Sunteți pe pagina 1din 8

4/7/2020 Despre contractul de locațiune.

Obligațiile locatarului (III) | Universul Juridic

ACASĂ SENIOR-EDITORI OPINII INTERVIURI ȘTIRI JURIDICE ARTICOLE JURISPRUDENȚĂ UJ-TV AUTORI EVENIMENTE CONFERINȚE VIDEO REVISTA UJ

Căutare... AVANSATĂ

AVOCAȚI CONSILIERI JURIDICI EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI LICHIDATORI MAGISTRAȚI MEDIATORI NOTARI PUBLICI STUDENȚI AUTORI CODURI PRINCIPALE GRILE

ACHIZIȚII PUBLICE
Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatarului (III)
ARBITRAJ ȘI MEDIERE
De Ioana Nicolae
DREPT ADMINISTRATIV ȘI CONSTITUȚIONAL
27 aug. 2018 (Nici un vot momentan)
Ar col UJ Premium Vizualizari: 563 JURISPRUDENȚĂ
DREPT CIVIL ȘI PROCESUAL CIVIL
Infracțiunea de furt calificat. Arestarea și
predarea către un alt stat membru a unei
EXECUTARE SILITĂ persoane solicitate (NCPP, L. nr. 302/2004)

DREPTUL FAMILIEI Res tuirea imobilelor preluate în mod abuziv


de statul român în perioada comunistă sau
Universuljuridic.ro PREMIUM acordarea despăgubirilor aferente acestora (L.
DREPT FINANCIAR, FISCAL ȘI BANCAR nr. 165/2013)
Aici găsiți informațiile necesare desfășurării ac vității dvs. profesionale.
DREPT INTERNAȚIONAL Contestație împotriva unei hotărâri defini ve
pronunțate în ul mul grad de jurisdicție
Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniș lor lumii juridice un prețios (NCPP)
DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL instrument de pregă re profesională. Oferim un volum vast de conținut: ar cole, editoriale,
opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, Cerere privind suspendarea provizorie a
PROPRIETATE INTELECTUALĂ executării silite. Stabilirea competenței de
concis, abordăm eficient problema cile actuale, răspunzând scenariilor de ac vitate din lumea soluționare a cauzei (NCPC)
DREPTUL MUNCII ȘI DIALOGULUI SOCIAL
reală, în care prac cienii ac vează.
Dreptul la liberă circulație. Contestație la
executare respinsă ca nefondată (NCPP, NCP,
SOCIETĂȚI, AFACERI ȘI INSOLVENȚĂ Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului Cons tuția României)
GRATUIT pentru 7 zile!
Strămutarea procesului civil. Cerere de
revizuire respinsă ca nefondată (NCPC)
www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
o0 SHARES
🔑 VREAU CONT PREMIUM!
AM ÎNȚELES DETALII AICI Vezi tot

https://www.universuljuridic.ro/despre-contractul-de-locatiune-obligatiile-locatarului-iii/ 1/8
4/7/2020 Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatarului (III) | Universul Juridic

VEZI ȘI DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI (II)

REVISTA DE SEARĂ

CELE MAI IMPORTANTE ȘTIRI ALE ZILEI VĂZUTE


DE CLAUDIU PAMUC
Raed Arafat: „Dacă vorbim de starea de
urgență, este foarte posibil să ajungă să fie
prelungită încă o lună.”
România va a nge vârful epidemiei între 20
aprilie și 1 mai
Vor suporta și bugetarii costurile crizei
economice declanșate de pandemie?

DESPRE AUTOR: Liberalii vor impozitarea progresivă a pensiilor


speciale, de la 10% și până la 95%
IOANA NICOLAE
Suceava a intrat în caran nă

Este prof. univ. dr. la Facultatea de


Vezi tot
Drept din cadrul Universității
Transilvania din Brașov și avocat 1. Considerații introduc ve
defini v în cadrul Baroului Brașov. OPINII
Locatarul are următoarele obligații derivând din încheierea contractului locațiune, după cum
A mai scris: urmează: să preia bunul dat în locațiune, să achite locatorului chiria în cuantumul și la termenul Marius-Cătălin Preduț
24 mart. 2020
Capacitatea – condiție de fond pentru validitatea stabilite prin contract sau potrivit uzanțelor, să folosească bunul cu prudență și diligență, să Șomajul tehnic pe perioada
testamentului permită examinarea bunului de către locator și să res tuie bunul la încetarea, din orice cauză, a stării de urgență. Beneficiari și

