Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Facultatea Științe ale Educației și Informatică


Catedra Științe ale Educației

PRACTICA DE INIȚIERE
GHID pentru stidenți

Chişinău, 2019

1
Aprobat pentru editare prin decizia Senatului U.P.S. ”I. Creangă”, din 26.09.2019

Autori:

Zagaievschi Corina, dr., conf.univ.,

Răileanu Olga, dr., lect.univ.

Recenzenţi:

Ylașcu Iurie, dr., conf. univ.

Carabet Natalia, dr., conf. univ.

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Ghid pentru realizarea stagiului de practica de inițiere: Specialitatea: Științe ale Educației și
Informatică, Lilmbi și literaturi străine, etc.,…

2
INTRODUCERE
Rezolvarea obiectivelor complexe ce stau în faţa instituţiilor superioare de
învăţământ în contextul cerinţelor Procesului de la Bologna vizează perfecţionarea
formării teoretice şi practice a studenţilor–viitoare cadre didactice, pentru a dispune de
o bună pregătire pedagogică şi psihologică şi de abilităţile didactice necesare, fapt care
va asigura realizarea, în instituţiile de învăţământ preuniversitare, unui proces de
educație modern, formativ-dezvoltativ.
Stagiul de practică de inițiere în specialitate reprezintă activitatea cu caracter
didactic nemijlocit, desfășurată în cadrul instituțiilor publice de aplicație (Licee), în
cadrul căruia stagiarii își formează, dezvoltă, exersează și operaționalizează
competențele profesionale: de observare, analiză, proiectare, realizare și evaluare a
întregului demers didactic. Conform cerințelor Regulamentului (Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică, U.P.S.„Ion Creangă”, 2016),
practica de iniţiere în specialitate se realizează timp de o (1) săptămână în unităţi-baze,
cu întrerupere de la procesul de studii, în conformitate cu Planul de studii:
- pentru Ciclul I - Licenţă cu program de studii de III ani, în semestrul 3;
- pentru Ciclul I - Licenţă cu program de studii de IV ani, în semestrul 5.
În procesul realizării practicii de iniţiere în specialitate, studenţii se familiarizează
cu bazele viitoarei specialităţi, obţin deprinderi primare pentru formarea profesională.
În acest scop, pe perioada practicii de iniţiere catedrele generale de profil, Ştiinţe ale
Educaţiei şi Psihologie, U.P.S. „Ion Creangă” vor desemna pentru specialităţile duble
câte un pedagog şi psiholog, dintre membrii catedrei, cu experienţă în domeniul
ştiinţelor educaţiei şi psihologiei. Catedrele de specialitate vor desemna un metodist pe
dimensiunea specialităţii. La finele practicii de iniţiere studentul elaborează şi prezintă
portofoliul practicii în care sânt incluse sarcinile realizate în domeniul pedagogiei şi
psihologiei. Evaluarea stagiului de practică iniţială reprezintă media aritmetică a notelor
acordate studentului de către metodist, pedagog şi psiholog. Studenţii sunt obligaţi să-şi
desfăşoare activitatea zilnic în instituţiile de învăţământ în care au fost repartizaţi.
Evaluarea se realizează prin verificarea documentaţiei prezentate de student şi în
baza portofoliului; se apreciază cu calificativul exprimat prin notă. Documentaţia
fiecărui student urmează a fi semnată de:
- profesorul / coordonator de la catedra Ştiinţe ale Educaţiei și Management.
- profesorul de la Catedra Psihologie.

3
Obiective generale:
 iniţierea studentului practicant în activitatea profesională;
 observarea/analiza/caracterizarea procesului educativ;
 analiza evaluativă a documentaţiei profesorului-diriginte: planurile calendaristice şi
proiectele didactice;
 elaborarea strategiilor educaţionale pentru activitățile educative;
 formarea abilităţilor de observare/analiză a fenomenelor şi proceselor educaţionale
prin prisma particularităţilor de vârstă a elevilor;
 studierea/analiza specificului şi particularităţilor proceselor psihice cognitive ale
elevilor (atenţia, percepţia, memoria, gândirea, imaginaţiea, limbajul);
 examinarea critică, evaluativă a unor idei, proiecte şi acșiuni educaţionale subiective,
în ansamblul ambientului şcolar;
 aplicarea adecvată a conceptelor specifice ştiinţelor educaţiei şi disciplinelor
psihologice (valorificarea lor în identificarea fenomenelor subiective în ansamblul
ambientului şcolar).

