Sunteți pe pagina 1din 9

FORMULE CHIMICE

Proiect de lecţie
I. Date de identificare:
Instituţie:
Clasa:aVIIa
Nr. de ore: 2ore pe săptămână
Data:
Disciplina: chimie
Unitatea de învăţare: Calcule pe baza formulei chimice.
Titlul lecţiei: Masa moleculară.
Tipul de lecţie: comunicare de noi cunoştinţe
Timp: 50 min
Locul de desfăşurare: sala de clasa
Profesor:

II. Compentenţe specifice:


1.2. Clasificarea particulelor elementare, elementelor,ionilor, moleculelor după unul sau mai multecriterii.
2.2. Formularea ipotezelor referitoare la caracteristicilestructurale ale diferiţilor atomi, ioni şi molecule.
3.3. Aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formuleichimice.
4.2. Folosirea terminologiei specifice chimiei în scopuldenumirii elementelor şi substanţelor chimice.
5.2. Evaluarea factorilor de risc şi recunoaştereaimportanţei unor specii chimice (atomi, ioni, molecule).

III. Obiective operaţionale (la gimnaziu):


La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1. Săenumere calculele pe baza formulelor chimice;
O2.Să defineacă masa moleculară;
O3.să aplice algoritmul de calcul al masei moleculare pentru diverse substanţe ;
O4. Să utilizeze terminologia specifică privind denumirea substanţelor reprezentate prin formule.

IV. Resurse educaţionale:

Forme de organizare : frontal, individual, perechi;


Metode şi procedee:.prelegerea, explicaţia, conversaţia, jocul didactic, algorimizarea,
problematizarea,munca independentă, lucrul în prechi,modelarea,evaluarea în perechi;

Materiale: : fişe de lucru, fişe de evaluare, rebus, manual, tabele cu radicali, SP.
Bibliografie :
1.Programa pentru disciplina chimie clasele 7-8;
2. Planificarea calendaristică clasa a7a;
3.Fătu,S., Chimie-manual pentru clasa a7a, Corint, 2000.
4. C.Gheorghiu, Culegere chimie,EDP, 1986;
5.e. Golişteanu, Chimie anorganică, Niculescu,2005

1
FORMULE CHIMICE

II. SCENARIU L DIDACTIC


Nr Etapele C.d./ Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Timp Evaluare
. lecţiei∕ O.o. Metode Mijloace Forme
crt Evenimentele didactice de învăţare de
. instruirii organiza
re
1. Moment - -Notează absenţele în catalog -Notează absenţele în Exerciţiul catalog Activit 2 Observar
organizatoric -Crează condiţiile optime catalog organizatoric ate ea siste-
matică
desfăşurării activităţii -Crează condiţiile -Conversaţia frontalǎ
-Aranjază materialul didactic optime desfăşurării
necesar pentru desfăşurarea activităţii
lecţiei -Aranjază materialul
didactic necesar pentru
desfăşurarea lecţiei
2. Verificarea -adresează întrebări din lecţia -răspund la întrebări; -conversaţia -Fişă de Frontal 5 Rezolva
temei şi –Formule chimice; -folosesc discurile din examinatorie; lucru nr.1; rea
reactualizarea -oferă spre rezolvare fişa de carton şi răspund la -jocul -SP; temei ;
cunoştinţelor lucru nr.1; coordonarea rezolvării didactic; -caiete de
anterioare notiţe; Răspun-
-coordonează rezolvarea exerciţiului nr. 2, p. 64 -exerciţiul; surile la
-caiete de
verbală exerciţiulu nr. 2, -pregătesc caietele -proble- teme:
Indivi- întrebări
p.64, folosind discurile din pentru control; matizarea dual ;
cartonaşe;
-rezolva-
-cere unui elev să scrie la
rea
tablă5 formulele chimice ale
substanţelor descoperite în exreciţiu
joc. lui;
-verifică tema calitativ şi Compor
cantitativ prin sondaj; ta-
mentul
3. Captarea - -propune elevilor spre -sunt atenţi la explicaţii; -conversaţia; -fişă de -indivi- 5 -rezol-
atenţiei rezolvare aritmogriful din -rezolvă fişa de lucru -explicaţia. lucru; dual varea

2
FORMULE CHIMICE

fişa de lucru nr.1, în care nr.1; -frontal fişei;


elevii descoperă cuvăntul de -işi evaluează reciproc -exerciţiul; -
bază al unităţi de învăţare: rezolvarea fişei. -jocul didactic. perechi.
calcule;
-verifică şi evaluează
reciproc rezolvarea fişei.

