Sunteți pe pagina 1din 7

LORENA LENN

,.

v
IUBIRE INTERZISA

.l: l

ffi
IUBIRE INTERZISA

Capitolul 1

Brenda se trezise cu un sentiment ciudat in di-


mineala aceea. Simlea ca;i cum urma si se intAm-
ple ceva iegit din comun, ceva ce avea si schimbe
ordinea obignuiti a lucrurilor. intinzAndu-se in pat,
vedea cum razele soarelui ii lumineazi camera,
trecAnd prin perdea, acest lucru stdrnindu-i zilm-
betul. Degi triia de la vArsta de noud ani printre
amazoane, alituri de Sally, mama ei, era congtienti
de dorinla pe care o linea ascunsi intr-un coll al
inirnii, gi anume aceea de a iegi din mediul acela, de
a explora lumea. $tia ci lumea inseamnd mai mult
decAt tribul acesta retras al femeilor care igi spu-
neau amazoane gi care incercau si respecte indea-
proape toate legile acelor femei rizboinice care au
existat la un moment dat pe pimAnt.
DeschizAnd fereastra, ea inchise ochii, inspi-
rAnd adAnc aerul ricoros al primdverii. Deschise
apoi ochii, privind cu zAmbetul pe buze o pereche
de pisiri care i9i ciuguleau ciocurile ca gi cum s-ar
fi sirutat. Imaginea aceea ii stArni o cdlduri pe care
o simlise cuprinzAndu-i inima. igi amintea vag de
momente din copiliria ei gi de imaginea pirinlilor
ei care se imbrdligau ;i se iubeau cu aceeagi cdl-
duri molipsitoare. Toate acestea se intAmplau pe
vremea cAnd tatil ei triia.,, c5ci, odati cu moartea
acestuia, Sally igi luase fiica gi plecase din Chicago
in insula Leuce.
Totul se intAmplase atAt de brusc, dureros de
repede, incAt chiar gi in prezent, Brenda simfea
nostalgia dorului de casi, chiar daci, pe parcursul

-5-
IUBIRE INTERZISA
LORENA LENN

Aniversare fericiti, draga mea Brenda. igi


anilo4 se supuse voinlei mamei sale. Totu$i se sim- -
doresc si ai parte numai de fericire, ii spuse Tanya
lea bine gi in sigurangi alituri de micul trib femi- zAmbitoare.
nin, chiar ;i cAnd, uneori, congtientiza ci lipsegte Mulgumesc, Tanya. $i eu igi doresc acelagi
ceva. -
lucru.
Dupi ce-;i ficu toaleta de dimineafi, se im- Venise apoi rAndul unei alte fete, o nou sositi
brici rapid cu o rochild scurti de piele, de culoare printre ele, sd o felicite. Kimberly era o aparifie cu-
neagri, una dintre preferatele ei. Pirul blond, de ceritoare: inalti, cu o silueti de invidiat, gi cu nigte
lungime medie, il lisase liber; pe umeri, acesta fi- ochi verzi pdtrunzitori.
ind modul preferat de a-l purta; culoarea pdrului Cele trei fete erau singurele tinere din tribul
ei era in contrast cu cea a ochiloc care erau de un Artemis. Virsta celorlalte femei varia, iar ocupafi-
albastru intens. in picioare purta sandale joase, din ile acestora erau utile pentru toate celelalte. Tribul
piele neagri, utile pentru peisajul stAncos al insulei era alcituit din cincizeci de inse de vArste gi profesii
9i drumurile pietruite ale acesteia. diferite, care gi-au dorit solitudinea la un moment
Brenda merse la masi, acolo unde o a;tepta o dat in viala lor gi care erau decise si rimAni pe in-
surprizi: celelalte amazoane ii cAntari cu ocazia suli pentru tot restul viefii, Fiecare dintre acestea
implinirii vArstei de optsprezece ani, acest lucru avea un rol bine stabilit in interiorul comunitdlii gi
emofionAnd-o pAni la lacrimi. se ajutau de fiecare dati cAnd era nevoie.lmpieuni
Sally venise s5-gi imbri!$eze fiica, tot mai igi construiseri cSsule cu o incipere sau dou5, gru-
congtienti de frumuselea acesteia ;i de faptul ci pAndu-se gi locuind mai multe in cAte una.
trebuia s-o apere de tot ceea ce insemna rdutatea Insula aceea era ca un refugiu pentru fiecare
oamenilo4 in special de ceea ce avea lumea exte- dintre ele gi aveau de gAnd s-o protejeze gi si nu
rioari mai periculos: birbafii. Ea gtia exact de ce lase vreun intrus sd le tulbure linigtea. Tot irnpre-
erau capabili acegtia gi nu voia ca Brenda si aibi de uni au alcituit un set de reguli ce trebuiau respec-
suferit de pe urma lor. tate, daci nu voiau si fie exilate pentru totdeauna
La mulgi ani, draga mea fiici! Fie ca zeila de acolo. incercau si aibi o existen!5 cAt mai dis-
-
Artemis sd-fi lumineze calea, iar Dumnezeu sd aibi creti, dar daci vreo femeie dorea si li se alSture,
griji de tine. aceasta era binevenitS.
Mulfumesc, mam5. Dupd ce au mAncat din toate bunitdfile,
-Brenda igi cuprinsese in brale mama, simfin- Brenda, Tanya gi Kimberly au urmirit un dans tri-
du-se recunoscitoare pentru grija pe care i-o pur- bal ficut de cAteva dintre amazoane, fiind fascinate
de mi;cirile acelea care exprimau atAta forfi, dar
tase in toli acegti ani. Ea fusese apoi felicitatd de
gi selzualitate in acelagi timp.
celelalte femei, dar gide prietena ei, Tanya, o tAnird
In scurt timp, Brenda merse in micul ei atelier
amazoanA frumoasd: bruneti, pulin mai inalti de-
pentru a face ceea ce ii plicea cel mai mult: mici
cAt Brenda gi cu ochii cdprui.
-7-
LORENA LENN IUBIRE INTERZISA

