Sunteți pe pagina 1din 367

Metoda

AVANSATĂ DE
T e r a pie T eta
Strunirea puterii
Realitătii a Tot-ceea-ce-există
Editura ADEVĂR DIVIN
Braşov, Str. Zizinului, nr. 48, parter, ap. 7,
cod 500414, O P. 12
Mobil: 0722.148.983 sau 0727.275.877;
Telefon/Fax: 0268.324.970 sau 0368.462.076
E-mail: contact@divin.ro sau contact@secretuI.tv
Pe site-ul editurii găsiţi şi alte cărţi pentru suflet:
www.divin.ro
Site: w w w .secretul.tv
Yahoo! Group: adevardivin
Copyright © 2012 Editura ADEVĂR DIVIN.
Titlul original în limba engleză Advanced TbetaHealing: Harnessing tbe
Power o f AU Tbat Is, de Vianna Stibal.
Copyright © 2009, 2011 Vianna Stibal.
Ediţia originală a fost publicată în 2011 de Hay House UK Ltd.
Accesează online radioul editurii Hay House pe: www.hayhouseradio.com.
D escrierea CIP a Bibliotecii N aţionale a Rom âniei
STIBAL, VIANNA
M etoda avansată d e Terapie Teta: stru n ire a p u terii rea lită ţii a
Tot-ceea-ce-există / Vianna Stibal; ed.: Cătălin Parfene; trad.: Cristian
Hanu. - Braşov: Adevăr Divin, 2013
ISBN 978-606-8420-22-6

I. Parfene, Cătălin (ed.)


II. Hanu, Cristian (trad.)

159.961
Toate drepturile sunt rezervate. Niciun fragment din această carte
nu poate fi reprodus prin mijloace mecanice, fotografice sau electronice,
ori sub formă fonografică. Niciun fragment din carte nu poate fi stocat,
transmis sau copiat fără permisiunea scrisă anticipată a editurii pentru uz
public sau privat, excepţie făcând scurtele citate „de bun simţ” din articole
şi reviste, cu permisiunea autoarei.
Autoarea acestei cărţi nu oferă sfaturi medicale şi nu recomandă folo­
sirea tehnicilor descrise în această carte ca tratamente pentru probleme
fizice, emoţionale sau de altă natură medicală fără consultarea directă
sau indirectă a unui medic profesionist. Informaţiile din această carte nu
trebuie folosite ca substitut pentru sfaturile medicale. Dacă suferi de pro­
bleme de natură medicală, consultă întotdeauna un profesionist. Intenţia
autoarei este de a oferi informaţii de natură generală, menite să te ajute
de-a lungul procesului de căutare a bunăstării emoţionale sau spirituale.
Orice folosire personală a informaţiilor din această carte se face pe riscul
cititorului. Autoarea şi editura nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru
eventualele daune produse de folosirea corectă sau greşită a sugestiilor
făcute aici sau pentru refuzul de a apela la un profesionist medical.
Editor: Cătălin PARFENE
Tehnoredactare şi copertă: Florin DRUŢU
Corectură: Elena MALNAI
C u p r in s

Cuvânt înainte de Guy Stibal vii

Prefaţă ix

M ulţum iri xi

Introducere xii

1. Retrospectivă a metodei de lucru cu sentimentele


în cadrul Terapiei Teta 1
2. Descoperă cel de-al şaptelea plan 5
3. Lecturi avansate 13
4. Metoda avansată de vindecare 33
5. Crearea sentimentelor 43
6. Metoda avansată de lucru cu convingerile,
sentimentele şi scoaterea la lumină 95
7. Şedinţe de scoatere la lumină a convingerilor ascunse 117
8. Cele şapte planuri ale existenţei 177
9. Al şaptelea plan 185
10. Al şaselea plan 1^9
11. Al cincilea plan
12. Al patrulea plan 209
223
13. Al treilea plan
227
14. Al doilea plan
239
15. Primul plan
251
16. Vindecarea pe diferitele planuri
17. Amintiri care plutesc liber 261
18. Transmiterea iubirii copilului din pântec 265
19. Vindecarea sufletului rănit 269
20. Cântecul inimii 277
21. Purificarea şi lucrul cu convingerile asupra
materialelor anorganice 283
22. Curbarea timpului 285
23. Aminteşte-ţi viitorul 289
24. Sincronizarea cu linia temporală divină 291
25. Convingeri, descărcări de programe şi sentimente 297
26. Cerinţe preliminare ale cursului de ADN 3 353
27. Afirmaţiile Viannei 361

Cuvânt de încheiere de Guy Stibal 363


A lte inform aţii 365
C u v â n t în a in t e
DE G U Y S T I B A L

Doresc să depun mărturie pentru puritatea acestei lucrări.


Informaţiile descrise în ea au provenit de Ia o serie de conver­
saţii cu Creatorul şi au fost confirmate prin mii şi mii de lecturi
terapeutice şi vindecări, ca să nu mai vorbim de interacţiunea
Viannei cu cursanţii şi instructorii pregătiţi de ea sau de cursu­
rile de Terapie Teta© ţinute de-a lungul anilor. Ideile şi proce­
sele descrise în această carte au fost descoperite spontan şi nu
au ţinut niciodată cont de ideile altora sau de celelalte metode
de vindecare energetică. Sursele şi resursele puse la dispoziţie
în Terapia Teta le stau la dispoziţie tuturor celor care doresc să
le cunoască.
Născută în mijlocul comunităţii conservatoare din America,
Terapia Teta a devenit un fenomen terapeutic acceptat la nivel
mondial. Date fiind dificultăţile întâmpinate la început, sunt
sincer uimit de triumful actual al acestei metode. Ea a devenit
un far călăuzitor, o lumină în întuneric, un dar de la Dumnezeu
- în pofida tuturor obstacolelor.
Au existat foarte mulţi oameni care au contribuit - fiecare
în felul lui —la rafinarea metodei de Terapie Teta. Este vorba de
clienţi, cursanţi, practicanţi şi instructori certificaţi, ale căror
contribuţii mai mari sau mai mici nu pot fi trecute cu vederea.
Pe de altă parte, indiferent cât de mulţi oameni au fost imp 1-
caţi în procesul de rafinare a metodei de Terapie Teta,
nu poate contesta faptul că aceasta s-a născut P™1
curajul şi credinţa pură a unei singure persoane.
vii
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

Dat fiind că am asistat direct Ia întregul proces de naştere


a acestei metode, pot depune mărturie cu mâna pe inimă că
nu am văzut niciodată atâta credinţă, adevăr şi determinare
într-o altă fiinţă umană cum am văzut în cazul Viannei. Aşa se
explică - din punctul meu de vedere - de ce este considerată ea
lidera mişcării terapeutice a Terapiei Teta şi de ce este pe deplin
îndreptăţită să fie considerată astfel. Personal, cred că acesta
este principalul motiv prin care informaţiile sunt revelate prin
intermediul ei. Foarte mulţi oameni cred în Dumnezeu, dar nu
mulţi sunt capabili să rămână în lumina prezenţei divine cu
o credinţă atât de neclintită ca a ei că Dumnezeu, Creatorul
nostru, este rea l
Conţinutul acestei cărţi derivă din experienţele vizionare şi
fizice ale Viannei. El este oferit ca un ghid al capacităţii minţii
umane de a vindeca la unison cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există
(Realitatea Omniprezentă). Restul depinde de tine şi de con­
vingerile tale.

Guy Stibal

viii
P refaţă

Metoda avansată de Terapie Teta este un ghid practic pentru


cărţile Terapia Teta* şi Terapie Teta: boli şi afecţiuni în prima
mea carte, Terapia Teta, am explicat pas cu pas procesele lec­
turilor şi vindecării prin metoda Teta, ale lucrului cu convin­
gerile, cu sentimentele, cu scoaterea la lumină şi cu genele, şi
am prezentat o introducere a planurilor existenţei şi alte infor­
maţii, pentru începători. Cartea de faţă merge mai departe,
prezentând o aprofundare a metodelor de lucru cu convinge­
rile, cu sentimentele şi cu scoaterea la lumină, şi oferind noi
informaţii, mai detaliate asupra planurilor existenţei şi convin­
gerilor pe care am ajuns să le consider esenţiale pentru evo­
luţia noastră spirituală. Ea nu include toate procesele pas cu
pas specifice descrise în Terapia Teta; de aceea, este de preferat
ca aceste procese să fie citite şi înţelese pentru a putea utiliza
plenar cartea de faţă.
Terapia Teta este un proces de meditaţie care conduce la o
vindecare profundă, fizică, psihologică şi spirituală, prin folo­
sirea undelor cerebrale Teta. Atunci când ne aflăm într-o stare
mentală Teta, pură şi divină, noi ne putem conecta cu Creatorul
Realităţii Omniprezente (Tot-ceea-ce-există) prin intermediul
rugăciunii focalizate.
Există o singură cerinţă absolută atunci când aplicăm
această tehnică: credinţa profundă în Creatorul nostru. Nu
contează ce nume îi dăm acestuia: Dumnezeu, Buddha, Shiva,
Zeiţa, Iisus, Yahve sau Allah - toate conduc la al şaptelea plan
’ C arte tradusă şi publicată la editura Adevăr Divin sub titlu l Theta Healing. înaltâ-te şi caută-L
pe Dumnezeu. înaltă-te şi lucrează cu Dumnezeu. Braşov. 2011.

ix
M etoda avansată de T e r a pie T eta

al existenţei şi la energia creatoare a Tot-ceea-ce-există. Terapia


Teta nu are conotaţii religioase, putând fi aplicată de orice per­
soană, indiferent de vârstă, sex, rasă, culoare a pielii, crez sau
religie. Orice om care crede sincer şi profund în Dumnezeu
sau în forţa creatoare poate accesa şi folosi ramurile copacului
Terapiei Teta.
Creatorul ne-a oferit o cunoaştere fascinantă, pe care o vei
descoperi citind această carte. Ea cuprinde numeroase infor­
maţii de la cursurile avansate de ADN, Manualul avansat ADN
2 şi informaţii preliminare pentru cursul de ADN 3.
Deşi îţi împărtăşesc aceste informaţii, eu nu accept nicio
responsabilitate legată de schimbările care se pot declanşa în
tine în cazul în care te decizi să le pui în practică. Această res­
ponsabilitate îţi aparţine întru totul şi porneşte întotdeauna de
la realizarea faptului că tu ai puterea de a-ţi schimba propria
viaţă, dar şi viaţa celor din jurul tău.
M u l ţ u m ir i

Doresc să le mulţumesc minunaţilor mei clienţi şi cursanţi,


care m-au ajutat să aflu informaţiile pe care le-am redactat sub
forma acestei cărţi. La baza acestui manuscris au stat experien­
ţele de lucru cu convingerile clienţilor mei de-a lungul a mii de
şedinţe terapeutice. Speranţa mea este că această cunoaştere se
va dovedi un dar pentru toate sufletele curajoase care îndrăz­
nesc să creadă.
In t r o d u c e r e

Bună, mă numesc Vianna.


într-o noapte întunecată şi fără lună din anul 2003 mer­
geam cu maşina pe lungul drum care ducea către casa mea
de la ţară, venind de la serviciu. Subit, am trăit cea mai uimi­
toare revelaţie. Am realizat că au trecut nouă ani de la înce­
perea călătoriei mele în domeniul Terapiei Teta şi că drumul
nu a fost deloc uşor. De-a lungul acestor ani am ţinut mii de
lecturi şi de şedinţe terapeutice, am predat nenumărate cur­
suri şi am scris cărţi despre tehnica de Terapie Teta. Cu toate
acestea, era incontestabil faptul că mai aveam foarte multe
de învăţat.
In timp ce conduceam de-a lungul acelui drum liniştit ce
avansa pe malul râului Snake, am auzit vocea Creatorului spu-
îându-mi că mi-am încheiat perioada de stagiu de nouă ani şi
că urma o perioadă de trei ani în care trebuia să devin instruc­
toare şi să ţin un curs introductiv de ADN 3, respectiv de Terapie
Teta pentru studenţii avansaţi. Acest lucru m-a alarmat puţin,
căci ori de câte ori am primit informaţii legate de Terapia Teta,
în viaţa mea s-au produs mari schimbări. M-am calmat însă ime­
diat şi am sus: „Bine, Doamne, despre ce este vorba în cursul
de ADN 3?”
Mi s-a răspuns că ADN 3 se referă la cunoaşterea moda­
lităţilor de transformare a materiei organice şi anorganice,
precum şi lucrul cu mitocondriile în vederea creării unei vin­
decări instantanee. Experimentasem deja manifestări şi vinde­
cări spontane, atât în viaţa mea cât şi a celor apropiaţi mie, aşa
că acest răspuns nu m-a luat prin surprindere.

xii
In tr o d u c e r e

Mi s-a mai spus că atunci când 100 de oameni vor ajunge


să înţeleagă informaţiile avansate, implementarea lor va deveni
mult mai uşoară, căci această capacitate se va răspândi în
subconştientul colectiv al umanităţii. Aveam să fiu informată
atunci când se va ajunge la 100 de oameni care să înţeleagă
aceste lucruri, iar când numărul lor va creşte la 1.000, punând
inclusiv în practică această cunoaştere avansată, ea se va ancora
încă şi mai profund în subconştientul colectiv, generând tre­
zirea capacităţilor latente ale oamenilor.
Mi s-a spus: „Mai întâi de toate trebuie să crezi în aceste
concepte, apoi trebuie să le cunoşti, iar în cele din urmă să tră­
ieşti la unison cu ele. Informaţiile avansate vor deschide căi
neuronale care nu au mai fost trezite până acum.”
Când am auzit acest lucru, mi-am dorit instantaneu ca difi­
cultăţile lumeşti din viaţa mea de zi cu zi să se compare cu
ceea ce făceam în plan terapeutic. Atunci când ţineam lecturi şi
şedinţe terapeutice mă simţeam confortabil, căci mă deplasam
printre celule şi oase în sublima stare Teta. Situaţia devenea
dificilă numai când mă aflam în interiorul corpului meu, con-
fruntându-mă cu stresul de zi cu zi.
Ca răspuns la dorinţa mea, Creatorul mi-a spus:

„ Vianna, nu c o n te a ză d a c ă e ş ti sa u nu în sta re a Teta,


în in terio ru l sa u în e x te rio r u l co rp u lu i tău. C âţi oam en i
se g â n d esc la fu n c ţiile c o rp u lu i lo r c a re le c o o rd o n e a ză
sistem ele interne? în fie c a r e m om ent, d e la c r e ie r
p o r n e s c c ă tre c o rp im p u lsu ri electrice c a re îi sp u n
s ă re sp ire , s ă crească, s ă sim tă s e n z a ţia d e fo a m e , s ă
d ig ere h ra n a in g e ra tă ş i s ă r e a liz e z e to a te celelalte
fu n c ţii su bcon ştien te ca re s e d e r u le a z ă în perm a n en ţă ,
în m o d sim ilar\ c re ie ru l ş i su fletu l su n t con ectate cu
gig a n ticu l siste m n ervos a l Păm ântului. La râ n d u l
lui, P ăm ân tu l e ste co n ecta t cu siste m u l n ervo s a l
Universului, r e sp e c tiv cu co rp u l „ e x te r io r ” infinit
a l în treg ii creaţii. A c e a stă con exiu n e e x te r io a r ă cu
U niversul este sim ila ră celei in te rio a re cu c o rp u l
in d iv id u a l D e aceea, n oi p u te m in tro d u ce
xiii
Meto d a avansată de T e r a pie T eta

sch im b ă ri în u n iversu l e x te r io r la f e l cum p ro c e d ă m


intern, cu p r o p r iu l n ostru corp. M otivu l p e n tru
ca re oam en ii m o d ern i nu m ai f a c a c e st lucru este
c ă seco le la rând, c o p iii au cre scu t cu con vin gerea
c ă su n t lim itaţi. U m anitatea a a c c e p ta t a ceste
lim ită ri —p r in in term ediu l ADN-ului să u —la nivel
sp iritu a l, mental, em oţion al ş i fiz ic . ”

în acel moment am început să înţeleg în profunzime planul


Creatorului de revelare a informaţiilor legate de Terapia Teta şi
cum trebuiau înţelese şi implementate acestea.
Când mi-a fost revelată metoda de lucru cu convingerile şi
cu sentimentele, mi s-a indicat că avem cu toţii capacitatea de a
ne dizolva limitările şi de a ne conecta profund cu Şinele nostru
divin, care sălăşluieşte în inima fiecăruia dintre noi. Cu această
ocazie, am înţeles că în calitate de specie, noi am avut nevoie
de secole pentru a aduna toate aceste limitări sau „programe”
la nivel fizic, emoţional, mental şi spiritual. Fără o metodă pre­
cisă de a ne elibera de ele, am avea nevoie de alte secole în
acest scop. în trecut, aceasta a fost principala cale de evoluţie:
nivel după nivel, generaţie după generaţie şi viaţă după viaţă.
In timpul fiecăreia dintre vieţi evoluam relativ puţin, atât cât
să înţelegem toate aspectele legate de viaţa particulară pe care
o trăiam. La ora actuală, în urma procesului de evoluţie spiri­
tuală, umanitatea are în sfârşit capacitatea de a vedea dincolo
de aparenţele realităţii fizice şi de a se deschide în faţa altor
aspecte ale creaţiei. în acest scop, nouă ni s-a oferit o modali­
tate de eliminare chiar în această viaţă a sistemelor de convin­
geri care nu ne mai folosesc.
La ora actuală ştiu că noi avem cu toţii oportunitatea de a
intra într-o etapă nouă de dezvoltare, în timpul căreia ni se vor
da cheile ce vor deschide ecluzele din barajul care a împiedicat
până acum „ k a m ia ” noastră să meargă mai departe. Gene­
tica, bolile, programele implementate în copilărie, influenţele
energetice şi problemele din conştiinţa colectivă ne-au împie­
dicat să ne dezvoltăm la potenţialul nostru maxim, în calitate
de cocreatori alături de Creatorul a Tot-ceea-ce-există. Acum
xiv
INTR O D U C E R E

avem în sfârşit posibilitatea de a transcende opţiunile făcute de


strămoşii noştri, şi chiar influenţele din viaţa noastră actuală.
A sosit timpul să ne folosim de puterea noastră emanată din
faptul că suntem scântei divine ieşite din Dumnezeu.
In această carte îţi voi prezenta un curs pregătitor pentru
ADN 3, o metodă avansată de Terapie Teta pe care o predau
începând din anul 2003. Regula de aur a Terapiei Teta avan­
sate este atenţia acordată acestei metode de lucru. După ce îţi
vei dezvolta capacităţile intuitive, va fi extrem de important ce
fel de gânduri vei proiecta în starea Teta. De aceea este atât de
important lucrul cu convingerile în scopul eliminării şi înlocu­
irii programelor negative, dublat de descărcarea sentimentelor
primite de la Creator cu scopul de a-ţi purifica gândurile.
Mintea ta este un mecanism incredibil. Ea îţi pune în miş­
care corpul cu ajutorul impulsurilor electrice transmise de
creier. Tehnicile din această carte te vor învăţa să te foloseşti
de aceste impulsuri electrice inclusiv pentru a pune în mişcare
obiectele exterioare corpului tău. Va trebui de asemenea să
îţi dezvolţi înţelepciunea de a te folosi de capacităţile tale fără
teamă şi de a cunoaşte diferenţa dintre emoţiile tale şi adevăr.
Mulţi dintre cursanţii şi instructorii care practică Terapia
Teta sunt oameni cu adevărat minunaţi. Printre ei se găsesc
însă şi indivizi dezechilibraţi sau pur şi simplu egoişti. Astfel de
oameni pot fi întâlniţi pretutindeni în viaţă. De aceea doresc să
îţi prezint în această carte informaţiile legate de metoda avan­
sată. Ele te vor ajuta să îi deosebeşti pe oamenii care ar trebui
să practice Terapia Teta de cei care nu ar trebui să o practice.
Nu uita niciodată că liberul arbitru este un dar minunat,
dar care nu trebuie să interfereze cu libertatea altor oameni de
a lua propriile lor decizii.
în anul 2002 am avut un vis despre care astăzi îmi dau
seama că a fost legat de acest subiect. Se făcea că mi s-a dat sar­
cina de a proteja un bebeluş. Copilul reprezenta însă un mister
pentru mine. La început am crezut că altcineva încerca să î
omoare, căci oricine se apropia de el era făcut bucăţi. Ori d
câte ori intram în camera copilului i se întâmpla ceva rău unt
persoane, iar în cele din urmă mi-am dat seama că adevărata
cauză era copilul. Acesta avea o putere psihică prea mare, pe
XV
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

care nu o putea controla. De aceea, orice om care îl supăra


era anihilat. Copilul era un simbol al capacităţilor noastre psi­
hice dezlănţuite necontrolat, al ignorării şi folosirii greşite a
acestora, Ia fel ca un şofer care circulă pe stradă îşi îi blestemă
pe toţi cei care îi stau în cale. Copilul era uluitor de intuitiv,
dar nu dobândise încă înţelepciunea capabilă să îi strunească
puterea. El nu avusese timpul necesar să îşi dezvolte această
înţelepciune.
Morala acestei poveşti este că dacă dispui de putere, dar
nu şi de înţelepciune, este foarte posibil să îţi foloseşti greşit
puterea. In epoca pe care o trăim, foarte mulţi oameni au con­
vingeri programate care îi fac să îşi utilizeze greşit capacităţile
ce apar prin Terapia Teta. Aceste programe pot exista pe nivele
foarte diferite ale convingerilor. în cazul unora, programele de
autosabotare există la nivel subconştient. în alte cazuri, egoul
negativ al practicantului îi poate limita acestuia dezvoltarea ca
vindecător Teta. Cheia transformării într-un vindecător intuitiv
capabil să execute terapii energetice este echilibrul. în cazul în
care vindecătorul este dezechilibrat, este posibil ca lectura şi
şedinţa terapeutică să nu fie eficiente.
Iubirea necondiţionată trebuie de asemenea proiectată în
timpul lecturilor, şedinţelor terapeutice şi învăţăturilor trans­
mise legate de Terapia Teta. Dacă nu îi iubeşti sincer şi necondi­
ţionat pe cei pe care încerci să îi vindeci, aceştia pot simţi acest
lucru. Chiar dacă ceilalţi oameni pot avea caracteristici pe care
le găsim neplăcute, singura modalitate de a pune capăt com­
petiţiei din această lume este controlul acestor caracteristici în
noi înşine. Aşadar, noi nu ne putem elibera decât prin renun­
ţarea la convingerile de joasă vibraţie şi prin acceptarea senti­
mentelor esenţiale pe care ni le transmite Creatorul.

xvi
B un v e n it în l u m e a

T e r a p ie i T eta a v a n s a t e !

însăşi natura vieţii poate fi percepută ca energie pură. Cele


şapte planuri ale existenţei reprezintă dansul şi cercul pe care
îl execută această energie divină. Energia nu se termină nicio­
dată, ci doar îşi schimbă forma de la o frecvenţă de vibraţie
la alta. Niciun plan existenţial nu este mai important sau mai
puţin important decât celelalte. Scopul este să devenim echi­
libraţi pe toate planurile prin intermediul celui de-al şaptelea
plan al Creatorului Existenţei Omniprezente (Tot-ceea-ce-
există) sau al spiritului universal ce animă şi uneşte toate lucru­
rile din creaţie.
Scopul cărţii de faţă nu constă doar în explicarea acestui
lucru, ci şi în focalizarea asupra energiei care conduce la rezul­
tatele cele mai bune şi cele mai rapide, arătându-ţi că tot ce a
fost creat poate fi „de-creat” şi apoi recreat.
Terapia Teta avansată este un proces de înţelegere a naturii
spirituale a atomilor şi a faptului că noi suntem fiinţe sublime
care ne creăm singuri realitatea.

xvii
Ca p it o l u l t

R e t r o s p e c t iv ă a m e t o d e i

DE L U C R U C U S E N T I M E N T E L E
în c a d r u l T e r a p ie i T eta

Citind această carte, vei învăţa cum să (te) vindeci pornind de


la cel de-al şaptelea plan a l existenţei, care reprezintă esenţa
tuturor lucrurilor care există.
Vei afla de asemenea detalii suplimentare legate de cele
şapte planuri, cum poţi elimina jurămintele, legămintele şi
angajamentele care nu îţi mai sunt de folos şi cum să vindeci
sufletele rănite.
Cel mai probabil, vei scoate la lumină sentimente pe care
nu le-ai mai trăit vreodată.
îţi vei elibera o bună parte din spaţiul mental care este
folosit inadecvat la ora actuală pentru depozitarea de emoţii
negative aleatorii precum mânia, dorinţa de răzbunare, resen­
timentele, regretele, agresivitatea, gelozia, invidia şi amără­
ciunea. Acest lucru îţi va permite să utilizezi mai multă energie,
să realizezi vindecări mai rapide, să îţi aduci contribuţia la evo­
luţia mai accelerată a rasei umane şi să te conectezi mai uşor
cu Dumnezeu.
înainte de a începe cartea propriu-zisă, aş vrea să înţelegi
că tu eşti singurul responsabil pentru propriile tale decizii
şi pentru viaţa ta. Conceptele prezentate în continuare sunt
minunate şi te vor ajuta să creşti, dar nu vor putea fi folosite în
niciun caz pentru încălcarea liberului arbitru al unei alte per­
soane. Indiferent cine eşti şi ce crezi, realitatea este că noi ne
aflăm cu to ţii în această lume pentru a învăţa din experienţă
1
M etoda avansată de T e r a pie T eta

şi că avem cu toţii un liber arbitru. Liberul arbitru este o Lege


a Universului. El există pur şi simplu. Dacă citeşti această carte
cu alte idei în minte, poate că aceste informaţii nu sunt pentru
tine. Orice om care se foloseşte abuziv de aceste informaţii tre­
buie să înţeleagă că există şi alte legi asociate cu liberul arbitru,
precum Legea Adevărului şi Legea Justiţiei. încălcarea unei legi
precum cea a Liberului arbitru presupune automat opoziţia
faţă de Legea Adevărului şi faţă de cea a Justiţiei. Toate legile
operează sinergie, susţinându-şi reciproc atributele. Nu trebuie
să uiţi nicio clipă acest lucru atunci când implementezi infor­
maţiile descrise în această carte.

In anul 2003 mi s-a spus că va exista cândva un curs de Terapie


Teta ADN 3. Pentru a ajunge în această clasă şi pentru a-i putea
înţelege plenar metoda, cursanţii vor avea nevoie de anumite
descărcări (ale unor sentimente pe care poate că nu le-au trăit
niciodată) de la Creatorul a Tot-ceea-ce-există. Aceste descăr­
cări sunt oferite la cursul de Terapie Teta avansată şi se regă­
sesc în această carte. Pe măsură ce vei avansa cu lectura, vei afla
cum poţi descărca aceste sentimente prin accesarea celei mai
înalte definiţii a lor, la nivelul Creatorului a Tot-ceea-ce-există.
Sunt conştientă că mulţi cititori vor trăi imediat aceste senti­
mente şi convingeri şi că nu vor experimenta schimbări care să
le zdruncine întregul univers lăuntric atunci când le vor des­
cărca. Totuşi, înţelegerea lor corectă poate genera schimbări
pozitive însemnate în viaţa ta.
Iată cum cred eu că operează acest mecanism: încă din
momentul concepţiei şi până în clipa prezentă, celulele noastre
au fost antrenate să se aştepte să îşi primească mesajele prin
intermediul receptorilor lor. Toate celulele au receptori, de
care se folosesc pentru a-şi primi hrana, hormonii şi pentru a
comunica. Receptorii primesc informaţii, le stochează şi le dis­
tribuie, astfel încât celulele să poată funcţiona.
De asemenea, încă de când eram foarte tineri celulele
noastre au fost programate de mesajele em oţionale pe care li
le-am transmis noi. Spre exemplu, dacă ai crescut într-un cămin
2
R e tr o s pe c tiv ă a m eto d ei de l u c r u c u s e n t im e n t e l e în c a d r u l Te r a pie i T eta

în care toată lumea era deprimată cronic, este foarte posibil ca


celulele tale să aibă receptori care să te determine să te simţi
profund deprimat. Pe măsură ce îmbătrâneşti, celulele tale nu
se mai simt normale decât dacă tu eşti deprimat. De fapt, tu
însuţi nu te mai consideri normal decât dacă te simţi deprimat
cel puţin o dată pe zi. în acest caz, vorbim de o situaţie în care
corpul a fost programat să se simtă deprimat cronic de restul
familiei.
Pentru a ajuta o persoană care suferă de depresie cu ajutorul
metodei de Terapie Teta, noi putem folosi lucrul cu convinge­
rile, aşa cum am explicat în prima mea carte. Totuşi, extragerea
convingerii că „sunt deprimat” şi înlocuirea ei cu un alt pro­
gram nu rezolvă întotdeauna problema. De aceea, terapia tre­
buie să continue la nivel emoţional. Corpul trebuie învăţat în
maniera cea mai optimă cum să trăiască fă ră depresie. Această
metodă reantrenează receptorii să închidă uşile minuscule ce
permit pătrunderea mesajelor legate de depresie şi să deschidă
noi căi de pătrundere în interiorul celulelor a unor emoţii şi
sentimente mai benefice. Atunci când introducem un program
emoţional nou, noi creăm simultan aceste noi căi ale recepto­
rilor. în acest fel, celulele învaţă cum să trăiască fără depresie,
şi toate schimbările care se produc la nivelul celulelor sunt înre­
gistrate în interiorul ADN-ului. De aceea, atunci când celulele
se înmulţesc prin diviziune, noile celule păstrează aceste căi.
în mod similar schimbării receptorilor prin lucrul cu sen­
timentele, atunci când introducem un concept nou sau când
ne modificăm o anumită convingere, în creierul nostru se for­
mează noi circuite neuronale. Creierul este un transmiţător
electromagnetic biologic şi un receptor de informaţii - carac­
teristică ce ne permite să învăţăm. Spre exemplu, dacă ne eli­
berăm de programul care ne face să credem că suntem urâţi
şi îl înlocuim cu convingerea că suntem frumoşi, neuronii vor
urma un tipar nou. în acest scop, trebuie să învăţăm însă mai
întâi de toate cum să ne sim ţim frumoşi.
în cele mai multe cazuri, tehnica de scoatere la supra
fa ţă trebuie să preceadă inserţia de sentimente sau eliberarea
de programe. Această tehnică ne permite să înţelegem ce cone­
xiuni neuronale trebuie să schimbăm. Trebuie să ne asigurăm
3
Me toda avansată de T e r a pie T eta

apoi că schimbăm tiparele asociate ce pot interfera cu noul


concept. în prima mea carte am discutat despre scoaterea la
lumină a convingerilor ascunse. în cartea de faţă voi oferi expli­
caţii mai amănunţite legate de acest proces.
Scoaterea la lumină nu înseamnă doar să îl întrebăm pe
Creator ce trebuie să schimbăm. Ea presupune o discuţie cu
clientul, căci simplul fapt că poate discuta deschis despre acest
subiect îl ajută pe acesta să se elibereze de o parte din pro­
blemă, contribuind la aducerea programelor în lumina minţii
conştiente astfel încât să poată fi eliminate spontan. Secretul
constă în interacţiunea dintre client şi practician, dar clientul
nu trebuie să se focalizeze prea tare asupra ideii de reprogra-
mare a creierului său. în caz contrar, subconştientul său ar
putea încerca să înlocuiască noul program cu cel vechi.
Atunci când întâlneşti un nou program asociat cu un
receptor, întreabă Creatorul dacă acesta trebuie eliminat, înlo­
cuit sau doar şters parţial. Nu înlocui niciodată programele fără
să aplici discernământul, căci ceea ce la prima vedere poate
părea un program negativ se poate dovedi în ultimă instanţă
benefic. Programele nu trebuie eliminate la întâmplare.
învăţarea subconştientului să se comporte diferit nu este o
idee originală a mea. Numeroşi oameni aplică procese diferite,
cum ar fi citirea aceleiaşi afirmaţii timp de 30 de zile pentru
schimbarea programării minţii subconştiente. în cadrul siste­
mului Terapiei Teta, noi credem însă că schimbările se produc
cvasi-instantaneu. Convingerile sunt extrase din subconştient,
trimise către Creator şi înlocuite cu noi programe şi sentimente
- create de Acesta. Noi credem că prin folosirea lucrului cu con­
vingerile şi cu sentimentele putem introduce schimbări fizice
în interiorul corpului şi putem vindeca bolile. Personal, am
văzut multe vieţi schimbându-se prin simpla descărcare a unor
sentimente noi, primite de la Creator.

4
Ca p it o l u l 2

D esc o per ă c el
d e -a l ş a p t e l e a p l a n

In timp ce le predau cursanţilor mei în cadrul orelor de Terapie


Teta, îi observ cum reacţionează nu doar din punct de vedere
fizic, ci şi dintr-o perspectivă spirituală. în acest scop, mă folo­
sesc de conştiinţa vizuală intuitivă, care îmi permite să văd
încotro se îndreaptă în timp ce practică exerciţiile pe care le
fac. In timpul Terapiei Teta, noi ne imaginăm că ieşim din spa­
ţiul nostru mental curent şi că ne integrăm pe lungimea de
undă Teta, aceasta fiind însăşi esenţa procesului. Nu a trecut
însă mult şi mi-am dat seama că niciunul din cursanţii mei nu
ajunge în acelaşi spaţiu ca şi colegii săi.
In timpul unei ore, una din cursante, frustrată de rezul­
tatele pe care le obţinea, m-a întrebat unde merg eu pentru a
cocrea lecturi şi şedinţe terapeutice. I-am răspuns cum m-am
priceput mai bine, dar mi-am dat seama că în cazul meu pro­
cesul a devenit atât de natural încât nu mai poate fi descris
în cuvinte obişnuite. Şi totuşi, trebuia să fac acest lucru. Acest
lucru m-a motivat să mă aşez (mai târziu) la masa de scris şi
să mă apuc să descriu pas cu pas acest proces. Aşa s-a născut
ceea ce aveam să numesc calea ce conduce la cel de-al şap­
telea plan.
Am descris această cale în cartea mea anterioară, Terapia
Teta, dar doresc să o repet aici, căci numai prin accesarea celui
de-al şaptelea plan putem avea acces noi la energia creatoare a
Realităţii Omniprezente (Tot-ceea-ce-există). Acesta este nivelul
pe care există energia creaţiei ce permite „de-crearea” bolii şi
recrearea stării de sănătate într-o singură clipă. Acesta este
5
M etoda avansată de T e r a pie T eta

nivelul pe care orice vindecător ce aplică metoda Teta trebuie


să se ridice pentru a putea vindeca pe altcineva.
Ori de câte ori îţi imaginezi că ieşi din spaţiul tău actual
şi te înalţi în cel de-al şaptelea plan, tu laşi automat în urmă
paradigma ta personală şi percepţiile tale limitate legate de
lume. Acest proces creează noi căi în toate părţile creierului şi
aproape că îţi întoarce conştiinţa pe dos (în sensul că partea
interioară devine exterioară), fapt care îţi permite să priveşti tot
ce te înconjoară cu claritate.

ASCENSIUNEA ÎN CEL DE-AL ŞAPTELEA PLAN


Procesul care urmează îţi este oferit de Creator pentru a-ţi pro­
grama întreaga fiinţă (Tot-ceea-ce-eşti) să se conecteze cu Tot-
ceea-ce-există şi să înţeleagă acest nivel. Dacă vei învăţa acest
proces, te vei putea înălţa cu uşurinţă în cel de-al şaptelea plan
şi nu vei mai fi nevoit să repeţi întregul proces, căci îţi vei da
imediat seama când ai ajuns acolo.

Imaginează-ţi energia care pătrunde prin tălpi în fiinţa ta, venind din
centrul Pământului şi ridicându-se în creştetul capului, unde gene­
rează o sferă frumoasă de lumină ce îţi înconjoară întreaga fiinţă.
Observă culoarea sferei de lumină.

în continuare, imaginează-ţi că te înalţi mai presus de Univers.

Pătrunde acum în lumina de deasupra Universului - o sferă mare şi


extrem de frumoasă de lumină.

Imaginează-ţi că îţi continui ascensiunea prin această lumină până


când ajungi să vezi o altă lumină foarte strălucitoare, apoi o alta, şi
tot aşa. Există foarte multe lumini strălucitoare. Continuă să avan­
sezi. între aceste lumini există mici straturi de lumină mai întunecată,
dar ele nu sunt altceva decât frontiere între lumini. De aceea, con-
tinuă-ţi drumul.

6
De sc o pe ră c e l de -a l ş a p t e l e a p l a n

în final, vei ajunge la o lumină aurie, extrem de strălucitoare. Pă­


trunde în ea. Vei vedea aici un fel de substanţă gelatinoasă ce con­
ţine toate culorile curcubeului. Dacă vei intra în ea, vei vedea că îşi
schimbă culoarea. Acestea sunt Legile. La acest nivel vei vedea tot
felul de forme şi de culori.

în faţă îţi apare - la distanţă - o lumină alb-strălucitoare cu irizaţii.


De fapt, este un alb-albăstrui (sidefiu), la fel ca o perlă. îndreaptă-te
către această lumină. Evită lumina albastru închis (care îţi va apărea
inevitabil în cale), căci aceasta este Legea Magnetismului.

Pe măsură ce te vei apropia de lumina cu irizaţii, vei vedea o ceaţă


de culoare roz. Continuă să avansezi până când ajungi în faţa aces­
tei ceţi. Aceasta este Legea Compensaţiei, care te va împinge mai
departe către lumină.

Vei constata că lumina cu irizaţii are o formă dreptunghiulară, la fel


ca o fereastră. Aceasta este poarta ce permite accesul la cel de-al
şaptelea plan. Treci prin ea şi pătrunde adânc în noua dimensiune.
Vei observa aici o strălucire albă ce va pătrunde în corpul tău. Sim­
te-o. Deşi este foarte uşoară, ea are totuşi o anumită esenţă ce
poate fi percepută. Simte cum aceasta trece prin tine, ca şi cum
nu ar exista nicio frontieră între tine şi energie. Devino Tot-ceea-ce-
există. Nu-ţi face griji. Corpul tău nu va dispărea. Pur şi simplu va
deveni perfect şi sănătos. Aminteşte-ţi că la acest nivel nu există
decât energie. Aici nu există persoane sau obiecte. De aceea, dacă
încă mai vezi persoane, urcă mai sus.

Acesta este nivelul unde Creatorul a Tot-ceea-ce-există poate vin­


deca instantaneu şi pe care îl poţi recrea în toate aspectele vieţii
tale.

Practică această metodă de ridicare în cel de-al şaptelea plan al


existenţei. Ea va deschide multe porţi în mintea ta şi îţi va sti­
7
M etoda avansată de t e r a p ie T eta

mula neuronii din creier să te conecteze cu energia creaţiei.


Metoda nu te conduce undeva în afara universului cunoscut, ci
în partea cea mai interioară a fiinţei tale, pe care poate că nu
ai mai experimentat-o până acum. Ea te conduce în universul
tău lăuntric. De aceea, unii oameni văd imaginea în oglindă a
fiinţei lor atunci când ajung în cel de-al şaptelea plan.
Atunci când ajungi în acest plan, tu ajungi practic la înce­
putul tuturor lucrurilor. Aici, vei înţelege că eşti conectat cu
absolut toate lucrurile.

METODA EXPANSIUNII

O altă modalitate de a ajunge în cel de-al şaptelea plan este


metoda expansiunii. Nu încerca însă această metodă decât dacă
ai exersat-o pe prima şi te-ai familiarizat cu faptul că eşti încon­
jurat de energie şi că faci parte integrantă din Tot-ceea-ce-există.

Aşează-te într-un scaun confortabil sau pe o canapea şi inspiră pro­


fund. Imaginează-ţi că ai devenit una cu scaunul pe care stai, la ni­
vel molecular. Moleculele tale şi cele ale scaunului se transferă de
la unul la celălalt. Conectează-te cu aceste molecule. Devino una
cu ele.

în continuare, imaginează-ti că la nivel molecular faci parte inte­


grantă din tot ceea ce există în cameră. Dilată-te şi mai mult şi de­
vino una cu întreaga lume exterioară.

Imaginează-ţi că eşti una cu zona în care locuieşti, apoi cu ţara în


care te afli.

Imaginează-ţi că faci parte integrantă din întregul Pământ, că eşti


conectat cu acesta, cu continentele şi cu oceanele, cu fiecare cre­
atură, cu fiecare naţiune a planetei, până când simţi că eşti una cu
întregul Pământ.

Imaginează-ţi că devii una cu Universul.

8
D e sc o pe ră c e l de -a l ş a p t e le a p la n

lmaginează-ţi că devii una cu toate luminile alb-strălucitoare.

Imaginează-ţi că devii una cu substanţa gelatinoasă.

în final, imaginează-ţi că devii una cu lumina albă cu irizaţii care re­


prezintă cel de-al şaptelea plan al existenţei. Vei simţi furnicături prin
întreaga fiinţă.

Inspiră din nou profund şi deschide ochii. Bun venit în cel de-al şap­
telea plan al existenţei. într-adevăr, tu nu eşti separat de Dumnezeu,
ci eşti una cu el - cu Tot-ceea-ce-există.

SCURTĂTURA

Dacă ai trecut de câteva ori prin acest proces, vei descoperi că


poţi ajunge instantaneu în cel de-al şaptelea plan, prin simpla
ta intenţie. Creierul tău îşi va forma în acest scop o scurtătură.
Reţine, noi vorbim aici de cel de-al şaptelea plan, nu de
cel de-al şaptelea n ivel Există foarte multe nivele în interiorul
planurilor existenţiale. De aceea, dacă îţi stabileşti intenţia de
a ajunge pe cel de-al şaptelea nivel vei ajunge de fapt în planul
cinci.

RECENTRAREA

Atunci când te întorci din cel de-al şaptelea plan şi îţi reinte­
grezi conştiinţa în spaţiul curent, există o modalitate corectă
de recent rare în sine. In acest scop, este foarte important să îţi
retrimiţi conştiinţa / energia în centrul Pământului, iar apoi să
o readuci în spaţiul tău personal.
Atunci când se reintegrează în spaţiul lor personal după
ce şi-au trimis conştiinţa în spaţiul unei alte persoane pentru
o lectură sau o şedinţă terapeutică, unii oameni nu îşi filtrează
esenţa prin intermediul Realităţii Omniprezente (Tot-ceea-ce-
există) înainte de a se reconecta cu corpul lor. Cel mai bine
este să te conectezi cu Tot-ceea-ce-există înainte de a reintra în
spaţiul tău.
9
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

CREATORUL
Mulţi oameni cred că atunci când se duc în cel de-al şaptelea
plan se înalţă în cosmos. în realitate, aşa cum am explicat deja,
ei fac o călătorie în interiorul lor; al energiei, în nucleul atomic.
Aceasta este o modalitate de reamintire a sufletului că noi
suntem conectaţi cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
în multe culturi, Creatorul este imaginat ca fiind un zeu
masculin. Cel de-al şaptelea plan reprezintă însă o energie ce
creează Totul. La acest nivel nu mai există polaritate (masculin
/ feminin), ci doar energia creaţiei care sălăşluieşte în noi toţi.
Una din instructoarele certificate de mine nu putea înţe­
lege ideea că Dumnezeu (Creatorul) este omniprezent şi că noi
facem cu toţii parte integrantă din el. De aceea, am încercat
personal să o conduc în cel de-al şaptelea plan, pentru a o ajuta
să înţeleagă. Femeia a izbucnit în lacrimi şi mi-a spus că Dum­
nezeu (Creatorul) este prea departe de ea. I-am răspuns:
- Când vei ajunge în cel de-al şaptelea plan şi vei des­
chide ochii în faţa energiei a Tot-ceea-ce-există, vei vedea aici o
reflexie a ta.
Cât timp am predat însă cursul, nu a înţeles niciodată acest
concept. S-a ancorat tot timpul în vechile ei convingeri, nefiind
capabilă să asculte cu adevărat ce îi spuneam.
Unul din scopurile Terapiei Teta este lucrul cu convingerile
n vederea eliminării blocajelor care te împiedică să realizezi că
joţi ajunge în cel de-al şaptelea plan şi căfa c i p a rte integrantă
Jin Tot-ceea-ce-există. Acesta este nivelul energetic pe care tre-
ouie să îl înţelegi pentru a putea aplica cursul ADN 3.

CONECTAREA CU DIVINUL

O altă posibilitate constă în ascensiunea directă a conştiinţei


pentru a te conecta cu Creatorul. Cea mai bună cale pe care am
descoperit-o în acest scop este următoarea:

1. Extrage prin tălpi energia din centrul Pământului.

2. Lasă această energie să urce în fiinţa ta.

10
D e sc o pe r ă c e l d e -a l ş a p t e l e a p l a n

în acest fel, chakra-e\e tale se vor deschide automat şi îţi vei activa
energia kundalini. Această energie conduce automat la Creatorul a Tot-
ceea-ce-există şi la cel de-al şaptelea plan.

Este foarte important să urmezi această procedură, căci ea îţi va


deschide chakra-ele şi o va ridica în mod corect şi fără pericole
pe kundalini. Experienţa personală m-a învăţat că dacă energia
kundalini este activată prea rapid, ea poate tensiona organele
interne ale corpului.

11
Ca p it o l u l 3

L ecturi avansate

Lecturile în cadrul metodei de Terapie Teta folosesc frecvenţa


undelor cerebrale Teta, care are o serie de proprietăţi foarte
interesante. Oamenii de ştiinţă au descoperit că anumite frec­
venţe cerebrale (îndeosebi Alfa, Teta şi Teta-Gama):

• Alină stresul şi favorizează reducerea substanţială şi de


lungă durată a anxietăţii.
• Facilitează relaxarea fizică profundă şi claritatea mentală.
• îmbunătăţesc capacitatea verbală şi performanţele verbale
asociate cu coeficientul de inteligenţă.
• Sincronizează cele două emisfere cerebrale.
• Stimulează imaginaţia mentală spontană şi gândirea
creatoare imaginativă, promovează euforia şi stimulează
secreţia de endorfine.

Ori de câte ori te conectezi cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există


în starea Teta, tu activezi căile neurologice din lobul frontal al
creierului tău. Aceasta este partea din creier care corespunde
reacţiei de tip placebo. Cu cât vei susţine mai mult timp starea
Teta, cu atât mai bine dezvoltată va deveni această parte cere­
brală, făcându-te să te simţi uşor euforic ori de câte ori vei ieşi
din starea Teta.
La început este posibil să nu poţi susţine uşor starea Teta,
dar pe măsură ce vei avansa în practica ta vei putea menţine
această frecvenţă chiar şi în prezenţa a 50 de oameni, pe o
stradă aglomerată sau în mijlocul haosului şi al zgomotelor. De
13
M etoda avansată de T e r a pie T eta

bună seamă, este infinit mai uşor să atingi starea meditativă


divină intr-un mediu armonios şi liniştit, dar viaţa ne rezervă
tot felul de surprize, astfel încât nu este întotdeauna uşor să
ne permitem acest lux. De aceea, este foarte important să ne
putem menţine trezite capacităţile intuitive chiar şi în mijlocul
agitaţiei. Mintea noastră trebuie antrenată să intre instantaneu
în starea divină Teta înainte ca mintea noastră conştientă să ne
facă să ne îndoim de capacităţile noastre prin temerile sale.

LECTURA
Pentru a-ţi antrena creierul să facă o lectură sau o şedinţă tera­
peutică, aplică următorul proces (aceasta este versiunea sim­
plificată a unui proces mai elaborat şi mai extins pe care îl
predau începătorilor şi pe care l-am descris în cartea Terapia
Teta):

1. Focalizează-te în chakra inimii.


2. Trimite-ţi energia către centrul Pământului.
3. Readu-ţi energia în corp, pentru a-ţi deschide chakra-e\e şi pentru
a-ţi activa energia kundalini.
4. Trimite-ţi energia în sus, prin chakra coronară.
5. Treci succesiv prin toate planurile existenţei, folosind calea indicată
ce conduce la Tot-ceea-ce-există.
6. Stabileşte conexiunea cu cel de-al şaptelea plan al existenţei şi cu
Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
7. Dă comanda (stabileşte-ţi intenţia) de a fi martorul unei lecturi.
8. Pătrunde în spaţiul personal al clientului şi observâ-i interiorul
corpului.
9. După ce ai terminat, ieşi din spaţiul său personal (prin chakra sa
coronară), purifică-te imaginându-ţi că laşi o cascadă de apă sau
de lumină alb-strălucitoare să se reverse asupra ta, iar apoi
pătrunde din nou în corpul tău prin chakra ta coronară. în final,
14
LEC TU RI AVANSATE

trimite-ţi conştiinţa către centrul Pământului-Mamă pentru a te


centra, iar apoi lasă această energie să pătrundă în corpul tău prin
tălpi şi ridic-o până în creştetul capului.

Când acest proces va deveni spontan, nu va mai trebui să îi


repeţi toţi paşii în mod mecanic. Te vei putea conecta într-o sin­
gură clipă cu centrul Pământului, trimiţând apoi energia până
în creştetul capului tău. Aflat în această stare de conştiinţă Teta,
vei putea parcurge întreaga cale prin planurile existenţele până
la Creator şi te vei uni aici cu energia divină a Creatorului a Tot-
ceea-ce-există în cel de-al şaptelea plan al existenţei.

RĂSPLATA PARCURGERII CĂII

Calea indicată te ajută să îţi focalizezi mai uşor conştiinţa şi te


fereşte de atracţiile primelor şase planuri ale existenţei. Ea con­
ţine un tipar ascuns al activării care îţi va stimula creierul şi îţi va
îmbunătăţi capacitatea de a realiza lecturi şi şedinţe terapeutice.
Folosirea continuă a căii recomandate te va ajuta să înţelegi
şi să foloseşti energia Existenţei Omniprezente (Tot-ceea-ce-
există), căci de fiecare dată când vei avansa în sus de-a lungul
luminilor albe, trecând prin cele negre până la cea mai străluci­
toare dintre ele, diferite părţi ale creierului tău se vor conecta
cu cele şapte planuri şi cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
Atunci când avansezi în sus către Creator, conştientizează
activarea lobului tău frontal, a glandei tale pineale, a celei pitui-
tare şi a hipotalamusului. O undă de energie va activa toate aceste
părţi ale creierului. Pe scurt, ori de câte ori vei parcurge calea
indicată mai sus, tu îţi vei exersa practic „muşchii” creierului tău,
pe care cel mai probabil nu i-ai mai folosit de foarte mult timp.
Poate că te întrebi: „Şi cu ce mă voi alege în urma acestui
proces?” Răsplata ta va fi aceea că vei găsi tot ceea ce cauţi fără
să ştii. Vei descoperi o stare de pace interioară, de puritate şi de
bucurie pe care nici nu ţi-o poţi imagina la ora actuală. Această
stare va fi de lungă durată şi nu se va disipa cu una cu două. Vei
avea apoi responsabilitatea de a o împărtăşi cu ceilalţi oameni
din jurul tău (pentru că aşa este frumos).

15
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

ASCENSIUNEA

Eu cred că atunci când ne înălţăm până în cel de-al şaptelea


plan, noi parcurgem o călătorie interioară sim ultan cu una
exterioară, prin infinitatea Creaţiei. Noi călătorim în interiorul
creierului nostru, de-a lungul căilor neuronale ale corpului,
până în însăşi energia atomică ce există în interiorul fiecărei
molecule.
Vom ajunge astfel la conştiinţa faptului că noi suntem
conectaţi cu fiecare moleculă, cu fiecare atom şi cu energia aso­
ciată cu particulele subatomice. Acesta este primul pas al ascen­
siunii. Această conştiinţă interioară ne va ajuta să înţelegem că
nu suntem obligaţi să participăm la incredibila competiţie care
există în această lume şi să ieşim din marea bătălie a dualităţii.
Fantastica putere a Universului există în interiorul nostru şi ne
aşteaptă să ne unim conştiinţa cu ea. De îndată ce vom recu­
noaşte această putere prin intermediul undei cerebrale Teta,
ea va inunda întregul macrocosmos al vieţii noastre de zi cu
zi, dilatându-se către toate planurile existenţei până la imensul
macrocosmos al Creatorului a Tot-ceea-ce-există.

COMANDA

Vletoda de Terapie Teta se bazează pe comenzile date minţii


noastre subconştiente să facă anumite lucruri. Aceste lucruri
sunt observate apoi prin intermediul vizualizării. Este foarte
important să înţelegem că atunci când dăm o astfel de comandă
noi nu punem nicio clipă Ia îndoială - nici la nivelul minţii
noastre conştiente, nici la cel al minţii noastre subconştiente -
faptul că această comandă ne va fi îndeplinită. în acest fel, noi
eliminăm din fiinţa noastră orice îndoială legată de valoarea
noastră, de capacităţile noastre etc. Comanda este unicul rol
activ pe care trebuie să îl îndeplinim pentru a declanşa pro­
cesul de vindecare.
Trebuie să înţelegem însă foarte precis ce înseamnă această
comandă. în acest scop, trebuie să ne antrenăm să facem dife­
renţa între o com andă şi o rugăm inte atunci când comunicăm
cu divinul.
16
L ectu ri avansate

Unul din cele mai importante lucruri pe care ni le oferă


Terapia Teta este capacitatea de a comunica cu divinul, nu de
a-i adresa rugăminţi. Metoda nu a fost creată pentru a-i adresa
lui Dumnezeu o întreagă listă a dorinţelor noastre egoiste mai
mari sau mai mici.
De asemenea, Terapia Teta nu este un monolog adresat
unui Creator invizibil, ci un dialog direct cu acesta, care pre­
supune inclusiv ascultarea lui. Cu alte cuvinte, este un proces
autentic de comunicare cu divinul.

CONŞTIENTIZAREA ÎNDEPLINIRII COMENZII

Comanda dată nu poate opera decât dacă îndeplinirea ei (vin­


decarea sau manifestarea dorită) este conştientizată direct.
Există o Lege care spune că „Aspectul care nu este observat
direct nu este manifestat.”
Investigaţiile mele mi-au demonstrat că foarte mulţi vinde­
cători se grăbesc să părăsească trupul clientului lor înainte de a
încheia observarea procesului de vindecare. Dacă nu vei conşti­
entiza încheierea acestui proces, el nu vaf i complet.

PURIFICAREA

începătorii sunt învăţaţi să se purifice de orice energie rezi­


duală rămasă de la client într-un curent de apă sau de lumină
alb-strălucitoare atunci când se întorc în spaţiul lor personal.
Practicanţii avansaţi nu mai trebuie să facă însă acest lucru,
căci ei ajung să practice lecturile şi şedinţele terapeutice
direct pe nivelul energiei perfecte a Realităţii Omniprezente
(Tot-ceea-ce-există).

UŞOR, DELICAT

O undă cerebrală Teta filtrată de energia Creatorului este


extrem de delicată, aşa că nu trebuie manifestată prin gesturi
fizice. Mi-am văzut de multe ori cursanţii dându-şi ochii peste
cap atunci când ţin lecturi sau le-am văzut corpul intrând în
trepidaţie la fel ca un diapazon. Unii oameni fac chiar gesturi şi
17
M etoda avansata de T e r a pie T eta

mişcări ca şi cum s-ar screme să elimine un scaun dificil! După


părerea mea, cu toţii se forţează prea tare.
Cea mai bună modalitate de a pătrunde în spaţiul personal
al unei alte persoane constă în a te lăsa dus de val, la fel ca o
pană delicată dusă de cea mai mică adiere de vânt. Pătrunde
ca şi cum ai fi p arte integrantă din corpul clientului, nu ca şi
cum ai fi separat de el. Toate părţile corporale sunt înzestrate
cu inteligenţă şi cu organe de percepţie. Celulele corpului cli­
entului îţi pot simţi conştiinţa, iar dacă macrofagele te consi­
deră un intrus, sistemul imunitar va munci excesiv pentru a
contracara ceea ce el percepe ca pe o agresiune din partea unui
invadator străin. De aceea, pătrunde delicat şi uşor, cu mult res­
pect, ca şi cum ai avea permisiunea organismului. Gândeşte-te
că pătrunzi în templul sacru al clientului tău.

FOCALIZAREA
Atunci când cineva îţi solicită o lectură, trebuie să rămâi foca­
lizat asupra energiei sale. Pe de altă parte, dacă te vei concentra
prea tare să nu îţi pierzi focalizarea, rişti să ratezi anumite infor­
maţii. Secretul lecturilor terapeutice este focalizarea şi menţi­
nerea stării Teta.
Dacă ţii o altfel de lectură, de pildă una legată de cariera
clientului, trebuie să porneşti de la premisa că astfel de infor­
maţii nu sunt întotdeauna uşor de obţinut, căci clientul tău este
diferit de tine. De aceea, vei avea nevoie de foarte multă disci­
plină. Atunci când am început să practic această metodă, am dat
de ştire Universului că mă aştept ca Dumnezeu să îmi trimită
clienţi fără ca eu să îmi fac publicitate (oameni care au auzit
despre mine de la alţi clienţi), dar acest lucru nu m-a împie­
dicat să m ă prezin t la birou în fiecare zi şi să aştept ca telefonul
să sune. Cu alte cuvinte, am avut grijă să îmi îndeplinesc rolul
ce îmi revenea.
Am auzit mulţi oameni spunând: „Astăzi nu am chef să ţin
lecturi”, după care se întreabă de ce nu au o clientelă solidă.
Eu una m-am prezentat în fiecare zi la birou şi nu am refuzat
niciun client, inclusiv serile sau în weekenduri, dacă atunci
erau disponibili clienţii.
18
L e c tu ri avansate

Unii dintre cursanţii mei absolvenţi sunt speriaţi să nu gre­


şească în timpul unei lecturi. înţeleg foarte bine acest proces.
Personal, am ţinut mii de lecturi, dar chiar şi astăzi inima îmi
bate cu putere înainte de a începe o şedinţă cu un client. Din
fericire, de îndată ce mă înalţ şi mă conectez cu Creatorul, totul
revine la normal. Ori de câte ori intru în starea Teta, eu ştiu că
Dumnezeu va avea grijă de corectitudinea procesului.
Din păcate, eu nu îi pot spune nimănui cât timp va dura
până când va ajunge să stabilească o conexiune solidă şi o
comunicare pură cu Creatorul. Oamenii sunt extrem de dife­
riţi, căci au sisteme de convingeri extrem de diferite.
Ceea ce ştiu cu siguranţă este că după o zi lungă de lucru
cu numeroşi clienţi, rămân întotdeauna recunoscătoare unuia
dintre ei pentru faptul că m-a inspirat. De aceea, îi spun întot­
deauna Creatorului: „Iţi mulţumesc, Doamne, pentru că mi-ai
trimis această persoană.”
Una din aceste persoane a fost o femeie care a paralizat
din cauza unei scleroze multiple. Am lucrat împreună cu ea
asupra sistemului său de convingeri, iar la sfârşit mi se părea
că ea îmi oferă mie o şedinţă terapeutică, nu invers. Femeia
nu m-a întrebat nicio clipă: „Mă poţi vindeca?”, ci mi-a spus tot
timpul: „Ce trebuie să fac pentru a-1 face pe Creator mândru
de mine?”
După astfel de lecturi inspiraţionale nu numai că îmi
recapăt încrederea în sine, dar rămân cu o stare de euforie care
durează zile la rând.

IMAGINEA
Imaginea clientului legată de practicantul Teta reprezintă un
aspect foarte important al lecturii. Ca practicant, trebuie să îţi
pui întotdeauna o mască de iluminare relativă. Responsabili­
tatea ta constă în a-1 apropia pe client de divin, nu în a-i spori
neîncrederea. Tu nu îţi poţi permite luxul de a-1 lăsa pe client
să vadă că eşti afectat din punct de vedere emoţional. Cel mai
probabil el are anumite aşteptări legate de tine, iar responsa­
bilitatea ta este să te ridici la înălţimea acestor aşteptări. Iată
câteva sfaturi în această direcţie:
19
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

• Nu te lăsa prins în drama / trauma clientului tău. Nu


este niciodată indicat să faci o criză emoţională în
faţa unui client! Acest lucru nu va face decât să îţi
blocheze conştientizarea (observarea prin vizualizare a)
vindecării.
• înainte de a te împrieteni cu un client, întreabă Creatorul
dacă este bine (în interesul lui) să faci acest lucru.
• Vor exista momente în care clienţii veniţi pentru o lectură
vor cădea pradă unei crize emoţionale. Unii dintre ei
vor începe chiar să ţipe la tine. Astfel de momente te pot
dezechilibra foarte uşor, dar trebuie să înţelegi că în nouă
cazuri din zece ele nu au nimic de-a face cu tine.
• In calitate de vindecător, tu ai responsabilitatea de a-ţi
păstra calmul şi pozitivitatea chiar şi în cele mai adverse
circumstanţe. Nu lăsa niciodată clientul să vadă că depui
un efort. La sfârşitul zilei trebuie să fii reintegrat în corpul
tău, centrat, purificat de negativitate şi într-o stare de spirit
extrem de pozitivă. Dacă doreşti să ai grijă de alţii, trebuie
să înveţi mai întâi de toate să ai grijă de tine.
• Se poate întâmpla să te laşi ghidat (fară să îţi dai seama)
de proiecţiile negative ale subconştientului clientului tău
atunci când îl tratezi. Tratează-ţi întotdeauna clienţii cu
bunătate, prin gânduri, cuvinte şi fapte. în acest scop, este
important să iaci diferenţa între sentimentele, programele
şi convingerile tale şi cele ale clienţilor tăi.

ASCULTAREA DIVINULUI

Este important să îţi dezvolţi capacitatea de a „nu asculta prin


urechile egoului tău”. învaţă să asculţi adevărul şi explicaţiile
Creatorului care te pot ajuta să îţi tratezi clientul.
Ascultarea gândurilor unei alte persoane poate fi dificilă,
mai ales dacă aceasta gândeşte că te urăşte din toată inima!
Ceea ce contează este să îţi poţi spune (cât mai frecvent) că
„iubeşti persoana respectivă aşa cum este”.
20
L ectu ri avansate

CONFIDENŢIALITATEA

Păstrează secretul asupra lucrurilor confidenţiale şi conside-


ră-le sacre. Nu bârfi şi nu da nume atunci când povesteşti despre
clienţii tăi. Dacă sesizezi că cineva este în pericol şi nu poţi face
nimic în această direcţie, lasă Creatorul să te călăuzească.

FALSA MORALITATE

Nu este întotdeauna uşor să nu te implici într-o lectură dato­


rită convingerilor tale morale. Eu cred că atunci când cineva
îmi împărtăşeşte un secret de gen: „Am o relaţie extraconju-
gală cu cutare”, nu este de datoria mea să consider acest lucru
greşit. Prefer să mă înalţ în cel de-al şaptelea plan şi să întreb
Creatorul care este adevărul legat de această situaţie. în parti­
cular, opinia mea este că orice om care face rău unei alte per­
soane greşeşte, dar în timpul lecturilor pe care le ţin prefer să
îmi păstrez părerile doar pentru mine.
Practicarea adevărului nu înseamnă să îi spui clientului tău
pe un ton de reproş: „Văd că ai o relaţie extraconjugală”, căci
este important să onorezi inclusiv adevărul persoanei din faţa
ta. Atunci când ţin lecturi, mi se întâmplă de multe ori să le cer
diferite păreri clienţilor mei astfel încât să nu vorbesc eu însămi
despre lucruri pe care îmi dau seama că ar putea dori să mi le
ascundă.

„DE CE?"

In calitate de practicanţi, ni se întâmplă de multe ori să credem


că trebuie să înţelegem „de ce” se petrec lucrurile aşa cum se
petrec în timpul unei lecturi. în realitate, nimeni nu ne obligă
să devenim captivi în drama emoţională a clientului din faţa
noastră. De aceea, porneşte întotdeauna de la premisa că
„aceasta este situaţia” şi nu te întreba de ce. De pildă, dacă prac­
tici o vindecare, porneşte de la premisa că boala „există” şi tre
buie schimbată. Dacă la baza ei stă o componentă emoţionali
înseamnă că există o convingere care trebuie eliminată sau ui.
sentiment superior care trebuie insuflat. Nu te ataşa însă nicio­
dată emoţional de cauzele unei boli.
21
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

Spre exemplu, în cazul în care cauza emoţională a unei boli


este asociată cu durerea provocată de un soţ sau o soţie infi­
delă), tu nu ai datoria să încerci să înţelegi ce anume a stat
la baza comportamentului soţului sau soţiei, ci doar că acesta
există. Tot ce trebuie să faci este să schimbi programele aso­
ciate cu soţul sau soţia. Atunci când practici Terapia Teta nu
toate detaliile îţi vor fi clare.

ADEVĂRUL
Atunci când ţii o lectură, solicită întotdeauna adevărul cel mai
înalt. Spune-i Creatorului: „Arată-mi adevărul cel mai înalt.”
Dacă energia cu care te conectezi te face să simţi o stare de
haos, de teamă sau de mânie, cel mai probabil ea nu reprezintă
adevărul cel mai înalt. Această vibraţie induce întotdeauna o
stare de calm.
De pildă, să spunem că te afli într-o zonă periculoasă din
oraş şi o voce interioară îţi spune calm: „A sosit vremea să
pleci!” Dacă îţi păstrezi calmul şi seninătatea în urma ascultării
acestui mesaj, el este cu siguranţă autentic.
Practica adevărului este destul de curioasă. Un adevăr este
că în lume există lucruri îngrozitoare şi că dacă îţi doreşti să fii
un bun practicant al intuiţiei va trebui să vezi în egală măsură
lucrurile rele şi pe cele bune. Dacă începi să vezi adevărul lăun­
tric al oamenilor, este posibil să nu îţi mai doreşti vreodată să
lucrezi cu ei! Va trebui să primeşti instrucţiuni de la Creator
legate de cum poţi iubi o persoană în pofida lucrurilor pe care
Ie vezi în interiorul ei.
Toţi oamenii sunt produsul moştenirii lor genetice şi al
educaţiei primite în copilărie. Dacă ai pu tea vedea întregul
a d evă r a l unei persoane, nu a i m a i f i ten tat să o ju d eci atât
de aspru.
Dacă cineva apelează la tine pentru o lectură şi sesizezi că
este o persoană instabilă, te afli într-o situaţie dificilă. Ce tre­
buie să faci? Să o refuzi? Să îi spui că ştii adevărul legat de ea
sau să o ajuţi cu blândeţe şi calm? Este înţelept să procedezi
astfel? Este persoana periculoasă? Toate aceste întrebări îţi vor
trece prin minte. Răspunsul corect este că oamenii instabili au
22
L ectu ri avansate

aceeaşi nevoie de ajutor ca şi ceilalţi, atât timp cât nu te pun


într-un pericol personal.
Dacă vei începe să practici această cale şi să intri în comu­
niune cu Creatorul, va trebui să înveţi să te fereşti de egoul
uman - atât de al tău cât şi de al celorlalţi. Tu nu vei putea cădea
pradă egoului tău dacă vei porni de la premisa că cel care face
întreaga lucrare şi care îţi permite să asişti la procesul de vin­
decare este Creatorul. în acest fel, nu ai de ce să te simţi împo­
vărat atunci când cineva vine la tine şi îţi spune: „T\i eşti ultima
mea speranţă.” Cel mai bun răspuns pe care îl poţi da unei
astfel de persoane este: „Creatorul te poate vindeca, iar eu mă
voi ruga pentru tine.” în acest fel, îţi vei ţine egoul la distanţă.
Explorează-ţi conştiinţa şi vezi dacă ai nevoie de următoa­
rele nuanţe ale adevărului:

„Sunt în siguranţă atunci când percep adevărul.”


„înţeleg cum arată adevărul.”
„înţeleg adevărul realităţii altei persoane.”
„Sunt capabil să discern adevărul cel mai înalt cu ajutorul
Creatorului a Tot-ceea-ce-există.”

DISCERNEREA ADEVĂRULUI:
DE UNDE PROVIN GÂNDURILE TALE?

Oamenii pornesc întotdeauna de 1a premisa că Dumnezeu (Cre­


atorul) îmi vorbeşte nonstop şi că eu ştiu tot timpul ce trebuie
să fac. în realitate, am şi eu gânduri aleatorii care îmi pătrund
în minte şi trebuie să discern dacă acestea provin de la Creator
sau sunt simple gânduri egotice.
Trebuie să ştii că mintea procesează în permanenţă mii de
gânduri. Soţul meu, Guy, îmi spune câteodată că nu are niciun
sens să ne certăm din cauza gândurilor sale pe care le aud,
căci acestea sunt gânduri aleatorii care îi trec prin minte. Este
adevărat că un gând poate fi expulzat chiar când intră în minte
şi că - oricum - nimeni nu îşi transpune în fapt majoritatea
gândurilor. De aceea, este important să te focalizezi tot timpul

23
M etoda a yan sată de T e r a pie T eta

asupra gândurilor care provin de la Creator, deosebindu-le de


cele care nu provin de la el... lucru care necesită o anumită
practică. O altă complicaţie derivă din faptul că unii oameni îşi
ascultă ghizii spirituali, iar aceştia au propriile lor opinii.
Atunci când ţii o lectură, tu trebuie să practici acelaşi discer­
nământ legat de gândurile clientului tău. Uneori este posibil să
sesizezi teama sa cea mai mare. Puţini oameni realizează că în
lumea lecturilor psihice nu există secrete, cel puţin nu pentru
persoanele foarte intuitive. întotdeauna mi se pare amuzant
când un client care vine pentru o lectură psihică încearcă să îşi
pună o pavăză. Dacă un client îţi dă acordul său verbal, iar apoi
încearcă să te blocheze, te conduce practic singur la gândurile
pe care doreşte să le ascundă de tine.
Universul nu cunoaşte secrete. Dacă vei porni de la această
premisă şi îţi vei trăi viaţa ştiind că orice om îţi poate citi
sufletul, viaţa ta se va schimba dramatic. Cel puţin în cazul meu
s-a întâmplat acest lucru.
Ca practicant Teta, este important să îţi antrenezi discernă­
mântul mental. Trebuie să fii întotdeauna sigur că faci distincţia
corectă între informaţiile care provin de la Creatorul a Tot-ce-
ea-ce-există şi cele care provin de la client, fără a te închide în
faţa vibraţiilor importante şi fără a te suprasolicita mental.

întrebarea p e care trebuie să ţi-o pu i este întotdeauna:


„Este acesta adevărul Creatorului?"

Ca ilustraţie, doresc să îţi relatez cazul unei vizite pe care mi-a


făcut-o cumnatul meu. Acesta avea probleme cu un cancer,
iar la vremea respectivă situaţia se înrăutăţise. Când a intrat
în cameră, primul gând care mi-a trecut prin minte a fost: „O,
Doamne, cancerul s-a generalizat!” în realitate, s-a dovedit că
gândul nu îmi aparţinea mie, ci era a l lui. Gândul m-a lovit însă
în plin şi pentru o clipă am intrat într-o panică absolută, cel
puţin până când m-am înălţat în cel de-al şaptelea plan şi l-am
întrebat pe Creator care era adevărul. Mi s-a răspuns că boala
nu era „generalizată”, ci era localizată într-un anumit loc. Acest
răspuns a fost confirmat ulterior de medicii cumnatului meu.

24
LEC TU RI AVANSATE

Informaţia pe care am cules-o într-o primă instanţă a provenit


de la teama lui, nu de la adevăr.

ADEVĂRUL CREATORULUI

In timpul unei lecturi poţi percepe adevărul clientului (ade­


vărul pe care şi l-a creat singur), dar adevărul Creatorului poate
fi diferit de acesta.
Cu mulţi ani în urmă, înainte de a-1 cunoaşte pe Guy, am
avut o relaţie cu un bărbat cu care nu eram compatibilă. Am
rămas totuşi împreună cu el pentru că mă temeam de schim­
bare, şi dat fiind că situaţia era în permanenţă volatilă, ezitam
să pun capăt relaţiei.
In acea perioadă am avut mai multe conversaţii cu Dum­
nezeu. Adevărul meu legat de situaţia în care mă aflam era
întotdeauna diferit de cel al Creatorului. Adevărul Creatorului
era simplu: „Această persoană a intrat în viaţa ta şi tu i-ai permis
să te calce în picioare. Ai fi putut să îi spui «nu» sau să rezolvi
situaţia în numeroase alte feluri, dar nu numai că nu ai făcut-o,
Vianna, ci chiar i-ai permis să te calce în picioare. Tu singură
ţi-ai creat drama în care te complaci.”
La vremea respectivă eram incapabilă să recunosc că nu
eram fericită şi că îmi doream o schimbare. Acest gând mă
speria, aşa că îmi găseam singură pretexte pentru a rămâne
în acea situaţie. Adevărul Creatorului a continuat să îmi vor­
bească: „Tot nu ai terminat? îţi doreşti sau nu să te schimbi?
Vrei să afli cum? E simplu: trebuie să te eliberezi de orice obli­
gaţie pe care o simţi faţă de această persoană. Schimbă-ţi siste­
mele de convingeri şi această persoană va dispărea singură din
viaţa ta.”
Sinceră să fiu, înainte de a-1 întâlni pe Guy, nu ştiam cum să
mă las iubită. în general eram suficient de inteligentă să ies sin­
gură din relaţiile pe care le aveam atunci când acestea nu ma
mergeau, dar nu mi-am putut găsi actualul soţ până când nu
am renunţat la un anumit program subconştient pe care l-am
avut multă vreme. într-un fel, cred că îmi alegeam inconştient
partenerii pornind de la criteriul că i-aş putea părăsi cândva.
Când l-am cunoscut pe Guy, a fost prima dată în viaţa mea când

25
5

M etoda avansata de T e r a p ie T eta

mi-am putut imagina că voi îmbătrâni lângă el. Nu întâmplător,


exact acela a fost momentul în care mi-a fost revelat lucrul cu
convingerile.
Eu cred că pe măsură ce evoluăm, noi ne apropiem de
familia sufletului nostru.
Mai cred că un aspect important al adevărului nostru divin
constă tocmai în reunirea cu această familie şi în lucrul cu con­
vingerile noastre.
In sfârşit, eu cred că ne aflăm aici pentru a ne conecta
cu energia Creatorului nostru şi pentru a învăţa. Acesta este
lucrul cel mai important: să învăţăm ceva minunat din această
existenţă. Personal, am învăţat multe lucruri minunate de la
diferiţi oameni din viaţa mea.
Dacă ai dificultăţi în căsnicie sau într-o relaţie, fă-ţi un test
energetic în căutarea următoarelor programe:

„Merit să fiu iubit.”


