Sunteți pe pagina 1din 18

http://lectii-virtuale.

ro

Sarcina electrică. Interacțiunea


electrostatică. Câmpul electric.

Sarcina electrică

o
Sarcina electrică este o proprietate a materiei. Sarcina electrică este de două feluri, pozitivă și
negativă. Sarcinile de același semn se resping, iar sarcninile de semn opus se atrag.

.r
Sarcina electrică este o mărime scalară și se măsoară în Coulombi (C). Sarcina electrică este o

le
mărime fizică discretă, adică orice sarcină electrică este un multiplu întreg de sarcini electrice
elementare.

a
Sarcina electrică a unui sistem izolat se conservă. tu
ir
i-V

Legea lui Coulomb


ţi

Oricare două sarcini electrice punctiforme, aflate în vid, vor interacționa cu o forță descrisă de
ec

legea:
.L
w

Constanta de proporționalitate:
w
w

În orice alt mediu forța de interacțiune elctrostatică este mai mică. Raportul:

1/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

se numește permitivitate electrică relativă a mediului considerat. Astfel, într-un mediu oarecare,
forța de interacțiune electrostatică poate fi scrisă:

Câmpul electric

Câmpul electric este o formă de existență a materiei ce apare în jurul corpurilor cu sarcină electrică
și prin care acestea își exercită acțiunea electrostatică.

Câmpul electric este caracterizat de mărimea vectorială numită intensitatea câmpului electric:

o
.r
le
Linia de câmp electric este linia tangentă în fiecare punct la vectorul intensitate a câmpului electirc.

a
Sensul liniei de câmp electric este dat de sensul intensității câmpului electric. Densitatea liniilor de
câmp electric este echivalentă cu modulul intensității câmpului electric.

tu
ir
i-V

Potențialul electric. Tensiunea electrică.


Capacitatea electrică.
ţi
ec
.L

Potențialul electric
w

Potențialul electric într-un punct M al unui câmp electric este egal cu lucrul mecanic efectuat de
câmp pentru deplasarea unei sarcini unitare din acel punct până într-un punct arbitrar ales (de
w

obicei la infinit).
w

Tensiunea electrică sau diferența de potențial electric între două puncte ale unui câmp electric este
egală cu lucrul mecanic efectuat de câmp pentru a deplasa o sarcină electrică unitară între cele
două puncte.

Tensiunea electrică și potențialul electric se măsoară în Volți (V).

2/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Energia potențială electrostatică

Câmpul electrostatic este un câmp conservativ de forțe.

Folosind teorrema variației energiei potențiale:

rezultă că energia potențială electrostatică este dată de relația:

o
Capacitatea electrică

.r
Capacitatea electrică a unui corp este egală cu raportul dintre sarcina electrică a corpului și

le
potențialul său electric.

a
tu
Unitatea de măsură a capacității electrice este Faradul (F).
ir
Câmpul electric este un câmp vectorial. Dacă într-un punct din spațiu se suprapun câmpurile
i-V

electrice generate de mai multe sarcini electrice, atunci ele sunt independente, iar câmpul rezultant
este suma vectorială a câmpurilor.

Câmpul electric uniform este câmpul cu linii de câmp parlalele și echidistante unde vectorul
ţi

intensitate a câmpului electric este constant.


ec

Câmpul electric uniform poate fi obținut între două plăci conductoare, separate de un izolator, pe
care sunt distribuite uniform sarcini electrice egale dar de semn opus.
.L
w
w
w

Mărimea sau modulul intensității câmpului electric dintre cele două plăci este dat de relația:

iar tensiunea electrică între cele două plăci conductoare este dată de relația:

3/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Condensatorul electric. Gruparea


condensatoarelor.

Condensatorul

Condensatorul este un ansamblu format din două armături conductoare separate printr-un izolator.
Condensatoarele pot fi clasificate după forma armăturilor în condensatoare plane, sferice sau

o
cilindrice. Condensatorul plan are armăturile plane și paralele.

.r
a le
tu
ir
i-V

Capacitatea condensatorului plan este dată de raportul dintre sarcina pe o armătură și tensiunea
electrică dintre armături:
ţi
ec

În funcția de dimensiunile lui, capacitatea condensatorului plan este:


.L
w

Gruparea în paralel a condensatorilor


w
w

Condensatorii grupării sunt supusi la aceeași tensiune electrică.

