Sunteți pe pagina 1din 22

CONTRACT DE CREDIT PENTRU NEVOI PERSONALE –

LINIE DE CREDIT
Nr.116922556
Între:
Viva Credit IFN S.A., cu sediul în București, Iancu de Hunedoara Nr. 8, Bl. H3, Et. 4, având CIF
27311289 și număr de ordine în Registrul Comerțului J40/8045/24.08.2010, înregistrată în Registrul
General al Băncii Naţionale a României cu numărul RG-PJR-41-110267/2010 și în Registrul Special al
Băncii Naţionale a României cu numărul RS-PJR-41-110103/2018, operator de date cu caracter personal
înregistrat în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Numărul 17928 din 19/10/2010,
telefon 021-303-0080, fax 037-287-9383, E-mail: suport@vivacredit.ro, denumită în continuare "
CREDITOR", reprezentată prin Stan Laurențiu Ionuț, în calitate de CREDITOR
și
Dl/D-na BORBELY IULIAN ANDREI, identificat(ă) cu CI seria AX nr. 414695 emisă la data de
22-11-2010 de Alba, CNP 1920705011161, domiciliat(ă) în Strada Rozelor nr. 2, Scara b, Ap. 2,
Localitatea Cugir, Județul/Sectorul Alba, cont bancar (iban): RO31INGB0000999905278511, telefon:
0754054954, Email: borbely.andrew@gmail.com, denumit(ă) în continuare "ÎMPRUMUTAT", în
calitate de ÎMPRUMUTAT.

Preambul:

Prezentul contract reprezintă răspunsul CREDITORULUI cu privire la parcurgerea etapelor online


în vederea acordării creditului de către ÎMPRUMUTAT, iar Clientul declară că, anterior semnării
prezentului contract, a citit contractul de credit, a luat la cunoştinţă de prevederile acestuia şi că
acesta reprezintă exprimarea voinţei sale libere.
ÎMPRUMUTATUL declară faptul că prin trimiterea cererii de credit online a luat la cunoştinţă,
anterior încheierii prezentului contract, de formularul Informaţii Standard la nivel european privind
creditul pentru consumatori(“Informații Standard”), în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
După completarea informațiilor din cererea de credit online și înainte de semnarea contractului,
ÎMPRUMUTATUL a făcut următoarea opțiune:
( ) Doresc să analizez informațiile standard prezentate în ofertă pentru 15 zile, apoi, dacă
doresc, voi reveni pe acest site să semnez contractul de credit.
(X) Am citit informațiile standard, solicit reducerea perioadei de 15 zile și doresc să semnez
contractul de credit imediat .

Art. 1 Condiții de credit

1.1 Obiectul Contractului de


Credit

(a) Limita de credit: 800,00 RON

(b) Modalitățile de utilizare Linia de credit va fi pusă la dispoziția și va putea fi utilizată de către
ÎMPRUMUTAT, prin trageri succesive totale sau parțiale în lei până
la valoarea Limitei de credit. Suma va fi pusă la dispoziție prin
transfer bancar din contul CREDITORULUI în contul
ÎMPRUMUTATULUI.

1.2 Durata Liniei de credit Linia de credit va fi disponibilă pentru Trageri potrivit termenilor și
condițiilor din Contract, începând cu data încheierii Contractului și
pentru o perioadă de 60 de luni, respectiv până la data de 07-04-2024
(”Perioada de Utilizare„)

1.3 Rambursare Linia de credit va fi rambursată în totalitate nu mai târziu de data


expirării Perioadei de Utilizare (”Data Expirării„), împreună cu orice
sume, comisioane, dobânzi sau penalități rezultând sau derivând din
acordarea creditului. Metoda de plată aleasă: debitarea automată a
cardului VISA 425603******5839

Detalii suplimentare privind modul de rambursare a Liniei de credit


sunt prezentate la Art. 4 din acest Contract.

1.4 Dobânda

(a) Dobânda Pentru Linia de credit, Creditorul va percepe pentru fiecare Perioadă
de Tranzacționare o dobânda fixă care se va calcula și acumula zilnic
asupra Sumei utilizate.

Dobândă standard:

1,20%/zi

Rata de dobândă anuală este de 438,00%/an pentru un an cu 365 zile


sau 439,20%/an pentru un an cu 366 zile, calculată pe baza dobânzii
standard.

(b) Dobânda Anuală Efectiva 4066,77%p.a.


(DAE)
DAE a fost calculată pentru Linia de credit din acest exemplu,
presupunând că Valoarea Totală a Liniei de credit este trasă de
ÎMPRUMUTAT integral la momentul acordării, iar rambursarea
(principal + dobândă) se face în 12 rate lunare egale. DAE a fost
calculată utilizând rata de dobândă standard. DAE este relevantă
numai pentru compararea unor oferte similare ca valoare, structură și
perioadă de restituire.

1.5 Scadența lunară Ziua a 15-a a fiecărei luni, sau următoarea zi lucrătoare
La Data Scadenței Lunare ÎMPRUMUTATUL datorează dobânda
acumulată, penalități de întârziere și Suma Utilizată.
ÎMPRUMUTATUL poate opta pentru rambursare la Scadență a unei
Sume Minime Datorate, formată din dobânda acumulată, penalități de
întârziere și 10,00% din Suma Utilizata, nu mai puțin de 50,00 lei.

1.6 Penalităţi În caz de:

neplata sumelor datorate la scadență


anularea înainte de scadență a autorizației de utilizare a Metodei
de Plată alese de ÎMPRUMUTAT și specificată la Articolul 1.3

CREDITORUL poate aplica zilnic la totalul sumelor restante o


dobândă penalizatoare de 1,20%/zi. Dobânda penalizatoare nu se
aplică sumelor provenite din calculul dobânzilor.

Detalii suplimentare privind penalitățile sunt prezentate la Articolul


5.3 din Contract.

1.7 Comisioane NU se percepe comision de analiza dosar. NU se percepe comision de


administrare credit, NU se percepe comision de rambursare
anticipată a creditului.

1.8 Costul total al creditului 2815,10 lei reprezintă toate costurile, inclusiv dobânda, taxele şi orice
alte costuri pe care ÎMPRUMUTATUL trebuie să le suporte în
legătură cu prezentul Contract de credit şi care sunt cunoscute de
CREDITOR. Costul total a fost calculat pentru Linia de credit din
acest exemplu, presupunând că Valoarea Totală a Liniei de credit este
trasă de ÎMPRUMUTAT integral la momentul acordării, iar
rambursarea (principal + dobândă) se face în 12 rate lunare
egale. Costul total a fost calculat utilizând rata de dobândă standard.

1.9 Valoarea totală plătibilă 3615,10 lei reprezintă suma dintre valoarea totală a creditului şi costul
total al creditului plătibil de ÎMPRUMUTAT. Valoarea totală plătibilă
a fost calculată pentru Linia de credit din acest exemplu, presupunând
că Valoarea Totală a Liniei de credit este trasă de ÎMPRUMUTAT
integral la momentul acordării, iar rambursarea (principal + dobândă)
se face în 12 rate lunare egale. Valoarea totală plătibilă a fost calculată
utilizând rata de dobândă standard.

