Sunteți pe pagina 1din 6

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Lucrare de seminar
Spiritualitatea creștină ca traire în Hristos

Dogmatica

Coordonator: Student:
Asist. Muchicescu Paul Bloj
Georgian

ALBA IULIA
2018
Introducere

Spiritualitatea ortodoxă urmărește și exprimă desăvârșirea credinciosului în Hristos, ca


mădular al Trupului Său tainic, Biserica. întrucat desăvârșirea nu se poate dobândi în Hristos
decât prin participarea omului la viața Lui divino-umană, ținta spiritualității ortodoxe, mântuirea
și desăvârșirea credinciosului se realizează numai prin unirea lui cu Hristos și formarea chipului
lui Hristos în el. Spiritualitatea ortodoxă este o permeabilitate și o transparență a omului față de
Hristos și una, a lui Hristos însuși față de acesta. Finalitatea vieții omului pe pământ este
mântuirea și îndumnezeirea lui, deci creșterea în Hristos. Spiritualitatea creștină ortodoxă
înseamnă viața de comuniune a creștinului cu Hristos și în Hristos. Aceasta urmărește
desăvârșirea celui ce crede în Hristos, prin participarea la viața Lui divino-umană, prin unirea
după har cu El și întipărirea tot mai deplină de chipul umanității Mântuitorului Hristos, plin de
Duhul Sfânt.
În general, o spiritualitate adevarată e o spiritualitate vie, care angajează toată ființa
omului. Ca atare, ea e alimentată de o comuniune în rugăciune și de manifestarea identității de
credință între mai mulți. Numai această comuniune încălzește viața spirituală a fiecăruia.
Spiritualitatea îi arată creștinului și o cale pe care să înainteze la o trăire tot mai deplină a
conținutului credinței, sau a lui Dumnezeu, deci îl duce și spre o țintă.
Desăvârșirea omului nu poate avea loc decât acolo unde Dumnezeu nu este conceput ca o
persoană singulară, ci ca o comunitate de Persoane în desăvârșita unitate, într-o singura Ființă, a
omului credincios,într-o unire după har cu Acesta.
Spiritualitatea crestină se deosebește esențial de alte spiritualități prin faptul că are un
fundament puternic în Persoana Fiului lui Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul,
pentru toți oamenii din toate timpurile și locurile, adică de la Adam până la sfârșitul veacurilor.
Trupul înviat al Mântuitorului Hristos este un izvor de viață dumnezeiască pentru toți iîn viața
pământească, un izvor de putere pentru a ne menține și a spori în curățirea care duce la înviere.
Hristos, primind trup, cu care S-a înalțat la cer, îndeplinește în Sine legătura dintre cer și pământ,
ca temei al îndumnezeirii vieții noastre..
Spiritualitatea crestina ortodoxa se manifesta ca o spiritualitate puternic omeneasca in
Descoperirea dumnezeiasca, aceasta fiind izvorul credintei crestine.
1. Caracterul Trinitar

Credința într-un singur Dumnezeu ca Ființă, dar in Trei Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul
Duh, ne arată că Dumnezeu este transcendent și imanent în același timp, că este mai presus de
lume, dar este în lume. Mai mult decât atât, El coboară la noi cu una din Persoanele Sale, se
apropie la maximum de oameni pentru a le da posibilitatea desăvârșirii, a îndumnezeirii, adică a
fi în deplină comuniune de viață. Numai un Dumnezeu personal, care este izvorul suprem și
inepuizabil al iubirii și care îl consideră pe om tot persoană, îl prețuiește ca atare pe om și vrea
să-l ridice în acest dialog al iubirii, dar fără a-i anula libertatea de voință, deci numai daca omul
voiește.  Comunitatea treimică a Persoanelor dumnezeiești nu este o iubire uniformă a celor trei
Persoane între Ele, ci o iubire de Tată, de Fiu și o comunicare ipostazică între Ele, în Persoana
Duhului Sfant1, iubirea nu este uniformă, căci astfel s-ar produce monotonie. 
Mântuirea și îndumnezeirea celor ce cred în Hristos nu este decât extinderea relațiilor dintre
Persoanele dumnezeiești la persoanele umane. De aceea, Treimea se revelează în mod esențial în
opera mântuirii și de aceea Treimea este baza mântuirii 2. Dumnezeu vrea să întindă iubirea Sa de
Părinte al tuturor prin Fiul Său. Lucrarea Sfintei Treimi asupra noastră are loc prin Hristos, în
cadrul Bisericii, plină de energiile dumnezeiești necreate ăi sfințitoare. Aceasta lucrare este
fagaduită mai întâi de Mântuitorul Hristos: „De mă iubește cineva și va păzi cuvântul Meu și
Tatăl Meu îl va iubi pe el și va veni la el și ne vom face locaș în el”. (In.14,23) 3
Toate rugăciunile Bisericii încep și se sfârșesc cu invocarea, respectiv mulțumirea adusă
Sfintei Treimi, arătându-se prin aceasta că nu se poate face nici o rugăciune cu nadejde de
împlinire, fără credința în Ea mărturisind. La orice început bun al unei activități în viața de zi cu
zi, credincioșii îți fac semnul Sfintei Cruci, indicându-se prin aceasta o anumită sălășluire a
Treimii în ființa lor. Observăm faptul că, viața noastră duhovnicească are ca punct de plecare
comunicarea de viață și iubire treimică, se menține prin energiile inepuizabile ale Duhului Sfant,
este ajutată în nevoințele ascetice și în toate faptele bune săvârșite față de frații nostri întru
Hristos.
1
George REMETE, Dogmatica Ortodoxă, Alba Iulia, Editura Reintregirea, 2016, p. 24.
2
Antonie PLĂMĂDEALĂ,Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2004, p.
32.
3
George REMETE, op. cit., p. 26.
2. Caracterul comunitar-eclezial