bijuterii, din diverse materiale. Acestea erau apoi Ieqise din ateliet trAntind uga,lisAnd pe masi
vAndute in cel mai apropiat port de o amazoani colierul neterminat. Mergea spre al doilea loc pre-
mai in virst5, cea care se ocupa gi de aproviziona- ferat al ei, un spaliu minunat, lAngi o cascadd. Pri-
rea cu diverse lucruri ce nu se gdseau pe insuli. vind spre cer; Brenda vizuse seninitatea acestuia,
Degi era ziua ei, igi gisea lini;tea aici, intr-unul dorindu-;i ca ;i viafa ei sd fie la fel. Nu voia si tr5-
dintre locurile ei preferate, realizAnd diverse minu- iasci ghidAndu-se dupd nigte reguli pe care le con-
hefii, ata cum le numea Sally. sidera absurde, oricAt gi-ar fi iubit mama. Era con-
in timp ce fhcea un colier din pietricele pentru gtienti de starea ei interioard, care se apropia ugor
mama ei, Brenda igi amintea de povegtile cu ama- de o depresie serioasi.
zoane pe care Sally i le spunea in fiecare seari, po- Odati ajunsi la cascadi, igi dezbricase rochia
vegti fascinante despre acele femei rizboinice pe gi intrase in apa caldi gi bineflcitoare, sperAnd si
care ajunsese sd le admire. Aflase insi 9i aminunte se mai relaxeze. Privea in jua la peisajul superb al
mai pufin plicute despre amazoane,lucruri care o insulei, la copacii ce-o protejau de privirile indis-
intristau gi-o puneau pe gAnduri. crete ale birbagilor pe care Sallyii ura cel mai mult,
De asemenea, gtia ci odati cu implinirea aces- care oricum n-aveau cum si existe acolo, in acel
tei vArste, avea o datorie de indeplinit, una care o coll de naturi.
ftcea sd simti fiori reci prin tot corpul: trebuia si Brenda se intinse pe spate ;i inchise ochii, ino-
meargi in port gi si-gi giseasci un birbat dispus tAnd in apa ce avea puterea de a o ajuta si se rela-
si o lase insircinati, pentru a asigura urmagi mi- xeze de fiecare datd. Se intreba dacd zeila Artemis
cului lor trib. Existau mai multe reguli in privinla
se scildase vreodatd acolo ;i daci avusese acelagi
aceasta, printre care ;i aceea a interzicerii oricirui
sentiment de implinire a$a ca ea. inotAnd cAteva
tip de atagament fali de birbatul respectiv, precum
ture rapide, simfindu-se tot mai puternici gi decisi
gi interzicerea revederii acestuia dupi ce se inde-
plinea ceea ce trebuia ficut. De asemenea, daci co- sd-;i infrunte destinul, ficAndu-l aga cum gi-l do-
rea, sau cel pufin incercAnd.
pilul ce urma si se nasci era biiat, acesta era aban-
donat in port. Se pistrau doar fetele. La un moment dat se lisase si pluteasci in
Brenda ar fi trebuit si respecte aceste reguli voia apei, inchizAnd ochii. CAteva secunde mai tAr-
chiar dacd i se pireau nedrepte. lnsi pe mdsuri ce ziu, un zgomot tulburase lini;tea pidurii, ficind-o
se apropia de aceastd zi eratot mai hoterate si faci si deschidi ochii ;i si priveasci uimiti in jurul ei.
un lucru care gtia ci o s-o suPere pe mama ei, dar Brenda igi ingustase privirea, privind la nigte tufi-
pur;i simplu nu putea altfel. [n minte incepuse si-i guri care se migcau.
incol;easci un plan;i era nevoiti si-l ducd pAni la Cine e acolo? intrebase ea, acoperindu-gi
capit, altfel n-ar fi putut si triiasci impicati cu
-
goliciunea ei. Era aproape siguri ci in tufiguri nu
sine insigi. Ofta, gAndindu-se la toate deciziile ce fusese un animal, fiindci piruse a fi ceva mai mult
trebuia sd le ia, insi nu avea alti solufie. decAt atAt.