Art. 2 Definiții
2.1 În Contractul de Credit, cu excepția cazului în care CREDITORUL și ÎMPRUMUTATUL convin în
mod expres altfel, următorii termeni vor avea înțelesul atribuit mai jos:

Caz de Neîndeplinire înseamnă, după cum este cazul, (i) neexecutarea integrală, exactă și la
timp, a oricăreia dintre obligațiile prevăzute în sarcina
ÎMPRUMUTATULUI și/sau (ii) intervenirea oricărui eveniment sau
circumstanță (condiție) astfel cum acestea sunt stipulate în Contract,
în măsura în care acestea nu sunt executate în mod integral, exact și la
timp, și/sau remediate, dacă se prevede această posibilitate;
Cerere de Utilizare înseamnă o cerere de tragere, comunicată de către ÎMPRUMUTAT
CREDITORULUI. Cererea poate fi transmisă din contul de client al
ÎMPRUMUTATULUI, prin intermediul telefonului, prin intermediul
aplicației de mobil Viva Credit sau prin SMS;
Contract de Credit înseamnă contractul prin care CREDITORUL pune la dispoziția
ÎMPRUMUTATULUI Linia de credit în termenii și condițiile
prevăzute în Contract;
Data Expirării înseamnă data la care expiră Perioada de Utilizare și la care sumele
datorate trebuie rambursate în totalitate;
Data Scadenței Lunare înseamnă data la care ÎMPRUMUTATUL datorează dobânda
acumulată, penalități de întârziere și Suma Utilizată.
ÎMPRUMUTATUL poate opta pentru rambursare la Scadența Lunară
a unei Sume Minime Datorate, formată din dobânda acumulată,
penalități de întârziere și 10,00% din Suma Utilizată, nu mai puțin de
50,00 lei.
Facilitate Neangajantă înseamnă o facilitate care este acordată în condiții de neangajare,
înțelegând prin aceasta că, CREDITORUL are dreptul oricând,
indiferent dacă a intervenit sau nu un Caz de Neîndeplinire, de a opri
disponibilizarea Liniei de credit;
Perioada de Utilizare înseamnă perioada de la momentul acordării Liniei de credit și până la
Data Expirării, în care ÎMPRUMUTATUL are dreptul să efectueze
trageri din linia de credit;
Perioada de Tranzacționare înseamnă perioada dintre două Date de Scadență Lunare consecutive;
Limita de credit înseamnă suma de bani pusă de CREDITOR la dispoziția
ÎMPRUMUTATULUI în baza Contractului de Credit pentru utilizări
sub formă de Trageri;
Limita Disponibilă înseamnă Limita de Credit diminuată cu Suma Utilizată de către
ÎMPRUMUTAT;
Suma Utilizată reprezintă valoarea totală a Tragerilor nerambursate;
Suma Totală de Plată înseamnă suma totală pe care ÎMPRUMUTATUL trebuie să o
restituie la Scadența Lunara și este compusă din dobânda acumulată,
din Suma Utilizată și dobânda penalizatoare;
Suma Minimă de Plată înseamnă suma minimă lunară datorată de ÎMPRUMUTAT, compusă
din dobânda acumulată, dobânda penalizatoare si 10,00% din Suma
Utilizată, nu mai puțin de 50,00 lei;
Trageri înseamnă orice utilizare a Liniei de Credit;
Zi Lucrătoare înseamnă o zi (alta decât Sâmbăta sau Duminica și sărbătorile legale)
în care băncile sunt deschise și operează tranzacții bancare de natura
celor menționate în Contract.

Art. 3 Utilizarea creditului.


3.1 Acesta este un contract de credit încheiat la distanță. ÎMPRUMUTATUL a aplicat online, pe site-ul
vivacredit.ro al CREDITORULUI, după ce i-au fost aduse la cunoștință Informațiile Standard precum și
Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor Viva Credit IFN SA. Contractul a fost generat automat,
conform cererii de credit completate de ÎMPRUMUTAT și a fost semnat electronic de către
ÎMPRUMUTAT.
Acest Contract de credit poate fi aprobat sau nu de către CREDITOR, conform normelor sale interne de
creditare. În cazul în care creditul este aprobat, CREDITORUL va semna electronic contractul și va
transmite un exemplar original ÎMPRUMUTATULUI.
ÎMPRUMUTATUL are obligația să tipărească contractul în două exemplare, să le semneze și să trimită
unul din exemplare către CREDITOR.

3.2 Linia de Credit va fi disponibilă, pentru Trageri, la data încheierii acestui Contract și până la revocarea
acesteia sau încetarea Contractului (”Data Expirării„).

3.3 Linia de credit va fi utilizata de către ÎMPRUMUTAT prin transmiterea către CREDITOR a unei
Cereri de Utilizare. Cererile de Utilizare se pot transmite CREDITORULUI din contul de client al
ÎMPRUMUTATULUI, prin intermediul telefonului, prin intermediul aplicației de mobil Viva Credit sau
prin SMS, iar Tragerile vor fi virate prin transfer bancar din contul CREDITORULUI în contul
ÎMPRUMUTATULUI.

3.4 În cazul în care Cererea de Utilizare este primită de către CREDITOR într-o zi care nu este o Zi
Lucrătoare, aceasta se consideră primită în următoarea Zi Lucrătoare.

3.5 CREDITORUL nu va fi obligat să pună la dispoziția ÎMPRUMUTATULUI orice sumă de bani, decât
dacă, la data Cererii de Utilizare următoarele condiții suspensive sunt îndeplinite în mod cumulativ:
(a) prezentul Contract a fost valabil încheiat;
(b) existența unei metode de plată activă;
(c) existența unui cont bancar activ;
(d) suma solicitată de ÎMPRUMUTAT spre utilizare este cel mult egală cu Limita Disponibila;
(e) Contractul nu a ajuns la Data expirării;
(f) nu există niciun Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor sau un alt eveniment sau circumstanță care ar
putea să conducă la apariția unui Caz de Neîndeplinire a Obligațiilor.

3.6 Linia de credit va fi utilizată de ÎMPRUMUTAT pentru nevoi personale. Linia de credit este o
Facilitate Neangajantă.

3.7 Linia de credit va fi pusă la dispoziție și va putea fi utilizată de ÎMPRUMUTAT prin Trageri
succesive totale sau parțiale în RON, prin transfer bancar din contul CREDITORULUI în contul
ÎMPRUMUTATULUI RO31INGB0000999905278511 deschis la banca ING BANK NV, până la o sumă
care să nu depășească Limita de Credit;

3.8 CREDITORUL va putea oricând, în Perioada de Utilizare, să mărească Limita de credit, situație în
care va comunica ÎMPRUMUTATULUI această modificare. Valoarea actualizată a Limitei de credit va fi
disponibilă după ce ÎMPRUMUTATUL își exprimă acordul în scris, telefonic sau din contul de client. De
asemenea, CREDITORUL, va putea oricând în Perioada de Utilizare, pentru orice motive, printre care,
dar fără a se limita la, reevaluarea situației financiare permanente a ÎMPRUMUTATULUI de către
CREDITOR, să micșoreze valoarea Liniei de credit, situație în care va comunica ÎMPRUMUTATULUI
această modificare. În situația micșorării Limitei de credit, obligațiile de rambursare a sumelor datorate nu
vor fi afectate.
3.9 Tragerile succesive nu vor putea fi mai mici de suma de 100.00 Lei.