Progresul omului în viața cea nouă în Hristos are loc în comunitatea teandrică a Bisericii,
însuflețit de energiile dumnezeiești necreate, acolo unde este Hristos prezent în Sfintele Taine, în
ierurgii sau alte rugăciuni ale Bisericii, acolo este Biserica plină de duhul comuniunii cu El, sau
numai Biserica împartașeste pe Hristos, ca Trup al Lui, prin mijlocirea Sfintelor Taine, sau a
altor rugăciuni. Mădular al lui Hristos nu poate deveni și nu poate rămâne cineva, decât dacă se
încorporează și face parte din comuniunea cu Trupul tainic al Lui. Astfel, spiritualitatea ortodoxă
are și un aspect comunitar-eclezial. Acesta s-ar traduce în temeni simpli prin angajarea unuia
pentru altul, pentru a obține mântuirea, sfințirea sau îndumnezeirea 4.
Biserica este trupul eclesial, comunitar al lui Hristos în care El se prelungește și lucrează
sau care este alcătuit din toți aceea care s-au „îmbrăcat în Hristos” prin lucrarea Duhului Sfânt în
Taine. Biserica este un trup, un tot, care nu anulează mădularele, ci, dimpotrivă, le afirmă și ele
se afirmă reciproc: „Iar voi sunteti trupul lui Hristos si madulare fiecare in parte” (I Cor. 12,27). 
Hristos și comunitatea sunt așa uniți în Biserică, încât nici Hristos și nici comunitatea nu
pot fi văzuți sau concepuți unul fără celălalt, pentru că unul cheamă și implică pe celalalt 5.
Poziția specială a lui Hristos în Biserică constă esențial în aceea de cap al Bisericii (Col. 1,18),
de factor care unește pe credincioși cu Sine ca pe un trup al Său și în calitate de izvor de putere și
model după care se orientează și de care se umplu și se imprimă cei încorporați in El, făcându-Se
tot mai mult după chipul Lui.
În cadrul Bisericii se trăiește intens frățietatea, conștiința că toți sunt fiii aceluiași părinte, ca
împărtășesc același curs al vieții pământești, în același duh al iubirii, având la urmă același drum,
spre aceeași țintă, desăvârșirea creștină6. De aceea, nimeni nu va fi lăsat în părăsire, slăbiciunea
fratelui va fi și slăbiciunea mea, iar tăria mea va fi tăria lui7.

4
https://www.scribd.com/document/98290511/PF-Daniel-Teologie-Si-Spiritualitate-partea2a, accesat la data de
09.11.2018, la ora 14:54.
5
Antonie PLĂMĂDEALĂ, op. cit., p. 35.
6
Andrei ANDREICUȚ,Spiritualitate creștină pe înțelesul tuturorI, Editura Reîntregirea, Alba Iulia 2002, p. 56.
7
Ibidem, p. 60.
Concluzii:

Viata umană este darul lui Dumnezeu Unul Întreit de la crearea după chipul și asemănarea
Sa, pentru a se împărtăși de alte daruri dumnezeiești și de aceea trebuie să aibă în firea sa ceva
înrudit cu Acela de Care ține. Ea se manifestă sub două aspecte: fizic si spiritual, fiind astfel
suport al tuturor valorilor care o exprima si o impun in fruntea acestora. Persoana umana, ca
purtatoare si de valori morale, trebuie să le cultive în comunitatea bazată pe iubire, pentru
obținerea vieții veșnice, deci a mântuirii, a desăvârșirii, a sfințirii sau a îndumnezeirii.
Vorbind despre spiritualitate ne referim la un fapt deosebit de însemnat, nu la o simplă
dimensiune a vieții creștine, la un compartiment mai deosebit al ei, ci la esența ei însăși. De la
început trebuie să spunem că spiritualitatea nu poate fi înțeleasă decât ca viața. Prin cuvântul
spiritualitate definim viața creștină îndumnezeită.
Bibliografie:

ANDREICUȚ, Andrei,Spiritualitate creștină pe înțelesul tuturorI, editura Reîntregirea, Alba Iulia


2002.

PLĂMĂDEALĂ,, Antonie Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă, Alba Iulia, Editura


Reîntregirea, 2004.

REMETE, George, Dogmatica Ortodoxă, Alba Iulia Editura, Reintregirea, 2016.

Surse web:

https://www.scribd.com/document/98290511/PF-Daniel-Teologie-Si-Spiritualitate-partea2a,
accesat la data de 09.10.2018, la ora 14:54.

S-ar putea să vă placă și