Sunteți pe pagina 1din 1

CONSULATUL GENERAL AL/AMBASADA Tel: ...

ROMÂNIEI Fax: ...


LA______________________________ E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Pagină de internet:
Servicii consulare: www.econsulat.ro

Nr.:____________
Data:_________________

Dată în faţa mea,


consul,
__________________
azi, _____________
_________________
(semnătura)
Taxa: gratuit

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a _______________________________________________, fiul/ fiica lui


_______________________ şi al/a _________________________, născut/ă la data de
_________________________, în localitatea _________________________, ţara
_________________________, cu domiciliul în ___________________________________
_____________________________________________________________________________,
având codul numeric personal ________________________ declar pe proprie răspundere că nu
am mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române din ţară
şi că nu mai există un alt act reconstituit.
Am luat cunoştinţă că falsul în declaraţii constituie infracţiunea prevăzută şi pedepsită de
art.326 Cod penal, iar în cazul în care se va constata că mai există un alt act transcris sau
reconstituit în registrele de stare civilă române, prezentul act va fi anulat.

Semnătura,_______________________