3.10 Între două Date de Scadență se pot face mai multe Trageri și Rambursări; orice rambursare făcută în
cursul Perioadei de Tranzacționare va diminua Suma Totală de plată, în următoarea ordine: dobândă
penalizatoare restantă, dobânda restantă, principal restant, dobândă penalizatoare, dobânda curentă,
principal curent.

Art. 4 Rambursări
4.1 Linia de credit va fi rambursată în totalitate nu mai târziu de data de 07-04-2024, Data Expirării,
împreună cu orice sume, comisioane, dobânzi, dobândă penalizatoare rezultând din sau derivând din
acordarea Liniei de credit.
Toate sumele de plată devenite scadente se vor rambursa conform Art. 1.3, la scadența acolo prevăzută. În
situația în care scadența este într-o Zi Nelucrătoare, sumele de plată se vor plăti în Ziua Lucrătoare
imediat următoare.

4.2 Sumele datorate se vor rambursa într-una din următoarele modalități:

prin debitare automată a cardului bancar. Dacă ÎMPRUMUTATUL optează pentru acest tip de
plată, va pune la dispoziția CREDITORULUI datele cardului său și autorizează expres și irevocabil
CREDITORUL să debiteze cardul său cu orice sume scadente conform acestui Contract, inclusiv
suma împrumutată, dobânzile acumulate și penalitățile. ÎMPRUMUTATUL este de asemenea de
acord ca prezentul Contract de credit să nu fie considerat încheiat înainte ca informațiile cu privire
la cardul său să fie verificate și validate de către CREDITOR, prin efectuarea unei tranzacții de 1
leu ce urmează a se înapoia în termen de 7 zile.

în numerar, prin depunerea de către ÎMPRUMUTAT a sumei datorate în contul CREDITORULUI


nr. RO41 RNCB 0072 1195 1733 0002, deschis la Banca Comercială Română utilizând automatele
de plată pentru numerar (ATP), contul nr. RO13 BACX 0000 0005 2669 3011, deschis la
Unicredit-Ţiriac Bank sau contul nr. RO83 CECE B001 44RO N404 6729 deschis la CEC Bank.

prin virament bancar, din contul ÎMPRUMUTATULUI în contul CREDITORULUI nr RO13


BACX 0000 0005 2669 3011, deschis la Unicredit-Ţiriac Bank.

prin plata cu card bancar în sistem 3Dsecure direct din contul de utilizator al ÎMPRUMUTATULUI
deschis în momentul când a aplicat pe site-ul vivacredit.ro

prin plata cu card bancar prin comunicarea detaliilor de card, telefonic, către un operator angajat al
SC VIVA CREDIT IFN SA.

Pentru modalitățile de plată prezentate mai sus comisioanele și costurile de rambursare sunt suportate de
VIVA CREDIT, cu excepția cazului când se utilizează viramentul bancar unde costul tranzacției este cel
stabilit între client și banca proprie din care efectuează transferul.

4.3 Modalitatea de rambursare automată la scadența, pentru care clientul si-a exprimat opțiunea la
momentul semnării contractului, este indicată la Articolul 1.3 (Metodă de Plată).

4.4 ÎMPRUMUTATUL are dreptul să ramburseze anticipat Suma Utilizată, în orice moment pe durata
contractului de credit, fără a-i fi percepute compensații sau comisioane; în situația rambursării anticipate
totale, suma scadentă se poate afla consultând contul de utilizator de pe pagina vivacredit.ro sau
contactând un angajat VIVA CREDIT prin email sau telefon.
4.5 Data plăţii se va considera data la care suma transferată/trasă din Contul ÎMPRUMUTATULUI în
oricare din modalităţile prevăzute de prezentul Contract intră în contul CREDITORULUI.
ÎMPRUMUTATUL se va asigura că efectuează plata în timp util luând în considerare şi posibilele
întârzieri provocate de timpul necesar efectuării unui transfer bancar.

4.6 ÎMPRUMUTATUL are obligația să se asigure că în contul Metodei de Plată alese (Art. 1.3) există
suficiente fonduri pentru plata sumelor datorate în ziua scadenței, conform acestui contract. În situația în
care există sume restante, iar ÎMPRUMUTATUL efectuează plăți în vederea stingerii acestora, ordinea de
stingere este următoarea: dobândă penalizatoare restantă, dobânda restantă, principal restant, dobânda
penalizatoare, dobânda curentă, principal curent.

4.7 În situația în care există sume restante nu se pot efectua Trageri.

4.8 Pentru rambursarea sumelor datorate, ÎMPRUMUTATUL va trebui să își exprime, cu cel puțin 4 zile
calendaristice înainte de fiecare scadență, opțiunea cu privire la suma datorată pe care dorește să o
ramburseze, respectiv Suma Minimă de Plată sau Suma Totală de Plată. O astfel de opțiune,
ÎMPRUMUTATUL o va putea face direct din contul său de utilizator sau contactând un angajat VIVA
CREDIT prin email sau telefon. În situația în care ÎMPRUMUTATUL nu exprimă o astfel de opțiune,
CREDITORUL va fi îndreptățit la Scadență să tragă Suma Totală de Plată.

4.9 Suma Minimă de Plată nu va putea depăși Suma Totală de Plată. Indiferent de numărul de rambursări
efectuate într-o Perioadă de Tranzacționare, ÎMPRUMUTATUL va datora la Scadență cel puțin Suma
Minimă Datorată, cu excepția situației în care Linia de credit și orice sume datorate au fost restituite
integral.

4.10 Pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate CREDITORULUI cu mai mult de 30 de zile
calendaristice, aceasta va transmite la Biroul de Credit si/sau către Centrala Riscurilor de Credit informații
despre ÎMPRUMUTAT.

Art. 5 Costuri aferente creditului


5.1 Comisioane
5.1.1 Pentru Linia de credit pusă la dispoziție NU se percepe comision de analiză, comision de
administrare sau comision de rambursare anticipată.

5.1.2 În cazul plăților cu card bancar, CREDITORUL nu va percepe nici un comision suplimentar. În
anumite cazuri, cum este cel al plăților externe, banca emitentă a cardului, precum și procesatorii de plăti
cu card (cum sunt Visa și MasterCard) pot percepe comisioane direct de la ÎMPRUMUTAT și pot oferi
cursuri de schimb valutar diferite de cursul BNR. ÎMPRUMUTATUL va suporta orice comisioane și
costuri impuse de către banca emitentă și de către procesatorii de plăți care au emis cardul bancar, inclusiv
costurile asociate cu schimbul valutar.

5.1.3 În cazul plăților prin virament bancar, ÎMPRUMUTATUL va suporta orice costuri impuse de banca
sa pentru efectuarea viramentului.

5.2 Dobanzi
5.2.1 Rata dobânzii
5.2.1.1 Dobânda se calculează zilnic aplicată la Suma Utilizată. Dobânda se acumulează de la data primei
utilizări a Liniei de credit, respectiv data la care suma solicitată prin Cererea de Utilizare este transferată
în contul ÎMPRUMUTATULUI, până la data rambursării sumelor datorate, în termenii și condițiile
prevăzute în Contract.