Capacitatea echivalentă a unei grupări în paralel de condensatori este egală cu suma capcităților
condensatotorilor componenți.

4/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Gruparea în serie a condensatorilor

Condensatorii grupării sunt încărcați cu aceeași sarcină electrică.

Inversa capacității echivalente a unei grupări în serie de condensatori este egală cu suma inverselor
capacităților componente.

o
.r
le
Curentul electric. Tensiunea electrică.

a
Intensitatea curentului electric.
tu
ir
i-V

Curentul electric

Mișcarea ordonată a purtătorilor de sarcină electrică liberi în interiorul unui material se numește
ţi

curent electric. În interiorul metalelor purtătorii de sarcină electrică liberi sunt electronii de valență
care, datorită interacțiunilor dintre atomii ce formează rețeaua cristalină a metalului, sunt aproape
ec

liberi și formează un gaz de electroni.

Dacă aplicăm la capetele unui conductor metalic o diferență de potențial electric, atunci electronii se
.L

vor mișca spre capătul mai pozitiv. Diferența de potențial sau tensiunea electrică se obține cu
ajutorul surselor de tensiune electrică care asigură energia necesară mișcării purtătorilor de sarcină
electrică și de asemenea închid circuitul. Dacă tensiunea este constantă în timp, atunci curentul
w

electric este constant sau continuu.


w

Circuitul electric
w

Circuitul electric simplu este format din sursă sau generator electric, consumator și fire

5/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

conductoare. Adițional se mai pot adăuga întrerupătorul și aparatele de măsură. Sursa de tensiune
electrică este caracterizată de tensiunea elctromotoare E și rezistența internă r. Sursa furnizează
energia necesară funcționării circuitului și constituie circuitul interior. Consumatorul este
caracterizat de rezistența electrică R. Consumatorul transformă energia electrică în alte forme de
energie și împreună cu conductoarele formează circuitul exterior. Conductoarele ideale nu au
rezistență electrică și conduc curentul electric între elementele de circuit.

Tensiunea electrică

Tensiunea electromotoare reprezintă lucrul mecanic necesar unității de sarcină electrică pentru a
parcurge întregul circuit.

Tensiunea electrică sau căderea de tensiune pe consumator reprezintă lucrul mencanic necesar

o
unității de sarcină electrică pentru a parcurge circuitul exterior.

.r
Tensiunea internă reprezintă lucrul mecanic necesar unității de sarcină electrică pentru a parcurge
circuitul interior.

le
Tensiunea electrică se măsoară în Volți (V) cu voltmetrul ce se leagă în circuit în paralel.

a
Intensitatea curentului electric

tu
Sensul curentului electric este dat de mișcarea sarcinilor pozitive adică invers decât mișcarea
electronilor.
ir
Intensitatea curentului electric printr-un conductor este egală cu sarcina electrică transportată în
i-V

unitatea de timp printr-o secțiune transversală a conductorului.


ţi
ec

Intensitatea curentului electric se măsoară în Amperi (A) cu ajutorul ampermetrului ce se leagă în


serie în circuit.
.L

Densitatea de curent reprezintă sarcina electrică ce străbate unitatea de arie a secțiunii unui
conductor în unitatea de timp.
w
w
w

sau

Rezistența electrică. Legea lui Ohm.

6/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Rezistența electrică

Rezistența electrică a unui conductor măsoară proprietatea acestuia de a se opune trecerii


curentului electric. Rezistența electrică este proporțională cu cu lungimea conductorului - l și invers
proporțională cu aria secțiunii transversale a conductorului - S, prin intermediul unei constante de
material numită rezistivitate electrică - ρ . Rezistența electrică se măsoară în Ohmi (Ω).

