Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT DIDACTIC INTEGRAT

DATA: 5.03.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Bun venit, primăvară!”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECTIEI: recapitulare şi consolidare de cunoştinţe
SUBIECTUL LECȚIEI:: Recapitulare - Înmulțirea și împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100. Medii de viață ale animalelor
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN LECȚIE: Matematică și explorarea mediului
Comunicare în limba română
Arte vizulale şi abilităţi practice
COMPETENȚE GENERALE:
1. Recunoaşterea şi utilizarea numerelor în calcule elementare

3. Manifestarea curiozităţii pentru fenomene/ relaţii/regularităţi/structuri din mediul apropiat

4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică

5. Sortarea şi reprezentarea unor date în scopul rezolvării de probleme

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

1
1.5. Efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-1000 prin adunări repetate
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea unor sarcini (termen, sumă, total, factori, produs, <, >, =, +, -, x) în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme
3.3. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural;
4.2. Identificarea unor consecinte ale unor relatii, fenomene, procese simple
5.2 Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare, scădere sau înmulţire, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
2.COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite;
2.1 Formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare;
3.ARTE VIZUALE ȘI ABILITATI PRACTICE
2.2. Manifestarea liberă a ideilor şi trăirilor personale, apelând la forme simple de exprimare specifice artelor
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Dezvoltarea capacității de exprimare prin intermediul cunoștințelor despre medii de viață;
Dezvoltarea capacităților intelectuale referitoare la înmulțirea numerelor naturale 0 – 100;
OBIECTIVE OPERATIONALE:

O1- să efectueze înmultiri și împărțiri în concentrul 0-100;

O2- să utilizeze terminologia specifică în rezolvarea de exercitii şi probleme;

O4- să afle numărul necunoscut în exerciții date;

O5- să efectueze exerciţii de calcul respectând ordinea efectuării operaţiilor;

O6- să rezolve probleme prin cel puţin două operaţii;

O7- să alcătuiască probleme după o imagine- suport şi după un exerciţiu dat.

2
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1.METODE ȘI PROCEDEE: - exercițiul, conversatia, explicația, problematizarea, brainstormingul, jocul didactic, cadranele;
2.FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
RESURSE MATERIALE: planșe, laptop, videoproiector, recompensa, fișe de lucru, fișe de evaluare.
RESURSE TEMPORALE: 45 minute
FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, evaluare orală, evaluare scrisă, aprecieri
verbale, stimulente, calificative.
BIBLIOGRAFIE:
 Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică și explorarea mediului, Arte vizuale și lucru manual, aprobată prin
 ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
 Arghilescu Aurelia, Matematică, clasa I, Editura Carminis, Pitești, 2005;
 Tăut Anca Veronica, Caiet de aplicații, clasa I, Editura Sinapsis, București, 2013.
 Mihăescu, Mirela şi colectivul, Metode activ-participative aplicate ȋn ȋnvăţământul primar, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2010;
 Gabriela, Bratu, Dezvoltarea gandirii critice in invatamantul primar, Ed. Humanitas Educational, Bucuresti, 2004

 Sugestii pentru abordarea transdisciplinara in invatamantul primar, Editura Pax Aura Mundi, Galati, 2008

SCENARIU DIDACTIC

Evenimentul didactic C.s Conţinutul stiințific Strategii didactice Evaluare


Metode și Forme de
mijoace organizare
3
1.Moment organizatoric DP Voi asigura condițiile necesare unei bune desfășurări a Conversatia Frontală Observarea
1min activității, pregătirea materialului didactic necesar. sistematică a
elevilor

2.Verificarea temei MEM Verific tema cantitativ în timp ce elevii rezolvă un Conversația Individuală Autoevaluarea
2 min 1.1 exercițiu de muncă independentă. Caiete
Fisa lucru