Considerații referitoare la proba și interpretarea


contractului de locațiune. Din acest mo v în prezentul studiu vom enumera și cauzele de încetare procedura… (citește)
testamentului ale contractului de locațiune, pentru a vedea când devine scadentă obligația locatarului de a Marius-Cătălin Preduț
res tui bunul primit în locațiune. Textul art. 1796 C. civ., purtând denumirea marginală 18 mart. 2020
Noțiuni introduc ve privind definiția și caracterele
juridice ale testamentului „obligațiile principale”, enumeră as el principalele obligații care incumbă locatarului, respec v Păstrați-vă salariații, veți avea
cele anterior menționate. din nou nevoie de ei! 10 soluții
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara le… (citește)
căsătoriei
2. Obligația locatarului de a prelua bunul dat în locațiune Marius-Cătălin Preduț
Considerații în legătură cu recunoașterea copilului 16 mart. 2020
Această obligație a locatarului este expres prevăzută în art. 1796 lit. a) C. civ. Obligația locatarului Munca la domiciliu și
Despre prestația compensatorie în cazul desfacerii telemunca. Aspecte prac ce și
căsătoriei de a ridica lucrul dat în locațiune este strâns legată de obligația locatorului de a preda bunul, cele
legale (citește)
două obligații fiind reciproce și interdependente[1]. Unii autori[2] au remarcat că deși leguitorul
Considerații în legătură cu drepturile soților asupra
locuinței închiriate enumeră principalele obligații ale locatarului, printre care și cea de a prelua bunul dat în
ACTUALITATE LEGISLATIVĂ
locațiune, nu toate acestea se bucură de o atenție adecvată importanței lor. Menționăm faptul
Considerații în legătură cu stabilirea filiației față de
mamă că, în ceea ce privește executarea acestei obligații trebuie avute în vedere prevederile art. 1494 RUBRICĂ REALIZATĂ DE REDACȚIA PROLEGE
alin. (1) lit. b) C. civ., text care prevede că obligația de a preda un lucru individual determinat
Dispoziții comune privind acțiunile referitoare la filiație trebuie executată în locul în care bunul se afla la data încheierii contractului. Obligația de a Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii și
alte drepturi de asigurări sociale al notarilor
Considerații privind exercitarea autorității părinteș și prelua bunul dat în locațiune, în lipsă de s pulație contrară, este portabilă. publici din România – publicare
decăderea din exercițiul autorității părinteș
3. Obligațiafolosește
www.universuljuridic.ro de a achita
cookies.locatorului chiria pe
Con nuarea navigării în website
cuantumul și la acceptare
se consideră termenul stabilite
a poli cii de u prin
lizare a cookies. Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.
părinteș (I) o
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle
0
SHARES
contract sau potrivit uzanțelor
AM ÎNȚELES DETALII AICI
37/2020 privind acordarea unor facilități
pentru creditele acordate anumitor categorii
de debitori (H.G. nr. 270/2020)

https://www.universuljuridic.ro/despre-contractul-de-locatiune-obligatiile-locatarului-iii/ 2/8
4/7/2020 Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatarului (III) | Universul Juridic

Considerații în legătură cu obligația legală de Potrivit art. 1797 C. civ., în lipsă de s pulație contrară, locatarul este obligat să plătească chiria la Legea nr. 455/2001 privind semnătura
întreținere (II) termenele stabilite potrivit uzanțelor. electronică – modificări (O.U.G. nr. 39/2020)

