Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DE STIINȚE AGRICOLE SI MEDICINĂ

VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA: Management și audit în agricultură

PROIECT LA DISCIPLINA
CONTABILITATE FINANCIARĂ DE
RAPORTARE

Profesor îndrumător, Student,


CONF. DR. COSTULEANU CARMEN LUIZA Butacu Marian

2020

0
Cuprins
Capitolul 1...................................................................................................................................................2
1.1 Bilanțul contabil – prezentare generală.............................................................................................2
1.2 Bilanțul contabil – elemente..............................................................................................................7
Capitolul 2...................................................................................................................................................9
Calculul și interpretarea indicatorilor calculați pe baza bilanțului...........................................................9
Concluzii....................................................................................................................................................17

1
Capitolul 1
1.1 Bilanțul contabil – prezentare generală

Bilanțul este una dintre cele trei situații financiare fundamentale și este esențială atât
pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate.Bilanțul contabil exprimă valoric
echilibrul existent între bunurile și resursele de care dispune întreprinderea și sursele de
finanțare, la un anumit moment.
Deoarece bilanțul informează cu privire la poziția financiară a unei companii la un
moment dat, acesta permite unei persoane (cum ar fi un creditor) să vadă ce deține o societate,
precum și ce revine altor părți, la data indicată în titlu . Aceasta este o informație utilă pentru un
bancher care dorește să determine dacă o companie se califică sau nu pentru un credit
suplimentar sau împrumuturi. Alte persoane care ar fi interesați de bilanț includ investitorii
actuali, investitorii potențiali, managementul companiei, furnizorii, unii clienți, concurenții,
agențiile guvernamentale și sindicatele.
Ca atare, bilanțul este împărțit în două părți (sau secțiuni). Partea stângă a bilanțului
descrie toate activele unei companii. În partea dreaptă, bilanțul descrie datoriile companiilor și
capitalurile proprii. Activele și datoriile sunt, de asemenea, împărțite în două categorii: active /
pasive curente și active / pasive pe termen lung. Regula fundamentală a bilanțului este aceea ca
activul sa fie egal din punct de vedere valoric cu pasivul. Această egalitate rezultă din faptul că
bilanțul ne prezintă aceeași masă de mijloace însă este văzută din două direcții diferite. O altă
caracteristică a bilanțului este aceea că prezintă situațiile financiare ale întreprinderii pe un
orizont de timp stabilit și anume pe o perioadă de un an.

2
Patrimoniul întreprinderii

Utilizări = Resurse

Activ = Pasiv

Figura 1.1 Ecuația fundamentală a bilanțului contabil

Activul patrimonial este alcătuit din 3 componente majore : active imobilizate, active circulante
și cheltuieli în avans.
Pasivul patrimonial are în componența sa 4 elemente : capitalul propriu, datorii pe termen
scurt, datorii pe termen lung și venituri în avans.
Structura activelor și pasivelor este prezentată detaliat în tabelul următor :

Tabel 1.1

Structura bilanțului

Nr. Crt. Indicator


Activ Pasiv
1 Imobilizări necorporale Capital social
2 Imobilizări corporale Rezerve din reevaluare
3 Imobilizări financiar Rezerve
4 Active imobilizate (1+2+3) Profitul reportat
5 Stocuri Profitul exercițiului financiar
6 Creanțe Repartizarea profitului
7 Disponibilități Capital propriu (1+2+3+4+5-6)
8 Investiții financiare pe termen scurt Datorii pe termen scurt
9 Active circulante (5+6+7+8) Datorii pe termen lung
10 Cheltuieli în avans Venituri în avans
11 Total activ = Total pasiv

Imobilizările necorporale cunoscute și sub denumirea de active intangibile reprezintă


bunuri fără o formă materială și sunt constituite din :
-cheltuieli de constituire