4. Enunţarea - -notează titlul -notează în -Prelegerea; -tablă; frontal 5 -luarea


titlului lecţiei Unităţii de învăţare pe caiete; -caiete de notiţelor;
şi a tablă:Calcule pe baza -sunt atenţi la notiţe;
obiectivelor formulelor chimice -prezintă explicaţii;
conţinutul unităţii pe scurt;
-anunţă modul de desfasurare
a lecţiei;
-notează titlul lecţiei pe
tablă:Masa moleculară.
5. Comunicarea -notează pe tablă calculele pe -notează în caiete -prelegerea -tablă; -frontal -luarea
şi însuşirea O1 baza formulelor chimice; definiţia; -caiete de notiţelor;
noilor notiţe;
cunoştinţe
-notează pe tablă definiţia -notează în caiete -expunerea; -tablă; -frontal; 20 -notarea
O2 masei moleculare. definiţia; -caiet de schemei
-notează algoritmul,sunt -algorimizarea; notiţe; lecţiei;
O3 -notează pe tablă cum se atenţi la explicaţii; -conversaţia; -
determină prin calcul masa individu
moleculară; -atasează tabelul în al; -
portofoliul personal; -lectura; -fişă nr.3 comporta
-cere elevilor să deschidă mentul în
manualul la anexa de la sfârşitul -citesc din tabel; timpul
manualului; activiţăţil
-răspund pozitiv or;
-cere elevilor să citească din
solicitărilor; -conversaţia -caiet de -frontal,
tabel masa atomică rotunjită euristică; notiţe;
pentru diverşi atomi: hidrogen, -rezolva

3
FORMULE CHIMICE

oxigen, azot, carbon, -rea


clor,calciu; -proble- sarcini
matizarea; -lor de
-numeşte elevi pentru citire; lucru;
- coordonează şi notează pe
-noteză în caiete masele -Indivi
tablă masele atomice ale atomice citite; -exerciţiul; -anexa; dual;
atomilor cu notaţia specifică;
-dă exemple de calcul a masei -notează în caiete calculul
O4 maselor moleculare -algoritmizarea,
moleculare pentru apă,
pentru diverse -anexa; -
amoniac, hidroxid de calciu;
substanţelor compuse; -exerciţiul; individu
-angrenează elevii în aplicarea -răspund al;
algoritmului de calcul a masei pozitivsolicitărilor; -manual; -frontal;
moleculare.
-sunt atenţi la explicaţii.
-cere elevilor să respecte
etapele de calcul a masei -conversaţia
moleculare:denumirea euristică;
substanţei, formula
chimică,citirea formulei
chimice, identificarea
numărului de
atomicorespunzători formulei
substanţei respective,notarea
simbolului masei moleculare
M-drept indice formula chimica
a substanşei căreia ii
determinăm masa
moleculară,apoi se face suma
produselor dintre numărul de
atomi şi masele lor atomice
rotunjite.
6. Fixarea -indică noţiunile cheie din -răspund la întrebări, -conversaţia -tablă; frontal 3 Orală

4
FORMULE CHIMICE

cunoştinţelor lecţie; euristică; -notiţele;


noi -adresează întrebăridin lecţia
predată;
7. Evaluarea -prezintă fişa nr.2 ; -citesc cu atenţie fişa nr -conversaţie; Fişa nr.2 -Frontal 7 --
cunoştinţelor -cere elevilor să rezolve fişa de 2; exemplel
noi lucru nr 2; - rezolvă fişa de lucru nr -exerciţiul; - ele date;
-cere elevilor să se evalueze in 2; -evaluare în Individu -
perechi, reciproc; perechi; al modalitat
-prezintă rezovarea fişei 2 la -perechi ea de
tablă. evaluare;
8. Temă -anunţăşi explică tema pentru -sunt atenţi la explicaţii; -explicaţia; -catalog -frontal 3
Indicaţii acasă din fişa nr.3; -se autoapreciază; -conversaţia;
pentru -face aprecieri asupra activităţii;
învăţare. -cere elevilor să facă aprecieri
Aprecierea asupra activităţii;
lecţiei -notează 2-3 elevi mai activi;
aVIIa-Fişa nr.1

1 C A L C I U
2 A R G O N
3 L I T I U
4 C A R B O N
5 S U L F
6 A L U M I N I U
7 N E O N

Elemente chimice din:1) per.4, gr.2; 2) per.3, gr.18; 3) per.2, gr1; 4) per.2, gr.14; 5) per.3, gr.16; 6) per.3, gr.13; 7) per.2, gr.18.

