Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T.

Popa” Iaşi
Comisia pentru asigurarea calităţii

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE
1.3. DISCIPLINA: SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ
1.4. DOMENIUL DE STUDII: MEDICINA
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: IN LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: SEMIOLOGIE CHIRURGICALA
2.2. Titularul activităților de curs. Conf.dr. Grigorovici Alexandru, Conf.dr. Pădureanu Sergiu Serghei, Sef
lucr.dr.Vintilă Dan, Sef lucr.dr. Andronic Dan C-tin, Sef lucr.dr. Bulat Lucian, Sef lucr.dr. Dănilă Radu,
Sef lucr.dr.Grecu Florin
2.3. Titularul activităților de seminar: Prof.dr.Diaconu Corneliu, Prof.dr.Georgescu Stefan Octavian,
Prof.dr.Lupascu Cristian Dumitru, Prof.dr.Viorel Scripcariu Conf.dr. Grigorovici Alexandru,
Conf.dr. Pădureanu Sergiu Serghei,Conf.dr. Bradea Costel, Conf.dr.Burcoveanu C-tin, Sef
lucr.dr.Vintilă Dan, Sef lucr.dr. Andronic Dan C-tin, Sef lucr.dr. Bulat Lucian, Sef lucr.dr. Dănilă Radu,
Sef lucr.dr.Grecu Florin,Sef lucr.dr.Dogaru Victor Cătălin, Sef lucr.dr.Moroșanu Corneliu, Sef
lucr.dr.Munteanu Iulia, asist.dr.Aniței Gabriela, asist.dr.Filip Bogdan, asist.dr. Huțanu Ionuț, asist.dr.
Ivan Mihail Eugen, asist.dr. Lozneanu Gabriel, asist.dr. Luncă Sorinel, asist.dr. Vasilescu Alin Mihai,
asist.dr.Makkai Popa Silviu Tiberiu, asist.dr.Palaghiu Maria Mădălina, asist.dr.Porumb Vlad,
asist.dr.Radu Iulian, asist.dr.Roată Cristian Ene, asist.dr.Romasc Petronela, asist.dr.Timofeiov Tudose
Sergiu
2.4. Anul de III 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de E1 2.7. Regimul Obligat
studiu evaluare disciplinei oriu

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 6 din care : 3.2. curs 3 3.3. seminar/ 3
săptămână laborator
3.4. Total ore din 42 Din care : 3.5. curs 21 3.6. seminar/ 21
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 31
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 8
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 42
Tutoriat
Examinări
Alte activități
3.7. Total ore de studiu individual 81
3.9. Total ore pe semestru 42
3.10. Numărul de credite 7
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Nu e cazul
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale 1. Recunoaşterea instrumentarului chirurgical standard
(exprimate prin cunoștințe și 2. Anestezia locală: indicaţii, tehnică, incidente, accidente
abilități) 3. Tehnica infiltraţiei intercostale cu scop analgezic în fracturile
costale
4. Injecţia intradermică, subcutanată, intramusculară,
intravenoasă: indicaţii, tehnică, incidente, accidente
5. Pansamentul unei plăgi chirurgicale şi a unei plăgi accidentale
6. Regulile, tehnica şi instrumentarul necesar inciziilor, suturilor
chirurgicale
7. Sondajul vezical: indicaţii, tehnică
8. Mijloace de hemostază provizorie şi definitivă
9. Cateterismul venos: indicaţii, tehnica perfuziei
10. Modalităţile de acordare a primului ajutor în traumatisme
Competențe transversale (de rol, 1. Examinarea bolnavului chirurgical şi întocmirea foii de
de dezvoltare profesională, observaţie (inclusiv tuşeul rectal)
personale)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


5.1. Obiectivul general 1. cunoaşterea şi recunoaşterea semiologiei chirurgicale
2. examinarea pacientului chirurgical
3. redactarea/completarea foii de observaţie şi a documentelor
medicale în chirurgie
5.2. Obiective specifice 1. organizarea serviciului de chirurgie
2. cunoaşterea noţiunilor de asepsie şi antisepsie
3. cunoaşterea instrumentarului chirurgical şi a manevrelor
elementare medico-chirurgicale (injecţii, perfuzii, incizii,
sondaj uretro-vezical etc.)