„Ştiu că sunt în siguranţă atunci când sunt iubit.”
„Ştiu ce înseamnă să fii fericit.”
„Este greşit să te simţi fericit.”
„Atunci când eşti fericit, eşti egoist.”
„Dacă îmi voi permite să fiu fericit, mi se va întâmpla ceva
rău.”
„Dacă mă voi apropia de cineva, acesta îmi va face rău.”

Dacă devii conştient de vreunul din aceste programe negative,


aminteşte-ţi că cel puţin o parte dintre ele te-au ajutat cândva
să supravieţuieşti şi chiar să prosperi. Nu te lăsa copleşit şi nu
gândi în termenii: „Of, am a tâ tea probleme de care trebuie
să mă eliberez.” Gândeşte mai degrabă în termenii: „Am mult
de lucru cu mine însumi, dar ştiu că atunci când voi termina
voi fi un om mai bun. Voi înţelege de ce am sistemul de con­
vingeri actual şi voi şti când va trebui să îmi schimb aceste
convingeri.”

26
LECTURI AVANSATE

PROIECŢIA CONVINGERILOR
Unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să le eviţi
atunci când faci lecturi psihice este proiecţia convingerilor tale
asupra celorlalţi. Spre exemplu, dacă ai probleme cu consoarta,
poţi fi atât de dezechilibrat din punct de vedere emoţional de
propria ta situaţie încât poţi crede că toată lum ea are pro­
bleme cu consoarta.
Personal, am învăţat cât de uşor este să faci astfel de pro­
iecţii de la un tânăr care ţinea lecturi psihice în cabinetul meu.
Tânărul era homosexual şi a început să le spună multora dintre
clienţii săi că erau de asemenea homosexuali. Tânărul trăia atât
de intens în propria sa lume interioară încât ajunsese să creadă
că toată lumea era la fel ca el. De aceea, şi-a stabilit ca ţel per­
sonal să le „reveleze” oamenilor că erau atraşi de persoane de
acelaşi sex.
Nu am aflat nimic de acest comportament până când nu
mi s-a confesat o clientă. Aceasta era măritată de 28 de ani, dar
mi-a spus că viaţa ei era pe punctul de a fi întoarsă cu susul
în jos, căci tocmai aflase că era lesbiană. Am întrebat-o de ce
credea acest lucru şi mi-a răspuns că tânărul cu pricina i-a spus
în urma unei lecturi psihice că era în mod incontestabil lesbiană
şi că nu exista nici cea mai mică îndoială în această privinţă.
Am rămas uimită că cineva putea spune astfel de neadevă­
ruri într-o şedinţă psihică. Am întrebat-o:
- îţi iubeşti soţul?
- Sigur că da, mi-a răspuns ea.
- îţi place să faci dragoste cu el?
-D a .
- Atunci nu eşti lesbiană, deci nu te mai gândi la asta!
A trebuit să îi verific apoi şi pe ceilalţi clienţi cărora le-a
ţinut lecturi psihice tânărul. în final, s-a dovedit că pagubei
pe care le-a făcut au fost atât de mari încât m-am văzut nevoit
să îl concediez.
Aşadar, trebuie să fii foarte atent atunci când ţii lecturi psi­
hice. Oamenii se pot dovedi atât de vulnerabili atunci când
apelează la un medium intuitiv încât uneori sunt dispuşi să îi
cedeze acestuia întregul control asupra vieţii lor. De aceea, este

27
M etoda avansată de T e r a pie T eta

foarte important ca atunci când îi vorbeşti cuiva despre viitorul


său, să îi spui că el este cel care îşi creează acest viitor. In caz
contrar, există riscul ca el să creeze ceea ce îi spui tu.
Să spunem că eşti adânc scufundat într-o investigaţie psi­
hică a unui client. Subit, ai o revelaţie şi îi spui:
- O, nu te înţelegi deloc bine cu iubita ta.
Dacă ai ajuns atât de departe cu investigaţia, tu ai sarcina
de a-1 ajuta pe client să îşi rezolve problemele, eventual chiar
să îşi armonizeze relaţia (dacă acest lucru mai este posibil). De
aceea, trebuie să fii foarte atent ce îi spui în continuare. In caz
contrar, rişti să îl determini să rupă relaţia cu iubita sa, iar apoi
să dea vina pe tine.
Nu este exclus ca situaţia clientului să nu aibă nimic de-a
face cu sentimentele iubitei sale, ci mai degrabă cu neîncre­
derea sau cu incapacitatea sa de a simţi iubirea acesteia pentru
el, ori cu grija sa că nu-i va putea face pe plac.
De asemenea, este foarte important să eviţi proiectarea
propriilor tale emoţii asupra situaţiei pe care o investighezi,
îndeosebi dacă a i tu însuţi problem e de cuplu. Aici intervine
lucrul cu convingerile şi cu sentimentele. Clientul trebuie să
aibă de ales între opţiunea de a accepta sau de a nega convin­
gerea că: „Ştiu cum să accept iubirea.” Dacă vei lucra cu convin­
gerile clientului, este foarte posibil ca acesta să realizeze că îşi
doreşte să se reconecteze cu iubita sa. Oricum ar fi, alegerea îi
aparţine în totalitate. Sarcina ta este să îl ajuţi să devină stabil
din punct de vedere emoţional, astfel încât să poată lua deci­
ziile cele mai bune.

PROIECŢIA PERCEPŢIILOR
Noi trebuie să îi tratăm pe ceilalţi cu bunătate, prin gândurile,
cuvintele şi faptele noastre. în acest scop, este important să
cunoaştem intuitiv diferenţa dintre sentimentele, programele
şi convingerile noastre, pe de o parte, şi cele ale celorlalte per­
soane pe de altă parte.
Programele pe care le-am învăţat în copilărie, de gen: „O,
lasă-mă în pace!”, pot deveni în timp proiecţii cu care ne iden­
tificăm în această lume fizică. Noi putem proiecta în exterior
28
L ectu ri avansate

aceste programe prin forme-gând care se pot manifesta pe


toate nivelele: spiritual, fizic, mental şi emoţional. De multe ori,
oamenii ne tratează în funcţie de propriile noastre proiecţii.
Felul în care te percepi şi te proiectezi la nivel conştient
nu este neapărat identic cu cel în care te proiectezi la nivel
subconştient şi psihic. Este posibil să consideri că eşti echi­
librat, dar să descoperi că încă mai ai convingeri rămase din
copilărie care plutesc prin mintea ta subconştientă. Aceste pro­
grame pot genera dezechilibre la nivelul interacţiunilor tale cu
alţi oameni (şi invers).
De aceea, atunci când ţii o lectură psihică, este foarte
important să fii conştient de formele-gând proiectate de client.
In caz contrar, rişti să îl tratezi la unison cu programarea nega­
tivă din subconştientul său.
In mod evident, scopul este să interacţionăm întotdeauna cu
ceilalţi oameni la nivelul celui de-al şaptelea plan. Acest tip de
interacţiune ne înalţă deasupra competiţiei, urii şi geloziei, ca să
nu mai vorbim de emoţiile încă şi mai inferioare care ne împie­
dică să fim tot ce putem fi în relaţie cu ceilalţi, dar şi cu noi înşine.
Noi trebuie să învăţăm să interacţionăm , nu doar să reacţi­
onăm în relaţiile cu ceilalţi oameni. Dacă vom putea face acest
lucru prin schimbarea modalităţii noastre de percepţie intu­
itivă şi de transmitere a mesajelor, atunci vom putea schimba
întreaga lume.
Percepţia informaţiilor este un alt factor important în înţe­
legerea cunoaşterii sacre. Ea depinde de numeroşi alţi factori,
inclusiv de backgroundul persoanei intuitive, de starea sa pre­
zentă de spirit şi de cea fizică, dar şi de nivelul său de dez­
voltare spirituală. Toţi aceşti factori influenţează capacitatea sa
de a asculta şi de a discerne cunoaşterea sacră. Un om intuitiv
trebuie să înveţe să îşi rafineze percepţiile astfel încât să des
copere esenţa acceptării fără interferenţa influenţelor negative
(sau chiar pozitive) ce îi pot bloca dezvoltarea.

ACCEPTAREA CONŞTIENTĂ
Doresc să clarific încă un aspect al lecturilor psihice. într-o
şedinţă de lucru cu convingerile, nu îi poţi cere clientului să
29
I

M etoda avansată de T e r a p ie T eta

îţi acorde permisiunea de a descărca sentimente şi convingeri


/ programe multiple; trebuie să îi ceri permisiunea verbală
pentru fiecare program şi pentru fiecare convingere în parte.
Dacă te conectezi cu Creatorul şi descoperi un sentiment despre
care Acesta îţi spune că i-ar fi de folos clientului tău, tu ai res­
ponsabilitatea de a-i spune acestuia în ce constă sentimentul
respectiv, astfel încât el să aibă posibilitatea de a accepta sau de
a refuza această energie. Poţi merge chiar până la a-1 întreba pe
Creator care sunt ramificaţiile posibile ale acceptării clientului.
Programele / convingerile şi sentimentele nu sunt jucării cu
care ne putem juca şi pe care le putem descărca oricând dorim.
Aceste esenţe provenite de la Creator sunt forţe care schimbă
viaţa şi vibraţia persoanei; de aceea, ele nu trebuie manipu­
late cu inconştienţă nici de către practicant, nici de către client.
Convingerea arogantă a practicantului că ştie mai bine de ce
convingeri şi programe are nevoie o altă persoană şi încercarea
de a le descărca fără permisiunea verbală a clientului său repre­
zintă o chintesenţă a egocentrismului.
De altfel, cel mai adesea mintea subconştientă a clientului
nu va accepta oricum aceste energii, căci este programată să
se protejeze de orice programe cu care nu este familiarizată,
nfluenţele exterioare cum ar fi energiile descărcate şi forme-
•gând care nu sunt acceptate în mod conştient sunt automat
spinse de mintea subconştientă prin ceea ce am putea numi
n „reflex automat de supravieţuire”. Acest reflex este menit să
e protejeze de gândurile şi de emoţiile negative ale celorlalţi
oameni şi ne permite să facem diferenţa între propriile noastre
gânduri şi cele ale altor oameni. în cazul anumitor oameni,
acest reflex funcţionează atât de perfect încât ei nu sunt nicio­
dată afectaţi de gândurile altora. Oamenii intuitivi trebuie să îşi
dezvolte însă capacitatea de a înţelege toate informaţiile care
ajung Ia ei din gândurile celorlalţi şi de la celelalte energii mai
„metafizice”.
Cu toate acestea, fiecare dintre noi trebuie să facem pro­
pria noastră alegere conştientă de a accepta sau nu programele
şi sentimentele, indiferent ce crede altcineva. Spre exemplu, eu
pot crede cu toată fiinţa mea că soţul meu are nevoie de pro­
gramul /convingerea: „Ştiu cum să mă exprim” pe toate nivelele.
30
LEC TU RI AVANSATE

Totuşi, în acord cu Legea Liberului Arbitru din cel de-al şaselea


plan, eu nu pot descărca acest program în interiorul lui în timp
ce sunt într-o altă cameră, aşteptându-mă în acelaşi timp ca el
să îl accepte pe toate nivelele fiinţei sale, căci mintea subcon-
ştientă este condiţionată să respingă astfel de forme-gând. în
mod similar, un practicant Teta nu îşi poate plasa o mână pe
o carte cu descărcări de programe şi o alta pe umărul unui
client, întrebându-1 dacă este de acord să descarce în interiorul
lui toate programele din carte. Mintea subconştientă nu funcţi­
onează aşa, datorită Legii Liberului Arbitru.

LIBERUL ARBITRU Şl LIBERTATEA


VOINŢEI PERSONALE
Liberul arbitru şi libertatea voinţei personale sunt capacităţi
care îi permit omului să facă propriile sale alegeri. Conotaţiile
spirituale ale libertăţii voinţei îi acordă individului dreptul de
a se conecta în mod conştient cu ceea ce consideră el a fi Dum­
nezeul sau Creatorul său. în Terapia Teta, noi avem capacitatea
de a opta liber pentru a ne conecta cu aspectele interioare şi
exterioare ale divinului dinlăuntrul nostru şi din afara noastră.
Deşi avem la dispoziţie instrumente ale m oralei şi respec­
tului faţă de alţi oameni, noi avem libertatea de a le pune sau
nu în aplicare. Creatorul ne iubeşte suficient de mult pentru a
ne permite să ne bucurăm de viaţă fără interferenţe din afară.
Pe măsură ce avansăm prin această existenţă, nouă ne sunt ofe­
rite oportunităţi de a ne crea propriile noastre cărări până când
ajungem să ne găsim adevărata cale. Existenţa noastră în această
lume poate fi percepută ca un proces minunat de învăţare şi de
explorare a diferitelor aspecte fizice, mentale şi spirituale.
Liberul arbitru este considerat fundamental pentru jude
cata morală de către foarte multe autorităţi religioase, dar ş
criticat ca o formă de ideologie individualistă. Principiul are
implicaţii religioase, etice, psihologice şi ştiinţifice. Spre
exemplu, în cadrul religiei liberul arbitru poate implica faptul
că Dumnezeu nu îşi exercită puterea asupra voinţei şi alege­
rilor individuale. în etică el poate implica faptul că orice individ
are o responsabilitate pentru faptele sale. în psihologie poate
31
implica faptul că mintea controlează cel puţin o parte din acţi­
unile corpului fizic. în lumea ştiinţifică poate implica faptul că
acţiunile corpului, inclusiv ale creierului, nu sunt în totalitate
determinate de cauzalitatea fizică. (Cauzalitatea este principiul
cauzei şi efectului1).
Conceptul de liber arbitru a devenit pentru prima oară con­
troversat în secolul IV, când a fost pus în discuţie de un preot
britanic pe nume Pelagius. Scrierile acestuia nu au supravieţuit
până astăzi, dar unul din discipolii săi a scris ce credea maes­
trul său. Convingerile sale erau diametral opuse faţă de cele ale
bisericii şi ale Sfântului Augustin. începând de atunci, chesti­
unea liberului arbitru a continuat să îi preocupe pe gânditorii
de frunte din domeniul spiritual, religios şi chiar ştiinţific.
Una din perspective spune că umanitatea are capacitatea
de a-1 căuta pe Dumnezeu independent de acţiunile Cuvântului
Divin sau ale Sfântului Duh. Chiar dacă nu avem un control per­
fect asupra realităţii, noi putem coopera până la un punct cu
Dumnezeu în acest efort de mântuire. Noi putem face primul
pas (fără ajutorul unui ghid) către Dumnezeu, după care Acesta
va definitiva procesul de mântuire a noastră. Această învăţătură
stă la baza doctrinei synergeia-ei sau sinergiei, care afirmă că
procesul mântuirii reprezintă de la început şi până la sfârşit un
act de colaborare între Dumnezeu şi umanitate.
Indiferent ce credem, liberul arbitru rămâne un principiu
greu de atacat. El nu poate fi încălcat fără consecinţe, căci ne
afectează toate capacităţile, inclusiv controlul corpului de către
creierul nostru. De-a lungul timpului au existat foarte mulţi
oameni care au încercat să încalce acest principiu, şi chiar în
cadrul Terapiei Teta există practicanţi care încearcă să descarce
programe şi convingeri în interiorul oamenilor fără acordul
conştient al acestora. Aşa cum am explicat însă, chiar dacă
aceste forme-gând sunt trimise cu cele mai bune intenţii, ele nu
pot fi vreodată eficiente atât timp cât persoana nu le va accepta
în mod conştient.
De aceea, nu uita: liberul arbitru şi libertatea voinţei perso­
nale reprezintă ramuri importante ale copacului Terapiei Teta.

1 C onform definiţiei din Wikipedia. (n. tr.]


Ca p it o l u l 4

M etoda avansată
DE V I N D E C A R E

In general, există patru modalităţi de practicare a vindecării


energetice:

• Prin intermediul energiei chi a corpului


• Prin intermediul energiei electrice a minţii
• Prin intermediul energiilor spirituale atrase
• Prin intermediul Creatorului a Tot-ceea-ce-există.

De bună seamă, toate aceste metode provin de la Creator,


dar ultima dintre ele este cea mai uşoară şi cea mai eficientă.

ASISTĂ LA VINDECAREA FĂCUTĂ DE CREATOR


Uneori, noi ne folosim de energia electrică a minţii pentru a
crea schimbări în interiorul corpului. Această activitate con­
duce însă în final la o anumită stare de oboseală. în schimb,
atunci când asişti la vindecarea făcută de Creator, la sfârşitu
şedinţei te simţi mai lucid şi mai odihnit ca oricând. în plus
ea are avantajul de a ţine egoul departe de procesul de vinde­
care. Practicantul trebuie să aibă răbdare şi să aştepte sosirea
energiei Creatorului, după care trebuie să asiste pur şi simplu
la procesul de vindecare, fără să încerce să îl influenţeze sau să
îl forţeze în vreun fel cu propria sa energie.

33
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Un exemplu ilustrativ de vindecare fo rţa tă prin folosirea


minţii s-a produs în timpul unei şedinţe terapeutice pe care
i-am ţinut-o unei femei cu un melanom pe faţă. Melanomul este
un tip foarte periculos de cancer şi dacă rămâne netratat, se
poate răspândi rapid în restul corpului. De aceea, eram îngri­
jorată şi revoltată că femeia lăsase atât de mult cancerul să se
răspândească. Nu mă puteam gândi decât la un singur lucru:
„Cum ai fost în stare să laşi boala să avanseze atât de mult fără
să te duci la doctor!?” Cazul a avut loc cu mulţi ani în urmă,
înainte să învăţ virtutea răbdării de la Creator. De aceea, m-am
înălţat în planul conştiinţei şi am cerut ca melanomul să îi pără­
sească acum corpul, fo rţâ n d vindecarea cu mintea mea. în
acest scop, m-am folosit de energia revoltei mele şi mi-am ima­
ginat că boala părăseşte pielea pacientei mele.
Aşadar, în loc să asist la procesul de vindecare realizat de
Creator, mi-am imaginat că intervin personal şi că îi scot boala
din corp.
Femeia a revenit a doua zi cu o gaură mare pe faţă. Se pare
că tumoarea căzuse pur şi simplu de pe faţa ei, lăsând însă
în urmă această gaură. în cele din urmă, ţesuturile feţei s-au
refăcut perfect, dar dacă l-aş fi lăsat pe Creator să îşi facă treaba,
tumoarea ar fi putut fi eliminată fără acest episod neplăcut.
De atunci am învăţat să nu m ai fo rţez niciodată procesul
de vindecare!
In total am avut nevoie de şapte ani pentru a învăţa în
sfârşit să nu mă mai implic şi să spun: „Creatorule, arată-mi ce
trebuie făcut” în loc să îmi impun propriul punct de vedere. în
cele din urmă am realizat că deşi înţeleg multe din lucrurile
care se întâmplă în interiorul corpului, eu nu am capacitatea
Creatorului de a înţelege o boală. De multe ori am o imagine
de ansamblu rezonabilă referitoare la ceea ce trebuie făcut, dar
aceasta nu poate fi vreodată la fel de detaliată ca cea a Creato­
rului. Până când am ajuns să înţeleg la nivel molecular şi chiar
subatomic ce trebuie făcut au trecut 50 de ani de când încerc
să înţeleg marile întrebări ale procesului de vindecare: cine,
ce, unde şi când? Iar această preocupare îi aparţine egoului.
De aceea, sugestia mea este să rogi întotdeauna Creatorul
să îţi arate ce trebuie făcut pentru ca procesul de vindecare să
34
M etoda avansată de v in d e c a r e

se deruleze ca uns. Spune-i: „Creatorule, fă ceea ce trebuie. Ara­


tă-mi.” Nu contează atât de mult să înţelegi mecanismul bolii,
cât să asişti la procesul de vindecare a ei.
Cu cât citesc mai multe jurnale ştiinţifice credibile, cu atât
mai mult realizez cât de uşor este să schimbi structura mole­
culară. De vreme ce Creatorul ştie cum să aranjeze atomii aşa
cum o face, el ştie şi cum să repare această structură. Cât despre
explicaţii, acestea pot veni mai târziu.

FUZIUNEA DINTRE VINDECĂTOR Şl MEDIUM


Scopul Terapiei Teta este de a-ţi trezi capacitatea psihică de a
vindeca. Marea majoritate a oamenilor nu realizează că starea
de medium psihic şi cea de vindecător sunt lucruri diferite.
Secretul în cadrul Terapiei Teta este combinarea celor două
capacităţi.
Ambele capacităţi au dificultăţile lor. Un vindecător tre­
buie să fie martorul vindecări bolii, iar un m edium psihic tre­
buie să poată vedea în interiorul corpului.
In consecinţă, dacă doreşti să îţi dezvolţi capacitatea mediu-
mică, tu trebuie să practici vederea şi recunoaşterea viruşilor,
bacteriilor, paraziţilor şi metalelor grele, astfel încât să ştii cum
arată ele în interiorul corpului uman. Clientul se aşteaptă ca tu
să identifici corect aceste influenţe.
Dacă doreşti să îţi dezvolţi capacitatea terapeutică, nu este
absolut necesar să cunoşti boala pentru a-1 lăsa pe Creator să o
vindece. Tot ce trebuie să ştii este că persoana din faţa ta suferă
de o afecţiune, să intri într-o stare profundă de meditaţie şi să
asişti la vindecarea ei.
Există stări Teta „înalte” şi „joase” în Terapia Teta. Cele
„înalte” nu sunt la fel de eficiente pentru vindecare cum sunt
cele „joase”. Ori de câte ori îţi propui să faci o vindecare, ai grijă
să intri într-o stare Teta cât mai profundă.
Un terapeut Teta este o combinaţie între un vindecător şi
un medium psihic. El este un vindecător care îşi foloseşte capa­
citatea mediumică pentru a asista la vindecare prin intermediul
conexiunii sale cu Creatorul.
35
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

PROCESUL DE VINDECARE

CUM TE SIMŢI ATUNCI CÂND EŞTI SĂNĂTOS

Atunci când cineva vine la mine pentru o vindecare, unul din


primele lucruri pe care le fac este să îl rog pe Creator să îl
înveţe cum te simţi atunci când eşti sănătos, căci unii oameni
nu au nicio idee ce înseamnă acest lucru. Instantaneu, per­
soana începe să se simtă mai bine şi este mult mai predispusă
să accepte vindecarea fizică.
Iată în ce constă procesul de vindecare, pas cu pas:

PROCESUL COMPLET DE VINDECARE Şl CENTRARE

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează-ţi conştiinţa scufundându-se


în Pământul-Mamă, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-
există.
2. Vizualizează ridicarea energiei din centrul Pământului prin tălpi,
membre şi trunchi, deschizându-ţi toate chakra-e\e de-a lungul că­
lătoriei sale. Continuă astfel până când ajungi în chakra coronară,
unde generează o sferă frumoasă de lumină şi prin care iese, răs-
pândindu-se în Univers.
). Mergi dincolo de Univers, treci de luminile albe, de lumina întune­
cată, de noua lumină albă, de substanţa gelatinoasă care repre­
zintă Legile, până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, iar
apoi în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
4. Impregnează-te cu iubirea necondiţionată de pe acest nivel şi dă
comanda: „Creatorule, comanda este ca această persoană să se
vindece acum. îţi mulţumesc. Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să fie."
5. Asistă la coborârea energiei vindecătoare în spaţiul persoanei şi
observă schimbările pe care le produce ea. Continuă să asişti la
acest proces până la vindecarea completă.
36
M etoda ava n sată de v in d e c a r e

6. Imaginează-ţi că te purifici într-un curent de apă sau de lumină


alb-strălucitoare.
7. Pentru a te recentra corect, imaginează-ţi că energia ta revine în
spaţiul tău personal, după care coboară în centrul Pământului, iar
apoi urcă din nou prin chakra-e până în chakra coronară. Pe mă­
sură ce te vei obişnui cu această practică, nu va mai fi necesar să
te recentrezi, căci vei înţelege că faci tot timpul parte integrantă din
Tot-ceea-ce-există.
8. Fă o pasă energetică2 pentru a-ţi menţine corpul echilibrat (proce­
sul este descris în Terapia Teta).

IUBIREA NECONDIŢIONATĂ
Pentru a produce o schimbare la nivel molecular în interiorul
corpului trebuie să dispui de energia capabilă să creeze sau să
„de-creeze”. De unde provine această energie în timpul proce­
sului de vindecare?
Atunci când apelezi la Creatorul a Tot-ceea-ce-există pentru
o vindecare, tu ai acces la energia iubirii necondiţionate, pe
care o introduci în corpul bolnav. în acest fel, corpul capătă la
rândul lui acces la energia de care are nevoie pentru a opera
schimbări. Este suficient un singur atom de iubire necondiţio­
nată pentru a produce orice schimbare în interiorul corpului.
La cursurile pentru începători, eu le predau cursanţilor un
proces pas cu pas de vizualizare a „ascensiunii” şi de acumulare
a iubirii. Pe măsură ce creierul se obişnuieşte cu ceea ce trebuie
să vizualizeze, procesul tinde să devină spontan şi automat.
Introducerea acestei iubiri în corpul pacientului este posi­
bilă doar prin capacitatea practicantului de a asista / conştien­
tiza procesul de vindecare. Există în fizica cuantică o lege care
spune că nimic nu poate exista decât dacă cineva îi recunoaştc
existenţa în calitate de martor.

2 Este vorba de tehnica de în tre ru p ere a contactului energetic, descrisă şi ilustra tă în prima
c a rte a autoarei. Terapia Teta. (n. tr.J

37
Me toda avansată de T e r a pie T eta

La orele de Terapie Teta, procesul de vindecare în grup îi


învaţă pe cursanţi să accepte iubirea necondiţionată a Creato­
rului şi să înceapă lucrul cu convingerile şi cu sentimentele.
Iubirea necondiţionată nu poate fi forţată să pătrundă în corpul
unei persoane care nu este familiarizată cu ea, căci acesta va
lupta împotriva ei la fel cum ar proceda cu un virus sau cu o
bacterie. Persoana se va simţi neconfortabil şi va avea tot felul
de stări neplăcute. La rândul lui, practicantul va simţi această
respingere. în astfel de cazuri, el trebuie să testeze energetic
persoana pentru a vedea dacă aceasta poate accepta programul:
„Pot accepta iubirea necondiţionată”. Dacă testul arată că per­
soana nu ştie cum să accepte iubirea necondiţionată, ea trebuie
să îşi acorde permisiunea ca practicantul să îi infuzeze acest
sentiment prin graţia Creatorului.
Iubirea necondiţionată presupune să iubeşti pe cineva la
fel ca şi Christos sau ca Buddha, adică să îi percepi adevărul
interior prin ochii Creatorului (sau ai iluminării), şi totuşi să îl
iubeşti aşa cum este.
Experienţa m-a învăţat că programele asociate cu accep­
tarea iubirii necondiţionate sunt create în general în copilărie.
Spre exemplu, o mamă îi poate arăta copilului ei iubirea sinceră
pe care i-o poartă, pentru a-1 bate apoi fără milă în clipa urmă­
toare. în mod similar, un tată îşi poate afişa iubirea pentru fiica
sa, iar apoi o poate molesta. Astfel de situaţii trăite în copilărie
creează programe care arată că persoana în cauză nu ştie cum
să primească iubirea necondiţionată.
Am remarcat de asemenea că unii supravieţuitori ai abuzu­
rilor grave în copilărie pot anticipa ce va face cineva chiar îna­
inte de gestul propriu-zis al acestuia. în mod evident, reflexul
supravieţuirii i-a ajutat să devină mediumi. Personal, cred că
foarte mulţi copii care au supravieţuit abuzurilor şi-au dezvoltat
astfel de capacităţi mediumice. Lor Ie vine uşor să iasă din spa­
ţiul lor personal şi să îi observe pe ceilalţi prin ochii intuiţiei,
căci sunt obişnuiţi cu acest mecanism, pe care l-au practicat
întreaga lor viaţă. Ceea ce caută aceşti oameni este iubirea.
în mare măsură, noi căutăm întreaga noastră viaţă iubirea,
în diferite ipostaze ale ei. Este suficient să observăm în această
direcţie forţa care ne mână către găsirea unui partener de viaţă,
38
Me toda avansată de v in d e c a r e

către legarea de prietenii, către conceperea şi creşterea copiilor,


către adoptarea animalelor de casă şi aşa mai departe. Bărbaţii
leagă prietenii şi camaraderii la evenimentele sportive şi compe­
titive. Chiar şi anumite tipuri de ură sau de mânie sunt consecinţa
căutării iubirii sau a lipsei acesteia. Marea majoritate a relaţiilor
pozitive dintre oameni au la bază căutarea esenţei iubirii.
Vei constata că cei mai mulţi dintre clienţii cu care vei lucra
caută în zadar iubirea şi nu reuşesc să o găsească. Unii dintre ei
nu se iubesc pe ei înşişi şi nu înţeleg ce înseamnă să fii iubit sau
să iubeşti. în astfel de cazuri, trebuie să le ceri permisiunea şi să
le insufli sentimentul iubirii necondiţionate - pe toate nivelele
- prin graţia Creatorului.

VINDECAREA INSTANTANEE
Unii oameni trebuie vindecaţi de mai multe ori, date fiind difi­
cultăţile prin care trec, care pot fi de natură spirituală, mentală,
fizică sau emoţională. Alţi oameni pot fi vindecaţi instantaneu
şi definitiv.
Dacă trupul nu acceptă o vindecare instantanee în urma
comenzii practicantului, înseamnă că are un program subcon­
ştient care blochează această vindecare. Acest program trebuie
descoperit şi schimbat. Oamenii care nu au astfel de programe
se vor vindeca instantaneu.
Există şi oameni care apelează Ia practicanţi, dar nu cred în
realitate că se pot vindeca. Ei au nevoie de descărcări de pro­
grame şi de sentimente pentru a se putea transforma. Atât timp
cât nu te vei simţi descurajat, Creatorul te va ajuta să descoperi
sentimentul, emoţia sau convingerea care trebuie schimbată.
Mintea, corpul şi spiritul oricărui om au o memorie asemănă­
toare celei a unui calculator, iar dacă ştii ce întrebări să pui, ele
îţi vor spune ce aspecte trebuie eliminate şi înlocuite sau ce
sentimente lipsesc.
Din păcate, este posibil să interpretezi în mod greşit aceste
mesaje şi să te descurajezi. Uneori, acest sentiment nici măcar
nu îţi aparţine cu adevărat, ci este proiectat de persoana pe
care încerci să o vindeci. Există oameni care nu ştiu cum să tră­
iască fără a se simţi descurajaţi şi lipsiţi de orice speranţă.

39
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Eu cred că nu există decât câteva sentimente şi convingeri


esenţiale pentru fiecare vindecare. Cunoaşterea care mi-a fost
revelată îmi spune că orice boală apare ca urmare a cultivării
anumitor convingeri o perioadă suficient de lungă de timp.
După eliminarea acestor convingeri, boala dispare. Unicul
ei rol a fost de a-ţi atrage atenţia, de a-ţi spune că ceva este
dezechilibrat în fiinţa ta.
Scopul nostru este să eliminăm din corp, din minte şi
din suflet un număr suficient de mare de convingeri negative
pentru a putea avea o comunicare pură şi nedistorsionată cu
Creatorul. Eu cred că Terapia Teta nu se referă exclusiv la vinde­
carea bolilor, ci mi-a fost revelată pentru a facilita comunicarea
umanităţii cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.

VINDECAREA COPIILOR
Şansele aplicării unei terapii de succes sunt foarte mari în cazul
copiilor, care comunică mult mai uşor cu divinul şi nu au ten­
dinţa de a bloca procesul de vindecare. Din păcate, părinţii au
convingeri atât de distorsionate încât blochează adeseori (fără
să vrea) vindecarea copiilor lor. Ei ajung să creadă că odrasla
lor va fi întotdeauna bolnavă şi că nimic nu o poate vindeca.
Această convingere interferează cu procesul de vindecare.
De aceea, atunci când doreşti să vindeci un copil, trebuie
ă lucrezi cu sistemul de convingeri al părinţilor. Cea mai mare
ificultate constă în a-i ajuta pe aceştia să înţeleagă că odrasla
br se poate schimba. Trebuie să lucrezi cu sistemul de convin­
geri al ambilor părinţi, dar mai ales al mamei. Ambii părinţi tre­
buie să fie încurajaţi să înţeleagă că odrasla lor se poate vindeca.
Cheia vindecării unui copil este iubirea. De aceea, verifică
întotdeauna dacă acesta nu crede cum va că treb u ie să fie
bolnav pen tru a atrage aten ţia părin ţilo r săi. Dacă este sufi­
cient de mare, cere-i permisiunea de a-1 vindeca. în cazul de
faţă, „suficient de mare” înseamnă să ştie să vorbească.
în unele cazuri, copiii se vindecă, dar revin apoi într-un
mediu care îi îmbolnăveşte. Printre factorii care pot sta Ia baza
bolii se numără poluarea, metalele grele, dieta dezechilibrată
şi lipsa afecţiunii.
40
M etoda avansată de v in d e c a r e

Odată, la un curs de Terapie Teta pentru copii, i-am ajutat


pe micii mei cursanţi să intre în starea Teta, după care i-am pus
să îşi scaneze reciproc corpul. Marea majoritate a investigaţiilor
lor psihice s-au dovedit corecte. Copiii pot învăţa în patru ore
ceea ce adulţii au nevoie de trei zile pentru a învăţa.
Unul din motive este că ei încă mai au programul „Cred
că pot”. Intreabă-te cum te simţeai în perioada în care încă
mai aveai această convingere. Ea reprezintă un program spe­
cific copilăriei, pe care marea majoritate a adulţilor îl pierd pe
drumul maturizării lor.
Ţie nu ţi-ar plăcea să ştii că tot ce ai făcut până în prezent
contează?
Una din zicalele care îmi plac foarte mult sună astfel:
„Toată lumea este de acord că copilăria este una dintre cele mai
frumoase părţi ale vieţii, dar toţi oamenii îşi petrec aproape
întreaga viaţă încercând să uite de ea.” începuturile pot fi difi­
cile, iar sfârşiturile triste, dar ceea ce contează este partea de
mijloc. Dacă viaţa ţi se pare grea, lasă-ţi speranţele să plutească
(replică din filmul Speranţa pluteşte).

CONVINGERILE Şl BOLILE
Eu cred că de multe ori oamenii atrag viruşi şi bacterii tocmai
din cauză că au convingeri asociate cu teama de ele.
Cu toţii cunoaştem oameni care nu se îmbolnăvesc aproape
niciodată şi oameni care se îmbolnăvesc din te miri ce. Unii ar
spune că primii au un sistem imunitar mai bun. Eu cred că prin­
cipalul motiv pentru care au un sistem imunitar mai bun este
propria lor credinţă în acest lucru. Spre exemplu, unii oameni
cred că dacă ar merge cu picioarele goale prin zăpadă ar răci.
Alţii cred că odraslele lor sunt predispuse la orice boală. în
sfârşit, unii cred că dacă s-ar apropia de un om bolnav ar lua
imediat boala de la el.
Dacă aceste convingeri ar fi valabile pentru toată lumea,
medicii, infirmierele şi profesorii ar fi tot timpul bolnavi. De
ce nu se îmbolnăvesc aproape niciodată infirmierele, deşi se
află în permanenţă în compania oamenilor bolnavi? Deoarece
nu se tem de boală. Dacă în lume nu ar exista astfel de oameni
41
M etoda avansată de T e r a pie T eta

curajoşi, nimeni nu i-ar mai îngriji pe oamenii care suferă de


boli infecţioase, căci toată lumea ar fi îngrozită să nu le ia de
la ei.

VIRUŞII Şl CONVINGERILE

Noi suntem atraşi de boli la fel cum suntem atraşi de partenerii


de cuplu: prin rezonanţele noastre energetice şi prin sistemul
convingerilor noastre. Dacă avem acelaşi sistem de convingeri
ca şi un virus, o bacterie, o drojdie sau un mucegai, noi creăm
un punct vulnerabil în sistemul nostru imunitar. în acest fel,
atragem către noi virusul, bacteria, drojdia sau mucegaiul, iar
acestea reuşesc să se ataşeze de noi.
Ştiu că pare o afirmaţie îndrăzneaţă, dar am ajuns la
această concluzie lucrând cu o femeie care avea herpes genital.
Aşa cum am explicat în Terapia Teta, am lucrat cu ea foarte
mult timp, dar herpesul refuza să se vindece. în cele din urmă,
Creatorul mi-a spus să schimb sistemul de convingeri al viru­
sului, nu doar al ei. Am început să lucrez astfel cu sistemul de
convingeri legat de virus şi când am ajuns la convingerile cele
mai adânc înrădăcinate, acesta s-a transformat în altceva şi a
părăsit corpul. A dispărut pentru totdeauna, lucru confirmat
de doctori.
Ce se întâmplă de fapt în timpul acestui proces, privind din-
tr-o perspectivă ştiinţifică? Există o teorie ştiinţifică ce susţine
că o bacterie se poate transforma într-un virus, care se poate
transforma într-un mucegai, care se poate transforma la rândul
lui în altceva, evitând astfel orice depistare. Atunci când lucrul
cu convingerile este aplicat direct asupra virusului, acesta se
modifică din nou, dar într-o formă inofensivă de energie. Este
important să înţelegi că noi nu ucidem virusul, ci îl trans­
fo rm ă m prin vizualizarea rearanjării particulelor sale subato-
mice. Tot ce există în interiorul corpului poate fi transformat
prin vizualizarea rearanjării particulelor subatomice.

42
Ca p it o l u l 5

C r ear ea s e n t im e n t e l o r

Există oameni care nu au experimentat niciodată anumite sen­


timente în întreaga lor viaţă. Din cauza unor traume din copi­
lărie, ei nu şi-au dezvoltat niciodată aceste sentimente, uitând
definitiv de ele în urma dramelor existenţiale. Pentru a readuce
bucuria sau iubirea în viaţa noastră, noi trebuie să le experi­
mentăm mai întâi. Trebuie să ni se exemplifice de către Cre­
ator ce înseamnă să le trăieşti. Metoda avansată de Terapie Teta
a fost creată pentru a le oferi oamenilor un set de „sentimente
descărcate”.
Viteza transformărilor produse atunci când lucrăm cu sen­
timentele este absolut uimitoare. Oamenii pot învăţa astfel
lucruri pe care în mod obişnuit le-ar învăţa în vieţi întregi. Ei
pot învăţa foarte rapid ce sim ţi atunci când eşti iubit, onorat,
respectat, preţuit, ba chiar şi ce înseamnă să trăieşti fă ră un
anumit sentiment negativ creat prin obişnuinţă. Un exemplu de
astfel de program este: „Ştiu cum să trăiesc fără să sufăr.”
Aşa cum am explicat în Terapia Teta, în timpul lucrului
cu sentimentele (la fel ca în timpul lucrului cu convingerile)
practicantul îi face clientului (sau îşi face sieşi) anumite teste
energetice pentru a afla dacă acesta a experimentat sau nu anu­
mite sentimente specifice. în continuare, el obţine permisiunea
verbală a clientului şi se conectează cu Creatorul a Tot-ceea-
ce-există. Prin folosirea procesului de comandă, el asistă la des­
cărcarea energiei sentimentului de la Creator în fiecare celulă a
corpului clientului, pe toate cele patru nivele ale convingerilor.
De îndată ce apucă să simtă ce înseamnă să experimenteze
acest sentiment, persoana devine dispusă să creeze schimbă­
rile necesare în viaţa sa.

43
Meto d a avansată de T e r a pie T eta

Eu cred că prin aplicarea lucrului cu sentimentele noi ne


reantrenăm celulele să trăiască fără anumite sentimente, cum
ar fi depresia. Lucrul cu sentimentele ne oferă capacitatea de a
ne transforma efectiv mintea, de a ne reseta receptorii pentru
depresie sau pentru alte sentimente indezirabile şi de a ne des­
chide alţi receptori, pe care îi putem crea în starea Teta.
Poate că te întrebi: „Ce dovezi există în această direcţie?”
Personal, am acumulat foarte multe dovezi că oamenii încep
să se simtă într-adevăr mai bine atunci când lucrează cu senti­
mentele. Spre exemplu, simpla infuzie a sentimentului de a trăi
fără a te simţi înfrânt de viaţă poate genera schimbări pozitive
în cazul diabetului, dar şi al altor boli.
Sentimentele pot fi descărcate de pe nivelul Creatorului a
Tot-ceea-ce-există prin procesul următor:

PROCESUL DE CREARE A SENTIMENTELOR

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează-ţi conştiinţa scufundându-se


în Pământul-Mamă, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-
există. Vizualizează ridicarea energiei din centrul Pământului prin
tălpi, membre şi trunchi, deschizându-ţi toate chakra-e\e de-a lun­
gul călătoriei sale. Continuă astfel până când ajungi în chakra co­
ronară, unde generează o sferă frumoasă de lumină şi prin care
iese, răspândindu-se în Univers.
2. Mergi dincolo de Univers, treci de luminile albe, de lumina întune­
cată, de noua lumină albă, de substanţa gelatinoasă care repre­
zintă Legile, până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, iar
apoi în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
3. Conectează-te cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există şi dă următoarea
comandă: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, comanda este ca sen­
tim entul [numele sentimentului] să coboare asupra acestei per­
soane [numele persoanei], în fiecare celulă a corpului ei, pe toate
cele patru nivele şi în fiecare domeniu al vieţii sale, în maniera cea

44
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

mai potrivită pentru ea. îţi mulţumesc. Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să
fie."
4. Asistă la coborârea energiei sentimentului în spaţiul personal al per­
soanei şi vizualizează impregnarea tuturor celulelor sale cu senti­
mentul provenit de la Creator, pe toate cele patru nivele.
5. Când ai terminat, ieşi din spaţiul personal al clientului prin chakra
coronară a acestuia şi deconectează-te de el purificându-te într-un
curent de apă sau de lumină alb-strălucitoare. Pătrunde apoi în
propriul tău corp (prin chakra coronară) şi trimite-ţi conştiinţa în
centrul Pământului. Ridică apoi energia telurică prin tălpi şi prin
membre şi lasă-te infuzat de ea, până când ajunge în creştetul
capului. în final, fă o pasă energetică.

în timp, pe măsură ce te vei familiariza cu acest proces, recentrarea nu


va mai fi necesară.

DESCĂRCĂRILE3
Există diferite sentimente şi informaţii pe care anumiţi oameni
nu le-au experimentat niciodată. Atunci când acestea sunt des­
cărcate în ei, oamenii dobândesc o cunoaştere integrată în
realitatea lor de Creatorul a Tot-ceea-ce-există din cel de-al şap­
telea plan al existenţei. Experimentarea acestor sentimente are
de regulă un efect dramatic asupra capacităţilor celor intuitivi
şi poate crea o stare de bunăstare fizică şi de luciditate spiri­
tuală amplificată.
Este important să analizezi necesitatea descărcării senti­
mentelor enumerate mai jos, atât în cazul tău cât şi al clienţilor
cu care lucrezi. în acest fel, multe convingeri şi emoţii care nu
mai sunt necesare pot fi eliminate cu uşurinţă.
Cu cât îţi vei purifica mai mult mintea, cu atât mai uşor îţi
va fi accesul în cel de-al şaptelea plan cu scopul de a-ţi echilibra

3 Termenul folosit in original este download. sim ilar celui care descrie descărcările de pro­
grame. muzică şi filme de pe Internet, (n. tr.J

45
M etoda avansată de T e r a pie T eta

corpul. O boală nu este un duşman personal, ci un simplu


indiciu al unui dezechilibru.

Programele şi sentimentele care urmează vor fi împărţite în


următoarele categorii:

„Cunosc definiţia Creatorului legată d e...”


„Ştiu ce trebuie să simt atunci când...”
„Ştiu ce înseamnă să înţelegi cum să...”
„Ştiu când...”
„Ştiu cum ..
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi...”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de...”
„Ştiu că este posibil să...”

Iată câteva exemple în această direcţie:

„Cunosc definiţia Creatorului legată de încredere. ”


„Ştiu ce trebuie să sim t atunci cân d am încredere. ”
„Ştiu ce înseam nă să înţeleg cum să am încredere. ”
„Ştiu câ n d trebuie să am încredere. ”
„Ştiu cum să am încredere."
„Ştiu cum să îm i trăiesc viaţa de z i cu z i a vâ n d încredere. ”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra încrederii."
„Ştiu că este p o sib il să am încredere. ”

Chiar dacă îţi ofer aici aceste descărcări, merită totuşi să par­
ticipi Ia un seminar de Terapie Teta avansată ţinut de un
instructor calificat.

46
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Programele Creatorului a Tot-ceea-ce-există

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt perfect conectat


cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum este să fiu perfect conectat cu Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”
„II cunosc pe Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îi permit Creatorului
a Tot-ceea-ce-există să îmi arate interiorul acestui corp.”
„Ştiu ce înseamnă să îi permit Creatorului a Tot-ceea-ce-
există să îmi arate interiorul acestui corp.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am încredere că
Dumnezeu îmi va spune exact ce trebuie să caut în interi­
orul acestui corp.”
„Ştiu cum să am încredere că Dumnezeu îmi va spune exact
ce anume văd în interiorul acestui corp.”
„Cunosc diferenţa dintre ascultarea vocii Creatorului a Tot-
ceea-ce-există şi propriile mele gânduri.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când le arăt celorlalţi că
sunt importanţi pentru Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să le arăt celorlalţi că sunt importanţi pentru
Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când eman energia prove­
nită de la Creatorul a Tot-ceea-ce-există către restul lumii.”
„Ştiu cum să eman energia provenită de la Creatorul a Tot-
ceea-ce-există către restul lumii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când cunosc diferenţa
dintre ascultarea vocii Creatorului a Tot-ceea-ce-există şi
propriile mele gânduri.”

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă consider demn


de iubirea Creatorului a Tot-ceea-ce-există ”

47
fi

M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când ştiu că orice este


posibil pentru Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îl cunosc pe Crea­
torul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu că este posibil să îl cunosc pe Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când consider că merită
să mă bucur de iubirea Creatorului a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu că merit iubirea Creatorului a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă conectez cu Cre­
atorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să mă conectez cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu că Dumnezeu este în totalitate conectat cu mine.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în totalitate conectat
cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când asist la o vindecare
efectuată de Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să asist la o vindecare efectuată de Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu când trebuie să asist la o vindecare efectuată de Crea­
torul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să trăiesc fără a mă simţi separat de Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”

A fi auzit de ceilalţi

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să fii auzit de ceilalţi.”
„Înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt auzit de ceilalţi”.
„Ştiu când trebuie să fiu auzit de ceilalţi.”
„Ştiu cum să fiu auzit de ceilalţi.”
48
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind auzit de


ceilalţi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii auzit de ceilalţi.”
„Ştiu că este posibil să fiu auzit de ceilalţi.”
‘i

A fi complet

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la integritate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt complet.”
„Ştiu cum să fiu complet.”
„Ştiu că este posibil să fiu complet.”

A fi demn de a fi iubit

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să fii demn de a fi iubit.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt demn de a fi
iubit.”
„Ştiu cum să fiu demn de a fi iubit.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii demn de a fi iubit.”
„Ştiu că este posibil să fiu demn de a fi iubit.”

A fi deschis în faţa altor idei

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi


toare la ce înseamnă să fiu deschis în faţa altor idei.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt deschis în faţa
altor idei.”

49
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu când trebuie să fiu deschis în faţa altor idei.”


„Ştiu cum să fiu deschis în faţa altor idei.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind deschis în faţa
altor idei.”
„Ştiu că este posibil să fiu deschis în faţa tuturor ideilor.”

A fi dorit

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să fiu dorit.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt dorit.”
„Ştiu când trebuie să fiu dorit.”
„Ştiu cum să fiu dorit.”
„Ştiu că este posibil să fiu dorit.”

A fi fericit pentru alţii

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la a fi fericit pentru alţii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt fericit pentru
alţii.”
„Ştiu când să fiu fericit pentru alţii.”
„Ştiu cum să fiu fericit pentru alţii.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind fericit pentru
alţii.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de a fi fericit pentru
alţii.”
„Ştiu că este posibil să fiu fericit pentru alţii.”

50
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

A fi integral

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt integral.”


„Ştiu cum să fiu integral.”
„Ştiu că este posibil să fiu integral.”

A fi iubit de un partener de cuplu

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referitoa­


re la ce înseamnă să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt iubit de
partenerul meu de cuplu.”
„Ştiu când trebuie să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”
„Ştiu cum să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind iubit de
partenerul meu de cuplu.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”
„Ştiu că este posibil să fiu iubit de partenerul meu de cuplu.”

A fi înţeles de ceilalţi

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să fiu înţeles de ceilalţi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt înţeles de
ceilalţi.”
„Ştiu când trebuie să fiu înţeles de ceilalţi.”
„Ştiu cum să fiu înţeles de ceilalţi.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind înţeles de
ceilalţi.”

51
M eto d a av an sata de T e r a p ie T eta

„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă


să fiu înţeles de ceilalţi.”
„Ştiu că este posibil să fiu înţeles de ceilalţi.”

A fi preţuit şi îndrăgit

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la preţuire şi afecţiune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt preţuit şi
îndrăgit.”
„Ştiu cum să mă simt preţuit şi îndrăgit.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind preţuit şi
îndrăgit de ceilalţi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de preţuire şi
afecţiune.”
„Ştiu că este posibil să fiu preţuit şi îndrăgit.”

A fi prezent din punct de vedere emoţional

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la a fi prezent din punct de vedere emoţional.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt prezent din
punct de vedere emoţional.”
„Ştiu cum să fiu prezent din punct de vedere emoţional.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi prezent din punct
de vedere emoţional.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de a fi prezent din
punct de vedere emoţional.”
„Ştiu că este posibil să fiu prezent din punct de vedere
emoţional.”

52
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

A fi special

„înţeleg ce înseamnă să fiu special.”


„Ştiu cum să fiu special.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu special.”
„Ştiu că este posibil să fiu special.”

A merita să străluceşti

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ceea ce înseamnă să meriţi să străluceşti.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când consider că merit să
strălucesc.”
„Ştiu cum să simt că merit să strălucesc.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi considerând că
merit să strălucesc.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să meriţi să străluceşti.”

A spune nu

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când spun nu.”


„Ştiu când trebuie să spun nu.”
„Ştiu cum să spun nu.”
„Ştiu că este posibil să spun nu.”

A te percepe pe tine însuţi cu claritate

„Ştiu cum să mă percep pe mine însumi cu claritate.”


„Ştiu că este posibil să mă percep pe mine însumi cu
claritate.”
53
M E TO D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

A trăi clipa

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ce înseamnă să trăieşti clipa.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când trăiesc clipa.”
„Ştiu cum să trăiesc clipa.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi trăind clipa.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să trăieşti clipa.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc clipa şi să mă bucur de
momentul prezent.”

Abundenţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la abundenţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă bucur de
abundenţă.”
„Ştiu cum să mă bucur de abundenţă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în abundenţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de abundenţă.”
„Ştiu că este posibil să mă bucur de abundenţă.”

Acceptare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la acceptare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă aflu în starea de
acceptare.”
„Ştiu când să accept un lucru.”
„Ştiu cum să accept un lucru.”

54
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în acceptare.”


„Cunosc perspectiva Creatorului legată de acceptare.”
„Ştiu că este posibil să mă accept în totalitate pe mine
însumi.”

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când accept să fiu vindecat


de o altă persoană.”
„Ştiu cum să accept să fiu vindecat de o altă persoană.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de vindecare.”
„Ştiu că este posibil să accept vindecarea printr-o altă
persoană.”

Acceptare de către Creator

„înţeleg definiţia Creatorului legată de acceptarea completă


de către Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt conştient că
sunt acceptat în totalitate de Creator.”
„Ştiu ce înseamnă să fiu acceptat în totalitate de Creator.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi pornind de la
premisa că sunt acceptat în totalitate de Creator.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de acceptarea
completă de către Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu că este posibil să fiu complet acceptat de către Creator.”

Acceptarea de sine

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la acceptarea de sine.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă accept pe mine
însum i”

55
Me to d a av a n sată de T e r a p ie T e ta

„Ştiu cum să mă accept pe mine însumi.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi acceptându-mă pe
mine însumi.”
„Ştiu că este posibil să mă accept în totalitate pe mine însumi.”

Adevăr

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la adevărul cel mai înalt.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în acord cu adevărul
cel mai înalt.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de adevărul cel mai
înalt.”
„Ştiu că este posibil să cunosc adevărul cel mai înalt.”
„Cunosc adevărul.”
„Ştiu cum să percep adevărul.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în adevăr.”
„Ştiu că este posibil să percep adevărul.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când aud adevărul.”
„Ştiu cum să aud adevărul.”
„Ştiu cum să aud adevărul în viaţa mea de zi cu zi.”
„Ştiu că este posibil să aud adevărul.”
„înţeleg cum trebuie să te simţi atunci când te afli în
adevăr.”
„Ştiu că este posibil să simţi adevărul.”
„înţeleg cum este atunci când poţi mirosi adevărul.”
„Ştiu cum miroase adevărul.”
„Ştiu cum să adulmec adevărul.”
„Ştiu cum este posibil să adulmec adevărul.”

56
C r e a r e a s e n t i m e n t e l o r

A-i lăsa pe ceilalţi să fie aşa cum sunt

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îi las pe ceilalţi să fie


aşa cum sunt.”
„Ştiu cum să îi las pe ceilalţi să fie aşa cum sunt.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când întreaga lume se află
într-o stare de armonie şi echilibru perfect.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi trăiesc viaţa fără
a fi excesiv de critic faţă de mine însumi şi faţă de ceilalţi
oameni.”

Articularea sentimentelor

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la articularea sentimentelor.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi articulez
sentimentele.”
„Ştiu când să îmi articulez sentimentele.”
„Ştiu cum să îmi articulez sentimentele.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi articulându-mi
sentimentele.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de articularea
sentimentelor.”
„Ştiu că este posibil să îmi articulez sentimentele.”

Ascultare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la ascultare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când ascult.”
„Ştiu când trebuie să ascult.”

57
M eto d a avan sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să ascult.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi ascultând.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ascultare.”
„Ştiu că este posibil să fiu un bun ascultător.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt ascultat de un
bărbat / o femeie / Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum să fiu ascultat de un bărbat / o femeie / Creatorul
a Tot-ceea-ce-există.”

Asiduitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la asiduitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de
asiduitate.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de
asiduitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii plin de asiduitate.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de asiduitate.”

Bani

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am bani.”


„Ştiu cum să fac rost de bani.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având bani.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de bani.”
„Ştiu că este posibil să am bani.”
„Ştiu că banii sunt un mijloc de schimb.”

58
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Bucurie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există


referitoare la bucurie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt bucuros.”
„Ştiu cum să fiu bucuros.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
bucurie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de bucurie.”
„Ştiu că este posibil să mă bucur de viaţă.”

Bunăvoinţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la bunăvoinţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt binevoitor.”
„Cunosc adevărata bunăvoinţă.”
„Ştiu când trebuie să fiu binevoitor.”
„Ştiu cum să fiu binevoitor.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind binevoitor.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu binevoitor.”
„Ştiu că este posibil să fiu binevoitor.”

Bunul simţ

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la bunul simţ.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de bun
simţ.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de bun simţ.”

59
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

„Ştiu cum să dau dovadă de bun simţ.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de
bun simţ.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să dai dovadă de bun simţ.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de bun simţ.”

Cămin

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la cămin.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am un cămin.”
„Ştiu cum să am un cămin.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să ai un cămin.”
„Ştiu că este posibil să am un cămin.”

Jlarviziune

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la clarviziune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt clarvăzător.”
„Ştiu când trebuie să fiu clarvăzător.”
„Ştiu cum să fiu clarvăzător.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
clarviziune.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de clarviziune.”
„Ştiu că este posibil să fiu clarvăzător.”

60
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Compasiune

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la compasiune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
compasiune faţă de mine însumi şi de ceilalţi.”
„Cunosc adevărata compasiune.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de compasiune.”
„Ştiu cum să dau dovadă de compasiune.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de
compasiune.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de compasiune.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de compasiune faţă de
mine însumi şi de ceilalţi.”

Comunicarea clară

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la comunicarea clară.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când comunic clar.”
„Ştiu cum să comunic clar.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi comunicând clar.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de comunicarea
clară.”
„Ştiu că este posibil să comunic clar.”

Cooperare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la cooperare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt cooperant.”

61
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

„Ştiu ce înseamnă cooperarea.”


„Ştiu când trebuie să fiu cooperant.”
„Ştiu cum să fiu cooperant.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind cooperant.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii cooperant.”
„Ştiu că este posibil să fiu cooperant.”

Credinţa

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la credinţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de credinţă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi trăind în credinţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de credinţă.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de credinţă.”

Cunoaşterea faptului că Dumnezeu (Creatorul) este real

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când cred că Dumnezeu


(Creatorul) este real.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi pornind de la
premisa că Dumnezeu (Creatorul) este real.”
„Ştiu că este posibil ca Dumnezeu (Creatorul) să fie real.”

Cunoaşterea Sinelui real

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi cunosc Şinele


real.”
„îmi cunosc Şinele real ”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de Şinele meu real.”

62
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Datorii

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare Ia ceea ce înseamnă să nu ai datorii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când nu am nicio datorie.”
„Ştiu cum să fac ca să nu am datorii.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără datorii.”
„Ştiu că este posibil să nu am datorii.”

Dedicaţie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la dedicaţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt dedicat.”
„Ştiu cum să fiu dedicat.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind dedicat.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii dedicat.”
„Ştiu că este posibil să fiu dedicat.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la dedicaţia faţă de Creator.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt dedicat
Creatorului.”
„Ştiu cum să fiu dedicat Creatorului.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind dedicat
Creatorului.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de dedicaţia faţă d
Creator.”
„Ştiu că este posibil să fiu dedicat Creatorului.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la dedicaţia faţă de scopurile pe care mi le-am propus.”
63
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt dedicat


scopurilor pe care mi le-am propus.”
„Ştiu când să fiu dedicat scopurilor pe care mi le-am
• propus.”
„Ştiu cum să fiu dedicat scopurilor pe care mi le-am propus.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind dedicat
scopurilor pe care mi le-am propus.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu dedicat scopurilor pe care mi le-am propus.”
„Ştiu că este posibil să fiu dedicat scopurilor pe care mi
le-am propus.”

Devoţiune

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la devoţiune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de
devoţiune.”
„Ştiu ce înseamnă devoţiunea.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de
devoţiune.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de devoţiune.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de devoţiune.”

Distracţie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la distracţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă distrez.”
„Ştiu când trebuie să mă distrez.”
„Ştiu cum să mă distrez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi distrându-mă.”
64
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă


să te distrezi.”
„Ştiu că este posibil să mă distrez.”

Echilibru

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la echilibru.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt echilibrat.”
„Ştiu cum să mă echilibrez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în starea de
echilibru.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de echilibru.”
„Ştiu că este posibil să fiu echilibrat.”

Evaluare clară

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la evaluarea clară.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când evaluez cu luciditate
o situaţie.”
„Ştiu când să evaluez o situaţie.”
„Ştiu cum să evaluez o situaţie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de evaluarea clară.”
„Ştiu că este posibil să evaluez o situaţie înainte de a
acţiona.”

Familie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la familie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am o familie.”

65
M E TO D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

„Ştiu când trebuie să îmi întemeiez o familie.”


„Ştiu cum să îmi întemeiez o familie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra familiei.”
„Ştiu că este posibil să am o familie.”

Fii şi fiice

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la un fiu sau la o fiică.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt un fiu sau o
fiică.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind un fiu sau o fiică.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de un fiu sau de o fiică.”
„Ştiu că este posibil să fiu un fiu sau o fiică.”

Focalizare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la focalizare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt focalizat.”
„Ştiu când trebuie să mă focalizez.”
Ştiu cum să mă focalizez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind focalizat.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de focalizare.”
„Ştiu ca este posibil să fiu focalizat.”

Frumuseţe

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la frumuseţe.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă consider frumos.”

66
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în frumuseţe.”


„Cunosc perspectiva Creatorului legată de frumuseţe.”
„Ştiu că este posibil să fiu frumos.”

Iertare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la iertare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă iert pe mine
însumi şi când îi iert pe ceilalţi.”
„Cunosc adevărata iertare.”
„Ştiu când trebuie să iert.”
„Ştiu cum să iert.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind capabil de
iertare.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iertare.”
„Ştiu că este posibil să mă iert pe mine însumi şi să îi iert
pe ceilalţi.”

Impenetrabil

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la a fi impenetrabil în faţa îndoielilor.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt impenetrabil în
faţa îndoielilor.”
„Ştiu cum să fiu impenetrabil în faţa îndoielilor.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind impenetrabil
în faţa îndoielilor.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii impenetrabil în faţa îndoielilor.”

67
M eto d a avansată de T e r a p ie T eta

„Ştiu când trebuie să interacţionez cu ceilalţi oameni.”


„Ştiu cum să interacţionez cu ceilalţi oameni”.
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi interacţionând cu
ceilalţi oameni.”
„Ştiu că este posibil să interacţionez cu ceilalţi oameni.”

Intuiţie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la intuiţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am încredere în
intuiţia mea.”
„Ştiu când trebuie să am încredere în intuiţia mea.”
„Ştiu cum să am încredere în intuiţia mea.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având încredere în
intuiţia mea.”
„Ştiu că este posibil să am încredere în intuiţia mea.”

Iubire

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la iubire.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de iubire
faţă de semenii mei.”
„Ştiu cum să îmi iubesc semenii.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iubire.”
„Ştiu că este posibil să îmi iubesc semenii.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la iubirea unei mame din perspectiva Creatorului.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de o
iubire maternă.”
70
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de o


iubire maternă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iubirea maternă.”
„Ştiu că este posibil să am parte de o iubire maternă.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la iubirea unui tată din perspectiva Creatorului.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de o
iubire paternă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de o
iubire paternă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iubirea paternă.”
„Ştiu că este posibil să am parte de o iubire paternă.”

Iubirea oamenilor aşa cum sunt

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la iubirea oamenilor aşa cum sunt.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îi iubesc pe oameni
aşa cum sunt.”
„Ştiu cum să îi iubesc pe oameni aşa cum sunt.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în iubire.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de iubire.”
„Ştiu că este posibil să îi iubesc pe oameni aşa cum sunt.”

încredere în sine

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi


toare la încrederea în sine.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
încredere în sine.”
„Ştiu când trebuie să am încredere în mine însumi ”
71
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să am încredere în mine însumi.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având încredere în
mine însumi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să ai încredere în tine însuţi.”
„Ştiu că este posibil să am încredere în mine însumi.”

încredere

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la a fi demn de încredere.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt demn de
încredere.”
„Ştiu cum să fiu demn de încredere.”
„Ştiu că este posibil să fiu demn de încredere.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la a avea încredere în mine însumi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am încredere în
Tiine însumi în proporţie de 100%.”
jtiu cum să am încredere în mine însumi în proporţie de
.00 %.”

,Ştiu că este posibil să am încredere în mine însumi 100%.”


„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la încrederea în Creator.”
„înţeleg cum te simţi atunci când ai încredere în Creator
100%.”

„Ştiu cum să am încredere în Creator 100%.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având încredere
deplină în Creator.”
„Ştiu că este posibil să ai încredere în Creator 100%.”
72
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

înţelepciune

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la înţelepciune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de
înţelepciune.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de înţelepciune.”
„Ştiu cum să dau dovadă de înţelepciune.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de
înţelepciune.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de înţelepciune.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de înţelepciune.”

Joc

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la joc.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă joc.”
„Ştiu când să mă joc.”
„Ştiu cum să mă joc.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi jucându-mă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de joc.”
„Ştiu că este posibil să mă joc.”

Linişte

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la linişte.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt liniştit.”
„Ştiu când trebuie să fiu liniştit.”

73
M eto d a avan sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să fiu liniştit.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind liniştit.”
„Ştiu că este posibil să fiu liniştit.”

Linişte interioară

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la liniştea interioară.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt liniştit în
interior.”
„Ştiu cum să fiu liniştit în interior.”
„Ştiu cum e să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind liniştit în
interior.”
„Ştiu perspectiva Creatorului referitoare la liniştea
interioară.”
„Ştiu că este posibil să fiu liniştit în interior.”

Loialitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la loialitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
loialitate.”
„Ştiu când să dau dovadă de loialitate.”
„Ştiu cum să fiu loial.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de
loialitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de loialitate.”
„Ştiu că este posibil să fîu loial.”

74
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Magie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la magie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt magic.”
„Ştiu când să mă simt magic.”
„Ştiu cum să mă simt magic.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în magie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de magie.”
„Ştiu că este posibil să experimentez magia.”

Mândrie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la mândrie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt mândru.”
„Ştiu când trebuie să fiu mândru.”
„Ştiu cum să fiu mândru.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind mândru.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de mândrie.”
„Ştiu că este posibil să fiu mândru.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt mândru de
munca mea.”

Menirea în viaţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la menirea mea în viaţă.”
„Ştiu că este posibil să îmi cunosc menirea în viaţă.”

75
M eto d a a v a n sata de T e r a p ie T eta

Miracole

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la miracole.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când trăiesc un miracol.”
„Ştiu când se petrece un miracol.”
„Ştiu cum să manifest şi să asist la miracole.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi experimentând
miracole.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de miracole.”
„Ştiu că este posibil să asist la miracole.”

Motivaţie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la motivaţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt motivat de
Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„Ştiu cum este să fiu motivat de Creatorul a Tot-ceea-
ce-există.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
motivaţie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de motivaţie.”
„Ştiu că este posibil să fiu motivat de Creatorul a Tot-ceea-
ce-există.”

Odihnă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la odihnă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă odihnesc.”
„Ştiu când trebuie să mă odihnesc.”

76
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să mă odihnesc.”


„Cunosc perspectiva Creatorului legată de odihnă.”
„Ştiu că este posibil să mă odihnesc.”

Onestitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la onestitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt onest.”
„Ştiu când trebuie să fiu onest.”
„Ştiu cum să fiu onest.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind onest.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii onest.”
„Ştiu că este posibil să fiu onest.”
„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­
toare la ceea ce înseamnă să fiu onest cu mine însumi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt onest cu mine
însumi.”
„Ştiu cum să fiu onest cu mine însumi.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind onest cu mine
însumi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fi onest cu tine însuţi.”
„Ştiu că este posibil să fiu onest cu mine însumi.”

Onoare

„ în ţe le g d e f in iţia C r e a to r u lu i a T o t- c e e a -c e - e x is tă r e f e r i­
to a r e la o n o a r e .”

77
M E TO D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă dovedesc un om


de onoare.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de onoare.”
„Ştiu cum să fiu onorabil.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind un om de
onoare.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fii un om de onoare.”
„Ştiu că este posibil să fiu un om de onoare.”

Perseverenţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la perseverenţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt perseverent.”
„Ştiu cum să perseverez.”
„Ştiu că este posibil să perseverez.”

'ealizare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la realizare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când realizez.”
„Ştiu când să realizez.”
„Ştiu cum să realizez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi realizând.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de realizare.”

78
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Recunoştinţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la recunoştinţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când le sunt recunoscător
altora şi lui Dumnezeu.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt recunoscător.”
„Ştiu când trebuie să fiu recunoscător.”
„Ştiu cum să fiu recunoscător.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind recunoscător.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de recunoştinţă.”
„Ştiu că este posibil să fiu recunoscător.”

Relaxare

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la relaxare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă relaxez.”
„Ştiu când trebuie să mă relaxez.”
„Ştiu cum să mă relaxez.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi relaxat.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de relaxare.”
„Ştiu că este posibil să mă relaxez.”

Respect

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi oameni.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă respect pe mine
însumi şi când îi respect pe ceilalţi oameni.”

79
M eto d a av a n sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să mă respect pe mine însumi şi cum să îi respect


pe ceilalţi oameni.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi respectând tot ceea
ce există.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de respect.”
„Ştiu că este posibil să fiu respectuos.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt respectat de
cursanţii mei.”
„Ştiu cum să fiu respectat de cursanţii mei.”
„Ştiu că este posibil să fiu respectat de cursanţii mei.”

Responsabilitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la responsabilitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt responsabil.”
„Ştiu când trebuie să fiu responsabil.”
„Ştiu cum să fîu responsabil.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi cu responsabilitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de responsabilitate.”
„Ştiu că este posibil să fîu responsabil pentru propriile
mele acţiuni.”

Rezolvarea programelor subconştiente

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi rezolv programele


subconştiente.”
„Ştiu cum să îmi descopăr şi cum să îmi rezolv programele
subconştiente.”

80
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Rostirea adevărului personal

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la rostirea adevărului personal.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi afirm verbal
adevărul personal.”
„Ştiu când trebuie să îmi rostesc adevărul personal.”
„Ştiu cum să îmi afirm verbal adevărul personal.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi rostindu-mi tot
timpul adevărul personal.”
„Ştiu că este posibil să îmi afirm verbal adevărul personal.”

Sănătate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la sănătate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt sănătos.”
„Ştiu când sunt sănătos.”
„Ştiu cum să fiu sănătos.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
sănătate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de sănătate.”
„Ştiu că este posibil să fiu sănătos.”

Securitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la securitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt într-o stare
de securitate.”
„Ştiu cum să fiu într-o stare de securitate.”

81
M eto d a av an sata de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de


securitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de securitate.”
„Ştiu că este posibil să fiu într-o stare de securitate.”

Seninătate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la seninătate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt senin.”
„Ştiu cum să mă simt senin.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
seninătate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de seninătate.”
„Ştiu că este posibil să mă simt senin.”

Siguranţă

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la siguranţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă simt în siguranţă.”
„Ştiu când trebuie să mă simt în siguranţă.”
„Ştiu cum să mă simt în siguranţă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi simţindu-mă în
siguranţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de siguranţă.”
„Ştiu că este posibil să fiu în siguranţă.”

82
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

Smerenie

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există refe­


ritoare la smerenie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de
smerenie.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de smerenie.”
„Ştiu cum să dau dovadă de smerenie.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de
smerenie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce
înseamnă să fii plin de smerenie.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de smerenie.”

Starea de calm

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare Ia starea de calm.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt calm.”
„Ştiu când trebuie să fiu calm.”
„Ştiu cum să fiu calm.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de calm.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de ceea ce înseamnă
să fiu calm.”
„Ştiu că este posibil să fiu calm.”

Starea de pace

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la starea de pace.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt împăcat.”

83
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să mă simt împăcat.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de pace.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de starea de pace.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc o stare de pace.”

Succes

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la succes.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am succes.”
„Ştiu cum să am succes.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având succes.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de succes.”
„Ştiu că este posibil să am succes.”

Suflul vieţii

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la suflul vieţii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când primesc suflul vieţii.”
„Ştiu cum să primesc suflul vieţii.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi respirând suflul
vieţii.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra suflului vieţii.”
„Ştiu că este posibil să respir.”

Tact

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la tact.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de tact.”
84
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu cum să fiu plin de tact.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind plin de tact.”
„Cunosc perspectiva Creatorului legată de tact.”
„Ştiu că este posibil să fiu plin de tact.”

Terapia Teta

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când aplic Terapia Teta pe


mine însumi.”
„Ştiu când trebuie să aplic Terapia Teta pe mine însumi.”
„Ştiu cum să aplic Terapia Teta pe mine însumi.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi aplicând ori de câte
ori este necesar Terapia Teta pe mine însumi.”
„Ştiu că este posibil să aplic Terapia Teta pe mine însumi.”

Unicitate

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există referi­


toare la unicitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt unic.”
„Ştiu cum să fiu unic.”
„Ştiu că este posibil să fiu unic.”

Vindecare instantanee

„înţeleg definiţia Creatorului a Tot-ceea-ce-există refe.


toare la vindecarea instantanee ”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când asist la o vindecare
instantanee.”
„Ştiu cum să asist la o vindecare instantanee.”
85
M e to d a avan sată de T e r a p ie T eta

„Cunosc perspectiva Creatorului legată de vindecarea


instantanee.”
„Ştiu că este posibil să asist la o vindecare instantanee.”

Vorbire

„Am ceva de spus.”


„Am ceva de spus care merită să fie auzit de ceilalţi.”
„Ştiu că ceea ce am de spus este important.”

Alte sentimente şi programe!

în viaţa de zi cu zi ne putem folosi de lucrul cu sentimen­


tele pentru a explora cunoaşterea şi sentimentele pe care
nu le avem. Prin folosirea următoarelor tipare verbale, noi
putem insera sentimentele pe care dorim să ni le însuşim
sau pe care dorim să le transmitem altor persoane:
„Ştiu ce trebuie să sim t atunci când trăiesc fară...”
„Ştiu ce trebuie să sim t şi ştiu cum să îm i trăiesc viaţa de
z i cu z i fară...”
Ştiu ce trebuie să sim t şi ştiu cum să îm i trăiesc viaţa de
i cu z i fără teama de..
?tiu ce trebuie să sim t şi ştiu cum să îm i trăiesc viaţa de
i cu z i fară să trebuiască să...”

.kserează următoarele sentimente în fiinţa ta sau ajută pe altci­


neva să le accepte:

Cum să trăieşti fără...


„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără îndoială.”
„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s im t ş i ş tiu c u m s ă î m i t r ă i e s c v ia ţa d e z i
c u z i f ă r ă m â n ie .”

86
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără teamă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără durere.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără boală.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără resentimente.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără ranchiună.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără regrete.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără conflicte.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să fiu deprimat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să tun şi să fulger.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără dezamăgire.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără descurajare.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără drame.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără haos.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fară să fiu patetic.”
„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s i m t ş i ş t i u c u m s ă î m i t r ă i e s c v i a ţ a d e z i
c u z i f a ră fiu d e m n d e m ilă ”

87
M e to d a avan sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să fiu excesiv de emoţional.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să fiu abuzat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu folosit de alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără lipsuri.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără invidie.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără gelozie.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să râvnesc la ceea ce au alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să fiu nerăbdător.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt mizerabil.”
,Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
:u zi fără griji.”

,Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


:u zi fără disperare.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să mă îndoiesc de puterea mea.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără teama de a privi adevărul în faţă.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără resentimente.”

„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s im t ş i ş tiu c u m s ă îm i tr ă ie s c v ia ţa d e zi
c u z i f ă r ă n e g a r e .”

88
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să mă simt iritat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără ruşine.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără confuzie.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără stres.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără anxietate.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să mă simt ameninţat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să îi ameninţ pe alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să le permit altora să mă rănească.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să le permit altora să mă victimizeze.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu o victimă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să îi irit / enervez pe alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să îi supăr pe alţii.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu
zi fără să mă enervez pe ceilalţi şoferi atunci când conduc.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără instabilitate.”
„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s i m t ş i ş t i u c u m s ă î m i t r ă i e s c v i a ţ a d e z i
c u z i f ă r ă s ă fiu p e d e p s it.”

