Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EXAMENUL NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT


4 august 2016

Probă scrisă
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ Varianta 3

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. Contabilitatea activelor imobilizate corporale.
a) Precizaţi două elemente din categoria activelor imobilizate corporale; 2 puncte
b) Prezentaţi patru operaţiuni economico-financiare privind activele imobilizate corporale;
4 puncte
c) Descrieţi modul de funcţionare a două conturi de active imobilizate corporale. 4 puncte
2. Impozitele.
a) Precizați două elemente ale impozitului; 2 puncte
b) Clasificaţi impozitele, după două criterii, la alegere; 4 puncte
c) Descrieţi un impozit indirect, la alegere. 4 puncte
3. Elaborarea structurii organizatorice.
a) Menționați patru etape ale elaborării structurii organizatorice; 4 puncte
b) Descrieţi trei etape ale elaborării structurii organizatorice, la alegere. 6 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. Una dintre formele de organizare a activității didactice este lecția. Prezentați lecția de fixare și
sistematizare respectând următoarele cerințe:
a) Prezentați structura orientativă/relativă (momentele lecției) pentru acest tip de lecție; 5 puncte
b) Menționați trei metode de învățământ care se pot aplica în cadrul unei lecții de fixare și
sistematizare; 6 puncte
c) Precizați două mijloace de învățământ care se utilizează în cadrul lecției de fixare și
sistematizare, în care se aplică metodele menționate la punctul b. 4 puncte

2. Dintre componentele curriculumului școlar, documentele curriculare stau la baza proiectării și


planificării activității didactice.
a) Prezentați structura planului de învățământ și relevanța acestuia în activitatea de planificare și
proiectare didactică. 5 puncte
b) Prezentați relația dintre competențe și conținuturi de instruire. 4 puncte
c) Menționați trei criterii minimale pe care trebuie să le îndeplinească un manual. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe elaborate pe baza Programei pentru examenul
național de definitivare în învățământ la disciplina pedagogie și elemente de psihologie școlară:
1. Explicați conceptele de învățare și de predare. 6 puncte
2. Menționați câte o caracteristică a educației informale și a educației formale. 4 puncte
3. Enumerați trei tipuri de curriculum. 6 puncte
4. Precizați două funcții ale evaluării școlare. 6 puncte
5. Prezentați un avantaj și un dezavantaj ale utilizării formei de organizare frontală a clasei de elevi.
8 puncte

Probă scrisă la ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POŞTĂ Varianta 3

Pagina 1 din 1