Considerații în legătură cu obligația legală de Modificare Cod fiscal


întreținere (I) Dacă nu există uzanțe și în lipsa unei s pulații contrare, chiria se plătește după cum urmează:
Cer ficate de situații de urgență
Considerații asupra divorțului soților prin procedura a) în avans pentru toată durata contractului, dacă aceasta nu depășește o lună;
notarială
b) în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, dacă durata locațiunii este mai mare de o lună, dar mai Vezi tot
Considerații referitoare la locuința copilului și dreptul mică de un an;
de a avea legături personale cu acesta
c) în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, dacă durata locațiunii este de cel puțin un an.
Considerații în legătură cu exercitarea autorității
părinteș după divorț Art. 1798. Caracterul executoriu. Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură
Încetarea contractului de locațiune privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă auten că
cons tuie tluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract
Aspecte în legătură cu sublocațiunea și cesiunea
contractului de locațiune sau, în lipsa acestora, prin lege.
Privire compara vă asupra actului juridic civil și a În ipoteza în care locatarul nu achită chiria, potrivit clauzelor contractuale, locatorul poate opta
faptului juridic ca izvoare ale raportului juridic
între următoarele posibilități: JURISPRUDENȚĂ CEDO
Noțiunea juridică de familie. Aspecte de actualitate din
jurisprudența CEDO și legislația Uniunii Europene – poate să solicite executarea silită; în acest sens, contractele de locațiune încheiate prin înscris Hotărârea CEDO din 22 iulie 2019 în Cauza T.
Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatorului sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în împotriva României (Cererea nr. 56.280/07)
(II) formă auten că cons tuie tluri executorii pentru plata chiriei; așadar, într-o as el de ipoteză, o CEDO – 6512/13 (C. contra României).
Despre contractul de locațiune (I) eventuală cerere de chemare în judecată prin care s-ar solicita obligarea locatarului la plata Încălcarea art. 10 – Libertatea de exprimare
chiriei trebuie respinsă ca lipsită de interes;
Mandatul fără reprezentare – prezentarea dispozițiilor Hotărârea CEDO din 29 ianuarie 2019 în Cauza
generale Deaconu împotriva României
– poate solicita rezilierea contractului;
Termenul de opțiune succesorală – termen de decădere – poate invoca excepția de neexecutare în cazul în care chiria trebuia plă tă an cipat și bunul Hotărârea CEDO din 26 februarie 2019 în
de ordine publică. Jus ficare teore că și consecințe Cauza Ana Ionescu și alții împotriva României
încă nu a fost predat[3].
prac ce
Curtea Europeană a Drepturilor Omului și
Scurte considerații pe marginea cauzelor legale de În ceea ce privește locul plății chiriei trebuie avute în vedere prevederile art. 1494 C. civ.[4]. fragmentarea dreptului internațional.
revocare a donațiilor Conflictul normelor și jurisprudența relevantă
Potrivit art. 1798 C. civ., purtând denumirea marginală „caracterul executoriu”, contractele de a Curții Europene a Drepturilor Omului
Varietăți de donații și par cularitățile acestora locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale,
Stabilirea competenței instanțelor în materia autorității
precum și cele încheiate în formă auten că cons tuie tluri executorii pentru plata chiriei la Vezi tot
părinteș potrivit dreptului Uniunii Europene termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege. În privința probei
plății se vor aplica regulile generale din dreptul comun referitoare la plată[5]. CONFERINȚE
Încheierea contractului de donație
Scurte considerații asupra revocării donației pentru Trebuie menționat în acest context că potrivit art. 1271 C. civ.[6], în ipoteza îndeplinirii condițiilor UNIVERSUL JURIDIC
ingra tudine impreviziunii, instanța va putea modifica cuantumul chiriei.
UNBR. Conferința „Aspecte prac ce generate
Contractul de donație (I) de aplicarea codurilor fundamentale”
4. Obligația locatarului de a folosi bunul cu prudență și diligență
Obligațiile mandatarului în mandatul cu reprezentare [UPDATE: Cum a fost] Invitație la Conferința
Potrivit art. 1799 C. civ., locatarul este obligat să folosească bunul luat în locațiune cu prudență și anuală de Achiziții publice a Facultății de
Despre obligația de garanție contra viciilor bunului (II) Drept din cadrul Universității din Bucureș
diligență, potrivit des nației stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după
Despre obligația de garanție contra viciilor bunului (I) [UPDATE: Cum a fost] Conferința anuală a
anumite împrejurări, cum ar fi natura bunului, des nația sa anterioară ori cea potrivit căreia
Profesiilor Juridice – avocați-notari
Evoluția impozitului pe succesiuni în România locatarul îl folosește. Prudența și diligența folosirii bunului dat în locațiune sunt cele ale unui bun
Împrumutul de folosință proprietar, în raport cu des nația bunului stabilită prin contract sau, în lipsă de s pulație în [UPDATE: Cum a fost] Cea de-a treia ediție a
Conferinței Naționale de Contencios
contract, în raport cu des nația bunului prezumată după împrejurări, cum ar fi natura bunului, Administra v
Scurte considerații asupra contractului de întreținere des nația sa anterioară sau des nația potrivit căreia locatarul îl folosește[7]. În alte cuvinte,
Scurte considerații privind promisiunea unilaterală de dreptul de a folosi bunul este supus acestor limitări, locatarul fiind un simplu detentor precar al Vezi tot
vânzare sau de cumpărare și promisiunea bilaterală de bunului. Raportat la des nația bunului, s-a afirmat în doctrină că un prim criteriu de determinare
vânzare în viziunea Codului civil. Acțiuni în jus ție puse
ar fi reprezentat
la dispoziția părții interesate în cazul neîndepliniriiwww.universuljuridic.ro decookies.
folosește convenția părților,
Con nuarea în lipsa
navigării uneiseasemenea
pe website convenții
consideră acceptare exprese,
a poli părțile
cii de u lizare sunt
a cookies.
o
NOUTATI EDITORIALE
obligațiilor asumate prin promisiune
0 prezumate a fi convenit în funcție de natura bunului, des nația sa anterioară sau cea potrivit
SHARES căreia locatarul îl folosește în AM concret [8]. Este DETALII
ÎNȚELES de precizat
AICI că locatarului îi este permis să facă
NOUTATI EDITORIALE UJMAG