89
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără fiu copleşit.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt nervos din cauza următorul pas pe care
îl am de făcut în viaţă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să mă simt agitat din cauza viitorului.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu supărat pe familia mea.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu supărat pe mine însumi.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu supărat pe Creator.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să simt că lumea mea se destramă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să-mi fac tot timpul griji că nu am destul timp.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
■u zi fără să mă leg de problemele celorlalţi oameni.”
,Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
:u zi fără să mă critic tot timpul şi fără să îi critic pe ceilalţi
oameni.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să caut tot timpul scuze pentru că sunt aşa cum
sunt.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără să îmi pun la îndoială capacitatea de a vedea clar
în interiorul corpului.”

„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s i m t ş i ş t i u c u m s ă î m i tr ă i e s c v ia ţa d e zi
c u z i f ă r ă s ă m ă r a c o r d e z la t e a m a c o le c tiv ă .”

90
C r e a r e a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de


zi cu zi fără să mă pedepsesc singur fumând, bând alcool,
consumând droguri sau mâncând în exces.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de
zi cu zi fără să mă gândesc că sentimentele sunt prea dure­
roase pentru a-mi îngădui să le simt.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să mă simt trădat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ignorat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt groaznic.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să uit.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să îmi ţin gura închisă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu închis sufleteşte.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără fiu un om rău.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără îi las pe ceilalţi să profite de pe urma mea.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să fiu acuzat pentru greşelile altora.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de
zi cu zi fără mă simt separat de Existenţa Omniprezentă
(Tot-ceea-ce-există).”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără să rezonez cu suferinţa altor oameni, iar atunci
când fac totuşi acest lucru, ştiu cum să fiu capabil să o
transmut instantaneu în lumină şi în iubire.”

91
M eto d a a v a n sată de T e r a p ie T eta

Cum să trăiesc fără să mă simt...

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt inferior.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt singur.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt abandonat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt pesimist.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt neglijat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt exclus.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt lăsat în urmă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt batjocorit.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt falit.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt lipsit de importanţă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt nebun.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt prost.”

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt inferior.”
„ Ş tiu c e t r e b u i e s ă s i m t ş i ş tiu c u m s ă îm i tr ă i e s c v ia ţa d e zi
c u z i f ă r ă m ă s im t m a r g in a liz a t.”

92
C r eare a s e n t im e n t e l o r

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi


cu zi fără mă simt neluat în seamă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt dispreţuit.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt o povară.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt împovărat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt o povară pentru ceilalţi.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt alungat.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ca şi cum aş face parte dintr-o altă familie
decât a mea.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ca şi cum aş fi venit de pe o altă planetă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ca şi cum m-aş afla într-un alt corp decât
al meu.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt responsabil pentru părinţii mei.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt lipsit de control.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt de parcă eu aş fi părintele părinţilor mei.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără mă simt ameninţat.”

93
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

Cum să trăiesc fără teama că / de...

„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de


zi cu zi fără teama că aş putea fi deconectat de Creatorul
meu.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără teama că aş putea uita din nou de adevăr.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de
zi cu zi fără teama că mi-aş putea rata misiunea în această
viaţă.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără teama de intimitate.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de
zi cu zi fără teama că m-aş putea simţi vulnerabil în faţa
celorlalţi.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără teama de a ieşi în evidenţă prin talentele mele.”
„Ştiu ce trebuie să simt şi ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi
cu zi fără teama de Dumnezeu.”

94
Capito lul 6

Metoda avansată de lu c r u cu
CONVINGERILE, SE N T IM E NT E LE
Şl S C O A T E R E A L A L U M I N Ă

Creierul nostru operează ca un super-computer biologic, pro­


cesând informaţiile şi reacţionând în faţa lor. Felul în care reac­
ţionăm noi depinde de informaţiile pe care le receptăm şi de
felul în care le interpretăm, transformându-Ie sau nu în convin­
geri. Atunci când o convingere este acceptată de corp, minte
sau suflet ca fiind reală ea se transformă într-un program.
Programele ne pot avantaja sau dezavantaja, în funcţie de
mesajul lor şi de felul în care reacţionăm în faţa lor. In forma lor
negativă, ele pot avea efecte adverse asupra inimii, minţii, cor­
pului sau sufletului nostru.

LUCRUL CU CONVINGERILE
Lucrul cu convingerile îi ajută pe oameni să elimine aceste
programe şi sisteme de convingeri negative, înlocuindu-le cu
altele, pozitive, provenite de la Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
Cu alte cuvinte, ele îi ajută să îşi schimbe comportamentul -
fizic, mental sau spiritual.
Procesul conduce la vindecare. S-a dovedit faptul că pentru
ca procesul de vindecare să poată avea loc, cel care beneficiază
de el trebuie să îşi dorească acest lucru, iar cel care faciliteaz;
vindecarea trebuie să creadă că este posibil. In caz contrar
niciunul din cei doi nu ar putea asista la procesul de vinde­
care. în ambele cazuri, lucrul cu convingerile poate ajuta foarte
mult.
95
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P IE T E T A

Una din cele mai bune modalităţi de schimbare a convin­


gerilor este revenirea la puritatea şi inocenţa copiilor. în cazul
acestora din urmă, creierul este deschis să primească şi să
accepte orice informaţii noi. De aceea este atât de importantă
starea Teta, care aduce subconştientul pe frecvenţa creşterii şi
schimbării, şi deschide mintea în faţa schimbărilor pozitive.
Când eram copii, noi eram receptivi în faţa schimbării siste­
mului de convingeri. Ca adulţi, noi nu mai avem un acces la fel
de uşor la mintea noastră subconştientă, scop în care avem de
regulă nevoie de hipnoză sau de terapie. Lucrul cu convingerile
nu face altceva decât să ne ajute să ne accesăm mintea subcon­
ştientă. In plus, el ne conduce un pas mai departe, conferin-
du-ne capacitatea de a ne schimba convingerile ce transcend
chiar şi mintea subconştientă, avându-şi sediul în sfera spiri­
tuală şi genetică a fiinţei noastre, sfere care sunt încă ignorate
de terapiile alternative.

CELE PATRU NIVELE ALE CONVINGERILOR

Eu le spun cursanţilor mei de la cursul de Terapie Teta că noi ne


creăm singuri aventura vieţii şi că ni se permite să ne schimbăm
convingerile. Tot ce trebuie să facem în acest scop este să
ajungem în sfera corespondentă în care le putem schimba.
Am explicat deja în cartea Terapia Teta că există patru
nivele ale convingerilor”, dar merită să facem o scurtă
:apitulare.
Cele patru nivele ale convingerilor din realitatea existen-
lă a unei persoane sunt: corpul fizic, emoţiile, mintea şi
. pansivitatea energiei sufletului. Aceste sisteme de convingeri
acoperă trecutul, prezentul şi viitorul, ba chiar şi energia elec­
tromagnetică ce îi spune ADN-ului ce trebuie să facă. Ele repre­
zintă fundamentul lucrului cu convingerile.

Nivelul esenţial al convingerilor

Convingerile esenţiale sunt cele asumate şi acceptate în copi­


lărie, ce devin parte integrantă din fiinţa noastră. La nivel ener­
getic, ele există în lobul frontal al creierului.
96
Meto d a a v a n s a t ă d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

Nivelul genetic

La acest nivel, programele sunt transmise de la o generaţie la


alta (sunt moştenite de la strămoşi) sau pot fi adăugate genelor
în actuala viaţă. Aceste energii sunt înmagazinate în câmpul
morfogenetic din jurul ADN-ului fizic. Acest „câmp” de cunoaş­
tere este cel care îi spune ADN-ului ce trebuie să facă. Acest
nivel al convingerilor poate fi accesat prin intermediul pano­
ului de control (celular) din glanda pineală a creierului.

Nivelul istoric

Acest nivel include amintirile moştenite din vieţile anterioare


sau memoria genetică profundă, precum şi experienţele con­
ştiinţei colective din trecut. Aceste amintiri sunt păstrate în
câmpul aurie.

Nivelul sufletului

Acest nivel corespunde realităţii integrale a fiinţei noastre.


Programele care există aici sunt extrase prin intermediul cha-
kra-ei inimii, după care trec pe nivelele mai exterioare.

Un program sau o convingere pot exista pe unul sau mai multe


nivele, inclusiv pe toate patru. Dacă sunt eliminate de pe un
anumit nivel, dar nu şi de pe celelalte, ele pot fi reiterate pe
nivelul respectiv. De aceea, ele trebuie eliminate de pe toate
nivelele. Acest fenomen dă naştere la schimbări pe toate planu­
rile existenţei.
Ori de câte ori îmi propun să elimin un program din fiinţa
mea, eu mă ridic mai presus de spaţiul meu personal şi rog Cre­
atorul să îl elimine pe toate cele patru nivele, după care asist la
eliminarea lui şi la instalarea unui program nou, provenit de pe
nivelul sublim al divinului.
în cartea Terapia Teta i-am învăţat pe cititori cum să eli­
mine programe / convingeri de pe fiecare nivel individual, dar
97
M eto d a a v a n sată de T e r a p ie T e ta

şi de pe toate nivelele simultan. După ce practicantul avansat


se familiarizează cu recunoaşterea programelor / convingerilor
şi cu nivelele pe care rezidă acestea, procesul devine mult mai
rapid. Creierul uman operează infinit mai rapid decât realizăm
noi. Dacă te vei familiariza cu lucrul cu convingerile, vei putea
trimite programele la Creator, care le va înlocui pe loc.

PRINCIPIILE LUCRULUI CU CONVINGERILE


Iată o scurtă listă a principiilor lucrului cu convingerile, pentru
a-ţi reaminti de ele:

Permisiunea verbală

Nu uita niciodată că persoana care beneficiază de procesul


terapeutic trebuie să îi dea practicantului permisiunea sa ver­
bală pentru elim inarea şi înlocuirea program elor - pentru
fiecare program în parte. Oamenii au liberul arbitru de a-şi
păstra programele / convingerile pe care le preferă. Nimeni
nu le poate schimba aceste programe fără acordul lor liber
exprimat (verbal). Nicio metodă de lucru cu convingerile nu
poate avea succes fără acest acord.

'ezervarea anumitor programe şi convingeri

i întotdeauna foarte atent ce programe doreşti să elimini,


bxistă programe care ne sunt încă foarte folositoare.
Spre exemplu, când eram copil am ajuns Ia concluzia că:
„Aceşti oameni nu sunt capabili să mă iubească. De aceea,
va trebui să îi iubesc eu pe ei, învăţându-i astfel cum să mă
iubească.”
Peste ani, înţelegerea acestui program m-a ajutat să înţeleg
de ce sunt aşa cum sunt şi de ce am făcut multe din lucrurile
p e care le-am făcut în viaţă. Reflectând asupra lui, mi-am dat
însă seama că nu este un program foarte rău în sine. De aceea,
mi-am spus: „Cred că voi păstra parţial acest program, şi anume
partea cu ,ştiu cum să îi iubesc pe ceilalţi’”.

98
Metoda a v a n s a t a d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

Indiferent ce convingeri ai, ele te-au condus în actualul


punct din viaţa ta. De aceea, f ii întotdeauna blând cu tine însuţi.

„Programul nu s-a fixat”

I-am auzit pe mulţi practicanţi spunând că au fost nevoiţi să


schimbe de nenumărate ori un anumit program, deoarece noul
program nu s-a „fixat”, adică nu a rezistat în timp. Acest lucru
se datorează faptului că ei nu au conştientizat ce înseamnă să
sim ţi respectivul program.
Spre exemplu, dacă pătrunzi în spaţiul personal al unei
alte persoane, iar Creatorul îi transmite programul „Ştiu că
sunt iubit”, programul nu va rezista nici până a doua zi dacă
persoana respectivă nu ştie ce înseamnă să sim tă că este
iubită. Aici intervine lucrul cu emoţiile. Aşadar, dacă te înalţi
pe nivelul Creatorului şi îi spui acestuia: „Creatorule a Tot-ceea-
ce-există, arată-i acestei persoane ce înseamnă să te simţi iubit”,
toate programele pe care le vei implementa ulterior vor rezista
(se vor fixa). Atunci când fac acest lucru, eu îmi imaginez sen­
timentul respectiv revărsându-se în jos la fel ca o cascadă pe
toate nivelele persoanei până când pătrunde în toate celulele
corpului acesteia. în acest fel, corpul ei află ce înseamnă să fii
iubit.
Programele pot fi schimbate definitiv în acest mod, dar asta
nu înseamnă că ele nu pot fi recreate prin cuvintele, gândurile
şi faptele noastre (prin ceea ce facem sau nu facem). Aşadar,
acţiunea po zitivă este strict necesară pentru a ne schimba
viaţa.

Golirea minţii

începe prin a lucra cu convingerile care îţi limpezesc mintea. în


acest fel, vei putea ajunge la convingerile ascunse pe care tre­
buie să le schimbi.
Dacă eşti bolnav, întreabă-1 pe Creator: „Cu ce convin
geri trebuie să lucrez pentru a-mi vindeca această boală?” Este
posibil să ţi se spună că trebuie să elimini un sistem anume de
convingeri, dar trebuie să îţi şi limpezeşti mintea.
99
M eto d a a v a n sata de T e r a p ie T eta

Comunicarea cu mintea subconştientă

îţi reamintesc că mintea subconştientă nu înţelege expresiile


care încep cu „nu”. De aceea, spune-i clientului tău să omită
aceste cuvinte din afirmaţiile sale atunci când lucrează cu con­
vingerile. Spre exemplu, el nu ar trebui să folosească afirmaţii
de gen: „Nu mă iubesc pe mine însumi” sau „Nu mă pot iubi pe
mine însumi”.
Pentru a testa corect un program, afirmaţia ar trebui să fie:
„Mă iubesc pe mine însumi.” Testul energetic va arăta apoi în ce
măsură se iubeşte sau nu clientul pe sine.

Convingerile duale

Dacă ai de-a face cu o persoană care are un sistem dual de con­


vingeri, de pildă cu cineva care crede în acelaşi timp că este
bogat şi că este sărac, lasă programul pozitiv şi extrage-1 doar
pe cel negativ, înlocuindu-1 cu programul pozitiv provenit de
la Creator.

Extragerea programelor negative

Nu poţi comanda niciodată tuturor programelor negative să


părăsească trupul, căci mintea subconştientă nu ştie care pro-
rame sunt negative şi care sunt pozitive.

rinţele de moarte

intre programele importante pe care trebuie să le exami-


:zi atunci când lucrezi cu convingerile se numără dorinţele
de moarte. Creatorul mi-a spus că foarte mulţi oameni au astfel
de dorinţe, dar nu toate dorinţele de acest fel trebuie extrase
şi înlocuite. Spre exemplu, o străveche convingere vikingă este
că omul ar trebui să moară de o moarte bună. Dacă extragi
un astfel de program genetic, persoana ar putea să înceapă
să simtă că nu îşi mai doreşte să trăiască, întrucât pentru ea
moartea face parte integrantă din viaţă.
La nivel genetic, unele naţionalităţi, precum japonezii sau
nativii americani, cred într-o moarte onorabilă. Acesta este un
100
M eto d a a v a n s a t ă d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

exemplu bun de sistem negativ de convingeri, care nu trebuie


înlocuit.

Cuvintele au putere

Ascultă-ţi propriile cuvinte! Cuvintele rostite au o putere incre­


dibilă în timpul unei şedinţe de lucru cu convingerile. Spre
exemplu, dacă lucrezi cu o femeie care îi detestă pe bărbaţi, nu
ar trebui să o programezi prin afirmaţii de genul: „Te eliberez
de toţi bărbaţii...” în caz contrar, rişti ca ea să îşi părăsească
soţul şi să nu mai fie vreodată cu un alt bărbat. Fii întotdeauna
foarte atent la sugestiile pe care le faci.

Lucrul de unul singur sau alături de un practicant

Unele dintre programele noastre sunt însoţite de ataşamente


emoţionale. De aceea, chiar dacă îţi propui să elimini singur
un anumit program, merită să îi ceri cuiva să te asiste. Lucrul
alături de un practicant calificat al Terapiei Teta este util, căci
acesta te poate călăuzi către înlocuirea corectă a programelor
păstrându-şi detaşarea emoţională. Ce-i drept, există oameni
care nu se simt confortabil decât singuri. Depinde de fiecare
om în parte.

întreabă-l pe Creator

Atunci când predau lucrul cu convingerile, sunt întrebată ade­


seori: „Cu ce trebuie să înlocuieşti un program negativ?” Răs­
punsul meu este de fiecare dată acelaşi: „Intreabă-1 pe Creator.”
Convingerile care le înlocuiesc pe cele negative ar trebui să fie
întotdeauna inspirate de divin.
Reţine: Creatorul te va ajuta în orice privin ţă, atât timp cât
îţi ţii egoul la distanţă.

TESTAREA ENERGETICĂ

P e n tr u u n î n c e p ă t o r î n d o m e n i u l T e r a p ie i T e ta , t e s t a r e a e n e r g e
tic ă a s u b c o n ş tie n tu lu i p e r s o a n e i p e n t r u a d e s c o p e r i a ic i e v e n -

101
D

M eto d a av a n sată de T e r a p ie T eta

tuale programe / convingeri reprezintă un instrument absolut


crucial. Testarea energetică le permite atât practicantului cât
şi clientului să vadă prin reacţia la un stimul exterior dacă
un anumit program / convingere există, iar după terminarea
lucrului cu convingerile, în ce măsură au fost înlocuite convin­
gerile negative vechi cu altele, noi. (Poţi găsi instrucţiuni pas cu
pas referitoare la testarea energetică în cartea mea Terapia Teta
sau în alte cărţi de kineziologie aplicată).
Dacă ai căpătat experienţă în lucrul cu convingerile, nu vei
mai avea nevoie de testarea energetică pentru a-ţi da seama
dacă o anumită convingere a fost eliminată. Poţi aplica totuşi în
continuare testarea energetică pentru a-1 convinge pe client că
vechile sale convingeri au fost schimbate. Testarea energetică
poate fi folosită inclusiv pentru a verifica dacă nu ai căzut pradă
egoului, uitând să mai cauţi răspunsuri.

SISTEME DE CONVINGERI
CONECTATE CU EMOŢIILE
Emoţiile naturale ale condiţiei umane sunt diferite de pro­
grame. Fiind naturale, cele mai multe emoţii ne-au fost date
pentru a beneficia de pe urma lor. Atunci când sunt autentice,
emoţiile precum m ânia, iubirea, tristeţea, fericirea şi teama
ne pot salva viaţa. într-un moment sau altul din viaţa noastră,
koate ne sunt necesare pentru bunăstarea noastă. De aceea, nu
■cerca niciodată să elimini în totalitate o emoţie.
Pe de altă parte, atunci când anumitor emoţii precum
ânia sau tristeţea li se permite să scape de sub control, ele pot
ea un impact negativ asupra corpului. Adeseori, ele se rotesc
.a infinit în interiorul minţii, implorând să fie eliberate. Astfel
de emoţii pot fi extrase şi înlocuite, căci s-au transformat între
timp în sisteme de convingeri.
Emoţiile pot fi de asemenea schimbate sau modificate de
toxine şi de reacţiile chimice din interiorul corpului. Modi­
ficarea ADN-ului poate transforma inclusiv aceste reacţii
chimice.

102
Meto d a a v a n s a t a d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

RESPINGERE, RESENTIMENTE Şl REGRETE

Eu cred că emoţiile şi formele-gând pot crea „molecule em o­


ţionale” care devin esenţe fizice în interiorul corpului. Aceste
molecule pot exercita o presiune în multiple feluri, de pildă
prin îngreunarea capacităţii noastre intuitive. Motivul pentru
care nu avem acces la toate capacităţile noastre psihice sunt
resentimentele şi ranchiuna pe care le găzduim, fie după ce
le-am creat noi înşine, fie după ce ne-au fost transmise de alţii.
Pentru a menţine un resentiment noi avem nevoie de spaţiu,
de timp şi de energie (care ocupă anumite zone din creierul
nostru).
Eu cred că resentimentele, regretele şi respingerea au o
influenţă considerabilă asupra noastră şi sunt direct asociate
cu convingerile care împiedică trupul să se vindece. Analizarea
convingerilor asociate cu resentimentele, regretele şi respin­
gerea poate schimba rezultatele unei şedinţe terapeutice. De
aceea, este important ca orice practicant să facă acest lucru.
Nu subestima niciodată puterea minţii umane. Mintea
subconştientă ştie că omul se poate folosi de resentimente
pentru a împiedica un scenariu mai rău. Spre exemplu, dacă
un copil îşi detestă tatăl, el se poate proteja împotriva sufe­
rinţei provocate de abandonare sau de abuz. De aceea, mintea
subconştientă alege resentimentele, considerându-le răul mai
mic. Problema este că ea va avea în permanenţă tendinţa de a
repeta acest program şi de a crea noi resentimente în efortul
constant de a se proteja. Extragerea şi înlocuirea programului
„îmi detest tatăl” va reduce cât de cât resentimentele, dar atât
timp cât receptorii din creier au fost învăţaţi să se aştepte la
resentimente continue, persoana va găsi pe altcineva pe care
să-l deteste şi va menţine convingerea intactă.
Să luăm un alt exemplu: în trecut aveam nevoie de cineva
care să îmi spună că nu pot face anumite lucruri. Eu le spu­
neam întotdeauna acestor oameni: „Pot face acest lucru! Pri-
veşte-mă!” Era ca şi cum aş fî avut nevoie de cineva care să îmi
spună că ceva era im posibil astfel încât să îi pot dovedi că pot să
fac lucrul respectiv. De aceea, atrăgeam în permanenţă în viaţa
mea oameni care îmi spuneau că nu pot face diferite lucruri.

103
M eto d a av a n sată de T e r a p ie T e ta

Ei aveau un rol precis în viaţa mea, căci reacţia mea în faţa lor
mă motiva să realizez diferite lucruri. De îndată ce mi-am eli­
minat convingerile asociate cu nevoia de a mi se spune că nu
pot face anumite lucruri, mi-am dat seama că necesitatea apa­
riţiei acestor oameni în viaţa mea s-a transformat. Schimbarea
convingerilor mele mi-a transformat relaţiile cu oamenii din
jurul meu.
Oamenii apar în viaţa noastră pentru a ne ajuta să desco­
perim convingerile, programele şi sentimentele pe care tre­
buie să le eliminăm şi / sau să ni le asumăm. De aceea, dacă
există cineva abuziv în viaţa ta, caută întotdeauna motivaţiile
care te-au făcut să îl atragi. Este foarte posibil să te foloseşti
de o situaţie abuzivă ca de un pretext pentru a nu merge mai
departe. Personal, am cunoscut nenumăraţi clienţi care mi-au
spus că nu pot merge mai departe în viaţa lor din cauza parte­
nerilor lor de cuplu. Astfel de afirmaţii sunt simple pretexte.
Eliminarea programului „Am nevoie de altcineva pentru a mă
provoca” va schimba instantaneu calitatea relaţiei. Persoana
nu-şi va mai putea proiecta programele personale asupra par­
tenerului de viaţă, şi deci nu va mai activa calităţile respective
în subconştientul acestuia.
Relaţiile sunt bazate pe emoţii şi programe proiectate
asupra unei alte persoane. Unele relaţii scot la lumină emoţii
ozitive, în timp ce altele scot la lumină emoţii dure şi pline de
uzime. Indiferent de motivaţia care stă la baza unei relaţii, ea
»lujeşte persoanei într-un anumit mod.
Unii oameni trec prin viaţă mânaţi de programul: „Toţi cei
: care îi iubesc mă rănesc”. Dacă ai acest program, este posibil
să îi respingi pe oameni, iar ei să reacţioneze faţă de tine exact
în maniera pe care nu ţi-o doreşti.
Unul din programele pe care le-am descoperit în subcon­
ştientul meu a fost acela că nu ştiam cum să receptez iubirea
unui bărbat. De îndată ce l-am descoperit, mi-am dat seama
că toţi bărbaţii din relaţiile mele anterioare m-au iubit, dar eu
am fost cea care nu am ştiut să receptez iubirea lor. Cu această
ocazie, am înţeles că indiferent cât de mulţi oameni încearcă să
te iubească, dacă nu ştii cum să receptezi această iubire, tu nu
o poţi accepta.
104
Meto d a a v a n s a t a d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in a

RANCHIUNA

Aşa cum eu m-am folosit de programul care atrăgea în viaţa


mea oameni ce îmi spuneau că nu pot face anumite lucruri, cu
scopul de a mă motiva, alte persoane se folosesc de programul
ranchiunei. Unele dintre ele le moştenesc de la strămoşii lor şi
nici măcar nu ştiu că le au. Altele poartă ranchiună anumitor
locuri, guvernului, partenerului lor, lor însele şi nerealizărilor
lor.
Dacă îi porţi ranchiună partenerului tău, întreabă-te în ce
fel îţi serveşte acest lucru.
Atunci când extragi şi elimini o anumită ranchiună, spaţiul
rămas gol va fi umplut de lumina lui Dumnezeu, şi astfel îţi vei
amplifica anumite calităţi psihice.
Testează energetic următoarele convingeri şi descarcă
următoarele sentimente (dacă ajungi la concluzia că ai nevoie
de ele):

Ranchiuna: Convingeri

„îmi place ranchiuna mea.”


„Ranchiuna mea mă protejează.”
„Fără ranchiună, oamenii ar profita de pe urma mea.”

Ranchiuna: Descărcarea sentimentelor

„Ştiu ce trebuie să simt atunci când trăiesc fără ranchiună.”


„Ştiu cum să trăiesc fără ranchiună.”
„Ştiu cum să trăiesc şi să mă simt în siguranţă fără
ranchiună.”

GRIJILE

G r ijile n e a f e c t e a z ă f o a r t e p u te r n ic s is te m u l. E le d e z e c h i l i ­
b re a z ă n iv e lu l s e r o to n in e i şi p o t g e n e r a p r o b le m e la s to m a c .

105
M eto d a av a n sată de T e r a p ie T eta

Mulţi oameni care îşi fac tot timpul griji îşi dezvoltă sindromul
colonului iritabil.
Majoritatea oamenilor nu ştiu să trăiască fără să-şi facă griji.
Mulţi dintre ei ajung chiar să creadă că dacă nu îşi fac griji din-
tr-un motiv sau altul nu trăiesc! Dacă ai înţelege însă cât timp
pierzi făcându-ţi griji, ai realiza câtă energie risipeşti inutil,
încearcă să trăieşti fără griji şi foloseşte această energie pentru
alte scopuri, mai constructive.
Dacă simţi o stare de nervozitate auzind sugestia de a trăi
fără griji, probabil că te gândeşti că nu ai putea supravieţui fără
a-ţi face griji legate de plata facturilor şi de alte necesităţi abso­
lute care au de-a face cu responsabilitatea. Eu nu îţi sugerez
însă să nu mai fi responsabil. Poţi foarte bine să fii responsabil
şi să nu îţi faci griji excesive pentru aproape orice.
Unii oameni au nevoie de stres şi de dramă pentru a simţi
că trăiesc. Este foarte uşor să devii dependent de aceste ele­
mente, dar dacă vei cultiva sentimentul de gen „Ştiu cum să tră­
iesc fără stres şi fără dramă”, te vei elibera de dependenţa de
aceste energii.

LUCRUL DE SCOATERE LA LUMINĂ


îna din modalităţile prin care poţi deveni mai eficient în cadrul
ei şedinţe terapeutice este folosirea tehnicii de scoatere la
nină. Metoda constă în identificarea unei convingeri adânc
astrate care stă la baza multor altor convingeri.
Una dintre întrebările pe care mi le pun cel mai des cur-
A nţii mei este: „Când ştii că trebuie să aplici tehnica de scoa­
tere la lumină?” Răspunsul meu este mai simplu decât ai putea
crede: adevărul este că nu trebuie să ştii când sau cum să aplici
tehnica de scoatere la lumină, mintea subconştientă a clientului
va face acest lucru în locul tău. Tot ce trebuie să faci tu este
să pui întrebările: „Cine?”, „Ce?”, „Unde?”, „Când?” şi „Cum?”
Mintea clientului va accesa informaţiile necesare la fel ca un
computer, dându-ţi răspunsurile la fiecare din întrebările de
mai sus. în cazul în care te confrunţi cu un blocaj, cel mai pro­
babil acesta este unul temporar. într-un astfel de caz, schimbă

106
Me to d a a v a n s a t ă d e l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

întrebarea pe care o pui. Dacă tot nu primeşti un răspuns, pune


întrebarea: „Dacă a i cunoaşte răspunsul, care ar fi acesta?” Cu
puţină practică, vei învăţa să te foloseşti de intuiţia ta pentru a
descoperi răspunsul corect.
Secretul constă în a asculta ce spune persoana. Problemele
reiterate sau care generează emoţii puternice sunt asociate de
regulă cu convingerile adânc încastrate. Ascultă-ţi cu cea mai
mare atenţie clientul şi acesta îţi va oferi singur indicii care te
vor conduce către răspunsurile la dilemele sale.
Peste toate, Creatorul poate interveni în orice moment al
procesului şi îţi poate dezvălui convingerea profundă pe care
o cauţi. De aceea, deschide-te în permanenţă în faţa interven­
ţiei divine.
Iată o scurtă recapitulare a procesului:

1. întreabă persoana: „Dacă ar exista ceva ce ai putea schimba în


viaţa ta, care ar fi acest lucru?" Pune-i apoi întrebări colaterale le­
gate de această chestiune, până când ajungi la nucleul tuturor pro­
blemelor. Vei şti că eşti foarte aproape de această convingere-nu-
cleu atunci când persoana va începe să devină defensivă, să o
scalde sau să plângă în încercarea de a-şi proteja programul. In­
sistă, extrage, anulează, rezolvă şi înlocuieşte această convin­
gere pe toate nivelele pe care o descoperi, folosind întrebări-
le-cheie: „Cine?", „Ce?", „Unde?", „Când?” şi „Cum?".

2. Evită proiectarea propriilor programe sau sentimente în procesul de


investigaţie.

3. Asigură-te că eşti ferm conectat la perspectiva Creatorului din cel


de-al şaptelea plan atunci când te afli în spaţiul personal al celeilalte
persoane. în anumite cazuri, aceasta va încerca să ascundă anu­
mite lucruri sau te va conduce în cercuri vicioase. Păstrează-ţi răb­
darea şi fii perseverent. Dacă este necesar, întreabă Creatorul care
este programul-nucleu.

107
M eto d a avan sată de T e r a p ie T eta

îţi poţi da seama că te apropii de o convingere profundă


atunci când testele energetice ies pozitive indiferent dacă per­
soana îşi ţine ochii închişi sau deschişi.
Pe măsură ce te vei apropia de convingerea profundă, îţi va
fi uşor să confunzi cu ea convingerile situate chiar deasupra ei.
De aceea, este important să analizezi limbajul corporal al clien­
tului şi să asculţi cu atenţie cuvintele sale. Cu cât te vei apropia
mai tare de convingerea-nucleu, cu atât mai neconfortabil va
începe să se simtă acesta, căci ceea ce încerci de fapt să faci este
să scoţi la lumină o traum ă, cu scopul de a o rezolva.
Pe lângă căutarea convingerii-nucleu, tu trebuie să cauţi
beneficiile po zitive pe care le obţine clientul prin cultivarea
acesteia.
De asemenea, trebuie să descoperi ce anume s-a întâmplat
în viaţa sa atunci când s-a născut această convingere.
Dacă vei descoperi şi dacă vei elimina convingerea-nu-
cleu, clientul tău ar trebui să se simtă regenerat, să capete forţe
noi şi să se simtă plin de putere. Dacă în urma procesului cli­
entul rămâne cu dureri şi nu se simte mai bine, înseamnă că nu
ţi-ai terminat munca de lucru cu convingerile. Trebuie de ase­
menea să înţelegi că de cele mai multe ori este nevoie de mai
multe şedinţe de lucru cu convingerile înainte de a ajunge la o
convingere-nucleu.
Procesul de scoatere la lumină este unul din cele mai impor­
tante aspecte ale Terapiei Teta. Atunci când încep să lucreze
cu convingerile şi cu sentimentele, unii cursanţi descarcă toate
convingerile şi sentimentele posibile, convinşi că acest lucru
îi va ajuta. Dintr-un anumit punct de vedere au dreptate, dar
nu aşa cum cred ei, căci procesul nu face decât să adauge noi
convingeri şi sentimente la cele deja existente. El nu descoperă
însă convingerile-nucleu - cele care trebuie cu adevărat elimi­
nate şi înlocuite cu unele sentimente anume.
Mulţi practicanţi şi instructori de Terapie Teta îşi fac liste
cu sentimentele pe care doresc să le instituie în ei înşişi şi în
clienţii lor. Unii dintre ei lucrează cu mii de convingeri, dar
neglijează munca de scoatere la lumină. Eliminarea aleatorie a
convingerilor fără descoperirea convingerii-nucleu nu face însă
decât să cauzeze confuzie.
108
M e t o d a AVANSATĂ DE l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e ş i s c o a t e r e a l a l u m in ă

La fel se petrec lucrurile şi în cazul bolilor. Mulţi oameni


vin la mine şi îmi spun că au extras toate convingerile care ar
putea fi asociate cu boala lor, dar în cazul lor acest mecanism
nu are efect, deşi în cazul altora el funcţionează. Adevărul cel
mai probabil este însă că ei nu au reuşit să elimine convingeri-
le-nucleu asociate cu boala lor şi nu sunt dispuşi să îşi facă timp
pentru a descoperi aceste convingeri. Ei nu fac decât să lucreze
cu nişte liste de convingeri, create cel mai adesea de alte per­
soane. Fiecare om este unic. De aceea, convingerile şi bolile
noastre ne sunt caracteristice numai nouă. Deşi p o t exista sim i­
litudini între convingerile asociate cu o boală anume, fiecare
om este diferit. De aceea, noi nu trebuie să porn im niciodată
de la prem isa că convingerile-nucleu sunt identice pentru
toată lumea. De aceea, eu cred că listele de convingeri aso­
ciate cu boala operează doar la modul general şi că trebuie să
ne ascultăm cu cea mai mare atenţie clienţii.
Pe de altă parte, este relativ uşor să elimini convingerile
asociate cu o boală. Adevărata provocare constă în dezvoltarea
capacităţii persoanei de a comunica cu Creatorul inclusiv după
vindecarea bolii.
în esenţă, Terapia Teta se referă la învăţarea unei alte
persoane să se folosească de lucrul cu convingerile pentru
a se vindeca singură. De asemenea, ea constă în schimbarea
propriilor convingeri astfel încât conexiunea cu Creatorul să
devină cât se poate de clară. Toate bolile şi toate problemele
din viaţă pot fi schimbate. Prin luarea unor decizii simple şi
prin lucrul cu convingerile personale, viaţa ta şi a clienţilor tăi
se va putea schimba pentru totdeauna.

REACŢIA ÎN FAŢA CONVINGERILOR

Nu uita: atunci când cauţi o convingere-cheie, aceasta tre­


buie descoperită înainte de terminarea şedinţei terapeutice;
în caz contrar, este posibil ca persoana să experimenteze o
criză vindecătoare. De aceea, nu o lăsa să plece înainte de a-şi
încheia lucrul cu convingerile şi observă cu atenţie orice semn
de disconfort. Dacă persoana se simte agitată sau dă sem ne

109
M eto d a av an sată de T e r a p ie T eta

de durere sau de tristeţe, înseamnă că problema ei de fond


nu este încă rezolvată, iar lucrul cu convingerile trebuie să
continue.
Dacă un client experimentează dureri fizice inexplicabile în
timpul unei şedinţe, cel mai probabil te apropii de programele
sale subconştiente profunde. Cu alte cuvinte, eşti pe punctul
de a scoate la lumină convingeri pe care subconştientul său se
luptă să le păstreze cu orice preţ. în acest caz, continuă să scoţi
la lumină convingerile până la dispariţia durerilor. Cu permi­
siunea persoanei, roag-o să descarce acele programe şi senti­
mente care o fac să se sim tă în siguranţă. Continuă astfel până
când persoana începe să se simtă confortabil şi îşi recapătă
pacea interioară.

PROGRAME GENETICE
Şl CONVINGERI DE BAZĂ
O altă modalitate de lucru cu convingerile constă în a-i cere cli­
entului să îţi descrie convingerile de bază pe care le-a acceptat
de la părinţii săi sau care i-au fost transmise genetic. în acest
scop, testează energetic clientul pentru a descoperi progra­
mele care i-au fost transmise de părinţii săi. Spre exemplu, este
posibil ca tatăl său să fi fost o persoană cu o mână de fier, care
dorea să controleze totul. De aceea, testează energetic pro­
gramul genetic: „Sunt o persoană cu o mână de fier, care încerc
să controlez totul, la fel ca tata.”
Moştenirea convingerilor genetice de la părinţi nu
înseamnă că acestea sunt neapărat manifeste. Ele rămân ade­
seori într-o stare latentă, putând fi declanşate de anumite cir­
cumstanţe. Indiferent de caz, aceste programe pot fi eliminate
prin explorarea convingerilor moştenite de la părinţi şi stră­
moşi. Dacă o vei face, vei constata că vei avea mult mai mult
succes în viaţă.
Unele din aceste programe genetice pot fi de gen: „Cu cât
lucrez mai mult, cu atât mai bună va fi situaţia mea”, sau „Sunt
mândru că sunt sărac”. Dacă provii dintr-o familie fără bani,
fa-ţi teste energetice pentru următoarele programe:
110
Metoda av a n s a t ă de l u c r u c u c o n v in g e r il e , s e n t im e n t e l e şi s c o a t e r e a l a l u m in ă

„Sunt mândru că sunt sărac.”


„Muncesc din greu pentru orice realizare a mea.”
„Este rău să fii bogat.”

Aminteşte-ţi de cuvintele repetate frecvent de părinţii tăi


şi de convingerile lor, iar apoi fă-ţi teste energetice pentru pro­
grame asociate, de gen:

„Am moştenit agresivitatea tatălui meu.”


„Am moştenit tendinţa excesivă de control a tatălui meu.”
„Am moştenit nevoia de control a tatălui meu.”
„Am moştenit nevoia tatălui meu de a-i face pe toţi să se
simtă mizerabil.”

Este de preferat să îţi clarifici aceste convingeri înainte ca


ele să apuce să îţi controleze viaţa!

LEGĂMINTE Şl ANGAJAMENTE

Una din contribuţiile pe care şi le-au adus instructorii mei la dez­


voltarea Terapiei Teta a fost explorarea parametrilor lucrului cu
convingerile. Unii dintre cursanţii mei s-au întrecut pe ei înşişi
şi au făcut experimente cu diferite aspecte ale lucrului cu con­
vingerile comandând eliminarea tuturor legămintelor şi anga­
jamentelor luate în trecutul lor, dar şi din prezent şi din viitor.
Sinceră să fiu, eu nu consider că acest lucru este neapărat bun,
căci este posibil ca o parte din aceste legăminte şi angajamente
să continue să îi servească persoanei în cauză. Eliminarea lor
în bloc echivalează cu eliminarea unei părţi masive a persona­
lităţii, fapt care lasă în urmă un gol greu de umplut. De aceea,
este important să specifici întotdeauna ce legăminte şi ce anga­
jamente doreşti să elimini. Personal, eu comand întotdeauna
ducerea la bun sfârşit şi încheierea acestor legăminte şi anga­
jamente, în loc să elimin arbitrar o parte dintre ele.
111
I

M etoda avansată de T e r a pie T eta

Mai demult, un medic care a colaborat cu noi ne-a sugerat să


folosim o formă modificată a jurământului lui Hipocrat pentru
a le insufla instructorilor noştri responsabilitatea lucidă a
rolului pe care trebuie să îl joace în viaţa clienţilor lor. Dat fiind
că Terapia Teta le dă putere oamenilor de a elimina legămintele
şi angajamentele care nu le mai servesc, această sugestie de a
a-i face pe cursanţi să depună un jurământ a întâmpinat opo­
ziţia multora dintre ei, care au considerat că un astfel de act i-ar
limita. De aceea, am renunţat la depunerea jurământului ca şi
criteriu de aplicare a Terapiei Teta, din cauza confuziei şi nesi­
guranţei pe care o genera.
Realitatea este însă că eu nu am declarat niciodată că un
legământ sau un angajament este ceva rău în sine, ci doar că
o bună p a rte din aceste legăminte şi angajamente nu ne mai
servesc. Unele dinte ele sunt însă benefice, cum ar fi de pildă
legământul conjugal. De aceea, sfatul meu este să nu elimini
toate legămintele şi jurămintele din actuala viaţă, şi nici chiar
din vieţile anterioare, căci o bună parte din aceste programe
fac parte integrantă din personalitatea ta actuală. întreabă-1
întotdeauna pe Creator ce legăminte şi angajamente ar trebui
să elimini.

30GRAME Şl CONVINGERI GENETICE, VIEŢILE


SITERIOARE Şl CONŞTIINŢA DE GRUP

învingerile genetice se pot manifesta inclusiv prin prejude-


ţi de gen: „Am prejudecăţi şi mă simt ofensat de religii, gru­
puri etnice, oameni diferiţi de mine, intelectuali sau oameni cu
handicap intelectual.” Cursul de Terapie Teta în domeniul rela­
ţional te învaţă cum să te testezi energetic pentru identificarea
acestor programe.
Lucrul cu convingerile poate fi efectuat de asemenea prin
scoaterea la lumină a anumitor subiecte asociate cu diferite
epoci şi locuri. Dacă descoperi în decursul acestui proces că
sursa unei probleme cu care te confrunţi te conduce într-un
timp şi un loc diferit, întreabă-te (sau întreabă-ţi clientul) ce
ai învăţat din aceste experienţe. Spre exemplu, dacă una din
112
Metoda avansata de luc ru c u c o nving erile , s e n tim e n te l e şi scoaterea l a l u m in ă

aceste probleme are o legătură cu un abuz, fă un test energetic


pentru a vedea dacă afirmaţia: „Este în regulă să îi las pe alţii
să se lege de mine, pentru că sunt puternic” nu provine cumva
dintr-o altă viaţă.
Programele pot proveni nu doar dintr-o altă viaţă, ci şi din
conştiinţa de grup. Este vorba de convingeri acceptate ca fiind
valabile de un grup mare de oameni şi care s-au răspândit în
conştiinţa colectivă a umanităţii. Un exemplu de astfel de con­
vingere este: „Diabetul este incurabil.”

CONVINGERI POZITIVE CARE CREEAZĂ


REZULTATE NEGATIVE

Ori de câte ori lucrezi cu scoaterea la lumină a convingerilor


ascunse, ceea ce contează cu adevărat este să afli cât de mult îi
mai servesc persoanei în cauză aceste convingeri. Dacă nu vei
descoperi motivul pentru care o boală îi serveşte persoanei,
este puţin probabil că o vei putea vindeca.
De obicei, o boală este susţinută de o convingere pozitivă.
De pildă, multe femei care suferă de cancer la sân cred la nivel
subconştient că boala îi va apropia pe membrii familiei sale,
că relaţia lor cu soţul sau cu copiii se va îmbunătăţi şi că toată
lumea se va simţi iubită şi în siguranţă. De aceea, ele se agaţă
de boala lor.
Există de asemenea cazuri în care rănile, comportamentul
disfuncţional şi programele negative ale unui client îi servesc
acestuia într-o manieră iraţională.
De aceea, testează-ţi întotdeauna energetic clientul pentru
a afla dacă are programe ascunse care îi alimentează boala
sau provoacă-1 spunându-i: „Boala sau handicapul meu îmi
serveşte.”
Stabileşte apoi cum funcţionează acest mecanism căutând
programul cel mai adânc scufundat în subconştient. în final,
conectează-te la Creator, extrage programul şi înlocuieşte-1.

113
Meto d a avansata de T e r a pie T eta

SENTIMENTE NEGATIVE CARE CREEAZĂ


REZULTATE NEGATIVE

Pericolul descărcării sentimentelor negative

Personal, mi se reaminteşte tot timpul cât de puternic este


lucrul cu convingerile. Un exemplu de acest fel a provenit de
la instructori mei, care au creat cărţi cu convingeri acumulate
în urma cursurilor şi şedinţelor lor terapeutice susţinute de-a
lungul anilor. Fiind terapeuţi Teta cu experienţă, ei şi-au propus
să îşi dea la corectat cărţile, aşa că mi le-au oferit să le citesc. Cu
această ocazie, am observat anumite discrepanţe referitoare la
descărcarea anumitor sentimente negative cu scopul de a crea
rezultate pozitive. Spre exemplu, cineva a sugerat descărcarea
unei exemplificări a depresiei.
De bună seamă, Creatorul ne poate oferi o astfel de exem­
plificare cu scopul de a ne învăţa cum să nu fim deprimaţi,
dar realitatea este că el ne oferă exact ceea ce îi cerem. De
aceea, dacă îi solicităm să ne exemplifice sentimentul depre­
siei, exact asta vom primi: esenţa pu ră şi absolută a depresiei.
Prim urmare, dacă mintea subconştientă solicită un sentiment
negativ, aceasta este realitatea pe care o creează şi o acceptă ea,
potrivit mecanismului de cocreaţie dintre individ şi Creatorul
i Tot-ceea-ce-există.
De aceea, eu nu recomand nimănui descărcarea de senti-
lente negative cu scopul de a crea rezultate pozitive, ci doar
escărcarea de sentimente pozitive. în cazul de faţă, o solici-
ire mult mai inspirată ar fi: „Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa fără
a fi deprimat” sau „Ştiu ce trebuie să simt atunci când nu sunt
deprimat”.
Unii instructori susţin că pot descărca un sentiment sau
un gând negativ, contracarându-le ulterior cu echivalentele lor
pozitive. Este totuşi posibil ca sentimentul negativ respectiv să
nu se disipeze decât peste o săptămână, o lună sau chiar un an.
De aceea, eu nu pot înţelege ce rost are să soliciţi definiţia Cre­
atorului legată de depresie, sărăcie sau boală, în condiţiile în
care ştii că el îţi va oferi exact ce i-ai cerut!

114
Metoda a v a n s at ă d e l u c r u c u c o n v i n g e r il e , s e n t i m e n t e l e şi s c o a t e r e a l a l u m in ă

...Şi câteva descărcări pozitive

Cealaltă faţă a monedei se referă la anumite descărcări pozi­


tive care pot genera o stare de stres. Spre exemplu: „Ştiu cum
să gestionez un conflict.” Cel mai probabil, această comandă
va conduce automat la un conflict, pentru că asta solicită ea de
fapt.
Nu uita niciodată de puterea sentimentelor, gândurilor şi
cuvintelor rostite de a manifesta schimbarea. Această schim­
bare este de regulă directă: noi primim ceea ce cerem, în forma
sa cea mai pură.
O altă descărcare ce poate conduce la o stare de stres este
solicitarea de a fi complet independent şi în acelaşi timp de a
avea un suflet pereche cu care să îţi împărtăşeşti viaţa. Acest
exemplu ilustrează perfect ce înseamnă să soliciţi programe
care se bat cap în cap.
Aşadar, gândeşte-te bine înainte de a aplica lucrul cu senti­
mentele şi cu convingerile.

115
C a p it o l u l 7

Ş e d in ţ e d e s c o a t e r e l a

LUMINĂ A CONVINGERILOR
ASCUNSE

Am oferit deja mai multe exemple de scoatere la lumină a con­


vingerilor ascunse în cartea Terapia Teta, dar doresc să insist
asupra acestui subiect, pentru a-ţi ilustra cât de profunde pot fi
convingerile care trebuie scoase la iveală în vederea eliminării
unei probleme. Nu toţi practicanţii reuşesc să ajungă la convin-
gerile-nucleu şi la sentimentul cu care trebuie să le înlocuiască,
în astfel de cazuri, cel mai bine este să continui să sapi...
Atunci când stai în faţa clientului, primul lucru pe care tre­
buie să îl faci este să îl întrebi cu ce aspect doreşte să lucreze.
Marea majoritate a oamenilor ştiu exact ce probleme doresc să
îşi corecteze atunci când vin la tine. în general, aceste subiecte
sunt legate de abundenţă, de sănătate şi de iubire (relaţii).
Una din cele mai bune metode de a obţine rezultate exce­
lente constă în a începe prin a afla ce rezultat doreşte să obţină
clientul. Iată câteva exemple în această direcţie, preluate de la
cursurile mele de certificare în Terapia Teta.

EXEMPLUL NR. 1 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR ASCUNSE: CANCERUL
Vianna în faţa clasei: Primul lucru pe care trebuie să îl spuneţi cli­
entului vostru este: „Cu ce aspect doreşti să lucrăm?”
Clientul: Doresc să mă simt mai bine. M-am săturat să fiu to t timpul
bolnav. Doresc ca boala mea (cancerul] să dispară.
117
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

Vianna: De ce eşti bolnav?

Clientul: Nu ştiu de ce. Tot ce ştiu este că vreau să mă fac bine.


Vianna: Dar dacă ai şti de ce eşti bolnav, care ar fi răspunsul?
Clientul (tot mai agitat]: Nu ştiu!

In acest moment, practicantul ar trebui să îşi dea seama că acest


curs al acţiunii conduce într-o fundătură şi să iniţieze o nouă serie
de întrebări.

Vianna: Care este cel mai bun lucru care ţi s-a întâmplat de când
te-ai îmbolnăvit?

Clientul: Nu există nimic bun. Am suferit încontinuu.


Vianna: Dar dacă ar exista ceva bun care ţi s-a întâmplat din cauză
că te-ai îmbolnăvit, care ar fi acesta?

Clientul: Păi, adevărul este că membrii familiei mele se înţeleg mai


bine unii cu ceilalţi. Mama mă sună şi pot în sfârşit să vorbesc cu tata.
înainte de acest eveniment nu am mai vorbit cu el de 15 ani. Reali­
tatea este că relaţiile noastre familiale s-au îmbunătăţit. Acesta este
cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat de când m-am îmbolnăvit.
Vianna: Ar continua relaţia cu părinţii tăi să se îmbunătăţească
dacă te-ai însănătoşi?

*lientul: Nu cred. Dimpotrivă, înclin să cred că lucrurile ar reveni la


tuaţia de dinainte.

ianna: Deci, practic ai un avantaj de pe urma faptului că eşti


Dlnav.

Clientul: Nu am... Mă rog, poate că există un astfel de avantaj, cel


puţin în ceea ce priveşte relaţia cu părinţii mei.

Vianna: Ai vrea să te convingi că poţi avea în continuare o relaţie cu


părinţii tăi chiar şi fără să fii bolnav?

Clientul: Da, aş vrea.

în acest moment, descarc în sfera de conştiinţă a clientului pro­


gramul: „Ce înseamnă să am o relaţie cu familia mea fără a fi

118
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in a a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

bolnav.” Şedinţa terapeutică nu s-a încheiat însă. De regulă, bolile


sunt create de mai multe programe, nu de unul singur. De aceea,
continui să îl chestionez pe client:
Vianna: Care este cel mai rău lucru care ţi s-ar întâmpla dacă te-ai
simţi mai bine?

Clientul: Ar trebui să mă întorc la muncă, iar la ora actuală nu am o


slujbă. Situaţia mea financiară este un dezastru şi nu pot avea grijă
de mine însumi. Aşa cum sunt acum, am parte de anumite beneficii.

Vianna: Ai vrea să te convingi că există şi alte modalităţi prin care


poţi rezolva această problemă, inclusiv oportunităţi pe care nu le
cunoşti la ora actuală?
Clientul: Da, aş vrea.

De vreme ce clientul nu ştie cum să îşi creeze oportunităţi noi, sunt


nevoită să lucrez din nou cu sentimentele. Cu permisiunea lui ver­
bală, descarc în sfera conştiinţei sale ce înseamnă să ai parte de
oportunităţi, să le recunoşti şi să ştii că te poţi întoarce oricând
doreşti la lucru. Acestea sunt câteva dintre convingerile esenţiale
descoperite, dar pe lângă ele mai pot exista şi altele.
Adeseori, aşa cum am precizat deja, bolile şi alte dificultăţi sunt
generate de o convingere pozitivă, nu de una negativă. Iată un
exemplu în această direcţie:

EXEMPLUL NR. 2 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR ASCUNSE: CĂUTAREA IUBIRII
Vianna: Asupra cărui aspect doreşti să lucrăm astăzi?

Clienta: Doresc să lucrăm asupra faptului că nu îmi pot găsi un par­


tener de viaţă. Sunt întotdeauna singură. Nu găsesc niciodată pe
cineva cu care să rămân.
Vianna: De ce eşti întotdeauna singură?

Clienta: Nu ştiu. Nu pot găsi nicio explicaţie. Sunt o persoană bună,


sunt amabilă şi nu am nicio idee de ce sunt singură.

119
M etoda avansata de T e r a pie T eta

Vianna: Dar dacă ai şti de ce eşti singură, care ar fi răspunsul?


Clienta ridică din umeri. în mod evident, nu poate răspunde la
această întrebare. De aceea, consider că este timpul să schimb
linia discuţiei.

Vianna: Care este cel mai bun lucru care ţi se întâmplă atunci când
eşti singură?

Clienta: Ce vrei să spui? Cum adică - cel mai bun lucru care mi se
întâmplă atunci când sunt singură!?

Vianna: Vreau să spun: ce avantaje îţi aduce starea de singurătate?


Clienta: Păi. cel puţin îmi pot organiza aşa cum doresc timpul.
Atunci când eşti într-o relaţie, trebuie să ţii întotdeauna cont de
ceea ce doreşte partenerul tău. Nu ai niciodată niciun cuvânt de
spus. Partenerul pare să îţi conducă întreaga viaţă.
Vianna: Aşa ţi s-a întâmplat în relaţiile din trecut?
Clienta: Da. Atunci când eşti angrenat într-o relaţie, nu poţi fi nicio­
dată tu însuţi. Trebuie să îţi schimbi comportamentul pentru a-i
face pe plac partenerului tău.

Vianna: Cu alte cuvinte, te simţi mai în siguranţă atunci când eşti


singură, întrucât poţi fi tu însăţi. Este adevărat?
Ii fac clientei un test energetic pentru programul „Mă simt în sigu-
înţă atunci când sunt singură. Acestea sunt singurele momente
care pot fi eu însămi." Testul iese pozitiv, iar clienta începe să
ingă.

.lenta: Mă tem să fiu cu altcineva. Mi-e frică să nu încerce să mă


schimbe.

Vianna: Ai vrea să ştii cu siguranţă că există cineva în lumea largă


care te poate accepta aşa cum eşti, astfel încât să nu trebuiască
să îţi schimbi comportamentul şi să pretinzi că eşti altcineva decât
eşti?

Clienta: Da, aş vrea!

120
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in a a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Mă conectez cu Creatorul şi, cu permisiunea ei, asist la descăr­


carea următoarelor sentimente în sfera conştiinţei ei:
„Ştiu cum să fiu eu însămi.”
„Ştiu cum să ţin cont de sentimentele partenerului meu."
„Ştiu cum să îmi împărtăşesc sentimentele."

„înţeleg cum să îmi împart viaţa cu altcineva."


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă aflu într-o relaţie
intimă cu altcineva."

„Ştiu ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de intimitate


şi de bunătate."

„Ştiu cum să îi permit unui bărbat să intre în viaţa mea."

în continuare, clienta începe să plângă. Ştiind că am de-a face cu un


vechi program din copilărie, am două opţiuni de a continua. Prima
constă în a o întreba pe clientă:
Vianna: Când a fost prima dată când ai simţit aceste lucruri în pri­
vinţa relaţiilor?

Clienta: Atunci când tata m-a părăsit.

Vianna: De ce te-a părăsit tatăl tău?

Clienta: Nu ştiu. Toţi cei care mă iubesc mă părăsesc.


Aceasta este o convingere esenţială. De aceea, trebuie să îi arăt cli­
entei mele că este posibil să iubească pe altcineva fără să fie aban­
donată. în funcţie de situaţie, trebuie să îi exemplific ce înseamnă să
ierte şi să înţeleagă imaginea de ansamblu. Acestea sunt descăr­
cări utile într-un astfel de caz.
Vianna: Ce lucru ţi s-a părut pozitiv atunci când tatăl tău te-a
părăsit?
Clienta: Am învăţat să nu mai am încredere în niciun bărbat şi să
mă descurc întotdeauna singură.

121
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

In acest moment, descarc în sfera conştiinţei clientei mele două noi


programe: „Ştiu cum să îmi împărtăşesc viaţa alături de altcineva"
şi „Este posibil să am încredere într-un bărbat". Clienta se simte
satisfăcută şi fericită, iar şedinţa se încheie aici.

EXEMPLUL NR. 3 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR PROFUNDE: PROBLEME
LEGATE DE IUBIRE, ABUNDENŢĂ Şl MATERNITATE
înainte de a începe să cauţi convingerile ascunse în adâncurile
subconştientului unei persoane, trebuie să îţi formezi o părere
legată de rezultatele pe care şi le doreşte aceasta în urma
şedinţei. Personal, îmi pun clienţii să se conecteze în tăcere cu
Creatorul a Tot-ceea-ce-există şi să îşi imagineze cu precizie ce
anume îşi doresc de la viaţă. în acest scop, le cer să îşi imagi­
neze în toate detaliile diferitele aspecte ale vieţii lor în cazul în
care toate visele lor s-ar împlini. Le spun să se vizualizeze ca şi
cum s-ar afla deja în mijlocul acestei abundenţe şi ca şi cum s-ar
bucura deja de tot ce îşi doresc. Unii clienţi îşi doresc lucruri
materiale, cum ar fi o casă, o maşină şi foarte mulţi bani. Iată
un astfel de exemplu de lucru cu convingerile în care clientul
este un bărbat de 35 de ani.

anna: Cum ar arăta viaţa ta dacă ai putea avea to t ce ţi-ai dorit


eodată?

ientul: îmi doresc trei case, din care una pe plajă, foarte multe
maşini şi foarte mulţi bani.

Vianna: Care ar fi cel mai rău lucru care ţi s-ar putea întâmpla dacă
ai avea toate aceste lucruri?

Acesta este genul de întrebare negativă care poate conduce la o


convingere profundă. Marea majoritate a oamenilor reacţionează
la această întrebare prin teamă şi chiar panică, după care se simt
descurajaţi. Exact aceasta a fost reacţia clientului de faţă.

122
ş e d in ţe de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Clientul: Dacă aş avea toate aceste lucruri, aş fi un om foarte


singur. Nu aş avea cu cine să le împărtăşesc. Pare ridicol să ai atât
de multe lucruri şi să nu ai cu cine să le împărtăşeşti, dar exact aşa
s-ar petrece lucrurile. Aş fi singur.
Vianna: De ce crezi că ai fi singur?

Clientul: Nu mă înţeleg prea bine cu femeile.

Vianna: De ce nu te înţelegi prea bine cu femeile?

Clientul: Ele nu mă înţeleg, iar eu cu siguranţă nu le înţeleg pe ele.


Prefer să renunţ chiar înainte de a încerca să intru într-o relaţie
cu ele.

Vianna: De ce spui asta?

Clientul: Pentru că ori de câte ori ajung să mă cunoască cu ade­


vărat, femeile mă calcă în picioare.

Vianna: Când ai început să simţi astfel?

Clientul: Când eram mic. Aşa mă trata mama - to t timpul.

în acest moment, trebuie să evit cu grijă capcana programelor


legate de mama clientului, de gen: „Mama mă torturează", căci este
puţin probabil ca acestea să fie convingeri-nucleu.

Vianna: Ce ţi-a făcut mama ta?

Clientul: Ori de câte ori făceam ceva care mie mi se părea grozav
şi alergam la ea ca să-i arăt, mama se purta ca şi cum nu ar fi
fost ceva important şi mă făcea să mă simt umilit. începând de
atunci am înţeles că nu voi putea satisface niciodată vreo femeie.
De aceea, nici nu consider că mai merită să încerc.

Vianna: Ce ai învăţat din această situaţie?

Clientul: Am învăţat că este ridicol chiar şi să încerc.

Vianna: Asta te-a învăţat mama ta?

Clientul: Mama m-a învăţat să nu am încredere în nimeni.

Vianna: Ce avantaje ai atunci când nu ai încredere în nimeni?

123
s

M etoda avansată de T e r a pie T eta

Clientul: Păi, cel puţin nu mă simt rănit. Atât timp cât nu am încre­
dere în nimeni, nimeni nu mă poate răni. Asta am învăţat de la
mama. într-un fel, cred că ar trebui chiar să îi fiu recunoscător.

Abia acum am ajuns la convingerea esenţială: „Dacă nu am încre­


dere în nimeni, nimeni nu îmi poate face rău.” De aceea, primul lucru
pe care l-am făcut a fost să îi exemplific acestui bărbat ce înseamnă
cu adevărat să ştii în cine să ai încredere, când să ai încredere,
faptul că este posibil să ai încredere şi cum să ai încredere fără să
fii rănit. Programul de înlocuire ar putea fi ceva de genul: „Ştiu cum
să las pe altcineva să mă iubească şi cum să îl (o) iubesc la rândul
meu fără a fi trădat şi fără a-l (o) trăda la rândul meu."

Este foarte important ca practicantul să continue şedinţa de


lucru cu convingerile până la obţinerea unui rezultat final. Este
foarte uşor să fii deturnat şi să ajungi într-o fundătură înainte
de a ajunge la o convingere esenţială.
Pe de altă parte, lucrul cu convingerile nu ar trebui să
dureze ore în şir. în cazul de faţă am descoperit destul de rapid
convingerea esenţială, care chiar îl proteja pe bărbat într-un
anumit fel. Atât timp cât nu lăsa pe nimeni să se apropie de el,
;1 nu trebuia să aibă încredere în nimeni. Atât timp cât nu avea
'credere în nimeni, nu putea fi rănit. La un nivel subconştient
ofund, el credea că dacă ar avea toate lucrurile pe care şi le
Drea, ar fi sfârşit complet singur. în ultimă instanţă, acesta era
otivul pentru care nu se simţea confortabil să manifeste tot
Le îşi dorea mintea sa conştientă, motivul care îl oprea. După
ce am clarificat această chestiune şi după ce i-am exemplificat
cum să îşi trăiască viaţa alături de o parteneră, capacitatea sa de
manifestare a crescut exponenţial.
Experienţa m-a învăţat că de cele mai multe ori, oamenii
nu pot manifesta ceea ce îşi doresc de la viaţă din cauză că nu
ştiu ce vor. în 90% din cazuri, ei nu se pot vindeca deoarece nu
îşi fac planuri să se vindece. Cel mai adesea, creierul lor este
setat pe un singur scop: acela de a trece cu bine de ziua respec­
tivă! Acest lucru este cu deosebire adevărat în cazul celor foarte
bolnavi.

124
Ş e d in ţ e de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Stimularea oam enilor să se gândească la un m om ent


din viitor în care vor f i din nou sănătoşi scoate
autom at la lum ină convingerile care îi îm piedică să
se vindece.

După scoaterea la lumină a acestor convingeri, practicantul are


la dispoziţie materialul pe care poate lucra. Să luăm exemplul
unei persoane care îşi doreşte să se bucure de abundenţă:

EXEMPLUL NR. 4 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR PROFUNDE: ABUNDENŢĂ
Şl PROBLEME CU MAMA
Vianna: Cum ar arăta viaţa ta dacă ai putea avea to t ce ţi-ai dorit
vreodată?
Clientul: Visul meu este să am trei case, una în California, una în
New York şi una în Paris. Fiecare ar trebui să fie splendid mobilată
şi să fie situată într-o locaţie superbă. îmi doresc să călătoresc prin
lume în locuri de o frumuseţe exotică, să fiu puternic şi sănătos.
Vianna: Imaginează-ţi că dispui de toată această abundenţă. Ce
simţi? Cum te simţi acum, ştiind că toată această abundenţă există
deja în viaţa ta?

Subit, clientul devine agitat.


Clientul: Nu-mi place ce simt.

Vianna: De ce nu-ţi place?


Clientul: Pentru că toată lumea ar fi furioasă pe mine.

Vianna: De ce ar fi toată lumea furioasă pe tine?


Clientul: Pentru că aş fi mai bogat decât orice om care există în
viaţa mea.
Vianna: Ce sentimente îţi trezeşte această imagine? Ce ţi s-ar
întâmpla?

125
I

M etoda avansată de T e r a pie T eta

Clientul: Aş fi singur în aceste case mari şi nu m-ar iubi nimeni.


Vianna: Ai vrea să şti ce ai simţi dacă ar exista cineva care să
împărtăşească cu tine această prosperitate?
Clientul: Este imposibil. Nimeni nu mă iubeşte. Nimeni nu şi-ar dori
să împărtăşească cu mine toată această abundenţă.
Am ajuns astfel la convingerea profundă care împiedică acest
bărbat să îşi îndeplinească scopurile. Cu permisiunea lui, îi descarc
în sfera conştiinţei personale programele: „Sunt demn de a fi iubit"
şi „Este posibil să îmi împărtăşesc visele cu altcineva."
în continuare, clientul devine chiar mai agitat ca înainte.
Vianna: Ce s-a întâmplat?

Clientul: Dacă aş fi împreună cu altcineva, acesta ar afla cine sunt


în realitate, după care nu ar mai dori să fie alături de mine!
Vianna: Şi cine eşti în realitate?
Clientul: Nu ştiu. Ştiu însă că nimeni nu m-ar iubi dacă ar şti cine
sunt în realitate.
Vianna: Cine ţi-a spus asta?

Clientul: Nu sunt sigur, dar cred că a fost mama. Aceasta obişnuia


i îmi spună că nimeni nu mă va iubi vreodată şi că nu voi realiza
:iodată nimic.

timele afirmaţii sunt convingeri-nucleu. Aceste programe tre-


lie extrase, anulate, rezolvate, trimise la Creatorul a Tot-ceea-ce-
există şi înlocuite cu alte programe, pozitive.

De aceea, l-am întrebat pe client dacă doreşte să descarc în sfera


conştiinţei sale programele: „Sunt demn de a fi iubit", „Pot fi res­
pectat" şi „Există cineva în lumea exterioară care mă acceptă aşa
cum sunt". Fără aceste programe noi. creierul său genial (care
poate crea orice manifestare doreşte] nu se va transforma la nivel
subconştient. Prin schimbările produse la acest nivel, clientul va
putea manifesta orice îşi va dori.

126
Ş e d in ţ e de s co ate re la l u m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

Mintea omului este uimitoare. Noi putem crea tot ceea ce mintea
noastră subconştientă crede că este o realitate. Dacă repetăm
suficient de des că nu avem bani şi că de-abia o scoatem la
capăt, mintea noastră subconştientă va considera aceste afir­
maţii o comandă sau o solicitare şi va crearea realitatea pe care
„ne-o dorim”. Acestea sunt primele indicii pe care ar trebui să
le cauţi în orice şedinţă de lucru cu convingerile, atunci când
încerci să afli convingerile-nucleu ale clientului.
Este foarte important ca acesta să ştie că este posibil să fie
iubit şi sănătos, ba chiar mai mult, că aceste obiective sunt rea­
lizabile. Printre descărcările necesare de programe se numără
cele referitoare la obiective, cum ar fi: „îmi pot realiza obiec­
tivele”, „Ştiu cum să îmi fixez un obiectiv” şi „Ştiu cum să îmi
planific împlinirea unui scop.” Aceste descărcări pot schimba în
sine viaţa clientului.

EXEMPLUL NR. 5 DE SCOATERE LA LUMINĂ A


CONVINGERILOR ASCUNSE: ZEIŢA EGIPTEANĂ
Creatorul mi-a spus să rog o anumită persoană din audienţă să
participe la o demonstraţie făcută în timpul unuia din cursurile
de certificare a instructorilor pe care am ţinut-o în Yellowstone,
Montana. Era vorba de o femeie frumoasă, înaltă, de culoare,
îmbrăcată cu o rochie albă, care arăta şi se mişca de parcă ar
fi fost o zeiţă egipteană. Mi-am spus în sinea mea: „Creatorule,
cred că ai făcut o greşeală. Această femeie este perfectă. Cred că
ar fî mai bine să îmi indici o persoană cu probleme cu care să
lucrez.” Creatorul a insistat însă să apelez la acea femeie pentru
exemplificarea necesară.

Vianna: Cu ce aspect doreşti să lucrăm?

Clienta: Mi-e teamă să fiu o vindecătoare. Cred că această team i


provine dintr-o viaţă anterioară.

De regulă, acest gen de afirmaţii sunt rezultatul unui abuz, sexual


sau de altă natură, din această viaţă. Persoana îl pune pe seama
unei vieţi anterioare deoarece nu doreşte să se confrunte cu
127
8

M etoda avansata de T e r a pie T eta

adevărul. Desigur, există şi posibilitatea ca explicaţia să aibă efectiv


de-a face cu o viaţă anterioară, dar atunci când persoana face
o astfel de declaraţie făţişă, cel mai probabil ea are de-a face cu
actuala viaţă.

Vianna: De ce te temi să fii o vindecătoare?


Clienta: Pentru că aş putea muri.
în acest moment l-am auzit pe Creator spunându-mi: „întreab-o de
ce trebuia să se ascundă când era copil?”
Vianna: De ce trebuia să te ascunzi când erai copil?
Clienta: Trebuia să mă ascund ca să fur mâncare pentru fraţii şi
surorile mele.

După această declaraţie a fost uşor să scot la lumină restul


poveştii. Mama ei murise, lăsând-o pe ea cu alţi trei copii mici,
din care unul era o fetiţă de doi ani. Tatăl lor şi-a lăsat copiii
în grija unei mătuşi şi a unui unchi, care nu îi hrăneau cum
trebuie. Copiii erau subnutriţi, îndeosebi fetiţa cea mică. Când
tatăl s-a recăsătorit, el şi-a luat copiii înapoi, dar acelaşi lucru
s-a întâmplat în prezenţa mamei vitrege. Adulţii mâncau în faţa
copiilor, care erau nevoiţi să privească în linişte. Femeia mi-a
d u s că a fost bătută cu cruzime pentru că a încercat să fure

âncare pentru a-şi hrăni fraţii. începând din acel moment, ea


simţit întotdeauna că trebuie să se ascundă.
Intr-o zi, fetiţa de doi ani nu s-a mai trezit din somn. Murise
ain cauza înfometării. Mama vitregă a încercat să o trezească,
după care i-a pus-o în braţe clientei mele şi a dus-o la spital.
Personalul medical şi-a dat imediat seama că fetiţa murise prin
înfometare şi că ceilalţi copii erau subnutriţi. Părinţii au fost
deposedaţi de drepturile lor parentale, iar copiii au fost plasaţi
în diferite case adoptive.
Creatorul mi-a transmis să îi comunic femeii că surioara
ei şi-a dat viaţa pentru ca ea şi fraţii săi să poată supravieţui. In
continuare, i-am spus femeii că aveam să îi elimin tristeţea moş­
tenită din trecut.

128
Ş e d in ţ e de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Când s-a ridicat din audienţă şi a venit în faţa mea, nu mi-aş


fi imaginat niciodată că acea femeie fusese supusă cândva unor
abuzuri atât de mari. Părea să aibă o încredere în sine ulu­
itor de mare. Apropo de asta, este bine să ştii că foarte mulţi
oameni care par extrem de siguri de sine au suferit forme incre­
dibile de abuz. Ei se pricep ca nimeni altcineva să îşi ascundă
durerea interioară şi să mimeze siguranţa de sine, dar totul este
o farsă. Par prezenţi, dar nu sunt. Dacă eşti atent, la poţi citi
durerea în ochi. Altminteri, îţi zâmbesc larg, părând că se simt
de minune în pielea lor, căci nu doresc să ştii ce se ascunde în
spatele acelei faţade. Astfel de oameni suferă frecvent de pro­
bleme intestinale.
Dacă ai clienţi care au suferit abuzuri este bine să fii perse­
verent şi să te asiguri că aceştia ştiu că sunt iubiţi.
După ce i-am exemplificat acestei femei cum trebuie să te
simţi atunci când eşti în siguranţă, o bună parte din teama ei
de a fi vindecătoare s-a evaporat, dar lucrul cu convingerile nu
s-a încheiat aici.

EXEMPLUL NR. 6 DE SCOATERE


LA LUMINĂ A CONVINGERILOR PROFUNDE:
PROBLEME CU TATĂL
Vianna: Care ai dori să fie rezultatul final al acestei şedinţe? Ce îţi
doreşti să faci cu viaţa ta? Ce ai schimba în ea dacă ai avea această
posibilitate?
Clienta: Aş dori să mă eliberez de sentimentul că nu sunt suficient
de bună.
Vianna: Cum ai ajuns să ai acest sentiment?

Clienta: S-a întâmplat din cauza tatălui meu. îl detest, căci mk!
spus că am nota şapte.
Vianna: Ce înseamnă asta?

129
I

Meto da avansată de T e r a p ie T eta

Clienta: înseamnă că pe o scară de la zero la zece, depăşesc cu


puţin media, dar nu voi fi niciodată suficient de bună. Nu voi avea
niciodată nota zece.

Vianna: Şi l-ai crezut când ţi-a spus acest lucru?

Clienta: Da, l-am crezut. Nu ştiu de ce. Acum îl detest în totalitate.

Vianna: De ce îl deteşti?

Clienta: Pentru că m-a făcut să mă simt umilită şi nesigură.

Vianna: Cum a făcut acest lucru?

Clienta: Prin lucrurile pe care mi le spunea.

Vianna: în ce fel te-au ajutat aceste lucruri în viaţa ta? Ce foloase


ai tras de pe urma lor?

Clienta: Am învăţat că nu voi fi niciodată suficient de bună, că nu voi


face niciodată ceea ce îmi doresc şi că trebuie să mă mulţumesc
cu mai puţin.

Vianna: Şi te-ai mulţumit cu mai puţin?

Clienta: Da. Asta am făcut toată viaţa mea.

Vianna: Mie mi se pare un pretext pentru a nu te mobiliza astfel


<ncât să primeşti to t ce are viaţa mai bun de oferit.

lienta: Posibil. Cred că i-aş putea mulţumi tatălui meu pentru


cest lucru. Atât timp cât nu cred că merită să încerc, nici nu o fac.

ianna: Ce crezi că s-ar întâmpla dacă ai încerca?

Clienta: Aş da greş.

Vianna: Şi ce s-ar întâmpla dacă ai da greş?

Clienta: A r trebui să mă mulţumesc cu mai puţin.

Vianna: Şi ce s-ar întâmpla dacă ai avea succes?