-8- -9-
LORENA LENN IUBIRE INTERZISA

Furioasi pe ea insigi, fiindcd putea fi in peri- $tiind ci nu era timpul de analizS, ii ridici ugor
col, in timp ce fluieragul pe care il putea folosi pen- tricoul, cu mAinile tremurAnd, ciutAnd o eventuali
tru a le chema pe celelalte in ajutor era in buzu- rani, congtienti de ritmul sacadat al respiraliei
narul rochiei, se ridicase din api, mergAnd repede sale. Era bronzat gi avea un abdomen plat, iar bus-
spre mal. Se imbricase atAt de rapid, a;a cum n-o tul bine ficut, solid gi pl5cut la atingere. Brenda igi
mai ficuse vreodati. retrase mAinile, simfindu-se arsd de pielea lui fier-
Alergase apoi firi si se gAndeasci in direclia binte, mai ales ci privirea ii fusese distrasi de fi-
de unde se auzise zgomotul, hotdrAti si afle ce se rele blonde de pdr care coborau spre cureaua pan-
intAmpl5, Dupi cAteva sute de metri, vizuse o si- talonilor lui.
lueti care alerga, indepirtAndu-se de ea sau incer- inchise ochii pentru a se putea concentra gi
cAnd, fiindcd lisa urme vizibile de sAnge pe cirarea dupi ce se convinse ci nu avea vreo rani pe ab-
acoperitd de frunzele copacilor. domen, i;i indreptase privirea spre picioarele lui,
Firi si ezite, Brenda igi urmase instinctul gi acolo unde vizuse cI deasupra genunchiului avea
urmirise in continuare umbra aceea. o plagi, iar pantalonii erau sfAgiali. Ii rupse pulin
Dupi cAteva minute, silueta se pribugise la pi- mai mult;i observi ci era vorba despre o mugci-
mAnt. turi de tarpe.
Fata se apropiase de locul unde se afla obiectul Brendei ii scipi un zAmbet fugar gi ironic. Pe-
urmdririi ei;i-gi acoperise gura, refinAndu-gi un fi- semne cd zeila Artemis il pedepsise pentru fapta
pit, atunci cAnd vizuse ci silueta aceea nu era nici- lui neobrizati!
decum femininS, ca a celorlalte amazoane. in acelagi timp ea gtia ce era de flcut in cazul
Se afla in picioare, privind uimiti la birbatul acela.
tAnir carezdceape pimAnt tiri vlagd. in mod normal ar fi trebuit si le anunle pe
Se lisase in jos, verificAnd starea acestuia. Bir- celelalte amazoane, sI vini sd se ocupe de el, insi
batul cu pir blond ;i staturi atleticd, avea ochii in- fiindu-i teami cd ele ar putea lua misuri drastice
chigi. Purta un tricou verde gi pantaloni de aceeagi impotriva lui, decise sI rezolve singuri problema,
culoare, de camuflaj. dupl care si-l ajute si plece de acolo ?n siguran!5.
Brenda clipise de cAteva ori, dAndu-gi seama Degi inima ei era impirlitd intre datoria ei de
ci era posibil ca el s-o fi vdzut cum inota goalS' Se amazoand 9i ceea ce igi dorea cu adevirat si faci,
incruntase, gAndindu-se si-l lase acolo si moari. adici sd-i salveze acestuia viala, Brenda alese in
Ar fi fost prea mici pedeapsa meritati pentru in- clipa aceea s5-9i urmeze instinctul.
drdzneala lui. Nu ;tia nimic despre birbat gi despre intenfi-
Pe misurd ce timpul trecea, realizaci nu putea ile lui pe insula aceea, dar ea hotiri ci trebuie si
sd facd un lucru atit de crud, chiar daci era vorba faci ceva pentru a se asigura ci nu avea de-a face
de un birbat, intruchiparea a tot ceea ce ea trebuia cu o mutcituri de garpe veninos, iar asta cAt mai
si urascS. repede.
-10- -TL_
LORENA LENN IUBIRE INTERZISA

