Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE DONATIE

N r : /Data:
S

Intre

cu sediul in…………………….; CIF: …………………..; Cont bancar


……………………………………….. deschis la…………..;
Telefon……………., Fax: ……………………………; reprezentata prin
……………………….. in calitate de Director Executiv
denumita in continuare “Donator”

si

cu sediul in………………………………………………., CIF: ………………………, cont


bancar: …………………….,reprezentata prin ……………………….. in calitate de
Director Executiv,

denumita in continuare “Donatar”

a intervenit prezentul contract de donatie , in urmatoarele conditii:

CLAUZE GENERALE

Art.1. Obiectul contractului


Donatorul acorda cu titlu gratuit donatarului bunurile aratate in prezentul contract, conform
Art 5.
Dreptul de proprietate asupra bunurilor donate se transmite la data incheierii contractului;
Valoarea bunurilor donate este specificata in prezentul contract.

Art.2. Sarcinile donatarului


Donatarul va utiliza bunurile donate numai in scopul pentru care acestea au fost solicitate
conform cererii de finantare si pentru care au fost donate.
Donatarul nu va folosi bunurile donate in scop comercial sau in activitati contrare ordinii
publice.
Donatarul nu va folosi si nu va pune la dispozitia tertilor bunurile donate pentru desfasurarea
activitatilor de propaganda electorala, propaganda pentru influentarea activitatilor legislative sau
locale, activitati politice sau cu implicatii in sistemul electoral.
Donatarul nu va desfasura nici o activitate care ar putea aduce prejudicii materiale sau morale
Donatorului.
Donatarul isi va inregistra in evidentele contabile bunurile donate conform legislatiei in
vigoare.

Art.3. Revocarea donatiei


In cazul in care Donatarul nu isi indeplineste sarcinile arătate la art.2., contractul de donatie se
revoca de drept, fara nici o formalitate prealabila, la data constatarii de catre Donator a
nerespectarii sarcinilor asumate de Donatar.
In caz de revocare a donatiei, Donatarul va restitui bunurile donate catre Donator in termen de 15
zile de la data revocarii donatiei.
Restituirea bunurilor se va face in aceeasi stare in care au fost primite, cu exceptia uzurii normale.

Art.4. Raspunderea Donatarului


In caz de nerespectare a sarcinilor de la art.2., Donatarul va fi obligat la plata de despăgubiri,
potrivit dreptului comun.

Art.5. Predarea bunurilor


Predarea de catre Donator si primirea de catre Donatar a bunurilor ce formeaza obiectul
prezentei donatii, se va face la data semnarii prezentului contract de donatie.
Cheltuielile de predare a bunurilor sunt in sarcina Donatarului.
Prezentul contract intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, donatarul avand
obligatia sa trimita un exemplar original la Donator.

Obiecte de inventar :

Nr.cr
t Denumire U/M Cant. Val.totala,lei
1 buc.

2 buc.
3 buc.
4 buc.
5 buc.
6 buc.
7 buc.

Page 2|3
8 buc.
9 buc.
10 buc.
11 buc.
12 buc.
13 buc.
  Valoare totala obiecte inventar, RON    

Valoarea totala a bunurilor donate: ..................lei .

Aprobare Directorat in data de…….

Incheiat astazi …………………..……in 2 ex.cu caracter de original, fiecare parte primind cate
un exemplar.

DONATOR DONATAR

prin prin

Page 3|3