Clienta: Nu ştiu ce s-ar întâmpla. Nu am nicio idee. Cred că este


mai bine să dai greş şi să ştii ce se întâmplă decât să ai succes şi
să nu ştii ce se poate întâmpla.
130
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Vianna: Cu alte cuvinte, te temi de succes.


Clienta: Probabil că da. Nu m-am gândit niciodată la aceste lucruri
în acest fel. Cred că atât timp cât voi continua să îmi detest tatăl,
nu voi fi nevoită să încerc să am succes.
Vianna: Deci este mai uşor să îţi deteşti tatăl decât să descoperi
ceea ce acum ţi se pare necunoscut.
Clienta: Probabil că da.
Vianna: Ai vrea să simţi ce înseamnă să trăieşti fără teama de
necunoscut? Ce înseamnă să ştii cum să faci pasul următor? Să
ştii că acest lucru este posibil?
Clienta: Da! Da, aş vrea.

Prin descărcarea acestor sentimente, am eliminat din sfera con­


ştiinţei clientei mele programul: „Nu sunt decât o femeie de nota
şapte." în continuare, i-am făcut un test energetic: am pus-o să îşi
prindă ferm degetele şi să spună: „Sunt o femeie de nota şapte."
Testul a indicat faptul că această convingere a dispărut.
l-am testat apoi programul: „îmi detest tatăl." Şi acesta a dispărut.
Realizarea faptului că era mai sigur să îşi respingă tatăl decât să
reuşească în viaţă a ajutat-o să meargă mai departe (la nivelul
minţii conştiente). Sentimentele pe care i le-am descărcat în sfera
conştiinţei au facilitat această tranziţie către o etapă superioară
în viaţa ei.

Asta înseamnă să scoţi la lumină convingerile cele mai pro­


funde: nu doar să descoperi convingerile negative, ci şi felul în
care îi servesc acestea persoanei în cauză.
Dacă nu vei ajunge la convingerile-nucleu, nu vei putea
elimina decât parţial problemele din viaţa clientului tău. De
bună seamă, sunt convinsă că există foarte mulţi oameni care
au încheiat o astfel de şedinţă de lucru cu convingerile având
doar o parte din probleme eliminate. Din fericire, este mai bine
ca măcar o parte din probleme să fie eliminate decât niciuna.
Pe un anumit nivel, ei încep să se simtă mai bine, dar nimic nu
131
M etoda avansată de T e r a pie T eta

se compară cu pacea interioară pe care ar simţi-o dacă şi-ar eli­


mina o convingere-nucleu.

EXEMPLUL A/R 7 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR PROFUNDE: VINDECAREA
Vianna: Ce rezultat îţi doreşti în urma acestei şedinţe?
Hiro Myiazaki: Doresc să manifest un cabinet terapeutic de succes.
Aş vrea ca oamenii să vină la mine ca să se vindece. îmi doresc să
am foarte mult timp liber, foarte mulţi bani şi o familie fericită.
Vianna: Bine. Imaginează-ţi că dispui deja de toate aceste lucruri,
că oamenii vin în număr mare la tine ca să se vindece. Ce ai simţi
dacă această imagine s-ar adeveri?
Hiro: M-aş simţi foarte bine.

Vianna: Te poţi descurca cu toate aceste sute de oameni care vin


la tine ca să se trateze?

Hiro: Desigur. Ştiu cum îmi fixez hotarele.

Vianna: Imaginează-ţi că te afli deja în această situaţie. Ce simţi?


iro: Păi... Simt că mai devreme sau mai târziu voi da greş, că nu voi
3uşi să vindec pe cineva.

cesta este un prim semn că mă apropii de o convingere profundă


^are îl împiedică pe acest bărbat să fie un terapeut de succes.
Vianna: Şi ce s-ar întâmpla dacă ai da greş?
Hiro: O, aş fi alungat. Aş fi aruncat într-o gaură.
Vianna: într-o gaură!?

Hiro: Da, într-o gaură neagră, şi toată lumea ar uita de mine.

Vianna: Şi ce ţi s-ar întâmpla în această gaură?

Hiro: Nu mi s-ar întâmpla nimic. Toată lumea ar uita de mine.

Vianna: Cât timp vor uita de tine?

132
Ş e d in ţ e de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

Hiro: Nu ştiu. Poate pentru totdeauna, pentru că am dat greş.


Am rănit pe cineva, iar acesta s-a îmbolnăvit şi mai tare în urma
şedinţei mele. De aceea am fost alungat.

Vianna: Crezi că vei fi iertat vreodată?


Hiro: Nu, nu voi fi iertat.

Vianna: Şi ce se va întâmpla în continuare?

Hiro: Nu pot suporta singurătatea. Cel mai probabil aş lua un obiect


ascuţit şi m-aş sinucide.

Vianna: în momentul de faţă eşti ferit de această tentaţie? Te


îndrepţi către lumină? Ce se întâmplă cu tine?

Hiro: Sunt în întuneric şi mă tem să ies la lumină. Mă tem să nu dau


greş din nou.

Vianna: De cât timp te afli în întuneric?

Hiro: Nu ştiu. Prin minte îmi trece numărul de 5.000 de ani.

Vianna: Şi în continuare ce se întâmplă cu tine?

Hiro: Mă îndrept către lumină. Mi se oferă o altă şansă.

Vianna: Deci, în ultimă instanţă, care este motivul suprem de


teamă pe care îl asociezi cu munca terapeutică?

Hiro: Că voi da greş. Că va fi vina mea şi că voi fi alungat. Voi rămâne


singur, exilat şi uitat.

Vianna către clasă: Avem de-a face cu o convingere esenţială.


Motivul pentru care Hiro nu îşi poate realiza visul vieţii sale este
teama de eşec. De aceea, voi extrage şi voi elimina în continuare
programele: „Mă tem să fiu singur" şi „Voi fi uitat”, pe care le voi
înlocui cu „Ştiu ce ar trebui să simt dacă oamenii şi-ar aduce aminte
de mine", „Ştiu cum să trăiesc alături de altcineva", „Ştiu cum să mă
iert pe mine însumi", „Ştiu că adevăratul vindecător este Creatorul"
şi „Mă simt în siguranţă să fiu un vindecător”.

Vianna către Hiro: îmi acorzi permisiunea ta de a elimina aceste


programe şi de a le înlocui cu cele pe care tocmai le-am sugerat?

133
I

Me toda avansată de T e r a p ie T eta

Hiro: Da. Mulţumesc foarte mult!

Hiro părăseşte şedinţa de lucru luminos şi plin de bucurie.

EXEMPLUL NR. 8 DE SCOATERE


LA LUMINĂ A CONVINGERILOR PROFUNDE:
INTUIŢIE Şl CAPACITĂŢI PSIHICE

Vianna: îmi acorzi permisiunea de a intra în spaţiul tău personal?


Femeia: Da.
Vianna: Câţi ani ai?
Femeia: 53.

Vianna: Ai vreo întrebare?

Femeia: Doresc să aflu cum să mă deschid şi cum să devin mai


intuitivă.

Vianna către clasă: Bun, vom începe de aici. Nu începeţi niciodată


pornind de la ceea ce credeţi voi că are nevoie clientul. întrebaţi-!
întotdeauna direct acest lucru. Puneţi pe primul loc dorinţele sale.
Vianna către femeie: Repetă după mine: „Ştiu cum să mă deschid
?i cum să fiu mai intuitivă."

Femeia: Ştiu cum să mă deschid şi cum să fiu mai intuitivă. Ştiu că


sunt intuitivă. Ştiu că îmi pot controla intuiţia.

Vianna către clasă: Bun. l-am testat energia pentru aceste pro­
grame şi testul a ieşit negativ. în mod evident, ea doreşte să se des­
chidă, dar nu crede că poate controla acest proces.

Vianna către femeie: De ce nu te poţi deschide la nivel intuitiv?


Femeia: Deoarece mi-e teamă.

Vianna: De ce ţi-e teamă?

Femeia: Mi-e teamă de ce mi s-ar putea întâmpla. Mi-e teamă că


mă voi schimba atât de tare încât nu voi mai şti cine sunt. Mi-e
134
Ş e d in ţ e de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

teamă că acest lucru se va întâmpla treptat, în timp, şi că nu îmi voi


da seama de ceea ce se întâmplă.
Vianna: Ce s-ar întâmpla dacă te-ai schimba atât de tare încât nu
ai mai şti cine eşti?

Femeia: M-aş rătăci.


Vianna: Şi ce înseamnă acest lucru pentru tine? Repetă după mine:
„Mi-e teamă că mă voi rătăci."
Femeia: Mi-e teamă că mă voi rătăci.

Testul energetic iese pozitiv.


Vianna: De ce te simţi rătăcită?

Femeia: Mi-e teamă că mă voi găsi pe mine însămi.


Vianna: Şi ce s-ar întâmpla dacă te-ai găsi pe tine însăţi?
Femeia: Mi-e teamă că dacă m-aş găsi pe mine însămi, mi-aş desco­
peri menirea în viaţă, şi mi-e teamă că nu voi reuşi să îmi îndeplinesc
această menire în actuala viaţă. Dacă ar trebui să fac ceva care nu
îmi doresc să fac?
Vianna: Repetă după mine: „Mă tem de menirea mea în viaţă."

Femeia: Mă tem de menirea mea în viaţă.

Testul energetic iese pozitiv.


Vianna: Care este cel mai rău lucru care ţi s-ar putea întâmpla
dacă ai începe să îţi îndeplineşti menirea în viaţă?
Femeia: Mă tem că mi-ar putea păta reputaţia. Mă tem că aş putea
da greş.
Vianna către clasă: Am aşezat eu aceste cuvinte în gura ei? Nu,
m-am înălţat şi l-am întrebat pe Dumnezeu. Iar Creatorul mi-a răs­
puns: „Se teme de eşec." Cel mai probabil avem de-a face cu o
convingere esenţială. Dacă aş continua să extrag alte convingeri
negative conexe, şedinţa s-ar putea prelungi prea mult şi cel mai
probabil nu aş putea ajunge la o altă convingere fundamentală. De
aceea, voi insista asupra acesteia. Vă rog să observaţi faptul că îi

135
E

M etoda avansată de T e r a pie T eta

ating mâna atunci când lucrez cu ea, cu scopul de a o reconforta,


dar şi de a mă integra în spaţiul ei personal.
Vianna către femeie: Dacă ai şti că ai o teamă care se manifestă
în fiecare zi, care ar fi aceasta?
Femeia: M-aş teme de oamenii cu care am lucrat şi pe care am
încercat să îi vindec.
Vianna: Te temi că nu ai reuşi să îi ajuţi?
Femeia: Da. Mă tem că nu aş reuşi să îi ajut şi că l-aş dezamăgi
astfel pe Dumnezeu, dar şi pe mine însămi.
Vianna către clasă: Dacă testul energetic indică faptul că se teme
cu adevărat de eşecul terapeutic şi de faptul că îl dezamăgeşte
astfel pe Dumnezeu, ce îmi spune acest lucru? îmi spune că se
teme să nu dea greş cu oamenii pe care îi tratează. Este posibil să
aibă şi ceva probleme legate de Dumnezeu, dar cel mai probabil se
teme să nu le facă rău pacienţilor săi.

Femeia: Mă tem să nu îi ucid, să nu îi rănesc, să nu le fac rău.


Vianna către clasă: în mod evident, este îngrijorată din cauza paci­
enţilor săi.

fianna către femeie: Care ar fi cel mai rău lucru care ţi s-ar putea
'itâmpla dacă ai da greş în vindecarea pacienţilor tăi?
;emeia: M-aş simţi devastată.
1/ianna: De ce?

Femeia: Pentru că i-aş dezamăgi.

Vianna: Şi dacă i-ai dezamăgi, ce s-ar întâmpla?

Femeia: Nu ştiu. Probabil că m-ar ucide.

Vianna către clasă: Bun, deci ce ne spune acest lucru? Se teme


ea de moarte, sau pur şi simplu nu doreşte să le facă rău altor
oameni? Oare ar putea fi atât de simplu?

Vianna către femeie: Deci, îţi voi arăta ce înseamnă să practici vin­
decări fără a face rău nimănui şi să ştii ce ai de făcut pentru a-i ajuta

136
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

pe oameni; cum să te conectezi cu Dumnezeu şi cum să ştii ce ai


de făcut în timpul procesului terapeutic; cum să trăieşti fără teama
de a nu le face rău pacienţilor tăi şi cum să ştii că acest lucru este
posibil; cum să afli ce înseamnă să ştii că toţi cei cu care lucrezi
beneficiază efectiv de o vindecare. Accepţi toate aceste energii?
Femeia: Da.

Vianna: De vreme ce Dumnezeu este cel care operează procesul


de vindecare, crezi că El poate dezamăgi pe cineva? Repetă: „Mă
tem că Dumnezeu îi va dezamăgi pe oameni."

Femeia: Mă tem că Dumnezeu îi va dezamăgi pe oameni.


Testul energetic iese pozitiv.
Vianna: De ce?

Femeia: Pentru că nu merit.

Vianna: Spui că nu meriţi să îi ceri lui Dumnezeu aceste lucruri.


Ce te face să simţi aşa ceva? Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu nu
te-ar asculta într-o bună zi?

Femeia: Nu s-ar întâmpla nimic.


Vianna: Pentru tine ar fi un mare pas înainte să ştii că Dumnezeu
îi va vindeca pe aceşti oameni. Vrei să afli cum poţi face acest
pas înainte? Eşti dispusă să accepţi următoarele descărcări de
programe:

„Ştiu ce să fac atunci când cineva este bolnav."


„Ştiu cum să îi ajut pe oameni."

„Ştiu cum să fiu o terapeută."

Vrei să afli ce ai simţi dacă ai trăi fără teama că Dumnezeu vă va


dezamăgi pe tine şi pe pacienţii tăi? Accepţi aceste energii?
Femeia: Da.

Vianna: Bine. Cum te simţi acum?

Femeia: Mult mai bine!

137
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Vianna către clasă: Vedeţi, femeia nu ştia cum să facă pasul


următor sau cum să vindece pe altcineva. Nu ştia cum să aibă o
încredere completă în Creator.
Vianna către femeie: Ai vrea să ştii cum să faci pasul următor? Am
permisiunea ta să descarc în sfera conştiinţei tale această cunoaş­
tere şi faptul că este posibil să ai parte de ea, că o meriţi şi că eşti
demnă de ea? Accepţi aceste energii?
Femeia: Da.

Vianna: Cum te simţi acum?

Femeia: Simt o uşoară schimbare.

Vianna: Vrei să simţi o schimbare mai profundă? Ai vrea să ştii


cum poţi lucrau cu cineva fără să simţi anxietatea legată de perfor­
manţă; cum să ai mai multă răbdare cu tine însăţi; cum să le per-
miţi minţii, corpului şi spiritului tău să înveţe fără niciun efort? 0 să
te învăţ cum să ştii cu siguranţă când se simte obosit corpul tău,
când trebuie să te odihneşti şi cum să îţi onorezi corpul ascultân-
du-i mesajele, dar şi cum să te onorezi pe tine însăţi îndeplinindu-ţi
menirea în viaţă. Accepţi aceste energii?
:emeia: Da.

ianna către clasă: Aşadar, convingerea esenţială cu care am


.crat a fost că se temea să nu le facă rău celorlalţi oameni. Nu a
rebuit să săpăm mai adânc. în mod evident, această femeie are o
^reocupare sinceră pentru bunăstarea semenilor săi. De acum îna­
inte va avea mai multă încredere în sine.

Vianna către femeie: Am permisiunea ta de a-ţi exemplifica ce


înseamnă să îţi asculţi inima şi să îl asculţi pe Creator; să ştii când
şi cum să iei o decizie; să ştii ce să le spui clienţilor tăi fără să le faci
rău?

Femeia: Da.

Ascultarea este unul din cele mai importante aspecte în lucrul


cu convingerile. Mult prea adesea, practicanţii le spun clienţilor
lor care cred e i că sunt convingerile lor. Ascultarea clientului
138
ş e d in ţe de sc o ate r e la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

şi a Creatorului este o artă, şi ca orice artă, necesită practică.


Motivul este că toate mesajele pe care le primeşti de la Creator
sunt interpretate de mintea ta. De aceea, trebuie să fii absolut
sigur că mesajul primit de la Creator este identic cu cel pe care
îl transmiţi clientului tău.

EXEMPLUL NR. 9 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR PROFUNDE: OAMENII MAI
SLABI DECÂT MINE PROFITĂ DE PE URMA MEA
Vianna către clasă: Una din primele întrebări pe care i le pun
unei persoane înainte de a începe o investigaţie psihică se referă
la medicamentele şi la plantele medicinale pe care le ia curent.
Motivul este că nu doresc să fiu indusă în eroare de aceste com­
ponente atunci când îi investighez corpul fizic. Orice medicament şi
orice plantă medicinală schimbă vibraţia persoanei, iar maniera în
care interacţionează cu corpul îi poate masca boala. De îndată ce
experimentezi vibraţia medicamentelor şi a plantelor medicinale în
interiorul corpului, va fi uşor să le recunoşti atunci când faci inves­
tigaţia psihică. Pentru a economisi timp, eu prefer să întreb per­
soana înainte de a mă scufunda în interiorul corpului ei.
Vianna către femeie: Ai luat recent vreun medicament sau vreo
plantă medicinală? Ai luat în această dimineaţă magneziu sau
vitamine?
Femeia: Nu.
Viana: Următorul lucru pe care îl fac atunci când pătrund în inte­
riorul corpului unui client este să îi spun Creatorului: „Creatorule
arată-mi!" Constat astfel că această femeie îşi scrâşneşte dinţii din
cauza paraziţilor din colonul ei. Constat de asemenea că este îndră­
gostită. Dacă veţi investiga energia inimii, vă veţi da seama imediat
dacă persoana pe care o cercetaţi este îndrăgostită sau nu. Un
alt lucru pe care îl constat este că şira spinării sale este dezechili­
brată. Ai vrea ca Dumnezeu să îţi îndrepte coloana?

Femeia: Da, te rog.


139
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Viana: Te-ai luptat cu dificultăţi uriaşe de-a lungul vieţii, dar con­
stat că acum eşti pregătită pentru a te bucura de ea. Genunchii
tăi sunt slabi; gândul de a merge mai departe cu viaţa ta te sperie,
dar pot să îţi spun că este în regulă. în trecut ai fost intoxicată cu
metale grele, dar magneziul pe care îl consumi la ora actuală eli­
mină încetul cu încetul aceste toxine din sistemul tău. Auzi mai bine
cu o ureche decât cu cealaltă. întotdeauna a fost aşa?
Femeia: Am avut un accident din cauza căruia mi-am pierdut par­
ţial auzul.
Viana: Ce îţi trece prin minte atunci când auzi cuvântul „parazit"?
Femeia: Gândul la tata.

Viana: Mama ta mai trăieşte?


Femeia: Nu. Am fost adoptată.
Viana: Vorbeşte-mi despre tatăl tău adoptiv.

Femeia: Amândoi părinţii mei adoptivi sunt nişte paraziţi.


Viana: De ce le permiţi să se comporte în acest fel?

Femeia: Nu ştiu ce aş putea să fac pentru a-i schimba,


fiana: Ai vrea să te învăţ să spui nu în viaţă - inclusiv lor?
^emeia: Da, accept aceste descărcări.

/iana: Acum, că le poţi spune nu, ce crezi că se va întâmpla în con­


tinuare cu tine? Care este primul lucru care îţi trece prin minte?
Femeia: Cred că părinţii mei sunt nişte oameni slabi.

Viana: Ştiu. Simţi că trebuie să îi ajuţi pentru că sunt mai slabi decât
tine? Repetă după mine: „Trebuie să le permit oamenilor mai slabi
să profite de pe urma mea.”

Femeia: Trebuie să le permit oamenilor mai slabi să profite de pe


urma mea.
Testul energetic iese pozitiv.

140
ş e d in ţe de s c o a te r e la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Vianna: Numai oamenii mai slabi decât tine profită de pe urma ta.
De ce?

Femeia: Pentru că trebuie să îi ajut.

Vianna: Trebuie să îi ajuţi pe cei mai slabi decât tine chiar dacă te
rănesc? Eşti incapabilă să le spui nu deoarece sunt mai slabi decât
tine. De aceea, le permiţi să profite de pe urma ta, fără să îi înveţi să
devină mai puternici. Care ar fi cel mai rău lucru care ţi s-ar putea
întâmpla dacă nu i-ai ajuta? Te-ai simţi vinovată?

Femeia: M-aş simţi rău şi mi-aş pierde respectul de sine.

Vianna: Repetă după mine: „Mă respect pe mine însămi."

Testul energetic iese pozitiv.

Vianna: De ce te subestimezi singură?

Femeia: Nu cred că merit să mă bucur de această viaţă. Nu merit


să exist.

Vianna: Repetă după mine: „Exist.”

Testul energetic iese negativ.

Vianna: Eşti de acord să îţi ilustrez definiţia Creatorului referitoare


la existenţă?

Femeia: Da.

Vianna: Cine este vinovat de distrugerea încrederii tale că meriţi să


exişti? Părinţii tăi adoptivi?

Femeia: Nu ştiu.

Vianna: Ai vrea să experimentezi sentimentul că ai propriul tău loc


în această lume, că eşti valoroasă şi că poţi străluci? îmi îngădui să
îţi exemplific cum să îţi iubeşti părinţii fără a te simţi secătuită şi
cum să receptezi şi să accepţi iubirea?

Femeia: Da.

Vianna: Acum îţi poţi iubi părinţii adoptivi fără a te simţi secătuită
de ei. Cum te simţi? Mai bine? Te mai doare ceva în corp?

141
M etoda avansata de T e r a pie T eta

Femeia: Mă doare stomacul.

Vianna: Ce fel de durere simţi?

Femeia: Un fel de apăsare la nivelul plexului solar.


Vianna: Te simţi inclusiv singură?
Femeia: Da.

Vianna: Durerile de stomac sunt asociate cu ruşinea, agitaţia şi


vinovăţia. Ai vrea să poţi spune nu în situaţiile în care simţi nevoia
să ai încredere în tine şi să treci prin viaţă fără a mai fi abuzată?
Femeia: Da.

Vianna: Cum te simţi acum?

Femeia: Nu mă mai doare stomacul, dar durerea s-a deplasat.

Vianna: Unde s-a deplasat?

Femeia: în zona braţelor şi picioarelor...

Vianna către clasă: Atunci când descoperiţi probleme şi le elimi­


naţi, acestea se pot muta într-o altă parte din corp. De aceea, ori
de câte ori eliminaţi o anumită problemă, trebuie să întrebaţi dacă
durerea s-a mutat în altă parte. îl puteţi întreba pe Creator acest
ucru, dar la fel de bine puteţi întreba persoana cu care lucraţi.

Femeia: Acum mă dor oasele.

Vianna: Acest lucru este extrem de important. Durerea care se


mută în diferite părţi ale corpului înseamnă că emoţiile corespon­
dente acestor părţi au fost stimulate. Poate că te simţi violată şi
te întrebi de ce nu te-a protejat nimeni. Te-ai simţit vreodată prote­
jată de cineva?

Femeia: Numai de mine însămi.

Vianna: Doreşti să îţi ilustrez ce înseamnă să te simţi protejată, cum


te poţi proteja singură şi cum poţi lăsa pe altcineva să te protejeze?

Femeia: Da.

142
Ş e d in ţ e de sco atere la l u m in a a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Vianna către clasă: Acum nu lucrez cu eliminarea şi înlocuirea pro­


gramelor, ci îi ilustrez sentimentele şi cunoaşterea provenite de la
Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
Vianna către femeie: Cum te simţi acum? Mai există durerea?
Femeia: Da.

Vianna: De ce continuă să te doară?


Femeia: Pentru că alţi oameni m-au rănit.
Vianna: Repetă după mine: „îi las pe oamenii mai slabi decât mine
să mă rănească."
Testul energetic iese pozitiv.
Vianna: îţi pot arăta că nu trebuie să îi laşi pe oamenii mai slabi
decât tine să te rănească şi cum trebuie să te comporţi în astfel
de situaţii?
Femeia: Da. Durerea devine din ce în ce mai acută.
Vianna: Unde a fost Dumnezeu în viaţa ta când erai tânără?

Femeia: Dumnezeu m-a trădat.


Vianna: Repetă după mine: „Dumnezeu m-a trădat.” [Testul ener­
getic iese pozitiv]. Aş putea să continui să investighez, dar îmi dau
deja seama că problema se manifestă la nivelul oaselor. Tu eşti con­
vinsă că Dumnezeu te-a trădat, dar şi că Dumnezeu nu există. în
corpul tău există o contradicţie. îmi acorzi permisiunea de a-ţi arăta
cum trebuie să te raportezi la Dumnezeu, aşteptându-te ca El să t
ajute, şi cum să ştii că oamenii te pot înţelege?

Femeia: Da.
Vianna: în mintea ta subconştientă există programul: „Le permit
oamenilor pe care îi iubesc să mă rănească." îmi acorzi permisi­
unea de a-l elimina? Pot să îţi exemplific faptul că există iubire şi
fără durere, că poţi iubi, inclusiv definiţia lui Dumnezeu?

Femeia: Da. Acum mă doare şoldul drept.

143
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Vianna către clasă: Acum câteva momente durerea se afla în


partea stângă. Mutarea ei în partea dreaptă ar putea indica faptul
că femeia a fost abuzată când era tânără, sau poate că cineva i-a
spus că era urâtă, sau rea, sau ceva de genul acesta.
Vianna către femeie: Atinge-ţi şoldul drept. Ce simţi?
Femeia: Mi-e rău de la stomac.
Vianna: Să nu vomiţi acum. Aproape s-a terminat. Vrei să ştii sigur
că eşti în siguranţă?
Femeia: Da.

Vianna: Atinge-ţi stomacul. Ce simţi?


Femeia: îmi doresc să dispar.

Vianna: îmi acorzi permisiunea de a-ţi ilustra cum să trăieşti în fie­


care zi fără să te simţi abandonată, astfel încât să ştii că eşti în
siguranţă în această lume şi cum să trăieşti fără a-ţi mai dori să
dispari? îmi acorzi permisiunea ta de a lucra asupra momentului în
care erai încă un făt în pântecul matern?
Femeia: Da, ţi-o acord.
'ianna: Cum te simţi acum?
Îemeia: Mă doare spatele.

’ianna: Ce ştii despre părinţii tăi biologici?


Îemeia: Nimic.

Vianna: îmi acorzi permisiunea ta să îţi arăt ce înseamnă să fii iubit


de părinţii tăi biologici încă din pântec?
Femeia: Da.

Vianna: Cum te simţi acum?

Femeia: Spatele continuă să mă doară. Mă simt mai calmă, dar


ceva nu este în regulă cu genunchii şi cu picioarele mele.

Vianna către clasă: La nivel emoţional s-a liniştit, dar corpul con­
tinuă să o doară. Noi numim acest fenomen disociere. Femeia a

144
Ş e d in ţ e de sco atere la lu m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

învăţat să îşi blocheze emoţiile atunci când acestea devin prea


copleşitoare. Mulţi vindecători sunt capabili de disociere.

Vianna către femeie: îmi acorzi permisiunea de a-ţi arăta că eşti în


siguranţă atunci când te laşi pradă emoţiilor tale?

Femeia: Da.

Vianna: Cum te simţi acum?

Femeia: Mă dor picioarele.

Vianna: Energia s-a deplasat în zona picioarelor, care reprezintă


mijlocul de susţinere a corpului. Care este cel mai rău lucru care ţi
s-ar putea întâmpla dacă ai fi iubită aşa cum eşti?

Femeia: Nu ştiu. Nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu iubită în acest


fel.
Vianna: Repetă după mine: „Ştiu ce înseamnă să fiu iubită aşa cum
sunt."

Testul energetic iese negativ.

Vianna către clasă: l-am arătat cum să accepte iubirea părinţilor


ei, dar corpul ei nu este capabil încă să integreze aceste senti­
mente. îi este mai uşor să accepte durerea decât să se deschidă
în faţa iubirii, deoarece înţelege mai bine conceptul de suferinţă.
Are nevoie de magneziu şi de calciu. Atunci când nu eşti capabil să
accepţi iubirea, nu poţi asimila aceste două elemente. îmi acorzi
permisiunea de a-ţi arăta cum să te simţi iubită pentru că eşti aşa
cum eşti?

Femeia: Da.

Vianna: Cum a evoluat durerea?

Femeia: A devenit mai puternică la încheietura dintre şold şi femur.

Vianna: Repetă după mine: „Ştiu cum să trăiesc fără durere." [Testul
energetic iese negativ]. îmi acorzi permisiunea de a-ţi ilustra acest
sentiment?

Femeia: Da.

145
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Vianna: Cum percepi acum durerea?


Femeia: A început să dispară. Acum a dispărut complet.
Vianna: Corpul ei pare regenerat şi mult mai luminos.

EXEMPLUL NR. 10 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR PROFUNDE: ABUNDENŢA

Vianna: Asupra cărui aspect ai dori să lucrăm?


Femeia: Asupra abundenţei. Terapia Teta m-a ajutat să ies dintr-o
situaţie dificilă care s-a încheiat cu un divorţ. Din păcate, acum mă
confrunt însă cu probleme financiare.
Vianna: Se poate ajunge prin multe modalităţi la abundenţă.
Femeia: Da. dar nimeni nu m-a ajutat vreodată. Nimeni nu mi-a dat
niciodată nimic.

Vianna: Bine. Eu am propriile mele idei legate de abundenţă. Tu ce


înţelegi prin acest concept?

Femeia: Doresc să fiu liberă şi independentă de alţi oameni.


ianna: Şi dacă Dumnezeu crede că ai avea nevoie de un partener?

smeia: Nu ar fi nicio problemă, dar doresc să fiu independentă din


unct de vedere economic.

I ianna: A fi ajutat de altcineva nu înseamnă că eşti dependent,


înclin să cred că ai în subconştient o serie de programe legate de
Dumnezeu şi de bani. Care este lucrul cel mai rău care ţi s-ar putea
întâmpla dacă ai avea foarte mulţi bani?

Femeia: Nu aş şti cum să îi gestionez.

Vianna: îţi voi arăta în continuare ce înseamnă să gestionezi foarte


mulţi bani. Imaginează-ţi că eşti bogată. Ce faci acum?

Femeia: Pot face şi pot avea orice îmi doresc - cărţi, acces la cul­
tură, la seminare, călătorii, nu aş mai avea probleme...

Vianna: Şi ce ai face dacă nu ai mai avea probleme?

146
ş e d in ţe de scoatere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Femeia: M-aş distra. M-aş bucura de viaţă.

Vianna: Şi altceva?

Femeia: Aş putea ajuta alţi oameni.

Vianna: Pe cine?

Femeia: Pe cei care au nevoie de ajutor... Membrii familiei mele,


prietenii...

Vianna: Bine, şi ce s-ar întâmpla în continuare?

Femeia: Nu ştiu.

Vianna: Şi dacă ai şti, ce s-ar întâmpla în continuare?

Femeia: Nu aş mai avea probleme cu plata facturilor.

Vianna: Dar ce probleme ai avea totuşi dacă toate dificultăţile enu­


merate mai sus ar dispărea?

Femeia: Niciuna! Cu excepţia celor legate de copiii mei.

Vianna: Ce crezi că s-ar întâmpla dacă ţi-ai ajuta prea mult copiii?

Femeia: Ar încerca să profite de pe urma mea. Toată lumea ar pre­


tinde că mă iubeşte.

Vianna: Şi cum ai putea şti cine te iubeşte cu adevărat?

Femeia: Poate că nimeni nu m-ar iubi cu adevărat.

Vianna: Să înţeleg că tu ai fost întotdeauna aceea care a avut grijă


de ceilalţi?

Femeia: întotdeauna am dăruit foarte mult şi am primit foarte


puţin înapoi. De aceea, dacă m-aş bucura de abundenţă, oamenii
din viaţa mea ar dori mai mult de la mine. Mai devreme sau mai
târziu, mi-ar ruina viaţa.

Vianna: Vrei să spui că abundenţa ţi-ar putea ruina viaţa într-un fel
sau altul?

Femeia: Nu sunt sigură că m-am bucurat vreodată în viaţă de


abundenţă.

147
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Vianna: Repetă după mine: „Mă tem de abundenţă."


Testul energetic iese pozitiv.

Vianna: Repetă după mine: „Dacă aş avea prea mulţi bani şi m-aş
scălda în prea multă abundenţă, oamenii m-ar exploata şi m-ar iubi
numai pentru lucrurile pe care li le-aş oferi. [Testul energetic iese
din nou pozitiv]. Deci, îţi doreşti să fii bogată?

Femeia: Da, dar în acelaşi timp mă tem de acest lucru.


Vianna: Bine. îmi acorzi permisiunea ta de a te învăţa cum să tră­
ieşti fără teama de bogăţie şi fără a-i lăsa pe ceilalţi oameni, îndeo­
sebi pe cei pe care îi iubeşti, să profite de pe urma ta? Doreşti să afli
cum te-ai simţi dacă ai fi iubită şi ajutată fără a-ţi pierde libertatea?

Femeia: Da.

Vianna: Care este cel mai rău lucru legat de bani?

Femeia: Niciunul.

Vianna: îţi place să predai la seminare?

Femeia: Da, dar nu am predat niciodată. Mi-ar plăcea să aplic


^erapia Teta nu doar în cadrul seminarelor, ci şi în alte domenii,
im ar fi îmbunătăţirea facultăţilor mele mentale şi ajutarea altor
meni, inclusiv a mea.

ianna: îţi doreşti avantajele pe care ţi le-ar oferi abundenţa?


remeia: Da!

Vianna: Repetă după mine: „Terapeuţii trebuie să fie oameni săraci."


[Testul energetic iese pozitiv]. De ce simţi că terapeuţii trebuie să
fie oameni săraci?

Femeia: Nu ştiu. Poate pentru că numai cine este sărac poate înţe­
lege ce înseamnă suferinţa.

Vianna: Asta înseamnă că eşti convinsă că un terapeut ar trebui să


sufere la rândul lui, nu-i aşa? [Testul energetic iese pozitiv]. Vrei să
îţi ilustrez faptul că ai suferit destul şi că îţi poţi continua viaţa fără
a mai fi săracă? Crezi că ţi-ai dobândit dreptul de a experimenta

148
ş e d in ţe de sc o ate r e la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

abundenţa? [Testul energetic iese negativ]. Ce trebuie să faci


pentru a ajunge la abundenţă?

Femeia: Cred că mi-am plătit greşelile şi datoriile. Cred că am


dreptul să mă bucur de abundenţă.

Vianna: Să vedem dacă îţi poţi redobândi privilegiul de a te bucura


de abundenţă până vineri.

Femeia: Grozav! Asta înseamnă că trebuie să joc la loto!

Vianna: Şi dacă până vineri ţi-ai redobândi acest privilegiu, o dată


pentru totdeauna? Ce s-ar întâmpla atunci?

Femeia: Nu ştiu.

Vianna: Doresc să îţi ilustrez faptul că există o soluţie pentru fie­


care situaţie şi cum o poţi recunoaşte:

„Voi recunoaşte soluţia atunci când o voi vedea."

„Cred că Dumnezeu va avea grijă de mine."

„îi eliberez pe oamenii din jurul meu de programul că trebuie să


mă dezamăgească.”

„Am încredere în gândul că Dumnezeu va avea grijă de mine."

„Mi se oferă soluţii pentru îmbunătăţirea vieţii mele."

îmi acorzi permisiunea de a-ţi descărca aceste programe?

Femeia: Da.

Vianna către clasă: Vă rog să observaţi cât de liniştită este acum.


Singurul lucru care a neliniştit-o mai devreme a fost ideea că tre ­
buie să aibă încredere în Dumnezeu. Acesta este punctul de ple­
care pentru a căuta convingerea esenţială. Aceasta ar putea fi
legată mai degrabă de oameni decât de Dumnezeu...

Vianna către femeie: Cine te-a dezamăgit?

Femeia: Toată lumea.

Vianna: De ce?

149
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Femeia: Pentru că au profitat de mine. Mi-au luat to t ce aveam


pentru că am fost generoasă. Continui să fiu generoasă - dăruiesc
întotdeauna, dar nu primesc niciodată ceva înapoi.
Vianna către clasă: îmi dau seama după reacţiile ei că acesta este
cursul corect de acţiune.
Vianna către femeie: Eşti foarte tristă în inima ta. Cum procedezi
atunci când oamenii se comportă în acest fel faţă de tine?
Femeia: Mă înfurii. Dar nu le pot spune nu copiilor mei atunci când
aceştia încearcă să profite de mine.
Vianna: Le poţi spune nu oamenilor pe care îi iubeşti?
Femeia: Poate că nu.

Vianna: Ştii cum să primeşti iubirea copiilor tăi?


Femeia: încep să mă îndoiesc.

Vianna: Ce îţi oferă înapoi copiii tăi?


Femeia: Deşi mă iubesc, îmi dau seama că sunt egoişti. Oricum,
toată lumea m-a dezamăgit, nu doar copiii mei.
Vianna: Te iubesc părinţii tăi?

|3meia: Nu m-am simţit niciodată iubită de ei, iar acum tata a murit.

anna: De ce nu te-ai simţit niciodată iubită de ei?


emeia: Deoarece nu-mi amintesc să fi fost vreodată fericită ala­
iuri de ei.

Vianna: Spune-mi mai multe despre acest subiect.

Femeia: Mama l-a preferat întotdeauna pe fratele meu. întot­


deauna mi s-a părut că nu sunt suficient de bună.

Vianna: Repetă după mine: „Nu sunt niciodată suficient de bună."


[Testul energetic iese pozitiv]. Vrei să ştii cum să îţi trăieşti viaţa
de zi cu zi simţindu-te suficient de bună şi ştiind ce înseamnă să fii
iubit?

Femeia: D a.

150
Ş e d in ţ e de scoatere la lu m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

Vianna către clasă: M-am înălţat până la nivelul Creatorului şi l-am


întrebat ce programe ar trebui să îi inserez acestei femei. Ştiu că
îi este mai uşor să îşi lase copiii să o dezamăgească decât să le
accepte iubirea. De aceea, i-am exemplificat ce înseamnă să simtă
că este suficient de bună; că copiii ei o iubesc foarte mult; că se
poate bucura de abundenţă fără a se simţi singură, l-am inserat de
asemenea o definiţie nouă a Creatorului şi ideea că cineva poate
primi iubire fiind în acelaşi timp liber.

Vianna către femeie: Cum te simţi acum?

Femeia: Bine, dar...

Vianna: Dar...?

Femeia: Dar mi se pare că am pierdut ceva.

Vianna: Ce ţi se pare că ai pierdut?

Femeia: Nu ştiu. Poate ideea că nu am plătit niciodată cu adevărat


pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut în vieţile mele ante­
rioare. Trăiesc sentimentul că încă mai am datorii şi facturi de
achitat din vieţile anterioare, care vor deveni scadente în viitorul
apropiat.
Vianna: Vrei să ştii cum te-ai simţi dacă nu ai mai avea nicio datorie?

Femeia: Da. Mi se pare că mă complic singură.

Vianna: în ce privinţă?

Femeia: în general.
Vianna: Bine. dar femeile sunt complicate! Aceasta este caracte­
ristica ce ne diferenţiază de bărbaţi şi care creează atâta confuzii
în rândul acestora.

Femeia: Există o mânie în inima mea.

Vianna: De ce? Ce sau cine te face să te simţi astfel?

Femeia: Nu ştiu. Nu este vorba de ceva concret. Pur şi simplu mun­


cesc din greu, ajung la un anumit rezultat, iar apoi intervine ceva
care strică totul.

151
M etod a avansată de T e r a pie T eta

Vianna: îmi acorzi permisiunea ta de a-ţi ilustra ce înseamnă să ai


un plan care poate fi realizat uşor şi cu succes, cunoaşterea înţele­
gerii unui plan bun, intuiţia dacă va funcţiona şi sentimentul trecerii
la acţiune şi ajungerii la un rezultat final?
Femeia: Da.

Vianna: Repetă după mine: „Trebuie să eşuez pentru a o face pe


mama fericită. Mă tem de succes." [Testul energetic iese pozitiv
pentru ambele afirmaţii]. îmi acorzi permisiunea ta de a-ţi arăta ce
înseamnă să trăieşti fără teama de succes? îmi propun să-ţi arăt
cum să accepţi succesul pe care îl meriţi şi cum să îl recunoşti.
Femeia: Da.

Vianna către clasă: Aproape am terminat procesul, dar încă mai


are nevoie de ceva... Ar putea avea nevoie de programele:
„Trebuie să mă accept pe mine însămi."
„Sunt suficient de bună pentru mine."

„Mă simt recunoscătoare pentru viaţa mea."


„Viaţa mă umple de entuziasm."

Viaţa este o aventură şi este plină de romantism."

.Ştiu cum să îmi deschid inima în faţa plăcerii de a trăi."


lanna către femeie: îmi acorzi permisiunea de a-ţi arăta cum să
accepţi ca banii să intre în viaţa ta; bucuria de a iubi şi de a fi iubită
de către oamenii din jurul tău; de a lăsa să cadă barierele pe care ţi
le-ai construit astfel încât ceilalţi să nu aibă acces la tine; libertatea
de a-ţi da frâu liber emoţiilor şi de a-i permite sufletului tău pereche
să intre în viaţa ta?

Femeia: Da.

Vianna către clasă: Este ea gata să primească acum abundenţa?


A acceptat deja că viaţa ei ar putea urma această cale, aşa că nu
ne mai rămâne decât să aşteptăm şi să vedem. Am investigat să
văd dacă ştie că în viaţa ei urmează o perioadă de abundenţă sau
dacă se teme că aceasta va veni prea uşor. De multe ori, oamenii
152
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

care consideră că primesc prea uşor anumite lucruri simt că nu le


merită, l-am oferit însă cunoaşterea faptului că abundenţa poate
veni extrem de uşor, aşa că nu se va simţi complexată dacă acest
scenariu se va întâmpla.
Am încheiat această şedinţă şi îmi dau seama că pacienta se simte
bine, chiar dacă este puţin agitată... Cunoaşterea faptului că viaţa
ta urmează să se schimbe radical generează întotdeauna emoţii
noi.

Intr-o şedinţă de lucru cu convingerile trebuie să fiţi întotdeauna


atenţi la ceea ce vă spune Creatorul. Nu este suficient să vă ascul­
taţi clienţii. Trebuie întotdeauna să urcaţi până la Creator şi să îl
întrebaţi de ce are nevoie persoana respectivă.

EXEMPLUL NR. 11 DE SCOATERE LA LUMINĂ A


CONVINGERILOR PROFUNDE: UN CAZ DE DIABET
Această şedinţă a avut ca subiect o femeie de la cursul meu de
anatomie intuitivă.

Vianna: Cu ce aspect ai dori să lucrăm astăzi?


Femeia: Cu diabetul de care sufăr. Boala a apărut când a murit
tata. Am fost foarte tristă şi furioasă atunci, căci nu îl mai văzusem
de ani buni. Am plecat în Brazilia să petrec două luni alături de el,
astfel încât să ne reconciliem cu trecutul nostru. Ştiu că se temea
de mine, căci trebuia să îmi explice de ce ne-a tra ta t pe mine şi pe
fraţii mei aşa cum a făcut-o. îmi doream să aflu ce dorea să îmi
spună, dar a murit înainte să pot vorbi cu el. Când a murit, avea 72
de ani şi nicio problemă de sănătate. A făcut subit un atac de cord
şi a murit fără să mai apuce să vorbească cu mine. Acest lucru m-a
înfuriat.
Ulterior, doctorii mi-au spus că am făcut diabet. Unul din efectel
acestuia este o incapacitate de a avea senzaţii la nivelul picioarelor
Nu îmi pot simţi deloc picioarele şi am probleme cu echilibrul. Tre­
buie să iau insulină - o iau de patru ori pe zi, înainte de mese şi îna­
inte de culcare. De aceea, continui să mă îngraş.
153
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Vianna: Te simţi învinsă de tatăl tău? Crezi că a câştigat conflictul


cu tine prin faptul că a reuşit să evite discuţia pe care ţi-o datora?
Repetă după mine:
„Mă simt descurajată.”
„Diabetul nu poate fi vindecat."
„Sunt o luptătoare."
„Diabetul mă slăbeşte."
„Diabetul mă învinge."

Testele energetice au ieşit în toate cazurile pozitive.


Vianna: Ce ai simţit atunci când ai rostit aceste afirmaţii?
Femeia: Nu ştiu. Unele nu au reuşit să treacă de bariera creierului
meu sub formă de gânduri, dar am simţit o parte dintre ele.
Vianna: A mai rămas ceva de rezolvat între tine şi tatăl tău?
Femeia: Da. Nici el nu a aflat to t ce doream să îi spun.
' fianna: Şi cum te face să te simţi acest lucru?

Dezamăgită. Era foarte important pentru mine să îi spun

anna: Ce i-ai spune dacă ai putea?

Femeia: Că nu a fost un tată bun şi că era incapabil de iubire în


general. Eram furioasă pe el pentru că ne-a rănit pe mine şi pe fraţii
mei.

Vianna: Vom lucra imediat cu furia ta împotriva tatălui tău. Dat fiind
că sediul furiei este ficatul, vom lucra la acest nivel. Vom dizolva
astfel furia pe care o simţi împotriva lui. Cândva, ţi-ai creat această
furie pentru a te proteja de el. Acum te simţi învinsă de diabet şi
simţi că nu mai doreşti să trăieşti. îmi acorzi permisiunea de a-ţi
arăta că nu ai fost învinsă şi că ai puterea de a-ţi vindeca diabetul?
De fapt, exact asta încercai să faci atunci când tatăl tău a murit: să
îţi recuperezi puterea personală. îmi acorzi permisiunea de a face
acest lucru?

154
ş e d in ţe de s c o ate r e la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Femeia: Da.

Vianna: Vrei să îţi ierţi tatăl? Repetă după mine: „îmi pot ierta tatăl."
[Testul energetic iese negativ]. Ce beneficii ţi-a adus această furie?
Femeia: Mi-a dat puterea de a fi diferită de el. Tata şi-a petrecut
întreaga viaţă făcând avere. Eu îmi cheltuiesc energia ajutându-i pe
oameni.

Vianna: Deci această furie te-a ajutat să devii opusul tatălui tău.
Te-ai folosit de ea pentru a-ţi iubi semenii. Doreşti să continui să
avansezi pe această cale, dar fără a mai fi furioasă? Eşti pregătită
să renunţi la acest sentiment? Haide să îl eliberăm pe tatăl tău
de obligaţia de a te înfuria. Doreşti să îţi exemplific sentimentul că
„Ştiu ce trebuie să simt atunci când nu sunt furioasă pe tata"? îmi
acorzi permisiunea de a-ţi transmite acest sentiment?
Femeia: Da.
Vianna: Dacă îl vom elibera pe el de această obligaţie, te vei elibera
la rândul tău. Uneori, oamenii care par să joace un rol negativ în
viaţa noastră ne conduc la rezultate pozitive. Până acum nu ţi-am
transmis programul iertării tatălui tău sau orice alt program. Tot
ce am făcut a fost să te eliberez de obligaţia de a rămâne integrată
în acest conflict. Repetă după mine: „îmi pot ierta tatăl."

Femeia: îmi pot ierta tatăl.

Testul energetic iese pozitiv.


Vianna: După cum poţi vedea, programul s-a schimbat de la sine
prin inserarea unui sentiment. Indiferent dacă eşti conştientă sau
nu de acest lucru, furia ta împotriva tatălui tău te-a făcut să devii
persoana minunată care eşti la ora actuală. De vreme ce ai fost
tratată inadecvat de el, ai avut grijă să îi tratezi pe toţi ceilalţi cu
respect. Observându-ţi pancreasul şi ficatul, îmi dau seama că cele
două organe operează în mod diferit acum. Poate că îi poţi per­
mite acum corpului tău să se vindece. Repetă după mine: „Mă simt
furioasă pe tata" [testul energetic iese negativ]; „îmi urăsc tatăl"
[testul energetic iese negativ], „îmi pot iubi tatăl" [testul energetic
iese pozitiv]. îmi acorzi permisiunea ta de a-i arăta corpului tău cum

155
M etoda avansată de T e r a pie T eta

să ingereze corect substanţele nutritive din alimentele pe care le


consumi?
Femeia: Da.

Vianna: Acum eşti eliberată şi poţi simţi cât de tare ţi-e dor de tatăl
tău, în loc să îţi repeţi că îl deteşti. Chiar dacă acesta nu va deveni
astfel un om mai bun în ochii tăi, tu vei putea trăi în frumuseţea
care îţi este inerentă şi vei putea accepta ajutorul altor oameni.
Probabil că mai există şi alte aspecte asupra cărora ar trebui să
lucrăm, dar nivelul glicemiei tale a scăzut. De fapt, ar trebui chiar să
fii atentă să nu cazi în hipoglicemie. în zilele care vor urma ar trebui
să îţi monitorizezi cu cea mai mare atenţie glicemia.
Vianna către clasă: Nu-i spuneţi niciodată unui client să renunţe la
insulină. Medicul său va face singur acest lucru atunci când va con­
stata că nivelul glicemiei sale s-a stabilizat.

EXEMPLUL NR. 12 DE SCOATERE


LA LUMINĂ A CONVINGERILOR PROFUNDE:
PROBLEME ALE RINICHILOR
Vianna: Vorbeşte-mi despre tine.

lărbatul: Sunt muzician. Am călătorit foarte mult şi am fost întot-


fsauna foarte bun în meseria mea. în anul 2000 am plecat la
jruxelles, iar într-o seară mi s-a făcut rău. Tocmai terminasem
in spectacol şi am descoperit că nu mai puteam urina. M-am dus
direct la spital, unde mi s-a spus că am o inflamaţie, un fel de nefrită.
Medicii mi-au spus: „Rinichii tăi sunt ca două pietre tari." Mi-au dat
antibiotice şi un remediu homeopatic. Ulterior m-am simţit mai bine
şi am continuat să călătoresc. Anul trecut m-am întors dintr-unul
din turneele mele, iar în avion am avut un nou episod de insuficienţă
renală. Am fost nevoit să recurg la dializă. Simptomele erau simple:
trebuia să mă duc foarte frecvent la toaletă, dar nu urinam decât
foarte puţin. Continui să fac dializă inclusiv la ora actuală.

Vianna: Bine, haide să îţi investigăm organele. Nu ştiu în ce măsură


cauza este bacterială sau virală, dar ţinând cont de vibraţia pe care

156
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

o percep înclin să cred că este un virus. Te-a făcut această pro­


blemă să stai mai mult acasă, alături de soţia ta?

Bărbatul: Da.

Vianna: Continui să călătoreşti mult?

Bărbatul: Da. îmi vine mai greu, dar continui să o fac. M-am îmbol­
năvit în luna iunie, darîn iulie m-am dus în Italia, iarîn august în Cuba.

Vianna: Simt că doreşti să nu mai călătoreşti. Este adevărat?

Bărbatul: Da, am de mult timp această dorinţă, căci am văzut


întreaga lume şi m-am cam săturat să fiu to t timpul pe drum.

Vianna: Asta mă face să mă întreb dacă nu cumva eşti pregătit


pentru vindecare. Simt că eşti îndrăgostit şi că îţi doreşti să renunţi
la călătorii pentru a sta mai mult acasă, cu soţia ta, şi pentru a te
relaxa. Atunci când nu eşti cu ea te simţi la fel ca un peşte pe uscat,
nu-i aşa?

Bărbatul: Datorită bolii, mă simt mai în siguranţă acasă decât în


străinătate.

Vianna: Care ar fi cel mai rău lucru care ţi s-ar întâmpla dacă te-ai
vindeca?

Bărbatul: Nu-mi pot imagina nimic rău.

Vianna: Cum te-ai simţi dacă te-ai întoarce la muzica şi la meseria


ta?

Bărbatul: Muzica este viaţa şi pasiunea mea, dar mi-aş dori să fiu
liber să îmi aleg singur programul de lucru.

Vianna: Eşti nevoit să lucrezi după un program foarte strict?

Bărbatul: întotdeauna am fost nevoit să călătoresc, datorită con­


tractelor de muncă.

Vianna: îmi dai voie să îţi exemplific faptul că poţi avea succes,
petrecând cât de mult timp îţi doreşti alături de soţia ta?

Bărbatul: Da.

157
M etoda avansata de T e r a p ie T eta

Vianna: De ce eşti bolnav?


Bărbatul: întotdeauna am fost nevoit să cânt, indiferent cât de
obosit mă simţeam, şi întotdeauna am fost nevoit să călătoresc.
Pentru a putea călători în diferite ţări mi s-au făcut numeroase vac­
cinuri... înclin să cred că acesta este unul din motive.
Vianna: Această boală te-a ajutat să realizezi că trebuie să te rela­
xezi mai mult. întrebarea este: vei putea continua să te relaxezi
dacă te vei vindeca?

Bărbatul: Asta mi-ar plăcea, dar nu prea cred să pot.


Vianna către clasă: Sesizaţi conflictul?
Vianna către bărbat: îmi acorzi permisiunea de a-ţi arăta că te poţi
relaxa fără a te îmbolnăvi şi că îţi poţi trăi pasiunea continuând să
te relaxezi în acelaşi timp? Vrei să afli ce înseamnă să trăieşti fără
stres, să îţi iubeşti în acelaşi timp soţia, pasiunea şi pe tine însuţi -
fără a te simţi stresat?

Bărbatul: Da.

Vianna: Repetă după mine: „Sunt gata să renunţ la această boală."


(Testul energetic iese pozitiv]; „Am învăţat to t ce trebuia să învăţ în
rm a acestei boli." [Testul energetic iese din nou pozitiv].
ianna către clasă: Această şedinţă de lucru cu convingerile l-a
jutat în multe privinţe pe acest bărbat, dar trebuie continuată cu
îai multe şedinţe.

Vianna către bărbat: Acum eşti liber să accepţi vindecarea.

EXEMPLUL A/R 13 DE SCOATERE LA LUMINĂ


A CONVINGERILOR PROFUNDE: UN CAZ DE ABUZ
Vianna: Cu ce aspect ai dori să lucrăm?

Femeia: Tata m-a abuzat începând de la vârsta de patru ani. Mă


speria adeseori şi îl uram pentru asta. Ne speria pe toţi: pe mama,
pe sora şi pe fratele meu, şi pe mine. Dacă îi spuneam să se

158
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

oprească, se enerva şi mă încuia în camera mea. Mă abuza verbal


şi ne bătea (pe mine şi pe mama).
Vianna: Bine... Ce simţi acum faţă de el?
Femeia: Nu îl mai urăsc, dar a trebuit să lucrez mult cu mine ca să
ajung în această situaţie.

Vianna: Şi ce simţi faţă de mama ta?


Femeia: A încercat să mă protejeze, dar nu a fost o protecţie reală,
căci se temea să nu fie rănită la rândul ei. 0 priveam adeseori plân­
gând şi mă rugam la Dumnezeu să o ajute, căci o iubeam şi nu
doream ca tata să o omoare.
Vianna: Deci eşti supărată pe Dumnezeu?

Femeia: Nu neapărat.
Vianna: Aţi sesizat cum încearcă să corecteze problemele creierul
ei? A lucrat să îşi rezolve sentimentele faţă de tatăl ei, dar simte că
nu şi-a putut ajuta mama.

Femeia: L-am rugat pe Dumnezeu să o ajute, dar nu s-a întâmplat


nimic. Nu mi-am urât tatăl, dar eram foarte supărată pe el.

Vianna: Pe gât îţi apar pete roşii.


Femeia: Păi, tata continuă să o abuzeze şi astăzi pe mama. Tu cum
te-ai simţi!?
Vianna: Nu îl poţi opri? Mie mi se pare că te simţi în continuare
neputincioasă.
Femeia: Aşa este, iar ceea ce mă doare cel mai tare este să îl văd
pe fratele meu făcând acelaşi lucru cu fiul lui.

Vianna: Repetă după mine:

„Nu îmi pot ajuta mama."


„Nimeni nu îmi poate ajuta mama."

„Nici chiar Dumnezeu nu îmi poate ajuta mama."

Toate testele energetice ies pozitive.

159
M etod a avansată de T e r a pie T eta

Vianna: De ce simţi ceea ce simţi faţă de mama ta?


Femeia: Deoarece continuă să îl lase să o abuzeze.
Vianna: Accepţi acest tip de comportament?
Femeia: Nu, nu îl accept.

Vianna: Ce spune mama ta atunci când vorbeşti cu ea despre


acest lucru?

Femeia: Mă sună de două-trei ori pe săptămână ca să îmi spună


ce nebun e tata. Spre exemplu, acesta se înfurie dacă cina nu este
gata la o oră precisă sau dacă legumele nu sunt gătite exact aşa
cum îi plac lui.

Vianna: Mi-ai spus că asta a fost viaţa ta de la vârsta de patru ani.


Care este prima situaţie de acest gen de care îţi aduci aminte?
Femeia: Tata s-a întors furios de la serviciu. Eram speriată, aşa că
m-am ascuns într-o debara. Nu am auzit decât ţipetele tatălui meu
şi plânsul mamei.

Vianna: Acesta a fost primul moment în care îţi aminteşti că ai fost


'oarte speriată?
meia: Da.

anna: Ce altceva simţi acum, în afara neputinţei de a-ţi ajuta


3ma?

Femeia: Mă simt prinsă în capcană. Lucrurile se înrăutăţesc. Când


este în preajma altor oameni, tata se comportă ireproşabil şi toată
lumea îl simpatizează, dar această stare de spirit i se schimbă când
ajunge acasă. Sunt furioasă când mă gândesc la to t ce a făcut în
trecut şi la faptul că situaţia continuă inclusiv în prezent.

Vianna: Dar nu îl mai laşi să se comporte astfel cu tine, nu-i aşa?

Femeia: Aşa este. Acum reuşesc chiar să îl îmbrăţişez când mă duc


acasă de Crăciun ca să o văd pe mama.

Vianna: Când vorbeşti de mama ta, pe piele îţi apar pete roşii.

Femeia: îmi pare rău pentru ea. Nu poate să îl părăsească.

160
Ş e d in ţ e de scoatere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Vianna: Vorbeşte-mi despre viaţa lor curentă.


Femeia: Tata este furios to t timpul şi eu nu o pot ajuta pe mama.

Vianna: Vorbeşti despre această situaţie ca şi cum nu prea ţi-ar


păsa. l-a permis mama ta tatălui tău să te rănească?

Femeia: Mama se teme de el. Spune că nu vrea altceva decât să


supravieţuiască şi nu face nimic pentru a ieşi din această situaţie.

Vianna: Crezi că acest comportament se datorează felului în care


a fost crescută?

Femeia: Nu ştiu. Nu cred că este suficient de puternică pentru a-l


părăsi pe tata.

Vianna: Repetă după mine:

„Trebuie să fiu puternică de dragul mamei şi al meu."

„Trebuie să îi permit lui tata să mă rănească pe mine pentru a


nu-i face rău mamei."

„Eu sunt mama mamei mele."

Toate cele trei teste energetice ies pozitive.

Vianna: Ştii ce înseamnă să fii copilul cuiva?

Femeia: Nu, nu ştiu.

Vianna: Ai fost vreodată un copil mic?

Femeia: Nu, nu am fost.


Vianna: Repetă după mine: „Trebuie să mă ascund de to t şi de toţi."
[Testul energetic iese pozitiv] Te-ai simţit vreodată în siguranţă?

Femeia: Mă simt în siguranţă acum.

Vianna: Ştii ce înseamnă siguranţa acasă?

Femeia: Nu, nu ştiu.


Vianna: Şi eu sunt mamă, şi în timp ce îţi ating mâna îmi dau seama
că nu te-ai simţit niciodată iubită ca fiică, că nu ai sim ţit niciodată
căldura unui cămin adevărat şi că ţi-ai protejat toată viaţa mama.

161
Meto da avansată de T e r a p ie T eta

îmi acorzi permisiunea de a te învăţa ce înseamnă să fii copil şi să


trăieşti într-un cămin sigur şi plin de afecţiune? Exemplificarea ar
putea avea un efect inclusiv asupra mamei tale.
Femeia: Da.

Vianna: Repetă după mine: „îmi pot salva mama" [Testul energetic
iese pozitiv]; „Trebuie să îmi salvez mama" [Testul energetic iese
negativ]. Nu îi poţi spune mamei tale să iasă dintr-o situaţie atât
timp cât nu îşi doreşte singură acest lucru, dar poţi ieşi tu din ea.
Crezi că mama ta ştie cum ar trebui să se poarte un bărbat cu o
femeie într-o situaţie normală?
Femeia: Nu, nu cred că ştie.

Vianna: De ce nu îi spui?
Femeia: Consider că ar trebui să înţeleagă singură acest lucru.

Vianna: Crezi că mai există vreo speranţă pentru părinţii tăi?

Femeia: Nu, nu cred.

Vianna: Ţi-ai pierdut speranţele pentru mama ta.


Femeia: Am fost nevoită.
/ianna: De ce?

emeia: Deoarece nu m-a ascultat atunci când am încercat să o


Ijut

'ianna: Te-a ascultat vreodată?

Femeia: Nu, nu m-a ascultat.

Vianna: De ce?

Femeia: Pentru că nu vrea.

Vianna: Ascultă mama ta de altcineva?

Femeia: Nu, nu ascultă.

Vianna: Te înfurii atunci când cineva nu te ascultă?

Femeia: Da.

162
Ş e d in ţ e de sco atere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Vianna: Este mama ta o femeie inteligentă?

Femeia: Nu, nu este.

Vianna: Repetă după mine: „îmi urăsc tatăl." [Testul energetic iese
pozitiv]. De ce continui să ai această convingere? Am crezut că am
eliminat-o. Repetă după mine: „Detest ce îi face tata mamei mele. O
detest pe mama pentru că nu înţelege. îi detest pe oamenii proşti."
[Toate testele energetice ies pozitive]. Ce ai învăţat de la tatăl tău?

Femeia: Tata m-a învăţat că nu trebuie să tolerez un astfel de com­


portament. Sunt o femeie puternică.

Vianna: Deci, tatăl tău te-a învăţat că nu trebuie să tolerezi un astfel


de comportament. Mama ta nu a înţeles acest mesaj, iar tu eşti
furioasă pe ea din acest motiv. Ea a ajuns la o soluţie de compromis
legată de tatăl tău, concluzionând că acesta are probleme mintale.
Cu toate acestea, tu continui să fii frustrată din cauza reacţiei sale.
Ce i-ai spune dacă te-ar putea auzi?

Femeia: l-aş spune să îl părăsească, întrucât nu o respectă. Chiar îi


place să fie tratată astfel?

Vianna: Este mama ta o victimă? Eşti furioasă pe ea pentru că


acceptă situaţia?

Femeia: Mama chiar este o victimă, l-am spus să îl părăsească, dar


mi-a răspuns că nu poate face acest lucru. Tata detestă victimele.
La fel şi eu.

Vianna: Repetă după mine:

„Mama mea este o femeie slabă.”

„Detest victimele."

„îi detest pe oamenii lipsiţi de putere."

„Consider că sunt ridicoli."

„Eu nu voi fi niciodată slabă."

„Trebuie să îi las pe oamenii mai slabi decât mine să profite de


pe urma mea."
163
M etod a avansata de T e r a pie T eta

„Mama mea este o femeie slabă."

„Mama mea este o victimă."

„Tatăl meu îi abuzează pe ceilalţi.”

Toate testele energetice ies pozitive.

Vianna: îmi acorzi permisiunea de a-ţi arăta că oamenii slabi nu pot


profita de pe urma ta şi că Ti poţi ierta?

Femeia: Da.

Vianna: Repetă după mine: „Trebuie să îmi salvez mama. Pot vorbi
cu ea." [Ambele teste energetice ies pozitive]. îmi acorzi permisiunea
de a-ţi arăta cum să trăieşti fără a tolera abuzul şi cum să fii liberă?
Această exemplificare o va ajuta inclusiv pe mama ta, la nivel genetic.

Femeia: Da.

Vianna: Datorită tatălui tău, eşti o femeie puternică. Repetă după


mine: „Sunt o victimă." [Testul energetic iese negativ]. Nu îţi deteşti
mama, dar eşti furioasă pe ea, pe victime în general şi pe tine însăţi.
Graţie descărcărilor făcute astăzi, aceste programe s-au dizolvat.

Femeia: Când aveam patru ani, i-am trâ ntit uşa în nas lui tata. M-am
simţit atât de speriată.

'ianna: încă mai simţi această teamă?

=emeia: Da.

Vianna: Care este cel mai rău lucru care ţi s-ar putea întâmpla
dacă tatăl tău te va găsi în debara?

Femeia: M-ar bate şi ar ţipa la mine.

Vianna: Nimic altceva?

Femeia: Aş fi forţată să îl urăsc.

Vianna: Şi ce s-ar întâmpla dacă l-ai uri?

Femeia: Când eram copil, îmi doream să moară.

Vianna: Ce s-ar fi întâmplat atunci, dacă tatăl tău ar fi murit?


164
Ş e d in ţ e de scoatere la lu m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

Femeia: Am fi cunoscut cu toţii pacea.

Vianna: Repetă după mine: „Ştiu ce înseamnă să trăiesc în pace


atât timp cât tata este încă în viaţă." [Testul energetic iese negativ].
„Voi cunoaşte pacea atunci când tata va fi mort.” [Testul energetic
iese pozitiv]. îmi acorzi permisiunea să dizolv aceste programe şi să
descarc în universul tău lăuntric starea de pace interioară?

Femeia: Da.

Vianna: Când aveai patru ani, tatăl tău s-a înfuriat pe tine pentru
că i-ai trântit uşa în nas. Ce simţi acum în legătură cu acest lucru?

Femeia: Teama a dispărut. Mă simt împăcată.


Vianna către clasă: într-adevăr, acum este fericită şi senină.

EXEMPLUL NR. 14 DE SCOATERE


LA LUMINĂ A CONVINGERILOR PROFUNDE:
PĂSTRAREA UNEI PROMISIUNI
Bărbatul: Un aspect important al vieţii mele a fost şters pentru
că am fost dezrădăcinat din zona în care m-am născut şi nu îmi
mai amintesc nimic din acea perioadă. Mă simt de parcă rădăcinile
mi-arfi fost tăiate. M-am născut în Australia, iar peste ani am simţit
o dorinţă intensă de a mă întoarce acolo, dar nu ştiu de ce.

Vianna: Ce anume îţi lipseşte?


Bărbatul: Un prieten al meu continuă să trăiască acolo.

Vianna: Care este numele lui?


Bărbatul: Nu ştiu. Nu-mi mai amintesc.

Vianna: Avea familie?


Bărbatul: îmi amintesc că avea două surori.
Vianna: Spuneai mai devreme că nu îţi mai aminteşti nimic din
acea perioadă, dar constat că îţi aminteşti multe lucruri! l-ai promis
acelui prieten că te vei întoarce?

165
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Bărbatul: Da, i-am promis acest lucru înainte de a pleca.


Vianna: Crezi că inima ta continuă să comunice cu acel băiat?

Bărbatul: Da, suntem în contact.


Vianna: Ce înseamnă acest lucru pentru tine?
Bărbatul: Nu ştiu. Cred că mă aşteaptă.
Vianna: El şi familia lui? Ce vârstă ar trebui să aibă acum?
Bărbatul: în jur de 45 de ani.

Vianna: Când te aşteaptă să te întorci?


Bărbatul: Nu i-am dat un termen.

Vianna: Dar dacă i-ai fi dat, la ce vârstă i-ai fi spus că te vei întoarce?
Bărbatul: La 50 de ani. Acesta este primul număr care mi-a trecut
prin minte.

Vianna: Repetă după mine: „Am fost de acord să mă întorc când


voi avea 50 de ani.” [Testul energetic iese pozitiv]. Un fragment al
sufletului tău a rămas blocat în acea perioadă de timp. Doreşti să îl
eliberăm, sau preferi să păstrezi acest fragment? Vrei ca el să se
itoarcă în perioada de timp care îi este caracteristică?
ilărbatul: Da.
vianna: Repetă după mine:

„Sunt fo rţat să îmi îndeplinesc promisiunea". „Vreau să mi-o înde­


plinesc.” „Trebuie să mă întorc în acea ţară pentru a-mi redo­
bândi dreptul prin naştere." [Testele energetice ies pozitive].

„Doresc ca fragmentul din sufletul meu să se întoarcă în timp


fără ca eu să mă întorc în Australia." [Testul energetic iese
negativ].

Această amintire te face să te simţi împăcat?


Bărbatul: Da, mă face să mă simt mai bine.

Vianna: Când îţi aminteşti de acea perioadă de timp, te simţi mai


bine?
166
ş e d in ţe de s c o ate r e la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Bărbatul: Da.

Vianna: îl pot ruga pe Creator să te ajute să îţi aminteşti mai uşor


de acea perioadă?

Bărbatul: Da.

Vianna: Care este numele prietenului tău?

Bărbatul: Cred că Ryan, dar nu sunt sigur.

Vianna: Şi numele de familie?

Bărbatul: Ceva de gen Bramma.

Vianna: Crezi că îl vei regăsi dacă te vei întoarce?

Bărbatul: Da, cred că da.

Vianna: Ştii unde să îl cauţi?

Bărbatul: Da.

Vianna: Ce se va întâmpla dacă te vei întoarce în Australia? îţi vei


găsi prietenul sau te vei lăsa găsit de el?

Bărbatul: Cred că ne vom găsi reciproc.

Vianna: Cred că deja aţi stabilit unde şi când să vă întâlniţi. Se simte


inima ta mai uşoară acum?

Bărbatul: Da, dar durerea s-a mutat mai sus.

Vianna: Ce simţi? Ce fel de durere este?

Bărbatul: Este o durere adâncă şi cred că se referă la promisiunea


pe care i-am făcut-o prietenului meu de a mă întoarce.

Vianna: Te-a forţat tatăl tău să părăseşti Australia?

Bărbatul: Da. Eu şi sora mea am făcut to t ce ne-a sta t în puteri


pentru a-l convinge să rămânem, dar în cele din urmă am fost
nevoiţi să plecăm, căci tata dorea să îl vadă pe bunicul, care era pe
patul de moarte. Apoi ne-am stabilit în Italia. Nu ştiu de ce nu ne-am
mai întors în Australia.
167
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

Vianna: Repetă după mine: „îmi detest tatăl pentru că m-a adus
aici." [Testul energetic iese pozitiv]. Doreşti să te eliberezi de acest
sentiment?

Bărbatul: Da.

Vianna: Repetă după mine: „îmi detest tatăl pentru că m-a forţat să
plec din Australia." [Testul energetic iese negativ].

Bărbatul: îmi pot ţine promisiunea faţă de prietenul meu.

[Testul energetic iese pozitiv].

Vianna: Eşti dispus să lucrezi pretutindeni pe glob şi să ai mai multe


case în mai multe ţări?

Bărbatul: Da.

Vianna: Cred că vei călători foarte mult. Eşti căsătorit?

Bărbatul: Am fost.

Vianna: A dispărut durerea din partea superioară a pieptului?

Bărbatul: S-a atenuat în partea stângă, dar este încă foarte puter­
nică în cea dreaptă.

janna: Este din cauza tatălui tău. Repetă după mine: „Trebuie să îl
s pe tata să mă rănească." [Testul energetic iese negativ]. „Tata
lă împiedică să avansez în viaţă." [Testul energetic iese pozitiv]. Ce
. iseamnă acest lucru pentru tine?

Bărbatul: Este o manieră de a mă proteja.

Vianna: Te împiedică tatăl tău să te întorci în Australia?

Bărbatul: Dacă îmi privesc retrospectiv viaţa, pot spune că există


o anumită conexiune între el şi incapacitatea mea de a mă muta
înapoi în Australia.

Vianna: Repetă după mine: „Mă sperie gândul de a mă întoarce


înapoi în Australia." [Testul energetic iese pozitiv]. De ce te sperie
acest gând?

Bărbatul: Poate pentru că mă tem să nu rămân blocat acolo.


168
Ş e d in ţ e de sco atere la lu m in ă a c o n v in g e r il o r as c u n s e

Vianna: Deci, crezi că dacă te vei întoarce, vei fi nevoit să rămâi


acolo. Te temi să nu fii dezamăgit de ceea ce vei găsi acolo? II con­
damni pe Creator pentru această situaţie?

Bărbatul: Sincer să fiu, m-am simţit adeseori abandonat de Cre­


ator şi l-am condamnat pe Dumnezeu pentru diferite lucruri care
mi s-au întâmplat.

Vianna: îmi acorzi permisiunea să îţi instalez programele: „Ştiu cum


să am încredere în Dumnezeu" şi „Ştiu cum să am încredere în
tatăl meu", precum şi conceptul că te vei putea întoarce acasă în
siguranţă?
Bărbatul: Da.

Vianna: Mai există durerea?


Bărbatul: Nu, a dispărut complet.

EXEMPLUL NR. 15 DE SCOATERE


LA LUMINĂ A CONVINGERILOR PROFUNDE:
IUBIREA
Vianna: Eşti îndrăgostită de cineva?

Femeia: Da, sunt.


Vianna: Este prima dată?
Femeia: Este prima dată când m-am îndrăgostit în acest fel.

Vianna: De câte ori ai fost îndrăgostită până acum?

Femeia: De trei ori.


Vianna: Ce anume este diferit de această dată?

Femeia: Eu sunt diferită.


Vianna: Povesteşte-mi despre această iubire pe care o simţi.
Femeia: Cred că el este alesul la care am visat dintotdeauna.

Vianna: Atunci ce anume te deranjează?

169
M etod a avansată de T e r a pie T eta

Femeia: Mi-a spus că mă iubeşte, dar sunt speriată. Poate că nu


voi reuşi să susţin această relaţie. Mă tem să nu se întâmple ceva
groaznic.
Vianna: Ce lucru groaznic s-ar putea întâmpla?
Femeia: M-ar putea părăsi.
Vianna: Şi ce s-ar întâmpla atunci?

Femeia: M-aş simţi furioasă şi devastată.


Vianna: Şi apoi?

Femeia: L-aş ruga să se întoarcă la mine.


Vianna: Şi apoi?

Femeia: Ai crede că am învăţat ceva de la viaţă!


Vianna: Atunci, de ce anume te temi?

Femeia: Mă tem să nu uit complet de sine.


Vianna: Repetă după mine:

„Sunt speriată să nu uit de sine." „Iubirea mă sperie." „Dacă


iubesc prea intens, oamenii mă părăsesc."
oate testele energetice ies pozitive].
ianna: întotdeauna ai simţit aşa?
Femeia: Da.