5.2.1.2 Rata zilnică a dobânzii standard care se achită de către ÎMPRUMUTAT este fixă pe întreaga
durată de creditare, neputând fi modificată în sensul majorării de către CREDITOR, și este egală cu
1,20% pe zi, respectiv 438,00% pe an pentru un an cu 365 de zile sau 439,20% pe an pentru anii cu 366
de zile.

5.2.1.3 Prin excepție de la prevederile art. 5.2.1.2 de mai sus, IMPRUMUTATUL poate beneficia pentru
anumite perioade aflate in cadrul campaniilor promoționale de o rata zilnica de dobândă redusa, care se va
aplica la Suma Utilizata. ÎMPRUMUTATUL va fi înștiințat despre aceste campanii promoționale iar
acesta își va putea da acordul in scris, telefonic sau din contul de client. Dobânda va fi astfel actualizata
doar cu acordul IMPRUMUTATULUI.

5.2.1.4 Dobânda aferentă Perioadei de Tranzacționare se calculează la Suma Utilizată și se plătește la


Scadența Lunară.
Dobânda aferentă Perioadei de Tranzacționare se calculează după formula:

D= S*RAD*NZ, Unde: S = Suma Utilizată, RAD = rata zilnică a dobânzii, Nz = numărul de zile
calendaristice.

5.2.2 Dobânda anuală efectivă (DAE)


5.2.2.1 Dobânda anuală efectivă reprezintă costul total al creditului, exprimat în procent anual. Dobânda
anuală efectivă (DAE) în prezentul contract de credit este de 4066,77%. DAE a fost calculată utilizând
rata de dobândă standard.

5.2.2.2 DAE se determină presupunând că Valoarea Totală a Liniei de credit este trasă de
ÎMPRUMUTAT integral la momentul acordării, iar rambursarea (principal + dobândă) se face în 12 rate
lunare egale.

5.3 Penalităti
5.3.1 Pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate în ziua scadenței, începând cu următoarea zi după
data scadenței , CREDITORUL poate aplica zilnic la totalul sumelor restante o dobândă penalizatoare de
1,20% pe zi până la stingerea completă a datoriei. Dobânda penalizatoare nu se aplică sumelor provenite
din calculul dobânzilor.

Dobânda penalizatoare corespunzătoare fiecărei zile de întârziere în rambursarea sumelor restante se


calculeaza după formula: DP=S*RADP, Unde: S = Suma Utilizată Restantă, excluzând dobânda, iar
RADP = rata zilnica a dobânzii penalizatoare.

Exemplu: pentru un credit de 100 RON, oferit pe 10 zile cu dobânda de 1,20%/zi, în ziua = scadentei
totalul sumelor datorate excluzând dobânda este de 100,00 lei. In caz de neplată, a doua zi după ziua
scadentei totalul sumelor datorate este: 100 lei principal + 12,00 lei dobânda + 1,20 lei dobânda
penalizatoare = 113,20 lei.

5.3.2 Penalitățile se datorează CREDITORULUI fără niciun fel de formalitate prealabilă. Dreptul
CREDITORULUI de a percepe penalitățile se naște imediat ce ÎMPRUMUTATUL își încalcă obligația de
plată.
5.3.3 Penalitățile se percep de către CREDITOR și pentru situația în care creditul este declarat scadent
anticipat pentru încălcarea oricăror obligații contractuale, caz în care creditul este automat trecut în cont
de credit restant, conform art. 5.3.

5.3.4 CREDITORUL poate declara creditul exigibil de drept, fără îndeplinirea vreunei formalități juridice,
în următoarele situații:
(a) nerambursarea în termenele stabilite de CREDITOR a sumelor de plată;
(b) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăror obligații asumate de către ÎMPRUMUTAT
prin prezentul Contract;
(c) efectuarea de operațiuni frauduloase cu cardul (cardurile) sau alte operațiuni frauduloase; prin utilizare
frauduloasă se înțelege implicarea directă sau indirectă a acestuia în operațiuni interzise de legislația în
vigoare și termenii și condițiile CREDITORULUI;
(d) potrivit dispozițiilor art.8.2 din Contract.

5.3.5 CREDITORUL poate să suspende dreptul de utilizare și acces la linia de credit acordată, oricând pe
Perioada de Utilizare, fără o notificare prealabilă a Împrumutatului, în următoarele situații:
(a) depășirea Limitei de credit;
(b) înregistrarea de restanțe la rambursarea obligațiilor de plată asumate prin prezentul contract de credit;
(c) efectuarea de operațiuni frauduloase cu cardul (cardurile) sau alte operațiuni frauduloase; prin utilizare
frauduloasă se înțelege implicarea directă sau indirectă a acestuia în operațiuni interzise de legislația în
vigoare și termenii și condițiile CREDITORULUI.

Art. 6 Dreptul de retragere din contract


6.1 ÎMPRUMUTATUL beneficiază de un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice în care se poate
retrage din prezentul Contract fără a invoca motive. Termenul de retragere începe să curgă de la data
încheierii prezentului contract. Orice solicitare a ÎMPRUMUTATULUI de exercitare a dreptului său de
retragere trebuie să fie exercitată printr-o notificare scrisă din partea acestuia, din care să rezulte voinţa
expresă a ÎMPRUMUTATULUI de a se retrage din Contractul de Credit.

6.2 Exercitarea dreptului de retragere îşi produce efectul de la data expedierii/depunerii notificării în
condiţiile prevăzute la pct. 6.1. cu condiţia ca notificarea sa fie expediată înainte de expirarea termenului
menţionat.

6.3 În cazul în care ÎMPRUMUTATUL îşi exercită dreptul de retragere, acesta are obligaţia să achite
CREDITORULUI, fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de 3(trei) de zile calendaristice de la
expedierea/depunerea notificării de retragere, contravaloarea tuturor sumelor utilizate şi dobânzilor
aferente de la data la care creditul a fost acordat şi până la data rambursarii acestuia. CREDITORUL îşi
rezervă dreptul de a aplica dobânda contractuală pănă la restituirea integrală a sumelor şi să ia măsurile
judiciare necesare recuperării sumelor datorate.

6.4 În cazul în care ÎMPRUMUTATUL nu restituie în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data
notificarii de retragere sumele trase din credit și dobanzile aferente, creditul va fi înregistrat în cont de
credit restant și ÎMPRUMUTATUL va datora și penalitatea prevazuta de art 5.3 de mai sus.