https://www.universuljuridic.ro/despre-contractul-de-locatiune-obligatiile-locatarului-iii/ 3/8
4/7/2020 Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatarului (III) | Universul Juridic

Par cularități privind donația între soți și donația lucrări de mică însemnătate dar care nu implică schimbarea des nației bunului, cum ar fi de Revista Dreptul nr 3/2020
făcută viitorilor soți exemplu instalarea cablului tv, a telefonului, internetului, introducerea apei curente etc[9].
Vreau daune morale... dar nu de la seici
Despre renunțarea la moștenire
În ipoteza în care locatarul modifică bunul ori îi schimbă des nația sau dacă îl întrebuințează Codul insolventei adnotat
Punctul de întâlnire între acceptarea forțată a as el încât îl prejudiciază pe locator, acesta din urmă poate cere daune-interese și, după caz,
moștenirii și nedemnitatea judiciară Revista Romana de dreptul muncii nr 6/2019
rezilierea contractului, potrivit art. 1800 C. civ. Este de precizat în acest sens că încetarea
Ancheta psihosocială – un mijloc de probă neadaptat abuzului și restabilirea situației anterioare pot fi solicitate de către locator și pe calea ordonanței Contabilitate bancara. Note de curs
cerințelor Codului civil
președințiale[10]. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul explica i si jurisprudenta CJUE. Edi a a 2-a
drepturilor părinteș Potrivit art. 1801 C. civ., locatarul este obligat, sub sancțiunea plății de daune-interese și a Drept comercial roman. Teoria generala,
Noutăți legisla ve aduse în materia succesiunilor de suportării oricăror alte cheltuieli, să îi no fice de îndată locatorului necesitatea efectuării intreprinderea si insolventa
regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului reparațiilor care sunt în sarcina acestuia din urmă.
European și al Consiliului din 4 iulie 2012 Dreptul contractelor de asigurare
Art. 1802 C. civ., reglementează situația reparațiilor loca ve, respec v, în lipsă de s pulație
VĂ RECOMANDĂM: contrară, reparațiile de întreținere curentă sunt în sarcina locatarului. Prin reparații loca ve se Vezi tot
înțeleg reparațiile curente, cum ar fi repararea tencuielilor pereților, a părților degradate din
parchet sau dușumele, geamurilor și ușilor, încuietorilor[11]. VĂ RECOMANDĂM:

Textul art. 1803 C. civ. reglemenează situația lipsei de folosință în caz de reparații urgente. As el,
dacă în mpul locațiunii bunul are nevoie de reparații care nu pot fi amânate până la sfârșitul
locațiunii sau a căror amânare ar expune bunul pericolului de a fi distrus, locatarul va suporta
restrângerea necesară a locațiunii cauzată de aceste reparații.

Dacă totuși reparațiile durează mai mult de 10 zile, prețul locațiunii va fi scăzut proporțional cu
mpul și cu partea bunului de care locatarul a fost lipsit.

Dacă reparațiile sunt de așa natură încât, în mpul executării lor, bunul devine impropriu pentru
întrebuințarea convenită, locatarul poate rezilia contractul.

