Ştiu când trebuie să fiu liniştit.”

73
M eto d a avan sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să fiu liniştit.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind liniştit.”
„Ştiu că este posibil să fiu liniştit.”

Linişte interioară

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la liniştea interioară.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt liniştit în
interior.”
„Ştiu cum să fiu liniştit în interior.”
„Ştiu cum e să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind liniştit în
interior.”
„Ştiu perspectiva Creatorului referitoare la liniştea
interioară.”
„Ştiu că este posibil să fiu liniştit în interior.”

Loialitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la loialitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
loialitate.”
„Ştiu când să dau dovadă de loialitate.”
„Ştiu cum să fiu loial.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de
loialitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de loialitate.”
„Ştiu că este posibil să fîu loial.”

74
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Magie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la magie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt magic.”
„Ştiu când să mă simt magic.”
„Ştiu cum să mă simt magic.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în magie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de magie.”
„Ştiu că este posibil să experimentez magia.”

Mândrie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la mândrie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt mândru.”
„Ştiu când trebuie să fiu mândru.”
„Ştiu cum să fiu mândru.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind mândru.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de mândrie.”
„Ştiu că este posibil să fiu mândru.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt mândru de
munca mea.”

Menirea în viaţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la menirea mea în viaţă.”
„Ştiu că este posibil să îmi cunosc menirea în viaţă.”

75
M eto d a a v a n sata de T e r a p ie T eta

Miracole

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la miracole.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când trăiesc un miracol.”
„Ştiu când se petrece un miracol.”
„Ştiu cum să manifest şi să asist la miracole.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi experimentând
miracole.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de miracole.”
„Ştiu că este posibil să asist la miracole.”

Motivaţie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la motivaţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt motivat de
Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum este să fiu motivat de Creatorul a Tot-ceea-
ce-există.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
motivaţie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de motivaţie.”
„Ştiu că este posibil să fiu motivat de Creatorul a Tot-ceea-
ce-există.”

Odihnă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la odihnă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă odihnesc.”
„Ştiu când trebuie să mă odihnesc.”

76
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să mă odihnesc.”


„Cunosc perspectiva Creatorului legată de odihnă.”
„Ştiu că este posibil să mă odihnesc.”

Onestitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la onestitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt onest.”
„Ştiu când trebuie să fiu onest.”
„Ştiu cum să fiu onest.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind onest.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii onest.”
„Ştiu că este posibil să fiu onest.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la ceea ce înseamnă să fiu onest cu mine însumi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt onest cu mine
însumi.”
„Ştiu cum să fiu onest cu mine însumi.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind onest cu mine
însumi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fi onest cu tine însuţi.”
„Ştiu că este posibil să fiu onest cu mine însumi.”

Onoare

„ în ţe le g d e f in iţia C r e a to r u lu i a T o t- c e e a -c e - e x is tă r e f e r i­
to a r e la o n o a r e .”

77
M E TO D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă dovedesc un om


de onoare.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de onoare.”
„Ştiu cum să fiu onorabil.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind un om de
onoare.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii un om de onoare.”
„Ştiu că este posibil să fiu un om de onoare.”

Perseverenţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la perseverenţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt perseverent.”
„Ştiu cum să perseverez.”
„Ştiu că este posibil să perseverez.”

'ealizare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la realizare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când realizez.”
„Ştiu când să realizez.”
„Ştiu cum să realizez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi realizând.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de realizare.”

78
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Recunoştinţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la recunoştinţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când le sunt recunoscător
altora şi lui Dumnezeu.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt recunoscător.”
„Ştiu când trebuie să fiu recunoscător.”
„Ştiu cum să fiu recunoscător.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind recunoscător.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de recunoştinţă.”
„Ştiu că este posibil să fiu recunoscător.”

Relaxare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la relaxare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă relaxez.”
„Ştiu când trebuie să mă relaxez.”
„Ştiu cum să mă relaxez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi relaxat.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de relaxare.”
„Ştiu că este posibil să mă relaxez.”

Respect

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi oameni.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă respect pe mine
însumi şi când îi respect pe ceilalţi oameni.”

79
M eto d a av a n sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să mă respect pe mine însumi şi cum să îi respect


pe ceilalţi oameni.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi respectând tot ceea
ce există.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de respect.”
„Ştiu că este posibil să fiu respectuos.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt respectat de
cursanţii mei.”
„Ştiu cum să fiu respectat de cursanţii mei.”
„Ştiu că este posibil să fiu respectat de cursanţii mei.”

Responsabilitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la responsabilitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt responsabil.”
„Ştiu când trebuie să fiu responsabil.”
„Ştiu cum să fîu responsabil.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi cu responsabilitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de responsabilitate.”
„Ştiu că este posibil să fîu responsabil pentru propriile
mele acţiuni.”

Rezolvarea programelor subconştiente

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi rezolv programele


subconştiente.”
„Ştiu cum să îmi descopăr şi cum să îmi rezolv programele
subconştiente.”

80
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Rostirea adevărului personal

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la rostirea adevărului personal.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi afirm verbal
adevărul personal.”
„Ştiu când trebuie să îmi rostesc adevărul personal.”
„Ştiu cum să îmi afirm verbal adevărul personal.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi rostindu-mi tot
timpul adevărul personal.”
„Ştiu că este posibil să îmi afirm verbal adevărul personal.”

Sănătate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la sănătate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt sănătos.”
„Ştiu când sunt sănătos.”
„Ştiu cum să fiu sănătos.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
sănătate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de sănătate.”
„Ştiu că este posibil să fiu sănătos.”

Securitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la securitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt într-o stare
de securitate.”
„Ştiu cum să fiu într-o stare de securitate.”

81
M eto d a av an sata de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de


securitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de securitate.”
„Ştiu că este posibil să fiu într-o stare de securitate.”

Seninătate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la seninătate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt senin.”
„Ştiu cum să mă simt senin.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
seninătate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de seninătate.”
„Ştiu că este posibil să mă simt senin.”

Siguranţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la siguranţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt în siguranţă.”
„Ştiu când trebuie să mă simt în siguranţă.”
„Ştiu cum să mă simt în siguranţă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi simţindu-mă în
siguranţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de siguranţă.”
„Ştiu că este posibil să fiu în siguranţă.”

82
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Smerenie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există refe­


ritoare la smerenie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de
smerenie.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de smerenie.”
„Ştiu cum să dau dovadă de smerenie.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de
smerenie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce
înseamnă să fii plin de smerenie.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de smerenie.”

Starea de calm

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare Ia starea de calm.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt calm.”
„Ştiu când trebuie să fiu calm.”
„Ştiu cum să fiu calm.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de calm.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu calm.”
„Ştiu că este posibil să fiu calm.”

Starea de pace

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la starea de pace.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt împăcat.”

83
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să mă simt împăcat.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de pace.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de starea de pace.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc o stare de pace.”

Succes

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la succes.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am succes.”
„Ştiu cum să am succes.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având succes.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de succes.”
„Ştiu că este posibil să am succes.”

Suflul vieţii

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la suflul vieţii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când primesc suflul vieţii.”
„Ştiu cum să primesc suflul vieţii.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi respirând suflul
vieţii.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra suflului vieţii.”
„Ştiu că este posibil să respir.”

Tact

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la tact.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de tact.”
84
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să fiu plin de tact.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de tact.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de tact.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de tact.”

Terapia Teta

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când aplic Terapia Teta pe


mine însumi.”
„Ştiu când trebuie să aplic Terapia Teta pe mine însumi.”
„Ştiu cum să aplic Terapia Teta pe mine însumi.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi aplicând ori de câte
ori este necesar Terapia Teta pe mine însumi.”
„Ştiu că este posibil să aplic Terapia Teta pe mine însumi.”

Unicitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la unicitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt unic.”
„Ştiu cum să fiu unic.”
„Ştiu că este posibil să fiu unic.”

Vindecare instantanee

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există refe.


toare la vindecarea instantanee ”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când asist la o vindecare
instantanee.”
„Ştiu cum să asist la o vindecare instantanee.”
85
M e to d a avan sată de T e r a p ie T eta

„Cunosc perspectiva Creatorului legată de vindecarea


instantanee.”
„Ştiu că este posibil să asist la o vindecare instantanee.”

Vorbire

„Am ceva de spus.”


„Am ceva de spus care merită să fie auzit de ceilalţi.”
„Ştiu că ceea ce am de spus este important.”

Alte sentimente şi programe!

în viaţa de zi cu zi ne putem folosi de lucrul cu sentimen­


tele pentru a explora cunoaşterea şi sentimentele pe care
nu le avem. Prin folosirea următoarelor tipare verbale, noi
putem insera sentimentele pe care dorim să ni le însuşim
sau pe care dorim să le transmitem altor persoane:
„Ştiu ce trebuie să sim t atunci când trăiesc fară...”
„Ştiu ce trebuie să sim t şi ştiu cum să îm i trăiesc viaţa de
z i cu z i fară...”
Ştiu ce trebuie să sim t şi ştiu cum să îm i trăiesc viaţa de
i cu z i fără teama de..
?tiu ce trebuie să sim t şi ştiu cum să îm i trăiesc viaţa de
i cu z i fară să trebuiască să...”

.kserează următoarele sentimente în fiinţa ta sau ajută pe altci­


neva să le accepte:

Cum să trăieşti fără...


„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără îndoială.”
„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s im t ş i ş tiu c u m s ă î m i t r ă i e s c v ia ţa d e z i
c u z i f ă r ă m â n ie .”

86
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără teamă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără durere.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără boală.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără resentimente.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără ranchiună.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără regrete.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără conflicte.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să fiu deprimat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să tun şi să fulger.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără dezamăgire.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără descurajare.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără drame.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără haos.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fară să fiu patetic.”
„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s i m t ş i ş t i u c u m s ă î m i t r ă i e s c v i a ţ a d e z i
c u z i f a ră fiu d e m n d e m ilă ”

87
M e to d a avan sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să fiu excesiv de emoţional.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să fiu abuzat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu folosit de alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără lipsuri.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără invidie.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără gelozie.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să râvnesc la ceea ce au alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să fiu nerăbdător.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt mizerabil.”
,Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
:u zi fără griji.”

,Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


:u zi fără disperare.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să mă îndoiesc de puterea mea.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără teama de a privi adevărul în faţă.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără resentimente.”

„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s im t ş i ş tiu c u m s ă îm i tr ă ie s c v ia ţa d e zi
c u z i f ă r ă n e g a r e .”

88
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să mă simt iritat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără ruşine.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără confuzie.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără stres.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără anxietate.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să mă simt ameninţat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să îi ameninţ pe alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să le permit altora să mă rănească.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să le permit altora să mă victimizeze.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu o victimă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să îi irit / enervez pe alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să îi supăr pe alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu
zi fără să mă enervez pe ceilalţi şoferi atunci când conduc.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără instabilitate.”
„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s i m t ş i ş t i u c u m s ă î m i t r ă i e s c v i a ţ a d e z i
c u z i f ă r ă s ă fiu p e d e p s it.”

89
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără fiu copleşit.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt nervos din cauza următorul pas pe care
îl am de făcut în viaţă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să mă simt agitat din cauza viitorului.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu supărat pe familia mea.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu supărat pe mine însumi.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu supărat pe Creator.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să simt că lumea mea se destramă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să-mi fac tot timpul griji că nu am destul timp.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
■u zi fără să mă leg de problemele celorlalţi oameni.”
,Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
:u zi fără să mă critic tot timpul şi fără să îi critic pe ceilalţi
oameni.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să caut tot timpul scuze pentru că sunt aşa cum
sunt.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să îmi pun la îndoială capacitatea de a vedea clar
în interiorul corpului.”