Rezistivitatea electrică cuprinde factorii de structură ai conductorului care contribuie la rezistența


electrică. Rezistivitatea electrică depinde de temperatură după relația:

o
.r
Inversa rezistenței electrice se numește conductanță electrică:

a le
tu
De asemenea inversa rezistivității electrice se numește conductivitate electrică:
ir
i-V

Din punct de vedere electric materialele se împart în:


ţi
ec

O clasă specială de materiale este cea a materialelor supraconductoare a căror rezistență electrică
.L

devine nulă dacă temperatura lor scade sub o anumită valoare critică, de regulă apropiată de 0K. Au
fost descoperite deja materiale supraconductoare cu temperatura critică în jurul valorii de 140K.
w

Legea lui Ohm


Într-un circuit electric simplu:
w
w

Pentru o porțiune de circuit legea lui Ohm se scrie:

7/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Pentru întreg circuitul legea lui Ohm se scrie:

Sursa poate funcționa în regim de scurtcircuit, când rezistența circuitului exterior este nulă, atunci:

o
.r
De asemenea sursa poate funcționa în gol, când rezistența circuitului exterior tinde la infinit, atunci:

a le
Legile Kirchhoff pentru rețele electrice tu
ir
i-V

Legile Kirchhoff
ţi

Prin circuit electric ramificat sau rețea electrică înțelegem un circuit care conține mai multe surse și
ec

mai mulți consumatori. Elementele unei rețele electrice sunt nodul, ramura și ochiul de rețea.

Nodul de rețea este orice punct de unde pornesc trei sau mai multe fire conductoare.
.L

Ramura de rețea este orice porțiune continuă cuprinsă între două noduri pe care se află surse și
w

consumatori. O ramură de rețea va fi parcursă de la un capăt la altul de același curent.

Ochiul de rețea este orice contur închis format din ramuri de rețea.
w

Legea I a lui Kirchhoff se referă la un nod de rețea și afirmă că suma algebrică a intensităților
w

curenților într-un nod de rețea este nulă sau suma intensităților curenților care intră în nod este
egală cu suma intensităților curenților care ies din nodul de rețea.

Legea a II-a se referă la ochiul de rețea și afirmă că pe un ochi de rețea suma algebrică a tensiunilor
electromotoare aflate pe ramurile ochiului este egală cu suma algebrică a căderilor tensiune pe
consumatorii aflați pe ramurile ochiului. Rezistențele interne ale surselor sunt luate ca și
consumatori.

8/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Pentru rezolvarea unei rețele electrice se parcurg următoarele etape:

1. Se identifică nodurile, ramurile și ochiurile de rețea notându-se nodurile cu litere mari.


2. Se aleg arbitrar sensuri ale curenților prin ramurile rețelei. Trebuie să avem atâția curenți
câte ramuri.
3. Se aleg sensuri arbitrare de parcurs pentru fiecare ochi în parte.
4. Se scrie pentru fiecare nod legea I a lui Kirchhoff ținând cont de faptul că dacă curentul intră
în nod atrunci el este pozitiv iar dacă iese din nod este negativ.
5. Se scrie pentru fiecare ochi de rețea legea a II-a a lui Kirchhoff astfel:

o
se parcurge ochiul în sensul ales pentru a obține suma algebrică a tensiunilor

.r
electromotoare, se iau ca pozitive tensiunile electromotoare ale surselor parcurse de la
borna ”-” la borna ”+” și se iau ca negative tensiunile electromotoare ale surselor

le
parcurse de la borna ”+” la borna ”-”;
se aprcurge ochiul în sensul ales pentru a obține suma algebrică a căderilor de tensiune

a
pe ramurile ochiului de rețea, se iau ca pozitive căderile de tensiune U=IR pentru care
sensul de parcurgere coincide cu sensul curentului prin ramură și se iau ca negative

tu
căderile de tensiune pentru care sensul de parcurgere este opus sensului curentului prin
ramură;
ir
la a doua parcurgere se ține cont și de căderile de tensiune date de rezistențele interne
ale surselor.
i-V

6. Se alătură ecuațiile obținute din legea I și cele obținute din legea a II-a. Se obține un sistem
format din atâtea ecuații câți curenți sau câte ramuri formează rețeaua.
7. Se rezolvă sistemul de ecuații obținându-se valorile intensităților curenților prin ramurile
ţi

rețelei.
ec
.L

Gruparea rezistoarelor.
w
w
w

Gruparea în serie

Gruparea în serie a rezistoarelor presupune așezarea lor pe aceeași ramură de rețea, rezistoarele
fiind parcurse de același curent electric.

Rezistența echivalentă a grupării în serie a rezistoarelor este egală cu suma rezistențelor


rezistoarelor compenente.