Obiective de referinţă:
 să cunoască sarcinile, conţinutul şi programul practicii de iniţiere;
 să demonstreze competenţe deontologice de cooperare, colaborare şi parteneriat
cu pedagogii, părinţii şi elevii;
 să respecte programul intern de funcţionare a instituţiei de învăţământ şi normele
eticii profesionale;
 să elaboreze şi să prezinte darea de seamă, portofoliul practicii de iniţiere;
 să participe la conferinţele de iniţiere şi totalizare a practicii psihopedagogice;
 să manifeste responsabilitate și atitudine în activitate.
Ghidul este un instrument util pentru studenți în realizarea cerințelor stagiluil de
practică.

4
NECESITATEA PRACTICII PEDAGOGICE DE NIȚIERE

Pregătirea viitoarelor cadre didactice în domeniile de specialitate, presupune atât o


formare teoretică, cât şi pregătire practică. Formarea teoretică urmăreşte achiziţionarea
unor cunoştinţe pedagogice generale și de specialitate, care se regăsesc în informaţiile
de psihologie, pedagogie, dar şi în cadrul celor de didactică de specialitate, informaţii
frecvent utilizate în activitatea profesională viitoare.
Pregătirea practică a viitoarelor cadre didactice se realizează prin intermediul
practicii de inițiere - latură esențială în formare profesională. Prin intermediul acesteia,
stagiarii îşi valorifică şi îşi dezvoltă competenţele personale și profesionale. În planul de
studii, practicii de inițiere i-au fost alocate un număr de 60 ore și un număr de 2 credite
transferabile.
La organizarea practicii de iniţiere a studenţilor se ţine cont de următoarele acte
normative:
− Codul Educației al Republicii Moldova;
− Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS);
− Ghidul de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu (SNCS);
− Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în Universitatea
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, pe baza ECTS şi SNCS;
− Planurile de învăţământ elaborate pentru specializările cu profil pedagogic.

STRUCTURA PRACTICII ȘI MODALITĂȚILE DE REALIZARE

Conform regulamentului de desfășurare a practicii pedagogice (U.P.S. ,,Ion Creangă”


din Chișinău), aceasta este: „disciplină de bază a formării profesionale, se desfăşoară
prin îmbinarea a două dimensiuni, una care vizează partea de instruire şi se
materializează în practica observativă, şi alta de exerciţiu, de aplicabilitate practică,
aceasta deţinând cea mai mare suprafaţă în economia de timp a practicii pedagogice şi
care îmbracă forma practicii operaţionale” (extras din Regulamentul de desfășurare al
practicii pedagogice). În acest sens, studenții-stagiari, în cadrul practicii pedagogice,
realizând componenta observativă, vor avea posibilitatea să asiste la 2 sau mai multe
activități educaționale integrate la alte cadre didactice din instituția de învățământ în
care au fost repartizați, recomandate de managerii Instituției. Tot în această etapă, li se
va forma şi dezvolta capacitatea de a identifica în situaţii educative concrete
comportamentele corelate ale informaţiilor primite în cadrul pregătirii teoretico-
5
didactice din anii anteriori. De aceea, tutorii de practică (cadrele didactice sau
managerul instituției), înainte de a trece la observarea activităţii educative realizate de
studentul-stagiar, vor clarifica următoarele probleme: 
 identificarea instituției și claselor în care studentul-stagiar va realiza stagiul de
practică,
 perioada de timp,
 ajutor în pregătirea acesteia,
 elaborarea planului activității,
 elaborarea fișelor individuale,
 elaborarea metodei de evaluare a activității elevilor și a cadrelor didactice
precum și calitatea activității.
Este necesar ca stagiarii să fie implicați și în alte activități organizate de instituție, ca
de exemplu- ședințele metodice, activități extracurriculare, ședințe cu părinții, etc. –
fapt ce contribuie la sporirea nivelului de profisionalism. Acestea au rol deosebit în
perceperea corectă a modului de funcționatre a instituției, a deciziilor luate, a cooperării
la nivel de instituție. Deasemenea, vor fi fixarea activitățile la care cursanții vor asista;
(practica observativă se va desfășura pe grupe astfel încât procesul de învățământ să nu
fie perturbat).