Vianna: Ai vrea să trăieşti în fiecare zi fără să te temi de nimic?


Femeia: Da, aş vrea.

Vianna: Repetă după mine: „Dacă un bărbat mă iubeşte prea intens,


îl părăsesc." [Testul energetic iese pozitiv]. Haide să schimbăm şi
acest program. îmi acorzi permisiunea ta în această direcţie?

Femeia: Da.

Vianna: Te temi de iubire şi de definiţia Creatorului referitoare la


iubire. Ce s-ar întâmpla dacă ai rămâne cu acest bărbat şi dacă ţi-ai
petrece următorii 30 de ani alături de el?
170
şe d in ţe de scoatere la l u m in a a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Femeia: Aş fi fericită.

Vianna: Şi ce nu este în regulă cu această fericire?


Femeia: Mă tem să nu fiu părăsită. Poate că nu l-aş putea satisface.

Vianna: De ce?
Femeia: Pentru că nu sunt suficient de bună pentru el.
Vianna: Ce vrei să spui? Ai avut vreodată o relaţie pe termen lung
cu un bărbat?

Femeia: Da, am avut.

Vianna: Şi ce s-a întâmplat?


Femeia: l-am pus capăt pentru că nu ne mai iubeam.
Vianna: Ştii cum să menţii o relaţie pe termen lung la ora actuală?

Femeia: Da, cred că da.


Vianna: îl deteşti pe bărbatul pe care l-ai părăsit?

Femeia: Nu, dar pe timpuri mă simţeam iritată atunci când mă


întâlneam cu el. Acum nu mi se mai întâmplă acest lucru.
Vianna: Te temi să nu îl părăseşti pe bărbatul de care eşti îndrăgos­
tită în momentul prezent - să spunem - peste zece ani?

Femeia: Mă tem să nu îl părăsesc vreodată, indiferent dacă va fi


peste o săptămână sau peste zece ani!

Vianna: De ce?
Femeia: Mă tem că nu sunt suficient de bună pentru el şi că nu îl
voi putea satisface.
Vianna: Vrei să afli ce înseamnă să trăieşti crezând cu toată con­
vingerea că eşti suficient de bună? Ai simţit vreodată acest lucru?

Femeia: Nu prea. Nu m-am simţit niciodată prea bine în pielea mea.

Vianna: Vrei să afli ce înseamnă să trăieşti crezând cu toată con­


vingerea că eşti suficient de bună şi că te poţi exprima liber, că tu şi
acest bărbat sunteţi compatibili şi că vă puteţi iubi fără probleme?
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Femeia: Da!

Vianna: Cum te simţi acum?

Femeia: Foarte bine!

Vianna: Repetă după mine:

„Această relaţie poate contribui la creşterea mea spirituală."


„îl pot iubi liber pe acest bărbat." „îi pot accepta liberă iubirea."

[Toate testele energetice ies pozitive].

Vianna: Uneori, teama ne îndepărtează de iubire. Cum te simţi acum?


Femeia: Mă simt uşoară.

Vianna către clasă: încă este puţin speriată de noile sentimente,


dar se va obişnui în scurt timp cu ele.

Vianna către femeie: Ce crezi despre corpul tău?

Femeia: Mi-e greu să mă uit la mine. Sunt grasă şi am vene vari­


coase, aşa că am tendinţa să nu mă uit niciodată la picioarele mele.
îmi place să înot şi să stau la plajă, dar nu suport imaginea corpului
neu într-un costum de baie. Iubitului meu nu îi pasă că sunt urâtă,
ar mie îmi pasă.

ianna: Ce s-ar întâmpla dacă te-ai accepta în totalitate?

:emeia: Ar fi prea mult.

Vianna: Pentru cine?

Femeia: Pentru părinţii mei. Am fost un pericol pentru tata.

Vianna: Ce vrei să spui cu asta?

Femeia: Tata era dur cu mine şi am scăpat de el de mai multe ori.


Dacă sunt prea frumoasă, mama devine geloasă. Sunt prea femi­
nină. Asta nu e bine.

Vianna: Repetă după mine:

„Mi-e teamă să fiu prea feminină." „Este rău să fii prea femi­
nină.” [Ambele teste energetice ies pozitiv].

172
şe d in ţe de scoatere la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

„Sunt în siguranţă dacă sunt o femeie reală." [Testul energetic


iese negativ].
Ai vrea să te simţi to t timpul în siguranţă ca femeie? Să te simţi fru­
moasă şi să nu mai trebuiască să te fereşti de tatăl tău?
Femeia: Da.

Vianna: Ce înseamnă că ai scăpat de el?


Femeia: Nimic. L-am iubit şi m-am simţit vinovată pentru ceea ce
am făcut.
Vianna: Ce ai făcut?
Femeia: Nimic.
Vianna: Ai vrea să trăieşti fără sentimentul vinovăţiei? îţi iubeşti
soţul ca pe un tată?
Femeia: Da.
Vianna: Repetă după mine: „Dacă aş fi frumoasă mi-aş părăsi soţul."
[Testul energetic iese pozitiv]. Ai vrea să îţi schimbi această convin­
gere? îmi acorzi permisiunea de a-ţi arăta că poţi fi frumoasă rămâ­
nând alături de soţul tău, pentru că vă iubiţi la nivel de suflet?
Femeia: Da.
Vianna: Repetă după mine: „Trebuie să rămân astfel pentru a
rămâne împreună cu soţul meu. Soţul meu se teme că l-aş părăsi
dacă aş fi prea frumoasă." [Ambele teste energetice ies pozitive],
îmi acorzi permisiunea de a-ţi descărca sentimentele: „Picioarele
mele sunt frumoase" şi „Corpul meu este frumos”?
Femeia: Da.
Vianna: Cum te simţi acum?
Femeia: Mai bine, dar nu în totalitate.
Vianna: îţi place să te simţi frumoasă? Inima ta se teme de noile
sentimente pe care ţi le-am descărcat.
Femeia: Nu ştiu dacă am dreptul să fiu frumoasă. întotdeauna am
fost foarte critică cu oamenii frumoşi.

173
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

Vianna: Crezi că oamenii frumoşi sunt proşti?


Femeia: Poate că nu... Ba da, sunt! Sau cine ştie? Poate că nu
sunt proşti, dar oamenii sunt atraşi de înfăţişarea lor exterioară şi
nimeni nu mai dă două parale pe creierul lor.
Nimeni nu poate fi frumos şi un bun vindecător în acelaşi timp.
Vianna: Te sperie frumuseţea? Sunt femeile speriate de frumu­
seţea altor femei?

Femeia: Toată viaţa m-am simţit în competiţie cu celelalte femei.


Mă tem că nu pot avea câştig de cauză dacă îmi manifest plenar
puterea intelectuală.
Vianna: Repetă după mine: „Oamenii mă iau în serios fiindcă sunt
frumoasă." [Testul energetic iese negativ]. „Atunci când sunt fru­
moasă, bărbaţii nu vin la mine ca să se vindece, ci din cu totul alte
motive." [Testul energetic iese pozitiv]. îmi acorzi permisiunea de
a-ţi descărca programele şi sentimentele: „Pot fi respectată de
bărbaţii care îmi sunt clienţi şi în acelaşi timp îmi pot exprima fru­
museţea” şi „Ştiu cum să trăiesc fără să mă ascund"?
Femeia: Bine.

Vianna: Constat că te simţi stresată. De ce?

| emeia: Poate că este din cauza sexului. Mama vroia să mă vadă


,ălugăriţă.

Vianna: Să vedem... Repetă după mine: „Sunt o călugăriţă." [Testul


energetic iese pozitiv]. „Chiar dacă sunt frumoasă, nu este bine să
fac sex." [Testul energetic iese pozitiv].

Femeia: Sexul mă face să mă simt ciudat şi neconfortabil.


Vianna: De ce?

Femeia: Mă tem să nu fiu refuzată sau considerată proastă. Tre­


buie să am o încredere desăvârşită în partenerul meu pentru a
putea face dragoste cu el.

Vianna: îmi îngădui să îţi arăt că te poţi simţi bine în timp ce faci
dragoste?
174
şe d in ţe de s c o a te r e la l u m in ă a c o n v in g e r il o r a s c u n s e

Femeia: Da.
Vianna către clasă: Simte că ar trebui să facă o alegere între a fi
soţie şi a fi vindecătoare.
Vianna către femeie: îmi acorzi permisiunea de a-ţi transmite sen­
timentul că poţi fi frumoasă atât ca soţie cât şi ca vindecătoare?

Femeia: Da.

Vianna: Cum te simţi acum?


Femeia: Mă simt minunat. Mult mai bine! Mulţumesc.

Notă către cititor: Dat fiind că şedinţa de mai sus s-au desfă­
şurat în cadrul orelor de clasă, nu am considerat necesar să
aduc în discuţie toate problemele pe care le-am descoperit. Iţi
poţi da seama în ce au constat aceste probleme?

175
Ca pit o l u l 8

C e l e şa pt e pl a n u r i

ALE EXISTENŢEI

Cele şapte planuri ale existenţei conţin forţele vizibile şi invi­


zibile ale cosmosului. Ele nu includ numai universul fizic
„cunoscut”, ci şi forţe invizibile care sfidează explicaţiile ştiinţi­
fice curente. Acestea sunt atât de vaste încât mintea umană nu
le poate înţelege decât dacă se află într-o stare foarte abstractă.
Starea Teta ne permite să percepem aceste forţe inexplicabile
în toată măreţia lor, prin intermediul Creatorului a Tot-ceea-ce-
există. La rândul lor, planurile existenţei ne ajută să înţelegem
gloria Creatorului a Tot-ceea-ce-există.
Aşa cum spuneam în Terapia Teta, conceptul celor şapte
planuri ale existenţei mi-a fost prezentat de Legea Adevărului.
El ne ajută să înţelegem cum şi de ce operează lumea pe nivelul
fizic şi pe cele spirituale, şi în ce fel ne influenţează acest lucru
pe noi. Planurile au fost create pentru dezvoltarea umanităţii şi
cooperează în mod natural într-o „simfonie” a ordinii cosmice,
chiar dacă sistemul convingerilor noastre respinge uneori acest
concept. De multe ori, noi suntem seduşi de conceptul planu­
rilor cosmice, uitând să mai vedem imaginea de ansamblu.
Fiecare plan are propria sa energie particulară, care poate
fi descrisă ca o vibraţie, şi este descris de o condiţie, anumite
reguli, legi şi angajamente. Urmează o recapitulare pe scurt a
caracteristicilor celor şapte planuri. Vom insista apoi asupra fie­
căruia în parte în capitolele care vor urma.

177
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Primul plan

Primul plan existenţial este alcătuit din toate materiile


anorganice de pe Pământ, din toate elementele care alcătuiesc
Pământul în forma lui empirică şi din toţi atomii din tabelul
periodic înainte de face legături chimice cu carbonul. Cu alte
cuvinte, el include mineralele, cristalele, solul şi pietrele. De la
cel mai mic cristal şi până la cel mai mare munte de pe Pământ,
toate aparţin acestui plan.

Planul al doilea

Cel de-al doilea plan existenţial este alcătuit din materia


organică: vitamine, plante, copaci, zâne şi elementali. Structura
moleculară a acestui plan conţine primele structuri ale mole­
culei de carbon şi reprezintă o materie organică. Spre deose­
bire de minerale, care sunt materiale anorganice, vitaminele
sunt materiale organice. Ambele sunt esenţiale însă pentru ca
viaţa să poată apărea.

178
C e le şapte p la n u r i a l e e x is t e n ţ e i

Planul al treilea

Acesta este planul în care există animalele şi oamenii. în


parte, noi l-am creat pentru uzul nostru. Acesta este planul
în care ne putem lăsa provocaţi de emoţiile, dorinţele instinc­
tive şi pasiunile noastre, respectiv de realitatea corpului uman
într-o lume fizică. Acesta este planul formelor de viaţă bazate
pe proteine.

Planul al patrulea

Cel de-al patrulea plan al existenţei este regatul spiritelor,


în care ajung sufletele noastre după moartea corpului fizic şi
în care ne aşteaptă strămoşii noştri. Unii oameni numesc acest
plan „împărăţia spiritelor”.

Planul al cincilea

Acesta este ultimul plan dualist. Este divizat în sute de gra­


daţii. In cele inferioare sălăşluiesc entităţile negative, iar în cele
superioare îngerii, Consiliul celor 12 care călăuzeşte familiile
de suflete şi familiile de suflete propriu-zise, maeştrii şi părinţii
noştri cereşti.

Planul al şaselea

Acesta este planul Legilor, cum ar fi Legea Timpului, Legea


Magnetismului, Legea Gravitaţiei, Legea Luminii şi multe altele.
Aceste legi susţin întreaga urzeală a Universului.

Planul al şaptelea

Acesta este planul Creatorului a Tot-ceea-ce-există. La el


ne raportăm noi pentru vindecări instantanee, pentru inves­
tigaţii sau lecturi psihice şi pentru cele mai înalte manifestări
ale noastre. Este un loc al siguranţei şi al iubirii, în care totul
„există pur şi simplu”.

179
M etod a avansată de T e r a pie T eta

CONECTAREA CU PLANURILE
Eu cred că oamenii intuitivi încep să se conecteze cu ener­
giile celor şapte planuri pe măsură ce îşi dezvoltă capacităţile
psihice. Unul din beneficiile activării ADN-ului este faptul că
aceasta îi permite persoanei să se conecteze cu planurile exis­
tenţei şi să călătorească prin acestea. Fiecare spirală de ADN
din corpul nostru coordonează peste 100.000 de funcţii dife­
rite. De aceea, ar fi absurd să credem că noile spirale de ADN
trezite prin activarea ADN-ului ar fi conectate exclusiv cu anu­
mite lucruri, cum ar fi fericirea, iubirea şi alte emoţii. Fiecare
pereche nouă de cromozomi adaugă o nouă înţelegere a pla­
nurilor, dând astfel o semnificaţie nouă ideii de „conectare cu
Tot-ceea-ce-există”.
Fiecare plan îi conferă aspirantului spiritual o viziune
asupra divinului filtrată prin el. Eu cred că aşa au apărut reli­
giile. Diferiţi căutători spirituali au stabilit o conexiune cu
conştiinţa unui plan sau altul, iar sistemele de convingeri din
planul respectiv s-au proiectat asupra conştiinţei sale, fiind
transmise apoi în scris. Fiecare plan are propria sa frumuseţe şi
măreţie, propriile sale sisteme de convingeri, propriile puteri şi
propriile proprietăţi vindecătoare.
Noi suntem influenţaţi de toate planurile existenţei. Prin
orpul nostru, noi facem parte integrantă din regatul mineral,
rin cel vegetal şi din cel animal. Prin spiritul nostru, noi facem
îarte integrantă din lumile spirituale. în sfârşit, dat fiind că
.rebuie să ascultăm de legile universale, noi suntem conectaţi
astfel cu cel de-al şaselea plan.
Este oare posibil să ne îmbolnăvim din cauză că ne lipseşte
un anumit mineral? Da, dar cel mai adesea această carenţă se
manifestă din cauză că suntem incapabili să îl integrăm, din
cauza unui program emoţional. Putem rezolva noi acest pro­
gram emoţional dacă luăm suplimente cu mineralul care ne
lipseşte? Mai devreme sau mai târziu, da. Nu trebuie să uităm
însă că noi suntem conectaţi cu foarte multe lucruri, inclusiv
cu strămoşii noştri - care ne-au transmis ADN-ul lor. De aceea,
multe programe din cele pe care trebuie să le eliminăm ne-au
fost transmise genetic.

180
C ele şapte p l a n u r i a le e x is t e n ţ e i

CONCEPTUL DE DUMNEZEU

Unii au sugerat că oamenii au o predispoziţie genetică pentru


a crede în Dumnezeu - un fel de „genă a lui Dumnezeu”, dacă
vrei. Acest lucru nu pare deloc surprinzător, căci o astfel de
predispoziţie genetică ar avea beneficii considerabile pentru
supravieţuirea individului. Este vorba de beneficii subtile, dar
ce poate fi mai util în momentele dificile decât credinţa în Cre­
ator şi comunicarea cu Acesta? Prin această comunicare, noi ne
conectăm cu esenţa divină care există în interiorul nostru şi o
proiectăm în lumea fizică, îmbogăţindu-ne astfel viaţa.
De-a lungul istoriei, umanitatea l-a căutat dintotdeauna pe
Dumnezeu. Percepţia noastră legată de Dumnezeu se schimbă
în permanenţă şi este influenţată de numeroşi factori, de la
educaţia primită acasă la societate, religie şi ştiinţa modernă.
Conceptele ştiinţifice nu se împotrivesc neapărat celui de Dum­
nezeu, şi nici nu ar avea de ce. Ştiinţa nu a fost niciodată o
„revoltă” împotriva lui Dumnezeu sau a religiei. Ea reprezintă
un simplu instrument de observare a Universului pornind de
la faptele explicabile. Conceptul de Dumnezeu ar trebui consi­
derat o ştiinţă în sine: o observare a universului spiritual care
nu depinde întotdeauna de cauzalitatea fizică, ci mai degrabă
de esenţa invizibilă a gândurilor şi a convingerilor.
Există oameni care susţin că orice act de credinţă în Dum­
nezeu reprezintă o încercare de a explica moartea şi de a jus­
tifica speranţa într-o lume de dincolo. Una dintre cele mai
prevalente temeri pe care le întâlnesc în oameni este „teama
de a fi redus la nimic”. Eu cred că aceasta derivă dintr-o per­
spectivă superficială şi materialistă asupra Universului, lipsită
de orice imaginaţie şi iubire de sine. Eu nu cred că cineva ar
putea fi redus vreodată la „nimic”. Poate că te întrebi: „în acest
caz, unde ne ducem după ce murim?” Eu cred că atunci când
părăsim planul fizic, foarte mulţi dinte noi ajung într-o ordine
superioară a evoluţiei. Capacităţile acestor spirite ar fi perce­
pute ca fîind divine de către oamenii rămaşi în cel de-al treilea
plan al existenţei.
Mai cred că atunci când îi îmi conduc cursanţii în cel de-al
şaptelea plan, eu îi conduc în interiorul propriului lor creier

181
M etod a avansată de T e r a p ie T eta

prin intermediul neuronilor, aceşti purtători ai mesajelor. Cur­


sanţii se scufundă astfel în energia atomilor lor. Mintea lor rea­
lizează astfel că ei sunt conectaţi cu fiecare moleculă, cu fiecare
atom şi cu energia asociată cu particulele subatomice. Acesta
este primul pas al ascensiunii.
Această nouă conştiinţă interioară ne ajută să înţelegem
că nu trebuie să ne integrăm neapărat în incredibila compe­
tiţie care guvernează această lume fizică şi că bătălia dualităţii
a luat sfârşit. Masiva putere a Universului există în interiorul
nostru, aşteptându-ne să o descoperim prin puterea minţii
noastre focalizate. După recunoaşterea acestei puteri, ea poate
curge în exterior către macrocosmosul vieţii noastre de zi cu zi,
dilatându-se prin intermediul planurilor existenţiale până când
ajunge la nivelul celui de-al şaptelea plan al existenţei şi al Cre­
atorului a Tot-ceea-ce-există, alături de care începe să cocreeze.
Eu cred că în trecut am învăţat prin experimentarea unui
singur plan existenţial şi prin învăţarea mesajelor sale. Mesajul
celui de-al cincilea plan existenţial este iubirea necondiţio­
nată. Mai cred că mesajul celui de-al şaselea plan este adevărul
absolut, şi poate compasiunea. în sfârşit, cred că a sosit timpul
să devenim cocreatori a i vieţii noastre, în m od conştient şi
lucid.

PERCEPŢIA PLANURILOR

tercepţia planurilor depinde de nivelul dezvoltării noastre


pirituale sau de nivelul vibraţiei noastre. De aceea, fiecare
>ersoană percepe în mod diferit primele şase planuri. Spre
exemplu, doi oameni se pot conecta în acelaşi timp cu un
anumit înger din cel de-al cincilea plan al existenţei, dar ei
îl vor percepe diferit cu ochii minţii lor. Motivul pentru care
esenţa aceluiaşi înger este percepută diferit de diferiţi oameni
este că noi vibrăm pe frecvenţe diferite. Esenţa îngerului este
aceeaşi, dar noi suntem diferiţi. De aceea, nu putem vorbi de
percepţii corecte sau greşite ale oamenilor, ci doar de frecvenţe
diferite de percepţie.
Nu trebuie să uiţi că toate planurile au frecvenţele şi ener­
giile lor vindecătoare particulare. Secretul constă în a şti cum

182
C e le ş a p te p l a n u r i a le e x is t e n ţ e i

să foloseşti puterea lor inerentă fără a te lăsa consumat de


ea. Pentru a dobândi controlul asupra planurilor existenţiale,
energia kundalini trebuie trezită gradat (dar trebuie totuşi
trezită).
Cu cât pătrundem mai adânc în universul frecvenţei cere­
brale Teta controlate, cu atât mai natural ni se va părea să
accesăm planurile prin intermediul Creatorului a Tot-ceea-ce-
există din cel de-al şaptelea plan.

183
C a pit o lu l 9

A l ş a p t e l e a pla n

Cel de-al şaptelea plan reprezintă energia pură a creaţiei şi este


omniprezent. Este planul înţelepciunii pure, al energiei crea­
tive, al iubirii pure, planul în care se petrec vindecările instan­
tanee, manifestările creatoare şi adevărul cel mai înalt. Toate
celelalte planuri sunt create de el. Acest plan este sursa suba-
tomică a Tot-ceea-ce-există, nucleul atomului creaţiei. Susţine
electronii, protonii şi neutronii ce creează viaţa.
Vindecările, manifestările şi rezultatele instantanee devin
posibile prin intermediul Creatorului a Tot-ceea-ce-există.
Atunci când un proces de vindecare este inspirat de cel de-al
şaptelea plan, noi avem obligaţia de a respecta contractele şi
condiţiile care guvernează primele şase planuri ale existenţei.
Fiecare plan este divizat de un văl subţire care acţionează
ca un program la nivelul minţii subconştiente a fiecărui om de
pe această planetă. Atunci când ne înălţăm în cel de-al şaptelea
plan, noi învăţăm cum să înlăturăm aceste văluri, astfel încât
să realizăm că nu suntem separaţi, ci conectaţi cu toate pla­
nurile. Când mintea (pe nivelul ei subconştient) face acest salt
(nu doar prin simpla discutare despre el, ci prin trăirea lui efec­
tivă), planurile pot fi influenţate să creeze manifestări fizice şi
să vindece corpul fizic. Aceasta este prima dată în istoria umani­
tăţii în care planurile existenţei au fost deschise simultan.

ÎNŢELEGEREA CELUI DE-AL ŞAPTELEA PLAN


Pentru a înţelege plenar ce înseamnă cel de-al şaptelea plan,
trebuie să începi prin a realiza că primele şase planuri ale exis­
tenţei sunt simple iluzii create de locuitorii lor. Singurul adevăr

185
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

pur este cel de-al şaptelea plan şi Creatorul a Tot-ceea-ce-există


- spiritul divin care pune în mişcare, conectează şi uneşte tot
ceea ce există. Unii dintre cursanţii mei numesc această energie
„Sfântul Duh”, iar alţii o numesc „Sursa”. Eu îi spun „Tot-ceea-
ce-există” - energia pură a atomului şi a particulelor subato-
mice. Indiferent cum o numim, factorul decisiv care permite
accesarea acestei energii a iubirii pure este intenţia asociată cu
frecvenţa cerebrală Teta.
Energia celui de-al şaptelea plan te ajută să devii conştient
de toate deciziile tale, să nu mai pierzi timpul cu lucrurile
minore, cum ar fi dramele personale, haosul şi lucrurile alea­
torii. Pe acest nivel, transformările se produc fără autocritică,
iar convingerile pot fi schimbate instantaneu. Dacă vei dobândi
cunoaşterea acestui plan existenţial, vei dobândi cunoaşterea
întregii creaţii.

Trebuie să înţelegi că prin folosirea celui


de-al şaptelea pla n a l existenţei, capacitatea
de manifestare a voinţei tale creşte im ediat.
De aceea, este fo a rte im portant să eviţi cu orice
p re ţ gândurile negative, dacă nu doreşti
ca acestea să devină manifeste.

JLegămintele, angajamentele şi programele ne pot bloca accesul


la cel de-al şaptelea plan, şi implicit controlul celorlalte planuri.

Legămintele şi angajamentele care trebuie eliminate pentru a pute a utiliza


cel de-al şaptelea plan

Iată o serie de legăminte pe care marea majoritate a oamenilor


nu realizează că le-au făcut:

„Trebuie să mor pentru a mă putea conecta cu Dumnezeu.”


„Trebuie să sufăr pentru ca Dumnezeu să mă asculte.”
„Trebuie să mor pentru a-mi dovedi iubirea faţă de Dum­
nezeu sau pentru a-i face pe plac lui Dumnezeu.”
186
A l ş a p t e l e a pla n

„Trebuie să sufăr pentru a creşte din punct de vedere


spiritual.”
„Trebuie să mor, iar apoi să revin într-o altă viaţă pe
această planetă, pentru a putea creşte din punct de vedere
spiritual.”

Programe care ne blochează accesul la cel de-al şaptelea plan

Iată care sunt aceste programe:


„Mă tem să îmi asum puterea personală.”
Trebuie înlocuit cu: „înţeleg ce înseamnă să îmi asum
puterea personală” sau „Mă simt în siguranţă atunci când
îmi manifest puterea personală.”
„Trebuie să fiu singur pentru a mă putea apropia de
Dumnezeu.”
Trebuie înlocuit cu: „Pot să îi fiu loial lui Dumnezeu inclusiv
atunci când mă aflu în compania unei alte persoane” sau
„Pot iubi pe cineva fiind în acelaşi timp un vindecător.”
„Trebuie să îmi sacrific unul din simţuri [cum ar fi văzul sau
auzul] pentru a mă apropia de Dumnezeu.”
Trebuie înlocuit cu: „Rezonez perfect cu corpul, mintea şi
sufletul meu, şi dispun de toate simţurile fizice.”

VINDECAREA PE NIVELUL
CELUI DE-AL ŞAPTELEA PLAN
Procesul de vindecare are loc atunci când terapeutul se conec­
tează cu cel de-al şaptelea plan şi asistă la acest proces realizat
de energia Creatorului. Lucrurile sunt foarte simple.
Terapeuţii care operează pe acest plan pot realiza vindecăr
instantanee, dar numai în condiţiile în care respectă liberu
arbitru al clientului şi convingerile sale care pot bloca procesui
de vindecare. Nu este mai puţin adevărat că pe acest plan boala
se poate transforma într-o stare de sănătate perfectă. Spre
187
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

deosebire de celelalte planuri, în care terapeutul poate rămâne


epuizat din cauza vibraţiei planului, acest plan îl încarcă cu
iubire, simultan cu transformarea vibraţiei sale şi a clientului
său într-una perfectă.
Cu alte cuvinte, terapeuţii care folosesc această energie
sunt aduşi ei înşişi într-o stare de sănătate perfectă. în plus,
ei pot folosi toate planurile fără a fi legaţi de legămintele şi de
angajamentele care le caracterizează. Terapeuţii ajung să înţe­
leagă cum îşi pot controla gândurile şi cum pot experimenta
manifestări instantanee prin care să îşi elimine convingerile
limitatoare născute din teamă.
Unii vindecători se tem să folosească acest plan, ca să nu se
pună pe picior de egalitate cu Dumnezeu, dar Creatorul afirmă
că acesta este dreptul nostru prin naştere, căci noi facem parte
integrantă din Tot-ceea-ce-există şi nu suntem separaţi de
această Realitate Omniprezentă.

188
Ca pit o lu l IO

AL ŞASELEA PLAN

Cel de-al şaselea plan al existenţei a fost numit marele vid. Acesta
este planul Legilor care ne guvernează Universul, galaxia, sis­
temul solar, Pământul şi chiar pe noi înşine. Există Legi care
guvernează toate celelalte planuri. Diviziunea imaginară dintre
planuri se datorează acestor Legi, deşi realitatea este că planu­
rile coexistă împreună.
Legile au o esenţă spirituală şi o conştiinţă vie. De-a lungul
istoriei au existat oameni capabili să se conecteze cu ele, fapt
care a permis creşterea vibraţiei umanităţii în ansamblul ei.
Printre cei născuţi cu această capacitate s-au numărat Platon,
Aristotel, Leonardo da Vinci, Galileo, Newton, Tesla, Edison
şi Einstein. Spre exemplu, Tesla a revelat informaţii legate de
Legea Magnetismului şi Legea Electricităţii.

INVOCAREA LEGILOR
în zilele care au urmat primului meu contact cu Legile sub
forma feţelor uriaşe care au apărut în sufrageria mea, curi­
ozitatea mi-a fost stârnită, aşa că m-am decis să fac diferite
experimente cu ele. Când am vorbit pentru prima dată cu
o Lege m-am simţit speriată, căci nu ştiam ce era. Credeam
chiar că am înnebunit. Pentru a-mi dovedi că experienţa a fost
reală, m-am decis să o invoc din nou pentru a le-o prezents
prietenelor mele. Când Legea a apărut în faţa mea şi a celo!
două prietene ale mele, una dintre ele a leşinat, iar cealaltă a
văzut nişte sfere de lumină strălucitoare care se deplasau prin
cameră.
189
M etoda avansată de t e r a p ie T eta

Curiozitatea mea s-a amplificat şi mai mult. De aceea, m-am


decis să fac un experiment cu 17 persoane care mă ajutau în
mod voluntar să îmi construiesc o cameră nouă pe care intenţi­
onam să o transform în birou. Am început să discutăm cu toţii
spre fenomenele psihice şi am ajuns să vorbim astfel despre
Legi. Deşi majoritatea acestor oameni nu erau suficient de des­
chişi din punct de vedere spiritual, m-am decis să invoc totuşi
Legile, astfel încât ei să le poată experimenta.
Când am făcut acest lucru, Legile au apărut sub forma unor
sfere de lumină care pluteau prin cameră. Marea majoritate a
celor prezenţi au adormit instantaneu. Cei care au rămas treji
au văzut însă luminile, iar unul dintre ei şi-a propus să vor­
bească cu ele. Nu se simţea în largul lui în faţa acestor sfere
care săreau de colo-colo, dar fiind un adept al Legii Cauzei şi
Efectului, a invocat această lege, cerându-i să vină în planul
fizic.
Legea a intrat în corpul meu cu o forţă masivă. Am simţit
o apăsare incredibilă, ca şi cum aş fi fost strivită lent. Legea a
început să se folosească de corpul meu pentru a vorbi cu mem­
brii grupului care erau încă treji. Am asistat detaşată la întregul
proces şi la ceea ce se petrecea în jurul meu.
Pentru a testa Legea, cineva a întrebat-o: „Ce este emoţia?”
egea m-a silit să mă înec, ca să demonstreze ce este emoţia.
Dcmai mă învineţisem când Mark, unul din prietenii mei buni,
i-a sărit în ajutor. El i-a comandat Legii să iasă din corpul meu.
egea a ieşit într-adevăr, iar eu am început să respir din nou,
îspirând adânc aerul.
Receptarea acelei Legi în spaţiul meu personal aproape
că m-a ucis. Cu această ocazie, am înţeles că este permis să îţi
ridici conştiinţa în cel de-al şaselea plan şi să vorbeşti cu Legile
pentru a achiziţiona cunoaştere, dar că nu este recomandabil
să le „invoci” în acest plan. La urma urmelor, aceste energii sunt
colosale, căci pun în mişcare întregul Univers. Ele sunt incre­
dibil de puternice, iar corpul uman nu este echipat pentru a le
putea susţine. De aceea, nu invita niciodată aceste energii în
spaţiul tău personal. Discută întotdeauna cu aceste fiinţe prin
intermediul celui de-al şaptelea plan.

190
A L ŞASELEA PLAN

VINDECAREA DE PE NIVELUL
CELUI DE-L ŞASELEA PLAN
Ori de câte ori un vindecător foloseşte în scopuri terapeu­
tice tonalităţile sonore, culorile, numerele, magnetismul, geo­
metria sacră, reţeaua magnetică a Pământului, astrologia sau
numerologia, el se racordează la Legile din cel de-al şaselea
plan al existenţei. Cunoaşterea tonalităţilor vibratorii din acest
plan echilibrează perfect corpul şi poate schimba vibraţia ori­
cărui virus. Filozofia care stă la baza celui de-al şaselea plan
este „Dacă ceva este stricat, repară-1”.
Terapeuţii care folosesc cel de-al şaselea plan al existenţei
realizează că trăiesc în iluzie şi că ei sunt cei care creează
această iluzie. Ei sunt conştienţi că nu mai trebuie să se pedep­
sească pentru a progresa. Pe acest plan nu mai există bătălia
dintre bine şi rău, care este înlocuită cu adevărul pur.
Una dintre Legile cu care vei intra în contact dacă vei aplica
Terapia Teta este Legea Adevărului, care te va ajuta de-a lungul
întregii vieţi.
Pentru a activa această Lege, trebuie mai întâi să ajungi
în cel de-al şaptelea plan. Dacă doreşti să ancorezi energia
Legii pentru a te putea folosi de ea, trebuie să soliciţi numele
Legii. Acesta este tonalitatea sau vibraţia care activează Legea.
Aşteaptă apoi ca această energie, această vibraţie şi informaţiile
asociate cu ea să vină la tine.
Tot în cel de-al şaselea plan putem accesa Biblioteca înre­
gistrărilor, în care există toate informaţiile legate de viaţa unei
persoane. în acest scop, trebuie să susţinem o vibraţie Teta
Delta şi să vizualizăm intrarea noastră în Bibliotecă.

VORTEXURILE CELUI DE-AL ŞASELEA PLAN


Cu mulţi ani în urmă, când am început să îmi dau întâlnire cu
Guy, obişnuiam să conduc până la Roberts, în Idaho, pentru a-l
vizita. Zona Roberts are manifestări meteorologice foarte par­
ticulare, îndeosebi în timpul iernii. Atunci când soarele încăl­
zeşte aerul, vaporii de apă se ridică din râul Snake şi formează
o ceaţă atât de groasă încât uneori este imposibil să conduci în

191
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

siguranţă. Când temperatura scade brusc, ceaţa acoperă zonele


din apropierea râului. Pentru un medium, ceaţa reprezintă un
mediu ce facilitează vederea fenomenelor psihice.
întreaga zonă pare bântuită, lucru adevărat îndeosebi
pentru regiunea în care locuia Guy la acea vreme. Drumul
către casa lui era numit Aleea Stibal, după numele bunicului
său, primul om care s-a stabilit acolo. Legenda spune că la
intrarea în Aleea Stibal dinspre şoseaua Bassett a existat cândva
un cimitir nativ american. Oamenii din zonă povestesc că au
văzut spectre ale nativilor americani îmbrăcate în haine de
epocă plimbându-se prin acea parte a Aleii Stibal. Existau şi
alte apariţii ciudate, îndeosebi atunci când se forma ceaţa dea­
supra râului Snake. într-o seară, am văzut împreună cu Guy o
imagine curioasă.
Iată ce povesteşte Guy:

în ia m a anului 1997 tocm ai o cunoscusem p e Vianna


ş i în cepu serăm s ă ne dăm întâlnire. Locuiam în case
s e p a r a te ş i ne vizita m o r i d e câte o r i aveam posibilitatea.
Eu lucram la o fe rm ă , ia r Vianna fă c e a lectu ri psihice,
a ş a c ă era m a m ân doi f o a r te ocupaţi. D e aceea, ne
vizita m p e rând, ia r în se a ra în ca re s-a p ro d u s
fen o m en u l p e c a re d o resc s ă îl descriu a f o s t rândul
Viannei s ă m ă viziteze.

N o a p tea tâ rziu , ea a treb u it s ă p le c e a c a să la fiic a


e i Bobbi, ca re la a ce a vrem e era însărcinată. Eram
f o a r t e în drăgostiţi, ş i dorindu -m i s ă f i u c â t m ai mult
tim p îm p reu n ă cu ea, am condus-o la m aşină. Se lăsase
n o a p te a ş i s e fo r m a s e o c e a ţă gro a să . în tim p ce ne
în d re p ta m că tre m aşin a ei, am v ă z u t am ân doi dou ă
co lo a n e g r o a s e d e en ergie ca re se rid ica u în sp ira lă p â n ă
la o înălţim e d e 10 metrL A ră ta u ca d o u ă vâ rteju ri de
p r a f d e cu lo a re dlb-sidefîe, c a re se roteau len t Râzând,
V ianna a in tra t într-unul din ele ş i a în cepu t s ă îi im ite
m iş c a r e a cu braţele. D u p ă ce a ie ş it din el, mi-a ex p lica t

192
A L ŞASELEA PLAN

că erau vo rtex u ri —p o r ta lu r i ca re p erm ite a u


trecerea între dim ensiuni. Eram cu rio s s ă aflu
m ai multe d esp re ele, d a r Vianna nu m ai a vea
timp s ă îm i explice. S-a u rcat în m aşin ă ş i a p o r n it
la drum p rin c e a ţă că tre Idah o Falls.

M-a su nat cân d a ajuns a c a să ş i a începu t s ă îm i


p o vestea scă d e sp re vo rtexu ri. Un v o rte x e ste un câm p
de energie io n iza tă p o z itiv ă ş i n egativă ca re c r e e a z ă o
pu nte de legătu ră între dim ensiunile spaţio-tem porale.
E xistă multe tip u ri d iferite de v o r te x u r i Unele su n t
naturale, ia r altele su nt create p r in in term ediu l fo r m e lo r -
gând, ia r uneori ch ia r cu a ju to ru l ritualurilor.

Un vo rtex con feră p o sib ilita te a d e a o p e ra m a ri


schim bări, d a r energia lui nu e ste ben efică d ecâ t
d a că te s itu e zi într-un sp a ţiu d eja f o a r te fe r m
con tu rat De aceea, înainte d e a ex perim en ta un a stfel
de vortex, a sig u ră-te că e ş ti f o a r te bine cen tra t în sine.
în c a z contrar, v o rte x u l îţi va d isip a energia
în d irecţii diferite. în a c e st scop, p o ţ i p u r ta o am uletă
care ech ilib rea ză ş i p r o te je a z ă chakra-ele, d e p ild ă
din ca ro it sau din labradorit, p ie tr e d e sp re c a re se ştie
că aju tă la cen trarea în p la n u l ş i m enirea v ie ţii

Vortexurile e x is tă p retu tin d en i în ju r u l n ostru ş i fie c a r e


dintre noi re p re zin tă un a stfel d e vortex.

Sistem ul n ervos a l corpu lu i p o a te sim ţi ş i ch ia r


crea energii d e tip vortex. A cestea p o t am plifica ră u l sa u
binele din alte p erso a n e. Un te ra p e u t treb u ie s ă f i e un
vortex controlat p e n tru a p u te a sco a te la lum ină tip a re le
ce trebu ie elim inate în alte p erso a n e, d a r a c e s t lucru
p o a te f i d ificil atun ci cân d p r o p r ia s a p r e z e n ţă a m p lific ă
problem ele ce lo rla lţi D acă cineva a re un siste m d e
convingeri ex trem d e negativ, e s te f o a r t e im p o rta n t ca

193
Me to d a avansată de T e r a p ie T eta

in tra rea în sp a ţiu l său p e rso n a l s ă se fa c ă


p r in in term ediu l C reatorului a Tot-ceea-ce-există
din cel de-al şa p telea plan.

D a că un m edium intuitiv p ă tru n d e în sp a ţiu l persoan ei


p r in in term ediu l celui de-al treilea ochi, el îi va declanşa
a ce ste ia p ro g ra m ele negative. El va reacţion a în fa ţa
a cesto ra , p re su p u n â n d că sunt com une (clientului şi
p ra ctica n tu lu i), ş i va acţion a în sen su l rezo lvă rii şi
elim in ării lor. Spre exem plu, clientul a r p u te a avea
convingerea că nim ănui tiu-i p a s ă de el ş i că nu este o
p e r s o a n ă im portan tă. D acă p ra ctica n tu l nu s e size a ză
a ce st lucru, el îş i p o a te vedea d e treabă, d a r clientul s-ar
p u te a sim ţi ignorat. E ste im portan t ca tera p eu tu l s ă nu
rea cţio n eze în f a ţ a a ce ste i en ergii d e tip vo rtex p e care
clientul o c r e e a z ă d a to r ită p ro g ra m e lo r sale negative.

P en tru a ved ea energia d e tip v o rte x c re a tă d e program e,


treb u ie s ă co m a n zi s ă „ v e zi” sp a ţiu l p e r so a n e i direct
p e nivelul celui de-al treilea och i ş i s ă p r iv e ş ti energia
c a re se ro te şte ş i p u ls e a z ă în ju r u l persoan ei.
P ro cesu l e ste sim ila r v iz u a liză r ii a u re l

O energie p e rso n a la d e tip v o rte x n econtrolată p o a te


influenţa com portam en tu l p erso a n ei, d a r ş i a l celor
din ju r u l ei. în c a z u l unei p e rs o a n e intuitive, im pulsurile
electrice ale co rp u lu i (c a re su nt en ergii d e tip vo rtex )
g e n e r e a z ă o lum ină u ltra vio letă irid escen tă em isă de
siste m u l nervos, ca re in flu en ţează în d iferite m aniere
an sam blu l corp-m in te-su flet M an ifestările ex terio a re
a le a c e ste i lum ini su n t d e asem en ea diferite. D e pildă,
p e r s o a n a p o a te a tra g e albinele, p o a te defecta a paratele
electrice ş i p o a te a tra g e spiritele. Pentru a scă p a
d e a c e s te p ro blem e, ea trebu ie s ă îi com ande energiei
sa le s ă s e ech ilib reze ş i s ă le sp u n ă sp irite lo r
s ă s e re s o a rb ă în lum ina lui Dum nezeu.

194
Ca pit o l u l 1 1

A l c in c ilea pla n

Când mi-am început afacerea în anul 1998, munceam foarte


multe ore suplimentare. Câteodată începeam să mă simt uşor
melancolică văzând că sunt prinsă în biroul meu, unde trebuia
să ţin lecturi psihice până la ore târzii. într-o zi, în timpul unei
pauze rare, am privit pe fereastră şi m-am gândit la toate lucru­
rile pe care mi-ar fi plăcut să le fac şi la toate locurile îndepăr­
tate pe care mi-ar fi plăcut să le vizitez. între lecturile psihice
aveam o pauză de o oră la prânz. De aceea, m-am decis să călă­
toresc în acele locuri într-o manieră diferită - pe calea medi­
taţiei, astfel încât să mai uit de presiunea la care eram supusă.
în acest scop, am rugat-o pe prietena mea Chrissie să for­
meze o reţea de cristale în jurul meu. O astfel de reţea per­
mite călătoria în alte locuri şi epoci în planul conştiinţei. In
acest scop, m-am aşezat pe masa de masaj, iar Chrissie a format
reţeaua de cristale în jurul meu, după care şi-a plasat mâinile
pe capul meu şi m-a călăuzit cu vocea ei calmă şi blândă prin
cosmos, în alte spaţii şi timpuri.
M-am trezit dintr-odată în mijlocul unei viziuni plenare,
atât de detaliată încât mi se părea că mă aflu acolo în trup. Mi
se părea că mă aflu într-o cameră de tribunal cu bănci din lemn
închis la culoare, frumos şlefuit. în cameră se aflau oameni
magnifici de ambele sexe care păreau să emane lumină. Unul
dintre ei mi-a spus:
- Ai întârziat. Vino şi ocupă-ţi locul în faţă.
- O, i-am răspuns. îmi pare rău. Mă aflam în corpul meu
terestru. Nu ştiam că este vremea pentru proces.
Eram uimită eu însămi de răspunsul meu, dar întregul sce­
nariu mi se părea neverosimil de familiar. Ştiam că mai fusesem

195
M etoda avansată de T e r a pie T eta

acolo şi că mai văzusem aceste fiinţe într-o altă epocă. încă şi mai
bizar era faptul că am ştiut instantaneu de ce mă aflam acolo.
Una dintre fiinţe m-a escortat către centrul sălii de jude­
cată, unde se afla locul avocatului apărării. în dreapta mea se
afla un bărbat înalt îmbrăcat cu o mantie cenuşie şi cu părul
alb, lung. Ochii au început să îi strălucească atunci când mi-au
întâlnit privirea. Ştiam că era zeul Odin, vechiul meu adversar.
Mi-a zâmbit, iar când mi-a vorbit, a făcut-o cu o voce extrem de
plăcută, care a pătruns în mine la fel ca o melodie minunat de
frumoasă pe care o auzi pentru prima oară.
- Deci, mi-a spus el, văd că ai ajuns încă o dată avocata
umanităţii! O vreme am crezut că nu o să mai apari. Chiar nu ai
de gând să renunţi niciodată la a-i salva pe aceşti oameni?
Nu am căzut în capcana magnetismului vocii sale şi a tona­
lităţii care încerca să mă tămâieze.
- Trucurile tale magice nu au niciun efect asupra mea,
Odin, i-am spus. Ştii foarte bine că voi continua să lupt pentru
oameni, aşa cum am făcut-o întotdeauna!
Dialogul era bine intenţionat, căci în realitate eu şi Odin
nu eram inamici, cel puţin nu la modul general. Pur şi simplu
aveam o diferenţă de opinii referitoare la rasa umană... Aceste
'iinţe erau cele care supervizau rasa oamenilor... La acest
roces, ele urmau să decidă dacă merita să susţină în conti-
lare civilizaţia umană sau dacă aceasta trebuia distrusă,
*mând ca sufletele să fie apoi direcţionate către alte locuri
n Univers. O parte din membrii juriului înclinau către distru­
gere şi reînnoire, iar alţii erau - la fel ca şi mine - avocaţii con­
tinuării civilizaţiei umane prin susţinerea ei şi prin trimiterea
de învăţători pe Pământ.
Judecătorul a cerut linişte cu ciocănelul său şi a decretat:
- Şedinţa de judecată a început! Vom asculta argumen­
tele venerabilului zeu Odin [Odin şi-a înclinat capul la
a u zu l acestu i compliment], care susţine necesitatea distru­
gerii rasei umane în forma ei actuală şi reconstrucţia ei de la
zero, răspândind ultimele rămăşiţe ale umanităţii pe diferite
stele pentru a o lua de la început şi pentru a fi purificate de
orice sămânţă a răului, viciului şi degradării. Avocata care sus­
ţine prezervarea umanităţii este - ca întotdeauna - venerata
196
A L C INCILEA PLAN

reprezentantă a Zeiţei, care va argumenta împotriva distru­


gerii rasei umane.
Mi-am înclinat la rândul meu capul şi am spus:
- Ca de obicei, este o plăcere, onorată instanţă.
- Vom asculta mai întâi argumentele în favoarea distru­
gerii umanităţii, pe care ni le va prezenta zeul Odin. Vă rog să
începeţi.
Odin a zâmbit şi a început să vorbească, cu vocea sa sedu­
cătoare şi atât de convingătoare. Odin şi-a ridicat braţele, ară­
tând către audienţă.
- Onorată instanţă, stimaţi maeştri înălţaţi la cer şi îngeri
din lumea cea mai înaltă! Ne-am adunat din nou aici pentru a
judeca meritele rasei umane. După părerea mea, distrugerea
acesteia este singura cale pe care o putem urma. Pentru a vă
convinge, nu trebuie să fac altceva decât să vă atrag atenţia
asupra istoriei sale de la origini şi până în prezent.
Un vortex s-a deschis în centrul sălii de judecată, iar istoria
umanităţii a început să se desfăşoare în mijlocul unei holo­
grame tridimensionale.
- Priviţi-i! De când a început civilizaţia agricolă pe pământ,
am asistat la nenumărate războaie. Setea de înavuţire, de putere
şi dorinţa de a pune mâna pe resursele Pământului au fost
dintotdeauna insaţiabile. într-o perioadă extrem de scurtă de
10.000 de ani, oamenii au secătuit pământul care îi hrăneşte.
Priviţi războaiele pe care le-au declanşat din lăcomie şi din
dorinţa vană de a fi adulaţi. Au distrus fără minte întregi eco­
sisteme şi mii de specii! Au redus alte specii la sclavie pentru
a le mânca şi pentru a le folosi ca vite de povară. De fapt, şi-au
redus chiar semenii la acelaşi statut de sclavie! Priviţi, venerate
fiinţe celeste, cum le-au permis câtorva dintre ei să fie regi şi
regine pentru că erau prea leneşi să se guverneze singuri. Pri
viţi cum au decăzut aceşti primi oameni, uitând de inocenţa loi
primordială şi creând epoca metalelor pentru a controla focul.
Aceasta a fost epoca în care lucrurile au scăpat de sub control.
Pe măsură ce puterea lor creştea, iar tehnologia începea să se
dezvolte, ea le-a otrăvit minţile, făcându-i să îşi dorească să
domine întregul mediu înconjurător şi să supună toate creatu­
rile vii de pe Pământ voinţei umanităţii.
197
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

Dar vai, au urmat lucruri şi mai rele, şi păcate încă şi mai


subtile. Fiecare dintre noi ştim că misiunea noastră în cali­
tate de fiinţe celeste este să coborâm când şi când cunoaşterea
sacră pe Pământ, trimiţând oameni cu o inspiraţie divină care
să creeze noi filozofii şi religii, ritualuri şi simbolistici care să
îmbogăţească şi să stimuleze inimile acestor creaturi demne
de milă. Fiecare dintre noi ştim cum am fost răsplătiţi pentru
eforturile noastre. Numiţi măcar o singură filozofie, o singură
religie sau o singură tradiţie magică care să îşi fi păstrat puri­
tatea primordială! Numiţi-mi una singură!
Privirea de foc a lui Odin şi vocea sa magică au scanat audi­
enţa ca o undă de şoc.
- De-a lungul întregii perioade de timp în care am fost un
emisar al acestei curţi nu am văzut nici măcar un singur caz în
întreaga istorie a umanităţii în care cunoaşterea sacră să nu fi
fost distorsionată, modificată şi folosită greşit până la distru­
gerea completă a oricărei asemănări cu cunoaşterea originală
care le-a fost transmisă oamenilor. Vă provoc să îmi spuneţi
măcar un singur caz în care puritatea şi inocenţa primordială
să nu se fi pierdut! O, şi să nu uităm de ultimii 4.000 de ani, cu
oate măcelurile lor în care oameni nevinovaţi au fost sacrificaţi
e ambele părţi ale facţiunilor implicate în războaie...! Trebuie
i recunosc, războiul mi-a servit mie însumi cândva, când am
utut reduce cu ajutorul lui numărul membrilor acestei specii
periculoase şi violente. Dar aşa cum putem vedea, nici chiar răz­
boiul nu mai poate face faţă creşterii astei rase, ai cărei membri
au ajuns de ordinul miliardelor. Oare mai trebuie să menţionez
toate crimele, incesturile, violurile, abuzarea copiilor, folosirea
drogurilor şi a alcoolului, sau corupţia? Mai trebuie să menţi­
onez înfometarea şi genocidele? Doreşte într-adevăr curtea să
continui? Eu cred că mi-am demonstrat punctul de vedere, care
susţine distrugerea şi dispersarea umanităţii pentru a o lua de
la zero, nepătată de tot răul care persistă la ora actuală în ini­
mile oamenilor.
După care Odin s-a întors către mine, mi-a adresat un
zâmbet plin de căldură şi mi-a spus:
- E rândul tău. -
Holograma a dispărut.
198
A L C INCILEA PLAN

Judecătorul a spus:
- Vom asculta în continuare argumentele reprezentantei
Zeiţei-mamă.
Am simţit cum în interiorul meu se acumulează o putere.
Mi-am ridicat braţele deasupra capului ca şi cum aş fi susţinut
ceva. Din palmele mele a început să iasă o lumină. Aceasta a
crescut în intensitate până când i-a orbit cu strălucirea ei pe
toţi cei din încăpere. în mijlocul ei a apărut un copilaş minunat
de frumos, din care emana o luminiscenţă sidefie. M-am trezit
că vorbesc cu o voce puternică, ce reverbera în întreaga sală de
judecată.
- Şi ce îmi puteţi spune despre acesta?
Am întors copilul astfel încât să îl poată vedea toată lumea,
rotindu-1 cu o mişcare circulară şi fixându-i pe toţi cei prezenţi
cu privirea mea.
- Ceea ce ţin în mâinile mele este însăşi esenţa inocenţei!
Copilaşul a început să râdă cu o voce care amintea de nişte
clopoţei. Râsul lui a invadat întreaga sală, atingând inimile
tuturor celor prezenţi.
- Priviţi, m-am adresat adunării. Este atât de perfect şi de
pur! Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să apărăm umani­
tatea cu fiecare rugăciune a noastră!
Multă vreme în sala de judecată nu s-a mai auzit decât
tăcerea, până când judecătorul a dat o nouă lovitură de ciocan.
- Caz încheiat! Umanitatea va continua să trăiască la fel ca
până acum. Linia voastră temporală va continua să existe. Veţi
continua conform planului.
în acel moment mi-am dat seama că eram unul din nume­
roşii apărători ai umanităţii şi reprezentanta a milioane de
dorinţe pozitive de a salva lumea. Eu cred că aceasta este
dorinţa sinceră a tuturor vindecătorilor care îşi asumă
responsabilitate.
Am fost condusă apoi din sala de judecată în trecut,
epoca în care a început totul şi în care noi, cei din al cincilea
plan al existenţei, ne-am asumat responsabilitatea de a veghea
asupra copiilor noştri, rasa umană...

199
Me to d a avan sată de T e r a p ie T eta

COPIII MAEŞTRILOR
Pentru a explica cine suntem noi, de ce ne aflăm pe această
planetă şi ce conexiuni avem cu celelalte planuri ale existenţei,
doresc să încep cu o prezentare simplă.
Spiritele noastre au fost create ca esenţe energetice în cel
de-al cincilea plan, ca şi copii ai maeştrilor. Un maestru din cel
de-al cincilea plan este o fiinţă iluminată care a învăţat să mani­
puleze timpul, materia şi particulele subatomice. Atunci când
ne naştem ca şi copii în cel de-al cincilea plan, noi avem mari
capacităţi creative, dar la fel ca toţi copiii, trebuie să ne cul­
tivăm discernământul pentru folosirea corectă a acestor puteri.
De aceea, în calitatea noastră de copii ai energiei pure, noi
suntem trimişi într-o călătorie colosală de-a lungul timpului şi
spaţiului. Părăsim astfel cel de-al cincilea plan şi ajungem în
planul al patrulea - în lumea spiritelor. Aici suntem învăţaţi
cu iubire şi ni se dau diferite sarcini, în funcţie de capacităţile
noastre.
Mai întâi suntem trimişi în primul plan, pentru a-1 înţe­
lege complet, pentru a învăţa structura moleculară a regatului
mineral şi cărămizile materiei anorganice. După asimilarea
cestei cunoaşteri, ne întoarcem în cel de-al patrulea plan
‘ntru a raporta ce am învăţat. Toate lucrurile pe care le-am
văţat sunt înregistrate. Suntem trimişi apoi în cel de-al doilea
an, în regatul vegetal, pentru a-1 studia. Ne întoarcem apoi
n nou în cel de-al patrulea plan, pentru a raporta noile expe­
rienţe acumulate. Nu este exclus ca zânele pe care le percep
unii oameni să fie astfel de spirite tinere.
După ce am dobândit controlul asupra primelor două pla­
nuri, suntem trimişi în cel de-al treilea plan, unde învăţăm ce
înseamnă să te naşti şi să trăieşti într-un corp fizic din carne
şi oase. In acest corp muritor noi învăţăm să luăm decizii şi să
creăm ţinând cont de dificultăţile planului fizic.
în planul fizic noi învăţăm să ne transcendem corpul şi
să ne controlăm gândurile. Tot aici ni se oferă oportunitatea
de a înţelege că suntem una cu Tot-ceea-ce-există. învăţăm să
creăm din perspectiva Totalităţii, prin proiectarea gândurilor
noastre asupra planului fizic şi asumarea statutului nostru de

200
A l C INCILEA PL A N

cocreatori. Descartes a spus: „Gândesc, deci exist.” Eu aş spune:


„Gândesc, deci fac parte integrantă din Tot-ceea-ce-există” sau
„Sunt, deci gândesc”.
Cel de-al treilea plan al existenţei este inclusiv locul în care
putem transcende programele disfuncţionale. Acesta este unul
din motivele pentru care venim aici.
Unul din cele mai bune motive pentru a elimina aceste
programe este tocmai faptul că noi am fost cei care le-am
manifestat. Spre exemplu, ori de câte ori credem sincer într-o
anumită realitate, noi o atragem către noi, căci subconştientul
nostru este ghidat de gândurile noastre cele mai prevalente.
Aceste gânduri sunt proiectate în lumea exterioară, iar aceasta
ne tratează în mod corespunzător. De pildă, cineva ar putea
veni în această încarnare cu convingerea că: „Sunt puternic,
deci voi lua asupra mea pedeapsa voastră.” Prin urmare, el îşi
va asuma toată viaţa pedeapsa celor din jurul lui.
Drama este că noi ne simţim foarte confortabil cu con­
vingerea că aceste disfuncţii sunt normale. Multe convingeri
autodistructive sunt ca lupii în piele de oaie - ele se ascund
vederii.
Ciclul învăţării continuă până la controlul perfect al celui
de-al treilea plan. în acest moment, ni se oferă posibilitatea de
a ne întoarce în planul al cincilea. Orice om care s-a înălţat în
planul al cincilea poate face lucruri absolut uimitoare, căci el a
înţeles că esenţa sa spirituală nu este separată de cea a Creato­
rului. El a învăţat cum să îşi regenereze corpul fizic, cel mental,
cel emoţional şi cel spiritual.
După încheierea procesului de învăţare, noi ne putem
ocupa locul în rândul părinţilor noştri spirituali, ca maeştri
în cadrul celui de-al cincilea plan, capabili să creeze în mod
controlat şi cu discernământ. Chiar şi părinţii noştri spiritual»
îşi continuă evoluţia, învăţând cum să utilizeze şi cum să con
troleze cel de-al şaptelea plan, până când ajung pe nivelul ce
mai înalt al progresului şi devin parte integrantă din cel de-al
şaselea plan.
Al treilea plan existenţial a fost creat în mod special pentru
ca părinţii să îşi poată privi copiii progresând. Până recent lor
nu le era permis să intervină. La ora actuală maeştrii înălţaţi
201
M etoda avansată de T e r a pie T eta

coboară în planul al treilea pentru a-şi ajuta copiii să salveze


umanitatea.
Astfel, un maestru înălţat coboară pe Pământ şi se naşte
ca un copil. Prin însăşi natura sa, orice copil aflat în pântecul
mamei sale are o inocenţă şi o puritate fantastice, întrucât este
foarte aproape de Creator. Numai această puritate îi poate per­
mite unui maestru să locuiască într-un corp fizic o perioadă
lungă de timp. Printr-un act de abandonare de sine, maestrul îşi
condensează energia imensă şi îşi coboară frecvenţa de vibraţie
astfel încât să poată locui în embrionul uman. Pe măsură ce
copilul creşte şi se transformă într-un adult, maestrul îşi ridică
încetul cu încetul frecvenţa de vibraţie, revelându-şi adevărata
natură. El realizează astfel o punte de legătură între planul al
treilea şi al cincilea.
Unele fiinţe din planul al cincilea au o energie atât de mag­
nifică încât au nevoie de mai multe corpuri umane pentru a
le circumscrie. De aceea, ele se manifestă simultan prin mai
multe fiinţe umane.
Asumarea unui corp uman nu este lipsită de pericole,
căci de îndată ce maestrul devine un copil născut pe Pământ,
amintirile sale din încarnarea anterioară pot fi uneori şterse.
Marea majoritate a maeştrilor care coboară cu o misiune pe
icest Pământ nu îşi amintesc imediat c nc sunt. Pe măsură ce
resc, ei intuiesc că sunt mult mai mult decât par, dar trebuie să
că eforturi mari pentru a-şi aminti cine sunt în realitate. Eu îi
îumesc pe aceşti oameni Copii-Curcubeu.
La un moment dat, ei îşi amintesc inevitabil cu ce misiune
au venit pe Pământ :

1. Aceea de a reînvăţa să folosească cel de-al şaptelea plan şi


de a-şi elimina limitările, predându-le apoi şi altora acest
proces.
2. Aceea de a-şi învăţa adepţii cum să îşi disciplineze
gândurile şi cum să se racordeze la Tot-ceea-ce-există.

Când memoria maestrului începe să revină, primul lucru pe care


?! realizează el este că nu aparţine acestui plan. El începe să simtă
lucruri ciudate, precum: „Nu aparţin acestei familii; cândva, îmi
202
A l c in c il e a pla n

voi regăsi adevărata familie” sau „Mă aflu pe o planetă inadec­


vată”. Maeştrii încarnaţi tânjesc după familia lor de suflet. Prin
urmare, ei încep să caute încarnările acestor fiinţe spirituale în
formă umană. Adeseori, ei recunosc în oamenii pe care îi întâl­
nesc membri ai familiei lor spirituale, care au la rândul lor anu­
mite misiuni asumate. Recunoaşterea acestei familii are efecte
puternice, iar ei îşi aduc aminte că au făcut cândva parte dintr-o
familie spirituală cu un nivel înalt de vibraţie.
în unele cazuri aceste sentimente şi aceste amintiri deter­
mină doi oameni să se căsătorească. Ei se simt însă mai degrabă
ca un frate căsătorit cu sora lui. Există o diferenţă între membrii
unei familii spirituale şi sufletele pereche. Membrii familiilor
spirituale sunt atraşi împreună pentru a săvârşi lucrarea Crea­
torului. Ei coboară pe Pământ pentru a-şi regăsi aici familia spi­
rituală în planul fizic. Pe de altă parte, sufletele pereche au fost
îndrăgostite unul de celălalt din timpuri imemoriale şi în dife­
rite planuri existenţiale.
Terapia Teta adună laolaltă familiile de suflete pentru a
săvârşi lucrarea Creatorului. Scopul ei este să reunifice aceste
suflete.
Acelaşi scenariu al planurilor manifestate în această lume
poate fi regăsit pretutindeni în galaxie, în cadrul altor civili­
zaţii, în care există alţi membri ai familiei noastre spirituale.
Pe măsură ce vom deveni din ce în ce mai conştienţi de
noi înşine şi de mediul nostru înconjurător în acest plan fizic,
iluzia acestui plan va dispărea. Asta nu înseamnă însă că noi
creăm această lume ca pe o hologramă cu care să ne jucăm.
La nivelul sufletului nostru, noi cunoaştem această iluzie şi
suntem împreună, chiar dacă în plan fizic suntem separaţi de
sistemele noastre de convingeri. Una din principalele lecţii pe
care trebuie să le învăţăm în această lume este cea a respectului
de sine şi faţă de semenii noştri.

VINDECAREA PE NIVELUL
CELUI DE-AL CINCILEA PLAN
Acesta este planul existenţial la care se racordează oamenii care
fac transmisii psihice prin comunicarea cu îngerii şi cu profeţii,
203
M etoda avansată de T e r a pie T eta

precum şi cei care realizează operaţii chirurgicale psihice. Vin­


decătorii care se folosesc de această energie trebuie să respecte
„regulile” celui de-al cincilea plan şi de multe ori vindecă cu
preţul sacrificării unei părţi din energia lor personală.
Pe nivelele inferioare ale acestui plan rezidă încă egoul. De
aceea, pentru a putea folosi acest plan trebuie eliminate mai
întâi de toate programele de gen: „Trebuie să fiu pedepsit”, „Este
un gest egoist să mă vindec singur” şi „Trebuie să lupt tot timpul
cu răul”. (Mai multe astfel de programe sunt oferite în Terapia
Teta). Spre exemplu, dacă ai programul „Trebuie să mă lupt cu
răul”, este posibil să atragi energii malefice pentru a te lupta cu
ele. Programul trebuie înlocuit cu „Sunt protejat de rău”. De
bună seamă, asta nu înseamnă că în lume nu va mai exista nicio
energie malefică, ci doar că nu vei mai atrage către tine astfel de
energii. Alte programe care merită să fie inserate sunt:

„Sunt întotdeauna în siguranţă.”


„Ştiu ce înseamnă să fiu în siguranţă.”
„Ştiu cum să trăiesc fără mânie.”
„Ştiu cum să trăiesc cu credinţă.”
„Cunosc definiţia Creatorului referitoare la credinţă.”
„Ştiu cum să trăiesc fără teamă.”

De asemenea, asigură-te că nu ţi-ai luat cândva angajamentul


de a fi singur pentru a fi vindecător sau de a-ţi ceda unul din
simţurile fizice ca să dobândeşti putere, ori că nu ai făcut alte
legăminte, în alte epoci şi locuri (vezi Terapia Teta pentru lista
completă). Unii oameni au convingerea că nu au dreptul de a
se apăra sau de a se proteja singuri, ori că trebuie să le permită
altora să îi controleze. Astfel de programe trebuie extrase şi
înlocuite.
Aşa cum am explicat în Terapia Teta, atunci când un vinde­
cător încearcă să se racordeze la cel de-al cincilea plan, el tre­
buie să îşi transceandă mai întâi hotarele celui de-al treilea plan,
respectiv programele de gen: „Sunt muritor” sau „Am limitări”.
Este important să ne aducem aminte că astfel de programe
204
A l c in c il e a p la n

ne-au fost instalate numai cu scopul de a le transcende şi de a


ne întoarce astfel în cel de-al cincilea plan.
Dacă lucrezi cu conştiinţa celui de-al cincilea plan, nu uita
că egoul tău ar putea interfera cu judecata ta critică, făcându-te
să nu iei în calcul posibilitatea de a te înşela sau necesitatea de
a lucra cu tine însuţi. De aceea, fii permanent în gardă.
Spiritele din cel de-al cincilea plan pot acţiona ca mediatori
între oameni şi Creatorul a Tot-ceea-ce-există, dar nu trebuie
să uiţi că ele pot interveni în mesajele transmise de Acesta prin
propriile lor opinii, care pot induce o stare de confuzie. Poţi
învăţa foarte multe lucruri din acest plan, dar nu trebuie să cazi
în capcana bătăliei dinte bine şi rău sau în cea a opiniilor altor
fiinţe din acest plan.
Fiecare plan îşi are propria variantă a adevărului, dar ade­
vărul suprem nu poate fi cunoscut decât la nivelul celui de-al
şaptelea plan. De aceea, dacă primeşti informaţii de la un spirit
din cel de-al cincilea plan, cel mai bine este să te înalţi la nivelul
celui de-al şaptelea plan pentru a le verifica aici în faţa Creato­
rului a Tot-ceea-ce-există. în cel de-al şaptelea plan, toate infor­
maţiile le stau la dispoziţie tuturor celor care le solicită, iar
Creatorul te va ajuta întotdeauna.

ATACURI PSIHICE Şl ALTE INFLUENŢE NEGATIVE

Ai simţit vreodată că eşti atacat la nivel psihic? Ei bine, ce-ai zice


dacă ai fi invulnerabil în faţa acestor atacuri şi influenţe ale spi­
ritelor, formelor-gând negative şi energiilor malefice?
Oamenii care fac multe vindecări şi care lucrează în planul
psihic pot fi afectaţi de aceste influenţe. Atât terapeutul cât şi
clientul său se pot racorda exclusiv la un plan existenţial, folo­
sind energia acestuia pentru vindecare. Unul din planurile pe
care le folosesc foarte mult vindecătorii este cel de-al cincilea
plan, care corespunde unui conflict permanent între bine şi
rău. Acest conflict are o legătură directă cu cel de-al treilea
plan, care reprezintă scena acestei bătălii subtile. Dacă doreşti,
tu poţi transcende însă acest conflict, racordându-te la un plan
al existenţei pure şi al iubirii necondiţionate, în care te poţi
simţi protejat, puternic, sănătos şi în centrul întregii realităţi.
205
M etoda ava n sată de T e r a pie T eta

în acest plan mânia altei persoane nu te-ar putea afecta, căci


ţi-ai da intuitiv seama care este sursa acesteia şi ai putea-o
difuza prin înţelegerea ta. Aşa cum bănuieşti deja, acest plan
este cel de-al şaptelea.

PROTECŢIA Şl CĂLĂUZIREA ÎNGERILOR


Ca exerciţiu de folosire a energiei celui de-al cincilea plan exis­
tenţial, poţi trimite un înger să protejeze şi să călăuzească o altă
persoană. Dacă vei opera din cel de-al şaptelea plan, îngerul va
proteja persoana respectivă fără a se implica în drama bătăliei
dintre bine şi rău.

PROCESUL DE TRIMITERE A UNUI ÎNGER PĂZITOR

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează că te scufunzi în centrul Ma-


mei-Pământ, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-există.
2. Vizualizează că ridici energia din centrul Pământului prin tălpi şi prin
corp, activându-ţi astfel toate chakra-e\e. Ridică energia până la ni­
velul chakra-e\ coronare şi las-o să se reverse aici, sub forma unei
sfere frumoase de lumină, asupra întregului Univers.
Transcende Universul, treci de luminile albe, de cea întunecată, de lu­
mina albă, de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile, până
când ajungi într-o substanţă alb-sidefîe cu irizaţii, iar apoi treci de
aceasta şi pătrunde în cel de-al şaptelea plan.
4. Scufundă-te aici în iubirea necondiţionată şi transmite-i Creatorului a
Tot-ceea-ce-există comanda ta: „Creatorule, comanda este ca un
înger păzitor să protejeze această persoană. îţi mulţumesc. Aşa să
fie. Aşa să fie. Aşa să fie. ”
5. Asistă la intrarea îngerului păzitor în spaţiul personal al persoanei
pentru a o proteja.
206
A l c in c il e a pla n

6. Imaginează-ţi că te purifici într-un curent de lumină, apoi retrage-ţi


energia în spaţiul personal şi trimite-ţi din nou conştiinţa în centrul
Pământului. Extrage energia telurică şi ridic-o prin corp, trecând
prin toate chakra-e\e, până la cea coronară.
7. Fă o pasă energetică.