„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s i m t ş i ş t i u c u m s ă î m i tr ă i e s c v ia ţa d e zi
c u z i f ă r ă s ă m ă r a c o r d e z la t e a m a c o le c tiv ă .”

90
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de


zi cu zi fără să mă pedepsesc singur fumând, bând alcool,
consumând droguri sau mâncând în exces.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de
zi cu zi fără să mă gândesc că sentimentele sunt prea dure­
roase pentru a-mi îngădui să le simt.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să mă simt trădat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ignorat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt groaznic.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să uit.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să îmi ţin gura închisă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu închis sufleteşte.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu un om rău.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără îi las pe ceilalţi să profite de pe urma mea.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să fiu acuzat pentru greşelile altora.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de
zi cu zi fără mă simt separat de Existenţa Omniprezentă
(Tot-ceea-ce-există).”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să rezonez cu suferinţa altor oameni, iar atunci
când fac totuşi acest lucru, ştiu cum să fiu capabil să o
transmut instantaneu în lumină şi în iubire.”

91
M eto d a a v a n sată de T e r a p ie T eta

Cum să trăiesc fără să mă simt...

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt inferior.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt singur.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt abandonat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt pesimist.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt neglijat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt exclus.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt lăsat în urmă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt batjocorit.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt falit.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt lipsit de importanţă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt nebun.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt prost.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt inferior.”
„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s i m t ş i ş tiu c u m s ă îm i tr ă i e s c v ia ţa d e zi
c u z i f ă r ă m ă s im t m a r g in a liz a t.”

92
C r eare a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt neluat în seamă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt dispreţuit.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt o povară.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt împovărat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt o povară pentru ceilalţi.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt alungat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ca şi cum aş face parte dintr-o altă familie
decât a mea.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ca şi cum aş fi venit de pe o altă planetă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ca şi cum m-aş afla într-un alt corp decât
al meu.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt responsabil pentru părinţii mei.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt lipsit de control.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt de parcă eu aş fi părintele părinţilor mei.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ameninţat.”

93
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

Cum să trăiesc fără teama că / de...

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de


zi cu zi fără teama că aş putea fi deconectat de Creatorul
meu.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără teama că aş putea uita din nou de adevăr.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de
zi cu zi fără teama că mi-aş putea rata misiunea în această
viaţă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără teama de intimitate.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de
zi cu zi fără teama că m-aş putea simţi vulnerabil în faţa
celorlalţi.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără teama de a ieşi în evidenţă prin talentele mele.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără teama de Dumnezeu.”

94
Capito lul 6

Metoda avansată de lu c r u cu
CONVINGERILE, SE N T IM E NT E LE
Şl S C O A T E R E A L A L U M I N Ă

Creierul nostru operează ca un super-computer biologic, pro­


cesând informaţiile şi reacţionând în faţa lor. Felul în care reac­
ţionăm noi depinde de informaţiile pe care le receptăm şi de
felul în care le interpretăm, transformându-Ie sau nu în convin­
geri. Atunci când o convingere este acceptată de corp, minte
sau suflet ca fiind reală ea se transformă într-un program.
Programele ne pot avantaja sau dezavantaja, în funcţie de
mesajul lor şi de felul în care reacţionăm în faţa lor. In forma lor
negativă, ele pot avea efecte adverse asupra inimii, minţii, cor­
pului sau sufletului nostru.

LUCRUL CU CONVINGERILE
Lucrul cu convingerile îi ajută pe oameni să elimine aceste
programe şi sisteme de convingeri negative, înlocuindu-le cu
altele, pozitive, provenite de la Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
Cu alte cuvinte, ele îi ajută să îşi schimbe comportamentul -
fizic, mental sau spiritual.
Procesul conduce la vindecare. S-a dovedit faptul că pentru
ca procesul de vindecare să poată avea loc, cel care beneficiază
de el trebuie să îşi dorească acest lucru, iar cel care faciliteaz;
vindecarea trebuie să creadă că este posibil. In caz contrar
niciunul din cei doi nu ar putea asista la procesul de vinde­
care. în ambele cazuri, lucrul cu convingerile poate ajuta foarte
mult.
95
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

Una din cele mai bune modalităţi de schimbare a convin­


gerilor este revenirea la puritatea şi inocenţa copiilor. în cazul
acestora din urmă, creierul este deschis să primească şi să
accepte orice informaţii noi. De aceea este atât de importantă
starea Teta, care aduce subconştientul pe frecvenţa creşterii şi
schimbării, şi deschide mintea în faţa schimbărilor pozitive.
Când eram copii, noi eram receptivi în faţa schimbării siste­
mului de convingeri. Ca adulţi, noi nu mai avem un acces la fel
de uşor la mintea noastră subconştientă, scop în care avem de
regulă nevoie de hipnoză sau de terapie. Lucrul cu convingerile
nu face altceva decât să ne ajute să ne accesăm mintea subcon­
ştientă. In plus, el ne conduce un pas mai departe, conferin-
du-ne capacitatea de a ne schimba convingerile ce transcend
chiar şi mintea subconştientă, avându-şi sediul în sfera spiri­
tuală şi genetică a fiinţei noastre, sfere care sunt încă ignorate
de terapiile alternative.

CELE PATRU NIVELE ALE CONVINGERILOR

Eu le spun cursanţilor mei de la cursul de Terapie Teta că noi ne


creăm singuri aventura vieţii şi că ni se permite să ne schimbăm
convingerile. Tot ce trebuie să facem în acest scop este să
ajungem în sfera corespondentă în care le putem schimba.
Am explicat deja în cartea Terapia Teta că există patru
nivele ale convingerilor”, dar merită să facem o scurtă
:apitulare.
Cele patru nivele ale convingerilor din realitatea existen-
lă a unei persoane sunt: corpul fizic, emoţiile, mintea şi
. pansivitatea energiei sufletului. Aceste sisteme de convingeri
acoperă trecutul, prezentul şi viitorul, ba chiar şi energia elec­
tromagnetică ce îi spune ADN-ului ce trebuie să facă. Ele repre­
zintă fundamentul lucrului cu convingerile.

Nivelul esenţial al convingerilor

Convingerile esenţiale sunt cele asumate şi acceptate în copi­


lărie, ce devin parte integrantă din fiinţa noastră. La nivel ener­
getic, ele există în lobul frontal al creierului.
96
Meto d a a v a n s a t ă d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

Nivelul genetic

La acest nivel, programele sunt transmise de la o generaţie la


alta (sunt moştenite de la strămoşi) sau pot fi adăugate genelor
în actuala viaţă. Aceste energii sunt înmagazinate în câmpul
morfogenetic din jurul ADN-ului fizic. Acest „câmp” de cunoaş­
tere este cel care îi spune ADN-ului ce trebuie să facă. Acest
nivel al convingerilor poate fi accesat prin intermediul pano­
ului de control (celular) din glanda pineală a creierului.

Nivelul istoric

Acest nivel include amintirile moştenite din vieţile anterioare


sau memoria genetică profundă, precum şi experienţele con­
ştiinţei colective din trecut. Aceste amintiri sunt păstrate în
câmpul aurie.

Nivelul sufletului

Acest nivel corespunde realităţii integrale a fiinţei noastre.


Programele care există aici sunt extrase prin intermediul cha-
kra-ei inimii, după care trec pe nivelele mai exterioare.

Un program sau o convingere pot exista pe unul sau mai multe


nivele, inclusiv pe toate patru. Dacă sunt eliminate de pe un
anumit nivel, dar nu şi de pe celelalte, ele pot fi reiterate pe
nivelul respectiv. De aceea, ele trebuie eliminate de pe toate
nivelele. Acest fenomen dă naştere la schimbări pe toate planu­
rile existenţei.
Ori de câte ori îmi propun să elimin un program din fiinţa
mea, eu mă ridic mai presus de spaţiul meu personal şi rog Cre­
atorul să îl elimine pe toate cele patru nivele, după care asist la
eliminarea lui şi la instalarea unui program nou, provenit de pe
nivelul sublim al divinului.
în cartea Terapia Teta i-am învăţat pe cititori cum să eli­
mine programe / convingeri de pe fiecare nivel individual, dar
97
M eto d a a v a n sată de T e r a p ie T e ta

şi de pe toate nivelele simultan. După ce practicantul avansat


se familiarizează cu recunoaşterea programelor / convingerilor
şi cu nivelele pe care rezidă acestea, procesul devine mult mai
rapid. Creierul uman operează infinit mai rapid decât realizăm
noi. Dacă te vei familiariza cu lucrul cu convingerile, vei putea
trimite programele la Creator, care le va înlocui pe loc.

PRINCIPIILE LUCRULUI CU CONVINGERILE


Iată o scurtă listă a principiilor lucrului cu convingerile, pentru
a-ţi reaminti de ele:

Permisiunea verbală

Nu uita niciodată că persoana care beneficiază de procesul


terapeutic trebuie să îi dea practicantului permisiunea sa ver­
bală pentru elim inarea şi înlocuirea program elor - pentru
fiecare program în parte. Oamenii au liberul arbitru de a-şi
păstra programele / convingerile pe care le preferă. Nimeni
nu le poate schimba aceste programe fără acordul lor liber
exprimat (verbal). Nicio metodă de lucru cu convingerile nu
poate avea succes fără acest acord.

'ezervarea anumitor programe şi convingeri

i întotdeauna foarte atent ce programe doreşti să elimini,


bxistă programe care ne sunt încă foarte folositoare.
Spre exemplu, când eram copil am ajuns Ia concluzia că:
„Aceşti oameni nu sunt capabili să mă iubească. De aceea,
va trebui să îi iubesc eu pe ei, învăţându-i astfel cum să mă
iubească.”
Peste ani, înţelegerea acestui program m-a ajutat să înţeleg
de ce sunt aşa cum sunt şi de ce am făcut multe din lucrurile
p e care le-am făcut în viaţă. Reflectând asupra lui, mi-am dat
însă seama că nu este un program foarte rău în sine. De aceea,
mi-am spus: „Cred că voi păstra parţial acest program, şi anume
partea cu ,ştiu cum să îi iubesc pe ceilalţi’”.

98
Metoda a v a n s a t a d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

Indiferent ce convingeri ai, ele te-au condus în actualul


punct din viaţa ta. De aceea, f ii întotdeauna blând cu tine însuţi.

„Programul nu s-a fixat”

I-am auzit pe mulţi practicanţi spunând că au fost nevoiţi să


schimbe de nenumărate ori un anumit program, deoarece noul
program nu s-a „fixat”, adică nu a rezistat în timp. Acest lucru
se datorează faptului că ei nu au conştientizat ce înseamnă să
sim ţi respectivul program.
Spre exemplu, dacă pătrunzi în spaţiul personal al unei
alte persoane, iar Creatorul îi transmite programul „Ştiu că
sunt iubit”, programul nu va rezista nici până a doua zi dacă
persoana respectivă nu ştie ce înseamnă să sim tă că este
iubită. Aici intervine lucrul cu emoţiile. Aşadar, dacă te înalţi
pe nivelul Creatorului şi îi spui acestuia: „Creatorule a Tot-ceea-
ce-există, arată-i acestei persoane ce înseamnă să te simţi iubit”,
toate programele pe care le vei implementa ulterior vor rezista
(se vor fixa). Atunci când fac acest lucru, eu îmi imaginez sen­
timentul respectiv revărsându-se în jos la fel ca o cascadă pe
toate nivelele persoanei până când pătrunde în toate celulele
corpului acesteia. în acest fel, corpul ei află ce înseamnă să fii
iubit.
Programele pot fi schimbate definitiv în acest mod, dar asta
nu înseamnă că ele nu pot fi recreate prin cuvintele, gândurile
şi faptele noastre (prin ceea ce facem sau nu facem). Aşadar,
acţiunea po zitivă este strict necesară pentru a ne schimba
viaţa.

