Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă

la Ordinul Agenţiei Naţionale


pentru Ocuparea Forţei de Muncă
nr. ___ din ___________________
Formular aprobat
prin Ordinul Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
nr. ________ din ______________

Către _____________________________________________
(denumirea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă)

CERERE
de stabilire a dreptului la ajutor de şomaj în perioada stării de urgenţă

Subsemnatul(a) ________________________________________________________________
(numele, prenumele şomerului)

Data, luna, anul naşterii


Codul personal (IDNP)

Solicit stabilirea dreptului laajutor de șomaj, în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) din
Legea nr.__ din 01.04.2020 cu privire la unele măsuri de susținere a populație pe durata stării de
urgență.

Declar pe propria răspundere în scris că la data depunerii prezentei cereri____________________________


realizez/nu realizez
venituri din activități de muncă.

Data: __________________ Semnătura solicitantului_________________

Numărul şi data înregistrării cererii la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă:

nr. _____________ din ___________________

Funcţionarul care a înregistrat cererea:

_______________________________________ ___________________________
(numele, prenumele funţionarului) (semnătura)