Art. 7 Drepturile și obligațiile părților


7.1 Drepturile și obligațiile ÎMPRUMUTATULUI:
a) să fie informat asupra caracteristicilor esențiale ale ofertei de creditare avansată de CREDITOR; în
acest sens, ÎMPRUMUTATUL declară că i-a fost pus la dispoziție anterior încheierii Contractului
Formularul "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", pe care l-a citit,
l-a înțeles și l-a acceptat ca atare. Totodată, ÎMPRUMUTATUL declară că și-a exercitat opțiunea de
încheiere a contractului după ce a luat la cunoștință de informațiile obligatorii din preambulul prezentului
contract;
b) să ramburseze creditul înainte de scadență, integral sau parțial, în condițiile prevăzute de art. 4;
c) să primească la cerere, gratuit, în orice moment, pe întreaga durată a contractului de credit, un exemplar
al graficului de rambursare;
d) să primească în mod gratuit, la încetarea contractului de credit ca urmare a rambursării integrale, un
document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți;
e) să își exercite fată de CREDITOR drepturile prevăzute de RGPD, respectiv dreptul de acces, de
rectificare a datelor, de ștergere a datelor, de informare, de retragere a consimțământului, de a nu fi supus
unei decizii individuale, de a se adresa justiției.
f) să achite datoriile rezultate din prezentul contract la termenul de scadență prevăzut și acceptat prin
semnarea contractului;
g) să asigure fonduri suficiente la scadență, în cont sau pe card, în funcție de modalitatea de rambursare
solicitată;
h) să pună la dispoziția CREDITORULUI, la solicitarea acestuia, pe toată durata prezentului contract sau
până la achitarea integrală a datoriilor ce decurg din contractul de credit, în termenul comunicat,
documentele solicitate referitoare la veniturile sale certe, cu caracter de permanentă, la angajamentele sale
de plată lunare etc.;
i) să înștiințeze în scris CREDITORUL, asupra oricăror modificări privind domiciliul, reședința sau locul
sau de muncă, în cel mult 5 zile calendaristice de la intervenirea acestora;
j) să plătească CREDITORULUI toate cheltuielile efectuate de către acesta în scopul derulării
demersurilor legale de recuperare a creanței sale, ca de exemplu (nelimitativ): taxe, impozite, onorarii,
etc.;

7.2 Drepturile și obligațiile CREDITORULUI


a) să încaseze creditul, inclusiv dobânzi, în cuantumul și la scadența prevăzute în contractul de credit;
b) să încaseze o penalitate pentru creditele restante, conform Art. 5.3.
c) să denunțe unilateral contractul de credit, de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără
alta formalitate prealabilă și fără intervenția instanțelor de judecată, cu consecința declarării creditului
exigibil și scadent anticipat imediat și să procedeze la executarea silită a ÎMPRUMUTATULUI, pentru
recuperarea sumelor datorate, la apariția oricăruia dintre cazurile încetare precizate la Art. 8 de mai jos;
d) să prelucreze datele personale ale ÎMPRUMUTATULUI în conformitate cu dispozițiile art. 10 de mai
jos. În acest sens, prin semnarea prezentului contract, ÎMPRUMUTATUL autorizează CREDITORUL să
prelucreze datele sale personale, inclusiv prin transmiterea acestor date, în scopul prelucrării, către entități
de tipul Biroul de Credit S.A., Centrala Riscurilor de Credit, etc., acționari, afiliați ai CREDITORULUI,
agenții de colectare sau alte entități implicate în procesul de colectare a creanțelor deținute de
CREDITOR, terți cesionari etc.
e) să cesioneze drepturile sale rezultate în urma încheierii prezentului contract, fără acordul prealabil al
ÎMPRUMUTATULUI;
f) să utilizeze Metoda de Plată aleasă de ÎMPRUMUTAT conform regulilor și în situațiile prevăzute la
Art. 3 și Art. 4.
g) să informeze ÎMPRUMUTATUL corect și transparent asupra caracteristicilor esențiale ale produselor
și serviciilor oferite;
h) să nu modifice prevederile prezentului contract fără acordul ÎMPRUMUTATULUI;
i) să ofere, la cererea ÎMPRUMUTATULUI, gratuit, în orice moment, pe întreaga durată a contractului de
credit, un exemplar al graficului de rambursare pe un suport durabil;
j) să ofere gratuit ÎMPRUMUTATULUI, la încetarea contractului în orice modalitate care a dus la
rambursarea totală a creditului și a costurilor aferente, un document care să ateste faptul că au fost stinse
toate obligațiile dintre părți.
k) să notifice ÎMPRUMUTATULUI cesiunea drepturilor și obligațiilor sale provenite din prezentul
contract în termen de 10 zile de la efectuarea ei, identitatea cesionarului și modalitatea actuală de liberare
valabilă.

Art. 8 Încetarea contractului


8.1 Prezentul contract de credit încetează în următoarele situații:
a) la Data expirării, cu condiția rambursării integrale de către ÎMPRUMUTAT a tuturor sumelor datorate
conform acestui Contract;
b) prin exercitarea de către ÎMPRUMUTAT a dreptului de retragere din contract sau de rambursare
anticipată totală, în condițiile art. 4 și art. 6. din contract;

8.2 CREDITORUL poate rezilia unilateral prezentul contract, care va înceta de drept, fără punere în
întarziere și fără intervenția vreunei instanțe, în oricare din urmatoarele situații:
a) neachitarea oricarei datorii a ÎMPRUMUTATULUI față de CREDITOR în cuantumul sau la termenele
și în condițiile prezentului contract;
b) neîndeplinirea culpabilă a oricăreia dintre obligațiile ÎMPRUMUTATULUI prevăzute în acest
Contract;
c) prezentarea de către ÎMPRUMUTAT de documente și declarații incomplete sau false, omisiunea de a
comunica CREDITORULUI documente sau declarații în scopul de a induce în eroare CREDITORUL la
momentul acordării creditului sau pe durata derulării prezentului contract;
d) punerea sub interdicție a ÎMPRUMUTATULUI;
e) anularea înainte de scadență a autorizației de utilizare a Metodei de Plată alese de IMPRUMUTAT și
specificată la Articolul 1.3.

8.3 Efectul denunțării prevazute la art. 8.2 de mai sus constă în declararea de drept și fără punere în
întârziere a exigibilității și scadenței anticipate a creditului, dând naștere obligației ÎMPRUMUTATULUI
de a restitui întreaga valoare totală platibilă, penalitatea și orice alte cheltuieli efectuate de CREDITOR în
derularea formalităților juridice de recuperare a creanței sale, inclusiv dar nelimitându-se la taxe, onorarii,
servicii ale agențiilor de colectare etc.

8.4 ÎMPRUMUTATUL declară prin semnarea prezentului contract faptul că a luat la cunoștință că acesta
reprezintă titlu executoriu în temeiul legii 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și că în
situațiile prevăzute de art. 8.2 CREDITORUL poate trece la executarea silită a acestuia fără formalități
prealabile, după declararea scadenței anticipate.

Art. 9 Garanţii
9.1 Toate obligaţiile ÎMPRUMUTATULUI rezultate din prezentul Contract, precum şi cheltuielile de
orice fel legate de recuperarea creditului, a dobânzilor, a penalitatii, precum şi a altor cheltuieli, a
cheltuielilor de judecată, inclusiv cele de executare silită, dupa caz, sunt garantate cu gajul general asupra
bunurilor prezente şi viitoare, asupra disponibilităţilor soldului creditor al conturilor
ÎMPRUMUTATULUI deschise la orice bancă de pe teritoriul României.

