Sunteți pe pagina 1din 6

Mărturisiţi-vă Domnului aghioritic

Glas Πα

M ăr tu ri si i ţi vă Do mnu lui că e ste bu

un Al li lu u i ia a a că în vea a a a ac

e ste mi la Lu ui Al li lu i ia

M ăr tu ri si i ţi vă Du mne ze u lui du mne

ze i lor Al li lu i i ia că ă î în vea a a ac

e ste mi la Lui Al li lu i ia

M ăr tu ri si i ţi vă Do mnu lui do mni lor Al

li lu i ia a a că în vea a a a ac e ste mi

la Lu ui Al li lu i ia

C e e lui ce fa a ce mi nuni maari u nu ia Al li

lu i ia că în vea a a a ac e ste mi la Lu

ui Al li lu i i a

C e e lui ce a fă cu ut ce e ru ri le cu în
ţe le ge re Al li lu i i a că î în vea a a ac

e ste mi la Lui Al li lu i ia

C e e lui ce-a în tă rit pă mîn tu ul pre ste a pe

Al li lu i i ia că ă î în vea a a ac e ste

mi la Lui Al li lu i ia

C e lui ce a fă cut lu mi nă tori ma ari u nu

ia Al li lu i i ia că î în vea a a ac e ste

mi la Lui Al li lu i ia

S oa re le spre stă pî ni rea zi lei Al li lu i ia că

în vea a a a ac e ste mi la Lu ui Al li lu i ia

L u u na şi ste le le spre stă pî ni rea nop ţii Al li

lu i ia a a că în vea a a a ac e ste mi

la Lu ui Al li lu i i ia

C e e lui ce a bă tut E gi ip tul cu cei în tîi nă


scuţi ai lor Al li lu i ia că în vea a a a ac

e ste mi la Lui Al li lu i ia

Ș i a scospre Is ra il din mi ij lo cul lo o o or

A al li lu u u i ia că în vea a a a a a ac

e es te e mi la Lui Al li lu u i i i ia

C u mî nă ta re şi cu braţ î na a alt A al li

lu u u i ia că în vea a a a a ac e ste mi la

Lu ui Al li lu u u i ia

C e lui ce-a de spăr ţi it Ma rea Ro şi ie în tru de

spăr ţi tu u u uri A al li lu u i ia că î în vea a

a a a a ac e e ste e mi la Lui Al li lu u i

i i ia

Ș i a tre cut pre Is ra il prin mi ij lo cul e e e

ei A al li lu u i ia că î în vea a a a a
a ac e ste mi la Lu u u ui A al li lu u u i ia

Ș i a ră stur nat pre Fa ra on şi pu te rea lui

în Ma rea Ro şi ie e e A al li lu u u i ia că

în vea a a a a ac e ste mi la Lui Al li lu u i i

ia a

C e lui ce a tre cut no ro dul Să ău prin pu sti i

ie e e e A al li lu u u i ia că î în vea a a a

a ac e ste mi la Lui Al li lu u i i ia a

C e lui ce a bă tu ut îm pă ra aţi ma a a ari

A al li lu u u i ia că în vea a a a a a ac

e ste mi la Lu u u ui A al li lu u u i ia

Ș i a o mo rî ît îm pă ra aţi ta a a ari A

al li lu u i ia că în vea a a a a ac e e ste e mi

la Lui Al li lu u i i i ia
P re Si on îm pă ra tul a mo re i lor Al li

lu u i ia că î în vea a a ac e ste mi la Lu ui Al

li lu u i ia

Ș i pre Og îm pă ra a tul Vas sa nu lu ui Al

li lu i ia că î în vea a a ac e ste mi la Lui Al

li lu i ia

Ș i le-a dat pă mî în tul lor mo şte ni re Al li lu u

i i ia că î în vea a a ac e ste mi la Lui Al li

lu i ia

M o şte ni re lui I sra il slu gi ii Sa a le e

Al li lu i ia că î în vea a a a ac e ste mi

la Lu ui Al li lu i i ia

C ă în tru sme re ni ia noa stră ne-a po me

ni it prenoi Do o mnu u u ul Al li lu i ia că î
în vea a a a ac e ste mi la lui Al li lu i ia

Ș i ne-a iz bă vit pre noi de vrăj ma şii no o

ştri i i ii Al li lu i ia că î în vea a a a ac e

ste mi la Lu ui Al li lu u i ia

C el ce dă hra nă la to ot tru u pu ul Al li

lu i ia că î în vea a a ac e ste mi la Lui Al li

lu u i i ia

M ăr tu ri si ţă vă Du mne ze u lui ce re

e e esc Al li lu i ia că î în vea a a ac e ste

mi la Lui Al li lu i i ia