3. Captarea atenţiei CLR  Voi capta atenţia elevilor cu următoarea parte a Conversația Frontală Observarea
5 min 1.4 poveștii stolului de cocori, prezentată la videoproiector. Brainstorming sistematică a
 Cocorii si-au continuat drumul, traversând peste elevilor
multe țări, dar , după o vreme, lor li s-a făcut foame și nu
MEM au putut merge mai departe. Așa că s-au gândit să mai
3.3 facă un popas, pentru a se alimenta și a mai prinde puteri.
Au ajuns la ora voastră de matematică și vă roagă
următoarele lucruri:
- Dragi elevi, din nou apelăm la ajutorul vostru. Avem
nevoie de cât mai multe boabe ca să ne înzdrăvenim. Veți
MEM putea să ne ajutați dacă veți rezolva corect sarcinile de
4.2 lucru pregătite de doamna învățătoare. Pentru că știți deja
că atunci când vă uniți aveți mai mult spor, vă propunem
să vă împărțiți în trei echipe: Harnicii, Generoșii și Observarea
Chibzuiții. Pentru fiecare sarcină rezolvată corect, veți sistematică a
MEM primi câte un stimulent cu 9 boabe de porumb. Învățarea prin Pe grupe elevilor
4
1.5 Voi purta o discuţie despre mediile de viață ale animalelor. descoperire
 Apoi le propun elevilor să deslușească mesajul
ascuns în spatele literelor din exercițiile date pentru a
descoperi titlul lecției. Planșe
Elevii vor descoperi că în spatele literelor se află cuvântul
RECAPITULARE.
__A x 6= 30
__C x 9 = 27
__E x 7 = 14
__R x 8 = 54
__I x 6 = 6
__T x 8 = 0
__U x 9 = 81
__L x 7 = 28
__P x 4 = 2
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
7 2 3 5 6 1 0 9 4 5 7 2

4.Anunţarea temei şi a CLR  Voi anunţa elevii că astăzi, la ora de matematică, Conversația Frontală Observarea
obiectivelor 1.4 vom recapitula înmulțirea și împărțirea numerelor naturale sistematică a
1 min în concentrul 0-100. Vom rezolva exerciţii şi probleme elevilor
pentru a ne pregăti de testul de ora viitoare. Scriu titlu pe Expunerea
tablă. Recapitulare – Înmulțirea și împărțirea
numerelor naturale 0-100. Medii de viață ale animalelor
5
 Voi împărţi clasa în trei echipe şi anunţ elevii că
întreaga oră se va desfaşura sub formă de concurs . Câstigă
echipa care rezolvă corect cât mai multe exerciții.
5.Dirijarea consolidării  Verificarea terminologiei Conversația Frontală Observarea
cunoștințelor matematice : sistematică a
MEM Ce este înmulțirea? (adunare repetată de termeni egali)
20 min Cum se numesc nr. care se înmulțesc? (factori) elevilor
1.6 Cum se numesc nr. care se adună? (termeni)
Cum se numește rezultatul înmulțirii? (produs)
Cum se numește rezultatul adunării? (sumă sau total)
Cum se numește nr. din care se scade? (descăzut)
Ce este împărțirea? (scădere repetată de termeni egali)
Expresia „cu atât mai mult’ înseamnă operație de .....
(adunare).
Expresia „de atâtea ori mai mult’ înseamnă operație de ....
(înmulțire) Exerciţiul
Expresia „de atâtea ori mai puțin„ înseamnă operație de ...
(împărțire)
Care sunt proprietățile înmulțirii? (fără terminologie)
 Exerciţii de calcul mintal: Observarea
Care este nr. de 6 ori mai mare decât 7?
De câte ori este mai mare 54 decât 9? Exerciţiul Frontală sistematică a
MEM Sfertul lui 32 este... elevilor
Însesitul lui 4 este...
1.5
Îndoitul lui 8 este...
Înzecitul lui 9 este...
Triplul lui 5 este...
Treimea lui 30 este ... Explicaţia
Încincitul lui 4 este... Individuală
Din împătritul lui 4 scade 4.
Din dublul lui 50, scade triplul lui 10.

6
MEM Voi propune următoarele exerciţii şi probleme:

1.6  Elevii rezolvă pe caiete câteva exerciții de înmulțire Exerciţiul Frontala Aprecieri verbale
5x2x5= 6 x 1 x 9=
2 x 3 x 4= 3 x 3 x 7=
5 x 6 x 2= 2 x 4 x 8=
Pentru economie de timp, în continuare propun elevilor o Joc didactic
fișă de lucru, pe care vor lucra în acelasi timp cu elevul care
rezolvă exercițiul la flip-chart. Conversaţia
MEM
Exerciţiul Pe grupe
1.5 Planse
EXERCIȚII
1. Calculează în două moduri:

7x (6 +2) = Explicatia Observarea


a)____________________________ Frontală sistematică a
b)____________________________ elevilor
(30 - 20) : 5=
a)____________________________
b)______________________________

2. Efectuează, respectând ordinea operațiilor:

MEM a) 9 x 9 – 6 x 5 + 28 : 7 – 52=
Exercitiul Individuală
5.2
b) 901 – 8 x 8 - (60 – 9 x 6) + 98=
Observarea
7
sistematică a

c) 1 000 - 48 : 8 x 7 + 27 : 9 x 0 - 7 x (64 : 8 : 1) = elevilor


Aprecieri verbale

3. Află valoarea lui a:

(5 x 6) + a = 62 ( b - 4 ) x 4 = 36 Joc didactic Individuală


56 : ( c x 2) = 7

4. Mă gândesc la un număr, îl împart la 10, apoi triplez


rezultatul și obțin 27. La ce număr m-am gândit?
Problematizare Pe grupe Observarea
5. Scade din împătritul numărului 6 cel mai mic număr a sistematică a
de 2 cifre identice.
Exerciţiul elevilor
6.Micșorează de 6 ori împătritul numărului 9.
Conversaţia Aprecieri verbale
7. Mărește treimea lui 30 cu doimea lui 10.