Golirea minţii

începe prin a lucra cu convingerile care îţi limpezesc mintea. în


acest fel, vei putea ajunge la convingerile ascunse pe care tre­
buie să le schimbi.
Dacă eşti bolnav, întreabă-1 pe Creator: „Cu ce convin
geri trebuie să lucrez pentru a-mi vindeca această boală?” Este
posibil să ţi se spună că trebuie să elimini un sistem anume de
convingeri, dar trebuie să îţi şi limpezeşti mintea.
99
M eto d a a v a n sata de T e r a p ie T eta

Comunicarea cu mintea subconştientă

îţi reamintesc că mintea subconştientă nu înţelege expresiile


care încep cu „nu”. De aceea, spune-i clientului tău să omită
aceste cuvinte din afirmaţiile sale atunci când lucrează cu con­
vingerile. Spre exemplu, el nu ar trebui să folosească afirmaţii
de gen: „Nu mă iubesc pe mine însumi” sau „Nu mă pot iubi pe
mine însumi”.
Pentru a testa corect un program, afirmaţia ar trebui să fie:
„Mă iubesc pe mine însumi.” Testul energetic va arăta apoi în ce
măsură se iubeşte sau nu clientul pe sine.

Convingerile duale

Dacă ai de-a face cu o persoană care are un sistem dual de con­


vingeri, de pildă cu cineva care crede în acelaşi timp că este
bogat şi că este sărac, lasă programul pozitiv şi extrage-1 doar
pe cel negativ, înlocuindu-1 cu programul pozitiv provenit de
la Creator.

Extragerea programelor negative

Nu poţi comanda niciodată tuturor programelor negative să


părăsească trupul, căci mintea subconştientă nu ştie care pro-
rame sunt negative şi care sunt pozitive.

rinţele de moarte

intre programele importante pe care trebuie să le exami-


:zi atunci când lucrezi cu convingerile se numără dorinţele
de moarte. Creatorul mi-a spus că foarte mulţi oameni au astfel
de dorinţe, dar nu toate dorinţele de acest fel trebuie extrase
şi înlocuite. Spre exemplu, o străveche convingere vikingă este
că omul ar trebui să moară de o moarte bună. Dacă extragi
un astfel de program genetic, persoana ar putea să înceapă
să simtă că nu îşi mai doreşte să trăiască, întrucât pentru ea
moartea face parte integrantă din viaţă.
La nivel genetic, unele naţionalităţi, precum japonezii sau
nativii americani, cred într-o moarte onorabilă. Acesta este un
100
M eto d a a v a n s a t ă d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

exemplu bun de sistem negativ de convingeri, care nu trebuie


înlocuit.

Cuvintele au putere

Ascultă-ţi propriile cuvinte! Cuvintele rostite au o putere incre­


dibilă în timpul unei şedinţe de lucru cu convingerile. Spre
exemplu, dacă lucrezi cu o femeie care îi detestă pe bărbaţi, nu
ar trebui să o programezi prin afirmaţii de genul: „Te eliberez
de toţi bărbaţii...” în caz contrar, rişti ca ea să îşi părăsească
soţul şi să nu mai fie vreodată cu un alt bărbat. Fii întotdeauna
foarte atent la sugestiile pe care le faci.

Lucrul de unul singur sau alături de un practicant

Unele dintre programele noastre sunt însoţite de ataşamente


emoţionale. De aceea, chiar dacă îţi propui să elimini singur
un anumit program, merită să îi ceri cuiva să te asiste. Lucrul
alături de un practicant calificat al Terapiei Teta este util, căci
acesta te poate călăuzi către înlocuirea corectă a programelor
păstrându-şi detaşarea emoţională. Ce-i drept, există oameni
care nu se simt confortabil decât singuri. Depinde de fiecare
om în parte.

întreabă-l pe Creator

Atunci când predau lucrul cu convingerile, sunt întrebată ade­


seori: „Cu ce trebuie să înlocuieşti un program negativ?” Răs­
punsul meu este de fiecare dată acelaşi: „Intreabă-1 pe Creator.”
Convingerile care le înlocuiesc pe cele negative ar trebui să fie
întotdeauna inspirate de divin.
Reţine: Creatorul te va ajuta în orice privin ţă, atât timp cât
îţi ţii egoul la distanţă.

TESTAREA ENERGETICĂ

P e n tr u u n î n c e p ă t o r î n d o m e n i u l T e r a p ie i T e ta , t e s t a r e a e n e r g e
tic ă a s u b c o n ş tie n tu lu i p e r s o a n e i p e n t r u a d e s c o p e r i a ic i e v e n -

101
D

M eto d a av a n sată de T e r a p ie T eta

tuale programe / convingeri reprezintă un instrument absolut


crucial. Testarea energetică le permite atât practicantului cât
şi clientului să vadă prin reacţia la un stimul exterior dacă
un anumit program / convingere există, iar după terminarea
lucrului cu convingerile, în ce măsură au fost înlocuite convin­
gerile negative vechi cu altele, noi. (Poţi găsi instrucţiuni pas cu
pas referitoare la testarea energetică în cartea mea Terapia Teta
sau în alte cărţi de kineziologie aplicată).
Dacă ai căpătat experienţă în lucrul cu convingerile, nu vei
mai avea nevoie de testarea energetică pentru a-ţi da seama
dacă o anumită convingere a fost eliminată. Poţi aplica totuşi în
continuare testarea energetică pentru a-1 convinge pe client că
vechile sale convingeri au fost schimbate. Testarea energetică
poate fi folosită inclusiv pentru a verifica dacă nu ai căzut pradă
egoului, uitând să mai cauţi răspunsuri.

SISTEME DE CONVINGERI
CONECTATE CU EMOŢIILE
Emoţiile naturale ale condiţiei umane sunt diferite de pro­
grame. Fiind naturale, cele mai multe emoţii ne-au fost date
pentru a beneficia de pe urma lor. Atunci când sunt autentice,
emoţiile precum m ânia, iubirea, tristeţea, fericirea şi teama
ne pot salva viaţa. într-un moment sau altul din viaţa noastră,
koate ne sunt necesare pentru bunăstarea noastă. De aceea, nu
■cerca niciodată să elimini în totalitate o emoţie.
Pe de altă parte, atunci când anumitor emoţii precum
ânia sau tristeţea li se permite să scape de sub control, ele pot
ea un impact negativ asupra corpului. Adeseori, ele se rotesc
.a infinit în interiorul minţii, implorând să fie eliberate. Astfel
de emoţii pot fi extrase şi înlocuite, căci s-au transformat între
timp în sisteme de convingeri.
Emoţiile pot fi de asemenea schimbate sau modificate de
toxine şi de reacţiile chimice din interiorul corpului. Modi­
ficarea ADN-ului poate transforma inclusiv aceste reacţii
chimice.

102
Meto d a a v a n s a t a d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

RESPINGERE, RESENTIMENTE Şl REGRETE

Eu cred că emoţiile şi formele-gând pot crea „molecule em o­


ţionale” care devin esenţe fizice în interiorul corpului. Aceste
molecule pot exercita o presiune în multiple feluri, de pildă
prin îngreunarea capacităţii noastre intuitive. Motivul pentru
care nu avem acces la toate capacităţile noastre psihice sunt
resentimentele şi ranchiuna pe care le găzduim, fie după ce
le-am creat noi înşine, fie după ce ne-au fost transmise de alţii.
Pentru a menţine un resentiment noi avem nevoie de spaţiu,
de timp şi de energie (care ocupă anumite zone din creierul
nostru).
Eu cred că resentimentele, regretele şi respingerea au o
influenţă considerabilă asupra noastră şi sunt direct asociate
cu convingerile care împiedică trupul să se vindece. Analizarea
convingerilor asociate cu resentimentele, regretele şi respin­
gerea poate schimba rezultatele unei şedinţe terapeutice. De
aceea, este important ca orice practicant să facă acest lucru.
Nu subestima niciodată puterea minţii umane. Mintea
subconştientă ştie că omul se poate folosi de resentimente
pentru a împiedica un scenariu mai rău. Spre exemplu, dacă
un copil îşi detestă tatăl, el se poate proteja împotriva sufe­
rinţei provocate de abandonare sau de abuz. De aceea, mintea
subconştientă alege resentimentele, considerându-le răul mai
mic. Problema este că ea va avea în permanenţă tendinţa de a
repeta acest program şi de a crea noi resentimente în efortul
constant de a se proteja. Extragerea şi înlocuirea programului
„îmi detest tatăl” va reduce cât de cât resentimentele, dar atât
timp cât receptorii din creier au fost învăţaţi să se aştepte la
resentimente continue, persoana va găsi pe altcineva pe care
să-l deteste şi va menţine convingerea intactă.
Să luăm un alt exemplu: în trecut aveam nevoie de cineva
care să îmi spună că nu pot face anumite lucruri. Eu le spu­
neam întotdeauna acestor oameni: „Pot face acest lucru! Pri-
veşte-mă!” Era ca şi cum aş fî avut nevoie de cineva care să îmi
spună că ceva era im posibil astfel încât să îi pot dovedi că pot să
fac lucrul respectiv. De aceea, atrăgeam în permanenţă în viaţa
mea oameni care îmi spuneau că nu pot face diferite lucruri.

103
M eto d a av a n sată de T e r a p ie T e ta

Ei aveau un rol precis în viaţa mea, căci reacţia mea în faţa lor
mă motiva să realizez diferite lucruri. De îndată ce mi-am eli­
minat convingerile asociate cu nevoia de a mi se spune că nu
pot face anumite lucruri, mi-am dat seama că necesitatea apa­
riţiei acestor oameni în viaţa mea s-a transformat. Schimbarea
convingerilor mele mi-a transformat relaţiile cu oamenii din
jurul meu.
Oamenii apar în viaţa noastră pentru a ne ajuta să desco­
perim convingerile, programele şi sentimentele pe care tre­
buie să le eliminăm şi / sau să ni le asumăm. De aceea, dacă
există cineva abuziv în viaţa ta, caută întotdeauna motivaţiile
care te-au făcut să îl atragi. Este foarte posibil să te foloseşti
de o situaţie abuzivă ca de un pretext pentru a nu merge mai
departe. Personal, am cunoscut nenumăraţi clienţi care mi-au
spus că nu pot merge mai departe în viaţa lor din cauza parte­
nerilor lor de cuplu. Astfel de afirmaţii sunt simple pretexte.
Eliminarea programului „Am nevoie de altcineva pentru a mă
provoca” va schimba instantaneu calitatea relaţiei. Persoana
nu-şi va mai putea proiecta programele personale asupra par­
tenerului de viaţă, şi deci nu va mai activa calităţile respective
în subconştientul acestuia.
Relaţiile sunt bazate pe emoţii şi programe proiectate
asupra unei alte persoane. Unele relaţii scot la lumină emoţii
ozitive, în timp ce altele scot la lumină emoţii dure şi pline de
uzime. Indiferent de motivaţia care stă la baza unei relaţii, ea
»lujeşte persoanei într-un anumit mod.
Unii oameni trec prin viaţă mânaţi de programul: „Toţi cei
: care îi iubesc mă rănesc”. Dacă ai acest program, este posibil
să îi respingi pe oameni, iar ei să reacţioneze faţă de tine exact
în maniera pe care nu ţi-o doreşti.
Unul din programele pe care le-am descoperit în subcon­
ştientul meu a fost acela că nu ştiam cum să receptez iubirea
unui bărbat. De îndată ce l-am descoperit, mi-am dat seama
că toţi bărbaţii din relaţiile mele anterioare m-au iubit, dar eu
am fost cea care nu am ştiut să receptez iubirea lor. Cu această
ocazie, am înţeles că indiferent cât de mulţi oameni încearcă să
te iubească, dacă nu ştii cum să receptezi această iubire, tu nu
o poţi accepta.
104
Meto d a a v a n s a t a d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in a

RANCHIUNA

Aşa cum eu m-am folosit de programul care atrăgea în viaţa


mea oameni ce îmi spuneau că nu pot face anumite lucruri, cu
scopul de a mă motiva, alte persoane se folosesc de programul
ranchiunei. Unele dintre ele le moştenesc de la strămoşii lor şi
nici măcar nu ştiu că le au. Altele poartă ranchiună anumitor
locuri, guvernului, partenerului lor, lor însele şi nerealizărilor
lor.
Dacă îi porţi ranchiună partenerului tău, întreabă-te în ce
fel îţi serveşte acest lucru.
Atunci când extragi şi elimini o anumită ranchiună, spaţiul
rămas gol va fi umplut de lumina lui Dumnezeu, şi astfel îţi vei
amplifica anumite calităţi psihice.
Testează energetic următoarele convingeri şi descarcă
următoarele sentimente (dacă ajungi la concluzia că ai nevoie
de ele):

Ranchiuna: Convingeri

„îmi place ranchiuna mea.”