Programul de evaluare a modulului Pedagogie, elaborat de Catedra Ştiinţe ale


Educaţiei și Management, propune studenţilor-stagiari evaluarea lecţiilor observate şi
analizate conform fişelor de evaluare. Specificul fişelor de asistenţă răspunde
principiului de orientare treptată pe anumite componente ale activităţii didactice:

1) 1 activitate de evaluare a componentei manageriale (Anexa 3);


2) 1 activitate de evaluare a componentei metodologice (Anexa 4) ;
3) 1 activitate de evaluare a calităţii predării din perspectiva competenţei de
comunicare didactică (Anexa 5);
4) 3 activități de evaluare a lecţiilor de predare-învăţare (Anexa 6);

Raportul de evaluare a stagiului didactic de iniţiere (Anexa 7)

6
RESPONSABILITĂȚILE PROFESORULUI-METODIST PE
PERIOADA DESFĂȘURĂRII PRACTICII DE INIȚIERE
1. Realizează consultaţii pentru studenţii-stagiari.
2. Stabileşte relaţii cu directorul, directorul-adjunct, profesorii-diriginţi instituţiei de
învăţământ, unde au fost repartizaţi la practică studenţii.
3. Conduce activitatea de cercetare psihopedagogică desfăşurată de studenţi.
4. Verifică completarea portofoliului pentru practică conform cerințelor propuse.
5. Asistă, analizează şi apreciază activităţile educaţionale organizate şi dirijate de
studenţi.
6. La sfârşitul practicii efectuează evaluarea şi notează rezultatele obţinute de studenţi la
stagiul de practică.

RESPONSABILITĂȚILE STUDENȚILOR-STAGIARI PE PERIOADA


DESFĂȘURĂRII PRACTICII PEDAGOGICE

Pe parcursul practicii studentul-stagiar are urmatoarele responsabilități:


 să se familiarizeze cu instituția tde învățământ și cu modalitatea de desfășurare a
procesului de învăţământ;
 să studieze planul de învăţământ, curricula, standardele de dezvoltare, ghidurile,
proiectarea de lungă/scurtă durată ce orientează cadrele didactice în activitatea
acestora;
 să reactualizeze cunoştinţele asimilate anterior referitoare la organizarea metodică
a activităților şi documentele şcolare;
 să participe la toate activitățile publice susţinute de cadrele didactice și manageri;
 să întocmească fișele pe baza acestor observații (conform anexelor);
 să participe la analiza activităților demonstrative;
 să elaboreze proiectele didactice ținând cont de cerințele înaintate;
 să autoevalueze activitatea/ activitățile suținute;
 să prezinte spre monitorizare și aprobare proiectele didactice ale activităților ce
urmează a fi susținute, tutorilor şi coordonatorilor de practică;
 să realizeze portofoliul de practică la finalul perioadei de practică;
 să fie un exemplu pentru colegii de grupă, cadrele didactice din instituția de
învățământ în care își desfășoară stagiul de practică pedagogică.

7
RESPONSABILITĂȚILE PROFESORULUI INSTITUȚIEI DE
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

1. Creează condiţii optime pentru realizarea calitativă a practicii.


2. Colaborează cu profesorul-metodist privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de
practică.
3. Organizează şi desfăşoară după plan modele de lecţii variate după tipologie (la
disciplina pe care o predă).
4. Organizează consultaţii şi semnează proiectele activităţilor educaţionale, organizate
şi desfăşurate de stagiari.
5. Asistă, analizează şi apreciază activităţile educaţionale organizate şi dirijate de
studenţii-stagiari.

IV. PORTOFOLIUL DE PRACTICĂ

Portofoliul practicii de inițiere va conţine:


 foaia de titlu
 agenda practicii completată;
 material factologic (poze, materiale, imagini),
 fișele activităților integrate asistate și analizate,
 jurnalul de reflecție,
 3 proiecte didactice ale activităților educaționale realizate de cadrele didactice,
dar analizate minuțios, cu sugestii de îmbunătățire;
 raportul de evaluare a stagiului didactic de iniţiere.

Notă: Prezentarea portofoliilor se va face în data de 21.10.2019. Într-o mapă de


carton cu șiret în care se vor pune toate portofoliile, pe coperta mapei, partea de
interior se va scrie data, lista studenților care au plasat portofoliul în mapă și
semnătura acestora pentru a confirma faptul că au prezentat la timp produsul
activității stagiului de practică. Portofoliul va fi copertat cu spirală sau mapă cu șină,
se va evita plasarea foilor în folii.