3
-cheltuieli de dezvoltare
-concesiuni, brevete, licenţe,mărci, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale,
-fondul comercial şi avansuri
-imobilizări necorporale în curs de execuţie
Imobilizările corporale, denumite și active fixe, reprezintă bunuri opuse față de activele
corporale, adică au o forma materială, tangibilă și sunt la rândul lor alcătuite din :
-terenuri şi construcţii
-instalaţii tehnice şi maşini
-instalaţii, utilaje şi mobilier
-avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie
Imobilizările financiare sunt investițiile financiare ale întreprinderii pe termen lung și se
prezintă sub forma unor creanțe financiare sau titluri fiind alcătuite din :
-titluri de participare şi interese de participare
-alte titluri imobilizate
-creanţe imobilizate
Stocurile sunt bunurile sau serviciile de care dispune întreprinderea și au ca scop
vânzarea sau utilizarea în procesul de producție. Ele sunt alcătuite din :
-materiile prime și materialele consumabile
-producția în curs de execuție
-produsele finite și mărfurile
-avansurile pentru achiziții de stocuri
Creanțele cunoscute și sub denumirea de valorile în curs de deconectare reprezintă plăți
ce urmează a fi încasate de către întreprindere de la terți și cuprind :
-creanţe comerciale
-creanţe în cadrul grupului
-creanţe din interese de participare 
-creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat
Disponibilitățile sunt reprezentate de către banii efectivi de care dispune întreprinderea și
sunt alcătuite din :
- conturi la bănci
-casa

4
-acreditive
-avansurile de trezorerie
Investițiile financiare pe termen scurt sunt de asemenea cunoscute și ca titluri de
plasament și reprezintă investițiile executate de întreprindere în vederea obținerii unor câștiguri.
Acestea sunt alcătuite din acțiunile proprii și alte investiții financiare.
Capitalul social reprezintă cotizația proprietarilor. Această cotizație poate fi în bani sau
natură.
Rezervele din reevaluare reprezintă diferența dintre valoare elementelor de activ
imobilizate în urma reevluării și valoarea înregistrată contabil.
Rezervele sunt atrase anual din profitul înregistrat de firmă și au în componența lor :
-rezerve legale
-rezerve statuare
-rezerve pentru acțiuni proprii
-alte rezerve
Profitul reportat este rezultatul financiar al întreprinderii care a carui efect a fost amânat
de conducerea firmei.
Profitul exercițiului financiar reprezintă rezultatul final al unui exercițiu financiar
executat de către întreprindere.
Repartizarea profitului se execută la finalul exercițiului financiar și reprezintă împărțirea
profitului în cazul în care rezultatul exercițiului este unul favorabil sau pozitiv.
Clasificarea bilanțului contabil se poate face pe baza a 3 criterii :
I. Statutul juridic al societății
A. Bilanț inițial – acest tip de bilanț este întocmit la momentul întemeierii unei
întreprinderi
B. Bilanț curent – acest tip de bilanț este elaborat în decursul activității întreprinderii
C. Bilanț fianl – acest tip de bilanț este întocmit atunci când întreprinderea este lichidată
sau încheie activitatea
II. Perioada de întocmire
A. Bilanț anual – întocmit la finalul anului
B. Bilanț trimestrial – întocmit trimestrial
III. Sfera de cuprindere

5
A. Bilanț primar – se elaborează la nivel de întreprindere
B. Bilanț consolidat – se elaborează generalizând informațiile de la mai multe unități
economice
C. Bilanț centralizat – elaborat la nivelul economiei naționale sau doar pentru o ramură
economică

6
1.2 Bilanțul contabil – elemente
Secțiunea de active este organizată de la curente la cele ne-actuale și este împărțită în
două sau trei subcategorii. Această structură ajută investitorii și creditorii să vadă ce activează
compania în care investesc. De asemenea, ajută la analiza raportului financiar. Indicatori precum
raportul actual sunt utilizați pentru a identifica modul în care o companie este avantajată pe baza
resurselor actuale și a obligațiilor curente.

