Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE DREPT

DREPT COMUNITAR II
CONTRACTUL DE MANDAT

Lect.univ.dr. Sorana Popa


Student:
1. Noţiune şi reglementare
Contractul de mandat comercial face parte din categoria contractelor de intermediere. In
aceasta categorie sunt incluse si următoarele contracte : contractul de agency, con-
tractul de comision si contractul de consignaţie.

Contractele de intermediere sunt acele acorduri de vointa prin care o persoana işi
realizează activitatea substituindu-şi o altă persoană.
Contractul de mandat comercial este acordul de voinţă în urma căruia o persoana
fizica sau juridica numită mandatar îndeplineşte o serie de acte sau fapte de comerţ in
numele si pe seama unei alte persoane de la care are mandat şi care se numeşte mandant, în
schimbul unei remuneraţii. Contractul de mandat comercial este reglementat de articolul
374-391 Codul Comercial 1 şi articolul 1532-1559 Codul Civil.
Caracteristicile mandatului comercial:

- Obiectul mandatului constă in fapte de comerţ pentru mandant, nu numai pentru


terţ, “tratarea de către mandatar a unor afaceri” 2 pe seama si in contul mandantului
- mandatul comercial este cu titlu oneros adică atăt mandatarul căt şi mandantul
încheie acest contract deaoarece urmăresc obţinerea unor beneficii de ordin material.
Mandantul datoreză onorar mandatarului chiar dacă nu s-a prevăzut în
contract.Caracterul oneros al mandatului comercial î-l transformă în contract
bilateral.
- contractul de mandat comercial este un contract consensual decurgând din acordul

de voinţă al mandantului cu mandatarul, fǎrǎ nici o altǎ formalitate.

1
Codul comercial nu defineste contractul de mandat comercial ci doar conţine unele elemente ce-l
caracterizează
2
art. 374 Codul comercial
- contractul de mandat comercial este un contract comutativ - întinderea drepturilor
şi obligaţiilor parţilor se cunosc cu exactitate, din momentul închiderii contractului,
şi nu sunt supuse unor elemente aleatorii.
- contractul de mandat comercial este cu efecte între vii, adicǎ drepturile si
obligaţiile parţilor trebuiesc executate pe durata vieţii lor, excepţie fǎcând cazul în
care mandantul moare mai înainte de îndeplinirea mandatului, situaţie când
mandatarul este obligat sǎ îşi continuie misiunea pâna la desemnarea moştenitorilor
comerciantului persoana fizica sau pâna la desemnarea lichidatorului pentru
comerciantul persoana juridica.
- mandatul comercial poate fi atǎt cu reprezentare cât şi fǎrǎ reprezentare. În cazul
mandatului cu reprezentare mandatarul încheie actul cu terţul în numele şi pe
contul mandantului,ceea ce înseamnă că acţiune împotriva terţului pentru
neexecutarea împuternicirii are doar mandantul(şi invers ),în timp ce în cazul
mandatului fără reprezentare mandatarul încheie actul cu terţul în nume propriu şi
pe contul mandantului ,iar acţiune împotriva terţului are şi mandantul şi
mandatarul fără reprezentare.
- mandatul comercial poate fi general, adicǎ pentru toate afacerile mandantului, sau

special cǎnd are ca obiect o singura afacere.

- mandatul este aparent dacǎ terţul cocontractant a crezut in mod legitim cǎ


mandatarul avea împuternicirea de a acţiona, si dacǎ împrejurarile îl autorizau pe
terţ sa nu verifice puterile reale ale mandatarului aparent.
- mandatul comercial poate fi expres sau tacit , conferirea şi acceptarea mandatului
tacit rezultând din acele împrejurǎri de fapt, care fac neîndoielnicǎ intenţia
parţilor3.
3
Art. 1533 Codul civil
2. Încheierea contractului de mandat comercial
2.1. Condiţii de validitate ale contractului de mandat comercial

Ca orice contract4 , contractul de mandat comercial, pentru a fi valabil , trebuie sǎ