Scoase culitagul din buzunarul rochiei scurte priveasci cu o anumiti curiozitate, intr-o oarecare
pe care o purta gi fhcu o incizie micl in pielea pi- misuri simfindu-se mAndri de ea ins5;i, ci ii sal-
ciorului. Se rugi apoi ca zeila Artemis s-o ajute, sd vase viafa.
n-o pedepsedsci pentru ce avea si faci, iar apoi i;i Ceva ne;tiut, ceva din vulnerabilitatea lui in
puse buzele pe rana birbatului gi supsese veninul momentul acela, o fhcuse si aibi incredere in el gi
pe care il lisi apoi intr-o frunzi de copac. si-l ajute,lisAnd deoparte tot ceea ce ii era impus.
Lisase apoi rinitul acolo gi alergase aproape Ficuse apoi o pasti din plante, pasti ce avea si
un kilometru pAni la trib. aibi un efect curativ asupra rinii lui. Igi rupse apoi
Odati ajunsi la destinafie, Brenda merse la du- cordonul de la rochie, il imbibi in pasti gi-l legase
lapul cu medicamente gi lui o seringd cu antidotul in jurul piciorului, rdsuflAnd tot mai greu din cauza
necesar salvdrii vielii bdrbatului. Se bucuri cd nu oboselii gi a emoliilor ce puseseri stipAnire pe ea
fusese vizuti de nimeni, altfel ar fi avut probleme gi o incercaseri intreaga zi.
serioase.
Se urcase apoi pe calul ei gi, ca o adevirati Brenda privise cu nelini;te apusul. Trebuia si
amazoani, gonise spre locul unde-l lisase pe acel se intoarci acasi. Il mai privi o dati la lumina fl5-
birbat. Se simlea de parcd ar fi gonit spre necunos- cirilor pe birbatul ce pirea ci doarme linigtit, pi-
cut gi poate chiar aga era. rAndu-i riu ci trebuie si-l lase singur acolo. Spera
CoborAse de pe cal gi-i fdcuse injeclia salva- ca focul se-i line de cald peste noapte, dar gi si-l
toare, aga cum invSlase de la amazoana-medic a apere de animalele silbatice. Voia si plece, cAnd igi
tribului, sperAnd cd totul se va termina cu bine. il simlise incheietura mAinii strAnsi, captivi in mAna
luase apoi ;i il tArAse cu greu pAni la cea mai apro- lui. Se intoarse spre el, privindu-l cu teami, dar ;i
piati pe;teri, unde mai poposea:u amazoanele din curajoasi.
cAnd in cAnd, utilati cu cAteva ustensile, mai ales Ce mi s-a intAmplat? o intrebase el, pipiin-
pentru ceai, agezAndu-l pe o pituri de blani pe
-
du-gi capul care il durea.
care o adusese din camera ei. Cu toati graba, totugi Ai fost mugcat de un garpe.
se gAndise si ia ;i ceva de mAncare, pentru cdnd
-
Apoi il vizuse cum incearci si se ridice gi si
necunoscutul urma si se trezeascd ;i trebuia hr5- i;i atingi piciorul ca si descopere sursa reali a du-
nit. Era con;tienti de faptul ci ficea ceva interzis rerii.
din punct de vedere al regulilor tribului, dar uman Nu, stai lini;tit, nu te migca, trebuie si te
gtia ci asta trebuia sI fac5.
-
odihnegti gi si-!i revii, dupi care si pleci de aici,
Dupd ce-l acoperise cu o pituri groas5, pen- cAt mai departe posibil, infelegi?
tru ca el si nu inghele pe parcursul nopfii, agAlase Brenda ii vorbise pe un ton poruncitot lisAn-
focul. Observa pieptul masiv al birbatului in timp du-se in jos,lAngi el, punAndu-;i mAinile pe umerii
ce respira. Era un semn bun, iar asta o ficea si-l lui ca si-l forleze si se intindi la loc.
-13-
LORENA LENN IUBIRE INTERZISA