N.B. Portofoliile care vor avea acelașii conținut, vor fi anulate si susținute în
perioada de lichidare a restanțelor.

8
ANEXA 1.

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT


“ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU

Facultatea:
Catedra:
Specialitatea:

PORTOFOLIU

(Modulul pedagogic)

Practicant: numele prenumele practicantului. nr. grupei academice


Instituția de aplicație: liceul/școala, mun. Chișinău

Coordonator de practică:
Raileanu Olga, dr. lect. univ.

9
Chișinău, 2019
ANEXA 2.

JURNALUL DE ASISTENŢĂ A LECŢIILOR LA CLASĂ

DATA___________________________
Nr. crt.

Semnătura
învăţătorului/prof
Disciplina de învăţămînt Tipul lecţiei
esorului la care s-
a asistat
1
2
3
4
5

DATA______________________
Nr. crt.

Semnătura
Disciplina de învăţămînt Tipul lecţiei învăţătoru-lui
mentor
1
2
3
4
5

10
Anexa 3.

1. FIŞA DE EVALUARE

a componentei manageriale a procesului de instruire/predare (1 activitate)

Profesor_______________________________Disciplina
___________________Data______
Criterii:

1. Aplică principiile pedagogice/didactice şi predă cu interes, pasiune.


2. Motivează elevii pentru învăţare
3. Organizează eficient în activitatea de predare-învăţare clasa de elevi
4. Manifestă interes faţă de rezultatele şcolare ale fiecărui elev
5. Stabileşte relaţii bune cu elevii, îi respectă, coordonează raporturile
interpersonale dintre elevi
6. Valorifică cultura sa profesională pentru a intelectualiza şi îmbogăţi prin
importanţa acordată disciplinei
7. Formează elevilor atitudini şi capacităţi de pragmatizare şi dezvoltare a
informaţiilor
8. Orientează elevii spre autoformare şi integrare socială prin profesionalizare (ajută
elevii să-şi descopere aptitudinile şi contribuie la orientarea lor profesională),
prezintă elevilor trasee profesionale

11
Anexa 4.

2. FIŞA DE EVALUARE

a componentei metodologice (1 activitate)

Profesor____________________________Disciplina______________Data______
1. Au fost utilizate metode tradiţionale şi moderne:
2. Ponderea modului de instruire a elevilor în cadrul lecţiei a constituit. Enumeraţi
activităţile de învăţare (metode sau sarcini) propuse pentru fiecare categorie:
individual, în grup, frontal.
3. Accentul pe activităţile ___________(indicaţi modul de instruire evaluat cu cel
mai înalt procent) a rezultat din considerentele (avantaje-dezavantajele modurilor
de instruire):
-................-.................. etc.

4. În proiectarea etapei lecţiei „prezentarea informaţiei noi” s-a ţinut cont de


respectarea unor variabile ale discursului didactic:
5. Evaluarea calităţii predării în procesul de realizare a stagiului didactic de
iniţiere mi-a permis să evidenţiez următoarele direcţii în pregătirea iniţială:
- (mai mult accent pe....)

12
Anexa 5.

3. FIŞA DE EVALUARE
a calităţii predării din perspectiva competenţei de comunicare didactică
(1 activitate)
Profesor_______________________________Disciplina______________Data_____
Efortul pentru sporirea accesibilităţii predării:

Claritatea exprimării:

Abilitatea de a prezenta explicaţii alternative:

Utilizarea exemplelor şi ilustraţiior:

Calitatea întrebărilor adresate:

Armonizarea comunicării vrbale/para-/nonverbale:

Încurajările oferite pentru a se exprima liber:

Răspunsurile la întrebările elevilor:

Disponibilitatea de a oferi elevilor ajutor suplimentar:

Folosirea echilibrată a timpului în cadrul orei:

Încurajarea profesorului dacă elevii au învăţat:

Cantitatea de informaţie oferită şi fixată de elevi:

Utilizarea tehnicilor de evaluare şi apreciere:

Conţinuturile au fost adecvate ca dificultate:

Claritatea formulării sarcililor de învăţare:

Provocarea intelectuală oferită:

Receptivitatea profesorului la opiniile elevilor:

Entuziasmul profesorului în predare

Apriciaţi calitatea predării profesorului:

13
Anexa 6.
4. FIŞA DE EVALUARE
a lecţiilor de predare-învăţare (3 activități)

Evenimentele Activitatea Activitatea Strategii Tehnici de


instrucţionale profesorului elevului didactice evaluare
ale lecţiei
Momentul
organizatoric

Evaluarea şi
reactualizarea
cunoştinţelor

Comunicarea
cunoştinţelor
noi

Consolidarea
cunoştinţelor

Tema pentru
acasă

14
Catedra de „Ştiinţe ale Educaţiei” a UPS „I. Creangă” propune pentru studenţii
stagiari evaluarea lecţiilor mixte (de predare-învăţare)pe baza schemei:

1. Momentul organizatoric
 Cum a început lecţia. Metodele şi procedeele utilizate de profesor pentru
captarea atenţiei;
 Enunţarea scopului şi a obiectivelor (au fost enunţate într-un limbaj accesibil
exprimat în termeni comportamentali;
 Aria de captare a atenţiei (competenţa managerială a profesorului);
2. Evaluarea şi reactualizarea cunoştinţelor
 Funcţiile evaluării (control, instruire, consolidare etc.)
 Tipurile şi formele de evaluare utilizate de profesor (individual, frontal, în
grup; orale, scrise, practice), apreciere reciprocă, lucru independent,
utilizarea fişelor);
 Activizarea elevilor (sunt cuprinşi toţi elevii, parţial);
 Comportamentul profesorului (atitudinea faţă de elevi, replicile şi
adresările folosite);
 Întrebările profesorului (tipurile, eficienţa, orientarea spre însuşirea temei
noi);
3. Comunicarea cunoştinţelor noi
 predarea conţinutului integral/parţial de către profesor
 prezentarea conţinutului nou prin cunoştinţele anterioare ale elevilor;
 motivaţia necesităţii cunoştinţelor;
 lucrul cu manualul, dicţionarul;
 utilizarea mijloacelor didactice;
 utilizarea metodelor şi procedeelor;
 munca independentă şi diferenţiată;
4. Consolidarea cunoştinţelor
 modalităţi de consolidare a materiei (oral, scris, grafic)
 varietatea formelor muncii independente (în grupuri, individual,
diferenţiat)
 mobilizarea elevilor la activitatea practică (totală, parţială);
 evaluare reciprocă, autoevaluare;
 evidenţierea greşelilor şi menţionarea căilor de corectare;
5. Tema pentru acasă
 caracterul: de antrenament, creator;
 diferenţierea: comun, individual

15
Anexa 7.

Raportul de evaluare a stagiului didactic de iniţiere


 Realizarea programului stagiului didactic de iniţiere.
 Abaterile de la program sînt explicate de cauze.
 Observarea activităţilor curriculare/extracurriculare.
 Menţionarea lecţiilor reuşite/mai puţin reuşite.
 Sarcinile realizate pe durata stagiului de iniţiere, modalităţi de rezolvare a unor probleme,
rezultate.
 Antrenarea în activităţi şi dificultăţile suportate în realizarea obiectivelor practicii.
 Utilitatea/insuficienţa competenţelor formate în procesul de pregătire iniţială, argumentaţi.
 Numărul activităţilor observate/analizate şi eficienţa acestora.
 Competenţe formate pe durata stagiului didactic de iniţiere.
 Exprimarea trăsăturilor individuale pozitive/negative pe durata practicii de iniţiere.
 Autoaprecierea activităţii realizate, elaborarea traseului de autoformare.
 Concluziile generale, obiecţii şi sugestii privind perfecţionarea conţinutului şi organizării stagiului
didactic de iniţiere.

16
Anexa 8.

Fişa de evaluare finală

Criteriile de Grila de calculare a notei


Produse evaluabile
apreciere

 Completitudinea Nota Nota ∙ 0,1 (10%)


Documentaţia curentă  Corectitudinea
 Acurateţea
Nota medie Nota medie ∙ 0,7
Veridicitatea informației
Lecţiile asistate (70%)
Realizarea planului
Nota medie Nota medie ∙ 0,2
(20%)
 Judiocitatea ideilor
Reflecţia  Originalitatea ideilor
 Coerenţa exprimării

NOTA FINALĂ

Coordonator de practică:

Nota finală, semnătura

17

S-ar putea să vă placă și