Art. 10 Prelucrare date cu caracter personal

10.1 Datele personale colectate și procesate în cadrul procesului de analiză a solicitării de creditare sunt
următoarele: (i) datele de identificare – nume și prenume, sexul, data și locul nașterii, cetățenia,
naționalitatea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaportului; (ii) datele de
contact – domiciliul, adresa de corespondență, telefon/fax, e-mail; (iii) datele familiale – stare civilă,
numărul de persoane aflate în întreținere; (iv) datele profesionale – profesie/ocupație, domeniul de
activitate, vechimea în muncă, nivelul studiilor; (v) date privind situația financiară – venitul net, credite
(auto, imobiliar, nevoi personale, carduri de credite, contracte de leasing financiar etc), conturi bancare;
(vi) date privind desfășurarea contractului de credit – tipul de produs, termenul de acordare; (vii) date
privind bonitatea și orice informații de risc bancar înregistrate pe numele dvs.; (viii) alte informații de
natură financiară (de ex. modalitatea de deținere a locuinței - chirie/proprietate); (ix) informații referitoare
la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații si condamnări
legate de infracțiuni precum fraudă, spălarea de bani si finanțării actelor de terorism; (x) informații
rezultate in urma înregistrării audio a convorbirilor telefonice sau video daca este cazul, semnătura; (xi)
informațiile referitoare la realizarea plăților: folosirea unui card de credit sau de debit; (xii) datele
bancare, dacă optați pentru debitarea automata a contului bancar sau a cardului bancar; furnizorul de
servicii de procesare plăți colectează, utilizează și procesează informațiile dvs. cu privire la contul bancar
si datele cardului bancar în conformitate cu politicile lui de confidențialitate (”Datele Personale„).

10.2 Scopurile și temeiul prelucrării:


10.2.1 VIVA CREDIT IFN SA prelucrează datele personale în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri:
(i) încheierea, executarea și derularea în bune condiții a contractelor de finanțare, ori alte servicii conexe
aflate in oferta comercială; (ii) evaluarea în vederea acordării finanțării prin cuantificarea riscului aferent
unei eventuale imposibilități de rambursare a ratelor de credit; (iii) interogări și raportări către autoritățile
și instituțiile competente (Banca Națională a României), transmiterea de informații la solicitarea
autorităților statului, instanțelor de judecată; (iv) interogări si raportări către bazele de date ale Biroului de
Credit S.A., Centralei Riscului de Credit pentru ținerea evidenței rău-platnicilor și evaluarea solvabilității
clienților; (v) pentru comunicări de informare privind stadiul prelucrării solicitării Dvs., precum email,
SMS sau prin poștă. Va rugăm să aveți în vedere faptul că puteți primi comunicări administrative din
partea VIVA CREDIT IFN SA precum confirmarea solicitării de creditare, notificări referitoare la
activitățile dumneavoastră din contul de utilizator (confirmarea contului, schimbare de parolei etc) și
anunțuri importante, chiar dacă vă dezabonați de la comunicări comerciale (”Scopurile Prelucrării„).

10.3 Temeiurile în baza cărora prelucrăm aceste date personale sunt interesul nostru legitim de a oferi
produse și servicii financiare și de a analiza și verifica bonitatea solicitantului înainte de încheierea unui
contract de creditare cu acesta, respectiv respectarea obligațiilor legale (ex. verificare riguroasă a
capacității de rambursare a creditului - art. 111 din Regulamentul nr. 17 din 12 decembrie 2012 privind
unele condiții de creditare, îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității financiare,
analizarea si minimizarea riscurilor financiare, reputaționale la care se expune VIVA CREDIT IFN SA in
legătură cu furnizarea serviciilor si produselor financiare, in special in ceea ce privește descoperirea si
minimizarea riscurilor de fraudă).

10.4 Durata prelucrării și stocării datelor personale.


10.4.1 Daca sunteți client al VIVA CREDIT SA, vom păstra datele dumneavoastră pe întreaga durată a
valabilității contractului de credit si pentru perioada prescrisă de legislația respectivă, dar nu mai mult de
10 ani de la încheierea exercițiului financiar in care au fost întocmite documentele justificative (conform
prevederilor Legii contabilității). Datele transmise către Biroul de Credit S.A. vor fi păstrate timp de cel
mult 4 ani de la data achitării ultimei rate restante, ultimei achitări transmise sau de la data ultimei
actualizări transmise.

10.5 Datele Personale vor fi prelucrate de Creditor in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr.
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“RGPD”).
10.6 Detalii despre conditiile prelucrarii Datelor Personale sunt prezentate de Creditor in cadrul politicii
sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Politica DP”) care poate fi consultata accesand
pagina web a Creditorului (www.vivacredit.ro, sectiunea “Politica de Confidentialitate”). Politica DP
cuprinde, printre altele, informatii despre categoriile de Date Personale, temeiurile si scopurile prelucrarii,
categoriile de destinatari, durata prelucrarii, transferul in strainatate, drepturile persoanelor vizate in ceea
ce priveste procesarea Datelor Personale.

10.7 Creditorul va prelucra Datele Personale: (i) strict pentru Scopurile Prelucrării si (ii) numai atât timp
cât, în raport cu Scopurile Prelucrării, există un interes legitim sau o obligație legală care justifică
prelucrarea.

10.8 Sub rezerva anumitor restricții privind anumite drepturi, ÎMPRUMUTATUL are următoarele
drepturi în legătură cu datele personale pe care le poate exercita prin transmiterea unui e-mail către
suport@vivacredit.ro:

de a solicita acces la informații;


de a solicita rectificarea datelor;
de a solicita ștergerea datelor (ținând cont de restricțiile legale care nu permit ștergerea datelor);
de a solicita restricționarea utilizării datelor;
de a primi informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și
care poate fi citit de un dispozitiv (de exemplu, un fișier CSV) și dreptul de a transfera informațiile
respective unui alt controlor de date (inclusiv unui controlor de date terță parte);
de a obiecta asupra procesării datelor în anumite scopuri;
de a-și retrage consimțământul pentru utilizarea datelor în orice moment în care ne bazăm pe
consimțământul dvs. de a utiliza sau de a prelucra aceste informații; vă rugăm să rețineți că, dacă vă
retrageți consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizării și prelucrării datelor dvs. pe
baza consimțământului dvs. înainte de momentul la care vă retrageți consimțământul.
de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea care
produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează semnificativ în mod similar.

În conformitate cu articolul 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, aveți, de asemenea,
dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință,
locul de muncă sau o presupusă încălcare a protecției generale a datelor Regulament. În acest scop, în
Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro.

Art. 11 Comunicări
11.1 Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenție în baza prezentului contract va fi transmisă prin
e-mail între părți, atât ÎMPRUMUTATUL cât și CREDITORUL declarând că acceptă această modalitate
de comunicare.
Împrumutatul îşi exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice altă
informare/informaţie care îi este transmisă de către CREDITOR în legătură cu încheierea, executarea şi
încetarea prezentului Contract (“Comunicări”), să se transmită şi în mod electronic prin intermediul unui
mesaj e-mail sau SMS la adresa de e-mail/nr. de telefon indicate de către ÎMPRUMUTAT în cadrul
aplicaţiei credit online.