Este de precizat că pentru efectuarea reparațiilor urgente, locatorul poate obține restrângerea
folosinței bunului de către locatar pe calea ordonanței președințiale[12].
DESPRE CONCURENȚĂ SINE IRA ET STUDIO
5. Obligația locatarului de a permite examinarea bunului de către locator
SERIA PROFESIONIȘTII LEGAL POINT
Emisiunea „DESPRE CONCURENȚĂ SINE IRA ET STUDIO” Potrivit art. 1804 C. civ., locatarul este obligat să permită examinarea bunului de către locator la
– Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan intervale de mp rezonabile în raport cu natura și des nația bunului, precum și de către cei care
Chirițoiu – FRENEMIES doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului, doresc să îl ia în locațiune, fără însă ca
prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire nejus ficată a folosinței bunului. Așa cum s-a afirmat în
Vezi tot literatura de specialitate[13], scopul acestei reglementări, care ins tuie o obligație conexă, este
acela ca locatorul să poată verifica, în mod periodic, modul în care, in concreto,
concreto, locatarul își
ORA ARBITRAJULUI îndeplinește îndatoririle care îi revin, pe de o parte, iar pe de altă parte, să îi permită locatorului
să își valorifice preroga vele dreptului de proprietate.
SERIA PROFESIONIȘTII LEGAL POINT
Emisiunea „Ora arbitrajului” 18 cu av. dr. Cosmin Vasile. 6. Obligația locatarului de a res tui bunul la încetarea,
încetarea, din orice cauză, a contractului de
Seria Profesioniș i Legal Point – dr. Bazil Oglindă: locațiune. Enumerarea cauzelor de încetare a contractului de locațiune
Arbitrajul în mpul stării de urgență
Emisiunea „Ora arbitrajului” 17 cu av. dr. Cosmin Vasile. Potrivit art. 1821 C. civ., la încetarea locațiunii, locatarul este obligat să res tuie bunul luat în
Seria Profesioniș i Legal Point – Markus Burgstaller: locațiune în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza
The future of investment arbitra on in post Achmea vechimii.
era
www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
o
Emisiunea „Ora arbitrajului” 16 cu av. dr. Cosmin Vasile.
0 – Loukas Mistelis:
Seria Profesioniș i Legal Point
Building a career in interna onal arbitra on
SHARES
Până la proba contrară, locatarul este prezumat că a primit bunul în stare corespunzătoare de
întrebuințare potrivit des nației AMstabilite.
ÎNȚELES DETALII AICI

https://www.universuljuridic.ro/despre-contractul-de-locatiune-obligatiile-locatarului-iii/ 4/8
4/7/2020 Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatarului (III) | Universul Juridic
Emisiunea „Ora arbitrajului” 15 cu av. dr. Cosmin Vasile. Res tuirea bunurilor mobile luate în locațiune se face în locul în care au fost predate.
Seria Profesioniș i Legal Point – Alina Oprea: Rolul
inginerului în contractele FIDIC
Se ins tuie așadar în alin. (2) al textului legal amin t, prezumția rela vă privind primirea bunului
Emisiunea „Ora arbitrajului” 14 cu av. dr. Cosmin Vasile. de către locatar în stare corespunzătoare de întrebuințare conform des nației sale, prezumție pe
Seria Profesioniș i Legal Point – Adrian Chopin: Third care locatarul o poate răsturna prin orice mijloc de probă[14].
party funding

Textul art. 1822 C. civ. reglementează răspunderea locatarului pentru degradarea sau distrugerea
Vezi tot
bunului închiriat. As el, locatarul răspunde pentru degradarea bunului închiriat în mpul
folosinței sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedește că a survenit fortuit[15]. În
ipoteza în care incendiul a izbucnit la o clădire cu mai multe apartamente, locatarii vor răspunde
pentru pagubele pricinuite de incendiu proporțional cu valoarea loca vă a părții din imobil ce o
ocupă, răspunderea lor contractuală fiind conjunctă[16].