Prima subcategorie indică activele curente în ordinea lichidității lor :


•Actual
•Bani lichizi
•Creanțe de încasat
• Cheltuieli preplătite
• Inventarul
• Datorii de la Afiliați
Cea de-a doua subcategorie include lista activelor pe termen lung. Această secțiune
este ușor diferită de secțiunea curentă deoarece multe active pe termen lung sunt amortizate în
timp. Astfel, activele sunt listate în mod obișnuit cu o suma totală de amortizare cumulată
scăzută din acestea. Cele mai comune active pe termen lung sunt :
• Echipament
• Îmbunătățirile privind locațiunea
• Clădiri
• Vehicule
• Încasări pe termen lung

De multe ori va exista o a treia subcategorie pentru investiții, active necorporale și /


sau bunuri care nu se încadrează în primele două. Câteva exemple ale acestor elemente ale
bilanțului sunt:
• Alte Investiții
• Fondul comercial
• Mărci comerciale
• Drepturile Minerale

7
De asemenea, pasivele sunt raportate în mai multe subcategorii. Există de obicei
două sau trei subcategorii de pasive diferite în secțiunea pasive: datoria curentă, pe termen lung
și datoria proprietarului.
Secțiunea pasive curente este întotdeauna raportată mai întâi și include datorii și alte
obligații care vor deveni exigibile în perioada curentă. Aceasta include de obicei datoria
comercială și împrumuturile pe termen scurt, dar poate include și porțiunea de împrumuturi pe
termen lung datorate în perioada curentă. Datoriile curente sunt întotdeauna listate după datele
scadente începând cu conturile de plătit. Cele mai frecvente datorii curente în ordinea în care
apar sunt:
•Datorii curente
•Creanțe
•Cheltuieli cumulate
• Linii de credit
•Partea curentă a datoriei pe termen lung
A doua secțiune privind pasivele enumeră obligațiile care vor deveni exigibile în mai
mult de un an. De multe ori, toată datoria pe termen lung este pur și simplu grupată într-o singură
listă generală, dar poate fi enumerată în detaliu :
•Datorii pe termen lung
•Ipotecări de plătit
•Note de plătit
•Credite plătibile
De multe ori, proprietarii împrumută bani companiilor lor în loc să scoată un
împrumut bancar tradițional. Investitorii și creditorii doresc să vadă acest tip de datorie
diferențiată de datoria tradițională datorată terților, astfel încât o a treia secțiune este adesea
adăugată pentru datoria proprietarului. Aceasta indică pur și simplu suma datorată acționarilor
sau ofițerilor companiei.
Spre deosebire de secțiunile privind activele și pasivele, secțiunea de capital se
modifică în funcție de tipul entității. De exemplu, corporațiile enumeră stocul comun , câștigurile
încasate și stocul de trezorerie. Parteneriatele enumeră capitalul propriu al membrilor și
proprietățile individuale enumeră capitalul proprietarului.

8
Capitolul 2
Calculul și interpretarea indicatorilor calculați pe baza bilanțului

Tabelul 2.1 Analiza pe verticală a bilanțului


Nr.crt Indicatori de structura Formula 2015 2016 Indice de
financiara evolutie
1,00 Activ curent AC=Ac+Chavs 1037788 836362 80,59
2,00 Datorii curente DC=DTS+Vavs(s 997464 716878 71,87
ub 1 an)
3,00 Datorii totale DT=DC+DTL 1975819 1447665 73,27
4,00 Capital imprumutat CI=DTL 978355 730787 74,70
5,00 Capital angajat Can=CI+Cpr 1582449 1461468 92,35
6,00 Capital permanent CP=Can+Subv(pe 1582449 1461468 92,35
ste 1 an)
7,00 Rata activelor imobilizate RAi= Ai/AT*100 59,77 61,61 103,06
8,00 Rata activelor circulante RAc=Ac/AT*100 40,23 38,39 95,45
9,00 Rata creantelor Rc=C/Ac*100 17,26 19,52 113,06
10,00 Rata disponibilitatilor Rd=Disp/Ac*100 2,51 -0,92 -36,80
banesti
11,00 Rata datoriilor pe termen RDTS=DTS/PT* 38,66 32,91 85,12
scurt 100
12,00 Rata capitalului propriu RCpr=CPr/PT*10 0,01 0,01 118,43
0
13,00 Rata capitalului RCP=CP/PT*100 61,34 67,09 109,38
permanent
14,00 Coeficientul indatorarii CIG 4,44 5,03 1,13
globale 1 1=DT/PT<0.66
15,00 Coeficientul indatorarii CIG 2=DT/CPr 3,27 1,98 60,58
globale 2 <2
16,00 Coeficientul indatorarii la CIT 1=DTL/CP 0,62 0,50 80,88
termen 1 <0.5
17,00 Coeficientul indatorarii la CIT 2=DTl/CPr 1,62 1,00 61,75
termen 2 <1