MEM 8) 5 cărți costă 45 de lei.

5.2 Cât vor costa 8 cărți identice?

9. Folosește metoda cadranelor pentru a rezolva


următoarea problemă:

În pădure și-au făcut cuib 10 privighetori, de 2 ori


8
mai puțini sturzi, de 3 ori mai multe ciocănitori decât
sturzi, iar mierle cu 4 mai multe decât privighetori.
Câte păsări și-au făcut cuib, în total?

6. Obținerea  Propun alcătuirea, pe grupe, a unor probleme după o Problematizare Pe grupe Observarea
performanței planşă şi rezolvarea lor sub formă de exrcițiu. (Anexa 4) a sistematică
5 min Exerciţiul Evaluarea echipelor

Conversaţia
7. Evaluarea activității MEM  Elevii primesc spre rezolvare o fişă de evaluare. Explicația Frontală Observarea
1.5 După rezolvare, se vor autoevalua, pe baza unui tabel cu Fişă de lucru Individuală comportamentului
10 min răspunsurile corecte, afişat pe flip chart. (Anexa 5)
1.6 Exercițiul elevilor
3.1
8. Încheierea activității DP 2.2 Vom număra boabele obținute și vom concluziona că au Conversația Frontală Evaluare orală
1 min fost harnici și generoși.(Cocorii și-au putut continua Gradul de de
călătoria). participare la
Voi face aprecieri colective şi individuale asupra activitate în
modului de lucru şi a participării la activitate în general. general.
 Precizez tema pentru acasă .

9
ANEXA 1

Aflați mesajul ascuns în spatele numerelor, înlocuindu-le cu literele corespunzătoare:


__A x 6= 30
__C x 9 = 27
__E x 7 = 14
__R x 8 = 54
__I x 6 = 6
__T x 8 = 0
__U x 9 = 81
__L x 7 = 28
__P x 4 = 24

10
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
7 2 3 5 6 1 0 9 4 5 7 2

11
ANEXA 2
Fișă de lucru

1. Calculează în două moduri:

7x (6 +2) = (30 - 20) : 5=


a)____________________________ a)______________________________
b)____________________________ b)______________________________

2. Efectuează, respectând ordinea operațiilor:

a) 9 x 9 – 6 x 5 + 28 : 7 – 52=

b) 901 – 8 x 8 - (60 – 9 x 6) + 98=

C) 1 000 - 48 : 8 x 7 + 27 : 9 x 0 - 7 x (64 : 8 : 1) =

3. Află valoarea lui a:

(5 x 6) + a = 62 ( b - 4 ) x 4 = 36 56 : ( c x 2) = 7

4. Mă gândesc la un număr, îl împart la 10, apoi triplez rezultatul și obțin 27. La ce număr m-
am gândit?

5. Scade din împătritul numărului 6 cel mai mic număr de 2 cifre identice.

6.Micșorează de 6 ori împătritul numărului 9.

12
7.Mărește treimea lui 30 cu doimea lui 10.

9) 5 cărți costă 45 de lei.

Cât vor costa 8 cărți identice?

9. Folosește metoda cadranelor pentru a rezolva următoarea problemă:

În pădure și-au făcut cuib 10 privighetori, de 2 ori mai puțini sturzi, de 3 ori mai multe
ciocănitori decât sturzi, iar mierle cu 4 mai multe decât privighetori.
Câte păsări și-au făcut cuib, în total?

Se dă: Rezolvare:

Se cere: Răspuns:

13
ANEXA 4
ECHIPA NR. 1

 Compuneţi și rezolvați o problemă după


imaginea următoare şi datele prezentate:

de cinci ori mai


multe

14
ANEXA 5
ECHIPA NR. 2

 Compuneţi și rezolvați o problemă după schema


următoare:

15
ANEXA 6
ECHIPA 3

 Compuneţi și rezolvați o problemă după


exercițiul:

(6 x 4 ) + ( 7 x 5) =

16
ANEXA 7
ECHIPA 4

 Compuneţi o problemă după schema următoare:

17
ANEXA 8
ECHIPA 5

 Compuneţi o problemă după exerciţiul următor:

18
ANEXA 9

ECHIPA 6

 Compuneţi o problemă după exerciţiul următor:

36+(36:4)+(36:4x3)=

19

S-ar putea să vă placă și