Locatarul răspunde inclusiv pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, de sublocatarul
său, ca și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau
accesul la bun. Așadar, locatarul va fi obligat să facă acele reparații datorate culpei sale, char și în
ipoteza în care acestea nu se încadrează în sfera reparațiilor loca ve și totodata va răspunde și de
prejudiciile aduse bunului de alte persoane (membrii familiei sale, de sublocatarul său, ca și de
LEGAL POINT fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la bun).
UN PROIECT MARCA „UNIVERSUL JURIDIC” Art. 1823 C. civ. reglementează situația îmbunătățirilor făcute de locatar. As el, locatorul are
Seniorii Dreptului – Pasionații (II): Prof. univ. dr. Ioan dreptul de a păstra lucrările adăugate și autonome efectuate asupra bunului pe durata locațiunii
Leș și nu poate fi obligat la despăgubiri decât dacă locatarul a efectuat lucrările cu acordul prealabil
Bule n de România* al locatorului.
Visurile frânte* Dacă lucrările au fost efectuate fără acordul prealabil al locatorului, acesta poate alege să ceară
Libertatea de religie în spațiul juridic european locatarului aducerea bunului în starea inițială, precum și plata de despăgubiri pentru orice
contemporan* pagubă ar fi cauzată bunului de către locatar.
„Ce să întreb eu de Corneliu Coposu?!”*
În cazul în care nu a avut acordul prealabil al locatorului, locatarul nu poate invoca, în niciun caz,
dreptul de retenție.
Vezi tot
Textul impune a dis nge, după cum urmează:

a) dacă există acordul prealabil al locatorului (lucrarea a fost efectuată cu bună-credință),


locatorul va păstra lucrările adăugate și autonome efectuate asupra bunului pe durata locațiunii,
iar locatarul are dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile efectuate;

b) dacă nu există acordul prealabil al locatorului (lucrarea a fost efectuată cu rea-credință),


locatorul poate opta între: fie a păstra lucrările adăugate și autonome efectuate asupra bunului
fără a plă despăgubiri, fie a cere locatarului să aducă bunul în starea inițială (așadar, să ridice
îmbunătățirile efectuate) și să plătească despăgubiri pentru orice pagubă ar fi cauzată bunului de
către locatar[17].
AGENDA JURIDICĂ

Workshop online: Raporturile juridice specifice


În privința locatarului de rea-credință se impune a preciza că acesta nu va putea invoca vreun
sectorului turis c și impactul pandemiei COVID-19 drept de retenție asupra bunului, spre deosebire de locatarul care a fost de bună-credință în
asupra acestora momentul în care a efectuat lucrările respec ve și care va putea invoca dreptul său de retenție.
Conferințele Online UpDate Work: Măsurile de
protecție a salariaților în contextul crizei economice Cauzele de încetare a contractului de locațiune sunt următoarele: denunțarea unilaterală a
contractului, expirarea termenului locațiunii, rezilierea contractului de locațiune pentru
Conferințele Online UpDate Work: Reorganizarea www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
o
angajatorilor impusă de criza
0 CoVID-19
SHARES
nerespectarea obligațiilor contractuale, imposibilitatea folosirii bunului dat în locațiune,
desființarea tlului locatorului,AM înstrăinarea
ÎNȚELES bunului dat
DETALII în locațiune și moartea părților. Nu am
AICI

https://www.universuljuridic.ro/despre-contractul-de-locatiune-obligatiile-locatarului-iii/ 5/8
4/7/2020 Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatarului (III) | Universul Juridic

Conferințele Online UpDate Work: Telemunca și munca intrat în detalii cu privire la cauzele de încetare ale contractului de locațiune, unele dintre
la domiciliu. Adaptarea ac vității salariaților acestea prezentând anumite par cularități, ci am urmărit doar a enumera situațiile în care
Conferințele Online UpDate Work: Modificarea obligația de res tuire a bunului devine operantă.
contractului de muncă. Noile realități economice
7. Concluzii
Vezi tot
Analiza contractului de locațiune prin prisma efectelor generate, impune a supune atenției
deopotrivă atât obligațiile ce incumbă locatorului, cât și cele care incumbă locatarului. Partea
GÂNDURI (NE)JURIDICE DIN LUMEA JURIDICA
finală a studiului a fost dedicată prezentării obligațiilor ce revin locatarului, acestea constând în
Corespondențe de pe frontul de Est (II). Jurnal an criză preluarea bunului dat în locațiune, achitarea chiriei în cuantumul și la termenul stabilite prin
contract sau potrivit uzanțelor, folosirea bunului cu prudență și diligență, permiterea examinării
Corespondențe de pe frontul de Est (I). Jurnal an criză bunului de către locator și res tuirea bunului la încetarea, din orice cauză, a contractului de
Despre SOARE, GENIAL(itate), DRAG(oste) și alte locațiune. Au fost enumerate din acest mo v și cauzele de încetare ale contractului de locațiune,
acareturi pentru (aproape) 365 de zile pentru a sublinia momentul scadenței obligației locatarului de a res tui bunul primit în locațiune.
Bărbați-de-stat
Bibliografie:
Vezi tot
– G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept
civil,, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2017.
civil
GÂNDURI NEJURIDICE
– Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale,
speciale, Ed. Actami, Bucureș , 1996.
Arta de a trăi în vremuri de criză*
Baricada generației noastre – Responsabilitatea – F. Moțiu, Contracte speciale. Curs universitar,
universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureș , 2015.
Ar fi… – R. Dincă, Contractele civile speciale în noul Cod civil,
civil, Ed. Universul Juridic, 2013.
Ar fi…
– T. Prescure, Curs de contracte civile,
civile, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2012.
Ar fi…
– L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte,
Contracte, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu,
Vezi tot 2014.