Activele curente ale întreprinderii înregistrează o scădere de 19,41% în cei doi ani, de la
1037788lei în 2015 la 836362 lei în 2016.

9
Datoriile curente sunt în valoare de 997464 lei în 2015 și 716878 lei în 2016 cu o rată de
scădere de 28,13%.

Datoriile totale formate din datoriile curente și datoriile pe termen lung au o scădere de
16,73% atingând valoarea de 1447665 lei în 2016 marcând o îmbunătățire față de anul precedent.

Rata activelor imobilizate și rata creanțelor înregistrează ambele creșteri în cei 2 ani,
respectiv, rata activelor imobilizate având un indice de evoluție de 103,06% iar rata creanțelor
un indice de 113,06%.

Rata activelor circulante în schimb, a cunoscut o ușoară scădere de la 40,23% la


38,39%.

Rata disponibilităților bănești a scăzut foarte mult atingând o valoare negativă de -0,92
în 2016 față de 2,51 în 2015.

Coeficientul îndatorării globale 1 datoriile totale împărțite la pasivele totale au un


rezultat peste limita de 0,66% si anume 4,44% pentru 2015 si 5,03 pentru 2016. La fel și pentru
coeficientul îndatorarii globale 2 care înregistrează procente peste limita de 2 în 2015, însă
reglementându-se în anul 2016 și atingând o valoare de 1,98.

Coeficientul îndatorarii la termen 1 în 2015 înregistrează o valoare de 0,62, puțin peste


cea limită urmând ca în anul 2016 să aibă o valoare egală cu cea limită de 0,50. În cazul
coeficientului îndatorării la termen 2 întâlnim o situație asemănatoare în care în anul 2016 are
o valoare egală cu cea limită de 1 iar în anul precedent înregistra o valoare peste limită de 1,62.

Tabelul 2.2 Analiza pe orizontală a bilanțului


INDICATORI DE LICHIDITATE
Indicator Formulă 2015 2016 Indice de
evolutie
1 Rata lichiditatii curente Rlc=AC/DC 1,04 1,17 1,12
2 Rata lichiditatii intermediare Rli=(AC- 0,21 0,22 1,05
S)/DC
3 Rata lichiditatii imediate Rld=Disp/DC 0,03 -0,01 -0,41
4 Viteza de rotatie a creantelor Vrc=CA/C 4,73 9,62 2,03
5 Durata de rotatie a creantelor Drc=C/CA*36 77,21 37,95 0,49
5
6 Viteza de rotatie a furnizorilor Vrf=Cht/Df 0,13 0,01 0,05
7 Durata de rotatie a furnizorilor Drf=Df/ChT*3 2917,91 55232,0 18,93
65 9
INDICATORI DE SOLVABILITATE
8 Rata solvabilitatii generale Rsg=AT/DT 1,31 1,50 1,15

10
9 Rata datoriilor totale Rdt=DT/CPr 3,27 1,98 0,61
10 Rata datoriilor pe termen scurt Rdts=DTs/CPr 1,65 0,98 0,59
11 Rata datoriilor pe termen lung Rdl=DTL/CPr 1,62 1,00 0,62
12 Profit brut inainte de dobanzi si Pbdi=RBEX+ 151910 352411 2,32
impozite Dob
13 Rata de acoperire a dobanzilor Rdob=Pbdi/Do 2,11 4,11 1,95
b