„Ranchiuna mea mă protejează.”
„Fără ranchiună, oamenii ar profita de pe urma mea.”

Ranchiuna: Descărcarea sentimentelor

„Ştiu ce trebuie să simt atunci când trăiesc fără ranchiună.”


„Ştiu cum să trăiesc fără ranchiună.”
„Ştiu cum să trăiesc şi să mă simt în siguranţă fără
ranchiună.”

GRIJILE

G r ijile n e a f e c t e a z ă f o a r t e p u te r n ic s is te m u l. E le d e z e c h i l i ­
b re a z ă n iv e lu l s e r o to n in e i şi p o t g e n e r a p r o b le m e la s to m a c .

105
M eto d a av a n sată de T e r a p ie T eta

Mulţi oameni care îşi fac tot timpul griji îşi dezvoltă sindromul
colonului iritabil.
Majoritatea oamenilor nu ştiu să trăiască fără să-şi facă griji.
Mulţi dintre ei ajung chiar să creadă că dacă nu îşi fac griji din-
tr-un motiv sau altul nu trăiesc! Dacă ai înţelege însă cât timp
pierzi făcându-ţi griji, ai realiza câtă energie risipeşti inutil,
încearcă să trăieşti fără griji şi foloseşte această energie pentru
alte scopuri, mai constructive.
Dacă simţi o stare de nervozitate auzind sugestia de a trăi
fără griji, probabil că te gândeşti că nu ai putea supravieţui fără
a-ţi face griji legate de plata facturilor şi de alte necesităţi abso­
lute care au de-a face cu responsabilitatea. Eu nu îţi sugerez
însă să nu mai fi responsabil. Poţi foarte bine să fii responsabil
şi să nu îţi faci griji excesive pentru aproape orice.
Unii oameni au nevoie de stres şi de dramă pentru a simţi
că trăiesc. Este foarte uşor să devii dependent de aceste ele­
mente, dar dacă vei cultiva sentimentul de gen „Ştiu cum să tră­
iesc fără stres şi fără dramă”, te vei elibera de dependenţa de
aceste energii.

LUCRUL DE SCOATERE LA LUMINĂ


îna din modalităţile prin care poţi deveni mai eficient în cadrul
ei şedinţe terapeutice este folosirea tehnicii de scoatere la
nină. Metoda constă în identificarea unei convingeri adânc
astrate care stă la baza multor altor convingeri.
Una dintre întrebările pe care mi le pun cel mai des cur-
A nţii mei este: „Când ştii că trebuie să aplici tehnica de scoa­
tere la lumină?” Răspunsul meu este mai simplu decât ai putea
crede: adevărul este că nu trebuie să ştii când sau cum să aplici
tehnica de scoatere la lumină, mintea subconştientă a clientului
va face acest lucru în locul tău. Tot ce trebuie să faci tu este
să pui întrebările: „Cine?”, „Ce?”, „Unde?”, „Când?” şi „Cum?”
Mintea clientului va accesa informaţiile necesare la fel ca un
computer, dându-ţi răspunsurile la fiecare din întrebările de
mai sus. în cazul în care te confrunţi cu un blocaj, cel mai pro­
babil acesta este unul temporar. într-un astfel de caz, schimbă

106
Me to d a a v a n s a t ă d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

întrebarea pe care o pui. Dacă tot nu primeşti un răspuns, pune


întrebarea: „Dacă a i cunoaşte răspunsul, care ar fi acesta?” Cu
puţină practică, vei învăţa să te foloseşti de intuiţia ta pentru a
descoperi răspunsul corect.
Secretul constă în a asculta ce spune persoana. Problemele
reiterate sau care generează emoţii puternice sunt asociate de
regulă cu convingerile adânc încastrate. Ascultă-ţi cu cea mai
mare atenţie clientul şi acesta îţi va oferi singur indicii care te
vor conduce către răspunsurile la dilemele sale.
Peste toate, Creatorul poate interveni în orice moment al
procesului şi îţi poate dezvălui convingerea profundă pe care
o cauţi. De aceea, deschide-te în permanenţă în faţa interven­
ţiei divine.
Iată o scurtă recapitulare a procesului:

1. întreabă persoana: „Dacă ar exista ceva ce ai putea schimba în


viaţa ta, care ar fi acest lucru?" Pune-i apoi întrebări colaterale le­
gate de această chestiune, până când ajungi la nucleul tuturor pro­
blemelor. Vei şti că eşti foarte aproape de această convingere-nu-
cleu atunci când persoana va începe să devină defensivă, să o
scalde sau să plângă în încercarea de a-şi proteja programul. In­
sistă, extrage, anulează, rezolvă şi înlocuieşte această convin­
gere pe toate nivelele pe care o descoperi, folosind întrebări-
le-cheie: „Cine?", „Ce?", „Unde?", „Când?” şi „Cum?".

2. Evită proiectarea propriilor programe sau sentimente în procesul de


investigaţie.

3. Asigură-te că eşti ferm conectat la perspectiva Creatorului din cel


de-al şaptelea plan atunci când te afli în spaţiul personal al celeilalte
persoane. în anumite cazuri, aceasta va încerca să ascundă anu­
mite lucruri sau te va conduce în cercuri vicioase. Păstrează-ţi răb­
darea şi fii perseverent. Dacă este necesar, întreabă Creatorul care
este programul-nucleu.

107
M eto d a avan sată de T e r a p ie T eta

îţi poţi da seama că te apropii de o convingere profundă


atunci când testele energetice ies pozitive indiferent dacă per­
soana îşi ţine ochii închişi sau deschişi.
Pe măsură ce te vei apropia de convingerea profundă, îţi va
fi uşor să confunzi cu ea convingerile situate chiar deasupra ei.
De aceea, este important să analizezi limbajul corporal al clien­
tului şi să asculţi cu atenţie cuvintele sale. Cu cât te vei apropia
mai tare de convingerea-nucleu, cu atât mai neconfortabil va
începe să se simtă acesta, căci ceea ce încerci de fapt să faci este
să scoţi la lumină o traum ă, cu scopul de a o rezolva.
Pe lângă căutarea convingerii-nucleu, tu trebuie să cauţi
beneficiile po zitive pe care le obţine clientul prin cultivarea
acesteia.
De asemenea, trebuie să descoperi ce anume s-a întâmplat
în viaţa sa atunci când s-a născut această convingere.
Dacă vei descoperi şi dacă vei elimina convingerea-nu-
cleu, clientul tău ar trebui să se simtă regenerat, să capete forţe
noi şi să se simtă plin de putere. Dacă în urma procesului cli­
entul rămâne cu dureri şi nu se simte mai bine, înseamnă că nu
ţi-ai terminat munca de lucru cu convingerile. Trebuie de ase­
menea să înţelegi că de cele mai multe ori este nevoie de mai
multe şedinţe de lucru cu convingerile înainte de a ajunge la o
convingere-nucleu.
Procesul de scoatere la lumină este unul din cele mai impor­
tante aspecte ale Terapiei Teta. Atunci când încep să lucreze
cu convingerile şi cu sentimentele, unii cursanţi descarcă toate
convingerile şi sentimentele posibile, convinşi că acest lucru
îi va ajuta. Dintr-un anumit punct de vedere au dreptate, dar
nu aşa cum cred ei, căci procesul nu face decât să adauge noi
convingeri şi sentimente la cele deja existente. El nu descoperă
însă convingerile-nucleu - cele care trebuie cu adevărat elimi­
nate şi înlocuite cu unele sentimente anume.
Mulţi practicanţi şi instructori de Terapie Teta îşi fac liste
cu sentimentele pe care doresc să le instituie în ei înşişi şi în
clienţii lor. Unii dintre ei lucrează cu mii de convingeri, dar
neglijează munca de scoatere la lumină. Eliminarea aleatorie a
convingerilor fără descoperirea convingerii-nucleu nu face însă
decât să cauzeze confuzie.
108
M e t o d a AVANSATĂ DE l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

La fel se petrec lucrurile şi în cazul bolilor. Mulţi oameni


vin la mine şi îmi spun că au extras toate convingerile care ar
putea fi asociate cu boala lor, dar în cazul lor acest mecanism
nu are efect, deşi în cazul altora el funcţionează. Adevărul cel
mai probabil este însă că ei nu au reuşit să elimine convingeri-
le-nucleu asociate cu boala lor şi nu sunt dispuşi să îşi facă timp
pentru a descoperi aceste convingeri. Ei nu fac decât să lucreze
cu nişte liste de convingeri, create cel mai adesea de alte per­
soane. Fiecare om este unic. De aceea, convingerile şi bolile
noastre ne sunt caracteristice numai nouă. Deşi p o t exista sim i­
litudini între convingerile asociate cu o boală anume, fiecare
om este diferit. De aceea, noi nu trebuie să porn im niciodată
de la prem isa că convingerile-nucleu sunt identice pentru
toată lumea. De aceea, eu cred că listele de convingeri aso­
ciate cu boala operează doar la modul general şi că trebuie să
ne ascultăm cu cea mai mare atenţie clienţii.
Pe de altă parte, este relativ uşor să elimini convingerile
asociate cu o boală. Adevărata provocare constă în dezvoltarea
capacităţii persoanei de a comunica cu Creatorul inclusiv după
vindecarea bolii.
în esenţă, Terapia Teta se referă la învăţarea unei alte
persoane să se folosească de lucrul cu convingerile pentru
a se vindeca singură. De asemenea, ea constă în schimbarea
propriilor convingeri astfel încât conexiunea cu Creatorul să
devină cât se poate de clară. Toate bolile şi toate problemele
din viaţă pot fi schimbate. Prin luarea unor decizii simple şi
prin lucrul cu convingerile personale, viaţa ta şi a clienţilor tăi
se va putea schimba pentru totdeauna.

REACŢIA ÎN FAŢA CONVINGERILOR

Nu uita: atunci când cauţi o convingere-cheie, aceasta tre­


buie descoperită înainte de terminarea şedinţei terapeutice;
în caz contrar, este posibil ca persoana să experimenteze o
criză vindecătoare. De aceea, nu o lăsa să plece înainte de a-şi
încheia lucrul cu convingerile şi observă cu atenţie orice semn
de disconfort. Dacă persoana se simte agitată sau dă sem ne

109
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

de durere sau de tristeţe, înseamnă că problema ei de fond


nu este încă rezolvată, iar lucrul cu convingerile trebuie să
continue.
Dacă un client experimentează dureri fizice inexplicabile în
timpul unei şedinţe, cel mai probabil te apropii de programele
sale subconştiente profunde. Cu alte cuvinte, eşti pe punctul
de a scoate la lumină convingeri pe care subconştientul său se
luptă să le păstreze cu orice preţ. în acest caz, continuă să scoţi
la lumină convingerile până la dispariţia durerilor. Cu permi­
siunea persoanei, roag-o să descarce acele programe şi senti­
mente care o fac să se sim tă în siguranţă. Continuă astfel până
când persoana începe să se simtă confortabil şi îşi recapătă
pacea interioară.