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
Curs 1. Asepsia şi antisepsia: metode şi echipamente de asepsie; 1 oră
metode şi substante clasice şi moderne de antisepsie, pregătirea -activ interactiv
chirurgului şi câmpului operator în vederea intervenţiilor -videoproiectie
chirurgicale;organizarea unui serviciu de chirurgie
Curs 2. Hemoragia: generalităţi, clasificare, aspecte chiurgicale; -activ interactiv 4 ore
hemostaza; transfuzia de sânge în chirurgie -videoproiectie
Curs 3. Infecţiile în chirurgie: inflamaţia; infecţii localizate şi 4 ore
-activ interactiv
generalizate, acute şi cronice; infecţiile mâinii; principii de tratament;
-videoproiectie
noţiuni generale de antibioterapie; infecţii nozocomiale;
Curs 4. Traumatismele - închise (contuzii ale principalelor ţesuturi); 4 ore
-activ interactiv
deschise(plăgi - clasificare anatomopatologică, principii de tratament);
-videoproiectie
politraumatisme
Curs 5. Tumorile benigne şi maligne - aspecte chirurgicale: 2 ore
caracteristici generale; stări precanceroase; principii de diagnostic şi
-activ interactiv
tratament; tumori multiple; screening; monitorizarea şi îngrijirile
-videoproiectie
postop. ale pacienţilor oncologici

Curs 6 Semiologia chirurgicală a capului şi gâtului. Noţiuni anatomo- 2ore.


-activ interactiv
clinice, semne şi simptome în chirurgia capului şi gâtului -
-videoproiectie
Curs 7 Semiologia chirurgicală a toracelui. Noţiuni anatomo-clinice, - 4 ore
-activ interactiv
semne şi simptome în chirurgia toracelui
-videoproiectie
Bibliografie
1. Dolinescu C-tin şi colab. – Curs de chirurgie generală şi semiologie chirurgicală, Litografia I.M.F.
Iaşi, 1980
2. Georgescu Şt, Lăzescu D. Primii paşi în chirurgie, Ed. Kolos, Iaşi, 2003
3. Pleşa C., şi colab. – Chirurgie generală, vol I, Ed. Apollonia, Iaşi, 1999.
4. Plesa C. si colab. – Chirurgie generala, vol. II, Ed. Timpul, Iasi, 2002
5. Lazăr C- Patologie chirurgicală, Litografia UMF, 1980
6. Le Book des ECN – Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj Napoca, 2012
7. Schwartz’s Principles of surgery, Ed Teora, Bucuresti, vol I, II, 2005
8. Brunicardi F – Schwartz’s Principles of Surgery 9th edition, Mc Graw-Hill Co., 2009
9. Sabiston D.C. – Textbook of Surgery, 19th edition, B.W. Saunders Co., Ed, Philadelphia, 2012
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Organizarea serviciului chirurgical şi a blocului operator - Prezentari clinice
- Discutii
2. Asepsia - Prezentare
3. Antisepsia material video

4. Examinarea clinică a bolnavului chirurgical şi întocmirea foii


de observaţie
5. Explorarea paraclinică şi pregătirea preoperatorie
6. Îngrijirea postoperatorie
7. Instrumentarul chirurgical*
8. Analgezia
9. Injecţiile*
10. Pansamentele*
11. Inciziile
12. Drenajele
13. Puncţiile
14. Sondajul vezical*
15. Hemostaza*
16. Sutura
17. Cateterismul vascular*
18. Primul ajutor în traumatisme*
19. Infecţii
20. Tumori
21. Semiologia chirurgicală a capului şi gâtului*
22. Semiologia chirurgicală a toracelui*
23. Examinarea bolnavului chirurgical*
24. Interpretarea datelor paraclinice*
* barem minim obligatoriu pentru nota de promovare
Bibliografie
6. Dolinescu C-tin şi colab. – Curs de chirurgie generală şi semiologie chirurgicală, Litografia I.M.F.
Iaşi, 1980
7. Georgescu Şt, Lăzescu D. Primii paşi în chirurgie, Ed. Kolos, Iaşi, 2003
8. Pleşa C., şi colab. – Chirurgie generală, vol I, Ed. Apollonia, Iaşi, 1999.
9. Plesa C. si colab. – Chirurgie generala, vol. II, Ed. Timpul, Iasi, 2002
10. Lazăr C- Patologie chirurgicală, Litografia UMF, 1980
6. Le Book des ECN – Ed. Medicală Universitară Iuliu Haţieganu, Cluj Napoca, 2012
7. Schwartz’s Principles of surgery, Ed Teora, Bucuresti, vol I, II, 2005
8. Brunicardi F – Schwartz’s Principles of Surgery 9th edition, Mc Graw-Hill Co., 2009
9. Sabiston D.C. – Textbook of Surgery, 19th edition, B.W. Saunders Co., Ed, Philadelphia, 2012
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor
comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului Curricular,
în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât posibil direct,
corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor comunitatii, a asociatiilor
profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor premise optime pentru
următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în perspectiva angajării cu succes, imediat
după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte ţari din UE.
10.Evaluarea
Tip de activitate 8.1. Criterii de evaluare 8.2. Metode de evaluare 8.3. Pondere din nota
finală
8.4. Curs Note de la 1 la 10 Grila 50%

Note de la 1 la 10 ex.practic- caz clinic 40%


Standard minim de
performanță
Nota 5
8.5. Seminar / laborator Note de la 1 la 10 - testarea continuă pe
10%
parcursul semestrului
Standard minim de performanță
 Nota 5

S-ar putea să vă placă și