îndeplineascǎ urmatoarele condiţii: capacitatea pǎrţilor de a contracta, consimţǎmântul
pǎrţilor, obiectul deterninat şi cauza licitǎ.
1) Capacitatea pǎrţilor pentru încheierea contractului de mandat comercial trebuie
sǎ fie cea prevǎzutǎ de lege, adica mandantul trebuie sǎ aibǎ capacitatea deplinǎ
de exerciţiu şi capacitatea de a încheia acte de comerţ. Deci capacitatea
mandantului se apreciaza in functie de natura actului juritic care urmeaza sa fie
incheiat prin mandatar. Mandatarul trebuie sǎ aibǎ numai capacitatea de
exerciţiu , nu se cere sǎ aibe calitatea de comerciant, cǎci în actele pe care le
încheie in numele reprezentantului trebuie sǎ exprime un consimţǎmânt valabil,
lipsa consimţǎmântului sau viciile de vointa fiind apreciate nu numai în
persoana mandantului , dar şi in aceea a mandatarului.
2) Consimţǎmântul pǎrţilor . Contractul de mandat comercial se încheie prin
acordul de voinţǎ al mandantului şi mandatarului. Specific mandatului
comercial este faptul că, potrivit art. 376 Cod comercial, comerciantul care nu
vrea să primească însărcinarea mandantului are obligaţia să înştiinţeze pe acesta
de refuzul său cât mai urgent posibil. Comerciantul este obligat prin lege sa
pǎstreze bunurile ce i s-au expediat şi sǎ le conserve pe cheltuiala mandantului
pâna acesta va putea sǎ ia mǎsurile necesare. Comerciantul trebuie sǎ constate
starea în care bunurile au fost primite, sǎ le puna sub sechestru judiciar şi chiar sǎ
le vândǎ5. În caz contrar comerciantul rǎspunde pentru bunurile primite conform
documentelor de transport.
3) Obiectul contractului constǎ , dupǎ cum am menţionat şi in primul capitol la
caracteristicile contractului de mandat comercial, în tratarea de fapte de comerţ
4
Conform art. 948 Codul civil
5
Conform art. 71 Codul comercial
licite pentru mandant. Obiectul contractului trebuie sǎ fie licit si posibil de
determinat.
4) Dovada mandatului – se face dupǎ regulile dreptului comun , atât de cǎtre parţi,
cǎt şi de cǎtre terţul care contracteazǎ cu mandatarul. Chiar dacǎ mandatul este
un contract consensual el trebuie sǎ existe şi în formǎ scrisǎ, cǎt priveste
existenţa mandatului, dacǎ actul care urmezǎ sǎ-l încheie trebuie sa fie un act
scris. În cazul în care mandatarul este împuternicit sǎ ia parte în numele
mandatarului , la întocmirea unui act autentic , şi împuternicirea va trebui sǎ fie
autenticǎ. Întinderea împuternicirii poate fi doveditǎ liber inclusiv prin martori
si prezumţii. Dacǎ nu se poate face dovada incheierii contractului de mandat
comercial, raporturile dintre pǎrţi vor fi soluţionate potrivit regulilor gestiunii
de afaceri sau îmbogaţirii fara justǎ cauzǎ.

2.2. Elementele obligatorii ale contractului de


mandat comercial
Contractul de mandat comercial trebuie sǎ conţinǎ urmatoarele clauze:
 numele şi adresa pǎrţilor;
 definirea obiectului de activitate;
 obligaţiile si drepturile mandatarului, inclusiv drepturile lui de retribuţie;
 procedura şi modul de conlucrare între cele doua pǎrţi, sistemul de comunicaţii
şi informare;
 durata mandatului şi situaţia in care el poate fi retras;
 penalitǎţi si daune interese;
 reglementarea soluţionarii litigiilor.
3. Efectele contractului de mandat comercial

Contractul de mandat comercial dǎ naştere la obligaţii si drepturi pentru pǎrţile


contractante .
3.1 Obligaţiile mandatarului

1) Mandatarul are obligaţia de a executa însǎrcinarea primitǎ conform instrucţiunilor


mandantului şi în limitele împuternicirii conferite.Mandatarul rǎspunde nu numai pentru
dolul sǎu dar şi pentru greşeala uşoarǎ. Dacǎ mandatarul depaşeşte limitele mandatului,
raspunde personal faţǎ de terţi pentru obligaţiile asumate. Dacǎ contractul prevede
posibilitatea substituirii mandatarului cu o alta persoanǎ care sǎ execute în total sau în
parte unele din împuternicirile mandatarului, mandatarul rǎspunde de faptele celui care s-a
substituit dacǎ aceasta este o persoana necorespunzǎtoare sau insolvabilǎ.
Mandatul poate fi colectiv, adicǎ poate fi conferit mai multor mandatari şi este
reglementat de articolul 389 Codul comercial. Acest articol prevede cǎ în situaţia în care au
fosty desemnaţi mai mulţi mandatari cu dispoziţia expresǎ de a lucra împreunǎ, ei sunt în
drept sǎ îndeplineascǎ mandatul dacǎ majoritatea celor numiţi au acceptat însarcinarea.
Exista şi cazul în care în mandat nu s-a prevǎzut cǎ trebuie sǎ lucreze împreunǎ şi fiecare
mandatar poate acţiona fǎrǎ consultarea celorlalţi. În toate cazurile mandatarul rǎspunde
solidar pentru îndeplinirea mandatului încredinţat.
2) Mandatarul este ţinut sǎ-sş îndeplineasca obligaţiile cu buna credinţǎsi diligenţa unui
bun proprietar. Mandatarul care nu se conformeazǎ clauzelor contractului si instrucţiuni-
lor primite de la mandant rǎspunde pentru prejudiciul adus acestuia. El va rǎspinde pentru
toate stricaciunile aduse bunurilor care i-au fost încredinţate, indiferent de forma culpei
cu excepţia forţei majore, cazului fortuit, viciului bunurilor sau celor provenite din natura
lor6.
3) Mandatarul este obligat sǎ-l informeze pe mandant, la cererea acestuia, asupra mersului
operaţiunilor care le intreprinde. În momentul în care a executat mandatul, mandatarul are
obligaţia de a informa şi de a da socotealǎ mandantului. Astfel madatarul este obligat sǎ
remitǎ de îndatǎ mandantului sumele încasate, în caz contrar este obligat sǎ plǎteasca
dobânzi din ziua în care trebuie sǎ le predea7.
Mandatarul care schimbǎ destinaţia sumelor aparţinând mandantului, va plati în afarǎ de
dobânzi şi daune interese rezultând din neîndeplinirea contractului8, rǎspunzâmd şi penal
dupǎ caz.
4) Mandatarul are obligaţia sǎ aducǎ la cunoştinţa terţului cu care încheie actul
împuterni- cirea în temeiul cǎreia acţioneazǎ.