Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa A.IFR.

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei DREPT CIVIL. TEORIA OBLIGAŢIILOR

Codul disciplinei FSJSA/D/2/4/7 Semestrul 4 Numărul de credite 6

ŞTIINŢE JURIDICE ŞI
Facultatea ŞTIINŢE Numărul orelor pe semestru/activităţi
ADMINISTRATIVE
Domeniul de licenţă/master LICENŢĂ Total SI ST SF L P
Programul de studii de licenţă
DREPT 56 28 - 28 - -
sau master

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, DF


complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI

Condiţionate -
Discipline anterioare
Recomandate Drept civil.Partea Generală; Drept civil.Drepturile reale

-Cunoaşterea reglementărilor legale în materia obligațiilor, cuprinse în Codul civil.


- Analiza izoarelor obligaţiilor
- Studierea reglementărilor specifice contractului civil
- Însușirea noțiunilor privind răspunderea civilă
- Cunoașterea modalităţilor obligaţiilor şi a obligaţiilor complexe
- Înțelegerea felurilor executării obligaţiilor
Obiectivele disciplinei - Înţelegerea dinamicii obligaţiilor (transmiterea, transformarea şi stingerea
obligaţiilor)
- Cunoşterea şi înţelegerea garanţiilor personale
- Cunoaşterea dispozițiilor referitoare la privilegii şi garanţii reale
- Cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea jurisprudenţei, în special a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, a Curţii Constituţionale, Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
.
Conţinutul activităţilor  
(SI, ST, SF, L, P) 1. Studiu individual (SI)
1. Obligaţia civilă
2. Contractul (I)
3. Contractul (II)
4. Actul juridic unilateral ca izvor de obligaţii. Faptul juridic licit
5. Răspunderea civilă (I)
6. Răspunderea civilă (II)
7. Modalităţile obligaţiilor
8. Obligaţiile complexe
9. Executarea obligaţiilor
10. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
11. Stingerea obligaţiilor
12. Garanţiile personale
13. Privilegiile şi garanţiile reale (I)
14. Garanţiile reale (II)

2. Seminar faţă în faţă (SF)


1. Conţinutul raportului obligaţional; Izvoarele obligaţiilor
2. Încheierea contractului
3. Efectele contractului
4. Faptul juridic licit
5. Răspunderea pentru fapta proprie
6. Răspunderea pentru fapta altuia
7. Condiţia; Termenul
8. Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile; Obligaţiile solidare; Obligaţiile
alternative şi facultative
9. Plata; Executarea silită a obligaţiilor; Mijloacele de protecţie a drepturilor
creditorului
10. Cesiunea de creanţă; Subrogaţia; Preluarea datoriei; Novaţia
11. Compensaţia; Confuziunea; Remiterea de datorie; Imposibilitatea fortuită de
executare
12. Fideiusiunea; Garanţiile autonome
13. Privilegiile; Ipoteca
14. Gajul; Dreptul de retenţie

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice) E


- evaluare finală 80%
Stabilirea notei finale - activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc. 10%
(procente) - teste pe parcursul semestrului 10%
- teme de control
Lista materialelor didactice
necesare (suport de curs, Suport de curs în format IFR
ghid de studiu etc.)
Bibliografie obligatorie
*** Codul civil 2009;
*** Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul
civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 10.06.2011;
*** Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri
necesare intrării în vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în
Monitorul Oficial nr.696 din 30.09.2011;
*** Legea nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii
nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr.255 din 17.04.2012;
1. Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor,
Ediția 3, Editura C.H.Beck, București, 2019;
Bibliografia recomandată 2. Liviu Pop, Ionuț-Florian Popa, Ioan-Stelian Vidu, Curs de drept
civil.Obligațiile, Editura Universul Juridic, București, 2015;
3. Mariana Rudăreanu, Drept civil. Teoria obligaţiilor, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2014;
4. Mariana Rudăreanu (coordonator), Instituţii de drept civil. Curs pentru licență,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2019.
Bibliografie facultativă
1. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea
noului Cod civil, Editura Hamangiu, București, 2012;
2. Petruța-Elena Ispas, Drept civil.Teoria generală a obligațiilor.Sinteze,
Jurisprudență.Grile,Editura Hamangiu, București, 2019;
3. Paul Vasilescu, Drept civil. Obligaţii, Ediția a 2-a revizuită, Editura
Hamangiu, București, 2017.

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura


Coordonator de disciplină
Conf.univ.dr. Mariana RUDĂREANU
Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de
laborator, lucrări practice; P – proiect;