PROGRAME GENETICE
Şl CONVINGERI DE BAZĂ
O altă modalitate de lucru cu convingerile constă în a-i cere cli­
entului să îţi descrie convingerile de bază pe care le-a acceptat
de la părinţii săi sau care i-au fost transmise genetic. în acest
scop, testează energetic clientul pentru a descoperi progra­
mele care i-au fost transmise de părinţii săi. Spre exemplu, este
posibil ca tatăl său să fi fost o persoană cu o mână de fier, care
dorea să controleze totul. De aceea, testează energetic pro­
gramul genetic: „Sunt o persoană cu o mână de fier, care încerc
să controlez totul, la fel ca tata.”
Moştenirea convingerilor genetice de la părinţi nu
înseamnă că acestea sunt neapărat manifeste. Ele rămân ade­
seori într-o stare latentă, putând fi declanşate de anumite cir­
cumstanţe. Indiferent de caz, aceste programe pot fi eliminate
prin explorarea convingerilor moştenite de la părinţi şi stră­
moşi. Dacă o vei face, vei constata că vei avea mult mai mult
succes în viaţă.
Unele din aceste programe genetice pot fi de gen: „Cu cât
lucrez mai mult, cu atât mai bună va fi situaţia mea”, sau „Sunt
mândru că sunt sărac”. Dacă provii dintr-o familie fără bani,
fa-ţi teste energetice pentru următoarele programe:
110
Metoda av a n s a t ă de l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e şi s c o a t e r e a l a l u m in ă

„Sunt mândru că sunt sărac.”


„Muncesc din greu pentru orice realizare a mea.”
„Este rău să fii bogat.”

Aminteşte-ţi de cuvintele repetate frecvent de părinţii tăi


şi de convingerile lor, iar apoi fă-ţi teste energetice pentru pro­
grame asociate, de gen:

„Am moştenit agresivitatea tatălui meu.”


„Am moştenit tendinţa excesivă de control a tatălui meu.”
„Am moştenit nevoia de control a tatălui meu.”
„Am moştenit nevoia tatălui meu de a-i face pe toţi să se
simtă mizerabil.”

Este de preferat să îţi clarifici aceste convingeri înainte ca


ele să apuce să îţi controleze viaţa!

LEGĂMINTE Şl ANGAJAMENTE

Una din contribuţiile pe care şi le-au adus instructorii mei la dez­


voltarea Terapiei Teta a fost explorarea parametrilor lucrului cu
convingerile. Unii dintre cursanţii mei s-au întrecut pe ei înşişi
şi au făcut experimente cu diferite aspecte ale lucrului cu con­
vingerile comandând eliminarea tuturor legămintelor şi anga­
jamentelor luate în trecutul lor, dar şi din prezent şi din viitor.
Sinceră să fiu, eu nu consider că acest lucru este neapărat bun,
căci este posibil ca o parte din aceste legăminte şi angajamente
să continue să îi servească persoanei în cauză. Eliminarea lor
în bloc echivalează cu eliminarea unei părţi masive a persona­
lităţii, fapt care lasă în urmă un gol greu de umplut. De aceea,
este important să specifici întotdeauna ce legăminte şi ce anga­
jamente doreşti să elimini. Personal, eu comand întotdeauna
ducerea la bun sfârşit şi încheierea acestor legăminte şi anga­
jamente, în loc să elimin arbitrar o parte dintre ele.
111
I

M etoda avansată de T e r a pie T eta

Mai demult, un medic care a colaborat cu noi ne-a sugerat să


folosim o formă modificată a jurământului lui Hipocrat pentru
a le insufla instructorilor noştri responsabilitatea lucidă a
rolului pe care trebuie să îl joace în viaţa clienţilor lor. Dat fiind
că Terapia Teta le dă putere oamenilor de a elimina legămintele
şi angajamentele care nu le mai servesc, această sugestie de a
a-i face pe cursanţi să depună un jurământ a întâmpinat opo­
ziţia multora dintre ei, care au considerat că un astfel de act i-ar
limita. De aceea, am renunţat la depunerea jurământului ca şi
criteriu de aplicare a Terapiei Teta, din cauza confuziei şi nesi­
guranţei pe care o genera.
Realitatea este însă că eu nu am declarat niciodată că un
legământ sau un angajament este ceva rău în sine, ci doar că
o bună p a rte din aceste legăminte şi angajamente nu ne mai
servesc. Unele dinte ele sunt însă benefice, cum ar fi de pildă
legământul conjugal. De aceea, sfatul meu este să nu elimini
toate legămintele şi jurămintele din actuala viaţă, şi nici chiar
din vieţile anterioare, căci o bună parte din aceste programe
fac parte integrantă din personalitatea ta actuală. întreabă-1
întotdeauna pe Creator ce legăminte şi angajamente ar trebui
să elimini.

30GRAME Şl CONVINGERI GENETICE, VIEŢILE


SITERIOARE Şl CONŞTIINŢA DE GRUP

învingerile genetice se pot manifesta inclusiv prin prejude-


ţi de gen: „Am prejudecăţi şi mă simt ofensat de religii, gru­
puri etnice, oameni diferiţi de mine, intelectuali sau oameni cu
handicap intelectual.” Cursul de Terapie Teta în domeniul rela­
ţional te învaţă cum să te testezi energetic pentru identificarea
acestor programe.
Lucrul cu convingerile poate fi efectuat de asemenea prin
scoaterea la lumină a anumitor subiecte asociate cu diferite
epoci şi locuri. Dacă descoperi în decursul acestui proces că
sursa unei probleme cu care te confrunţi te conduce într-un
timp şi un loc diferit, întreabă-te (sau întreabă-ţi clientul) ce
ai învăţat din aceste experienţe. Spre exemplu, dacă una din
112
Metoda avansata de luc ru c u c o nving erile , s e n tim e n te l e şi scoaterea l a l u m in ă

aceste probleme are o legătură cu un abuz, fă un test energetic


pentru a vedea dacă afirmaţia: „Este în regulă să îi las pe alţii
să se lege de mine, pentru că sunt puternic” nu provine cumva
dintr-o altă viaţă.
Programele pot proveni nu doar dintr-o altă viaţă, ci şi din
conştiinţa de grup. Este vorba de convingeri acceptate ca fiind
valabile de un grup mare de oameni şi care s-au răspândit în
conştiinţa colectivă a umanităţii. Un exemplu de astfel de con­
vingere este: „Diabetul este incurabil.”

CONVINGERI POZITIVE CARE CREEAZĂ


REZULTATE NEGATIVE

Ori de câte ori lucrezi cu scoaterea la lumină a convingerilor


ascunse, ceea ce contează cu adevărat este să afli cât de mult îi
mai servesc persoanei în cauză aceste convingeri. Dacă nu vei
descoperi motivul pentru care o boală îi serveşte persoanei,
este puţin probabil că o vei putea vindeca.
De obicei, o boală este susţinută de o convingere pozitivă.
De pildă, multe femei care suferă de cancer la sân cred la nivel
subconştient că boala îi va apropia pe membrii familiei sale,
că relaţia lor cu soţul sau cu copiii se va îmbunătăţi şi că toată
lumea se va simţi iubită şi în siguranţă. De aceea, ele se agaţă
de boala lor.
Există de asemenea cazuri în care rănile, comportamentul
disfuncţional şi programele negative ale unui client îi servesc
acestuia într-o manieră iraţională.
De aceea, testează-ţi întotdeauna energetic clientul pentru
a afla dacă are programe ascunse care îi alimentează boala
sau provoacă-1 spunându-i: „Boala sau handicapul meu îmi
serveşte.”
Stabileşte apoi cum funcţionează acest mecanism căutând
programul cel mai adânc scufundat în subconştient. în final,
conectează-te la Creator, extrage programul şi înlocuieşte-1.

113
Meto d a avansata de T e r a pie T eta

SENTIMENTE NEGATIVE CARE CREEAZĂ


REZULTATE NEGATIVE

Pericolul descărcării sentimentelor negative

Personal, mi se reaminteşte tot timpul cât de puternic este


lucrul cu convingerile. Un exemplu de acest fel a provenit de
la instructori mei, care au creat cărţi cu convingeri acumulate
în urma cursurilor şi şedinţelor lor terapeutice susţinute de-a
lungul anilor. Fiind terapeuţi Teta cu experienţă, ei şi-au propus
să îşi dea la corectat cărţile, aşa că mi le-au oferit să le citesc. Cu
această ocazie, am observat anumite discrepanţe referitoare la
descărcarea anumitor sentimente negative cu scopul de a crea
rezultate pozitive. Spre exemplu, cineva a sugerat descărcarea
unei exemplificări a depresiei.
De bună seamă, Creatorul ne poate oferi o astfel de exem­
plificare cu scopul de a ne învăţa cum să nu fim deprimaţi,
dar realitatea este că el ne oferă exact ceea ce îi cerem. De
aceea, dacă îi solicităm să ne exemplifice sentimentul depre­
siei, exact asta vom primi: esenţa pu ră şi absolută a depresiei.
Prim urmare, dacă mintea subconştientă solicită un sentiment
negativ, aceasta este realitatea pe care o creează şi o acceptă ea,
potrivit mecanismului de cocreaţie dintre individ şi Creatorul
i Tot-ceea-ce-există.
De aceea, eu nu recomand nimănui descărcarea de senti-
lente negative cu scopul de a crea rezultate pozitive, ci doar
escărcarea de sentimente pozitive. în cazul de faţă, o solici-
ire mult mai inspirată ar fi: „Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa fără
a fi deprimat” sau „Ştiu ce trebuie să simt atunci când nu sunt
deprimat”.
Unii instructori susţin că pot descărca un sentiment sau
un gând negativ, contracarându-le ulterior cu echivalentele lor
pozitive. Este totuşi posibil ca sentimentul negativ respectiv să
nu se disipeze decât peste o săptămână, o lună sau chiar un an.
De aceea, eu nu pot înţelege ce rost are să soliciţi definiţia Cre­
atorului legată de depresie, sărăcie sau boală, în condiţiile în
care ştii că el îţi va oferi exact ce i-ai cerut!

114
Metoda a v a n s at ă d e l u c r u c u c o n v i n g e r il e , s e n t i m e n t e l e şi s c o a t e r e a l a l u m in ă

...Şi câteva descărcări pozitive

Cealaltă faţă a monedei se referă la anumite descărcări pozi­


tive care pot genera o stare de stres. Spre exemplu: „Ştiu cum
să gestionez un conflict.” Cel mai probabil, această comandă
va conduce automat la un conflict, pentru că asta solicită ea de
fapt.
Nu uita niciodată de puterea sentimentelor, gândurilor şi
cuvintelor rostite de a manifesta schimbarea. Această schim­
bare este de regulă directă: noi primim ceea ce cerem, în forma
sa cea mai pură.
O altă descărcare ce poate conduce la o stare de stres este
solicitarea de a fi complet independent şi în acelaşi timp de a
avea un suflet pereche cu care să îţi împărtăşeşti viaţa. Acest
exemplu ilustrează perfect ce înseamnă să soliciţi programe
care se bat cap în cap.
Aşadar, gândeşte-te bine înainte de a aplica lucrul cu senti­
mentele şi cu convingerile.