207
Ca pit o lu l 12

A l pa tr u lea pla n

Când am început să practic lecturile şi investigaţiile psihice


într-o manieră profesionistă, am început să am vise vizionare,
atât în starea de somn cât şi în cea de veghe, cu o intensitate
din ce în ce mai mare. Privind retrospectiv, înclin să cred că a
fost vorba de vise care m-au iniţiat în planurile existenţei. Fie­
care nouă viziune m-a condus la explorarea acestor planuri,
astfel încât să înţeleg din ce în ce mai bine nuanţele asociate
cu ele. Multe dintre ele s-au petrecut când eram în apropierea
unei ape. Intr-adevăr, apa conduce foarte bine energia elec­
trică. Ori de câte ori mă aflu într-o cadă cu apă caldă şi mă
relaxez după o zi grea în care am făcut numeroase lecturi psi­
hice, în faţa mea se deschide un portal vizionar.
Una dintre cele mai intense experienţe vizionare de acest
fel m-a ajutat să învăţ o lecţie extrem de importantă. Prima
parte s-a produs în timpul unui vis, în timp ce dormeam.
In timp ce visam, m-am trezit în mijlocul unor munţi deşer-
tici, la fel ca cei din Arizona. Era noapte şi eu stăteam lângă un
foc de tabără care lumina cu putere întunericul. Viziunea era
atât de reală încât puteam simţi căldura focului pe pielea mea
în timp ce vântul aţâţa flăcările.
Lângă mine se afla un nativ american. Puterea care emana
din el mi-a făcut dinţii să îmi clănţăne. Bărbatul arăta foarte
ciudat. Avea părul împletit şi prins cu pene care atârnau în
toate direcţiile, strâns într-un mic coc. Faţa îi era vopsită pe o
parte în alb şi pe cealaltă în negru. S-a uitat imobil la mine o
vreme, după care s-a ridicat subit şi a început să cânte şi să dan­
seze în jurul focului. în timp ce dansa, scotea sunete animalic<

209
M etod a avansată de T e r a pie T eta

stranii. II priveam transfigurată, incapabilă să mă mişc, capti­


vată de dansul lui primordial.
A început să îmi vorbească apoi într-o limbă nativ-ameri-
cană străveche. Cum-necum, am reuşit să îl înţeleg.
Mi-a spus:
- Dacă doreşti astăzi puterea de a-ţi schimba form a, ţi-o
pot transmite. Dar trebuie să respecţi anumite reguli.
Fără să mai aştepte răspunsul meu, a scos o secure din
obsidian de la brâu şi s-a îndreptat către mine cu ea. Mai repede
ca gândul, a rotit securea pe deasupra capului. Se mişca atât de
rapid încât nu am apucat decât să încep să mă ridic din locul în
care mă aflam când securea m-a lovit. Am simţit cum pătrunde
adânc în mine, tăindu-mă în două din creştetul capului şi
până la piept. Din această rană deschisă a ieşit un vultur auriu
superb. Era ca şi cum aş fi ieşit dintr-un ou.
Astfel transformată în vultur, mi-am întins aripile ca să îmi
iau zborul şi să scap. Dar înainte să mă pot ridica în aer, nativul
american a strigat la mine:
- Uite!
A lovit apoi cu securea sa pieptul vulturului. Din rana des-
hisă a ieşit o pumă. în această formă, mi-am scos ghearele şi
n mârâit la omul din faţa mea. Acesta a strigat din nou:
I - Uite!
După care m-a lovit din nou cu securea. Nu am putut decât

I a asist neputincioasă la despicarea pieptului pumei care deve­


nisem. Din această rană deschisă a ieşit un şoim care a zburat
în aer. Nici aici nu am avut însă scăpare, căci bărbatul a strigat
din nou la mine:
- Uite!
După care m-a lovit cu securea. Din rana deschisă a ieşit
un lup cenuşiu feminin. în sfârşit, m-am simţit acasă. Simţeam
o familiaritate ciudată, ca şi cum aş fi fost lupoaică de multe ori
înainte. Am simţit libertatea şi pasiunea pe care numai anima­
lele sălbatice o pot simţi. Mi-am amintit imediat toate momen­
tele în care alergasem cu haita de lupi în visele mele şi în toate
vieţile pe care le experimentasem înainte. Mi-am adus de ase­
menea aminte de experienţa fatidică a cancerului de care am
suferit în această viaţă. Ori de câte ori îmi amintesc de această
210
A l p a t r u le a p lan

perioadă, simt o durere atroce, similară amintirii genetice a


dinţilor unui animal carnivor care îmi sfârtecă trupul cu colţii
săi ascuţiţi. Uneori, durerea devenea atât de intensă încât eram
nevoită să recurg la călătorii astrale pentru a scăpa de ea, caz în
care alergam cu haita mea de lupi prin munţii din Montana. La
început alergam cu ei în forma mea umană, dar după o vreme
săream în mijlocul lor şi mă transformam în lupoaică. In timp
ce alergam cu haita de lupi, îmi căutam bărbatul din Montana.
Mi-am amintit instantaneu de toate aceste lucruri în timp
ce stăteam pe cele patru labe ale mele în faţa nativului ame­
rican sub forma lupoaicei cenuşii, privindu-1 cu atenţie cu ochii
mei verzi, care erau încă umani.
Mi-a spus:
- Iată care sunt regulile pe care trebuie să le respecte cei
care îşi schimbă forma: nu trebuie să îţi tai părul timp de şase
ani. Peste trei ani voi veni din nou la tine pentru a te călăuzi.
In şase ani vei deveni o maestră a schimbării formei. Trebuie să
îmi respecţi instrucţiunile. în caz contrar, te vei rătăci.
Când m-am trezit din vis, pieptul încă mă durea. Peste
două sau trei zile am suferit un accident groaznic de maşină,
împreună cu Guy. în urma impactului am fost aruncată cu atâta
forţă înainte că centura de siguranţă mi-a strivit pieptul.
După ce m-am vindecat, visul a început să mă urmărească.
Părea să fi existat o corelaţie între el şi accident, dar nu îmi
dădeam seama în ce consta aceasta. îmi dădeam seama că tre­
ceam printr-o „moarte minoră” - un proces de iniţiere în urma
căruia aveam să devin capabilă să îmi schimb forma, cu riscul
de a fi însă ucisă în decursul lui. De aceea, primul lucru pe care
l-am făcut a fost să îmi tai părul, căci exact acela era lucrul pe
care îmi spusese bărbatul din vis că nu trebuie să îl fac.
Cred că am făcut acest lucru din pură sfidare.
începusem să observ că foarte mulţi oameni intuitivi
se focalizează exclusiv asupra unui singur plan existenţial şi
asupra regulilor corespondente, şi începusem să îmi dau seam^
în urma acestor experienţe vizionare că trebuia să existe c
energie omniprezentă a Tot-ceea-ce-există, la care ne putem
racorda pentru a realiza diferite lucruri fără a fî nevoiţi să res­
pectăm aceste reguli ale diferitelor dimensiuni şi încarnări.
211
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Legile din cel de-al şaselea plan îmi vorbiseră deja despre
Tot-ceea-ce-există şi despre cel de-al şaptelea plan, aşa că am
început să pun la îndoială necesitatea regulilor ataşate de dife­
ritele energii ale celorlalte planuri, întrebându-mă cum le-aş
putea transcende.
La şase ani de la visul meu, mă relaxam în cada de baie
după o zi grea de muncă. Mi-am închis pentru o clipă ochii şi
m-am trezit subit în mijlocul viziunii din zona muntoasă din
Arizona. Acelaşi foc strălucea cu putere, luminând noaptea
întunecată. L-am regăsit aici pe magnificul nativ american, de
cealaltă parte a focului, privindu-mă printre flăcări cu faţa sa
pictată şi cu părul său împletit.
Mi s-a adresat în acelaşi dialect străvechi, pe care în mod
paradoxal îl puteam înţelege:
- Ţi-ai câştigat dreptul de a-ţi schimba forma. Te voi învăţa
secretele acestei arte şi îţi vei reaminti de ele, căci le-ai mai ştiut
cândva.
L-am privit lung şi i-am spus:
- Nu, mulţumesc. Nu optez pentru a te urma sau pentru a
învăţa ceva de la tine. Optez pentru a-1 urma exclusiv pe Crea­
torul a Tot-ceea-ce-există.
A părut iritat şi mi-a răspuns:
- Bine, dar eu îţi pot transmite o mare putere, pe care o vei
btea folosi oricând. Ia-o, este a ta!
- Sunt de acord că puterea pe care mi-o oferi este măreaţă,
am spus, dar cea mai mare şi mai minunată putere din lume
este cea a Creatorului a Tot-ceea-ce-există. De aceea, nu doresc
să accept darul tău. Adevăratul posesor al acestui dar este Cre­
atorul. Prin intermediul Lui, îl voi putea crea eu însămi. îţi mul­
ţumesc, dar te rog să pleci.
Bărbatul şi-a înclinat capul, părând resemnat. S-a lăsat
liniştea. Era o linişte deplină, care m-a invadat de pretutindeni.
In mijlocul acestei linişti am auzit o voce, care părea să vină de
pretutindeni: „Ai trecut testu l Iniţierea ta este completă. Te-ai
descurcat bine, copila mea."
Nativul american s-a uitat la mine cu ochii săi aprigi, care
păreau să îmi pătrundă în suflet, după care mi-a spus:
- Acesta a fost răspunsul corect. Felicitări.
2 12
A l p a tr u le a p la n

Am revenit la starea mea de conştiinţă obişnuită cu convin­


gerea că s-a întâmplat ceva important, dar ceea ce s-a petrecut
în continuare a fost cu adevărat impresionant.
In timp ce stăteam în apa caldă din cadă am simţit o pre­
zenţă divină care mi-a direcţionat conştiinţa către o sferă pe
care o cunoşteam bine: „înalţă-te şi caută-1 pe Dumnezeu.” (Nu
ştiam încă la acea vreme, dar era vorba de părintele meu divin
din planul al cincilea al existenţei). în timp ce mă scăldam în
această prezenţă divină, incredibila esenţă a tatălui meu ceresc
mi-a vorbit şi mi-a spus:
-A so sit timpul. Vino cu mine în cel de-al şaptelea plan.
Eram confuză. Până atunci crezusem că acesta era cel de-al
şaptelea plan şi că vocea care îmi vorbea era a Creatorului. La
urma urmelor, era un loc atât de divin, de senin şi de frumos...
Făcusem atât de multe vindecări de pe acest nivel... Cum era
posibil să mai existe ceva dincolo de el?
Sesizând confuzia mea, tatăl meu ceresc m-a explicat:
- Până acum nu ai făcut decât să te racordezi la cel de-al
şaptelea plan al existenţei pentru vindecările tale. Vino şi te voi
conduce în acest plan astfel încât să poţi fi prezentă în el şi să îl
experimentezi plenar, fără a mai fi separată de el.
Eram în continuare confuză. Apelasem de multe ori la Legi
pentru a primi răspunsuri, iar ideea de a merge dincolo de ele
mă îngrozea. Mă temeam că mă voi transforma în lumină sau în
energie pură şi că mă voi desprinde definitiv de corp. Mă speria
gândul că Guy ar fi intrat în baie şi nu ar fi găsit aici nimic alt­
ceva decât hainele mele şi o cadă plină cu apă.
I-am vorbit tatălui meu ceresc despre teama mea. M-a
liniştit, spunându-mi că totul va fi bine. Da, mă voi transforma,
dar nu în lumină pură, căci făceam deja parte integrantă din
Dumnezeu şi din creaţia lui.
Având încredere în tatăl meu ceresc, m-am decis să fac
următorul pas înainte. Mi-am imaginat că merg dincolo de
Legi. Am trecut printr-o membrană de substanţă gelatinoasă şi
mi-am imaginat că mă înalţ şi mai sus, până când am ajuns în
însuşi locul creaţiei, al energiei creative a Tot-ceea-ce-există.
în acel moment am realizat că nu am fost niciodată separată
de Dumnezeu, că ceea ce mintea şi corpul meu percepuseră
213
M etoda avansată de T e r a pie T eta

ca pe o iluzie reală făcea de fapt parte integrantă din energia


Totalităţii Omniprezente (Tot-ceea-ce-există). Am înţeles că noi
suntem cu toţii parte integrantă din această Totalitate, că nu
există nicio separare.
începând din acel moment, vindecările mele au devenit
mai eficiente. în acelaşi timp, în interiorul meu s-a întâmplat
ceva ciudat: nu am mai simţit că trebuie să vindec pe cineva. Ii
vedeam liniştită pe oameni trăindu-şi viaţa şi învăţându-şi lec­
ţiile, fără a mă mai simţi implicată. Până atunci încercasem să
îi ajut cu orice preţ să îşi rezolve problemele, folosind planul în
care învăţau. îmi propuneam să îi ajut să se focalizeze asupra
acestui plan şi asupra programelor pe care Ie consideram corecte
pentru ei. Acum mi-am dat seama că energia Creatorului a Tot-
ceea-ce-există ne înconjoară de pretutindeni şi am renunţat la
vălul separării. Am descoperit astfel o cale de a-i privi pe oameni
dintr-o perspectivă diferită, prin observarea lor detaşată.
Nu am nicio carte care să vorbească despre energia a Tot-
ceea-ce-există. Cărţile de filozofie sunt plăcute pentru inte­
lect, dar multe dintre ele sunt super-idealiste şi se pierd în idei.
Mesajul pe care l-am primit atunci m-a ajutat să îmi transform
viziunea idealistă într-o realitate pe care o puteam folosi în
imea fizică la voinţă. Aşa a început cursul de ADN 3. ADN 3
ste capacitatea de a crea la voinţă.
Când am trecut prin iniţierea din cel de-al patrulea plan ală-
I iri de nativul american am trecut practic de ultima frontieră.
Această iniţiere m-a ajutat să trec pe un nou nivel de conştiinţă.
Planurile existenţei sunt numerotate de la unu la şapte, dar
iniţierile în ele se pot petrece oricând şi în orice plan, în funcţie
de nivelul nostru de dezvoltare spirituală şi de vibraţie energe­
tică. Singurul motiv pentru care planurile sunt numerotate este
de ordin metodologic, pentru ca mintea noastră limitată să le
poată înţelege. Am trecut eu însămi prin diferite iniţieri în pla­
nurile existenţiale. Am început prin a fi iniţiată în primul plan
existenţial, apoi în al cincilea, în al şaselea, în al doilea şi în sfârşit
în al patrulea, înainte de a fi iniţiată în cel de-al şaptelea plan.
O iniţiere într-un plan nu presupune neapărat o moarte
fizică sau iniţiatică. O metodă infinit mai simplă constă în înăl­
ţarea în cel de-al şaptelea plan pentru a afla ce sunt iniţierile
214
A l p atr u le a plan

şi pentru a le experimenta prin intermediul Creatorului a Tot-


ceea-ce-există. Lecţia mea în cel de-al patrulea plan a fost să
nu cad în capcana descrierilor mentale şi să rămân focali­
zată asupra esenţei celui de-al şaptelea plan, al Creatorului a
Tot-ceea-ce-există.
începând din acea zi am început să predau mult mai insis­
tent despre planurile existenţei. Tot atunci am învăţat să mă
focalizez corect pentru a ajunge în cel de-al şaptelea plan, să
pun întrebări şi să creez vindecări pe acest nivel. In acest Ioc nu
există întrebări, ci doar adevărul. Această iniţiere m-a ajutat să
găsesc o cale ce conduce către Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
După acest moment, percepţia mea referitoare la natura
fundamentală a lui Dumnezeu s-a schimbat radical. Să luăm de
exemplu cuvântul „Dumnezeu”. Gândeşte-te puţin la sistemul
de convingeri ce însoţeşte de regulă acest cuvânt. Pentru foarte
mulţi oameni, el este asociat cu programe ce pun la îndoială
meritul lor de a se conecta cu Dumnezeu. Am descoperit că
din cauza acestor percepţii, numeroşi oameni au dificultăţi în
a se înălţa în cel de-al şaptelea plan, al existenţei Creatorului a
Tot-ceea-ce-există, dacă folosesc cuvântul „Dumnezeu”. Pentru
a anihila această dificultate, am schimbat procesul comenzii în
formula următoare: „Tată, Mamă, Dumnezeule, Creator a Tot-
ceea-ce-există, com anda este... ”
Pe măsură ce această nouă învăţătură a început să se răs­
pândească din ce în ce mai mult, am constatat că unii oameni
se conectează cu uşurinţă cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există, în
timp ce alţii nu reuşesc acest lucru. Trebuia să găsesc o moda­
litate pentru ca toţi oamenii să se poată conecta cu acest plan
suprem fără interferenţa egoului lor şi a convingerilor lor limi-
tatoare. Prin urmare, am început să le explic în mai multe
amănunte ce sunt cele şapte planuri. Aşa s-a născut calea con­
ceptuală care conduce la Creatorul a Tot-ceea-ce-există.

REGATUL SPIRITULUI
Cel de-al patrulea plan este sfera în care învăţăm să controlăm
spiritul sau ceea ce percepem noi a fi aspectul spiritual al cre­
aţiei. Acesta este planul intermediar dintre viaţă şi moarte,
215
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

şi poarta ce permite accesul la lumile ce transcend moartea.


Atunci când murim, noi lăsăm în urmă corpul nostru bazat pe
carbon, dar sufletul nostru urcă în planul al patrulea al exis­
tenţei. Aici, unele spirite optează pentru a rămâne în această
formă, în timp ce altele optează pentru o nouă încarnare sau se
deplasează în alte planuri.
Spiritele continuă să aibă o conştiinţă, să audă, să vadă,
să simtă şi să poată gusta. De bună seamă, aceste simţuri nu
sunt experimentate la fel ca pe Pământ (în planul al treilea),
dar există totuşi foarte multe similitudini între cele două tipuri
de percepţie. în cel de-al patrulea plan noi putem simţi vântul
cum trece prin noi şi percepem esenţa pâinii proaspăt coapte.
Simţurile noastre sunt mai acute ca în planul al treilea. Putem
vedea mult mai multe culori şi putem auzi mult mai multe
sunete.
In cel de-al patrulea plan continuăm să mâncăm şi să avem
nevoie de nutriţie. Singura diferenţă este vibraţia superioară a
acestei lumi, în care moleculele vibrează mult mai rapid decât
în planul al treilea. Niciun plan nu este însă cu adevărat „solid”.
Planurile sunt simple combinaţii diferite de energie, vibraţie şi
lumină.
Numeroşi ghizi spirituali evoluaţi provin din planul al
ştrulea - primul loc în care învaţă despre creaţie copiii din cel
-al cincilea plan.

ÍNDECAREA DE PE NIVELUL
ELUI DE-AL PATRULEA PLAN
Acest plan permite accesul la străm oşii spirituali. Şamanii şi
vindecătorii tribali recurg frecvent la strămoşi şi la alte spirite
pentru a vindeca, folosind atât înţelepciunea acestora cât şi
remediile din plante recomandate de ei. în acest fel, ei reali­
zează un echilibru între al doilea, al treilea şi al patrulea plan
existenţial (printr-o ecuaţie care utilizează în acelaşi timp mai
multe planuri).
Vindecătorii care înţeleg energia terapeutică specifică a
acestui plan sunt însă restricţionaţi de obligaţiile conştiinţei de
p e acest nivel. Pentru a recapitula:
216
A l pa tr u le a pla n

• Oamenii care folosesc acest plan în scopuri terapeutice


cred că un vindecător nu poate vindeca el însuşi. Tot ce
poate face el este un schimb: el poate prelua boala asupra
sa pentru a o elimina.

• Vindecătorii conectaţi la energia celui de-al patrulea


plan au convingerea (programul mental) că este greşit să
accepţi bani pentru o şedinţă terapeutică. Singurele care
sunt acceptabile sunt darurile.

• La fel ca celelalte planuri, şi acesta include anumite


iniţieri. Există convingeri pe acest nivel care susţin că omul
trebuie să se apropie foarte mult de moarte sau chiar să
moară pentru a învăţa mai multe. Cu alte cuvinte, pentru a
învăţa să controleze acest plan, omul trebuie să danseze cu
moartea sau chiar să treacă prin „mica moarte” a iniţierii.

• Iniţierea în acest plan echivalează cu sacrificiul de sine.


Altfel spus, pentru a învăţa noi trebuie să suferim, să
transcendem convingerile strămoşilor noştri şi lumea
materială.

• Spiritele din cel de-al patrulea (şi din cel de-al cincilea)
plan pot fi înşelătoare şi au tendinţa de a-1 face pe
vindecător să creadă că sunt foarte speciale. Este uşor să
capeţi un sentiment greşit al puterii în acest plan.

• Vindecătorii care încă mai au angajamente asociate cu cel


de-al patrulea plan cred că nu pot lucra pe ei înşişi. Acesta
este inclusiv un criteriu asociat cu cel de-al cincilea plan.

Trebuie făcute teste energetice pentru următoarele programe

„Trebuie să sufăr pentru a învăţa.”


„Nu pot învăţa decât prin sacrificii.”
„Mă aştept să sufăr.”
„Cu cât sufăr mai mult, cu atât mai mult mă apropii de
Dumnezeu.”
217
M etoda ava n sata de T e r a p ie T eta

„Trebuie să trec prin poarta morţii sau să mor pentru a


creşte spiritual.”

Acestea trebuie înlocuite cu următoarele programe:

„învăţ fără a suferi”.


„învăţ direct de la Creator.”
„învăţ uşor şi liber.”
„Cunosc definiţia dedicaţiei chiar de la Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”
„Sunt întotdeauna conectat cu Creatorul a Tot-ceea-ce
-există.”
„Cresc spiritual prin intermediul Creatorului a Tot-ceea-
ce-există.”

SPIRITELE Şl STRĂMOŞII
SPIRITELE RĂTĂCITE

acest plan, noi putem învăţa să trimitem energiile necontro-


e sau spiritele „rătăcite” în lumina lui Dumnezeu. Aşa cum îţi
ninteşti probabil, spiritele rătăcite sunt cele prinse temporar
tre planurile trei şi patru, care se tem să se înalţe în lumină,
rie nu cred în aceasta, fie s-au sinucis sau au avut parte de morţi
traumatice, fie se tem să nu se transforme complet în lumină.
Ele pot fi trimise în lumina Creatorului prin folosirea unei
metode foarte simple, pe care o voi recapitula în continuare:

PROCESUL DE TRIMITERE ÎN LUMINĂ A SPIRITELOR RĂTĂCITE

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează-ţi conştiinţa coborând în interi­


orul Mamei-Pământ, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-
există.

218
A l pa t r u le a p la n

2. Vizualizează atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a lungul tru­


pului. Aceasta activează toate chakra-ele, până la cea coronară,
unde se revarsă în exterior sub forma unei sfere frumoase de lu­
mină.
3. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întunecată, de
lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile,
până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, care permite tre­
cerea în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
4. Dă comanda: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, comanda este ca
toate spiritele rătăcite din jurul lui [numele persoanei] să fie trimise
în lumina lui Dumnezeu pentru a fi transformate. îţi mulţumesc! Aşa
să fie. Aşa să fie. Aşa să fie."
5. Pătrunde în chakra coronară a persoanei şi asistă la acest nivel la
trimiterea spiritelor rătăcite în lumina Creatorului prin intermediul
conexiunii tale sau a clientului cu Sursa. Urmează-le până când
ajung în lumina Creatorului, căci altfel vor avea tendinţa să se fofi­
leze.
6. După terminarea procesului, purifica-te într-un curent de apă sau
de lumină şi revino în spaţiul tău personal. Proiectează-ţi din nou
conştiinţa în centrul Pământului, extrage de aici energia telurică şi
las-o să îţi activeze chakra-e\e până la cea coronară. în final, fă o
pasă energetică.

CONECTAREA CU STRĂMOŞII

Un lucru util pe care îl poţi face când ajungi în cel de-al patrulea
plan este să te conectezi cu strămoşii tăi sau cu cei ai clientului.
Dacă faci acest lucru în numele unui client, vei descoperi cel
mai probabil programe nerezolvate asociate cu spiritul decedat.
Procesul îţi va ajuta clientul să rezolve aceste programe.
Procesul constă în a comanda unui spirit pe care clientul
l-a cunoscut în încarnarea sa terestră să vină şi să îl viziteze,
în acest scop, roagă-ţi clientul să îţi dea numele persoanei

219
M etoda avansata de T e r a pie T eta

decedate cu care doreşte să vorbească şi invocă acel spirit. T\i


vei fi intermediarul între cei doi, dar fără a-i permite spiritului
să pătrundă în corpul tău.
Nu trebuie să uiţi că spiritele din acest plan nu sunt nea­
părat fiinţe iluminate şi că vor veni la tine având aceeaşi perso­
nalitate pe care au avut-o pe Pământ. Vor afişa chiar multe din
atributele fizice pe care le-au avut, cum ar fi atracţia sexuală
şi alte pasiuni. De aceea, este de preferat ca persoana cu care
lucrezi să invoce spiritul unei persoane pe care a iubit-o sincer.
La fel de bine, poţi vorbi cu spiritele animalelor care au
trecut în lumea de dincolo. Ai încredere în primele gânduri şi
voci pe care le auzi în plan mental.
Merită să faci acest exerciţiu inclusiv pentru a învăţa ce
înseamnă să vorbeşti cu spiritele strămoşilor sau ale prietenilor
decedaţi, dar şi pentru a înţelege mai bine în ce constă această
dimensiune. în acest fel, vei învăţa să faci diferenţa între aceste
planuri şi Creaţia în ansamblul ei, dar şi între un gând divin şi
propriile tale gânduri sau cele ale altor spirite.

PROCESUL DE CONECTARE CU STRĂMOŞII

.Irite de acest exerciţiu, cere permisiunea de a vedea şi de a vorbi cu


spiritul strămoşului persoanei. întreabă persoana care este numele pe
care l-a avut spiritul pe Pământ.

1. Centrează-te în inimă.
2. Vizualizează-ţi conştiinţa coborând în interiorul Mamei-Pământ,
care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-există. Vizualizează
atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a lungul trupului. Aceasta
activează toate chakra-e\e, până la cea coronară, unde se revarsă
în exterior sub forma unei sfere frumoase de lumină, care se dilată
până când ajunge la stele şi circumscrie întregul Univers.

220
AU PATRULEA PLAN

3. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întunecată, de


lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile,
până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, care permite tre­
cerea în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
4. Scufundă-te în iubirea necondiţionată şi dă comanda: „Creatorule
a Tot-ceea-ce-există, comanda este să văd şi să vorbesc cu acest
spirit [numele spiritului]. îţi mulţumesc! Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să
fie."
5. Pătrunde în spaţiul personal al clientului şi priveşte deasupra umeri­
lor săi. Invocă spiritul strămoşului sau al animalului şi aşteaptă să
apară.
6. Este posibil să vezi sfere luminoase. Pune-i spiritului întrebările pe
care ţi le transmite clientul şi împărtăşeşte-i acestuia răspunsurile
primite. Ai încredere în primele gânduri care îţi trec prin minte.
7. După terminarea procesului, purifică-te într-un curent de apă sau
de lumină şi revino în spaţiul tău personal. Proiectează-ţi din nou
conştiinţa în centrul Pământului, extrage de aici energia telurică şi
las-o să îţi activeze chakra-ele până la cea coronară. în final, fă o
pasă energetică.

221
C a pit o lu l 13

A l t r e il e a pla n

Acesta este planul realităţii de zi cu zi, aşa cum o cunoaştem


noi. In bună măsură, noi suntem cei care am creat acest plan,
pentru uzul nostru. Aici suntem guvernaţi de emoţiile, dorin­
ţele instinctive şi pasiunile noastre, şi ne confruntăm cu rea­
litatea corpului uman. In cea mai mare măsură, conştiinţa
noastră rămâne în acest plan, chiar dacă suntem conectaţi în
mod profund cu toate celelalte planuri.
Atunci când ne-am creat această realitate, noi am instituit
programe, forme-gând şi o conştiinţă colectivă care să ne men­
ţină în al treilea plan. Cu alte cuvinte, noi ne-am blocat sin­
guri anumite capacităţi fizice, mentale şi spirituale. Pentru a
ne elibera de lanţurile care ne leagă, noi trebuie să ne con­
centrăm asupra bucuriei de a trăi, şi nu asupra fricii, mâniei şi
urii. Dat fiind că egoul trăieşte în al treilea plan, noi trebuie să
controlăm aspectele sale negative. Felul în care ne echilibrăm
emoţiile dictează gradul nostru de eliberare de acest plan, de
accesare şi de deplasare liberă prin celelalte planuri pentru a
crea o stare de sănătate şi pentru a manifesta ale schimbări în
această realitate.
Noi uităm adeseori că ne aflăm aici pentru a experimenta
bucuria, pentru a respira şi pentru a trăi în această stare minu­
nată. Ori de câte ori inspirăm o gură de aer, plămânii noştri
se bucură şi sărbătoresc. Câţi oameni se opresc însă pentru a
conştientiza această stare de sărbătoare? în mod normal, noi
ar trebui să ne reamintim în permanenţă că ne aflăm într-un
loc minunat. Celulele corpului nostru lucrează din greu pentru
a ne oferi această experienţă minunată de viaţă. Dat fiind că
exerciţiile fizice ne menţin ancoraţi în cel de-al treilea plan şi

223
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

stimulează corpul, este important să facem exerciţii regulate,


pentru a celebra astfel corpul uman în care ne aflăm.
Noi suntem aici pentru a învăţa lecţii spirituale. Unii
oameni continuă să înveţe cu ajutorul durerii şi al suferinţei.
Aceasta este una din marile provocări cu care ne confruntăm în
acest plan: învăţarea prin bucurie, nu prin suferinţă. Noi avem
responsabilitatea de a accepta faptul că trupul uman este un
instrument minunat prin care putem trăi şi învăţa.
Deşi nu îşi dau seama de acest lucru, oamenii sunt verita­
bile miracole ambulante. Noi învăţăm să ne manipulăm corpul,
creierul şi membrele, să ne comunicăm ideile şi să acţionăm
ţinând cont de gândurile, ideile şi visele noastre. Acesta este
planul imaginaţiei, al rezolvării problemelor şi al reacţiei de tip
„luptă sau fugi”.

VIAŢA TRĂITĂ PE TOATE PLANURILE


Chiar dacă din punct de vedere fizic ne aflăm în cel de-al treilea
plan al existenţei, în realitate noi existăm în toate cele şapte
planuri. Aşa cum am mai explicat, oamenii din cel de-al treilea
ian sunt de fapt copii ai celui de-al cincilea plan. Unii dintre
îşi amintesc de acest lucru. De fapt, majoritatea religiilor se
zează pe această premisă, ceea ce explică de ce foarte mulţi
meni cred că sunt „copiii lui Dumnezeu”. într-adevăr, cu toţii
em un tată ceresc şi o mamă celestă în cel de-al cincilea plan,
.iar în acelaşi timp suntem conectaţi cu Tot-ceea-ce-există.
Părinţii noştri spirituali ne încurajează şi ne oferă compasi­
unea şi călăuzirea lor. Fiecare dintre noi este călăuzit de aceste
fiinţe sublime pe calea către iluminare. Este vorba de maeştri
înălţaţi din cel de-al cincilea plan. Pentru a ne întâlni părinţii
spirituali, cel mai bine este să apelăm la Creatorul a Tot-ceea-
ce-există din cel de-al şaptelea plan, căci odată purificaţi de
esenţa Creatorului, noi vom putea comunica mult mai uşor cu
părinţii noştri.
îţi reamintesc că mulţi oameni întrupaţi pe Pământ sunt
maeştri proveniţi din cel de-al cincilea plan veniţi aici pentru
a-şi ajuta adepţii / copiii să se întoarcă acasă în planul al cin­
cilea. Dacă simţi frecvent că nu aparţii acestui plan, că existenţa
224
A L TRE ILE A PLAN

terestră ţi se pare prea dură şi că oamenii sunt cruzi, şi dacă


îţi este incredibil de dor de casă şi de familia ta spirituală, este
posibil să fii un maestru din cel de-al cincilea plan. Dacă ai
capacităţi ieşite din comun şi o conexiune foarte puternică cu
Creatorul, ai putea fi un maestru pe punctul de a se trezi, venit
aici cu scopul de a ajuta Pământul. Maeştrii din cel de-al cin­
cilea plan întrupaţi pe Pământ îşi pot aminti cu uşurinţă cum
să îşi direcţioneze mintea. Cei mai elevaţi dintre ei se folosesc
întotdeauna de planul al şaptelea pentru a crea.

VINDECAREA PE NIVELUL CELUI DE-AL TREILEA PLAN

Vindecătorii care operează pe nivelul celui de-al treilea plan


sunt hipnotizaţi de dramele din acesta şi cred adeseori că unele
afecţiuni sunt incurabile. Acest program se datorează conşti­
inţei de grup. Ei sunt guvernaţi de timp şi se implică adeseori
în dualismul luptei dintre bine şi rău - o energie provenită din
cel de-al cincilea plan, diferită de energia iubirii a Tot-ceea-ce-
există, care este specifică celui de-al şaptelea plan.
în planul al treilea ne putem deschide faţă de vibraţiile
celorlalte planuri existenţele doar prin eliminarea şi înlocuirea
sistemelor de convingeri, la care se adaugă inserarea sentim en­
telor divine. Numai în acest fel ne putem elibera noi de influ­
enţele karma-ice. Cu cât ne vom schimba mai multe astfel de
convingeri, cu atât mai rapid vom putea accesa noi alte planuri.
Vindecătorii din cel de-al treilea plan se folosesc adeseori
instinctiv de celelalte planuri. Spre exemplu, atunci când un
chirurg realizează o operaţie cu ajutorul unui scalpel, el acce­
sează primul şi al treilea plan al existenţei. Chirurgul este un
reprezentant al celui de-al treilea plan, iar cuţitul său al pri­
mului plan. Există şi alte planuri accesate în timpul procesului
chirurgical, cum ar fi Legile Universului din cel de-al şaselea
plan.
Foarte ilustrativ în această direcţie este procesul gândirii
care însoţeşte actul chirurgical: „Dacă voi tăia această tumoare
în mod corect din jurul organului, nu vor rămâne decât ţesu­
turile sănătoase, fapt care va fi în beneficiul acestei persoane.”
Prin acest proces, chirurgul accesează instinctiv Legea Cauzei
225
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

şi Efectului. în timpul procesului, creierul său trimite sem­


nale prin intermediul neuronilor pentru a călăuzi mâinile chi­
rurgului. în acelaşi timp, el reglează nenumăratele procese
din propriul său corp. Toate aceste operaţii arată măiestria
lui Dumnezeu, care a creat această bijuterie care este corpul
uman. In timp ce chirurgul salvează viaţa persoanei, ceilalţi
membri ai personalului medical accesează fără să ştie planul al
doilea prin administrarea penicilinei şi a celorlalte substanţe
chimice bolnavului.
în cel de-al treilea plan poţi comunica cu animalele şi le
poţi vindeca, aşa cum am explicat în Terapia Teta.
Principalul lucru pe care trebuie să ţi-1 aminteşti în legătură
cu cel de-al treilea plan este că acesta reprezintă o iluzie şi nu
este real. Singurul lucru real legat de el este faptul că poţi crea
în interiorul lui.

226
C a pit o l u l 14

A l d o ilea pla n

Prima mea experienţă legată de cel de-al doilea plan s-a produs
în nordul statului Idaho, în primii ani de practică a Terapiei
Teta.
In acei ani, majoritatea seminarelor mele erau organizate
de oameni care primiseră lecturi psihice de la mine. Una din cli­
entele mele, Gretchen, organizase un curs în oraşul Sandpoint,
Idaho. Nordul acestui stat mi se părea un loc minunat de
frumos, cu zone împădurite întinse, munţi semeţi, râuri năval­
nice şi lacuri cu apa limpede ca un cristal. Este o zonă situată
între Montana şi Washington, sălbatică, primitivă şi penetrată
de energii ale naturii. Oraşul Sandpoint este situat chiar în mij­
locul regiunii şi aici am ţinut unul din primele cursuri de ADN
1 din viaţa mea. Era un curs de două zile, aşa că am rămas aici
împreună cu Guy timp de două nopţi.
Gretchen aranjase să fim cazaţi la una dintre cursante, pe
nume Peggy. Aceasta locuia deasupra oraşului, într-o cabană
frumoasă din lemn. Frumuseţea ei rustică i s-a părut extrem
de atrăgătoare lui Guy. Cât despre mine, mă simţeam de parcă
m-aş fi aflat într-o căsuţă de turtă dulce dintr-un basm.
Am aflat în scurt timp că Peggy credea în zâne. Ea ne-a spus
că unul din visele ei era să vadă zânele cu ochii ei, dar până
acum nu avusese succes. Avea o personalitate foarte puternic^
şi ne-a spus că putea simţi spiritele naturii în jurul casei sale
dar nu putea înţelege de ce acestea nu îi apăreau într-o formă
vizuală.
în acea perioadă din viaţa mea nu prea credeam în zâne.
Văzusem spectre şi apariţii, dar nu şi zâne, aşa că am privit-o pe
Peggy cu ochi sceptici. Mi se părea o visătoare şi părea destul

227
M etoda avansată de T e r a pie T eta

de iritată de comportamentul zânelor care refuzau să se mani­


feste în faţa ei.
Trebuia să recunosc că locul în care mă aflam avea ceva
magic, un fel de linie atemporală pe care nu o întâlneşti decât
în anumite zone. Era începutul verii, iar grădina era plină de
flori. Când s-a lăsat noaptea, m-am dus cu Guy la culcare pentru
a fi odihnită a doua zi, când trebuia să ţin seminarul.
A doua zi dimineaţa Peggy ne-a trezit şi m-am dat jos din
pat împotriva voinţei mele pentru a face un duş. Nu ştiam încă,
dar eram pe punctul de a trăi o experienţă care avea să îmi
zdruncine din temelii sistemul convingerilor.
In timp ce îmi epilam picioarele, aşa cum fac de obicei
dimineaţa, văzându-mi de treabă, trei creaturi micuţe au intrat
în zbor prin gemuleţul deschis al băii. La început am crezut
că erau păsări colibri, dar arătau ca nişte omuleţi cu aripi. Au
zburat în jurul meu, părând extrem de curioase. Am rămas blo­
cată cu aparatul de ras într-o mână, atât de surprinsă încât nu
mă puteam mişca.
Creaturile nu purtau haine şi păreau a fi de sex feminin.
Arătau ca nişte fete de nouă ani cu aripi. Aveau pielea bronzată
şi părul lung, de diferite culori. Ochii le străluceau, iar aripile
li se mişcau atât de rapid încât aproape că nu Ie puteam vedea.
Una dintre ele a rămas în aer la înălţimea ochilor mei şi am
îzit în minte o voce pe care am asociat-o imediat cu ea.
- Ce faci?
Răspunsul mi-a ieşit automat de pe buze:
- îmi rad picioarele.
A urmat o pauză scurtă, după care am auzit din nou în
minte vocea muzicală, ca un clinchet de clopoţei:
- De ce îţi razi părul de pe picioare?
- Sunt o femeie umană, i-am răspuns, aşa că trebuie să îmi
rad părul de pe picioare.
Au izbucnit toate trei în râs, arătând către mine. Cu un puf!,
una dintre ele a făcut să îi apară pe picioare un păr lung, iar
râsul tuturor s-a înteţit. Fiinţele se roteau prin aer, distrându-se
la maxim.
Subit, au zburat glonţ pe fereastră, îndreptându-se către
pădure, şi au dispărut aproape ca prin farmec.
228
A U D O ILE A P L A N

Eram în stare de şoc. Credeam că îmi pierd minţile.


Am alergat în dormitor cu ochii în lacrimi şi i-am povestit
lui Guy ce mi s-a întâmplat. L-am întrebat dacă nu cumva
înnebuneam.
Guy s-a uitat calm la mine şi mi-a spus:
- Vianna, tocmai ai văzut nişte zâne.
M-am uitat surprinsă la el.
- Ştii tu, spirite ale naturii. Mulţi oameni le-au văzut, dar
fenomenul nu este foarte comun. Există de regulă acolo unde
cresc flori sau copaci foarte groşi, şi uneori în locurile sacre. Au
fost văzute pe toate continentele, într-o formă sau alta. Nativii
americani au multe legende legate de ele, mai mult sau mai
puţin similare cu cele din Irlanda. Dat fiind că ai o intuiţie atât
de puternic dezvoltată, ţie îţi este mult mai uşor să le vezi decât
altor oameni. Tu eşti o punte de legătură între oameni şi lumea
zânelor. De aceea, linişteşte-te! Nu înnebuneşti deloc. Pur şi
simplu le poţi vedea.
In timp ce îl ascultam, am început să îmi revin. încetul cu
încetul, m-am adunat şi am început să mă îmbrac, privind însă
cu colţul ochilor şi temându-mă de o nouă apariţie neplăcută.
Când am coborât în bucătărie pentru micul dejun, i-am
povestit lui Peggy ce am văzut, convinsă că va fi fericită să
mă audă. M-am înşelat însă. Peggy era chiar uşor supărată,
căci încercase de 20 de ani să vadă zânele, iar acestea nu i-au
apărut. Le-a pus chiar ofrande sub formă de lapte şi miere, dar
degeaba! Iar eu am venit în casa ei şi după numai câteva ore
mi-au apărut! A rămas ţâfnoasă în toată perioada cât am mai
rămas acasă la ea.
Ca şi cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, se pare că
peste noapte fusese vizitată de urşi, iar unul dintre aceştia
dăduse iama prin coteţul păsărilor. Reuşise chiar să se caţere
în micul hambar de deasupra, unde se aflau cerealele cu cârc
le hrănea, pe care îl distrusese. Peggy se simţea extrem de frus
trată din această cauză, şi nici păsările nu erau prea fericite.
Ursul flămând îşi lăsase chiar în pragul casei cartea de vizită
urât mirositoare, ca şi cum nu ar fi dorit să uităm de vizita lui.
Două zile mai târziu am terminat seminarul. în timp ce
părăseam căminul lui Peggy, mi-am luat rămas bun de la căsuţa
229
Me toda avansată de T e r a pie T eta

de basm şi de la omuleţii care m-au şocat, mi-au furat inocenţa,


dar mi-au redat-o înapoi.
Acest incident mi-a schimbat pentru totdeauna concepţia
despre realitate şi mi-a lărgit perspectiva asupra posibilităţilor
din cel de-al doilea plan al existenţei.

4 .4 .4 .4 .4 .

Experienţele mele cu creaturile din cel de-al doilea plan nu


s-au încheiat însă aici. Nu a trecut mult timp de la incidentul de
la duş când am primit o nouă vizită a zânelor. Tocmai mă întor­
ceam acasă de la un seminar pe care îl ţinusem în St. George,
Utah, şi treceam printr-o zonă minunat de frumoasă. Deşertul
Utah este o regiune sălbatică, întreaga zonă având culoarea
roşie ca sângele. Există păduri întinse de ienupăr, munţi maies-
tuoşi stacojii care îşi schimbă culoarea în funcţie de lumina
zilei şi o vale prin care curge râul Virgin, pe malul căruia cresc
sălcii şi arbuşti de bumbac, a căror umbră este foarte atrăgă­
toare în căldura deşertului.
Tocmai îmi cumpărasem nişte cristale, aşa că mi-am propus
să fac o escală lângă râu pentru a Ie spăla. Ori de câte ori achiziţi­
onez un cristal nou, mă simt obligată să îl purific de orice impreg-
xări ale spiritelor într-o apă curgătoare. Am văzut un loc minunat
ingă râu, la intrarea în Parcul Naţional Zion, şi am oprit aici.
M-am îndreptat către râu şi m-am aplecat ca să îmi spăl
•istaiele, când dintr-odată două zâne s-au materializat din-
jr-un tufiş alăturat şi au început să zboare în jurul capului meu.
Purtau un fel de veşminte croite din frunze de toamnă, iar ari­
pile lor micuţe fluturau atât de rapid încât era aproape impo­
sibil să le vezi, la fel cum se întâmplă cu aripile păsării colibri.
Una din creaturi era un băieţel, iar cealaltă o fetiţă. Primul meu
gând a fost: „Ce curios! Există şi băieţei!”
Băieţelul a zburat lângă faţa mea şi mi-a spus:
- Dă-mi-1! indicând cristalul din mâna mea.
M-am enervat instantaneu.
- Nu! i-am răspuns. Nu ţi-1 dau.
Băieţelul a insistat, devenind agresiv. A zburat în jurul
capului meu şi m-a tras de păr, ţipând:

230
A L D OILEA P LA N

- Dă-mi-l!
- Nu! i-am răspuns pe un ton la fel de ascuţit, ferindu-mă
de atacurile sale.
Deşi era mititel, era incredibil de puternic. A început să mă
împingă către râul de sub mine şi m-am temut că voi cădea în el.
In această perioadă a anului, apa râului era învolburată şi rece.
Am văzut atunci cu coada ochilor o mişcare în spatele meu.
Din apa râului s-a ridicat o femeie înaltă de o frumuseţe incredi­
bilă, lichidă. A arătat cu degetul către băieţel, iar ochii albaştri
au început să îi scânteieze puternic, indicând faptul că era supă­
rată pe el. I-a spus:
- Las-o în pace!
Cele două zâne au împietrit, după care s-au îndepărtat brusc,
scoţând nişte sunete ca un schelălăit. în scurt timp au dispărut.
Recunoscătoare femeii-elemental care m-a salvat, mi-am
luat cristalele şi m-am retras în grabă în maşina mea, unde am
început să plâng cu suspine. Soţul meu m-a mângâiat. Când
m-am simţit mai bine, am plecat către casă.
Incidentul nu înseamnă că zânele sunt malefice. Ele pot fî
răutăcioase, dar ne pot fi şi foarte buni prieteni dacă le arătăm
respectul cuvenit. Nu trebuie să uităm însă că energiile din
acest plan sunt foarte puternice, uneori mai mult decât putem
duce noi. De aceea, trebuie să ne menţinem o comunicare cât
mai clară cu Creatorul din cel de-al şaptelea plan al existenţei.
Deşi la acea vreme nu ştiam, tot ce ar fi trebuit să fac atunci
când băieţelul-zână m-a atacat ar fi fost să mă conectez cu Cre­
atorul şi să îi comand să plece (de pe nivelul lui).
De atunci am avut numeroase alte întâlniri cu aceşti omu­
leţi binecuvântaţi, care s-au petrecut pe mai multe continente.
Nu le voi povesti însă aici.

SPIRITELE NATURII - ELEMENTALII


Dată fiind evoluţia spirituală a umanităţii, vălurile dintre pla­
nuri devin din ce în ce mai transparente, iar oamenii pot vedea
mult mai uşor decât înainte prin ele. Vălul care a devenit cel
mai transparent dintre toate este exact cel dintre planurile
doi şi trei. Datorită acestei deschideri care se produce în con-
231
M etoda avansată de T e r a pie teta

tinuumul spaţio-temporal, un număr din ce în ce mai mare de


oameni încep să vadă zâne.
Eu le numesc elementali şi doresc să afirm răspicat că nu
sunt în niciun caz oameni. Aceste creaturi îşi pot controla rata
vibraţiei moleculare şi pot lua diferite forme ale elementelor:
pământul, aerul, apa şi focul. De pildă, ele pot deveni o boare
de vânt, clipocitul unui pârâu, solul de sub tălpile noastre şi
chiar focul unui trăsnet. Pot fuziona cu plantele, pot căpăta o
aparenţă lichidă, aeriană sau solidă. Atunci când le vedem în
miriadele de forme şi mărimi ale zânelor, ele au întotdeauna o
aparenţă solidă.
Orice om care iubeşte sincer copacii şi plantele are o cone­
xiune inerentă cu elementalii, iar unii dintre aceştia au învăţat
să comunice cu oamenii. Acest lucru poate fi benefic sau nu
pentru oameni. Zânele nu sunt întotdeauna tocmai binevoi­
toare faţă de aceştia. Ele nu acceptă să li se poruncească, dar
dacă ştii cum să te apropii de ele pot fi extrem de utile.
Cineva mi-a oferit o perspectivă interesantă la unul din
cursurile pe care le-am ţinut în Australia: mi-a spus că a con­
statat că ori de câte ori le solicită elementalilor ajutorul, aceştia
aşteaptă un dar în schimb. Astfel, dacă descoperi că ţi-au dis­
părut cheile din poşetă sau vreun alt articol, nu este exclus ca
responsabile să fie zânele, care consideră că şi-au luat astfel
reptul (ceea ce le datorai).
Dacă te decizi să îţi deschizi casa în faţa zânelor, ar trebui să
ci acest lucru din perspectiva celui de-al şaptelea plan al exis-
nţei. în acest fel, tu şi elementalii vă veţi îmbogăţi reciproc
xaţa, fără a avea relaţii tensionate unii cu ceilalţi. Prin interme­
diul celui de-al şaptelea plan, energiile planurilor doi şi trei pot
coopera foarte bine împreună.
Iată câteva linii directoare pe care ar trebui să le urmezi:

• înainte de a vorbi cu un elemental, înalţă-te întotdeauna


în cel de-al şaptelea plan.
• Nu merge nicăieri alături de un elemental până când nu
te-ai înălţat în cel de-al şaptelea plan.
232
A l d o il e a p la n

• Nu îi cere niciodată o favoare unui elemental, căci acesta


se va aştepta la un schimb energetic şi îţi va lua diferite
obiecte strălucitoare, fără permisiunea ta, simţindu-se
complet justificat.
• Elementalii nu sunt zei.
• Ei te vor respecta numai dacă te respecţi tu însuţi.
• Elementalii nu li se arată decât celor cu inima pură.
• Nu trebuie neapărat să crezi în elementali pentru a-i putea
vedea.
• Elementalii nu se arată decât atunci când sunt absolut
convinşi că acest lucru nu presupune niciun pericol
pentru ei.
• Nimic nu îi încântă mai tare decât cântecele şi râsul
oamenilor (cântecele trebuie să fie însă armonioase; dacă
eşti afon, mai bine lasă-te păgubaş).
• Elementalii iubesc arta. Lor le place să îi vadă pe oameni
pictând.

Elementalii au tendinţa de a iubi lucrurile strălucitoare, dato­


rită efectului de refracţie pe care îl creează acestea, la fel cum
nouă ne plac diamantele frumos şlefuite. Există elementali
atraşi de cristalele frumoase cum ar fi cuarţitul şi ametistul.
Atunci când lumina loveşte un cristal, ea creează o energie par­
ticulară. Fuziunea dintre lumină şi cristal - această luminis-
cenţă - reprezintă som a (ambrozia) elementalilor. De aceea
sunt atraşi aceştia de către cristale.
Dat fiind că vălurile dintre planurile existenţiale devin din
ce în ce mai subţiri, eu cred că unii elementali au început să
capete forme umane. Am văzut cu toţii oameni care se com­
portă ca nişte spiriduşi sau ca nişte zâne. Aproape că îţi vine
să crezi că se vor transforma în astfel de creaturi sau că au
evoluat din ele. Eu cred că mulţi elementali îşi asumă astfel
de forme umane pentru a experimenta planul al treilea. Mulţi
dintre ei se află aici pentru a-şi proteja semenii şi habitatul
233
M etod a avansată de T e r a pie T eta

lor. Ei ajung de regulă naturalişti şi militanţi pentru protecţia


mediului înconjurător.

VIAŢA TRĂITĂ ÎN ARMONIE


CU CEL DE-AL DOILEA PLAN AL EXISTENŢEI
Ca specie, noi ne-am dezvoltat o relaţie simbiotică cu plantele.
Acestea se folosesc de noi pentru a se propaga şi pentru a se răs­
pândi în alte regiuni ale Pământului, fiind în acelaşi timp indis­
pensabile pentru supravieţuirea noastră. Plantele realizează
miracolul fotosintezei, crearea sacră de lumină solară binecu­
vântată într-o formă pe care o putem consuma. Noi înflorim
atunci când consumăm această energie şi plantăm seminţe
pentru a reînnoi ciclul.
Plantele sunt fiinţe cu un nivel înalt de evoluţie, care se hră­
nesc cu lumină şi substanţe minerale, neconsumând în general
materiale organice vii (cu puţine excepţii). Toate fiinţele vege­
tale sunt înzestrate cu o conştiinţă. împreună cu Pământul şi cu
spiritele aerului, ele dansează dansul sacru al interconexiunii
dintre primul şi al treilea plan al existenţei, furnizând anima­
lelor forţa vitală de care au nevoie pentru a supravieţui.
Plantele şi copacii sunt creaturi sacre ale lui Dumnezeu,
foarte evoluate. în marele ciclu al naşterii şi al morţii, ele adună
ubstanţele nutritive din sol cu ajutorul rădăcinilor lor, iar după
e mor îmbogăţesc pământul. Plantele respectă ciclul sacru al
laturii şi nu concurează între ele decât pentru a trăi, niciodată
>entru a distruge. Deşi nu consumă decât lumină solară, aer
şi substanţe minerale din sol, ele furnizează hrană şi adăpost
foarte multor alte fiinţe vii.
Cheile înţelegerii corecte a plantelor şi copacilor sunt
iubirea, bucuria, fericirea şi respectul. Atunci când recoltăm
plante (domestice sau sălbatice) în scopuri terapeutice, nu
trebuie să culegem decât strictul necesar, şi asta cu cel mai
mare respect. înainte de acest lucru, ar trebui să ne înălţăm
în planul Creatorului pentru a le cere plantelor permisiunea
d e a le recolta. Plantele ne pot răspunde şi ne pot călăuzi la
acelea dintre ele care ne pot folosi cel mai mult. Atunci când
culegem plante, ar trebui să fîm în permanenţă conectaţi cu
234
A l d o il e a p la n

Creatorul şi să vizualizăm momentul în care plantele existau


încă în formă de seminţe, revărsând asupra lor iubirea şi bine­
cuvântarea noastră, şi contemplând cu ochii minţii creşterea
lor în forma prezentă.
Lumea elementalilor coexistă cu cea a plantelor şi cu
esenţa pură a luminii. în esenţă, cel de-al doilea plan trans­
mută lumina soarelui şi direcţionează această energie către
toate celelalte planuri, susţinând astfel viaţa.
Lumina solară este esenţa vieţii. Toate creaturile de pe
Pământ au nevoie de ea pentru a putea supravieţui. Tot ce există
pe această planetă se hrăneşte cu focul luminii, şi noi înşine
asimilăm acest foc atunci când ne hrănim cu plante. Lumina
sau forţa vitală din interiorul plantei este extrem de impor­
tantă pentru corpul uman. Prin această utilizare a luminii noi
rămânem conectaţi cu toate planurile existenţei.
Terapeuţii care se folosesc de cel de-al doilea plan al exis­
tenţei ştiu cum să folosească plantele medicinale şi vitaminele
pentru a facilita starea de sănătate. Vindecarea pe acest nivel
necesită însă timp şi perseverenţă. Terapeuţii care lucrează cu
acest plan trebuie să cunoască foarte bine plantele şi reacţiile
corpului uman în prezenţa remediilor. Fără această cunoaştere,
ei riscă să pericliteze sănătatea şi viaţa clienţilor lor. Pe de altă
parte, există o combinaţie organică de plante care poate vin­
deca orice boală.
Aşa cum am mai spus, atunci când recoltăm plante în sco­
puri terapeutice, procedura corectă constă în binecuvântarea
lor începând de la stadiul de seminţe şi până la cel prezent. In
mod similar, atunci când cumpărăm plante medicinale, vita­
mine sau alimente, ar trebui să întrebăm Creatorul dacă acestea
servesc binelui nostru suprem. Putem stabili acest lucru prin
conectarea cu Creatorul în timp ce ţinem produsul în mână.
Dat fiind că tot ceea ce există este înzestrat cu o conşti
inţă şi că noi absorbim această esenţă atunci când consumăn
un produs, noi trebuie să binecuvântăm toate alimentele pe
care le mâncăm. Dacă acestea nu sunt tratate cu respectul pe
care îl merită, beneficiile lor pot fi considerabil reduse. Doresc
să îţi reamintesc de asemenea că plantele modificate genetic
nu au o vibraţie foarte benefică pentru oameni. Oricum, dacă
235
M etoda avansată de T e r a pie T eta

ai îndoieli legate de esenţa unui aliment (oricare ar fi acesta),


întoarce-te la originile sale şi binecuvântează-i întreaga viaţă.

FĂ CUNOŞTINŢĂ CU PLANUL AL DOILEA PRIN


INTERMEDIUL CELUI DE-AL ŞAPTELEA PLAN

Cea mai bună modalitate de a experimenta cel de-al doilea plan


al existenţei constă în a te înălţa în cel de-al şaptelea plan şi abia
apoi în a te raporta la cel de-al doilea.
Plantele sunt extrem de sensibile şi dacă te focalizezi prea
insistent şi agresiv asupra lor, ele pot muri literalmente. Exerci­
ţiul care urmează îşi propune să îţi demonstreze cât de sensibile
sunt plantele, dar şi să te înveţe cum să pătrunzi cu delicateţe
în spaţiul personal al unei alte fiinţe, nedetectat, şi cum să îţi
exersezi capacitatea de scanare. Dacă îl vei practica suficient de
des, el îţi va ascuţi facultăţile şi discernământul.

FĂ CUNOŞTINŢĂ CU O PLANTĂ

Centrează-te în inimă.
Vizualizează-ţi conştiinţa coborând în interiorul Mamei-Pământ,
care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-există, apoi vizualizează
atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a lungul trupului. Aceasta
activează toate chakra-e\e, până la cea coronară, unde se revarsă
în exterior sub forma unei sfere frumoase de lumină.
3. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întunecată, de
lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile,
până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, care permite tre­
cerea în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
4. Scufundă-te aici în iubirea necondiţionată şi dă comanda: „Crea-
torule a Tot-ceea-ce-există, comanda este o scanare a acestei
plante. Arată-mi ce trebuie să văd. îţi mulţumesc! Aşa să fie. Aşa să
fie. Aşa să fie.”
236
A L D OILEA P LA N

5. Lasă-ţi conştiinţa să coboare către plantă la fel de delicat ca o


briză de vară care poartă prin aer o pană. în continuare, imaginea-
ză-ţi că pătrunzi în plantă, că arunci o privire rapidă în jurul tău, iar
apoi ieşi din spaţiul ei personal. îţi reamintesc însă că dacă vei pă­
trunde forţat în spaţiul ei personal, îi poţi face rău.
6. După terminarea procesului, purifică-te într-un curent de apă sau
de lumină şi revino în spaţiul tău personal. Proiectează-ţi din nou
conştiinţa în centrul Pământului, extrage de aici energia telurică şi
las-o să îţi activeze chakra-e\e până la cea coronară. în final, fă o
pasă energetică.

237
C a pit o lu l 15

P r im u l pla n

Când aveam 29 de ani, am auzit de un vânzător ambulant de


cristale şi pietricele care venise în oraşul nostru. Acesta îşi
vindea produsele într-un stand din cadrul mall-ului local. întot­
deauna mi-au plăcut esenţa şi vibraţia rocilor, mineralelor şi
cristalelor. în sud-estul statului Idaho, comunitatea celor inte­
resaţi de metafizică caută întotdeauna cristale încărcate cu o
energie înaltă la preţuri cât mai accesibile. De aceea, când am
auzit de vânzătorul ambulant, m-am simţit instantaneu curi­
oasă să văd ce produse avea. Prin urmare, m-am dus imediat la
mall, în căutarea cristalului perfect.
Vânzătorul era un bărbat în vârstă de 55 de ani cu numele
de Chuck. Avea o origine parţial nativ-americană şi purta părul
lung. In timp ce examinam produsele expuse pe mica sa tarabă,
am sesizat un cristal micuţ în formă de piramidă ataşat de un
lănţişor de argint şi m-am îndrăgostit instantaneu de el.
în acea perioadă din viaţa mea aveam dificultăţi financiare.
Eram încă studentă şi nu aveam cine ştie ce mijloace de subzis­
tenţă. Cu toate acestea, am scos imediat 15 dolari din poşetă ca
să cumpăr pandantivul.
Chuck s-a uitat la mine şi mi-a spus:
- Chiar îţi doreşti acest pandantiv?
- Da, i-am răspuns uimită, ba chiar uşor iritată.
- Nu, nu ţi-1 doreşti, mi-a replicat el. Ţi-1 doreşti pe acesta,
sau pe acesta.
Cele două pandantive pe care mi le-a arătat erau mult mai
elaborate şi mai frumos şlefuite decât cristalul pe care mi-1 ale­
sesem, dar cu toate acestea i-am răspuns:

239
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

- Nu. Nu mi le doresc deloc pe acelea. îl doresc pe acesta,


indicându-i din nou micul cristal în formă de piramidă.
I-am dat banii în acest scop, dar Chuck mi-a spus:
- Ei bine, dacă tot cumperi acest pandantiv, trebuie să iei
şi asta:
După care a scos de sub tejghea o piatră neagră cu faţete
strălucitoare. Aceasta mi-a tăiat respiraţia.
M-am uitat la el şi l-am întrebat:
- Cât costă?
- Câţi bani ai?
- Mai am opt dolari.
S-a uitat la mine, mi-a zâmbit şi mi-a spus:
- Atunci, pentru tine costă opt dolari, după care mi-a dat
piatra.
începând din acea zi viaţa mea a început să se schimbe. De
când am adus piatra acasă, am devenit mult mai receptivă la
aspectele psihice.
Trebuie să recunosc că piatra a avut un efect profund
asupra mea. Aproape că îmi vorbea. Ori de câte ori o ţineam în
mână, îmi era infinit mai uşor să mă focalizez asupra capacită­
ţilor mele intuitive.
Am devenit astfel curioasă să aflu ce fel de piatră era. Am
\trebat mulţi oameni, dar nimeni nu a ştiut să îmi spună. în
:le din urmă, un an şi jumătate mai târziu, m-am dus la un
rg specializat de roci şi minerale, şi i-am arătat piatra unuia
ntre vânzători. Acesta mi-a oferit pe loc 80 de dolari pe ea,
jar nu mi-a spus ce era. I-am refuzat oferta şi am dus piatra la
alţi vânzător. Acesta mi-a spus că era un cristal de melanit, care
făcea parte din familia granatelor de tip andradit.
- Poftim!? i-am spus, căci nu mai auzisem de acest nume.
- Draga mea, mi-a răspuns el, ţii practic în mână ceea ce noi
numim un rubin negru. Sincer să fiu, nu am mai văzut nicio­
dată unul de o asemenea mărime până acum. De regulă sunt
mult mai mici şi au o singură faţetă pătrată. Nu ştiu cât valo­
rează acest cristal, dar dacă aş fi în locul tău nu l-aş da pentru
nimic în lume.
începând din acea zi, micul meu „rubin negru” a devenit
unul din cristalele mele speciale. Am făcut nenumărate
240
P r im u l pla n

experimente cu el şi am descoperit că este una din puţinele


pietre capabile să îşi păstreze energia în interiorul unei pira­
mide. Marea majoritate a pietrelor devin reci cu gheaţa atunci
când sunt ţinute într-o piramidă. Singurele pietre care îşi păs­
trează energia sunt (conform experimentelor mele) cuarţul
rutilat şi rubinul meu negru.
Am mai descoperit că rubinul meu negru conţinea multe
secrete mistice şi magice. Cel mai important era acela că mi-a
trezit simţurile intuitive. De aceea, el a rămas până astăzi unul
din cei mai dragi prieteni ai mei din întreaga mea colecţie de
cristale.
Aşa am ajuns să mă familiarizez îndeaproape cu primul
plan al existenţei şi cu puterea cristalelor.

VIAŢA ÎN PRIMUL PLAN AL EXISTENŢEI


Primul plan existenţial ne ajută să înţelegem că materialele anor­
ganice sunt vii şi au o conştiinţă. Mama-Pământ este ea însăşi
un câmp energetic cu un spirit uriaş. Fiecare rocă terestră, de la
cel mai mic cristal la cel mai mare munte, are propriul său spirit
unicat. Deşi aceste spirite nu par să se mişte, ele conţin totuşi o
anumită forţă vitală.
Pentru a vorbi de viaţă din perspectiva ştiinţei, avem nevoie
de o structură moleculară bazată pe carbon. în primul plan
există însă o viaţă care transcende tot ceea ce înţelegem noi din
universul bazat pe carbon. Acest plan este alcătuit din materiale
anorganice.
Viaţa anorganică ne înconjoară de pretutindeni. Mama-Pă-
mânt este plină de roci, iar acestea găzduiesc mineralele, alcă­
tuite - printre altele - din calciu, magneziu şi seleniu, de care
avem nevoie în cantităţi infime pentru a supravieţui. De fapt
noi suntem alcătuiţi chiar din aceste minerale, ia care se adaug;
apa. Acesta este fundamentul structurii noastre moleculare.

MINERALELE

Mineralele îndeplinesc două funcţii de ordin general: con­


strucţia şi reglementarea. Prin funcţia lor de construcţie, ele
241
M etoda avansată de T e r a pie T eta

intră în alcătuirea oaselor, dinţilor şi altor ţesuturi moi ale cor­


pului nostru. Funcţia de reglementare afectează numeroase sis­
teme din organism, cum ar fî bătăile inimii, închegarea sângelui,
reacţiile nervoase şi transportarea oxigenului de la plămâni la
ţesuturi. împreună cu proteinele, carbohidraţii, grăsimile, apa
şi vitaminele, noi avem nevoie de proteine pentru a ne construi
un corp puternic şi bine adaptat la delicatele procese ale vieţii.
Daca nu am coopera în permanenţă cu primul plan prin inter­
mediul mineralelor, noi ne-am transforma practic în apă, căci
mineralele sunt cele care susţin în cea mai mare parte structura
oaselor şi ţesuturilor noastre.
Orice om conştient de sănătatea lui ştie că trebuie să îi
asigure corpului său vitaminele şi mineralele de care acesta
are nevoie, dar puţini oameni înţeleg de ce. Deşi vitaminele
şi mineralele acţionează foarte diferit în interiorul corpului,
organismul nostru are nevoie de ambele categorii de sub­
stanţe. O diferenţă evidentă între acestea este că vitaminele
conţin carbon şi sunt considerate substanţe organice. Mine­
ralele nu conţin carbon, motiv pentru care sunt considerate
anorganice.
Ambele categorii joacă însă un rol important. Corpul poate
funcţiona o vreme atât timp cât nu îşi primeşte raţia recoman­
dată de vitamine, dar un deficit de minerale poate avea efecte
ezastruoase. Spre exemplu, pentru a produce hemoglobina
ecesară celulelor roşii din sânge, corpul are nevoie de fier.
entru a avea dinţi puternici şi oase sănătoase, el are nevoie de
iilciu. Calciul este de asemenea vital pentru buna funcţionare
a rinichilor, muşchilor şi nervilor. Fără o cantitate suficientă
de iod, glanda tiroidă nu poate produce energie. Manganul,
seleniul şi zincul sunt antioxidanţi, iar printre sarcinile lor se
numără vindecarea rănilor, dezvoltarea corectă a sistemului
osos şi protejarea membranelor celulare.
Corpul uman are nevoie de două tipuri de minerale: cele
majore şi oligoelementele. Diferenţa dintre acestea se referă
la cantitate. Astfel, corpul are nevoie de minim 100 mg de
minerale majore pe zi pentru a-şi desfăşura corect funcţiile.
Cantitatea de oligoelem ente necesară zilnic este mai mică de
100 mg.
242
P r im u l p la n

Cele şapte minerale majore

Calciu
Clor
Magneziu
Fosfor
Potasiu
Sodiu
Sulf

Oligoelementele

Crom
Cupru
Fluor
Iod
Fier
Mangan
Molibden
Seleniu
Zinc

Orice deficit de m inerale echivalează


cu o carenţă pen tru organism.

Sursele de substanţe minerale

Noi ne obţinem mineralele de care avem nevoie din alimen­


tele pe care le consumăm. Cum se petrece acest mecanism?
Mineralele ajung în corpul nostru prin consumarea plantelor
care cresc pe sol şi a animalelor care trăiesc pe acesta. Fruc­
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

tele, legumele, carnea roşie şi albă, produsele lactate, cerea­


lele şi leguminoasele boabe sunt surse primare de substanţe
minerale de care corpul nostru are nevoie pentru a se dezvolta.
Alimentele procesate sunt sărace în minerale, iar oamenii care
nu consumă o dietă adecvată suferă frecvent de boli datorate
exclusiv deficitului de vitamine şi minerale.
Dintre toate deficitele pe care le-am întâlnit la clienţii mei,
niciunul nu este la fel de prevalent cum este cel de calciu şi
de magneziu. Sinceră să fiu, am întâlnit foarte puţini clienţi al
căror organism conţine suficient calciu.
Personal, consider că deficitul de substanţe minerale repre­
zintă una din principalele cauze ale multor boli moderne. Din
cauza sărăcirii solului, mineralele nu mai sunt la fel de uşor de
procurat din alimente ca odinioară.
Cantităţile excesive din anumite minerale pot avea efecte
toxice asupra organismului. De aceea, folosirea suplimentelor cu
minerale este controversată. La modul ideal, noi ar trebui să ne
procurăm necesarul de minerale din alimentaţie. Dintre supli­
mentele cu minerale, personal aş recomanda mineralele chelatate4,
care ajung mai uşor în sânge şi pot fi absorbite cu uşurinţă de
celule. Absorbţia mineralelor nechelatate este mai dificilă.
Un practicant Teta învaţă să vadă psihic deficitele de mine-
ale din corp şi poate produce substanţele lipsă prin transmu-
ire, prin controlul primului plan.
Acesta este planul în care operează alchimiştii care trans-
îută mineralele dintr-o formă în alta. Puterea telekineziei (de
deplasare a materiei anorganice prin puterea minţii) se învaţă
de asemenea în acest plan, dar în combinaţie cu planul al
şaselea sau al şaptelea. Capacitatea de a muta obiecte şi de a
îndoi linguri prin puterea electromagnetică a minţii operează
de asemenea în acest plan.
Orice terapeut care foloseşte mineralele pentru a vindeca uti­
lizează acest plan al existenţei. Există un mineral adecvat pentru
orice boală. Vindecarea cu ajutorul cristalelor operează de ase­
menea pe acest plan existenţial. Ea necesită însă timp şi energie.

* C helatarea reprezintă o manieră particulară de form are a legăturilor chimice în tre ionii de
m etale şi alte molecule, (n. tr.]

244
P r im u l pla n

CRISTALELE Şl PIETRELE VINDECĂTOARE

Primul plan al existenţei ne învaţă cum să ne conectăm cu


rocile, pietrele preţioase, mineralele, cu aerul pe care îl res­
pirăm şi cu pământul de sub tălpile noastre. în ultimă instanţă,
scopul este de a cultiva o relaţie de respect şi de onorare a pla­
netei Pământ, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-există.
Primul plan are propria sa conştiinţă particulară. Chiar
dacă nu putem vedea cu ochiul liber divizarea mineralelor în
elementele lor componente şi nu le percepem decât ca solide,
noi trebuie să înţelegem că ele nu rămân nemişcate, dar se
deplasează foarte lent. Există o conştiinţă în tot ceea ce există.
Aşa cum noi, oamenii, suntem înzestraţi cu un anumit tip de
conştiinţă, la fel sunt şi formele de viaţă anorganică.
în trecut, oamenii din toate regiunile globului ştiau să
se conecteze cu energiile cristalelor şi mineralelor, cărora le
dădeau diferite nume, cum ar fi „oamenii din pietre”. Ei erau
conştienţi de diferitele atribute ale cristalelor şi mineralelor şi
de maniera în care acestea puteau fi folosite pentru amplifi­
carea puterilor personale şi pentru deschiderea porţilor către
puterile psihice ale celorlalte planuri ale existenţei. Multe astfel
de porţi pot fi deschise prin folosirea energiilor cristalelor
şi mineralelor. Spre exemplu, cristalele pot fi folosite pentru
conectarea cu memoria ancestrală a ADN-ului, pe nivelul celui
de-al treilea plan existenţial.
Un om intuitiv poate învăţa limbajul ascuns al mineralelor
şi cristalelor, descoperind astfel comorile de cunoaştere înre­
gistrate în acestea. De aceea, astfel de oameni se simt adeseori
atraşi de anumite pietre sau cristale. Acestea li se par atrăgă­
toare deoarece îi pot ajuta în respectiva etapă a vieţii lor, din
raţiuni mistice sau fizice, ori pur şi simplu pentru că îi pot ajuta
într-un fel sau altul.
Ştiai că ştiinţa modernă a descoperit că hormonii au o
structură cristalină? Maniera în care sunt secretaţi şi trimişi în
corp este aproape identică cu procesul de creştere a cristalelor.
Este interesant de remarcat şi faptul că se crede că marea
majoritate a pietrelor preţioase au fost create acum peste 200
de milioane de ani de ciclurile hidro-termice şi ale magmei din
245
Meto d a avansată de T e r a pie T eta

interiorul Pământului. Cele mai multe dintre pietrele pe care


le cunoaştem şi le admirăm au trecut printr-o călătorie lungă şi
magnifică înainte de a deveni prietenele noastre care ne ajută să
ne vindecăm sau care ne încântă ochii prin bijuteriile pe care le
confecţionăm din ele. Vârsta lor incredibilă şi frumuseţea lor ne
oferă un crâmpei din seninătatea şi misterul lumii în care trăim.
Majoritatea pietrelor, semipreţioase sau nu, au tradiţii
întregi asociate cu ele. Unele sunt folosite în feng shui şi pentru
transmutarea energiilor negative. Un maestru autentic al pie­
trelor preţioase nu le foloseşte decât pentru a-şi amplifica
puterea personală, fără a le acorda vreodată acestora puterea
de luare a deciziilor. Reţine: atunci când doreşti să comanzi o
vindecare, nu ai nevoie de niciun ajutor din afară. Tot ce trebuie
să faci este să te înalţi în planul Creatorului a Tot-ceea-ce-există.
Motivul pentru care învăţăm despre cristale în Terapia Teta este
pentru a putea comunica mai uşor cu oamenii care continuă
să creadă că au nevoie de acestea pentru a se vindeca. în plus,
este util să înţelegem cum funcţionează lucrurile şi cum putem
opera cu toate planurile existenţei. Nu trebuie însă să devenim
prea fascinaţi de aceste amănunte. în ultimă instanţă, singurul
de care avem nevoie este Creatorul.
Lecţia vindecării cu ajutorul cristalelor este discernământul.
Cristalele nu fac decât să amplifice energia celui care le poartă,
a fel cum un echipament electric devine funcţional în prezenţa

I lectricităţii. De altfel, chiar acesta este mecanismul prin care


perează pietrele: ele se folosesc de electricitatea minţii şi cor­
ului tău. Atunci când vibraţia ta energetică se schimbă, tu te
im ţi atras de anumite pietre şi de atributele lor.
Dacă porţi sau ţii la tine anumite pietre sau cristale, îţi
va fi uşor să descoperi că acestea au într-adevăr calităţi spe­
ciale, cu care au fost înzestrate de Creator. învaţă să discerni
aceste calităţi, care te pot ajuta să realizezi că nu eşti separat de
Tot-ceea-ce-există.

CUM TREBUIE ÎNGRIJITE CRISTALELE


Cristalele trebuie purificate prin încărcarea lor cu lumină solară
sau lunară, prin spălarea în apă cu sare de mare sau direct în
246
P r im u u p l a n

apa mării, într-un curent de apă curgătoare, iar uneori trebuie


acordate cu ajutorul unui diapazon sau al clopoţeilor.
Iţi reamintesc că unele cristale sunt foarte delicate şi nu tre­
buie spălate.
Cea mai corectă manieră de purificare a cristalelor rămâne
însă ascensiunea în planul Creatorului a Tot-ceea-ce-există şi
lansarea comenzii ca acestea să fie purificate.

CRISTALE VINDECĂTOARE

Pietrele pot avea numeroase utilizări. Iată o listă a lor şi a sco­


purilor în care pot fi folosite. Nu trebuie să uiţi însă că nu toate
cărţile care vorbesc despre cristale şi despre atributele lor meta­
fizice sunt de acord în legătură cu acestea.

Acvamarinul: stimulează eliminarea şi schimbarea; conferă


curaj şi stimulează intuiţia şi clarviziunea.
Agat: piatră de centrare, care conferă echilibru în plan
emoţional, fizic şi mental, şi care ajută la depăşirea
negativităţii, amărăciunii şi mâniei interioare.
Agat albastru dantelat: are un efect de calmare, vindecător;
conferă o stare de pace interioară.
Agat de foc: piatră protectoare.
Agat de mosc: regenerează sufletul şi trezeşte conştiinţa
în faţa frumuseţii înconjurătoare. Reduce durerea şi
dinamizează sistemul limfatic şi cel imunitar.
Ambră: nu este un cristal propriu-zis, ci răşină pietrificată
(fosilă). Are puterea de a extrage boala. Elimină stresij
şi este o mare vindecătoare a organelor interne. Aduc
la suprafaţă amintirile din vieţile anterioare, fie cek
personale, fie cele genetice.
Ametist: stimulează clarviziunea şi conexiunea divină;
amplifică bunul simţ.
Aventurin: atrage aventura şi ne ajută să ne împlinim
visele.
247
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Azurit: stimulează fantastic intuiţia şi purifică cbakra-ele.


Era o piatră extrem de preţuită pe timpuri, mai mult chiar
decât lapisul.
Carneol: conferă curaj, promovează alegerile pozitive în
viaţă, alungă apatia şi motivează succesul în afaceri şi în
alte activităţi.
Caroit: ne conectează cu scopul nostru divin; ne ajută
să facem faţă schimbărilor pe măsură ce avansăm către
un nivel spiritual superior; transmută energia negativă,
conduce la vindecare, converteşte boala în sănătate şi
atrage vise foarte intense.
Citrin: conferă prosperitate şi abundenţă.
Cuarţ: conferă claritate; are virtuţi terapeutice.
Cuarţ fumuriu: este folosit pentru protejarea de energia
negativă şi pentru centrare.
Cuarţ roz: amplifică iubirea; este folosit pentru vindecarea
inimii.
Dioptază: vindecă şi mângâie inima; conduce la iertare; ne
ajută să ne ancorăm în momentul prezent.
Fluorit: este o piatră excelentă pentru procesul de învăţare;
conferă stabilitate la nivel emoţional; este foarte utilă în caz
de infecţii.
Granat: conferă prosperitate şi pasiune, inspiră iubirea şi
regenerează corpul.
Hematit: îi protejează pe luptători; ajută la centrare. Este
folosit în tratamentul artritei şi al hipertensiunii.
Jad: protejează şi vindecă; absoarbe toate energiile negative,
iar când se umple până la refuz cu acestea se sfărâmă.
Nu trebuie spălat niciodată şi nu păstrează amprente ale
spiritelor.
Jasp: toate tipurile de jasp au proprietăţi vindecătoare.