9/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

În cazul din figură:

Gruparea în paralel

Gruparea în paralel presupune așezarea rezistoarelor astfel încât să fie supuse la aceeași tensiune
electrică.

o
.r
a le
tu
ir
i-V

Inversa rezistenței echivalente a unei grupări în paralel de rezistoare este egală cu suma inverselor
rezistențelor rezistoarelor componente.
ţi
ec
.L

În cazul din figură:


w
w

Echivalența stea triunghi


w

În unele cazuri este necesară transformarea unei grupări triunghi de rezistoare într-una stea sau
invers.

10/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

o
.r
le
Relațiile de trecere de la gruparea stea la gruparea triunghi sunt:

a
tu
ir
i-V
ţi
ec

Gruparea generatoarelor. Metoda


superpoziției.
.L
w
w

Gruparea în serie a generatoarelor


w

Intensitatea curentului electric prin consumatorul legat la o grupare în serie de generatoare este
dată de relația:

11/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Gruparea în paralel a generatoarelor

o
.r
a le
tu
ir
Intensitatea curentului printr-un consumator legat la o grupare în paralel de generatoare este dată
i-V

de relația:
ţi
ec
.L

Metoda superpoziției
w

Dacă într-o rețea electrică sunt mai multe surse fiecare sursă produce efecte independent de
celelalte surse. Efectul total este egal cu suma algebrică a efectelor individuale ale surselor.
w
w

Masurători electrice

Șuntul ampermetrului

Pentru a mări domeniul de măsurare al unui ampermetru se legă în paralel cu acesta un rezistor
numit șuntul ampermetrului.

12/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Dacă dorim să mărim domeniul de măsură al unui ampermetru de n ori atunci rezistența șuntului
trebuie să aibă o valoare dată de relația:

o
.r
Rezistența adițională a voltmetrului

le
Pentru a mări domeniul de măsurare al unui voltmetru se leagă în serie cu acesta un rezistor numit
rezistență adițională.

a
tu
ir
i-V
ţi

Dacă dorim să mărim domeniul de măsurare al voltmetrului de n ori atunci rezistența adițională
trebuie să aibă o valoare dată de relația:
ec
.L
w

Legea Joule a energiei electrice. Puterea și


w

randamentul. Efectul chimic.


w

Legea Joule. Energia electrică.

Într-un circuit electric:

13/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Energia electrică disipată pe consumator este descrisă de relația:

o
.r
iar energia electrică consumată în întreg circuitul de relația:

a le
tu
În rezistoare toată energia se disipă sub formă de căldură, lucru descoperit de Joule și descris de
relația ce îi poartă numele:
ir
i-V

Puterea electrică

Puterea electrică a unei porțiuni de circuit este dată de relația:


ţi
ec

iar a întregului circuit:


.L
w

Randamentul electric
w

Randamentul este dat de raportul dintre puterea utilă și puterea consumată, adică dintre puterea
w

dezvoltată de consumator și puterea întregului circuit:

Un consumator dezvoltă o putere maximă atunci când rezistența lui este egală cu rezistența internă
a sursei (R = r) situație în care puterea este:

Pentru a mări randamentul liniei de transport a curentului electric se mărește tensiunea electrică în
detrimentul scăderii intensității acestuia.

14/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Efectul chimic

Există subsatanțe care, atunci când sunt dizolvate într-o soluție sau sunt topite, se descompun în
cationi (ioni pozitivi) și anioni (ioni negativi). Aceste substanțe se numesc electroliți. Electroliții
conduc curentul electric, purtătorii de sarcină fiind ionii, de aceea curentul electric prin electroliți se
numește curent ionic.

Electroliza este fenomenul de descompunere și depunere la electrozi (catod și anod) a unor


substanțe cu ajutorul curentului elctric ce trece printr-un electrolit.

Legea lui Faraday, a elctrolizei, afirmă că masa de substanță depusă la unul din elctrozi este
proporțională cu cantitatea de sarcină electrică ce străbate electrolitul și este descrisă de relația:

o
.r
a le
tu
ir
i-V

Câmpul magnetic. Produsele vectorilor. Forța


electromagnetică.
ţi
ec
.L

Câmpul magnetic
w

Câmpul magnetic este o formă de existență a materiei ce apare în jurul magneților permanenți și a
conductorelor parcurse de curenți electrici și se manifestă prin acțiune asupra acului magnetic și a
w

curentului electric. Câmpul magnetic este caracterizat de doi poli numiți polul nord și polul sud după
câmpul magnetic al Pământului.
w

Câmpul magnetic poate fi vizualizat cu ajutorul piliturii de fier și este descris cu ajutorul liniilor de
câmp magnetic. Linia de câmp magnetic este linia tangentă în fiecare punct la orientarea acului
magnetic. Liniile de câmp magnetic ies din polul nord și intră în polul sud.