Indicatorii de lichiditate arată capacitatea întreprinderii de a-și transforma activele în


lichidități/monetar.
Astfel, observăm o rată a lichidității curente și intermediare crescută în 2016 față de
anul precedent. Creșterea nu este una foarte mare, aceasta fiind de 12% pentru rata lichidității
curente și de 5% pentru rata lichidității intermediare. Deși nu este o creștere notabilă putem
totuși deduce că întreprinderea dispune de capacitatea de a transforma activele în monetar.
Viteza de rotație a creanțelor înregistrează o creștere de 2,03% ajungând de la 4,73 în
2015 la 9,62 în 2016, iar durata de rotație a creanțelor în anul 2015 are o valoare de 77,21 zile
iar în anul urmator 37,95 zile. Această scădere a duratei de rotație a creanțelor ne arată că
întreprinderea încasează mai greu datoriile în anul 2016 față de 2015.
Viteza de rotație a furnizorilor scade cu 5% plecând de la valoare de 0,13 în anul 2015
și ajungând la 0,10 în 2016.
Indicatorii de solvabilitate arată capacitatea întreprinderii de a-și plăti datoriile.
Rata solvabilității generale indică o creștere cu 15% de la 1,31% în 2015% la 1,50 în
anul 2016.

Rata datoriilor totale înregistrează o scădere procentuală de 0,39 între cei 2 ani, scăzând
de la 3,27% la 1,98%.
Profitul brut înainte de dobânzi și impozite crește de la 151910 lei în 2015 la 352411
lei în 2016. Astfel, profitul brut înregistrează o evoluție dublă față de anul precedent.
În final, rata de acoperire a dobânzilor a crescut de la 2,11 la 4,11 în perioada 2015-
2016 cu un indice de evoluție de 1,95%

11
Tabelul 2.3 Analiza echilibrului financiar
Nr. Indicator Formulă 2015 2016 Indice
Crt de
evoluti
e
1 Fondul de rulment FR=CP-AI 40324 119484 296,31
2 Fondul de rulment propriu FRpr=CPr-AI -938031 -611303 65,17
3 Fond de rulment strain FRs=FR-FRpr 978355 730787 74,70
4 Necesar de fond de rulment NFR=(AC-Disp)- 14238 127220 893,52
(DC-Cts)
5 Trezoreria neta TN=FR-NFR 26086 -7736 -29,66
6 Variatia trezoreriei CF=TN1-TN0 - -33822
nete(cash-flow)
7 Rata de acoperire a RFR/NFR=FR/NFR 283,21 93,92 33,16
necesarului de fond de *100
rulment
8 Durata de rotatie a fondului DRFR=(FR/CA)*36 17,38 27,78 159,85
de rulment 5
9 Cifra de afaceri CA 846891 1569909 185,37

Fondul de rulment înregistrează o valoare pozitivă în anul 2015 deoarece activele


imobilizate totale au o valoare mai scăzută decât capitalurile permanente rezultând un fond de
rulment de 40324 lei în 2015 și 119484 lei în 2016 cu un indice de evoluție de 296,31%.
Fondul de rulment propriu nu înregistrează valori negative în ambii ani deoarece
capitalurile proprii sunt mult mai mici decât activele imobilizate totale. Cu toate acestea, în anul
2016 se înregistrează o îmbunătățire ajungând de la -938031 lei în anul precedent, la -611303 lei
în anul curent.
Necesarul de fond de rulment are o valoare de 14238 lei in anul 2015 și 127220lei în
anul 2016 cu o rata de evolutie de 893,52%.
Trezoreria netă, reprezentată de diferența dintre fondul de rulment și necesarul de fond
de rulment, înregistreaza o scădere de la valoarea de 26086 lei în anul 2015 la -7736 lei în anul
2016. De asemena înregistrăm un cash-flow negativ în anul 2016 ca diferență între cei 2 ani.
Rata de acoperire a necesarului de fond de rulment este exprimată procentual și are o
valoare de 283,21% în primul an, scăzând până la 93,92% în al doilea an.