248
P r im u l, p l a n

Jasp de Madagascar: sunt pietre rare şi frumoase, care nu


se găsesc decât într-un singur loc în lume (în Madagascar).
Kianit: piatră vindecătoare cu proprietăţi uimitoare
care nu trebuie spălată niciodată. Alungă durerea. Nu
înmagazinează energia negativă, ci o transmută pe loc.
Conferă compasiune şi reduce presiunea sanguină.
Labradorit: este piatra misticilor; converteşte energia
negativă în energie pozitivă. Ne conectează întotdeauna cu
magia autentică.
Lapis lazuli: piatră străveche folosită pentru a transmite
mesaje telepatice, pentru trezirea şi amplificarea
capacităţilor psihice.
Larimar: conferă afecţiune, claritate mentală şi o gândire
constructivă.
Lemn pietrificat: conduce la un nou început şi conferă
protecţie.
Malahit: este folosit pentru protecţie, curaj şi pentru amplifi­
carea voinţei. Se sfărâmă atunci când suntem în pericol.
Moldavii: este folosit pentru transformare. Accelerează
puterea noastră de manifestare. Dacă nu faci faţă ritmului
debordant al lumii moderne, evită această piatră.
Obsidian: conferă protecţie împotriva farmecelor şi
gândurilor negative.
Ochi de tigru: ne ajută să vedem viitorul; armonizează cele
două emisfere cerebrale. îl putem folosi pentru atingere;
scopurilor pe care ni le-am propus.
Onix negru: protejează împotriva energiilor negative. îl
ajută pe cel care îl poartă să dizolve orice relaţie nedorită.
Onix: vindecă şi protejează.
Opal: cândva se spunea că dacă porţi un opal, nu mai trebuie
să porţi nicio altă piatră. Acesta a fost doar un mit creat
de vânzătorii de bijuterii într-o perioadă în care opalele

249
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

deveneau mai populare decât diamantele. Opalul scoate la


lumină capacităţile noastre reale. Este o piatră a apei, de
care este foarte atras, şi poate fi purtat în combinaţie cu
orice altă piatră.
Piatra Lunii: atrage sufletul pereche; stimulează visele
lucide şi capacităţile psihice; calmează emoţiile.
Piatra sângelui: legenda spune că sângele lui Iisus Christos
a curs pe anumite pietre, care au păstrat acest nume. Ele
conferă curaj şi amplifică energia christică.
Pirită: piatră masculină; amplifică atributele masculine.
Rodocrozit: conferă iubire şi ne ajută să ne iubim pe noi
înşine şi să ne tratăm cu afecţiune.
Serafinit: este fratele caroitului; conduce la conexiune
spirituală.
Smarald: converteşte energia negativă în energie pozitivă
şi conferă răbdare. Este una din principalele pietre care
ajută la centrarea în inimă; conferă protecţie şi vindecă.
Sodalit: ne conduce pe calea cea bună şi ne ajută în călătoria
noastră.
Topaz galben: atrage banii.
Topaz: amplifică intenţia; converteşte energia negativă în
energie pozitivă.
Turcoaz: turcoazul albastru vindecă şi alungă durerile artritice.
Turmalină neagră: purifică organismul.
Turmalină: amplifică energia altor cuarţuri. Este de zece
ori mai puternică decât cuarţul. Conduce mai bine energia
decât acest cristal şi este folosită pentru construcţia de
telescoape, de televizoare şi de alte aparate electronice. în
trecut se credea că ajută la primirea unor mesaje mai clare,
la transmiterea gândurilor şi la amplificarea capacităţilor
psihice. Conferă pace interioară.

250
C a pit o l u l 16

V in d e c a r e a

pe d if e r it e l e pl a n u r i

Atunci când cineva începe să aplice tehnica Teta, el se conec­


tează cu diferitele planuri, dar nu este familiarizat cu acestea
şi nu ştie de care să se folosească. Dat fiind că toate planurile
sunt conectate cu divinul, este uşor să devii confuz. De aceea,
cea mai bună modalitate de a practica vindecarea pe diferite
planuri constă în a te conecta cu acestea şi de a le experimenta,
începe însă întotdeauna prin a te înălţa în cel de-al şaptelea
plan, astfel încât să nu fii limitat de regulile şi de angajamentele
celorlalte planuri.
Există câte un remediu pentru fiecare emoţie sau boală şi
pentru fiecare plan existenţial. Spre exemplu, pe primul plan
există câte o combinaţie de substanţe chimice sau de minerale
care poate vindeca orice boală. Ea are aceeaşi vibraţie pe care o
are programul ce contribuie la apariţia bolii şi îl poate înlocui.
In mod corespondent, există câte o plantă sau o vitamină
(eventual o combinaţie de plante şi / sau vitamine) din planul
al doilea ce poate vindeca orice boală. Noi trăim în planul ar
treilea al proteinelor, ceea ce înseamnă că există o combinaţii
de aminoacizi care poate contribui la vindecarea oricărei boli,
în cel de-al patrulea plan existenţial există combinaţii de carbo-
hidraţi care pot vindeca bolile. Şamanii se folosesc de plante şi
de strămoşi pentru a vindeca. îngerii şi părinţii noştri spirituali
din cel de-al cincilea plan al existenţei ne pot ajuta de asemenea
să ne vindecăm. Uneori trebuie să facem un anumit schimb
energetic pentru ca procesul să se poată desfăşura, dar în final
ne vom purifica sistemul convingerilor. Esenţele din planurile
251
M etoda avansată de T e r a pie T eta

patru şi cinci ne pun de regulă să le promitem că vom face anu­


mite lucruri pentru a ne schimba frecvenţa de vibraţie.
Atunci când ne conectăm cu cel de-al şaselea plan al exis­
tenţei, auzim muzică şi tonalităţi sonore. Acestea (vibraţiile în
general) ne ajută să ne vindecăm.
în ultimă instanţă, toate planurile au o lumină sau o
vibraţie a lor. Boala reprezintă de asemenea un anumit tip de
vibraţie. De aceea, dacă utilizăm vibraţia corespondentă adec­
vată, care poate fi o combinaţie de minerale sau de plante etc.,
noi putem vindeca orice boală. Diferitele remedii fizice pe care
le ingerăm au vibraţii care corespund sistemului nostru de con­
vingeri şi ne pot ajuta să ne vindecăm trupul. Spre exemplu,
o plantă medicinală care are proprietăţi antibiotice conţine
vibraţia necesară pentru a ne vindeca de o infecţie cu o bac­
terie, dar şi pentru a ne elibera de programul subconştient al
vinovăţiei care a atras bacteria în primul rând. Cu alte cuvinte,
noi putem găsi răspunsul pe care îl căutăm pe orice plan exis­
tenţial. Astfel, pentru orice boală există minerale, vitamine,
proteine, programe şi sentimente adecvate (care o pot vindeca).
Este posibil ca lucrul cu convingerile să facă acelaşi lucru
ca şi remediile din diferite planuri ale existenţei. Dat fiind că
Terapia Teta se referă la lucrul cu convingerile, nu vei atrage
■ecât clienţi care vor crede în acest sistem şi care vor fi dispuşi
lucreze cu convingerile lor. Sfatul meu este să le descarci
ite programele legate de lucrul cu sentimentele din această
•te (vezipaginile 46-94). în acest fel, ei se vor elibera rapid şi
Dr de multe programe care nu le sunt de folos.
Orice om care învaţă ce înseamnă iubirea autentică sfâr­
şeşte prin a se vindeca în profunzime. Fricţiunea dintre teamă
şi iubire există în planurile cinci şi trei. Dacă nu ar mai exista
teama, lucrurile ar „exista pur şi simplu”, la fel ca în cel de-al
şaptelea plan. Acum că ai ajuns să înţelegi cum operează planu­
rile, poţi învăţa singur aceste lucruri.

STRUCTURA VIEŢII ÎN DIFERITELE PLANURI


Pentru a recapitula pe scurt informaţiile prezentate în Terapia
Teta, corpul uman este alcătuit din cinci componente dife­
252
V in d e c a r e a pe d if e r it e l e p la n u r i

rite: lipide, carbohidraţi, proteine, adenozin-trifosfat (ATP) sau


energie, şi acizi nucleici sau ADN. Aceste cinci componente
reprezintă cărămizile vieţii care ne conectează cu celelalte pla­
nuri şi care ne permit să existăm în cel de-al şaptelea plan.

DEFICITELE

Lista care urmează îţi prezintă consecinţele pe care le creează


diferitele deficite ale acestor componente ale corpului fizic:

Lipsa de: Creează:

Primul plan: minerale Absenţa suportului (sprijinului)


Planul al doilea: vitamine Absenţa iubirii
Planul al treilea: proteine Absenţa nutriţiei corecte
Planul al patrulea: carbohidraţi Absenţa energiei
Planul al cincilea: lipide Absenţa echilibrului spiritual
Planul al şaselea: acizi nucleici Absenţa structurii spirituale
Planul al şaptelea: ATP Absenţa spiritului

Primul plan: dacă ai un deficit de minerale în corp, vei fi


lipsit de sprijin la nivel emoţional şi vei fi predispus să faci
boli asociate cu această absenţă a sprijinului, cum ar fi anu­
mite tipuri de artrită.
Planul a l doilea: dacă ai un deficit de vitamine, vei suferi de
o lipsă de iubire pe un anumit nivel. Invers, dacă nu bene­
ficiezi de suficientă iubire, nu vei absorbi corect vitaminele.
Planul a l treilea: dacă ai un deficit de proteine, corpul tău
va fi subnutrit.
Planul a l patrulea: dacă ai un deficit de carbohidraţi, îţi v;
lipsi energia.
Planul a l cincilea: dacă ai un deficit de lipide, sistemul
tău va fi dezechilibrat şi nu va mai produce corect hor­
moni. Hormonii sunt substanţe care asigură echilibrarea
corpului.
253
M eto d a ava n sată de T e r a pie T eta

Planul a l şaselea: dacă ai un deficit de acizi nucleici, îţi va


lipsi structura în viaţă.
Planul a l şaptelea: dacă ai un deficit de ATP, îţi va lipsi
spiritul. ATP-ul este o substanţă foarte importantă pentru
susţinerea metabolismului organismului. Atunci când este
descompus chimic, el elimină o cantitate uriaşă de energie,
care poate fi utilizată de celule şi de ţesuturi pentru func­
ţiile acestora. Această energie este numită uneori energie
universală. Celulele funcţionează numai datorită acestei
energii p u re care este înmagazinată în mitocondrii. Mito-
condriile reprezintă esenţa pe care o moştenim de la
ADN-ul mamei noastre. Spiritul se găseşte în mitocon­
drii, riu în ADN. ADN-ul este un program de calculator,
în timp ce mitocondriile reprezintă o electricitate con­
ştientă. Atunci când un om moare, iar energia sa îi pără­
seşte corpul (unii o pot chiar percepe), cele care părăsesc
dimensiunea fizică sunt mitocondriile. Deficitul de ATP (şi
implicit energia spirituală redusă) poate însemna că avem
prea multe fragmente ale sufletului disipate în prea multe
locuri, iar aceste fragmente trebuie reintegrate.

UTEREA GÂNDURILOR

Gândurile sunt lucruri reale, înzestrate cu o esenţă. Ele pot crea


orice în planurile existenţei. Ca un exemplu extrem de ilus­
trativ, atunci când am organizat un curs de Anatomie intuitivă
în Hawaii, am eliminat atât de multe probleme ale cursanţilor
mei încât la sfârşitul celor trei săptămâni toată lumea era echili­
brată perfect din punctul de vedere al raportului acid-alcalin, la
un pH de 7,2 (alcalin). Tehnic vorbind, cine îşi menţine alcalini-
tatea corpului la 7,2 prin alimentaţia pe care o consumă nu se
mai poate îmbolnăvi. Procesul nu este însă atât de simplu. Ştiu
din experienţă că chiar dacă încep să consume un regim pre­
ponderent alcalin, clienţii rămân luni de zile la un pH general
acid. Pe măsură ce corpul lor se alcalinizează, ei trec prin
crize vindecătoare dramatice şi prin alte drame personale. Şi
totuşi, simplul lucru cu convingerile a fost suficient pentru ca o
254
V in d e c a r e a pe d if e r it e l e p la n u r i

întreagă clasă de cursanţi să ajungă la pH-ul optim de 7,2 într-o


perioadă relativ scurtă de timp, şi asta în timp ce continuau să
consume prăjituri cu ciocolată! Convingerile pot crea aceeaşi
energie ca şi vitaminele, mineralele şi substanţele nutritive.
Dacă ingerează aminoacizii sau vitaminele deficitare timp
de o lună, omul îşi poate elimina multe din problemele em o­
ţionale şi subconştiente. Acestea pot fi stabilizate însă şi prin
puterea gândurilor, caz în care el nu mai trebuie să consume
suplimente alimentare.
T\i eşti conceput ca un mecanism extrem de fin acordat,
astfel încât să fii capabil să faci faţă oricăror probleme (inclusiv
creşterii unor copii adolescenţi!). Este adevărat!
Atunci când o mamă care alăptează îşi sărută copilul, ea
începe să producă intuitiv exact substanţele nutritive de care
are nevoie acesta la următoarea masă. Când eram copil, am fost
alăptată cu sticla. în plus, când mama era însărcinată cu mine, a
fost atât de bolnavă încât mi-au lipsit multe substanţe nutritive.
Vezica biliară a mamei funcţiona atât de deficitar şi ea făcea atât
de multe infecţii încât medicii se minunau că mama încă mai
supravieţuia. Au trebuit să o opereze, şi când au deschis-o, au
descoperit că era însărcinată cu mine. Medicii i-au spus că nu ar
trebui să poarte această sarcină şi că ar trebui să mă avorteze.
Ştii ce mi-a spus mama recent?
- Uită-te în ochii mei, Vianna, ca să creăm astfel o legă­
tură sufletească. Atunci când erai mică nu am reuşit să creăm o
astfel de legătură, căci nu m-am gândit niciodată că te voi purta
în pântec până la capăt.
Mi se pare trist că a purtat atâţia ani astfel de gânduri. Din
fericire, m-am folosit de acea oportunitate pentru a-i elimina
aceste convingeri.

FOLOSIREA PLANURILOR PENTRU A VINDECA


ECUAŢIILE PLANURILOR EXISTENŢEI

Terapeuţii ar trebui să folosească întotdeauna mai multe pla­


nuri existenţiale pentru a vindeca. Noi numim acest lucru o
ecuaţie.
255
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

aprofundată a unui anumit plan existenţial dintr-o altă epocă şi


dintr-un alt spaţiu.
Să spunem că spiritul unei persoane cunoaşte secretele
celui de-al patrulea plan şi puterea energiei şamanice din
acesta. Deşi are acces la această energie, persoana are anumite
limitări ca urmare a convingerilor sale sau celor ale energiilor
spirituale folosite de iniţiatul care i le-a predat, ori chiar influ­
enţate de conştiinţa colectivă a epocii. Asta nu înseamnă că
şamanismul sau conştiinţa persoanei nu ar fi evoluate, ci doar
că puterile persoanei în locul şi epoca respectivă depind de dic­
tatele respectivului plan existenţial şi de limitările conştiinţei
colective la care are acces. De aceea, persoana adoptă în tota­
litate aceste limitări, pe care le aduce cu sine în timpul şi spa­
ţiul prezent, împreună cu convingerea că există limitări. Prin
urmare, ea continuă să fie influenţată de aceste reguli şi con­
diţii inclusiv în epoca prezentă.
Intr-un alt exemplu, un vindecător aflat într-o cameră cu o
persoană care are dureri de gât ar putea simţi că îl doare gâtul,
în timp ce celeilalte îi trece durerea de gât. Şi în acest caz avem
de-a face cu un proces şamanic care se petrece din cauza obli­
gaţiilor, legămintelor şi angajamentelor asumate de vindecător
într-o altă viaţă şi aduse în viaţa curentă.
Nu trebuie să uiţi de asemenea că o persoană poate încerca
ă îşi redobândească anumite elemente ale puterii pe care le-a
eţinut într-un alt loc şi într-o altă epocă, caz în care ar fi dez-
măgită să constate că o parte din aceste elemente trebuie
‘create prin iniţieri în momentul prezent. Spre exemplu, unui
maestru înălţat în al cincilea plan i se reaminteşte încontinuu
de limitările corpului uman şi el este condiţionat de sistemul
colectiv de convingeri al celorlalţi locuitori ai planetei din
actuala existenţă. Aceasta este una din iniţierile prin care tre­
buie să treacă sufletul tău: reconstruirea puterii sale în actuala
viaţă, fără să se bazeze în permanenţă pe viaţa sa anterioară.

TRANSMITERE Şl ATRAGERE

Atunci când practici un proces terapeutic, trebuie să începi


întotdeauna prin a te înălţa până la Creator şi prin a te conecta
258
Vin d e c are a pe d if e r it e l e p la n u r i

cu el. Trebuie să mergi apoi în planul existenţial cu care ai decis


să lucrezi.
Cunoaşterea şi energia din cel de-al şaptelea plan îţi vor
oferi întotdeauna cel mai bun răspuns pentru o situaţie dată şi
te vor ridica mai presus de limitările Legii Cauzei şi Efectului.
In acest fel, vei învăţa să îţi armonizezi relaţia cu toate planurile
existenţei şi vei atinge măiestria.
Dacă doreşti să te foloseşti de energia Realităţii Omnipre­
zente (Tot-ceea-ce-există), trebuie să începi prin a te înălţa în
cel de-al şaptelea plan. în acest scop, sugestia mea este să îl
invoci pe Creatorul a Tot-ceea-ce-există. Prin această invocaţie,
care reprezintă o formă-gând vie, cu intenţia neechivocă de
a ajunge în cel de-al şaptelea plan, te vei racorda la energia
corectă.
Odată ajuns în cel de-al şaptelea plan, trebuie să asişti la
„de-crearea” bolii. Cu alte cuvinte, trebuie să creezi o realitate
în care nu mai există nicio boală, să îi spui corpului că reali­
tatea bolii este interzisă şi că eşti pe punctul de a crea o nouă
realitate. în acest scop, trebuie să elimini convingerile limita-
toare care îţi spun că nu poţi crea o astfel de realitate.
Atunci când realizează vindecări energetice, unii oameni
îşi elevează conştiinţa mai presus de spaţiul lor personal şi
comandă energiei să pătrundă în corpul lor şi să iasă prin
palme. Deşi această energie provine din cel de-al şaptelea plan,
ea trece mai întâi prin corpul terapeutului înainte de a intra în
cel al persoanei bolnave. Dat fiind că terapeutul nu este încă
perfect, nu este exclus ca ea să fie modificată în decursul pro­
cesului. Deşi energia care îi va ieşi prin palme va continua să
aibă virtuţi vindecătoare, ea va fi influenţată de filtrul convin­
gerilor din cel de-al treilea plan ale terapeutului. Prin urmare,
este posibil ca procesul de vindecare să nu fie foarte eficient.

259
C a pit o l u l 17

A mintiri c a r e p l u t e s c l ib e r

Exerciţiile descrise în capitolele următoare reprezintă câteva


din procesele predate la cursul avansat de Terapie Teta.

Am recomandat deja exerciţiul pentru amintirile colaterale în


Terapia Teta, dar consider că merită să îl repet aici. El mi-a
fost inspirat de o femeie care m-a sunat şi mi-ra spus că avea
convulsii şi nu putea rămâne însărcinată din cauza medica­
mentelor pe care le lua, care aveau printre efectele secundare
producerea de defecte la naştere ale copiilor. în cadrul lecturii
psihice care a urmat, l-am întrebat pe Creator ce puteam face
pentru a-i opri convulsiile. Acesta mi-a dat răspunsul corect:
„Viatina, elim ină toate am intirile ei care plutesc liber.”
Ştiam câte ceva despre aceste amintiri în urma unor expli­
caţii pe care mi le dăduse fostul meu soţ cu ani înainte. Este
vorba de înregistrări care există în creier şi care au fost impri­
mate de diferite evenimente (traumatice sau nu) care s-au
petrecut într-o perioadă în care eram inconştienţi, de pildă
în timpul unei operaţii chirurgicale, a unui accident, a unei
traume pe câmpul de luptă, a unui abuz extrem sau a folosirii
în exces a alcoolului ori a drogurilor.
Creierul rămâne tot timpul conştient de tot ce se petrece
în viaţa omului, inclusiv în timpul somnului. Chiar şi când per­
soana este inconştientă, ea aude tot ce se petrece în jurul e
Gândeşte-te la toţi oamenii care au suferit operaţii chirurg
cale sau care şi-au pierdut conştienţa într-un alt context. Toat
261
M E T O D A A V A N S A T A DE T E R A P I E T E T A

cuvintele pe care le-au spus ceilalţi în jurul lor au rămas impri­


mate în creierul lor. Acestea pot fî extrem de semnificative în
anumite cazuri, de pildă atunci când un doctor operează o
tumoare canceroasă (sau chiar necanceroasă) şi declară: „Cred
că e canceroasă.”
Atunci când mintea este conştientă, ea ştie cum să proce­
seze corect informaţiile primite, dar atunci când este incon­
ştientă, ea nu reuşeşte acest lucru, iar evenimentele petrecute
devin amintiri care plutesc liber. Ori de câte ori persoana va
auzi din nou cuvintele rostite sau va retrăi situaţia petrecută cât
timp a fost inconştientă, de data aceasta în stare de veghe, ea va
retrăi trauma iniţială. De aceea, dacă ai un client care pare să
opună rezistenţă procesului de vindecare, verifică-i amintirile
care plutesc libere.
Revenind la clienta mea, am făcut atunci ce mi-a spus Cre­
atorul. Am asistat la eliminarea tuturor amintirilor libere care
nu îi serveau binelui ei suprem. După toate aparenţele, convul­
siile actuale fuseseră generate de o situaţie din trecutul femeii
în timpul căreia a fost inconştientă. Ori de câte ori mirosea,
auzea sau experimenta ceva similar acelei situaţii, în corpul ei
se declanşa o criză de convulsii.
Soţul femeii m-a sunat a doua zi şi mi-a spus că soţia sa avu-
îse o nouă criză. Am lucrat din nou cu ea şi am repetat întregul
oces. De această dată, crizele au încetat pentru totdeauna.
După cele două şedinţe cu mine, medicii i-au recomandat
Irenunţe la medicamentele împotriva convulsiilor şi femeia a
mas însărcinată chiar în anul care a urmat. Mai târziu, ea a
venit la un seminar pe care l-am ţinut în California şi mi-a arătat
copilul pe care îl născuse.
Există posibilitatea ca noi să avem cu toţii astfel de amin­
tiri libere, care ne împiedică să ne atingem potenţialul maxim.
Iată procesul care este necesar pentru a elimina o amintire
ce pluteşte liber prin intermediul Terapiei Teta:

262
A m in t ir i c a r e p lu t e s c lib e r

PROCESUL DE ELIMINARE A AMINTIRILOR CARE PLUTESC LIBER

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează-ţi conştiinţa coborând în interi­


orul Mamei-Pământ, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-
există.
2. Vizualizează atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a lungul
trupului. Aceasta activează toate chakra-e\e, până la cea coronară,
unde se revarsă în exterior sub forma unei sfere frumoase de lu­
mină.
3. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întunecată, de
lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile,
până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, care permite tre­
cerea în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
4. Dă comanda: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, comanda este ca
toate amintirile care plutesc liber şi care nu mai sunt necesare şi nu
Ti mai servesc acestei persoane să fie extrase, anihilate şi trimise
în lumina lui Dumnezeu pentru a fi înlocuite cu iubirea Acestuia. îţi
mulţumesc! Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să fie."
5. Pătrunde în chakra coronară a persoanei şi asistă la acest nivel la
procesul de vindecare. Vizualizează trimiterea amintirilor libere că­
tre lumina lui Dumnezeu şi înlocuirea lor cu o energie nouă, prove­
nită de la Creatorul a Tot-ceea-ce-există.
6. După terminarea procesului, purifică-te într-un curent de apă sau
de lumină şi revino în spaţiul tău personal. Proiectează-ţi din nou
conştiinţa în centrul Pământului, extrage de aici energia telurică şi
las-o să îţi activeze chakra-e\e până la cea coronară. în final, fă o
pasă energetică.

Acest exerciţiu este util pentru toţi cei care au fost bolnavi, care
au suferit operaţii chirurgicale sau care au auzit un doctor spu­
nând în preajma lor că suferă de o boală terminală, mai ales

263
M etod a avansată de T e r a p ie T eta

dacă au auzit mesaje negative sau au experimentat traume cât


timp au fost inconştienţi. Eliminarea acestor amintiri colaterale
îi permite minţii să creeze un scenariu nou, bazat pe o convin­
gere asociată cu starea de sănătate.
Personal, aplic acest exerciţiu împreună cu alte două:
„Transmiterea iubirii copilului din pântec” şi „Vindecarea sufle­
tului rănit” (vezi capitolele următoare) ori de câte ori lucrez cu
cineva care suferă de o boală terminală. Experienţa m-a învăţat
că aceste exerciţii trebuie repetate de mai multe ori. Creierul
elimină un anumit număr de amintiri colaterale în timpul unei
şedinţe, dar nu pe toate. De pildă, dacă o persoană a suferit mai
multe operaţii, exerciţiul ar trebui repetat de mai multe ori.

264
C a pit o l u l t 8

T r a n s m it e r e a iubirii

C O P I L U L U I DIN P Â N T E C

Am prezentat acest exerciţiu şi în Terapia Teta, dar doresc să îl


repet aici, întrucât îl consider extrem de important.

CONCEPŢIA
T\i cum ai fost conceput? Ai fost un copil dorit sau nu? Unii citi­
tori s-au născut într-o epocă în care mijloacele contraceptive nu
erau la fel de populare ca astăzi. A fost mama ta fericită când
te-ai născut, sau s-a simţit ea copleşită? Cum ai fost primit în
această lume?
Hawaienii din trecut aveau obiceiul de a nu spune nicio­
dată vreun cuvânt urât în preajma unei femei însărcinate. Ei
credeau că dacă te cerţi cu soţia în timp ce aceasta este însăr­
cinată, pedeapsa va veni după naştere. înainte de invazia creş­
tinilor, băştinaşii credeau că un copil trebuie să aibă cea mai
bună şansă de supravieţuire posibilă, scop în care trebuia
născut şi crescut în mijlocul unei energii şi a unor vibraţii cât
mai benefice.
Despre ce vorbeau părinţii tăi când te-ai născut? S-au
bucurat ei de venirea ta pe lume, sau se certau? Era cald atunci
când te-ai născut? Ai fost luat de lângă mama ta? Ai fost alăptat
la sân? Toate aceste amintiri au rămas în interiorul corpului
tău. Acesta a absorbit fiecare cuvânt care a fost rostit atunci
în preajma ta. Ce cuvinte te-au făcut să te simţi inadecvat,
nevrednic, vinovat, minunat sau mândru de tine?

265
M etod a avansată de T e r a p ie T eta

Din clipa în care ai fost conceput, tu ai devenit conştient


de tot ce s-a petrecut în jurul tău. Convingerile şi sentimentele
mamei s-au impregnat în corpul tău. Tu i-ai simţit gândurile
traumatice, sentimentul că nu îşi dorea un copil, teama de a nu
fi copleşită şi alte stresuri, care ţi-au afectat nivelul de noradre-
nalină şi de serotonină din corp. Alcoolul şi drogurile influen­
ţează de asemenea sănătatea mentală a fătului şi dezvoltarea sa
fizică.

EXERCIŢIUL DE „TRIMITERE A IUBIRII


CĂTRE COPILUL DIN PÂNTEC”
Acest exerciţiu reprezintă un proces uimitor de vindecare.
Foarte multe boli pot fi ameliorate cu ajutorul lui, cum ar fi sin­
dromul alcoolismului în stare fetală, tulburarea bipolară, tul­
burarea deficitului de atenţie şi autismul, în timp ce altele pot
fi vindecate complet. Exerciţiul pare să aibă de asemenea efecte
psihologice benefice asupra epilepsiei, astmului şi altor boli
asociate cu formarea fătului în pântec.
Unii copii sunt gemeni, dar natura nu permite decât unei
treimi din gemenii concepuţi să se nască. Acest lucru generează
ideseori o singurătate extremă pentru copilul care a supravie-
jit. Ea îl poate urmări toată viaţa, dar acest exerciţiu poate
tihila acest efect. In plus, el transmite energie şi sufletului
luilalt copil.
Poţi aplica acest exerciţiu pentru tine, pentru copiii sau
Jentru părinţii tăi, pornind - desigur - de la premisa că aceştia
au liberul arbitru de a accepta sau nu efectele sale. Este unul
din puţinele exerciţii pe care le poţi face fără acceptarea ver­
bală a membrilor familiei, întrucât eşti conectat genetic cu ei.
De aceea, ei pot accepta sau nu - la nivel inconştient - vinde­
carea pe care le-o transmiţi.
Acest exerciţiu a avut efecte uimitoare asupra relaţiei mele
cu mama şi a ajutat mulţi părinţi şi copii să se reunească după
nenumăraţi ani de certuri şi disensiuni. Sugestia mea este să îl
aplici asupra tuturor clienţilor tăi şi asupra ta. în cazul clien­
ţilor, trebuie să obţii însă acordul lor verbal.

266
T r a n s m ite r e a iu b ir ii c o p il u l u i d in p ân te c

PROCESUL TRIMITERII DE IUBIRE CĂTRE COPILUL DIN PÂNTEC

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează-ţi conştiinţa coborând în interi­


orul Mamei-Pământ, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-
există.
2. Vizualizează atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a lungul
trupului. Aceasta activează toate chakra-ele, până la cea coronară,
unde se revarsă în exterior sub forma unei sfere frumoase de lu­
mină.
3. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întunecată, de
lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile,
până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, care permite tre­
cerea în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
4. Dă comanda: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, comanda este ca
această persoană să primească iubire în perioada în care a fost un
făt în pântecul matern. îţi mulţumesc! Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să
fie."
5. Pătrunde în chakra coronară a persoanei şi asistă la acest nivel la
coborârea iubirii necondiţionate a Creatorului în jurul copilului, in­
diferent dacă este vorba de tine, de copilul sau de părinţii tăi. Asistă
la umplerea pântecului matern şi la învăluirea copilului cu această
iubire, care elimină toate otrăvurile, toxinele şi emoţiile negative.
6. După terminarea procesului, purifică-te într-un curent de apă sau
de lumină şi revino în spaţiul tău personal. Proiectează-ţi din nou
conştiinţa în centrul Pământului, extrage de aici energia telurică şi
las-o să îţi activeze chakra-ele până la cea coronară. în final, fă o
pasă energetică.

267
C a pit o lu l 19

Vin d ec a r ea s u f l e t u l u i rănit

Multe din informaţiile pe care le primesc de la Creator îmi


parvin în timpul orelor de curs. Exerciţiul intitulat „Vindecarea
sufletului rănit” mi-a parvenit când predam primul meu curs
de Anatomie intuitivă în Australia. Una dintre cursante era
complet devastată de pierderea fiicei sale. Ea era atât de cople­
şită de durerea ei încât nu-şi putea reveni. în clasă părea tristă şi
deznădăjduită, şi oricât de mult am lucrat cu convingerile sale,
continua să repete la infinit: „Sunt distrusă.”
într-o seară, l-am întrebat pe Creator cum o pot ajuta şi am
auzit cuvintele: ,yianna, vindecă-i sufletul rănit (distrus) de
toate evenimentele triste din viaţa e i ”
L-am întrebat pe Creator dacă aveam eu însămi un suflet
rănit şi mi-a răspuns: „Bineînţeles că d a .”
I-am spus:
- Bine, dar mi-am recuperat toate fragmentele de suflet!
Pare greu de crezut că pot avea sufletul distrus!
Mi s-a arătat atunci (la nivel intuitiv) un fel de crăpătură
în sfera energetică ce reprezenta sufletul meu. L-am rugat pe
Creator să îmi vindece sufletul rănit şi am asistat la vindecarea
acestei crăpături şi la începutul renaşterii sufletului meu. Am
observat astfel vindecarea unor răni, tristeţi şi dureri vechi
asupra cărora nu lucrasem niciodată, căci fusesem prea ocu­
pată pentru a jeli din cauza lor.
Am rămas sincer surprinsă de tot ce a ieşit atunci din mine.
Iniţial am crezut că vor ieşi la suprafaţă abuzurile, dar asupra
acestora lucrasem deja. Ceea ce s-a întâmplat m-a luat prin
surprindere.
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

în perioada în care relaţia dintre mine şi tatăl copiilor mei a


început să se destrame, am avut un accident de maşină care m-a
făcut să ajung în curtea unei case. Am folosit atunci telefonul
locatarilor pentru a-1 suna pe soţul meu şi pentru a-1 ruga să
vină să mă ia. I-am spus că maşina mea era avariată. Soţul meu
mi-a răspuns că avea să vină să mă ia de îndată ce se va termina
meciul de fotbal. Răspunsul său m-a rănit profund. Eu eram
speriată şi vulnerabilă, iar el îmi spunea că avea să vină să mă
ia după terminarea meciului de fotbal! în acel moment mi-am
dat seama că nu îmi voi putea creşte niciodată copiii alături de
un astfel de bărbat şi că relaţia noastră era complet încheiată.
Atunci când Creatorul mi-a vindecat sufletul rănit, aceasta a
fost durerea care s-a eliminat.
A doua zi dimineaţa m-am simţit complet diferit. In acea zi
am repetat procesul cu cursanta mea. Am asistat la vindecarea
sufletului ei rănit de către Creator, iar în final femeia s-a simţit
mult mai bine. Aşa s-a născut acest proces.
Cu această ocazie, am realizat că sufletul nostru poate
fi rănit de foarte multe evenimente ciudate şi neplăcute din
această viaţă. Atunci când sentimentele noastre sunt ireparabil
mite şi când nu avem suficient timp la dispoziţie pentru a jeli,
structura energetică a sufletului se poate produce o fractură.
:eastă explicaţie m-a ajutat să înţeleg un tipar pe care l-am
servat la foarte mulţi dintre clienţii mei bolnavi de cancer,
hdiferent cât de multă energie aş fi pompat în ei, aceştia pur şi
simplu nu o puteau reţine. Vindecările mele dispăreau efectiv
în interiorul lor, pierzându-se pe undeva. La ora actuală ştiu că
acest lucru se întâmpla din cauza fisurilor din sufletul lor.
La scurt timp după mi-a fost revelat acest proces, am
început să predau primele cursuri ale metodei avansate la
Seattle, în Washington. La curs participau o parte din foştii mei
cursanţi de Anatomie intuitivă, aşa că i-am învăţat exerciţiul
de vindecare a sufletului rănit. Cu toţii s-au simţit mai bine,
cu excepţia unei singure persoane, care avea dificultăţi în a-1
aplica. Avusesem şi anterior probleme cu ea, aşa că bănuiam
că se simţea oarecum în competiţie cu mine. Rareori mi-a fost
dat să simt atâta mânie şi invidie la vreun alt cursant de-al meu.
în timpul procesului de vindecare a sufletului ei, care a durat
270
V in d e c a r e a s u f l e t u l u i r ă n it

ceva mai mult, ea s-a decis să îşi ridice conştiinţa şi să anuleze


întregul proces. Acest lucru a produs dezechilibre pe aproape
toate nivele şi comportamentul ei a devenit extrem de instabil,
fapt care a afectat întregul grup de cursanţi în acea seară. Din
fericire, în timp comportamentul ei a devenit din ce în ce mai
stabil, graţie susţinerii colegilor ei. De aceea, dacă îţi propui să
aplici procesul de vindecare a sufletului rănit asupra unei alte
persoane, sfatul meu este să verifici dacă este stabilă din punct
de vedere mental.
Deşi am sperat tot timpul că acea cursantă avea să îşi depă­
şească la un moment dat sentimentele negative faţă de mine,
nu cred că a făcut-o nici până astăzi. Din păcate, nu cred că şi-a
depăşit aversiunea nici faţă de exerciţiul „Vindecării sufletului
rănit”. Acest exemplu ilustrează cât de important este ca practi­
cantul să asiste la term inarea procesului, iar clientul să îi per­
mită acest lucru.
După acest fiasco, eram uşor precaută la gândul de a mai
preda această tehnică. Cu toate acestea, la următorul curs de
ADN Avansat, pe care l-am ţinut în Idaho Falls, Dumnezeu mi-a
spus: „O să le predai astăzi cum să îşi vindece sufletele rănite.”
Mesajul a fost mai lung ca de obicei:

„ Vianna, nu se p u n e p ro b lem a că încerci


s ă vin deci sin drom u l p e rso n a lită ţii multiple.
Prin a cest ex erciţiu nu încerci s ă le vin deci creieru l
rănit, ci diferitele p ă r ţi ale su fletulu i lor. Nu trebu ie
s ă p le c i în să p â n ă cân d p r o c e s u l nu e ste com plet
term inat. Trebuie s ă continui s ă a s iş ti la p r o c e s
p â n ă câ n d sfe ra en ergetică ce re p re zin tă su fletu l lo r
începe s ă se ro te a sc ă în sen su l a ce lo r d e ceasornic.
D acă vei în treru p e p r o c e s u l c â t tim p sfe ra continuă
s ă se ro te a sc ă în sen s in vers a ce lo r d e ceasornic,
ea va sco a te la iveală to a te p ro b lem ele lo r din trecut,
ia r e i v o r treb u i s ă se o cu p e d e a c e ste a înain te
d e a-i p e r m ite su fletulu i lo r s ă s e vindece. D e aceea,
se v o r sim ţi d e stu l d e co n fu zi tim p d e d o u ă zile.
D a că ve i încheia în să p ro ce su l, v o r f i bine.”
271
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Am ascultat mesajul Creatorului şi le-am predat cursanţilor teh­


nica. Câţiva dintre ei se temeau însă de acest proces, aşa că s-au
complicat prea tare, în loc să asiste pur şi simplu la procesul de
vindecare efectuat de Creator. De aceea, au fost nevoiţi să îşi
reactualizeze anumite traume din trecut. în loc să termine pro­
cesul în 30 de secunde, au avut astfel nevoie de trei zile pentru
a definitiva procesul.
Legea Adevărului mi-a spus cândva că atunci când cineva
moare, sufletul său ajunge la Creator şi este reparat de acesta.
Acum, Legea mi-a dat următoarea alternativă (adevărul ne oferă
întotdeauna alternative): „Vianna, vindecă sufletul şi restul va
veni de la sine. ”
- Dacă acest lucru este adevărat, am întrebat, atunci de ce
m-ai învăţat să vindec corpul înaintea sufletului?
- Vianna, mi s-a răspuns, tu ai primit învăţături în funcţie
de nevoile tale din acel moment. A fost necesar să înveţi mai
întâi de toate să vindeci corpul, apoi mintea, şi abia la sfârşit
sufletul, căci în acea etapă din viaţa ta nu erai încă pregătită să
începi cu sufletul. Mintea ta nu putea accepta încă acest lucru la
acel moment. De aceea, a trebuit să progresezi în etape.
Era adevărat. Primul lucru pe care l-am învăţat a fost să
'indec corpul fizic în timpul unei stări Teta profunde. Mai târziu
li-am dat seama că mintea poate interfera cu acest proces, aşa
i mi s-a revelat lucrul cu convingerile. încă şi mai târziu mi s-a
>us că sufletul trebuie vindecat la rândul lui.

VINDECAREA SUFLETULUI RĂNIT


Sufletul este absolut magnific! Din păcate, puţini oameni rea­
lizează că el este mai divin şi mai expansiv decât corpul fizic.
Sufletele noastre sunt atât de expansive încât noi ne putem afla
simultan în mai multe dimensiuni şi în mai multe locuri.
Sufletul are câte o coardă care îl ţine ataşat de fiecare
viaţă anterioară. El este conectat cu toate planurile existenţei.
Eu cred că noi facem parte simultan din toate aceste planuri.
Energia noastră este absolut incredibilă. Dat fiind că facem
parte integrantă din Creator, noi suntem deja perfecţi, în pro­
pria noastră manieră.
272
V in d e c a r e a s u f le t u lu i r ă n it

Pe de altă parte, aşa cum avem un corp ce poate fi dete­


riorat, noi acumulăm uneori atât de multe probleme emoţio­
nale încât în câmpul energetic al sufletului nostru se pot forma
fisuri. Uneori, viaţa devine atât de intensă, iar iluzia realităţii
sale atât de vie, încât ne simţim copleşiţi de duritatea exis­
tenţei curente şi de toate lucrurile cumplite care ni s-au întâm­
plat. Deznădejdea pe care o simţim în astfel de clipe ne face
să ne simţim complet goliţi de energie şi de viaţă. Aceasta este
durerea de dincolo de durere de care vorbesc unii.
Bolile fizice şi emoţionale extreme pot răni de asemenea
sufletul, făcându-1 să se deterioreze. Spiritul nu este totuna
cu sufletul. Spiritul există în interiorul corpului, în timp ce
sufletul reprezintă tot ceea ce suntem.
Dacă energia noastră devine prea fracturată, noi trebuie
să murim pentru a ne putea repara sufletul. La scară cosmică,
acest lucru pare minor şi reprezintă o manieră acceptabilă de
reparare a sufletului. Pentru suflet moartea nu reprezintă mare
lucru. Atât timp cât ne aflăm în planul al treilea, noi avem o
perspectivă neobişnuită asupra morţii, pe care o considerăm
un fel de sfârşit absolut. în realitate, ea nu reprezintă decât un
alt pas pentru suflet.
Aşadar, vechea manieră de a repara un suflet era părăsirea
acestui plan. La ora actuală avem însă la dispoziţie şi un alt
proces. De bună seamă, unii oameni vor trebui în continuare
să moară pentru a-şi repara complet sufletul rănit, dar chiar şi
pe ei îi poate ajuta acest exerciţiu.
Atunci când lucrezi cu cineva, ar trebui să începi prin a-1
întreba pe Creatorul a Tot-ceea-ce-există dacă sufletul său a fost
rănit. Nu folosi testarea energetică în acest caz, căci aceasta nu
va fi corectă în această situaţie. Pătrunde în spaţiul personal
al clientului, iar dacă acesta are sufletul rănit / deteriorat, vei
observa o sferă energetică cu fisuri.
De asemenea, dacă cineva îţi spune: „Sunt profund rănit
sufleteşte”, acesta este un indiciu clar că trebuie să îi vindeci
sufletul.

273
M etod a avansată de T e r a pie T eta

Sugestia m ea este să începi întotdeauna prin a lucra


cu sistem ul de convingeri a l persoanei, astfel încât
aceasta să capete încredere în tine şi să îţi perm ită să
îi vindeci sufletul. încrederea este un proces extrem
d e im portant în orice vindecare.

Ar trebui de asemenea să îl întrebi pe Creator ce poţi face din


punct de vedere spiritual pentru această persoană, căci crite­
riile care pot vindeca pe cineva diferă de la om la om.
Mai trebuie să menţionăm un lucru: un suflet rănit / dete­
riorat nu poate fi reparat, ci trebuie recreat. Atunci când Crea­
torul face acest lucru, individul devine mai puternic. La fel cum
pasărea phoenix se ridică din propria ei cenuşă, sufletul său
renaşte, deci este recreat.

PROCESUL DE VINDECARE A SUFLETULUI RĂNIT

lai întâi de toate trebuie să te uiţi în ochii persoanei pe care o


ratezi, căci ochii sunt ferestrele sufletului. Expresia ochilor nu
: schimbă de la o viaţă la alta, şi nici în împărăţia sufletelor.
1. Centrează-te în inimă.
2. Vizualizează-ti conştiinţa coborând în interiorul Mamei-Pământ,
care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-există.
3. Vizualizează atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a lungul
trupului. Aceasta activează toate chakra-e\e.
4. Când energia ajunge la nivelul chakra-e\ coronare, ea se revarsă în
exterior sub forma unei sfere frumoase de lumină, ajungând până
la stele.
5. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întunecată, de
lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile,
până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, care permite tre­
cerea în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
274
V in d e c a r e a s u f l e t u l u i r ă n it

6. Aici, acumulează iubirea necondiţionată şi dă comanda: „Creato-


rule a Tot-ceea-ce-există, comanda este ca sufletul rănit al acestei
persoane [numele persoanei] să fie vindecat acum. îţi mulţumesc!
Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să fie."
7. Pătrunde (în conştiinţă) în chakra coronară a persoanei şi asistă la
acest nivel la vindecarea sufletului ei. Este posibil să vezi o sferă de
lumină cu fisuri sau lacrimi. Asistă la procesul de vindecare generat
de Creator, care roteşte sfera în sens invers acelor de ceasornic,
din ce în ce mai lent, până când se opreşte complet. Asistă apoi
la rotirea sferei de lumină în sensul acelor de ceasornic şi la vinde­
carea fisurilor şi lacrimilor. Când şi când este posibil să fii proiectat
în mijlocul Universului, caz în care trebuie să aştepţi cu răbdare ca
sfera să reapară. Nu pune niciodată la îndoială procesul la care
asişti, căci nu aceasta este menirea ta. Sarcina ta este doar să
asişti. în cazul anumitor persoane, procesul de vindecare poate
dura mai mult decât în cazul altora. Dacă persoana din faţa ta ţi
se pare în continuare deznădăjduită, du-te la Creator şi întreabă-l
dacă procesul de vindecare s-a încheiat. Nu întrerupe tehnica îna­
inte de încheierea procesului. La fel ca în cazul oricărui proces de
vindecare, aşteaptă până când acesta pare încheiat, apoi întrea­
bă-l pe Creator, pentru a te asigura că aşa stau lucrurile.
8. După terminarea procesului, purifică-te într-un curent de apă sau
de lumină şi revino în spaţiul tău personal. Proiectează-ţi din nou
conştiinţa în centrul Pământului, extrage de aici energia telurică şi
las-o să îţi activeze chakra-e\e până la cea coronară. în final, fă o
pasă energetică.

Atunci când asişti la vindecarea unui suflet, este posibil să


vezi că sfera luminoasă se învârte mai întâi în sensul acelor
de ceasornic, iar apoi în sens invers acelor de ceasornic. Ea se
poate deschide ca o floare de lotus. Poţi vedea eliberarea ener­
giilor spirituale ale dependenţei de droguri şi a altor simboluri
arhetipale. Dacă asişti la integrarea anumitor energii din afară,
275
M etoda avansată de t e r a p ie T eta

Sugestia m ea este să începi întotdeauna prin a lucra


cu sistem ul de convingeri a l persoanei, astfel încât
aceasta să capete încredere în tine şi să îţi perm ită să
îi vindeci sufletul. încrederea este un proces extrem
d e im portant în orice vindecare.

Ar trebui de asemenea să îl întrebi pe Creator ce poţi face din


punct de vedere spiritual pentru această persoană, căci crite­
riile care pot vindeca pe cineva diferă de la om la om.
Mai trebuie să menţionăm un lucru: un suflet rănit / dete­
riorat nu poate fi reparat, ci trebuie recreat. Atunci când Crea­
torul face acest lucru, individul devine mai puternic. La fel cum
pasărea phoenix se ridică din propria ei cenuşă, sufletul său
renaşte, deci este recreat.

PROCESUL DE VINDECARE A SUFLETULUI RĂNIT

4ai întâi de toate trebuie să te uiţi în ochii persoanei pe care o


ratezi, căci ochii sunt ferestrele sufletului. Expresia ochilor nu
2 schimbă de la o viaţă la alta, şi nici în împărăţia sufletelor.

1. Centrează-te în inimă.
2. Vizualizează-ţi conştiinţa coborând în interiorul Mamei-Pământ,
care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-există.
3. Vizualizează atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a lungul
trupului. Aceasta activează toate chakra-e\e.
4. Când energia ajunge la nivelul chakra-e\ coronare, ea se revarsă în
exterior sub forma unei sfere frumoase de lumină, ajungând până
la stele.
5. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întunecată, de
lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile,
până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, care permite tre­
cerea în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
274
Vin d e c a r e a s u f le t u lu i r ă n it

6. Aici, acumulează iubirea necondiţionată şi dă comanda: „Creato-


rule a Tot-ceea-ce-există, comanda este ca sufletul rănit al acestei
persoane [numele persoanei] să fie vindecat acum. îţi mulţumesc!
Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să fie."
7. Pătrunde (în conştiinţă) în chakra coronară a persoanei şi asistă la
acest nivel la vindecarea sufletului ei. Este posibil să vezi o sferă de
lumină cu fisuri sau lacrimi. Asistă la procesul de vindecare generat
de Creator, care roteşte sfera în sens invers acelor de ceasornic,
din ce în ce mai lent, până când se opreşte complet. Asistă apoi
la rotirea sferei de lumină în sensul acelor de ceasornic şi la vinde­
carea fisurilor şi lacrimilor. Când şi când este posibil să fii proiectat
în mijlocul Universului, caz în care trebuie să aştepţi cu răbdare ca
sfera să reapară. Nu pune niciodată la îndoială procesul la care
asişti, căci nu aceasta este menirea ta. Sarcina ta este doar să
asişti. în cazul anumitor persoane, procesul de vindecare poate
dura mai mult decât în cazul altora. Dacă persoana din faţa ta ţi
se pare în continuare deznădăjduită, du-te la Creator şi întreabă-l
dacă procesul de vindecare s-a încheiat. Nu întrerupe tehnica îna­
inte de încheierea procesului. La fel ca în cazul oricărui proces de
vindecare, aşteaptă până când acesta pare încheiat, apoi întrea­
bă-l pe Creator, pentru a te asigura că aşa stau lucrurile.
8. După terminarea procesului, purifică-te într-un curent de apă sau
de lumină şi revino în spaţiul tău personal. Proiectează-ţi din nou
conştiinţa în centrul Pământului, extrage de aici energia telurică şi
las-o să îţi activeze chakra-e\e până la cea coronară. în final, fă o
pasă energetică.

Atunci când asişti la vindecarea unui suflet, este posibil să


vezi că sfera luminoasă se învârte mai întâi în sensul acelor
de ceasornic, iar apoi în sens invers acelor de ceasornic. Ha se
poate deschide ca o floare de lotus. Poţi vedea eliberarea ener­
giilor spirituale ale dependenţei de droguri şi a altor simboluri
arhetipale. Dacă asişti la integrarea anumitor energii din afară,
275
M etoda avansată de T e r a pie T eta

cel mai probabil este vorba de fragmente pierdute ale sufle­


tului, care recompletează energia acestuia.
Pe măsură ce sufletul începe să se vindece, corpul fizic al
persoanei îşi recapătă la rândul lui energia. Aceasta coboară
mai întâi în chakra inimii, unde începe să se rotească până
când se transformă într-o sferă gigantică de lumină. Procesul
nu este încheiat decât atunci când această sferă începe să se
rotească în sensul acelor de ceasornic. Dacă închei exerciţiul
înainte să asişti la acest lucru, persoana va continua să proce­
seze ore, zile, săptămâni sau chiar luni în şir vechile emoţii care
ies la suprafaţă. Uneori, procesul de vindecare poate dura mult
timp, aşa că trebuie să ai răbdare. Cel mai lung proces de vinde­
care la care am asistat personal a durat 15 minute.
După vindecarea unui suflet rănit, persoana va avea mai
multă energie ca de obicei. Procesul dinamizează această
energie la nivelul mitocondriilor şi infuzează celulele cu ATP.
După repararea unui suflet, este posibil să descoperi şi să vin­
deci programe şi boli fizice greu de depistat anterior.
Sufletul este A xis Mundi, sau Arborele Vieţii persoanei.
Creatorul este întregul arbore, Pământul şi tot ceea ce există.
Ramura cea mare este sufletul, ramura mai mică este şinele
superior, iar frunza este corpul.

276
Capitolul 2 0

C Â N T E C U L I NI MI I

în luna iulie a anului 2006 am început să mă simt extrem de


obosită. Convinsă că aveam probleme cu plămânii, am început
să practic vindecări asupra lor. în timpul unui asemenea proces,
am auzit vocea Creatorului care mi-a spus:
- Ce faci?
- Lucrez cu plămânii mei.
- Nu ai nimic cu plămânii, mi-a spus Creatorul. Suferi de
un atac de cord congestiv.
- Imposibil! am strigat disperată. Sunt prea tânără.
Pentru a mă asigura că aşa stăteau lucrurile, mi-am făcut
o programare la doctor. După ce mi-a făcut mai multe teste,
acesta mi-a spus:
-A i un atac de cord congestiv. îmi pare rău.
- Şi ce trebuie să fac? Cum îl pot vindeca?
- încearcă acest medicament şi vezi dacă are efecte. Dat
fiind că eşti tânără, îţi putem pune numele pe o listă de aştep­
tare pentru un transplant de cord.
în acest moment de dezolare, m-am lamentat în sinea mea:
„Nu iarăşi! încă un doctor îmi spune că voi muri.” Am recăzut
astfel în abisul autovictimizării. Lucrul care mă deranja cel mai
tare era faptul că lucrasem atât de mult cu convingerile mele,
iar acum îmi dădeam seama că mai aveam încă foarte mult de
lucru.
Am început să iau medicamentul, dar în tot acest timp mă
gândeam: „Am promis că voi ţine următorul seminar de Terapie
Teta, aşa că o să îmi ţin promisiunea.”
Cu două săptămâni înainte să plec la Roma, unde trebuia
să ţin seminarul, am primit vizita anumitor oaspeţi. Aceştia
277
M etoda avansata de T e r a p ie T eta

erau muzicieni profesionişti din New York şi participaseră Ia


cursul meu de Anatomie intuitivă. Au venit la mine ca să ia
masa şi să cânte. Unul dintre ei cânta Ia violă, iar sunetul instru­
mentului era atât de melancolic încât avea capacitatea de a des­
chide orice inimă.
Un alt muzician m-a rugat să îl ajut să compună o bucată
muzicală. Grupul m-a rugat să cânt muzica pe care o auzeam
în sufletul meu. M-am înălţat în cel de-al şaptelea plan şi am
început să cânt un cântec de jale, simţind o emoţie stranie în
inimă. In timp ce această energie mă părăsea datorită muzicii
pe care o intonam, mi-am dat seama care erau cauzele neferi­
cirii şi bolii mele. Moleculele din care era alcătuită inima mea
conţineau anumite dureri vechi. Am lucrat mult timp cu con­
vingerile mele, dar nu m-am gândit niciodată să îmi eliberez
inima de vechile dureri pe care le înmagazina. De aceea, am
continuat să simt aceste dureri pe un anumit nivel. Mi-am
închis ochii şi am lăsat toată această durere să iasă la supra­
faţă prin cântecul inimii mele. Am continuat să cânt până când
am rămas fără suflu, după care mi-am tras respiraţia şi am
continuat.
Când am terminat şi muzica s-a oprit, mi-am deschis ochii
i am văzut că oaspeţii mei plângeau. în acel moment mi-am dat
ama că am descoperit o modalitate prin care şi alţi oameni îşi
iţeau dizolva durerea şi suferinţa din inimă.
Atunci când ne naştem pe această planetă, noi absorbim
parte din vibraţiile tristeţii sale, îndeosebi cei mai intuitivi
dintre noi. Mulţi vindecători simt că în inima lor sălăşluieşte o
vibraţie tristă şi plină de melancolie. Atunci când ne înălţăm în
cel de-al şaptelea plan şi ascultăm muzica din inima noastră,
noi ne simţim automat elevaţi, căci aceasta dizolvă durerea
tuturor generaţiilor care ne-au precedat. Personal, am desco­
perit că cea mai bună modalitate de a dizolva această tristeţe
este o tonalitate gravă, aproape un murmur. Tonalităţile puter­
nice nu au acelaşi efect.
Ceea ce nu ştiam la vremea respectivă era că acest proces
îmi vindecase inima. La ora actuală îl aplic la cursurile mele
avansate pentru a-i elibera pe cursanţi de tristeţea lor.

278
C â n te c u l in im ii

TONALITATEA INIMII: CÂNTECUL INIMII


Acest exerciţiu este menit să alunge tristeţea şi mânia din trecut
şi din prezent printr-o tonalitate care provine din inimă, emisă
încontinuu. Fiecare organ are propriul său cântec, iar noi putem
elimina influenţele negative din toate organele prin incarnarea
acestei tonalităţi triste.
în acest scop trebuie să ieşim din spaţiul nostru personal şi
să dăm comanda de eliminare a tristeţii din inima noastră, aşa
cum voi arăta în continuare. Noi suntem singurii care putem
elimina această tristeţe şi această durere depozitate în inima
noastră. Nimeni nu poate face acest lucru în locul nostru. Un
practicant nu poate decât să îşi asiste clientul, încurajându-1 să
creeze această tonalitate.
Acest proces este conectat direct cu conştiinţa colectivă a
umanităţii. Prin realizarea lui, noi eliminăm suferinţa întregii
umanităţi, la nivel universal. Mulţi dintre cei care realizează
acest exerciţiu se conectează cu tonalitatea universală ce eli­
mină mânia, ura şi tristeţea la nivel mondial.
îţi reamintesc că în corp există trei molecule ce însoţesc
sufletul oriunde s-ar duce acesta: una în glanda pineală, care
elimină emoţiile şi programele fizice, alta în inimă, care elimină
tristeţea şi mânia din trecut, şi o a treia la baza coloanei verte­
brale. Acest proces activează molecula din inimă. Practicantul
trebuie să îşi călăuzească clientul de-a lungul lui în felul următor:

PROCESUL PENTRU CÂNTECUL INIMII

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează-ţi conştiinţa coborând în interi­


orul Mamei-Pământ, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-
există.
2. Vizualizează atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a lungu»
trupului. Aceasta activează toate chakra-e\e, până la cea coronară,
unde se revarsă în exterior sub forma unei sfere frumoase de lu­
mină.
279
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

3. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întunecată, de


lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile,
până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, care permite tre­
cerea în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
4. Dă comanda: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, comanda este ca
tristeţea să fie eliminată din cântecul inimii mele prin tonalitatea vo­
cii mele. îţi mulţumesc! Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să fie."
5. Imaginează-ţi că apelezi la Legea Muzicii şi îi ceri să îţi exemplifice to­
nalitatea care poate elimina tristeţea şi mânia din inima ta. Imagi-
nează-ţi că te scufunzi apoi adânc în inima ta. Ascultă cântecul trist
al acesteia şi dă-i glas sub forma unei tonalităţi.
6. în timp ce asculţi sunetul inimii tale, conştientizează toate resenti­
mentele şi frustrările legate de războaie, foamete, ură şi mânie blo­
cate în inima ta. Lasă sunetul acesteia să iasă la iveală şi să fie eli­
berat vocal. Repetă apoi acelaşi proces şi pentru celelalte organe
ale corpului tău.
7. După terminarea procesului, purifică-te într-un curent de apă sau
de lumină şi revino în spaţiul tău personal. Proiectează-ţi din nou
conştiinţa în centrul Pământului, extrage de aici energia telurică şi
las-o să îţi activeze chakra-ele până la cea coronară. în final, fă o
pasă energetică.

Câteva sfaturi:

• Practicantul trebuie să îşi încurajeze clientul să emită


vocal tonalitatea din inima sa şi să continue astfel până la
eliminarea tuturor aspectelor negative din aceasta.
• Atunci când procesul s-a încheiat, clientul ar trebui să
simtă acest lucru sub forma ridicării unei poveri de pe
piept, respectiv a eliminării tristeţii şi durerii din inima sa.

280
C â n te c u l in im ii

• în cazul în care clientul simte nevoia să elimine noi


straturi de dureri din inima sa, procesul poate fi repetat de
mai multe ori.
• Dacă nu are o încredere deplină să realizeze acest proces
în compania unei persoane străine, clientul poate repeta
procesul când ajunge acasă, de unul singur.
• Cântecul inimii nu este o tonalitate puternică, ci mai
degrabă una neutră.

0 ŞEDINŢĂ DE PRACTICARE A CÂNTECULUI INIMII

Iată un exemplu de astfel de şedinţă care s-a petrecut la unul


din cursurile mele:

Vianna către bărbat: înalţă-te şi conectează-te cu Creatorul, apoi


întoarce-te în inima ta. Ascultă muzica acesteia, care poate fi auzită
dincolo de bătăile ei. Cântă melodia pe care o auzi.

Bărbatul începe să cânte pe o tonalitate melancolică.


Vianna: Tocmai eliberezi această energie străveche. Cum te simţi?

Bărbatul: Simt că în mine se produce o deschidere.


Vianna: îţi voi arăta ce trebuie să simţi atunci când eşti în siguranţă
şi cum să faci diferenţa între cele două stări (de siguranţă şi de
nesiguranţă). Aceste concepte sunt asociate cu inima ta. Accepţi
aceste sentimente?
Bărbatul: Da.
Bărbatul cântă timp de un sfert de oră, după care pare să fi
terminat.
Vianna: Bun. Cred că ai terminat. Cum te simţi acum?

Bărbatul: Regenerat!
Vianna: Nu cumva exagerezi?

Bărbatul: Nu, vorbesc din inimă!

281
M etoda avansata de T e r a p ie T eta

Vianna: Cum te simţi din punct de vedere energetic?


Bărbatul: Mă simt mai viu ca oricând.
Vianna către clasă: în timp ce realizaţi acest proces, atingeţi
cu mâna inima persoanei din faţa voastră. De cât timp ai simţit
această tristeţe?
Bărbatul: Am simţit-o dintotdeauna, dar acum mă simt liber. Mi-a
fost greu să o suport atâta vreme. Am lucrat împreună cu tine
timp de 15 minute asupra ei şi nu aş fi crezut niciodată că din gura
mea pot ieşi sunete atât de ciudate. Le-am recunoscut însă într-un
fel sau altul şi mi-am văzut vieţile anterioare de dincolo de Univers.
Vianna către clasă: Dat fiind că suntem cu toţii diferiţi, acest exer­
ciţiu poate dura între 2 şi 10 minute, în funcţie de persoană. De
aceea, atunci când aplicaţi această tehnică cu un client, trebuie
să vă manifestaţi răbdarea şi să îl ajutaţi să îşi menţină tonalitatea
până când termină complet. Ti puteţi exemplifica apoi sentimentul
că este în siguranţă şi că are un loc bine determinat în această
lume.

Dacă tonalitatea pe care o scoate clientul este una fericită, spu-


neţi-i să caute mai profund în inima sa.

Vlama mea a încercat această tehnică, dar tonalitatea care i-a ieşit
s gură o întrista prea tare, aşa că s-a decis să nu o mai prac-
:e. Fiica mea mai mică a încercat-o la rândul ei, dar pe gură i-a
şit o tonalitate fericită. Cred că inima ei nu a cunoscut încă dureri
iajore.

Descărcări de programe pentru Cântecul Inimii

„Tot ce am experimentat vreodată are importanţa sa.”


„De această dată ştiu cum să îi trezesc pe oameni la poten­
ţialul lor.”

282
C a p ito lu l 21

P u rific a re a şi l u c r u l
CU C O N V I N G E R I L E A S U P R A
MATERIALELOR ANORGANICE

După cum ştii, obiectele pot păstra amprente energetice, amin­


tiri, emoţii şi sentimente asociate cu evenimentele care s-au
petrecut în jurul lor sau în interiorul lor.
De aceea, dacă doreşti, tu îi poţi arăta casei tale cum să
aibă o vibraţie confortabilă, de cămin. în acest scop, priveşte-o
cu atenţie pentru a vedea dacă trebuie să lucrezi cu convin­
gerile sale. în cazul în care casa este veche şi are foarte multă
istorie acumulată, ea poate păstra amintiri reziduale de la foştii
ei locatari. Extrage eventualele blesteme pe care le descoperi şi
trimite-le să fie sublimate în lumină. în final, casa ta trebuie să
rezoneze cu sufletul şi cu energia ta.
Arată-i casei tale cum arată sentimentul bucuriei şi cel al
compasiunii, şi ea îi va vindeca pe toţi cei care o vor vizita sau
care vor locui în ea.
Dacă nu te simţi confortabil în casa ta, lucrează cu ea. Tri­
mite eventualele amintiri triste sau dureroase păstrate de ea în
lumina lui Dumnezeu, pentru a fi sublimate aici.
Foloseşte fântâni ornamentale şi decorează-ţi casa cu
oglinzi, pornind de la premisa că ea este o reflecţie a ta. Aruncă
sau donează lucrurile care nu îţi plac, inclusiv hainele. Deco­
rează-ţi lumea aşa cum doreşti. Dat fiind că materialele anorga­
nice păstrează amprenta gândurilor şi sentimentelor celor din
jurul lor, descarcă vibraţiile cu care doreşti să le impregnezi.

283
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

Prin lucrul cu convingerile, poţi extrage blestemele inclusiv


dintr-o bucată de teren, căreia îi poţi returna fragmentele de
suflet, la fel cum ai proceda cu o persoană.
Am descris şi acest exerciţiu în Terapia Teta, dar consider
că merită să îl repet aici. El conferă obiectelor convingeri şi sen­
timente care sfârşesc prin a crea mediul pe care îl consideri
ideal pentru tine. Poţi aplica diferite variante ale exerciţiului
pentru orice obiect.

1. Centrează-te în inimă.
2. Vizualizează-ţi conştiinţa coborând în interiorul Mamei-Pă-
mânt, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-există.
3. Vizualizează atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a
lungul trupului. Aceasta activează toate chakra-z.le.
4. Ridică energia până la nivelul chakra-ei coronare, unde se
revarsă în exterior sub forma unei sfere frumoase de
lumină.

5. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întu­


necată, de lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care
reprezintă Legile, până când ajungi la o lumină alb-sidefie
cu irizaţii, care permite trecerea în cel de-al şaptelea plan
al existenţei.

Ajuns aici, acumulează iubirea necondiţionată şi dă


comanda: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, com anda este
ca acestui obiect să îi fie p red a t sentim entul [numele sen­
timentului], în maniera cea m ai bună cu putinţă. îţi mul­
ţumesc! Aşa să fie. Aşa să fie. Aşa să fie. ”
7. Asistă la procesul de vindecare.

8. După ce ai terminat, conectează-te din nou cu energia Tota­


lităţii, inspiră profund, iar dacă doreşti, fă o pasă energetică.

284
C a pit o l u l 22

C u r b a r e a tim pu lu i

G hicitoare din G recia antică: Ce e ste acela


ca re înghite tot ce se află în f a ţ a ş i în sp a tele lui,
inclusiv p e cel ca re îl p r iv e ş te ?

R ăspuns: Tim pul A cesta d e v o re a ză trecu tu l


ş i viitorul, ş i p e to ţi observatorii.

In cadrul procesului de cocreaţie a Terapiei Teta timpul nu


există. El încetineşte şi pare să se oprească complet în timpul
perioadei în care Creatorul a Tot-ceea-ce-există realizează pro­
cesul de vindecare, astfel încât procesele copleşitoare care se
petrec să se poată încheia fără a-i cauza clientului vreo dificul­
tate în plan fizic, mental sau spiritual. Trebuie să înţelegi că
dacă ai dat comanda şi dacă ai asistat la vindecare, acceptând-o
în mintea ta, aceasta s-a petrecut deja în afara timpului şi reali­
tăţii prezente. Procesul de asistare a vindecării de către conşti-
inţa-martor aduce vindecarea în timpul şi în realitatea noastră.
Cu alte cuvinte, pentru ca ea să se materializeze cu adevărat în
realitatea fizică, noi trebuie să asistăm la acest proces. Asistarea
la o vindecare instantanee reprezintă un exemplu de curbare
a timpului.
Timpul este o iluzie similară Legii Gravitaţiei sau altor Legi,
care poate fi curbată. Personal, am descoperit acest lucru într-o
zi, când mă îndreptam cu maşina către serviciu şi eram în întâr­
ziere. De aceea, am ieşit în afara spaţiului meu personal şi am

285
M etoda avansata de T e r a pie T eta

vizualizat un ceas. Privind ceasul, am dat comanda de a mă


vizualiza mergând mai rapid decât acele ceasului. Când am
ajuns la serviciu, a trebuit să vizualizez timpul revenind la cur­
gerea sa normală! Cine aplică această metodă poate dormi în
numai câteva minute cât altul în nouă ore. Este im portant însă
ca m intea să accepte acest proces; în caz contrar, te vei simţi
obosit!
Capacitatea de a curba Legea Timpului pentru modificarea
anumitor evenimente din planul conştient poate fi învăţată
prin următorul proces:

PROCESUL CURBĂRII TIMPULUI

1. Centrează-te în inimă şi vizualizează-ţi conştiinţa coborând în interi­


orul Mamei-Pământ, care face parte integrantă din Tot-ceea-ce-
există.
2. Vizualizează atragerea energiei telurice prin tălpi şi de-a lungul trupu­
lui. Aceasta activează toate chakra-e\e, până la cea coronară, unde
se revarsă în exterior sub forma unei sfere frumoase de lumină.
'. Treci dincolo de Univers, de luminile albe, de lumina întunecată, de
lumina albă şi de substanţa gelatinoasă care reprezintă Legile,
până când ajungi la o lumină alb-sidefie cu irizaţii, care permite tre­
cerea în cel de-al şaptelea plan al existenţei.
4. Dă comanda: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, comanda este ca
timpul să se schimbe prin intermediul Legii Timpului din cel de-al
şaselea plan al existenţei în această zi din această lună şi din acest
an [desene schimbarea pe care o doreşti]. îţi mulţumesc! Aşa să
fie. Aşa să fie. Aşa să fie."
5. Racordează-te apoi la cel de-al şaselea plan al existenţei, conec-
tează-te cu Legea Timpului şi asistă aici la efectuarea schimbărilor
dorite de către Legea Timpului.

286
C u r b a r e a t im p u l u i

6. După terminarea procesului, purifică-te într-un curent de apă sau


de lumină şi revino în spaţiul tău personal. Proiectează-ţi din nou
conştiinţa în centrul Pământului, extrage de aici energia telurică şi
las-o să îţi activeze chakra-ele până la cea coronară. în final, fă o
pasă energetică.

Dacă poţi practica acest exerciţiu, înseamnă că eşti pregătit


pentru cursul de ADN 3-

287
Ca p i t o l u l 2 3

A m i n t e ş t e -ţi v i i t o r u l

Există o legendă care spune că un clarvăzător nu îşi poate


vedea propriul viitor. Această afirmaţie nu este adevărată. El nu
numai că îşi poate vedea viitorul, dar şi-l poate chiar crea.
Viziunea mecanicistă asupra realităţii nu permite vizio­
narea viitorului, deoarece acesta nu s-a petrecut încă. Eu cred
că trecutul, prezentul şi viitorul sunt unul şi acelaşi lucru şi că
ele nu există independent de celelalte. Mai cred că noi trăim
simultan în toate trei şi aşa cum ne aducem aminte de trecut, la
fel de bine ne putem aminti inclusiv de viitor. Există un aspect
al conştiinţei noastre care transcende trecutul, prezentul şi vii­
torul. Este vorba de Şinele nostru divin, scânteia creaţiei care
există în noi toţi şi care poate schimba realitatea.
Dacă te conectezi cu Creatorul în cel de-al şaptelea plan şi
dacă îi ceri să îţi am inteşti viitorul, îl vei putea vedea cu o cla­
ritate absolută. Vei avea însă nevoie de practică. De multe ori,
persoana intuitivă încearcă să îşi vizualizeze viitorul pe care şi-l
doreşte fără să ţină însă seama de ceilalţi oameni din jurul său
şi de viitorul lor (vezi capitolul următor). Dacă este un clarvă­
zător înzestrat, omul poate realiza însă cu uşurinţă că şi cei­
lalţi îşi creează realitatea personală, la fel ca şi el. în acest fel, el
devine conştient de viaţa şi de drepturile lor.
Există mai multe modalităţi de a-ţi aminti viitorul. Una
dintre ele constă în a te înălţa până la Creator şi a-i cere să fii
condus de Legea Timpului până la Biblioteca Akasba-ică. Per­
sonal, prefer să mă duc la Creator şi să privesc de pe marginea
Universului, de unde pot vedea simultan trecutul, prezentul şi
viitorul. Această metodă are şi avantajul suplimentar că odatij

289
e

M etod a a yan sată de T e r a p ie T eta

conectată la cel de-al şaptelea plan, dacă nu îmi place viitorul


pe care îl văd, îl pot schimba... sau şi mai bine, îl pot crea.

PROCESUL DE AMINTIRE A VIITORULUI

1. Imaginează-ţi că te înalţi în cel de-al şaptelea plan.


2. Dă comanda: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există, comanda este să
văd şi să îmi amintesc acum de viitorul meu. îţi mulţumesc. Aşa să
fie. Aşa să fie. Aşa să fie."

Atunci când aplici această tehnică, nu trebuie să uiţi că linia


genealogică face legătura între trecut, prezent şi viitor. De aceea,
schimbarea programelor din momentul prezent afectează în
egală măsură strămoşii noştri din trecut şi rudele noastre din
prezent, creând astfel o anumită predispoziţie pentru schim­
bări produse în viitor.

290
Ca p i t o l u l 24

S incronizarea cu linia

t e m p o r a l ă divină

Ce înţeleg eu prin „sincronizare cu linia temporală divină”?

• Eu cred că noi suntem călăuziţi de divin în acest plan.

• Eu cred că anumite lucruri sunt preplanificate şi că noi le


executăm în această lume deoarece ne dorim acest lucru.

• Eu cred că noi aparţinem unei familii de suflete.

• Eu cred că pe măsură ce evoluăm, noi ne reunim cu


familia noastră de suflete, printr-o sincronizare divină.

• Eu cred că unul din aspectele adevărului nostru divin


constă în această reunire şi în lucrul cu convingerile
noastre.

• Eu cred că noi ne aflăm aici pentru a ne conecta cu


energia Creatorului Realităţii Omniprezente (Tot-ceea-
ce-există) şi pentru a învăţa. Acesta este lucrul cel mai
important: să învăţăm ceva minunat din această existenţă.