În jurul oricărui conductor parcurs de curent electric apare un câmp magnetic cu linii de câmp
închise. În jurul unei linii de curent liniile de câmp magnetic au formă circulară. În jurul unui
solenoid avem linii de câmp paralele și echidistante în interiorul solenoidului și linii identice cu cele
ale unui magnet de tip bară în exteriorul solenoidului.

Sensul liniilor de câmp magnetic este dat de regula burghiului drept.

Produsul scalar a doi vectori

Produsul scalar a doi vectori este o mărime scalară și este egală cu produsul dintre mărimile

15/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

vectorilor prin cosinusul unghiului dintre cei doi vectori.

Produsul vectorial a doi vectori

Produsul vectorial a doi vectori este un vector cu direcția perpendiculară pe planul format de cei doi
vectori, având sensul dat de regula burghiului drept și mărimea egală cu produsul mărimilor celor
doi vectori prin sinusul unghiului dintre ei.

o
.r
Forța electromagnetică

le
Este forța cu care câmpul magnetic acționează asupra unui conductor parcurs de curent electric.

a
tu
Forța electromagnetică este perpendiculară pe planul format de de conductor și liniile de câmp, deci
va acționa perpendicular pe conductor. Sensul forței este dat de regula mâinii stângi sau de regula
ir
burghiului.
i-V
ţi
ec
.L
w
w
w

Inducția magnetică a curenților electrici.

16/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

Forța electrodinamică.

Inducția magnetică a curenților electrici

Conductorul rectiliniu sau linia de curent generează în jurul său un câmp magnetic cu linii de câmp
circulare cu centrul pe conductor. Sensul liniilor de câmp este dat de regula burghiului drept iar
vectorul inducție magnetică este tangent în fiecare punct la linia de câmp și are mărimea dată de
relația:

o
.r
a le
Unitatea de măsură pentru inducția magnetică este Tesla notată cu ”T”.

tu
Permeabilitatea magnetică a unui mediu descrie prorpietățile sale magnetice. În practică se
utilizează permeabilitatea magnetică relativă care este un număr ce ne arată de câte ori este mai
ir
mare permeabilitatea magnetică a unui mediu decât cea a vidului.
i-V
ţi

Conductorul circular sau inelul de curent generază în jurul lui un câmp magnetic ce are în centrul
ec

inelului o inducție magnetică perpendiculară pe planul inelului, cu sensul dat de regula burghiului
drept și cu mărimea dată de relația:
.L
w
w

Solenoidul sau bobina parcursă de curent electric continuu produce un câmp magnetic asemănător
w

cu un magnet de tip bară cu diferența că în interiorul bobinei se formează un câmp magnetic


uniform cu linii de câmp paralele și echidistante, cu sensul dat de regula burghiului drept și a cărui
inducție magnetică este dată de relația:

Forța electrodinamică

Forța electrodinamică este forța cu care intereacționează între ei conductorii parcurși de curent
electric. Intereacțiunea se datorează câmpurilor magnetice pe care le produc conductorii. Doi
17/18 http://lectii-virtuale.ro
http://lectii-virtuale.ro

conductori paraleli, parcurși de curenți de același sens se vor atrage. Doi conductori paraleli,
parcurși de curenți de sens opus se vor respinge.

Forța de intereacțiune (numită forță electrodinamică) dintre doi conductori paraleli parcurși de
curent electric continuu este dată de relația:

Forța electrodinamică permite definirea unității de măsură pentru intensitatea curentului electric

o
care este mărime fizică fundamentală.

.r
Amperul reprezintă curentul electric continuu ce străbate doi conductori rectilinii, paraleli, foarte
lungi, aflați în vid, la distanța de un metru unul de altul și între care se exercită o forță

le
de pe fiecare metru de lungime a conductorilor.

a
tu
ir
i-V
ţi
ec
.L
w
w
w

18/18 http://lectii-virtuale.ro

S-ar putea să vă placă și