12
Durata de rotație a fondului de rulment a crescut de la 17,38 zile în anul 2015, la
27,78 zile în anul 2016 rezultând un indice de evoluție de 159,85%.
Cifra de afaceri a cunoscut o creștere de 85,37% evoluând de la valoare de 846891 lei în
primul an, la 1569909 lei în cel de-al doilea an.
Tabelul 2.4 Analiza ratelor de performanță
Nr.Cr Indicator Simbol/Formula UM 2015 2016 Indice
t de
evoluti
e
1 CHELTUIELI CF lei 1450662 1403920 96,78
VARIABILE
TOTALE
2 CHELTUIELI FIXE CV lei 243992 375630 153,95
TOTALE
3 CHELTUIELI ChE lei 1694654 1779550 105,01
TOTALE DE
EXPLOATARE
4 Cifra de afaceri CA lei 846891 1569909 185,37
5 Valorea productiei Vs lei 7007981 80367 1,15
de faina
stocata(venituri din
variatia stocurilor)
6 VENITURI VE lei 1846572 2132063 115,46
TOTALE DE
EXPLOATARE
7 REZULTATUL DIN RE lei 151918 352513 232,04
EXPLOATARE
8 Venituri financiare CF lei 132 0 0,00
9 Cheltuieli ChF lei 72135 85652 118,74
financiare- cu
dobanzile
10 REZULTATUL RF lei -72143 -85754 118,87
FINANCIAR
11 VENITURI VT lei 1846704 2132063 115,45
TOTALE

13
12 CHELTUIELI CT lei 1766929 1865304 105,57
TOTALE
13 REZULTATUL RBEx lei 79775 266759 334,39
BRUT AL
EXERCITIULUI
14 IMPOZIT PE Ip lei 15730 42446 269,84
PROFIT-16%
15 REZULTATUL RNEx lei 64045 224313 350,24
NET AL
EXERCITIULUI
16 ACTIVE AI lei 1542125 1341984 87,02
IMOBILIZATE
TOTALE
17 ACTIVE AC lei 1037788 836362 80,59
CIRCULANTE
TOTALE
18 ACTIVE TOTALE AT lei 2579913 2178346 84,43
19 Datorii pe termen DTS lei 997464 716878 71,87
scurt-linie de credit
pentru productie
20 Datorii pe termen DTL lei 978355 730787 74,70
lung- credit bancar
pentru investitia
realizata(cladiri,echi
p)
21 Rata medie a Rd % 7 8 114,29
dobanzii
22 Capitaluri proprii CPr lei 604094 730681 120,95
23 Capital permanent CP=DTL+Cpr lei 1582449 1461468 92,35
24 PASIVE TOTALE PT lei 2579913 2178346 84,43
RATA DE PROFITABILITATE
25 Rezultatul brut RBCA=CA-Cbs lei 846891 1569909 185,37
aferent cifrei de
afaceri
26 Castigul inainte de EBIT=CA-ChE lei 846891 1569909 185,37

14
dobani si impozite
27 Rata profitului brut RPB=RRBEx/CA* % 9,42 16,99 180,39
100
28 Rata profitului brut Rpca=RBCA/CA*1 % 100 100 100,00
din vanzari 00
RATE DE RENTABILITATE FINANCIARA
29 Rata rentabilitatii ROE=RNEx/Cpr*1 % 10,60 30,70 289,56
capitalului propriu 00
30 Rata rentabilitatii ROC=EBIT/CP*10 % 53,52 107,42 200,72
capitalului 0
permanent
RATE DE RENTABILITATE ECONOMICA
31 Rata rentabilitatii Re=RE/AT*100 % 5,89 16,18 274,82
economice
32 Rata rentabilitatii ROA=RNEx/AT*1 % 2,48 10,30 414,81
activelor 00
33 Rata rentabilitatii RCh=RNEx/CT*10 % 3,62 12,03 331,77
cheltuielilor 0
34 Viteza de rotatie a Vr=CA/AC rotati 0,82 1,88 230,02
activelor circulante i
35 Durata de rotatie a Dr=AC/CA*365 zile 447,27 194,45 43,47
activelor circulante
36 Productia de faina la Qe=CF/(pv-cvu) tone 7321,15 4401,00 60,11
pragul de
rentabilitate
37 Cifra de afaceri Cac=Qe*pv lei 535500,0 662452,0 123,71
critica 0 0
38 Efectul gradului de EGI=ROE-Re % 4,71 14,52 308,28
indatorare(efect de
levier)

