Sunteți pe pagina 1din 11

kffiIIm$ltxtt#

IOANA DUPA

[A5[AVAL

t11[I5 l\4OllLD

Traducere de Andrei Covaciu

CORINT]UNIOR
p
NA sIUR TL

50ARrfl t-
DT-PLI NIA

:
i
I
I

\
s
IAPITANUL
SURlf'll

sAtnANUL ullittr NocGtN

JONTs

DOf'INUL DRTGBY

r \* )t
4*.&:5*-..
La capitul strizii se afll un vechi ma-
gazin de catrafuse. Este sumbru gi pono-
sit - gi nimic interesant nu se petrece vreo-
dati pe-acolo. Cel pufin aga cred cei mai

mul1i oameni...
Printre nesfirgitele ciudifenii fbri
folos, o corabie vir0ti intr-o sticld acope-
riti de praf zace pe un raft, adundndpdnze
de plianjen. Dar, atunci cind lumea nu se
uiti, un mic echipaj de pirafi iese de acolo
si exploreze imprejurimile.
Iar atunci cind egti mai mic decAt o
cegcufi de ceai, un magazin de catrafuse
poate fi un loc destul de periculos...
Nisturel, musuF corabiei, igi petrecuse
cea mai mare parte a dupi-amiezii explo-
rind. Str[bltuse mormane de cir{i gi de
cutii pline cu tot felul de nimicuri, incer-
cind s[ vadl ce poate gisi prin ele. Avusese
timp chiar s[ tragi un pui de somn intr-un
vechi ceas cu cuc.
Dar, in timp ce se intorcea pe raftul de
pe care plecase, Nisturel gi-a prins partea
I Cel care invali marinlria pe navi (n. red.).
din spate a jachetei de un
vechi cirlig de agifat tablo-
uri, iar acum atdrna, neajuto-
rat, de-a lungul peretelui.
Of, la naiba, nu din nou!
-
exclami el cu voce tare, degi
nu il putea auzi nimeni.
Arunc[ o privire prin
'.
t/
magazin. Era una dintre / {
acele seri perfe cte: razele
lunii se revdrsau prin fe-
reastri gi luminau in nuan
tr' {
albastre-argintii corabia din
sticld. Pdnd in clipa aceea, dom-
nise o linigte deplini. Musul
incerci si se elibereze, scutu-

rdndu-gi umerii - dar in zadar.

10
Deasupra lui Nisturel, insi, cineva se
trezise in intuneric. Domnul Dregby, piian-
jenul casei, abia agtepta si se infrupte din
carnea musului. Trecuse deja ceva vreme
de cind iqi pusese cei gase ochi pe biiat, iar
acum observase ci cina lui perfectd atArna
acolo, sub el, parc6, agteptindu-l.
Cei tineri sunt mai zemogi! exclami
-
incintat domnul Dregby.
Nisturel auzi un scirliit deasupra
capului gi igi innltn alarmat privirea in-
tr-acolo. O invllmigeali de picioare
piroase gi de ochi mlrgela{i tocmai se ni-
pustea c6tre el.
Apoi, deodati, se simfi tras de picioare.
Brafele ii alunecari pe minecile jachetei qi,
in clipa urm[toare, Nisturel clzu grlmadl

11
.\1
\

'{. \ ..;
pe podea, peste propriul salvator, care, cu o
voce infundatd, fbcu,,Au!".
Era, de fapt, cea mai bund prieteni a lui,
Lily, cea mai tiniri membrd a echipajului
de pirali. Aceasta siri in picioare, agitind
un ac imens de remaiat ciorapi in direc{ia
domnului Dregby. Vizind-o, piianjenul se

gribi, nemullumit, si se intoarcl in cotlo-


nul intunecat de deasupra raftului.
Mulpmesc! exclam[ N[sturel aran-
-
jindu-gi finuta. Era cdt pe ce, adiugi el
indlfdndu-gi privirea cdtrejacheta care inci
atdrna in cdrlig.

- $tii ci nu ai voie si hildduiegti de


unul singur, ii aminti Lily. E periculos!
incercam gi eu si mi aventurez
-
pe-aici, se scuzi Nisturel.

13