115
C a p it o l u l 7

Ş e d in ţ e d e s c o a t e r e l a

LUMINĂ A CONVINGERILOR
ASCUNSE

Am oferit deja mai multe exemple de scoatere la lumină a con­


vingerilor ascunse în cartea Terapia Teta, dar doresc să insist
asupra acestui subiect, pentru a-ţi ilustra cât de profunde pot fi
convingerile care trebuie scoase la iveală în vederea eliminării
unei probleme. Nu toţi practicanţii reuşesc să ajungă la convin-
gerile-nucleu şi la sentimentul cu care trebuie să le înlocuiască,
în astfel de cazuri, cel mai bine este să continui să sapi...
Atunci când stai în faţa clientului, primul lucru pe care tre­
buie să îl faci este să îl întrebi cu ce aspect doreşte să lucreze.
Marea majoritate a oamenilor ştiu exact ce probleme doresc să
îşi corecteze atunci când vin la tine. în general, aceste subiecte
sunt legate de abundenţă, de sănătate şi de iubire (relaţii).
Una din cele mai bune metode de a obţine rezultate exce­
lente constă în a începe prin a afla ce rezultat doreşte să obţină
clientul. Iată câteva exemple în această direcţie, preluate de la
cursurile mele de certificare în Terapia Teta.

EXEMPLUL NR. 1 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR ASCUNSE: CANCERUL
Vianna în faţa clasei: Primul lucru pe care trebuie să îl spuneţi cli­
entului vostru este: „Cu ce aspect doreşti să lucrăm?”
Clientul: Doresc să mă simt mai bine. M-am săturat să fiu to t timpul
bolnav. Doresc ca boala mea (cancerul] să dispară.
117
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

Vianna: De ce eşti bolnav?

Clientul: Nu ştiu de ce. Tot ce ştiu este că vreau să mă fac bine.


Vianna: Dar dacă ai şti de ce eşti bolnav, care ar fi răspunsul?
Clientul (tot mai agitat]: Nu ştiu!

In acest moment, practicantul ar trebui să îşi dea seama că acest


curs al acţiunii conduce într-o fundătură şi să iniţieze o nouă serie
de întrebări.

Vianna: Care este cel mai bun lucru care ţi s-a întâmplat de când
te-ai îmbolnăvit?

Clientul: Nu există nimic bun. Am suferit încontinuu.


Vianna: Dar dacă ar exista ceva bun care ţi s-a întâmplat din cauză
că te-ai îmbolnăvit, care ar fi acesta?

Clientul: Păi, adevărul este că membrii familiei mele se înţeleg mai


bine unii cu ceilalţi. Mama mă sună şi pot în sfârşit să vorbesc cu tata.
înainte de acest eveniment nu am mai vorbit cu el de 15 ani. Reali­
tatea este că relaţiile noastre familiale s-au îmbunătăţit. Acesta este
cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat de când m-am îmbolnăvit.
Vianna: Ar continua relaţia cu părinţii tăi să se îmbunătăţească
dacă te-ai însănătoşi?

*lientul: Nu cred. Dimpotrivă, înclin să cred că lucrurile ar reveni la


tuaţia de dinainte.

ianna: Deci, practic ai un avantaj de pe urma faptului că eşti


Dlnav.

Clientul: Nu am... Mă rog, poate că există un astfel de avantaj, cel


puţin în ceea ce priveşte relaţia cu părinţii mei.

Vianna: Ai vrea să te convingi că poţi avea în continuare o relaţie cu


părinţii tăi chiar şi fără să fii bolnav?

Clientul: Da, aş vrea.

în acest moment, descarc în sfera de conştiinţă a clientului pro­


gramul: „Ce înseamnă să am o relaţie cu familia mea fără a fi

118
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in a a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

bolnav.” Şedinţa terapeutică nu s-a încheiat însă. De regulă, bolile


sunt create de mai multe programe, nu de unul singur. De aceea,
continui să îl chestionez pe client:
Vianna: Care este cel mai rău lucru care ţi s-ar întâmpla dacă te-ai
simţi mai bine?

Clientul: Ar trebui să mă întorc la muncă, iar la ora actuală nu am o


slujbă. Situaţia mea financiară este un dezastru şi nu pot avea grijă
de mine însumi. Aşa cum sunt acum, am parte de anumite beneficii.

Vianna: Ai vrea să te convingi că există şi alte modalităţi prin care


poţi rezolva această problemă, inclusiv oportunităţi pe care nu le
cunoşti la ora actuală?
Clientul: Da, aş vrea.

De vreme ce clientul nu ştie cum să îşi creeze oportunităţi noi, sunt


nevoită să lucrez din nou cu sentimentele. Cu permisiunea lui ver­
bală, descarc în sfera conştiinţei sale ce înseamnă să ai parte de
oportunităţi, să le recunoşti şi să ştii că te poţi întoarce oricând
doreşti la lucru. Acestea sunt câteva dintre convingerile esenţiale
descoperite, dar pe lângă ele mai pot exista şi altele.
Adeseori, aşa cum am precizat deja, bolile şi alte dificultăţi sunt
generate de o convingere pozitivă, nu de una negativă. Iată un
exemplu în această direcţie:

EXEMPLUL NR. 2 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR ASCUNSE: CĂUTAREA IUBIRII
Vianna: Asupra cărui aspect doreşti să lucrăm astăzi?

Clienta: Doresc să lucrăm asupra faptului că nu îmi pot găsi un par­


tener de viaţă. Sunt întotdeauna singură. Nu găsesc niciodată pe
cineva cu care să rămân.
Vianna: De ce eşti întotdeauna singură?

Clienta: Nu ştiu. Nu pot găsi nicio explicaţie. Sunt o persoană bună,


sunt amabilă şi nu am nicio idee de ce sunt singură.

119
M etoda avansata de T e r a pie T eta

Vianna: Dar dacă ai şti de ce eşti singură, care ar fi răspunsul?


Clienta ridică din umeri. în mod evident, nu poate răspunde la
această întrebare. De aceea, consider că este timpul să schimb
linia discuţiei.

Vianna: Care este cel mai bun lucru care ţi se întâmplă atunci când
eşti singură?

Clienta: Ce vrei să spui? Cum adică - cel mai bun lucru care mi se
întâmplă atunci când sunt singură!?

Vianna: Vreau să spun: ce avantaje îţi aduce starea de singurătate?


Clienta: Păi. cel puţin îmi pot organiza aşa cum doresc timpul.
Atunci când eşti într-o relaţie, trebuie să ţii întotdeauna cont de
ceea ce doreşte partenerul tău. Nu ai niciodată niciun cuvânt de
spus. Partenerul pare să îţi conducă întreaga viaţă.
Vianna: Aşa ţi s-a întâmplat în relaţiile din trecut?
Clienta: Da. Atunci când eşti angrenat într-o relaţie, nu poţi fi nicio­
dată tu însuţi. Trebuie să îţi schimbi comportamentul pentru a-i
face pe plac partenerului tău.

Vianna: Cu alte cuvinte, te simţi mai în siguranţă atunci când eşti


singură, întrucât poţi fi tu însăţi. Este adevărat?
Ii fac clientei un test energetic pentru programul „Mă simt în sigu-
înţă atunci când sunt singură. Acestea sunt singurele momente
care pot fi eu însămi." Testul iese pozitiv, iar clienta începe să
ingă.

.lenta: Mă tem să fiu cu altcineva. Mi-e frică să nu încerce să mă


schimbe.

Vianna: Ai vrea să ştii cu siguranţă că există cineva în lumea largă


care te poate accepta aşa cum eşti, astfel încât să nu trebuiască
să îţi schimbi comportamentul şi să pretinzi că eşti altcineva decât
eşti?

Clienta: Da, aş vrea!

120
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in a a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Mă conectez cu Creatorul şi, cu permisiunea ei, asist la descăr­


carea următoarelor sentimente în sfera conştiinţei ei:
„Ştiu cum să fiu eu însămi.”
„Ştiu cum să ţin cont de sentimentele partenerului meu."
„Ştiu cum să îmi împărtăşesc sentimentele."

„înţeleg cum să îmi împart viaţa cu altcineva."


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă aflu într-o relaţie
intimă cu altcineva."

„Ştiu ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de intimitate


şi de bunătate."

„Ştiu cum să îi permit unui bărbat să intre în viaţa mea."

în continuare, clienta începe să plângă. Ştiind că am de-a face cu un


vechi program din copilărie, am două opţiuni de a continua. Prima
constă în a o întreba pe clientă:
Vianna: Când a fost prima dată când ai simţit aceste lucruri în pri­
vinţa relaţiilor?

Clienta: Atunci când tata m-a părăsit.

Vianna: De ce te-a părăsit tatăl tău?

Clienta: Nu ştiu. Toţi cei care mă iubesc mă părăsesc.


Aceasta este o convingere esenţială. De aceea, trebuie să îi arăt cli­
entei mele că este posibil să iubească pe altcineva fără să fie aban­
donată. în funcţie de situaţie, trebuie să îi exemplific ce înseamnă să
ierte şi să înţeleagă imaginea de ansamblu. Acestea sunt descăr­
cări utile într-un astfel de caz.
Vianna: Ce lucru ţi s-a părut pozitiv atunci când tatăl tău te-a
părăsit?
Clienta: Am învăţat să nu mai am încredere în niciun bărbat şi să
mă descurc întotdeauna singură.

121
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

In acest moment, descarc în sfera conştiinţei clientei mele două noi


programe: „Ştiu cum să îmi împărtăşesc viaţa alături de altcineva"
şi „Este posibil să am încredere într-un bărbat". Clienta se simte
satisfăcută şi fericită, iar şedinţa se încheie aici.

EXEMPLUL NR. 3 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR PROFUNDE: PROBLEME
LEGATE DE IUBIRE, ABUNDENŢĂ Şl MATERNITATE
înainte de a începe să cauţi convingerile ascunse în adâncurile
subconştientului unei persoane, trebuie să îţi formezi o părere
legată de rezultatele pe care şi le doreşte aceasta în urma
şedinţei. Personal, îmi pun clienţii să se conecteze în tăcere cu
Creatorul a Tot-ceea-ce-există şi să îşi imagineze cu precizie ce
anume îşi doresc de la viaţă. în acest scop, le cer să îşi imagi­
neze în toate detaliile diferitele aspecte ale vieţii lor în cazul în
care toate visele lor s-ar împlini. Le spun să se vizualizeze ca şi
cum s-ar afla deja în mijlocul acestei abundenţe şi ca şi cum s-ar
bucura deja de tot ce îşi doresc. Unii clienţi îşi doresc lucruri
materiale, cum ar fi o casă, o maşină şi foarte mulţi bani. Iată
un astfel de exemplu de lucru cu convingerile în care clientul
este un bărbat de 35 de ani.

anna: Cum ar arăta viaţa ta dacă ai putea avea to t ce ţi-ai dorit


eodată?

ientul: îmi doresc trei case, din care una pe plajă, foarte multe
maşini şi foarte mulţi bani.

Vianna: Care ar fi cel mai rău lucru care ţi s-ar putea întâmpla dacă
ai avea toate aceste lucruri?

Acesta este genul de întrebare negativă care poate conduce la o


convingere profundă. Marea majoritate a oamenilor reacţionează
la această întrebare prin teamă şi chiar panică, după care se simt
descurajaţi. Exact aceasta a fost reacţia clientului de faţă.

122
ş e d in ţe de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Clientul: Dacă aş avea toate aceste lucruri, aş fi un om foarte


singur. Nu aş avea cu cine să le împărtăşesc. Pare ridicol să ai atât
de multe lucruri şi să nu ai cu cine să le împărtăşeşti, dar exact aşa
s-ar petrece lucrurile. Aş fi singur.
Vianna: De ce crezi că ai fi singur?