11.2 De asemenea, CREDITORUL va afişa informaţii în legătură cu prezentul Contract şi pe pagina


website vivacredit.ro şi în contul ÎMPRUMUTATULUI generat la această adresă, notificând electronic
ÎMPRUMUTATUL în acest sens prin mesaj email/SMS atunci când astfel de informaţii au fost afişate.
CREDITORUL nu este obligat să pună la dispoziţia ÎMPRUMUTATULUI Comunicări care nu sunt în
format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, se
prevede astfel în prezentul Contract sau ÎMPRUMUTATUL solicită în mod expres acest lucru.

11.3 Orice modificare a adresei de email sau de comunicare, sau a datelor de contact care nu a fost
notificată CREDITORULUI nu îi va fi opozabilă, CREDITORUL fiind astfel exonerat de orice
răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial cunoscute.

Art. 12 Clauze finale


12.1 Modificarea clauzelor prezentului contract, pe parcursul derulării creditului, se poate face numai cu
acordul părților.

12.2 ÎMPRUMUTATUL declara ca a citit, intelege și accepta clauzele prezentului contract și că acestea
au fost negociate cu CREDITORUL anterior semnării contractului, pe baza informațiilor prealabile
furnizate de CREDITOR.

12.3 ÎMPRUMUTATUL declară că a luat la cunoștință faptul că adresa Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor este B-dul Aviatorilor, nr.72, Sector 1, București, http://www.anpc.gov.ro.

12.4 ÎMPRUMUTATUL declară că a luat la cunoştinţă faptul că pentru solutionarea oricaror litigii legate
de prezentul contract se poate adresa Centrului pentru Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul
Bancar, Str. Sevastopol , nr.24, Sector 1, Bucureşti, https://www.csalb.ro/.

12.5 Prezentul contract a fost încheiat și este guvernat de legea română.

12.6 Litigiile şi neînţelegerile de orice fel dintre părţile prezentului contract privind încheierea, derularea,
executarea şi modificarea prezentului Contract, vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă, iar dacă nu se
ajunge la un acord amiabil, agreat de ambele părţi, acestea convin soluţionarea definitivă a divergenţelor
pe cale judecătorească, de către instanţele competente material de la sediul CREDITORULUI.

12.7 În conformitate cu dispozițiile legii 455/2001 privind semnatura electronică, înscrisurile emise în
temeiul prezentului contract în forma electronică, și cărora li s-a asociat o semnatură electronică extinsă,
sunt asimilate înscrisurilor sub semnatură privată.

12.8 Prezentul contract a fost încheiat la distanță, astăzi 07-05-2019, în doua exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte contractantă. Locul încheierii contractului se consideră a fi sediul
CREDITORULUI.

CREDITOR
Viva Credit IFN S.A. ÎMPRUMUTAT
Laurențiu-Ionuț Stan Nume: BORBELY IULIAN ANDREI
Funcţie: Director General Semnătură:
Semnătură: Semnat Electronic
ANEXA A
INFORMAŢII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND
CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului

Creditor Viva Credit IFN S.A.


Adresa București, Sector 1, Iancu de Hunedoara, 8, bloc H3
021-303-0080
Telefon suport@vivacredit.ro
E-mail 037-287-9383
Fax http://vivacredit.ro
Adresă internet J40/8045/2010
Nr. inreg. Registrul Comertului RO27311289
CUI RG-PJR-41-110267/2010
Nr. Registru General BNR RS-PJR-41-110103/2018
Nr. Registru Special BNR

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit Credit de consum tip Linie de credit

Valoarea totală a creditului 800,00 lei

(Înseamnă limita de credit pusă la dispoziție în Creditele puse la dispoziţie de către Viva Credit IFN
temeiul contractului de credit) S.A. au valori cuprinse între 100,00 - 2000,00 lei.

Condiţiile care reglementează tragerea creditului Linia de credit va fi pusă la dispoziția și va putea fi
utilizată de către ÎMPRUMUTAT, prin trageri
(Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor succesive totale sau parțiale în lei până la valoarea
) Limitei de credit; Suma va fi pusa la dispoziție prin
transfer bancar din contul CREDITORULUI în
contul ÎMPRUMUTATULUI.

Durata contractului de credit 60 luni

Durata poate fi prelungită până la următoarea zi


lucrătoare dacă Data Expirării pică într-o Zi
Nelucrătoare.

Scadența Lunară Ziua a 15-a a fiecărei luni, sau următoarea Zi


Lucrătoare

Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea Rambursarea creditului se face într-o singură tranşă,
vor fi alocate la scadenţa finală, astfel:

La Data Scadenței Lunare ÎMPRUMUTATUL


datorează dobânda acumulată, penalități de
întârziere și Suma Utilizata. ÎMPRUMUTATUL
poate opta pentru rambursare la Scadență a unei
Sume Minime Datorate, formată din dobânda
acumulată, penalități de întârziere și 10,00% din
Suma Utilizată, nu mai puțin de 50,00 Lei. Orice
rambursare făcută va diminua Suma Totală de Plată,
în următoarea ordine: dobândă
penalizatoare restantă, dobânda restantă, principal
restant, dobândă penalizatoare, dobânda curentă,
principal curent;

Valoarea totală plătibilă Suma totală de plată este de 3615,10 lei. Valoarea
totala plătibilă a fost calculata pentru Linia de credit
Înseamnă suma împrumutată plus dobânda şi din acest exemplu, presupunând că Valoarea Totală
posibile costuri aferente creditului. a Liniei de credit este trasă de ÎMPRUMUTAT
integral la momentul acordării, iar rambursarea
(principal + dobândă) se face în 12 rate lunare
egale. DAE a fost calculată utilizând rata de
dobândă standard.

Rambursările Generează o amortizare imediată a valorii totale a


creditului

3. Costurile creditului

Rata dobânzii aferentă creditului Dobândă standard:

1,20%/zi

Dobânda anuala efectiva (DAE) 4066,77%


Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual DAE a fost calculată pentru Linia de credit din acest
din valoarea totală a creditului. exemplu presupunând că Valoarea Totală a Liniei de
DAE va ajută să comparaţi diferite oferte. credit este trasă de ÎMPRUMUTAT integral la
momentul acordării, iar rambursarea (principal +
dobândă) se face în 12 rate lunare egale. DAE a fost
calculată utilizând rata de dobândă standard. DAE
este relevantă numai pentru compararea unor oferte
similare ca valoare, structură și perioadă de
restituire.

4. Costuri aferente

Valoarea costurilor aferente utilizarii unui mijloc Creditorul nu percepe comisioane pentru utilizarea
specific de plată (de exemplu card de credit) unui anumit mijloc de plată.

În anumite cazuri, cum este cel al plăților externe cu


card, banca emitentă a cardului, precum și
procesatorii de plăti cu card (cum sunt Visa și
MasterCard) pot percepe comisioane direct de la
Client și pot oferi cursuri de schimb valutar diferite
de cursul BNR. Clientul va suporta orice comisioane
și costuri impuse de către banca emitentă și de către
procesatorii de plăți care au emis cardul bancar,
inclusiv costurile asociate cu schimbul valutar.

În cazul plăților prin virament bancar, Clientul va


suporta orice costuri impuse de banca sa pentru
efectuarea viramentului.

