Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.1.

Sinteză pentru activități metodice

NOUL SISTEM DE EDUCAȚIE DIN ROMÂNIA


- Și-a propus adecvarea școlii la noua epocă, unde absolventului i se cere mult mai mult
decât o specializare îngustă și/sau o cultură generală, unde examenul (vieții!) nu mai
presupune recitarea unui manual/ tratat/ curs.
- Provocarea cea mai mare este aceea că - dincolo de orice fel de retorici – absolventul
chiar trebuie să învețe pe tot parcursul vieții. Altfel, se autoexclude de pe piața muncii!
- În acest scop a fost conceput un nou curriculum național

NOUL CURRICULUM NAȚIONAL


- își propune sa reglementeze modalitățile prin care şcoala poate asigura atingerea
finalităţilor educaţionale, astfel încât să ofere fiecărui elev şanse egale pentru
dezvoltarea personală şi profesională, pentru inserţia socială.
- Din dorința de a răspunde nevoilor sociale, aspiraţiilor tinerilor modelate de cultura
contemporană, globalizării şi, implicit, necesităţilor de recunoaştere a achiziţiilor
obţinute în diverse sisteme educative, s-a realizat descrierea unui profil de formare a
absolventului la nivel național, preluat din modelul european.
-
PROFILUL DE FORMARE AL ABSOLVENTULUI
- Are la bază următoarele principii:
➢ manifestarea autonomiei
- afirmarea/ apărarea drepturilor, intereselor, responsabilităților, limitelor
şi nevoilor personale;
- dezvoltarea şi managementul unor proiecte personale;
- abilitatea de a acționa într-un context mai larg / „în planul mare” (the
big picture).
➢ folosirea interactivă a instrumentelor intelectuale
- folosirea limbii, a simbolurilor şi a textului în mod interactiv;
- folosirea interactivă a cunoștințelor şi a informațiilor;
- folosirea interactivă a noilor tehnologii.
➢ funcționarea în grupuri eterogene din punct de vedere social
- relaționarea adecvată cu ceilalți;
- cooperarea;
- gestionarea şi rezolvarea conflictelor
- Se realizează prin formarea a opt competențe-cheie

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
COMPETENȚELE CHEIE
- sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, abilități şi
atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru
învățarea pe parcursul întregii vieți.
- Acestea sunt:
 comunicare în limba maternă
 comunicare în limbi străine
 competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii
 competența digitală
 a învăța să înveți
 competențe sociale și civice
 spirit de inițiativă și antreprenoriat
 sensibilizare și exprimare culturală.
- Observăm că domeniile decupate indică:
 perspective academice
discipline din curriculumul tradiţional (limbă maternă, limbi
străine, matematică, ştiinţe şi tehnologii)
o „noutate” devenită aproape un loc comun – TIC
regrupări ale disciplinelor „clasice” (studii sociale, civică,
cultură)
 dimensiuni inovative
metacogniţia a învăța să înveți
antreprenoriatul spirit de inițiativă și antreprenoriat

Profilul de formare al absolventului din perspectiva disciplinei de matematică își


propune:
- să formeze la elevi inițiativa și capacitatea decizională
- independența în gândire și în acțiune pentru a avea disponibilitate de a aborda situații
variate
- capacitatea de a aprecia rigoarea, ordinea în modelarea unei situații date, a rezolvării
unei probleme sau a construirii unei teorii.
- concentrarea atenției pe competențele-cheie relevante pentru disciplină;
- urmărirea progresiei profilului pe fiecare dintre competențele-cheie relevante pentru
disciplină,
- sublinierea elementelor de noutate în progresia profilului pe fiecare dintre
competențele-cheie relevante pentru disciplină;
- corelarea acestor elemente de noutate cu celelalte competențe-cheie, asigurând
dimensiunea transversală.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și