Întreprindrea are datorii pe termen scurt în valoare de 997464 lei în anul 2017 și
716878 lei în anul 2018 iar datoriile pe termen lung sunt in valoare de 730787 respectiv
978355.
15
Întreprinderea deține capitaluri proprii destul de mari, cu o valoare de creștere de
20,95% în anul 2018 față de anul precedent.
Pasivele totale înregistrează o scădere de 15,57% ajungând de la valoarea de 2579913lei
la 2178346 lei.
Activele totale au înregistrat aceleași valori ca și pasivele, ele fiind obținute din activele
imobilizate totale și activele circulante totale.
În ceea ce privește rata de profitabilitate a întreprinderii observăm un rezultat brut
aferent cifrei de afaceri cu o rată de evoluție de185,37% ajungând în anul 2016 la valoarea de
15699909 lei față de 846891 lei în 2015.
Rata profitului brut, adică rezultatul brut al excercițiului împărțită la cifra de afaceri
exprimat procentual este in valoare de 9,42% în anul 2015, respectiv 16,99% in 2016 cu o rată de
creștere de 80,39%.
Cele două rate de rentabilitate financiară înregistrează o evoluție considerantă.
Rata rentabilității capitalului propriu crește de la 10,6% la 30,70% rezultând un indice de
evoluție de 289,56%.
Rata rentabilității capitalului permanent are un indice de evoluție de 200,72% ajungând în
anul 2016 la valoarea de 107,42% față de anul precedent unde înregistra o valoare de 53,52%.
Trecând la ratele de rentabilitate economică putem observa că primul indicator, rata
rentabilității economice, a înregistrat o creștere de la 5,89% în 2015 la 16,18% în anul 2016.
Rata rentabilității activelor cunoște de asemenea o creștere eponențială cu un indice de
414,81% având valoare de 2,48% în anul 2015 și 10,30% în anul 2016.

Viteza de rotație a activelor circulante a crescut de la 0,82 la 1,88 rotații în timp ce


durata de rotație a activelor circulante a scăzut de la 447,27 zile la 194,45 zile având un efect
pozitiv asupra întreprinderii.

Cifra de afaceri critică a crescut la valoarea de 662452 lei față de anul anterior când
avea o valoare de 535500 lei. Această creștere reprezintă faptul că întreprinderea are nevoie de o
cifră mai mare de afaceri pentru avea profit ca urmare a exploatării.

Efectul gradului de îndatorare a crescut la 14,52% în 2016 față de 4,71% în 2015. Se


poate observa astfel că întreprinderea se poate îndatora pentru noi investiții având capacitatea de
a-și plăti datoriile.

Concluzii

16
Bilanțul este un document contabil ce sintetizează și prezintă elementele de pasiv pe o
parte și cele de activ pe cealaltă de la un anumit moment. Altfel spus, bilanțul prezintă o sinteză
exprimată în bani a patrimoniului unei întreprinderi. Analiza diagnostic se bazează pe bilanț,
ilustrând în acest mod poziția financiară a societății, abilitatea acesteia de a produce lichidități,
performanța prin profitabilitate și riscurile ce pot apărea în urma unei gestiuni defectuoase.
Utilizarea bilanțului în procesul decizional se concretizează în : politici de investiții,
decizii privind structura financiară și costul capitalului și gestionarea dividendelor. Bilanțul poate
oferi o idee cuprinzătoare și o imagine reală a situației economico-financiare a întreprinderilor.
Analiza indicatorilor de performanță a unei întreprinderi pe baza bilanțului presupune în
primul rând studierea relațiilor ce se formează între elementele ce alcătuiesc activul, între
elementele ce alcătuiesc pasivul dar și între activ și pasiv. Indicatorii de performanță presupun
contopirea celor două părți ale bilanțului în relații ce rezultă o imagine a sănătății întreprinderii.

17