Costuri în caz de întârziere la plată Pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate


în ziua scadenței CREDITORUL poate aplica zilnic
la totalul sumelor restante o dobândă penalizatoare
de 1,20% pe zi până la stingerea completă a datoriei.
Dobânda penalizatoare nu se aplică sumelor
provenite din calculul dobânzilor.

Dacă Clientul nu va restitui suma utilizată, dobânda


şi comisioanele datorate în termen de 30 de zile de
la scadenţă, Creditorul este îndreptăţit să considere
contractul de credit rezolvit de plin drept, fără
îndeplinirea niciunei alte formalităţi prealabile şi
fără intervenţia instanţei de judecată. Clientul va
suporta integral costurile aferente recuperării
sumelor datorate, pe cale amiabilă, sau prin
executare silită.
Comisioane NU se percepe comision de analiza dosar. NU se
percepe comision de administrare credit, NU se
percepe comision de rambursare anticipată a
creditului.

5. Alte aspecte juridice importante

Dreptul de retragere Clientul beneficiază de un termen de


14(paisprezece) zile calendaristice în care se poate
Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în retrage din prezentul contractul de credit. Termenul
termen de 14 zile calendaristice. de retragere începe să curgă de la data încheierii
prezentului contract. Orice solicitare a Clientului de
exercitare a dreptului său de retragere trebuie să fie
exercitată printr-o notificare scrisă. Exercitarea
dreptului de retragere îşi produce efectul de la data
expedierii /depunerii notificării cu condiţia ca
notificarea sa fie expediată înainte de expirarea
termenului menţionat.

În cazul în care Clientul îşi exercită dreptul de


retragere, acesta are obligaţia să achite Creditorului,
fără nicio întârziere nejustificată şi nu mai târziu de
3(trei) de zile calendaristice de la expedierea
/depunerea notificării de retragere, contravaloarea
tuturor sumelor utilizate şi dobânzilor aferente de la
data la care creditul a fost acordat şi până la data
rambursarii acestuia. Creditorul îşi rezervă dreptul
de a aplica dobânda contractuală pănă la restituirea
integrală a sumelor şi să ia măsurile judiciare
necesare recuperării sumelor datorate.

Rambursare anticipată Clientul poate verifica în orice moment situaţia


Liniei de credit prin accesarea contului său generat
Aveţi dreptul, în orice moment, la rambursare pe pagina de web vivacredit.ro şi poate rambursa în
anticipată avans, parţial sau în totalitate, suma utilizata
totală sau parţială a creditului. împreună cu dobânda acumulată, la orice dată până
la scadența lunara, în caz de rambursare anticipată,
Clientul datorează Creditorului dobânda pentru
perioada de utilizare a Creditului.

Consultarea unei baze de date


Creditorul trebuie să vă informeze imediat şi gratuit
asupra rezultatelor consultării unei baze de date în
cazul în care cererea de creditare este respinsă pe
baza acestei consultări.

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în
momentul cererii, creditorul nu poate să încheie
Aveţi dreptul ca, la cerere, să obtineţi gratuit un contractul de credit cu dumneavoastră conform
exemplar al proiectului de contract de credit. normelor sale interne.

Legea stabilita de creditor aplicabila Legea română


raporturilor cu dumneavoastra

Căi de atac Împrumutatul se poate adresa următoarelor instituții:

Autoritatea Națională pentru Protecția


Consumatorilor, B-dul Aviatorilor, nr.72,
Sector 1, Bucureşti, http://www.anpc.gov.ro
Centrul pentru Soluționare Alternativă a
Litigiilor în Domeniul Bancar, Str. Sevastopol
, nr.24, Sector 1, Bucureşti,
https://www.csalb.ro/.

Creditul prezentat mai sus este un model reprezentativ, nu constituie o ofertă şi nu garantează
obţinerea unui împrumut
ANEXA B

ACORD de transmitere, prelucrare și consultare


a informațiilor la S.C. Biroul de Credit S.A.
Nr. 45379079 din 07.05.2019

1. Persoana: BORBELY IULIAN ANDREI

CNP: 1920705011161

Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca ”Viva Credit IFN S.A.” sa prelucreze informatiile indicate
la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul
de Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3,
în vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit si consultarii informatiilor înregistrate
pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la Sistemul Biroului de
Credit (institutiile de credit, institutii financiare nebancare si de asigurari) in scopul initierii sau derularii
unei relatii de creditare si de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.

2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:

a) date de identificare a persoanei fizice*


b) date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari**
c) date referitoare la fraudulenti***
d) date referitoare la inadvertente constatate de “Viva Credit IFN S.A.”****
e) numarul de interogari*****

* cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, iniţiala tatalui/mamei, adresa de


domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar
pasaport in cazul persoanelor nerezidente;
** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei,
creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a
restanţei, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive
(tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenţei, sumele acordate, sumele
datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită,
rata lunară, denumirea şi adresa angajatorulu) si informatii legate de calitatea de girant, codebitor
sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu produsul acordat;
*** cuprinde informatii legate de: savarsirea de infractiuni sau contraventii în domeniul
financiar-bancar, in relatia directa cu “Viva Credit IFN S.A.”, constatate prin hotarari judecatoresti
definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;
**** cuprinde informatii legate de: date si informatii neconcordante rezultate din documentele
prezentate la data solicitarii creditului, din culpa solicitantului;
***** indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau
mai multor Participanti, in scopul acordarii si derularii unei relatii de creditare. Interogarile sunt
stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de pana la 6 luni si utilizate in calculul
FICO® Score de la Biroul de Credit.

Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de date a SC Biroul de
Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizari.

Am luat la cunostinta faptul ca „Viva Credit IFN S.A” utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in
scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor. FICO® Score de la Biroul de
Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza
informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea să-mi
plătesc în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul
de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.

FICO® Score de la Biroul de Credit este rezultatul aplicarii unei metode statistice care ia in calcul datele
cu care persoanele vizate sunt inregistrate in Sistemul Biroului de Credit.

FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat
datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea
corecta a bonitatii mele in vederea incheierii/derularii contractului de credit

Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date, publicata în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:

Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se


face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor
prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit la cerere si in mod gratuit, pentru
o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele în legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre
acesta, inclusiv FICO® Score de la Biroul de Credit. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele
conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre S.C. Biroul de
Credit S.A., la adresa: "Biroul de Credit SA, Str. Sfanta Vineri nr. 29, sector 3, Bucureşti, cod
poştal 030203", sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, in care sa se comunice datele personale
ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon);
Dreptul de a obtine, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit
cu FICO® Score de la Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Participant in analiza cererii de
credit, impreuna cu informatiile prevazute la art.13 din Legea nr.677/2001
Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea,
blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii, în special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv asupra celor care au fost utilizate in
calculul FICO® Score de la Biroul de Credit. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii:
se adreseaza o cerere catre institutia care a inscris datele la Biroul de Credit, intocmita in forma
scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul
justificat si modul de interventie;
Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate
de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, inclusiv a FICO®
Score de la Biroul de Credit, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest
drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre “Viva Credit IFN S.A.”,
intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita
opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea
sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata
exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate,
destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala,
credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care le-au
fost incalcate.

Semnatura Clientului
Semnat Electronic: Borbely Iulian Andrei

S-ar putea să vă placă și