Clientul: Nu mă înţeleg prea bine cu femeile.

Vianna: De ce nu te înţelegi prea bine cu femeile?

Clientul: Ele nu mă înţeleg, iar eu cu siguranţă nu le înţeleg pe ele.


Prefer să renunţ chiar înainte de a încerca să intru într-o relaţie
cu ele.

Vianna: De ce spui asta?

Clientul: Pentru că ori de câte ori ajung să mă cunoască cu ade­


vărat, femeile mă calcă în picioare.

Vianna: Când ai început să simţi astfel?

Clientul: Când eram mic. Aşa mă trata mama - to t timpul.

în acest moment, trebuie să evit cu grijă capcana programelor


legate de mama clientului, de gen: „Mama mă torturează", căci este
puţin probabil ca acestea să fie convingeri-nucleu.

Vianna: Ce ţi-a făcut mama ta?

Clientul: Ori de câte ori făceam ceva care mie mi se părea grozav
şi alergam la ea ca să-i arăt, mama se purta ca şi cum nu ar fi
fost ceva important şi mă făcea să mă simt umilit. începând de
atunci am înţeles că nu voi putea satisface niciodată vreo femeie.
De aceea, nici nu consider că mai merită să încerc.

Vianna: Ce ai învăţat din această situaţie?

Clientul: Am învăţat că este ridicol chiar şi să încerc.

Vianna: Asta te-a învăţat mama ta?

Clientul: Mama m-a învăţat să nu am încredere în nimeni.

Vianna: Ce avantaje ai atunci când nu ai încredere în nimeni?

123
s

M etoda avansată de T e r a pie T eta

Clientul: Păi, cel puţin nu mă simt rănit. Atât timp cât nu am încre­
dere în nimeni, nimeni nu mă poate răni. Asta am învăţat de la
mama. într-un fel, cred că ar trebui chiar să îi fiu recunoscător.

Abia acum am ajuns la convingerea esenţială: „Dacă nu am încre­


dere în nimeni, nimeni nu îmi poate face rău.” De aceea, primul lucru
pe care l-am făcut a fost să îi exemplific acestui bărbat ce înseamnă
cu adevărat să ştii în cine să ai încredere, când să ai încredere,
faptul că este posibil să ai încredere şi cum să ai încredere fără să
fii rănit. Programul de înlocuire ar putea fi ceva de genul: „Ştiu cum
să las pe altcineva să mă iubească şi cum să îl (o) iubesc la rândul
meu fără a fi trădat şi fără a-l (o) trăda la rândul meu."

Este foarte important ca practicantul să continue şedinţa de


lucru cu convingerile până la obţinerea unui rezultat final. Este
foarte uşor să fii deturnat şi să ajungi într-o fundătură înainte
de a ajunge la o convingere esenţială.
Pe de altă parte, lucrul cu convingerile nu ar trebui să
dureze ore în şir. în cazul de faţă am descoperit destul de rapid
convingerea esenţială, care chiar îl proteja pe bărbat într-un
anumit fel. Atât timp cât nu lăsa pe nimeni să se apropie de el,
;1 nu trebuia să aibă încredere în nimeni. Atât timp cât nu avea
'credere în nimeni, nu putea fi rănit. La un nivel subconştient
ofund, el credea că dacă ar avea toate lucrurile pe care şi le
Drea, ar fi sfârşit complet singur. în ultimă instanţă, acesta era
otivul pentru care nu se simţea confortabil să manifeste tot
Le îşi dorea mintea sa conştientă, motivul care îl oprea. După
ce am clarificat această chestiune şi după ce i-am exemplificat
cum să îşi trăiască viaţa alături de o parteneră, capacitatea sa de
manifestare a crescut exponenţial.
Experienţa m-a învăţat că de cele mai multe ori, oamenii
nu pot manifesta ceea ce îşi doresc de la viaţă din cauză că nu
ştiu ce vor. în 90% din cazuri, ei nu se pot vindeca deoarece nu
îşi fac planuri să se vindece. Cel mai adesea, creierul lor este
setat pe un singur scop: acela de a trece cu bine de ziua respec­
tivă! Acest lucru este cu deosebire adevărat în cazul celor foarte
bolnavi.

124
Ş e d in ţ e de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Stimularea oam enilor să se gândească la un m om ent


din viitor în care vor f i din nou sănătoşi scoate
autom at la lum ină convingerile care îi îm piedică să
se vindece.

După scoaterea la lumină a acestor convingeri, practicantul are


la dispoziţie materialul pe care poate lucra. Să luăm exemplul
unei persoane care îşi doreşte să se bucure de abundenţă:

EXEMPLUL NR. 4 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR PROFUNDE: ABUNDENŢĂ
Şl PROBLEME CU MAMA
Vianna: Cum ar arăta viaţa ta dacă ai putea avea to t ce ţi-ai dorit
vreodată?
Clientul: Visul meu este să am trei case, una în California, una în
New York şi una în Paris. Fiecare ar trebui să fie splendid mobilată
şi să fie situată într-o locaţie superbă. îmi doresc să călătoresc prin
lume în locuri de o frumuseţe exotică, să fiu puternic şi sănătos.
Vianna: Imaginează-ţi că dispui de toată această abundenţă. Ce
simţi? Cum te simţi acum, ştiind că toată această abundenţă există
deja în viaţa ta?

Subit, clientul devine agitat.


Clientul: Nu-mi place ce simt.

Vianna: De ce nu-ţi place?


Clientul: Pentru că toată lumea ar fi furioasă pe mine.

Vianna: De ce ar fi toată lumea furioasă pe tine?


Clientul: Pentru că aş fi mai bogat decât orice om care există în
viaţa mea.
Vianna: Ce sentimente îţi trezeşte această imagine? Ce ţi s-ar
întâmpla?

125
I

M etoda avansată de T e r a pie T eta

Clientul: Aş fi singur în aceste case mari şi nu m-ar iubi nimeni.


Vianna: Ai vrea să şti ce ai simţi dacă ar exista cineva care să
împărtăşească cu tine această prosperitate?
Clientul: Este imposibil. Nimeni nu mă iubeşte. Nimeni nu şi-ar dori
să împărtăşească cu mine toată această abundenţă.
Am ajuns astfel la convingerea profundă care împiedică acest
bărbat să îşi îndeplinească scopurile. Cu permisiunea lui, îi descarc
în sfera conştiinţei personale programele: „Sunt demn de a fi iubit"
şi „Este posibil să îmi împărtăşesc visele cu altcineva."
în continuare, clientul devine chiar mai agitat ca înainte.
Vianna: Ce s-a întâmplat?

Clientul: Dacă aş fi împreună cu altcineva, acesta ar afla cine sunt


în realitate, după care nu ar mai dori să fie alături de mine!
Vianna: Şi cine eşti în realitate?
Clientul: Nu ştiu. Ştiu însă că nimeni nu m-ar iubi dacă ar şti cine
sunt în realitate.
Vianna: Cine ţi-a spus asta?

Clientul: Nu sunt sigur, dar cred că a fost mama. Aceasta obişnuia


i îmi spună că nimeni nu mă va iubi vreodată şi că nu voi realiza
:iodată nimic.

timele afirmaţii sunt convingeri-nucleu. Aceste programe tre-


lie extrase, anulate, rezolvate, trimise la Creatorul a Tot-ceea-ce-
există şi înlocuite cu alte programe, pozitive.

De aceea, l-am întrebat pe client dacă doreşte să descarc în sfera


conştiinţei sale programele: „Sunt demn de a fi iubit", „Pot fi res­
pectat" şi „Există cineva în lumea exterioară care mă acceptă aşa
cum sunt". Fără aceste programe noi. creierul său genial (care
poate crea orice manifestare doreşte] nu se va transforma la nivel
subconştient. Prin schimbările produse la acest nivel, clientul va
putea manifesta orice îşi va dori.

126
Ş e d in ţ e de s co ate re la l u m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

Mintea omului este uimitoare. Noi putem crea tot ceea ce mintea
noastră subconştientă crede că este o realitate. Dacă repetăm
suficient de des că nu avem bani şi că de-abia o scoatem la
capăt, mintea noastră subconştientă va considera aceste afir­
maţii o comandă sau o solicitare şi va crearea realitatea pe care
„ne-o dorim”. Acestea sunt primele indicii pe care ar trebui să
le cauţi în orice şedinţă de lucru cu convingerile, atunci când
încerci să afli convingerile-nucleu ale clientului.
Este foarte important ca acesta să ştie că este posibil să fie
iubit şi sănătos, ba chiar mai mult, că aceste obiective sunt rea­
lizabile. Printre descărcările necesare de programe se numără
cele referitoare la obiective, cum ar fi: „îmi pot realiza obiec­
tivele”, „Ştiu cum să îmi fixez un obiectiv” şi „Ştiu cum să îmi
planific împlinirea unui scop.” Aceste descărcări pot schimba în
sine viaţa clientului.

EXEMPLUL NR. 5 DE SCOATERE LA LUMINĂ A


CONVINGERILOR ASCUNSE: ZEIŢA EGIPTEANĂ
Creatorul mi-a spus să rog o anumită persoană din audienţă să
participe la o demonstraţie făcută în timpul unuia din cursurile
de certificare a instructorilor pe care am ţinut-o în Yellowstone,
Montana. Era vorba de o femeie frumoasă, înaltă, de culoare,
îmbrăcată cu o rochie albă, care arăta şi se mişca de parcă ar
fi fost o zeiţă egipteană. Mi-am spus în sinea mea: „Creatorule,
cred că ai făcut o greşeală. Această femeie este perfectă. Cred că
ar fî mai bine să îmi indici o persoană cu probleme cu care să
lucrez.” Creatorul a insistat însă să apelez la acea femeie pentru
exemplificarea necesară.

Vianna: Cu ce aspect doreşti să lucrăm?

Clienta: Mi-e teamă să fiu o vindecătoare. Cred că această team i


provine dintr-o viaţă anterioară.

De regulă, acest gen de afirmaţii sunt rezultatul unui abuz, sexual


sau de altă natură, din această viaţă. Persoana îl pune pe seama
unei vieţi anterioare deoarece nu doreşte să se confrunte cu
127
8

M etoda avansata de T e r a pie T eta

adevărul. Desigur, există şi posibilitatea ca explicaţia să aibă efectiv


de-a face cu o viaţă anterioară, dar atunci când persoana face
o astfel de declaraţie făţişă, cel mai probabil ea are de-a face cu
actuala viaţă.

Vianna: De ce te temi să fii o vindecătoare?


Clienta: Pentru că aş putea muri.
în acest moment l-am auzit pe Creator spunându-mi: „întreab-o de
ce trebuia să se ascundă când era copil?”
Vianna: De ce trebuia să te ascunzi când erai copil?
Clienta: Trebuia să mă ascund ca să fur mâncare pentru fraţii şi
surorile mele.

După această declaraţie a fost uşor să scot la lumină restul


poveştii. Mama ei murise, lăsând-o pe ea cu alţi trei copii mici,
din care unul era o fetiţă de doi ani. Tatăl lor şi-a lăsat copiii
în grija unei mătuşi şi a unui unchi, care nu îi hrăneau cum
trebuie. Copiii erau subnutriţi, îndeosebi fetiţa cea mică. Când
tatăl s-a recăsătorit, el şi-a luat copiii înapoi, dar acelaşi lucru
s-a întâmplat în prezenţa mamei vitrege. Adulţii mâncau în faţa
copiilor, care erau nevoiţi să privească în linişte. Femeia mi-a
d u s că a fost bătută cu cruzime pentru că a încercat să fure

âncare pentru a-şi hrăni fraţii. începând din acel moment, ea


simţit întotdeauna că trebuie să se ascundă.
Intr-o zi, fetiţa de doi ani nu s-a mai trezit din somn. Murise
ain cauza înfometării. Mama vitregă a încercat să o trezească,
după care i-a pus-o în braţe clientei mele şi a dus-o la spital.
Personalul medical şi-a dat imediat seama că fetiţa murise prin
înfometare şi că ceilalţi copii erau subnutriţi. Părinţii au fost
deposedaţi de drepturile lor parentale, iar copiii au fost plasaţi
în diferite case adoptive.
Creatorul mi-a transmis să îi comunic femeii că surioara
ei şi-a dat viaţa pentru ca ea şi fraţii săi să poată supravieţui. In
continuare, i-am spus femeii că aveam să îi elimin tristeţea moş­
tenită din trecut.