Aveai de gAnd si pleci gi si mi lagi singur situalie dificili gi nu voia decAt si iasi cAt mai re-
aici?
- pede din ea gi din pegteri.
Necunoscutul o privea cu indriznealS, !i- ln ciuda duritilii pe care incerca s-o afigeze,
nAnd-o de mAn5. simfea ci nu poate s5-;i controleze bitdile inimii.
DI-mi drumull E mult ci
prea gi m-ai vdzut Birbatul luase ceagca de ceai gi incepuse si
-
acolo,la cascadi, nu mai trebuie gi si pui mAna pe bea incet.
mine! spuse Brenda, izbucnind furioasi, smucin- Nu mi pogi ldsa singur aici... te rog... ii zise
du-se din mAna lui. el,
-
privind-o rugitor.
ii
- 4 asta era... aia a fost ceva accidental...
spuse el, refinAndu-gi cu greu zAmbetul. $i, cu toate tIrAse.
Brenda igi mu;casebuza,;tiind cI deja se ho-

astea, m-ai ajutat... Bine, voi rimAne aici... numai cd acum tre-
ci... trebuia sd te las pradi tuturor -
buie si plec. Mi voi intoarce, il asigurase ea, obser-
- Cred
din pddure! zise Brenda, intorcAndu-se cu vAnd licirul de bucurie din ochii birbatului.
;erpilor
spatele la el, pentru c5-;i simfea obrajii in fliciri. La ora cinei, gonea spre casi, congtienti ci tre-

- $i acum vrei si mi lagi aici... Mai bine md buia sd hotirascd ce pagi avea si faci in continuare.
lisai aga cum ai spus, auzi vocea rlsundtoare a bir- OricAt ar fi fost de ciudat, birbatul acela reprezenta
batului, ficAnd-o si tresard. rispunsul gi solulia ei pentru problemele pe care
- Nu pot...nu
pot sd rimAn aici... spuse ea. urma si le ?nfrunte.
pAni mAine Se hotirAse si se intoarci in pegterS, ceea ce
- $i... daci mi se intAmpli ceva
diminea!5? Daci vii aici dimineali gi mi gisegti ficu.
;i
mAncat de animale sau mort din alte cauze? o in- Birbatul dormea, iar ea igi puse alte doui p5-
trebi el privind-o. turi pe care gi le aduse, mai aproape de foc. Avea
Acum egti congtient ;i... cu siguranld vei fi inima strAnsi: cilcase consemnul amazoanelor in
-
bine, ii rispunse Brenda, simlindu-se inviluiti de ceea ce urma si faci, spre a-gi gisi linigtea.
privirea indriznea!5 a bdrbatului.
- Te-ai intors...
- !i-am promis ci mi voi
intoarce. Eu mI lin
- N-ai de unde si asta. De ce n-ai chemat
gtii o
ambulan!5 sau un docto! ceva, in loc si mi tratezi mereu de cuvAn! sau cel pulin incerc... ii rispunse
de una singurS? Brenda, intorcAndu-se spre el.
pot mi-e Asculti... trebuie si vorbim, am atAtea in-
- E greu de explicat... nu sA-!i spun,
interzis... insi te asigur ci mAine dimineafi mi voi
- de pus, ii
treblri spuse birbatul privind-o, incer-
intoarce ca si vid cum egti ;i si te ajut si pleci de- cAnd si-gi refini geamitul de durere pe care il sim-
aici. Ia asta, te va ajuta si te simli mai bine, ii spuse !ea. Ea se afla la aproape un metru de el,lingi focul
Brenda intinzAndu-i o cani cu ceai pe care o pregS- care se juca reflectAndu-se in pirul lui blond.
tise mai devreme pentru ea. Simlea cd se afli intr-o Spune...
-