5
FORMULE CHIMICE

aVIIa-Fişa nr.1

1
2
3
4
5
6
7

Elemente chimice din:1) per.4, gr.2; 2) per.3, gr.18; 3) per.2, gr1; 4) per.2, gr.14; 5) per.3, gr.16;

6) per.3, gr.13; 7) per.2, gr.18.

aVIIa-Fişa nr.1

1
2
3
4
5
6
7

Elemente chimice din:1) per.4, gr.2; 2) per.3, gr.18; 3) per.2, gr1; 4) per.2, gr.14; 5) per.3, gr.16;

6) per.3, gr.13; 7) per.2, gr.18.

6
FORMULE CHIMICE

aVIIa

Fişa de lucru nr.2-evaluare

Calculaţi masa moleculară pentru:

1) Oxid de calciu: CaO;

2)carbonat de calciu:CaCO3;

aVIIa

Fişa de lucru nr.2-evaluare

Calculaţi masa moleculară pentru:

1) Oxid de calciu: CaO;

2)carbonat de calciu:CaCO3;

aVIIa

Fişa de lucru nr.2-evaluare

Calculaţi masa moleculară pentru:

1) Oxid de calciu: CaO;

2)carbonat de calciu:CaCO3;

aVIIa

Fişa de lucru nr.2-evaluare

Calculaţi masa moleculară pentru:

1) Oxid de calciu: CaO;


7
FORMULE CHIMICE

2)carbonat de calciu:CaCO3;

aVIIa
Fişa de lucru nr.3-Temă
Calculaţi masa moleculară pentru:
1) Acid clorhidric: HCl;
2) Carbonat de calciu: CaCO3;
3) Molecula de oxigen:O2;
4) Fosfat de calciu: Ca3(PO4)2;

aVIIa
Fişa de lucru nr.3-Temă
Calculaţi masa moleculară pentru:
1)Acid clorhidric: HCl;
2)Carbonat de calciu: CaCO3;
3)Molecula de oxigen:O2;
4)Fosfat de calciu: Ca3(PO4)2;

aVIIa
Fişa de lucru nr.3-Temă
Calculaţi masa moleculară pentru:
1)Acid clorhidric: HCl;
2)Carbonat de calciu: CaCO3;
3)Molecula de oxigen:O2;
4)Fosfat de calciu: Ca3(PO4)2;

aVIIa
Fişa de lucru nr.3-Temă
Calculaţi masa moleculară pentru:
1)Acid clorhidric: HCl;
2)Carbonat de calciu: CaCO3;
3)Molecula de oxigen:O2;
4)Fosfat de calciu: Ca3(PO4)2;
8
FORMULE CHIMICE

aVIIa -Schiţa tablei

Masă moleculară

 Definiţie :
Numărul care arată de căte ori masa unei molecule este mai mare decât a12-a parte din masa
izotopului 612 C(u.a.m.) se numeşte masă moleculară relativă sau masă moleculară şi se notează cu M.
 u.a.m= 1,67*10-24g

 Calculul masei moleculare se face prin însumarea maselor atomice ale atomilor component
 Masele atomice rotunjite se găsesc tabelate în anexa din manual: AH=1, AO=16, AN=14, AC= 12,
ACl=35,5, ACa= 40

 Exemple de calcul de mase moleculare:

1) Denumirea substanţei: apa


Formula chimică:H2O
Numărul atomilor component: 2 atomi de hidrogen
1 atom de oxigen.
Masa moleculară: MH2O= 2.AH +1.AO= 2.1+1.16= 2+16= 18

2) Denumirea substanţei: amoniac


Formula chimică:NH3
Numărul atomilor component: 1 atom de azot
3 atomi de hidrogen.
Masa moleculară: MNH3=1.AN + 3.AH =1.14+3.1=14+3=17

3)Denumirea substanţei: hidroxid de calciu


Formula chimică:Ca(OH)2
Numărul atomilor component: 1 atom de calciu
2 atomi oxigen
2 atomi de hidrogen.
Masa moleculară: MCa(oH)2=1.ACa + 2.AO+2.AH =1.40+2.16 + 2.1=40+32+2= 74