128
Ş e d in ţ e de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Când s-a ridicat din audienţă şi a venit în faţa mea, nu mi-aş


fi imaginat niciodată că acea femeie fusese supusă cândva unor
abuzuri atât de mari. Părea să aibă o încredere în sine ulu­
itor de mare. Apropo de asta, este bine să ştii că foarte mulţi
oameni care par extrem de siguri de sine au suferit forme incre­
dibile de abuz. Ei se pricep ca nimeni altcineva să îşi ascundă
durerea interioară şi să mimeze siguranţa de sine, dar totul este
o farsă. Par prezenţi, dar nu sunt. Dacă eşti atent, la poţi citi
durerea în ochi. Altminteri, îţi zâmbesc larg, părând că se simt
de minune în pielea lor, căci nu doresc să ştii ce se ascunde în
spatele acelei faţade. Astfel de oameni suferă frecvent de pro­
bleme intestinale.
Dacă ai clienţi care au suferit abuzuri este bine să fii perse­
verent şi să te asiguri că aceştia ştiu că sunt iubiţi.
După ce i-am exemplificat acestei femei cum trebuie să te
simţi atunci când eşti în siguranţă, o bună parte din teama ei
de a fi vindecătoare s-a evaporat, dar lucrul cu convingerile nu
s-a încheiat aici.

EXEMPLUL NR. 6 DE SCOATERE


LA LUMINĂ A CONVINGERILOR PROFUNDE:
PROBLEME CU TATĂL
Vianna: Care ai dori să fie rezultatul final al acestei şedinţe? Ce îţi
doreşti să faci cu viaţa ta? Ce ai schimba în ea dacă ai avea această
posibilitate?
Clienta: Aş dori să mă eliberez de sentimentul că nu sunt suficient
de bună.
Vianna: Cum ai ajuns să ai acest sentiment?

Clienta: S-a întâmplat din cauza tatălui meu. îl detest, căci mk!
spus că am nota şapte.
Vianna: Ce înseamnă asta?

129
I

Meto da avansată de T e r a p ie T eta

Clienta: înseamnă că pe o scară de la zero la zece, depăşesc cu


puţin media, dar nu voi fi niciodată suficient de bună. Nu voi avea
niciodată nota zece.

Vianna: Şi l-ai crezut când ţi-a spus acest lucru?

Clienta: Da, l-am crezut. Nu ştiu de ce. Acum îl detest în totalitate.

Vianna: De ce îl deteşti?

Clienta: Pentru că m-a făcut să mă simt umilită şi nesigură.

Vianna: Cum a făcut acest lucru?

Clienta: Prin lucrurile pe care mi le spunea.

Vianna: în ce fel te-au ajutat aceste lucruri în viaţa ta? Ce foloase


ai tras de pe urma lor?

Clienta: Am învăţat că nu voi fi niciodată suficient de bună, că nu voi


face niciodată ceea ce îmi doresc şi că trebuie să mă mulţumesc
cu mai puţin.

Vianna: Şi te-ai mulţumit cu mai puţin?

Clienta: Da. Asta am făcut toată viaţa mea.

Vianna: Mie mi se pare un pretext pentru a nu te mobiliza astfel


<ncât să primeşti to t ce are viaţa mai bun de oferit.

lienta: Posibil. Cred că i-aş putea mulţumi tatălui meu pentru


cest lucru. Atât timp cât nu cred că merită să încerc, nici nu o fac.

ianna: Ce crezi că s-ar întâmpla dacă ai încerca?

Clienta: Aş da greş.

Vianna: Şi ce s-ar întâmpla dacă ai da greş?

Clienta: A r trebui să mă mulţumesc cu mai puţin.

Vianna: Şi ce s-ar întâmpla dacă ai avea succes?

Clienta: Nu ştiu ce s-ar întâmpla. Nu am nicio idee. Cred că este


mai bine să dai greş şi să ştii ce se întâmplă decât să ai succes şi
să nu ştii ce se poate întâmpla.
130
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Vianna: Cu alte cuvinte, te temi de succes.


Clienta: Probabil că da. Nu m-am gândit niciodată la aceste lucruri
în acest fel. Cred că atât timp cât voi continua să îmi detest tatăl,
nu voi fi nevoită să încerc să am succes.
Vianna: Deci este mai uşor să îţi deteşti tatăl decât să descoperi
ceea ce acum ţi se pare necunoscut.
Clienta: Probabil că da.
Vianna: Ai vrea să simţi ce înseamnă să trăieşti fără teama de
necunoscut? Ce înseamnă să ştii cum să faci pasul următor? Să
ştii că acest lucru este posibil?
Clienta: Da! Da, aş vrea.

Prin descărcarea acestor sentimente, am eliminat din sfera con­


ştiinţei clientei mele programul: „Nu sunt decât o femeie de nota
şapte." în continuare, i-am făcut un test energetic: am pus-o să îşi
prindă ferm degetele şi să spună: „Sunt o femeie de nota şapte."
Testul a indicat faptul că această convingere a dispărut.
l-am testat apoi programul: „îmi detest tatăl." Şi acesta a dispărut.
Realizarea faptului că era mai sigur să îşi respingă tatăl decât să
reuşească în viaţă a ajutat-o să meargă mai departe (la nivelul
minţii conştiente). Sentimentele pe care i le-am descărcat în sfera
conştiinţei au facilitat această tranziţie către o etapă superioară
în viaţa ei.

Asta înseamnă să scoţi la lumină convingerile cele mai pro­


funde: nu doar să descoperi convingerile negative, ci şi felul în
care îi servesc acestea persoanei în cauză.
Dacă nu vei ajunge la convingerile-nucleu, nu vei putea
elimina decât parţial problemele din viaţa clientului tău. De
bună seamă, sunt convinsă că există foarte mulţi oameni care
au încheiat o astfel de şedinţă de lucru cu convingerile având
doar o parte din probleme eliminate. Din fericire, este mai bine
ca măcar o parte din probleme să fie eliminate decât niciuna.
Pe un anumit nivel, ei încep să se simtă mai bine, dar nimic nu
131
M etoda avansată de T e r a pie T eta

se compară cu pacea interioară pe care ar simţi-o dacă şi-ar eli­


mina o convingere-nucleu.

EXEMPLUL A/R 7 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR PROFUNDE: VINDECAREA
Vianna: Ce rezultat îţi doreşti în urma acestei şedinţe?
Hiro Myiazaki: Doresc să manifest un cabinet terapeutic de succes.
Aş vrea ca oamenii să vină la mine ca să se vindece. îmi doresc să
am foarte mult timp liber, foarte mulţi bani şi o familie fericită.
Vianna: Bine. Imaginează-ţi că dispui deja de toate aceste lucruri,
că oamenii vin în număr mare la tine ca să se vindece. Ce ai simţi
dacă această imagine s-ar adeveri?
Hiro: M-aş simţi foarte bine.

Vianna: Te poţi descurca cu toate aceste sute de oameni care vin


la tine ca să se trateze?

Hiro: Desigur. Ştiu cum îmi fixez hotarele.

Vianna: Imaginează-ţi că te afli deja în această situaţie. Ce simţi?


iro: Păi... Simt că mai devreme sau mai târziu voi da greş, că nu voi
3uşi să vindec pe cineva.

cesta este un prim semn că mă apropii de o convingere profundă


^are îl împiedică pe acest bărbat să fie un terapeut de succes.
Vianna: Şi ce s-ar întâmpla dacă ai da greş?
Hiro: O, aş fi alungat. Aş fi aruncat într-o gaură.
Vianna: într-o gaură!?

Hiro: Da, într-o gaură neagră, şi toată lumea ar uita de mine.

Vianna: Şi ce ţi s-ar întâmpla în această gaură?

Hiro: Nu mi s-ar întâmpla nimic. Toată lumea ar uita de mine.

Vianna: Cât timp vor uita de tine?

132
Ş e d in ţ e de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

Hiro: Nu ştiu. Poate pentru totdeauna, pentru că am dat greş.


Am rănit pe cineva, iar acesta s-a îmbolnăvit şi mai tare în urma
şedinţei mele. De aceea am fost alungat.

Vianna: Crezi că vei fi iertat vreodată?


Hiro: Nu, nu voi fi iertat.

Vianna: Şi ce se va întâmpla în continuare?

Hiro: Nu pot suporta singurătatea. Cel mai probabil aş lua un obiect


ascuţit şi m-aş sinucide.

Vianna: în momentul de faţă eşti ferit de această tentaţie? Te


îndrepţi către lumină? Ce se întâmplă cu tine?

Hiro: Sunt în întuneric şi mă tem să ies la lumină. Mă tem să nu dau


greş din nou.

Vianna: De cât timp te afli în întuneric?

Hiro: Nu ştiu. Prin minte îmi trece numărul de 5.000 de ani.

Vianna: Şi în continuare ce se întâmplă cu tine?

Hiro: Mă îndrept către lumină. Mi se oferă o altă şansă.

Vianna: Deci, în ultimă instanţă, care este motivul suprem de


teamă pe care îl asociezi cu munca terapeutică?

Hiro: Că voi da greş. Că va fi vina mea şi că voi fi alungat. Voi rămâne


singur, exilat şi uitat.

Vianna către clasă: Avem de-a face cu o convingere esenţială.


Motivul pentru care Hiro nu îşi poate realiza visul vieţii sale este
teama de eşec. De aceea, voi extrage şi voi elimina în continuare
programele: „Mă tem să fiu singur" şi „Voi fi uitat”, pe care le voi
înlocui cu „Ştiu ce ar trebui să simt dacă oamenii şi-ar aduce aminte
de mine", „Ştiu cum să trăiesc alături de altcineva", „Ştiu cum să mă
iert pe mine însumi", „Ştiu că adevăratul vindecător este Creatorul"
şi „Mă simt în siguranţă să fiu un vindecător”.

Vianna către Hiro: îmi acorzi permisiunea ta de a elimina aceste


programe şi de a le înlocui cu cele pe care tocmai le-am sugerat?

133
I

Me toda avansată de T e r a p ie T eta

Hiro: Da. Mulţumesc foarte mult!

Hiro părăseşte şedinţa de lucru luminos şi plin de bucurie.

EXEMPLUL NR. 8 DE SCOATERE


LA LUMINĂ A CONVINGERILOR PROFUNDE:
INTUIŢIE Şl CAPACITĂŢI PSIHICE

Vianna: îmi acorzi permisiunea de a intra în spaţiul tău personal?


Femeia: Da.
Vianna: Câţi ani ai?
Femeia: 53.

Vianna: Ai vreo întrebare?

Femeia: Doresc să aflu cum să mă deschid şi cum să devin mai


intuitivă.

Vianna către clasă: Bun, vom începe de aici. Nu începeţi niciodată


pornind de la ceea ce credeţi voi că are nevoie clientul. întrebaţi-!
întotdeauna direct acest lucru. Puneţi pe primul loc dorinţele sale.
Vianna către femeie: Repetă după mine: „Ştiu cum să mă deschid
?i cum să fi