Fiecare om are propriile sale etape temporale de parcurs, care


se sincronizează cu etapele temporale ale tuturor celorlalţi
oameni ce trăiesc în al treilea plan al existenţei. Această linie
temporală trebuie respectată de toţi, de dragul propriei lor evo­
luţii. Fiind scântei minuscule din Divinitate, noi avem însă un
liber arbitru, iar egoul şi încăpăţânarea noastră ne determină

291
M etoda avansată de T e r a pie T eta

uneori să ne împotrivim liniei temporale divine, după care ne


întrebăm de ce nu evoluează lucrurile aşa cum ne dorim...
La scara macrocosmosului, Pământul are şi el propria sa
linie temporală divină. De aceea, cel mai bine este să comandăm
să aflăm în ce constă această linie temporală a Pământului la
scară cosmică. Dacă vei deveni conştient de această dimensiune
cosmică, vei căpăta o înţelegere pe care o vei putea folosi în lec­
turile, vindecările şi manifestările pe care vei dori să le creezi
în viaţa ta. Dacă vei înţelege planul cosmic, vei şti când, ce şi
cum să manifeşti.
înţelegerea liniei temporale divine te va ajuta de asemenea
să realizezi ce se întâmplă atunci când faci o lectură sau o vin­
decare psihică pentru altcineva. în anumite cazuri, este chiar
util să întrebi în ce constă linia sa temporală divină.
Nu trebuie să uiţi că această linie temporală se referă la
lucruri care au fost deja preplanificate pentru binele nostru
suprem, chiar dacă noi nu înţelegem încă acest lucru. Lucrul cu
convingerile ne poate ajuta să cunoaştem şi să lucrăm cu linia
noastră temporală divină.
Probabil că te întrebi: „Este oare posibil să îmi schimb linia
temporală divină?” Unele lucruri pot fi schimbate, dar linia
temporală divină se referă la evenimentele majore din viaţa ta,
in care foarte multe nu pot fi schimbate; de pildă, cele referi-
are la copii şi la sufletele pereche.
Ca exerciţiu de sincronizare cu linia temporală divină,
•nectează-te cu Creatorul a Tot-ceea-ce-există şi roagă-1 să
* arate lin ia ta tem porală divină. Aceasta este diferită de
cunoaşterea viitorului despre care am vorbit în capitolul ante­
rior. Dacă îţi poţi vedea cu claritate viitorul şi linia temporală
divină, acesta este un semn clar că eşti pregătit pentru cursul
de ADN 3. Nu trebuie să uiţi însă că procesul necesită practică,
începe prin a-ţi descărca următoarele programe:

„Ştiu că linia temporală divină există pe toate nivelele.”


„Ştiu cum să îmi planific viitorul.”
„Ştiu să recunosc o oportunitate.”
„Ştiu cum să profit de o oportunitate.”
292
S in c r o n iza r e a cu l in ia t e m p o r a lă d iv in ă

„Ştiu ce înseamnă să îmi respect propriile planuri.”


„Ştiu ce înseamnă să îţi planifici viitorul.”
„Ştiu cum să îmi vizualizez viitorul.”

INIŢIERI Şl PORŢI ALE MORŢII


Pe măsură ce vei continua să te deschizi din punct de vedere
intuitiv, Creatorul ţi-ar putea spune că treci printr-o „mică ini­
ţiere”. Asta înseamnă că progresezi frumos şi că ţi se oferă posi­
bilitatea de a face următorul pas în evoluţia ta. Depinde numai
de tine şi de liberul tău arbitru dacă vei accepta sau vei declina
această ascensiune. De multe ori noi opunem rezistenţă în faţa
schimbării şi ne complicăm singuri. Dacă iniţierea este accep­
tată cu graţie, ea devine un proces uşor. Elimină programul
„Iniţierile sunt dificile”, căci acesta nu face decât să impieteze
asupra progresului scânteii divine din tine.
„Porţile morţii” reprezintă o formă de iniţiere. Ele nu fac
altceva decât să îţi indice că ai realizat tot ce ai venit să realizezi
şi să-ţi ofere şansa de a te integra într-un alt plan. Dacă optezi
pentru a rămâne aici, vei primi un nou obiectiv de realizat.
Oportunitatea de a trece printr-o poartă a morţii nu înseamnă
neapărat că trebuie să treci prin ea, cu excepţia cazului în care
Creatorul te cheamă într-adevăr acasă. De-a lungul vieţii nouă
ni se oferă însă sute de astfel de posibilităţi, de multe ori fără a
fi conştienţi. Opţiunile i se oferă sinelui nostru superior, iar de
la acest nivel sufletului nostru.
Atunci când cineva declină trecerea printr-o poartă a morţii,
viaţa sa se schimbă dramatic, iar el se maturizează din punct d^
vedere spiritual. Avem de-a face cu o iniţiere în plan evolutiv.
Pentru a schimba programele negative referitoare la por­
ţile morţii, aplică lucrul cu convingerile. Testează energetic
persoana cu care lucrezi, apoi extrage şi înlocuieşte cu per­
misiunea sa programele care nu corespund binelui ei suprem.
Testează energetic programul: „Trebuie să trec printr-o poartă
a morţii pentru a mă maturiza din punct de vedere spiritual.”
Unul din programele cu care îl poţi înlocui este: „îmi este uşor
să învăţ şi să mă maturizez fără să trec prin nicio dramă.”
293
M e to d a avansată de T e r a p ie T eta

Potrivit Legii Liberului Arbitru, nimeni nu poate închide


o poartă a morţii pentru altcineva. Singura care poate închide
o astfel de poartă este persoana în cauză. La nivel profund, ea
este singura care poate face această alegere. Ceea ce poţi face
este să îţi înveţi clienţii să se folosească de lucrul cu convinge­
rile şi cu sentimentele lor. Dacă îi vei învăţa ce înseamnă să ai
cu adevărat o viaţă fericită şi plină de bucurie, este posibil ca ei
să îşi dorească să plece. Spre exemplu, dacă lucrezi cu o femeie
care suferă de cancer la sân, începe prin a-i descărca următoa­
rele convingeri şi sentimente, după care corpul ei va începe să
se vindece:

„Este în regulă să fiu fericită.”


„Este în regulă să trăiesc.”
„Sunt importantă.”
„Sunt preţuită.”
„Sunt auzită.”
„Sunt ascultată.”
„Pot comunica.”

Nu trebuie să uiţi însă că moartea reprezintă doar un alt început.

EXPERIENŢE ÎN APROPIEREA MORŢII

O experienţă în apropierea morţii este de regulă o iniţiere care


face parte integrantă din procesul evoluţiei spirituale. Cheia
constă în transcenderea nevoii de a trece printr-o experienţă în
apropierea morţii pentru a progresa spiritual.
Marea majoritate a oamenilor trebuie să treacă printr-un
fel de iniţiere pentru a evolua spiritual. De obicei, iniţierile
sunt direct conectate cu linia temporală divină a persoanei în
cauză. Fiecare dintre ele conduce la o relaţie mai profundă cu
Creatorul a Tot-ceea-ce-există şi la o transformare a energiei
noastre sufleteşti. Este important să permitem acestor transfor­
mări să se petreacă. Ele nu trebuie să fie neapărat dureroase.
294
S in c r o n iz a r e a cu l in ia t e m p o r a lă d iv in ă

Deschide-ţi inima şi spune: „Creatorule a Tot-ceea-ce-există,


sunt pregătit pentru pasul următor” Vizualizează noua energie
care coboară asupra ta de la Creator, penetrându-ţi corpul şi
cele patru nivele ale sistemului de convingeri, respectiv întregul
câmp al conştiinţei tale (sufletului tău). Acest proces te va ajuta
să treci printr-o iniţiere de numai câteva minute, nu de luni
întregi.
Trebuie să îţi supraveghezi însă cu cea mai mare atenţie
egoul şi înclinaţiile negative ale acestuia. Atunci când egoul nu
mai este prietenul tău, iniţierile pot fi într-adevăr dureroase.
De asemenea, nu încerca să forţezi procesul iniţierii. Nu vei
reuşi să te înalţi pe un nivel superior decât atunci când vei fi
pregătit pentru aceasta. Fiecare om care propria sa linie tem po­
rală divină şi nu se poate înălţa pe un nivel de conştiinţă supe­
rior decât atunci când îi „sună ceasul”. Dacă te înalţi până la
Creatorul a Tot-ceea-ce-există, vizualizezi corect şi accepţi ceea
ce vezi, poţi spune că ai ajuns deja în bună măsură la destinaţie.

295
C a p ito lu l 25

C onvingeri, d e s c ă rc ă ri
DE P R O G R A M E ŞI S E N T I M E N T E

Iată o serie de programe şi sentimente care pot fi descărcate şi


pe care le-am găsit utile în şedinţele de lucru cu convingerile
din ultimii nouă ani. Sugestia mea este să descarci aceste pro­
grame ori de câte ori le consideri necesare.

A crede în tine însuţi

„Cred în mine însumi.”


„Sunt o persoană pozitivă.”
„Am o natură cumsecade, iar ceilalţi oameni mă admiră
pentru încrederea mea în sine.”
„Am o mare putere de convingere.”
„Visele şi speranţele mă fac să mă simt bine.”
„îmi creez propria încredere în sine prin faptul că am
succes.”
„Cu fiecare zi care trece, succesul meu se amplifică, în toate
felurile cu putinţă.”
„îmi afirm limpede opiniile.”
„Iau decizii corecte, pentru că am încredere în mine
însumi.”
„Faptul că am încredere în mine mă face să mă simt bine.”
297
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

A fi abandonat

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa fără a fi abandonat.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi trăiesc viaţa fără
a fi abandonat.”

A fi adorabil

„Sunt adorabil cu ceilalţi oameni.”


„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi adorabil.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt adorabil.”
„Ştiu cum să fiu adorabil într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi trăite
fiind adorabil.”
„Ştiu că este posibil să fiu adorabil.”

A fi atrăgător

„Ceilalţi oameni mă consideră atrăgător.”


„Eu însumi mă consider atrăgător.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi atrăgător.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt atrăgător.”
„Ştiu cum să fiu atrăgător într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi trăite
fiind atrăgător.”
„Ştiu că este posibil să fiu atrăgător.”

A fi autentic

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi autentic.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt autentic într-o
manieră ideală.”

298
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„Ştiu când să fiu autentic.”


„Ştiu cum să fiu autentic.”
„Ştiu că este posibil să fiu autentic.”

A fi capabil

„Sunt un om capabil.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi capabil.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt capabil.”
„Ştiu cum să fiu capabil într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind capabil.”
„Cunosc perspectiva Creatorului referitoare la a fi capabil.”
„Ştiu că este posibil să fiu capabil.”

A fi centrat

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi centrat.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt centrat.”
„Ştiu când să mă centrez.”
„Ştiu cum să mă centrez într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra centrării.”
„Ştiu că este posibil să fiu centrat.”

A fi demn de încredere

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi demn de


încredere.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt demn de
încredere.”
„Ştiu cum să fiu demn de încredere într-o manieră ideală.”

299
M E T O D A A V A N S A T A DE T E R A P I E T E T A

„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unui caracter


demn de încredere.”
„Ştiu că este posibil să fiu demn de încredere.”

A fi dur

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi trăiesc viaţa fără


a fi dur.”

A fi etic

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi etic.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt etic.”
„Ştiu cum să fiu etic într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind etic.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra eticii.”
„Ştiu că este posibil să fiu etic.”

. focalizat

„Sunt întotdeauna focalizat.”


„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi focalizat.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt focalizat.”
„Ştiu când să mă focalizez.”
„Ştiu cum să mă focalizez într-o manieră ideală.”
„Ştiu că este posibil să fiu focalizat.”

A fi încântat

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi încântat.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt încântat.”

300
Co n v in g e r i, d e sc ă r c ă r i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„Ştiu cum să trăiesc într-o stare de încântare, într-o manieră


ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
încântare.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra stării de încântare.”
„Ştiu că este posibil să fiu încântat.”

A fi învăţăcel

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi învăţăcel.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt un învăţăcel.”
„Ştiu cum să devin un învăţăcel.”
„Ştiu că este posibil să fiu un învăţăcel.”

A fi neîndemânatic

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi trăiesc viaţa fără


a fi neîndemânatic.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără a fi
neîndemânatic.”
„Ştiu că este posibil să îmi trăiesc viaţa fără a fi
neîndemânatic.”

A fi plin de blândeţe

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi plin de


blândeţe.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de blândeţe,
într-o manieră ideală.”
„Ştiu când trebuie să fiu blând, dar ferm.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra blândeţii.”
„Ştiu că este posibil să fiu blând.”

301
M etoda avansată de T e r a pie T eta

A fi plin de energie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi plin de


energie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de energie.”
„Ştiu când să acţionez plin de energie când şi când mă
odihnesc.”
„Ştiu cum să acţionez plin de energie, în maniera ideală
pentru mine.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi acţionând plin de
energie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi pline de
energie.”

A fi preţios

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi preţios.”


„Cunosc perspectiva Creatorului asupra lucrurilor preţioase.”

fi prezent

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi prezent.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt prezent.”
„Ştiu când să fiu prezent.”
„Ştiu cum să fiu prezent.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind prezent.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi trăite
fiind prezent.”
„Ştiu că este posibil să fiu prezent.”

302
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pr o g r am e şi s e n t im e n t e

A fi respectat

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi respectat de


prietenii mei.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt respectat de
prietenii mei.”
„Ştiu cum să fiu respectat de prietenii mei.”
„Ştiu că este posibil să fiu respectat de prietenii mei.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi respectat de
profesorii mei.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt respectat de
profesorii mei.”
„Ştiu cum să fiu respectat de profesorii mei.”
„Ştiu că este posibil să fiu respectat de profesorii mei.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi respectat de
cursanţii mei.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt respectat de
cursanţii mei.”
„Ştiu cum să fiu respectat de cursanţii mei.”
„Ştiu că este posibil să fiu respectat de cursanţii mei.”

A fi sensibil

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi sensibil.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt sensibil.”
„Ştiu când să fiu sensibil într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să fiu sensibil.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra sensibilităţii.”
„Ştiu că este posibil să fiu sensibil.”

303
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

A fi un geniu

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi un geniu.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt un geniu.”
„Ştiu cum să fiu un geniu într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind un geniu.”
„Ştiu că este posibil să fiu un geniu.”

Absorbţie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la absorbirea


forţei vitale.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la absorbirea
informaţiilor.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când absorb informaţii.”
„Ştiu ce informaţii să absorb.”
„Ştiu cum să absorb informaţii în maniera cea mai utilă
pentru mine.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi absorbind
informaţii.”
„Ştiu că este posibil să absorb informaţii.”

Acţiune

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la acţiune.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când acţionez.”
„Ştiu când să acţionez.”
„Ştiu cum să acţionez în maniera ideală pentru mine.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi acţionând.”

304
Co n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„Cunosc perspectiva Creatorului asupra celor mai bune


acţiuni pe care trebuie să le întreprind.”
„Ştiu că este posibil să trec la fapte.”

Adecvare

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la adecvare.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt adecvat.”
„Ştiu cum să fiu adecvat în maniera ideală pentru mine.”
„Ştiu că este posibil să fiu adecvat.”

Admiraţie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la admiraţie.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă admir fără
rezerve pe mine însumi.”
„Ştiu cum să îi admir pe ceilalţi în maniera ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi admirând întreaga
lume.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra admiraţiei.”

Afaceri

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am o afacere ”


„Ştiu cum să am o afacere.”
„Ştiu că este posibil să am o afacere.”
„Ştiu cum să îmi conduc afacerea într-o manieră ideală.”

Agonie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la o viaţă trăită


fără agonie.”
„Ştiu cum să trăiesc fără agonie.”
305
M etoda ava n sată de T e r a pie T eta

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără agonie.”


„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi trăite
fără agonie.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc fără agonie.”

Alcoolism

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la o viaţă trăită


fără a fi alcoolic.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când nu sunt alcoolic.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără a fi alcoolic.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi trăite
fără a fi alcoolic.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc fără să beau alcool.”
„Pot trăi fără alcool în maniera ideală pentru mine.”

.nxietate

„Sunt eliberat de anxietate.”


„Am o perspectivă sănătoasă asupra vieţii.”
„Sunt fericit, iar oamenii din jurul meu nu mă pot scoate
din această stare.”
„Nu mă prăbuşesc niciodată psihic şi nu cedez niciodată.”
„Viaţa este o provocare plină de satisfacţii, pe care o
savurez.”
„Binele va învinge întotdeauna în viaţa mea.”
„Viaţa mea este plină de lucruri bune şi de speranţă.”
„Sunt o persoană responsabilă şi cred în mine însumi.”
„Ceilalţi îmi respectă tăria de caracter.”
„Simţurile mele caută întotdeauna sentimentele pozitive.”

306
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pr o g r am e şi s e n t im e n t e

„Viitorul mi se pare luminos şi plin de oportunităţi.”


„Mintea mea gândeşte pozitiv.”
„Nu mă tem niciodată şi nu mă simt niciodată singur.”
„Mă simt una cu viaţa, cu trecutul, prezentul şi viitorul.”
„îmi controlez singur destinul.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt eliberat de
anxietate.”
„Ştiu cum să trăiesc fără anxietate.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără anxietate.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc fără anxietate.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la savurarea
vieţii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi savurez viaţa.”
„Ştiu cum să îmi savurez viaţa.”
„Ştiu că este posibil să îmi savurez viaţa.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi controlez perfect
gândurile.”
„Ştiu cum să îmi controlez perfect gândurile.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi controlându-mi
gândurile.”
„Ştiu că este posibil să îmi controlez gândurile.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la bunătate şi
speranţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de bunătate
şi de speranţe.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra bunătăţii şi
speranţei.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc plin de bunătate şi de
speranţă.”
307
Me toda avan sată de T e r a pie T eta

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când cred în mine însumi.”


„Ştiu cum să cred în mine însumi.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi crezând în mine
însumi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra credinţei în sine.”
„Ştiu că este posibil să cred în mine însumi.”
„Ştiu cum să îmi separ sentimentele personale de cele ale
celorlalţi oameni.”

Apatie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la o viaţă trăită


fără apatie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când trăiesc fără apatie.”
„Ştiu cum să trăiesc fără apatie, în maniera ideală pentru
mine.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără apatie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi trăite
fără apatie.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc fără apatie.”

Apreciere

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la apreciere.”


„Sunt apreciat de ceilalţi oameni.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îi apreciez pe ceilalţi
oameni.”
„Ştiu cum să fiu apreciat într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi apreciind.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra aprecierii.”
„Ştiu că este posibil să fiu apreciat.”

308
C o n v in g e r i , d e sc ă r c ă r i de p r o g r a m e şi s e n t i m e n t e

Atragerea bogăţiei

„Ştiu cum să atrag oameni şi situaţii pozitive.”


„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la atragerea
bogăţiei.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când atrag bogăţia.”
„Ştiu cum să atrag bogăţia în maniera ideală pentru mine.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi atrăgând bogăţie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra atragerii bogăţiei.”
„Ştiu că este posibil să atrag bogăţie.”

A-ţi împlini potenţialul maxim

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a-mi împlini


potenţialul maxim.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi împlinesc
potenţialul maxim.”
„Ştiu cum să îmi împlinesc potenţialul maxim într-o
manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi împlinindu-mi
potenţialul maxim.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra împlinirii
potenţialului maxim.”
„Ştiu că este posibil să îmi împlinesc potenţialul maxim.”

Autocontrol

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la autocontrol.”


„Ştiu ce este autocontrolul.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
autocontrol, în sensul cel mai înalt al cuvântului.”

309
M etoda avansată de T e r a pie T eta

„Ştiu când să dau dovadă de autocontrol.”


„Ştiu cum să dau dovadă de autocontrol.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
autocontrol.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra autocontrolului.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de autocontrol.”

Capacităţi

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la dezvoltarea


capacităţilor mele.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi folosesc plenar
capacităţile.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi folosindu-mi plenar
capacităţile.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra capacităţilor mele.”
„Ştiu că este posibil să îmi realizez plenar potenţialul şi
capacităţile.”

Jlaritate mentală

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la claritatea


mentală.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
claritate mentală.”
„Ştiu cum să dau dovadă de claritate mentală într-o manieră
ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
claritate mentală.”
„Ştiu că este posibil să dispun de claritate mentală.”

310
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

Colaborare

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la colaborare.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când colaborez cu alţi
oameni.”
„Ştiu când trebuie să colaborez cu alţi oameni.”
„Ştiu cum să colaborez cu alţi oameni.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi colaborând.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra colaborării.”
„Ştiu că este posibil să colaborez.”

Comunicare

„Comunic uşor cu ceilalţi oameni.”


„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la comunicare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când comunic cu alţi
oameni.”
„Ştiu cum să comunic într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi colaborând.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra comunicării.”
„Ştiu că este posibil să comunic.”

Confuzie

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi trăiesc viaţa fără


confuzie.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa fără confuzie, într-o manieră
ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără confuzie.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc fără confuzie.”

3ii
M etod a avansată de t e r a p ie T eta

Consideraţie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la consideraţia


faţă de ceilalţi oameni.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îi privesc cu
consideraţie pe ceilalţi oameni.”
„Ştiu când trebuie să îi privesc cu consideraţie pe ceilalţi
oameni.”
„Ştiu cum să îi privesc cu consideraţie pe ceilalţi oameni.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
consideraţie faţă de ceilalţi oameni.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra consideraţiei.”
„Ştiu că este posibil să îi privesc cu consideraţie pe ceilalţi
oameni.”

Controlul temperamentului

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi controlez


temperamentul.”
„Ştiu când trebuie să îmi controlez temperamentul.”
.Ştiu cum să îmi controlez temperamentul.”
Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi controlându-mi
temperamentul.”
„Ştiu că este posibil să îmi controlez temperamentul.”

Coordonare

„Sunt o persoană bine coordonată.”


„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la coordonare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt coordonat.”
„Ştiu cum să fiu coordonat într-o manieră ideală.”
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi Ia unison cu


Creatorul.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra coordonării.”
„Ştiu că este posibil să fiu coordonat.”

Creativitate

„Creez lucruri frumoase.”


„Gândesc gânduri frumoase.”
„Visez vise frumoase.”
„Sunt o persoană creativă.”
„Am idei fascinante.”
„Cu fiecare zi care trece, devin din ce în ce mai creativ, în
toate felurile cu putinţă.”
„Sunt creativ în toate felurile cu putinţă.”
„îmi place să fiu creativ.”
„Găsesc soluţii creative.”
„Observ un orizont nou, plin de creativitate.”
„Descopăr noi maniere de a face aceleaşi lucruri.”
„Visez la lucruri fantastice.”
„Mă duc la culcare, iar când mă voi trezi din somn, voi fi
mai creativ.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la creativitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt creativ.”
„Ştiu cum să fiu creativ.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra creativităţii.”
„Ştiu că este posibil să fiu creativ.”
„înţeleg ce trebuie să creez.”

313
M etod a avansată de T e r a pie T eta

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când emit gânduri


minunate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când visez lucruri
minunate.”
„înţeleg cum să fiu o persoană creativă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când descarc idei
fascinante de la Creatorul a Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg cum să descarc idei fascinante de la Creatorul a
Tot-ceea-ce-există.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când rezolv probleme
dificile, descoperind soluţii fascinante.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când ofer sfaturi creative.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am o viziune
creativă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt inteligent şi
genial.”
.înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt creativ pe toate
îivelele fiinţei mele: cel fizic, cel emoţional, cel mental şi
_el spiritual.”

Credinţa

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la credinţă.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi sunt credincios
mie însumi, dar şi celorlalţi.”
„Ştiu cum să fiu credincios într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra credinţei.”
„Ştiu că este posibil să fiu credincios.”

314
Co n v in g e r i, d e sc ă r c ă r i de pr o g r am e şi s e n t im e n t e

Creştere spirituală

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la creşterea


spirituală.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă maturizez din
punct de vedere spiritual.”
„Ştiu cum să mă maturizez din punct de vedere spiritual
într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi maturizându-mă
din punct de vedere spiritual.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra creşterii spirituale.”
„Ştiu că este posibil să mă maturizez din punct de vedere
spiritual.”

Curiozitate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la curiozitate.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt curios.”
„Ştiu când trebuie să fiu curios.”
„Ştiu cum să fiu curios într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
curiozitate faţă de tot ce mă înconjoară.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra curiozităţii.”

Demnitate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la demnitate.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt demn.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de demnitate.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
demnitate.”

315

I
M etod a avansata de T e r a pie T eta

„Cunosc perspectiva Creatorului asupra demnităţii.”


„Ştiu că este posibil să dau dovadă de demnitate.”

Dependenţă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la o viaţă trăită


fără dependenţe.”
„Ştiu cum să trăiesc fără dependenţe.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără dependenţe.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi trăite
fără dependenţe.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc fără dependenţe.”

Disciplină

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la disciplină şi la


atingerea obiectivelor mele.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
disciplină pentru a-mi atinge obiectivele.”
,Ştiu când trebuie să dau dovadă de disciplină pentru a-mi
itinge obiectivele.”
„Ştiu cum să dau dovadă de disciplină pentru a-mi atinge
obiectivele, într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de
disciplină pentru a-mi atinge obiectivele.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi
disciplinate cu scopul de a-mi atinge obiectivele.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de disciplină pentru
a-mi atinge obiectivele.”

316
£1

C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

Divinitate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la starea de


divinitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când trăiesc în starea de
divinitate.”
„Ştiu cum să trăiesc în starea de divinitate, într-o manieră
ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
divinitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra stării de divinitate.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc în starea de divinitate.”

Eleganţă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la eleganţă.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt elegant.”
„Ştiu când trebuie să fiu elegant.”
„Ştiu cum să fiu elegant.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o manieră
elegantă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra eleganţei.”
„Ştiu că este posibil să fiu elegant.”

Elocvenţă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la elocvenţă.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt elocvent.”
„Ştiu când trebuie să fiu elocvent.”
„Ştiu cum să fiu elocvent.”

317
M eto d a avansată de T e r a p ie T eta

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o manieră


elocventă”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra elocvenţei ”
„Ştiu că este posibil să fiu elocvent.”

Emanaţie / Strălucire

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la emanarea de


bucurie faţă de ceilalţi oameni.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când radiez de bucurie.”
„Ştiu cum să radiez într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi emanând
pozitivitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra emanaţiei /
strălucirii.”
,Ştiu că este posibil să eman energia primită de la Creatorul
i Tot-ceea-ce-există.”

tntuziasm

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de


entuziasm, într-o manieră ideală pentru mine.”
„Ştiu când trebuie să fiu plin de entuziasm.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi plin de entuziasm.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra entuziasmului.”
„Ştiu că este posibil să fiu entuziast.”

Existenţă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la existenţa mea.”

318
Co n v in g e r i, d e sc ă r c ă r i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

Expansiune

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la expansiune.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi dilat conştiinţa
în toate planurile şi pe toate nivelele.”
„Ştiu când trebuie să îmi dilat conştiinţa.”
„Ştiu cum să îmi dilat conştiinţa într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra expansiunii
spirituale şi mentale.”
„Ştiu că este posibil să îmi dilat conştiinţa.”

Fascinaţie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la fascinaţia faţă


de viaţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt fascinat.”
„Ştiu cum să fiu fascinat într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fascinat de ea.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra fascinaţiei.”
„Ştiu că este posibil să fiu fascinat.”

Frecvenţă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la frecvenţa mea


de vibraţie.”

Fumat

„Mă pot lăsa de fumat.”


„Fumez din ce în ce mai puţin, pân jiu voi lăsa c'v
tot de fumat.”
„Fumatul nu mă interesează.”
319
M etod a avansată de T e r a pie T eta

„Pot renunţa la obiceiul fumatului.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă las de fumat.”
„Ştiu cum să mă las de fumat.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără să fumez.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc fără să fumez.”

Generozitate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la generozitate.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt generos.”
„Ştiu când trebuie să fiu generos.”
„Ştiu cum să fiu generos într-o manieră ideală ”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o manieră
generoasă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra generozităţii.”
„Ştiu că este posibil să fiu generos.”

Genetică

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la genetică.”


„Cunosc perspectiva Creatorului asupra geneticii.”

Gestionarea timpului

„Ştiu cum să îmi planific cu înţelepciune timpul.”


„Ştiu cum să îmi creez perioade de timp în care să nu fiu
întrerupt.”
„Am foarte mult timp la dispoziţie.”
„Eu sunt creatorul orarului meu.”

320
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„Ştiu cu ce activitate trebuie să încep astăzi şi cum să îmi


planific ziua de mâine.”
„Planificarea îmi permite să am mai mult timp pentru
distracţii.”
„Sunt flexibil şi perseverent.”
„Recunosc şi gestionez cu uşurinţă sarcinile care se suprapun.”
„Este întotdeauna posibil.”
„Ştiu cum să îmi programez priorităţile.”
„Planificarea îmi oferă beneficii maxime, iar timpul cheltuit
pentru ea este minim.”
„Trec chiar acum la fapte şi fac primii paşi.”
„Am încredere în judecata şi în priorităţile mele.”

Griji

„Pot fi îngrijorat pentru alţii într-o manieră ideală.”


„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la grijile pentru
alţii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi fac griji pentru
alţii.”
„Ştiu când trebuie să îmi fac griji.”
„Ştiu cum să îmi fac griji într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra grijilor pentru
alţii.”
„Ştiu că este posibil să îmi fac griji pentru alţii.”
„Grijile nu conduc la nimic bun.”
„Grijile îmi dispar din minte.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când nu am nicio grijă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără griji.”

321
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

„Ştiu că este posibil să trăiesc fără griji.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am o perspectivă
sănătoasă asupra vieţii.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când nu le permit celorlalţi
să mă tragă în jos.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când nu renunţ niciodată.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi trăiesc viaţa plin
de bunătate şi de speranţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt o persoană
responsabilă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când cred în mine însumi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt respectat de
ceilalţi oameni.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de curaj
şi de înţelepciune.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când receptez zilnic
gânduri pozitive şi benefice de la Creator.”
„Ştiu că este posibil să îmi echilibrez toate aspectele vieţii.”
„Cunosc diferenţa dintre grijile obsesive şi cele benefice.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când privesc viitorul într-o
lumină pozitivă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de o
gândire pozitivă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când trecutul, prezentul
şi viitorul devin una pentru mine.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi controlez
destinul cu ajutorul Creatorului a Tot-ceea-ce-există.”

322
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de p ro g r am e şi s e n t im e n t e

Holism

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la perspectiva


holistică asupra vieţii.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o manieră
holistică.”

Iluzie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la iluzie.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când văd iluzia vieţii.”
„Ştiu cum să văd iluzia vieţii.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra iluziei.”

Iniţiativă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la iniţiativă.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am / îmi asum o
iniţiativă.”
„Ştiu cum să am iniţiativă.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi plin de iniţiativă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra iniţiativei.”
„Ştiu că este posibil să îmi asum o iniţiativă.”
„Ştiu cum să fac următorii paşi spirituali.”
„Sunt conştient de existenţa unui alt spaţiu.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără teama de
necunoscut.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără teama de a fi
redus la nimic.”

323
M etoda avansată de T e r a p ie T eta

Inteligenţă

„Cu fiecare zi care trece, devine din ce în ce mai inteligent,


în toate felurile cu putinţă.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la inteligenţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
inteligenţă.”
„Ştiu cum să dau dovadă de inteligenţă într-o manieră
ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o manieră
inteligentă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra inteligenţei.”
„Ştiu că este posibil să fiu inteligent.”

Interacţiune

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la interacţiunea cu


toate situaţiile.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când interacţionez.”
„Ştiu când trebuie să interacţionez în toate situaţiile.”
„Ştiu cum să interacţionez în toate situaţiile.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi interacţionând în
toate situaţiile.”
„Ştiu că este posibil să interacţionez în toate situaţiile.”

Intuiţie

„Cu fiecare zi care trece îmi dezvolt intuiţia, în toate felurile


cu putinţă.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la intuiţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt intuitiv într-o
manieră ideală.”

324
C o n v in g e r i , d e s c ă r c ă r i de p r o g r a m e şi s e n t i m e n t e

„Ştiu cum să fiu intuitiv.”


„Cunosc perspectiva Creatorului asupra intuiţiei.”
„Ştiu că este posibil să am intuiţie.”

îmbunătăţire

„Cu fiecare zi care trece, constat şi simt îmbunătăţiri în


viaţa mea, în toate felurile cu putinţă.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la îmbunătăţire.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi îmbunătăţesc
viaţa.”
„Ştiu cum să îmi îmbunătăţesc viaţa într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi îmbunătăţind-o
încontinuu.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra îmbunătăţirii.”
„Ştiu că este posibil să îmi îmbunătăţesc viaţa.”

înălţare

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la starea de


înălţare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când contribui la propria
mea înălţare şi la înălţarea altor oameni.”
„Ştiu cum să mă înalţ pe mine şi cum să îi înalţ pe alţi
oameni.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi înălţându-mă pe
mine şi pe alţii într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra înălţării de sine şi
a înălţării altora.”
„Ştiu că este posibil să mă înalţ pe mine şi să îi înalţ pe alţii.

325
M eto d a avansată de T e r a pie T eta

încredere în sine

„Am încredere în mine însumi.”


„Oamenii mă percep ca pe o persoană înzestrată cu
încredere în sine.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la încrederea în
sine.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
încredere în sine.”
„Ştiu cum să dau dovadă de încredere în sine într-o manieră
ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
încredere în sine.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra încrederii în sine.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de încredere în sine.”

îngeri

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la îngerii de


lumină.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt o fiinţă angelică.”
„Ştiu cum să fiu angelic într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind angelic.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi angelice.”
„Ştiu că este posibil să fiu angelic.”

înţelegere

„înţeleg cu uşurinţă conceptele / ideile.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când înţeleg.”
„Ştiu cum să înţeleg într-o manieră ideală.”
326
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi înţelegând.”


„Cunosc perspectiva Creatorului asupra înţelegerii altor
oameni.”
„Ştiu că este posibil să înţeleg.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la înţelegere.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
înţelegere faţă de alte persoane.”
„Ştiu ce este înţelegerea.”
„Ştiu cum să îi înţeleg pe ceilalţi într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
înţelegere.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra înţelegerii.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de înţelegere.”

Libertate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la libertate.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt liber.”
„Ştiu cum să fiu liber într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în libertate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra libertăţii.”
„Ştiu că este posibil să fiu liber.”

Linişte

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la linişte.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt liniştit şi îl
ascult pe Creator.”
„Ştiu când să fiu liniştit.”
„Ştiu cum să fiu liniştit într-o manieră ideală.”
327
M eto d a avansată de T e r a pie T eta

„Cunosc perspectiva Creatorului asupra liniştii.”


„Ştiu că este posibil să fiu liniştit.”

Magia de basm

„înţeleg ce înseamnă magia de basm.”

Manifestare

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la manifestare.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când manifest ceea ce îmi
doresc, într-o manieră ideală.”
„Ştiu când trebuie să manifest.”
„Ştiu cum să manifest.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi manifestând lucruri
minunate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra manifestării.”
„Ştiu că este posibil să manifest.”

liestrie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la măiestrie.”

Măreţie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la măreţie.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
măreţie.”
„Ştiu cum să fiu măreţ într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o manieră plină
de măreţie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra măreţiei.”
„Ştiu că este posibil să fiu măreţ.”
328
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de p ro g r am e şi s e n t im e n t e

Memorie

„Mă plac pe mine însumi.”


„Mintea mea absoarbe informaţii la fel ca un burete.”
„Pot face legături între gândurile mele.”
„Am o capacitate infinită de a-mi aduce aminte.”
„îmi amintesc clar.”
„îmi amintesc clar imaginile.”
„îmi amintesc evenimentele exact aşa cum s-au întâmplat.”
„îmi amintesc uşor feţele, numele şi evenimentele.”
„Practic zilnic îmbunătăţirea memoriei mele.”
„Sunt relaxat şi îmi amintesc cu uşurinţă.”
„îmi amintesc cu uşurinţă informaţiile în timpul
examenelor.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la memorie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am o memorie bună.”
„Ştiu cum să am o memorie bună.”
„Ştiu că este posibil să am o memorie bună.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi amintesc cu
uşurinţă.”
„Ştiu că este posibil să am o capacitate infinită de memorare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am o memorie
vizuală.”
„Ştiu cum să îmi aduc aminte imaginile.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când asociez amintirile
noi cu cele vechi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi amintesc cu
uşurinţă chiar dacă mă aflu într-o situaţie stresantă.”

329
M etoda avan sată de T e r a pie T eta

Metafizică

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la metafizică.”


„Ştiu cum să fiu metafizic într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra metafizicii.”
„Ştiu că este posibil să fiu metafizic şi să îmi transcend
egoul.”

Milă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la milă.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de milă.”
„Ştiu când să dau dovadă de milă.”
„Ştiu cum să dau dovadă de milă într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi dând dovadă de
milă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra milei.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de milă.”

Misticism

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la misticism.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
misticism în sensul cel mai înalt al cuvântului.”
„Ştiu când să dau dovadă de misticism.”
„Ştiu cum să dau dovadă de misticism.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra misticismului.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de misticism.”

330
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

Nobleţe

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la nobleţe.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
nobleţe.”
„Ştiu când să dau dovadă de nobleţe.”
„Ştiu cum să dau dovadă de nobleţe într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
nobleţe.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra nobleţei.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de nobleţe.”

Omniprezenţă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la omniprezenţă.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt omniprezent în
întreaga creaţie, într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să fiu omniprezent în întreaga creaţie.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
omniprezenţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra omniprezenţei.”
„Ştiu că este posibil să fiu omniprezent.”

Pasiune

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la pasiune.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
pasiune, în sensul cel mai înalt al cuvântului.”
„Ştiu când să dau dovadă de pasiune.”
„Ştiu cum să dau dovadă de pasiune.”

331
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de


pasiune.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra pasiunii.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de pasiune.”

Pierderea în greutate

„îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce mănânc.”


„Mă consider atrăgător şi suplu.”
„îmi plac fructele şi legumele.”
„îmi plac exerciţiile fizice.”
„Ştiu cum să practic exerciţii fizice.”
„îmi place să mănânc mai puţin.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mănânc mai puţin.”
„Ştiu cum să mănânc mai puţin.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi mâncând mai
puţin.”
Ştiu că este posibil să mănânc mai puţin.”
înţeleg definiţia Creatorului referitoare la o alimentaţie
inătoasă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mănânc sănătos.”
„Ştiu cum să mănânc sănătos.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi mâncând sănătos.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra alimentaţiei
sănătoase.”
„Ştiu că este posibil să mănânc sănătos.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi atrăgător şi
suplu.”

332
Co n v in g e r i, d e sc ă r c ă r i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt atrăgător şi


suplu.”
„Ştiu că este posibil să fiu atrăgător şi suplu.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la pierderea în
greutate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când slăbesc.”
„Ştiu cum să slăbesc.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când slăbesc zilnic.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când fac exerciţii fizice.”
„Ştiu cum să fac exerciţii fizice responsabil.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi făcând exerciţii
fizice.”
„Ştiu că este posibil să fac exerciţii fizice.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când înlocuiesc o masă cu
exerciţii fizice.”
„înţeleg cum trebuie să mă simt bine în pielea mea.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când consum numai
alimente benefice pentru corpul meu.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără să mănânc în
exces.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără a mă simţi
descurajat de greutatea mea.”

Posibilităţi

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la posibilităţi.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am de ales între mai
multe posibilităţi.”
„Ştiu că am la dispoziţie mai multe posibilităţi."
„Ştiu când să aleg între mai multe posibilităţi.”

333
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

„Ştiu cum să aleg între mai multe posibilităţi la modul


ideal”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi având la dispoziţie
mai multe posibilităţi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra posibilităţilor.”

Potenţial

„Mă pot dezvolta în orice direcţie.”


„Am la dispoziţie posibilităţi personale nelimitate.”
„Sunt o persoană pozitivă.”
„Fiecare nouă zi marchează un nou apogeu al conştiinţei
mele.”
„Spiritul meu nu cunoaşte limitări.”
„Independenţa înseamnă putere.”
„în inima mea există numai bunătate.”
Ceilalţi oameni mă respectă şi cred în potenţialul meu.”
Oamenii ştiu că sunt o persoană puternică.”

'redare

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la predarea unei


învăţături.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când le predau altora.”
„Ştiu cum să le predau altora într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra predării.”
„Ştiu că este posibil să le predau altora.”

334
Co n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

Prefăcătorie

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când trăiesc fără prefă­


cătorie."
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fără prefăcătorie.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc fără a fi prefăcut.”

Programe asociate cu statutul de vindecător

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la asumarea


responsabilităţii pentru puterea mea.”
„îmi evaluez corect capacităţile.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de iubire.”
„Ştiu cum să fiu iubit şi acceptat în totalitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când semenii mei mă
acceptă.”
„Ştiu cum să îi atrag pe cei care au nevoie de mine.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când ştiu în cine să am
încredere.”
„Ştiu cum să atrag către mine oameni care cred în
capacităţile mele terapeutice şi psihice.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la ce înseamnă un
prieten.”
„Ştiu cum să atrag către mine prieteni care rezonează cu
frecvenţa mea de vibraţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă bucur de
abundenţa Creatorului.”
„Ştiu ce trebuie să fac cu abundenţa Creatorului.”
„Ştiu ce înseamnă să am bani.”

335
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

Putere

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la putere.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
putere.”
„Ştiu ce este puterea.”
„Ştiu cum să fiu puternic într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
putere.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra puterii.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de putere.”

Putere personală

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am încredere în


mine însumi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când oamenii au încredere
în mine.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi asum
responsabilitatea pentru acţiunile mele.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când fac alegeri corecte.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când iau decizii corecte
legate de mine şi de cei din jurul meu.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când învăţ lecţiile dificile
pe care mi le oferă viaţa.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt independent.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când privesc cu încredere
către viitor.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mintea mea este
lucidă.”

336
SI

C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am răbdare cu mine


însumi.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt demn de
încredere.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când cred în principii
superioare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt responsabil
pentru destinul meu.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am succes.”

Răbdare

„Sunt o persoană răbdătoare.”


„Răbdarea înseamnă toleranţă.”
„Răbdarea înseamnă înţelegere.”
„Răbdarea este calea preferată de natură”:
„Răbdarea este bună.”
„Sunt răbdător cu mine însumi.”
„Sunt răbdător cu ceilalţi oameni.
„îmi place să îmi manifest răbdarea.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la răbdare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
răbdare.”

Răsplată

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la răsplată.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt răsplătit, în
sensul cel mai înalt al cuvântului.”
„Ştiu când să dau îi răsplătesc pe ceilalţi.”
337
M eto d a ava n sată de T e r a pie T eta

„Ştiu cum să fiu răsplătit.”


„Cunosc perspectiva Creatorului asupra răsplăţii.”
„Ştiu că este posibil să fiu răsplătit.”

Răspunsuri

„Răspunsurile îmi parvin uşor.”


„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la primirea
răspunsurilor la întrebările mele.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când primesc răspunsuri
de la Creator.”
„Cunosc răspunsurile.”
„Ştiu când trebuie să primesc un răspuns.”
„Ştiu cum să primesc răspunsurile cele mai utile pentru
mine.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra răspunsurilor.”
„Ştiu că este posibil să primesc răspunsuri de la Creator.”

Realizare

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la realizare.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi realizez
obiectivele în maniera ideală pentru mine.”

>ealizarea potenţialului suprem

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la potenţialul meu


suprem.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi realizez
potenţialul suprem.”
„Ştiu cum să îmi realizez potenţialul suprem.”

338
Co n v in g e r i, d e s c ă r c ă r i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi realizându-mi


potenţialul suprem.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra potenţialului meu
suprem.”
„Ştiu că este posibil să îmi realizez potenţialul suprem.”

Recunoştinţă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la recunoştinţă.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt recunoscător.”
„Ştiu când trebuie să fiu recunoscător.”
„Ştiu cum să fiu recunoscător.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi plin de recunoştinţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra recunoştinţei.”
„Ştiu că este posibil să fiu recunoscător.”

Respectarea celorlalţi

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la respectarea


unei alte persoane.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
respect faţă de o altă persoană.”
„Ştiu când trebuie să dau dovadă de respect faţă de o altă
persoană.”
„Ştiu cum să dau dovadă de respect faţă de o altă persoană.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi respectându-i pe
ceilalţi oameni.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra respectării
celorlalţi oameni.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de respect faţă de ceilalţi
oameni.”
339
M etoda avan sată de T e r a pie T eta

Ritm

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la ritm.”


„înţeleg ce înseamnă să simţi ritmul creaţiei, în sensul cel
mai înalt al cuvântului.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în mod armonios,
la unison cu ritmul cosmic.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra ritmului.”
„Ştiu că este posibil să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în mod
armonios, la unison cu ritmul cosmic."

Romantism

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la romantism.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
romantism.”
„Ştiu când să dau dovadă de romantism, pentru binele meu
suprem.”
„Ştiu cum să permit romantismului să intre în viaţa mea.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra romantismului.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de romantism alături de
partenerul meu (partenera mea).”

Satisfacţie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la starea de


satisfacţie.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt satisfăcut, în
sensul cel mai înalt al cuvântului.”
„Ştiu când să mă simt satisfăcut.”
„Ştiu cum să mă simt satisfăcut.”

340
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de


satisfacţie.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra satisfacţiei.”
„Ştiu că este posibil să fiu satisfăcut.”

Scânteia vieţii

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la scânteia vieţii.”


„înţeleg ce înseamnă să fii o scânteie emanată de Creatorul
a Tot-ceea-ce-există.”

Schimbare fără a opune rezistenţă

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când experimentez o


schimbare ideală pentru mine fără a opune rezistenţă.”
„Ştiu când să experimentez o schimbare fără a opune
rezistenţă.”
„Ştiu cum să experimentez o schimbare fără a opune
rezistenţă.”
„Ştiu că este posibil să experimentez o schimbare fără a
opune rezistenţă.”

Scopurile în viaţă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la scopurile în


viaţă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am un scop în viaţă.”
„Ştiu când trebuie să îmi stabilesc un scop.”
„Ştiu cum să îmi stabilesc un scop.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra scopurilor în
viaţă.”
„Ştiu că este posibil să îmi stabilesc scopuri.”

341
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

Semnificaţie

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la semnificaţie.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când trăiesc semnificativ.”
„Ştiu când să trăiesc semnificativ.”
„Ştiu cum să trăiesc semnificativ, într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi în mod semnificativ.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra semnificaţiei.”
„Ştiu că este posibil să trăiesc semnificativ.”

Sinceritate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la sinceritate.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
sinceritate.”
„Ştiu ce este sinceritatea.”
„Ştiu când să dau dovadă de sinceritate.”
„Ştiu cum să dau dovadă de sinceritate într-o manieră
ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
sinceritate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra sincerităţii.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de sinceritate.”

Sistemul imunitar

„Cu fiecare zi care trece, sistemul meu imunitar devine din


ce în ce mai puternic şi mai eficient, în toate felurile cu
putinţă.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la un sistem
imunitar eficient.”
342
C o n v in g e r i , d esc ărcări de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am un sistem


imunitar puternic şi eficient.”
„Ştiu cum să am un sistem imunitar puternic, într-o manieră
ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi cu un sistem
imunitar puternic.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unui sistem
imunitar puternic şi eficient.”
„Ştiu că este posibil să am un sistem imunitar puternic şi
eficient.”

Sofisticare

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la sofisticare.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
sofisticare.”
„Ştiu cum să dau dovadă de sofisticare într-o manieră
ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
sofisticare.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra sofisticării.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de sofisticare.”

Speranţă

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la speranţă.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt plin de speranţă,
într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să fiu plin de speranţă, într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi plin de speranţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra speranţei.”
„Ştiu că este posibil să îmi fac speranţe.”

343
M etoda avansată de T e r a pie T eta

Spiritualitate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la spiritualitate.”


„înţeleg ce înseamnă să fii spiritual în sensul cel mai înalt
al cuvântului.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra spiritualităţii.”
„Ştiu că este posibil să fiu o fiinţă spirituală.”

Splendoare

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la splendoare.”


„înţeleg ce este splendoarea.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra splendorii.”

Spontaneitate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la spontaneitate.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
spontaneitate.”
„Ştiu când să dau dovadă de spontaneitate.”
„Ştiu cum să dau dovadă de spontaneitate într-o manieră
ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi într-o stare de
spontaneitate.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra spontaneităţii.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de spontaneitate.”

Sprijin

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la sprijin.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când beneficiez de sprijin.”
„Ştiu ce înseamnă sprijinul.”
344
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

„Ştiu cum să fiu sprijinit într-o manieră ideală.”


„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi fiind sprijinit.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra sprijinului.”
„Ştiu că este posibil să fiu sprijinit.”

Strălucirea sufletului

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la strălucirea


sufletului.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt strălucitor.”
„Ştiu cum să fiu strălucitor.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra strălucirii.”

Stres

„Ştiu să mă relaxez.”
„îmi place să fac exerciţii fizice pentru a scăpa de stres.”
„Ştiu să schimb situaţiile care mă stresează.”
„Sunt important.”
„Mă eliberez de stres.”
„Consum mese regulate."
„Identific cu uşurinţă stresul şi mă eliberez de el.”
„îmi plac oamenii.”
„Oamenii mă simpatizează.”
„Am succes.”

Studiu

„Doresc să am succes.”
„Ştiu cum să îmi programez timpul pentru a studia.”
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

„îmi place să studiez.”


„Ştiu cum să mă relaxez în timpul examenelor.”
„Mintea mea absoarbe cu uşurinţă informaţiile.”
„îmi amintesc tot ce studiez.”
„îmi amintesc răspunsurile corecte la examene.”

Succes

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la succes.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am succes.”
„Ştiu ce este succesul.”
„Ştiu cum să am succes într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra succesului.”
„Ştiu că este posibil să am succes.”

Unitate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la starea de


unitate.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
unitate.”
„Ştiu ce este unitatea.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra stării de unitate.”

Valoare

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la valoarea tuturor


lucrurilor.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când am valoare.”
„Ştiu ce este valoarea.”

346
C o n v in g e r i, d e s c ă r c ă r i de pr o g r am e şi s e n t im e n t e

„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi preţuind-o.”


„Cunosc perspectiva Creatorului asupra valorii.”
„Ştiu că este posibil să fiu valoros.”

Versatilitate

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la versatilitate.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când dau dovadă de
versatilitate.”
„Ştiu ce este versatilitatea.”
„Ştiu cum să fiu versatil într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra versatilităţii.”
„Ştiu că este posibil să dau dovadă de versatilitate.”

Viaţa trăită de-a pururi

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la viaţa trăită de-a


pururi.”

Viaţa trăită impecabil (fără greşeală)

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la o viaţă trăită


impecabil.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi trăiesc impecabil
viaţa.”
„Ştiu cum să trăiesc impecabil în maniera cea mai utilă
pentru mine.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc impecabil viaţa de zi cu zi.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra unei vieţi trăite
impecabil.”

347
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

Viitor

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare Ia viitor.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îmi amintesc de
viitorul meu.”
„Ştiu cum să îmi amintesc de viitor într-o manieră ideală.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra viitorului.”
„Ştiu că este posibil să îmi amintesc de viitor.”

Vindecare

„Sunt fericit.”
„Sunt sănătos.”
„Consum alimente nutritive, potrivite pentru mine.”
„îmi place să fac exerciţii fizice.”
„Mă relaxez.”
„Durerea a dispărut.”
„Mă pot vindeca.”
„Sunt puternic.”
„Mă plac pe mine însumi.”
„Totul este bine.”
„Mă simt bine.”
„Corpul meu este puternic.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la vindecare.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când îi vindec pe alţi
oameni.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când mă vindec pe mine
însumi.”

348
Co n v in g e r i, d e s c ă r c ă r i de pr o g r am e şi s e n t im e n t e

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la vindecarea


instantanee.”
„Ştiu când trebuie să vindec pe altcineva.”
„Ştiu cum să îi vindec pe alţii şi pe mine însumi.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi regenerându-mă în
permanenţă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra vindecării.”
„Ştiu cum să vindec cu ajutorul Creatorului a Tot-ceea-
ce-există.”

Vinovăţie

„Sunt aici, acum.”


„Sunt în viaţă.”
„Văd limpede acum.”
„Mă simt bine acum.”
„Mă simt bine în corpul meu”:
„Sunt liber.”
„Merit o viaţă bună.”
„Aud limpede acum.”
„Mă iert pe mine însumi.”
„Respir acum.”
„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la o viaţă trăită
fără o atmosferă de vinovăţie obsesivă.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când nu sunt obsedat de
vinovăţie.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa fără să viu obsedat de
vinovăţie.”

349
M eto d a avan sată de T e r a p ie T eta

Vise

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la împlinirea


viselor mele.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când visele mele se
împlinesc.”
„Ştiu că visele mele se vor îndeplini.”
„Ştiu când trebuie să îmi îndeplinesc visele.”
„Ştiu cum să îmi îndeplinesc visele.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi îndeplinindu-mi
visele.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra împlinirii viselor.”
„Ştiu că este posibil să îmi îndeplinesc visele.”
„Merit să îmi îndeplinesc visele.”
„Ştiu că sunt în siguranţă atunci când visez.”
„Ştiu când trăiesc într-un vis împlinit.”

\/iziune

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la a fi un vizionar.”


„înţeleg ce trebuie să simt atunci când sunt un vizionar.”
„Ştiu cum să fiu un vizionar într-o manieră ideală.”
„Ştiu cum să îmi trăiesc viaţa de zi cu zi cu o viziune largă.”
„Cunosc perspectiva Creatorului asupra stării de vizionar.”
„Ştiu că este posibil să fiu un vizionar.”

350
C o n v in g e r i, d e sc ăr c ăr i de pro g r am e şi s e n t im e n t e

Vocea Creatorului

„înţeleg definiţia Creatorului referitoare la vocea


Creatorului.”
„înţeleg ce trebuie să simt atunci când aud vocea
Creatorului.”
„Ştiu cum sună vocea Creatorului.”
„Ştiu cum să ascult vocea Creatorului.”

Vorbit şi scris

„Vorbesc şi comunic uşor.”


„Conversez cu uşurinţă.”
„Transpun în scris gânduri interesante.”
„Oamenii sunt interesaţi de gândurile mele.”
„Cuvintele îmi vin în mod natural în minte.”
„Sunt un orator spontan.”
„îmi simplific cu uşurinţă gândurile complexe.”
„Vorbesc şi sunt înţeles cu uşurinţă.”

351
C a pit o l u l 26

C e r in ţ e p r e l im in a r e

ALE C U R S U L U I DE A D N 3

Iată care sunt cerinţele preliminare pentru utilizarea corectă a


informaţiilor din cursul de ADN 3. Liniile directoare şi exerci­
ţiile care urmează ar trebui să fie respectate şi practicate zilnic.

Aminteşte-ţi întotdeauna că adevăratul vindecător


este Creatorul a Tot-ceea-ce-există

Nu uita niciodată că adevăratul vindecător este Creatorul a Tot-


ceea-ce-există. Sarcina noastră în calitate de terapeuţi este să îi
ascultăm şi să îi iubim pe oamenii cu care lucrăm, să ne rugăm
pentru ei şi să asistăm la vindecarea lor de către Creatorul a
Tot-ceea-ce-există. Dacă eşti motivat de orice altă atitudine cu
excepţia unei reverenţe profunde faţă de întreaga creaţie şi a
unei iubiri nelimitate faţă de Creatorul a Tot-ceea-ce-există,
înseamnă că te limitezi singur.

Acceptă vindecarea

Procesul de vindecare nu se poate produce decât dacă atât


practicantul cât şi clientul său acceptă această vindecare.

lubeşte-i pe oameni

Principala ta sarcină ca vindecător este să îi iubeşti pe toţi


oamenii care vin la tine, fără să-ţi pierzi însă discernământul.

353
M etoda avan sată de T e r a pie T eta

Asistă la vindecare

Sarcina practicantului este să asiste la vindecarea realizată


de Creatorul a Tot-ceea-ce-există şi să îşi dea seama când s-a
încheiat acest proces. Asistarea la o vindecare fizică, la repro-
gramarea unei convingeri sau la inducerea unui sentiment
divin reprezintă în egală măsură vindecări. Reprogramarea sis­
temului de convingeri al unei persoane astfel încât acesta să
ştie că merită să se bucure de iubirea Creatorului reprezintă în
sine un proces de vindecare. La fel şi inducerea iubirii de sine.
Validitatea reprogramării este evidentă în diferenţele care se
produc în viaţa de zi cu zi a persoanei tratate.

la-ţi un angajament

Ia-ţi angajamentul de a duce la bun sfârşit această muncă, de a


învăţa să controlezi planurile existenţiale, de a practica Terapia
Teta şi de a face tot ce îţi stă în puteri. Acordă-ţi permisiunea de
a crede că ţi-ai câştigat dreptul de a face această activitate.

Bucură-te de viaţă

Emană în permanenţă bucurie către lumea exterioară! Lasă fie­


care celulă a corpului tău să savureze această bucurie! Conşti-
'ntizează faptul că Dumnezeu (Creatorul a Tot-ceea-ce-există)
protejează şi că răul nu te poate afecta şi nu se poate ataşa de
e. Eşti liber să emani puterea bucuriei şi iubirii lui Dumnezeu.

ctică vederea la distanţă

Practică pătrunderea în interiorul corpului şi explorarea dife­


ritelor sisteme până când ajungi să stăpâneşti perfect această
artă. Practică apoi vederea la distanţe mai lungi.

Fă zilnic lecturi psihice

Secretul reuşitei este practica.

354
C e r in ţe p r e l im in a r e a le c u r s u lu i de ADN 3

Nu te înfuria niciodată când faci lecturi psihice

Mânia compulsivă te va împiedică întotdeauna să obţii rezul­


tatele dorite în timpul unei lecturi psihice. Dacă eşti furios,
înseamnă că ceva din interiorul tău nu obţine ceea ce îşi
doreşte sau are nevoie. Fiind un vindecător, tu ai datoria să afli
de ce eşti furios (la fel cum ai datoria să afli de ce este furios
clientul tău, dacă este cazul). Dacă simţi o stare de furie, ieşi
imediat din cameră şi începe să lucrezi cu convingerile şi cu
sentimentele tale. Nu de puţine ori, mânia faţă de o altă per­
soană reflectă mânia faţă de sine.
Tu ai datoria de a-ţi păstra o stare de spirit elevată indife­
rent de situaţia cu care te confrunţi. Este important să rămâi
centrat, să te întorci întotdeauna în corpul tău, să te purifici de
energiile negative acumulate şi să îţi păstrezi buna dispoziţie
de-a lungul întregii zile.

Nu trebuie să uiţi că fiecare om trăieşte în propria sa paradigmă

Practică lecturile şi vindecările psihice asupra altor oameni


astfel încât să te obişnuieşti să ieşi din paradigma ta şi să
pătrunzi în paradigmele lor. Reţine: ceea ce consideri a fi rea­
litatea nu este deloc real. Atunci când pătrunzi în spaţiul per­
sonal al unei alte persoane, tu interacţionezi cu paradigma sa,
cu lumea sa - nu cu a ta. De aceea, cere-i întotdeauna Creato­
rului să te lase să vizualizezi persoana respectivă din perspec­
tiva cea mai înaltă şi mai benefică pentru ea.
Spre exemplu, poţi constata că persoana doreşte să îşi păs­
treze boala. în calitate de vindecător, sarcina ta nu este să o
judeci critic, ci să o întrebi: „în ce fel te ajută acest lucru?”

Treci la fapte

Atât timp cât nu vei trece la fapte, nu se va întâmpla nimic con­


cret. Există o mare diferenţă între a te gândi să faci ceva (a
amâna) şi a face efectiv lucrul respectiv, indiferent dacă este
vorba de o acţiune fizică sau metafizică.

555
M etod a avansată de T e r a p ie T eta

Manipulează timpul

Aminteşte-ţi că timpul este guvernat de Legea Gravitaţiei, o


Lege relativ uşor de curbat. Timpul este o iluzie. Un exemplu
de curbare a timpului este asistarea la o vindecare instantanee.
Practică înălţarea mai presus de spaţiul tău personal şi coman-
dă-i timpului să dureze mai mult sau să treacă mai rapid.
Dacă vei învăţa să manipulezi timpul, vei ieşi mult mai uşor
de sub imperiul iluziei că viaţa te controlează şi că trebuie să te
limitezi la ceea ce îţi oferă ea. în realitate, viaţa noastră nu face
decât să reflecte paradigma noastră, care este propria noastră
creaţie. Noi putem ieşi din această paradigmă, putem comanda
ceea ce dorim să se întâmple şi putem asista apoi la derularea
evenimentelor dorite.

Experimentează planurile existenţiale

înalţă-te în cel de-al şaptelea plan şi solicită experimentarea


diferitelor planuri existenţiale, avându-1 pe Creator drept ghid.
In acest fel, te vei familiariza cu acestea şi nu te vei mai lăsa
indus în eroare de regulile lor, obţinând o perspectivă limpede
asupra lor. Păstrează-ţi focalizarea.

’anifestă schimbări în propria ta viaţă

ce doreşti să schimbi în viaţa ta? Ce doreşti să se întâmple


anul care urmează? Dacă doreşti, poţi manifesta o sănătate
rfectă sau un partener de viaţă, ori o situaţie financiară mai
¿jună. Reţine: tu îţi creezi singur propria realitate.
Perseverează!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Indiferent ce se întâmplă, mergi mai departe...

Trimite altcuiva un vis

Ieşi din spaţiul tău personal şi trimite-i cuiva un vis. Ora ideală
pentru a face acest lucru este 3:00 dimineaţa, când oamenii
sunt foarte receptivi la vise. Persoana va visa că discută cu tine.

356
C e r in ţ e p r e l im in a r e a le c u r s u lu i de ADN 3

Susţinerea, trimiterea sau receptarea unui vis te va învăţa


cum să controlezi timpul în planul astral.

Fii deschis şi învaţă capacităţi noi

Acest lucru te va ajuta să te deschizi în faţa schimbărilor din


viaţa ta.

Trimite un gând pozitiv unei alte persoane

înalţă-te mai presus de spaţiul tău personal şi trimite-i cuiva


un gând pozitiv. (Verifică apoi dacă persoana a receptat gândul
trimis de tine).

Programează-te astfel încât toţi cei care lucrează


cu tine să se simtă bine şi fericiţi

Dacă vei adopta acest program, clienţii tăi vor dori să se întoarcă
la tine. Există terapeuţi care nu îi suportă pe oamenii bolnavi,
ba chiar şi unii cărora nu le plac oamenii în general. De aceea,
testează-te energetic pentru a descoperi eventualele programe:
„îi detest pe oameni” sau „îi detest pe oamenii bolnavi”.

Puterea atrage după sine responsabilitatea...

Fii foarte atent la gândurile tale! Ai grijă ce manifeşti! Cu cât


stai m ai m ult tim p în starea Teta, cu a tâ t m ult se vor m ani­
festa gândurile tale în viaţa ta. De aceea, exprimă foarte clar
ce anume doreşti, nu fă compromisuri şi solicită întotdeauna
numai ceea ce este mai bun şi mai elevat. Spre exemplu, dacă îţi
doreşti bani, solicită să îi primeşti în maniera ideală pentru tine.
Dacă îţi doreşti succes, precizează ce tip de succes îţi doreşti.
Dacă soliciţi mai multă răbdare, Creatorul îţi va trimite oameni
care îţi vor pune răbdarea la grea încercare. Dacă soliciţi ade­
vărul, este posibil ca acesta să nu îţi fie pe plac. Dacă soliciţi c
vindecare instantanee, Creatorul a Tot-ceea-ce-există nu te va
lăsa să ieşi din situaţia respectivă până când nu se va produce

357
M eto d a avansată de T e r a pie T eta

vindecarea. De aceea, solicită ca acest proces să se deruleze în


maniera ideală pentru toată lumea.

Nu te ataşa

Aşteaptă-te la vindecare, dar nu te ataşa de rezultatul final. Cel


care realizează procesul de vindecare este Creatorul; de aceea,
lasă rezultatul final pe seama lui. Spune-i clientului tău: „Am
asistat la declanşarea procesului de vindecare de către Creator
în interiorul tău. Să vedem ce se va întâmpla în continuare.”
Dacă nu obţii rezultatele scontate, cel mai probabil trebuie să
continui cu lucrul cu convingerile.

Trăieşte în momentul prezent

Foarte mulţi oameni trăiesc în trecut, în viitor sau în iluzie.


Spre exemplu, este posibil ca cineva să nu îşi dea seama că se
simte foarte bine alături de tine decât atunci când îşi aminteşte
a doua zi ce s-a întâmplat!
Fiind fiinţe spirituale, realitatea fizică ni se pare adeseori
dificilă. De aceea, noi încercăm să evadăm din ea, ratând astfel
ce se întâmplă în momentul prezent. Procesul de vindecare
iu este posibil însă decât în momentul prezent, chiar dacă
ungem în alte lumi de-a lungul lui.

jlţumeşte pentru că eşti în viaţă

Exprimă-ţi zilnic recunoştinţa. Respiră aerul, priveşte norii şi


apreciază viaţa din jurul tău.

Crede, conştientizează, trăieşte

Mai întâi de toate, crede că o vindecare se poate produce. Con­


ştien tizează apoi că aceasta se poate întâmpla, iar în final tră-
ieşte-i esenţa.

358
C e r in ţ e p r e l im in a r e a l e c u r s u lu i de ADN 3

Lucrează cu tine însuţi!

Cu cât vei lucra mai mult cu convingerile tale, cu atât mai rapid
ţi se vor îmbunătăţi capacităţile terapeutice şi cu atât mai puţine
vor fi blocajele cu care te vei confrunta de-a lungul timpului,
devenind astfel un terapeut din ce în ce mai eficient.
învaţă din interacţiunile tale cu oamenii şi fii blând cu tine
însuţi. încurajează-te, căci nimeni nu a mai mers vreodată pe
calea parcursă de tine...

Acordă-ţi permisiunea de a trăi în „starea


de cunoaştere a celui de-al şaptelea plan"

învaţă să trăieşti fără teamă şi fără mânie, pe nivelul cunoaş­


terii celui de-al şaptelea plan, conştient că totul va fi bine şi că
Dumnezeu (Creatorul a Tot-ceea-ce-există) este alături de tine.
Scopul nostru suprem este să ajungem în planul de conşti­
inţă al celui de-al şaptelea plan.

359
C a pit o l u l 27

A firm a ţiile V iannei

„Vorbeşte zilnic cu Creatorul/’


„Mulţumeşte-i zilnic Creatorului.”
„Onorează viaţa în toate formele ei.”
„Nu tot este ceea ce pare.”
„Gândurile se deplasează mai rapid decât lumina. Ele au o
esenţă; de aceea, fii atent ce gândeşti.”
„Fă în fiecare zi ceva de care să fii mândru.”
„încetineşte ritmul şi observă aerul şi lumina. Apreciază
viaţa."
„Acţiunea este mai importantă decât orice altceva.”
„Este foarte uşor."
„Pur şi simplu este.”
„Ori de câte ori este posibil, nu răni pe nimeni şi nimic.”
„Conştientizează adevărul din oameni, dar continuă să îi
iubeşti.”
„Orice terapeut trece printr-un proces: mai întâi crede, apoi
ştie (conştientizează), iar în final trăieşte efectiv.”
„Noi pierdem foarte mult timp cu forme-gând inutile. De
aceea, trebuie să învăţăm să ne focalizăm şi să ne direcţi-
onăm energia gândirii către conştiinţa divină.”

361
M etoda ava n sată de T e r a pie T eta

„Trăieşte-ţi viaţa ca şi cum nu ai avea secrete, ca pe o carte


deschisă, astfel încât să poţi spune oricui ce ai făcut astăzi.”
„Uneori, cele mai mari secrete sunt păstrate prin împărtă­
şirea lor cu tot restul lumii.”
„Tu îi poţi iubi pe toţi oamenii, inclusiv pe cei răi, atât timp
cât rămâi conectat cu Creatorul.”
„Puterea profetică foloseşte puterea Universului.”
„Realitatea ne aşteaptă întotdeauna să o descoperim. Ea nu
devine reală la nivel personal decât atunci când ajungem să
credem în ea.”
„Majoritatea problemelor care apar în această existenţă
sunt cauzate de iluzia că suntem separaţi de Creator.”

362
C uvânt de în c h e ie r e

DE GUY STIB A L

în aceste timpuri, există literalmente milioane de oameni care


caută răspunsuri spirituale prin intermediul unor informaţii
care sunt accesibile pentru prima dată în istorie într-o măsură
atât de mare încât sunt de-a dreptul copleşitoare. La ora actuală
omul obişnuit are acces la o literatură alternativă la o scară care
ar fi părut imposibilă acum 100 sau 150 de ani. Avem astfel cu
toţii acces la sistemele de convingeri din antichitate şi la cele
divine.
Deşi suntem căutători ai cunoaşterii divine, noi nu rea­
lizăm întotdeauna incredibila libertate de care am ajuns să ne
bucurăm. Este responsabilitatea noastră să preţuim această
libertate şi să ne folosim corect de informaţiile păstrate în
secret de-a lungul atâtor secole, transmise oral şi rareori scrise,
fiind astfel protejate în interiorul diferitelor societăţi secrete de
oamenii care le-ar putea folosi în mod greşit.
Datorită acestui aflux de cunoaştere provenit din diferite
tradiţii şi modalităţi terapeutice, cantitatea de informaţii pe
care trebuie să o digerăm este uriaşă; de aceea, trebuie să avem
mare grijă să nu facem o indigestie spirituală. Cel mai bine esţe
să învăţăm şi să digerăm până la capăt un sistem de convingeri
înainte de a trece la o nouă explorare. în cazul cunoaşterii spi­
rituale, bunul simţ şi discernământul sunt absolut indispensa­
bile. Noi nu trebuie să uităm vreodată că libertatea de care ne
bucurăm la ora actuală ne poate conduce la suprastimulare, iar
în unele cazuri chiar la exacerbarea egocentrismului.
Altruismul şi judecata corectă trebuie să ne lumineze
calea în toate domeniile, inclusiv în cel al vindecării energe­
tice. Dacă dorim să fim respectaţi pentru practica noastră,
363
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

aceasta din urmă trebuie să fie respectabilă. Pentru ca un


sistem de convingeri să treacă testul timpului, el trebuie să
se form eze într-o stare de pu ritate şi să răm ână suficient de
m ult tim p p u r şi neschimbat pentru a genera o schimbare a
conştiinţei colective a um anităţii. Pentru ca aceste învăţături
spirituale să rămână divine, ele trebuie să transceandă opinia
mentală potrivit căreia intelectul raţional reprezintă autori­
tatea supremă asupra realităţii. Puritatea acestor forme rare
de cunoaştere mistică se poate transforma astfel într-o gnoză
interioară - într-o iluminare care scoate în relief şi accentuează
experienţa numinală (mistică) cu o claritate care rezonează cu
fiecare fibră a fiinţei noastre. în acest scop, noi intrăm într-o
rezonanţă din ce în ce mai profundă cu această cunoaştere,
care ajunge să transceandă dictatele raţiunii şi să fie acceptată
de mintea conştientă ca un adevăr neconflictual.

364
A lte inform aţii

CURSURILE DE TERAPIE TETA

Terapia Teta® este o modalitate de vindecare energetică creată


de Vianna Stibal, cu sediul în Ammon, Idaho, dar care are
instructori certificaţi în întreaga lume. Cursurile şi cărţile de
Terapia Teta® sunt concepute ca ghiduri terapeutice menite să
dezvolte capacitatea minţii de a vindeca.

Cursuri predate de Vianna şi de instructorii certificaţi de


Terapia Teta® (fiecare curs include un manual):
Cursul de bază de Terapia Teta®
Metoda avansată de Terapia Teta®
Curs de Anatomie intuitivă prin Terapia Teta®
Curs de Terapia Teta® pentru copiii-curcubeu
Curs de Terapia Teta® pentru manifestare şi abundenţă
Curs de Terapia Teta® pentru vindecarea bolilor şi
afecţiunilor
Curs de Terapia Teta pentru relaţii mondiale
Curs de Terapia Teta® ADN 3

Cururi de certificare predate exclusiv de Vianna în cadrul Insti­


tutului de Cunoaştere şi Terapie Teta® (fiecare curs include un
manual):
Cursul de bază de Terapia Teta® pentru instructori
Metoda avansată de Terapia Teta® pentru instructori
Curs de Anatomie intuitivă prin Terapia Teta® pentru
instructori

365
M E T O D A A V A N S A T Ă DE T E R A P I E T E T A

Curs de Terapia Teta® pentru copiii-curcubeu, pentru


instructori
Curs de Terapia Teta® pentru vindecarea bolilor şi afecţiu­
nilor, pentru instructori
Curs de Terapia Teta® pentru relaţii mondiale, pentru
instructori
Curs de Terapia Teta® ADN 3, pentru instructori

ALTE CĂRŢI

Titluri disponibile la ora actuală:


Theta Healing. înalţă-te şi caută-L p e Dumnezeu. înalţă-te
şi lucrează cu Dumnezeu, (2011)

Titluri care urmează să fie publicate:


Terapia Tetapentru vindecarea bolilor şi afecţiunilor (2013)

Pentru informaţii suplimentare referitoare la orarul cursurilor


de Terapia Teta, vă rugăm să contactaţi:

THFnK
, I h k ta H k a ijn c
I n s t i i • *.n-: ov K n< >wi .e i m ;i ;

Toate activităţile de Terapia Teta şi de predare sunt realizate


la ora actuală sub auspiciile Institutului, a cărui adresă este:
1615 Curlew Drive, Ammon, Idaho 83406, USA.
Tel. (office): (1) (208) 524-0808
Fax: (1) (208) 524-3061
E-mail: viann a@ thetahealing.com
Website: wwwthetahealing.com
366
D E S P R E AUTOARE

Vianna Stibal este o tânără bunică, artistă şi


autoare. Carisma ei naturală şi compasiunea
faţă de toţi oamenii care au nevoie de ajutor
au făcut-o să devină terapeută intuitivă şi să
predea cursuri pentru cei care doresc să fie
instructori certificaţi.
După ce i s-a revelat cum să se conec­
teze cu Creatorul pentru a cocrea şi pentru a facilitata procesul
uluitor numit Terapia Teta, Vianna şi-a dat seama că trebuie să
împărtăşească această cunoaştere cu un număr cât mai mare
de oameni din întreaga lume. Iubirea şi aprecierea ei faţă de
Creator şi faţă de umanitate au ajutat-o să îşi dezvolte capaci­
tatea de a vedea clar în interiorul corpului uman şi de a asista
la multe vindecări instantanee.
Cunoaşterea ei enciclopedică referitoare la sistemele cor­
pului uman şi înţelegerea ei profundă a psihicului uman,
bazate pe experienţa ei şi pe revelaţiile primite de la Creator,
îi permit Viannei să fie practicantul perfect al acestei tehnici
uimitoare. Astfel, ea a reuşit să vindece cazuri dificile de hepa­
tita C, virusul Epstein-Barr, SIDA, herpes, diferite tipuri de can­
cere şi multe alte boli, afecţiuni şi probleme genetice.
Vianna ştie că tehnica de Terapia Teta poate fí predată, dar
mai mult decât atât, este conştientă că ea trebuie să fie predată.
De aceea, ea organizează seminare în întreaga lume pentru a-i
învăţa această tehnică pe oamenii de toate rasele, convingerile
şi religiile. Până acum, ea a antrenat instructori şi practicanţi
care operează în 14 ţări, dar nu intenţionează să se oprească
aici, ci îşi propune să răspândească această nouă paradigmă
vindecătoare în întreaga lume.
www.thetahealing.com

367

S-ar putea să vă placă și