CONTENT PARTENERI
[1] L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte,
Contracte, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2014, p. 297.
Seniorii Dreptului – Pasionații (II): Prof. univ. dr. Ioan
Leș [2] T. Prescure, Curs de contracte civile,
civile, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2012, p. 116.
Bule n de România*
[3] G. Boroi, I. Nicolae în G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept
Visurile frânte*
civil, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2017, p. 620. A se vedea și Fr. Deak, Tratat de drept civil.
civil,
Libertatea de religie în spațiul juridic european Contracte speciale,
speciale, Ed. Actami, Bucureș , 1996, p. 150.
contemporan*
„Ce să întreb eu de Corneliu Coposu?!”* [4]Art. 1.494. Locul plății. (1) În lipsa unei s pulații contrare ori dacă locul plății nu se poate stabili potrivit naturii
prestației sau în temeiul contractului, al prac cilor statornicite între părți ori al uzanțelor:
Vezi tot
a) obligațiile băneș trebuie executate la domiciliul sau, după caz, sediul creditorului de la data plății;
b) obligația de a preda un lucru individual determinat trebuie executată în locul în care bunul se afla la data încheierii
CODURI PRINCIPALE contractului;
c) celelalte obligații se execută la domiciliul sau, după caz, sediul debitorului la data încheierii contractului.
Noul Cod civil
Noul Cod de Procedură Civilă (2) Partea care, după încheierea contractului, își schimbă domiciliul sau, după caz, sediul determinat, potrivit
Noul Cod Penal prevederilor alin. (1), ca loc al plății, suportă cheltuielile suplimentare pe care această schimbare le cauzează. Fr. Deak,
Tratat de dreptfolosește
www.universuljuridic.ro civil. Contracte
cookies.speciale,
speciale , Ed. Actami,
Con nuarea Bucureș
navigării , 1996,
pe website p. 143. acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
se consideră
o0
Noul Cod de Procedură Penală
SHARES [5] A se vedea în acest sens dispozițiileAM
art.ÎNȚELES
1499-1505 C. civ.DETALII AICI

https://www.universuljuridic.ro/despre-contractul-de-locatiune-obligatiile-locatarului-iii/ 6/8
4/7/2020 Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatarului (III) | Universul Juridic

Vezi tot Art. 1.271. Impreviziunea. (1) Părțile sunt ținute să își execute obligațiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai
[6]
oneroasă, fie datorită creșterii costurilor executării propriei obligații, fie datorită scăderii valorii contraprestației.

ULTIMELE COMENTARII (2) Cu toate acestea, dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepționale a
georgeta.dinu@nndkp.ro la ACCES VIDEO Online: împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligației, instanța poate să dispună:
Concurența în contextul COVID-19
a) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din
mmacovei@stalfort.ro la ACCES VIDEO Online:
Concurența în contextul COVID-19 schimbarea împrejurărilor;
b) încetarea contractului, la momentul și în condițiile pe care le stabilește.
Universul Juridic la ACCES VIDEO Online: Conferința
GDPR în relațiile de muncă
(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile numai dacă:
laura.farca@gmail.com la Unele considerații privind
vânzarea bunurilor în cadrul procedurii de faliment a) schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului;
Vasilie la [Cum a fost] Invitație la dezbaterea cu tema
„Problema ci privind declanșarea executării silite” b) schimbarea împrejurărilor, precum și în nderea acesteia nu au fost și nici nu puteau fi avute în vedere de către
debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER
c) debitorul nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerat că și-ar fi
Email asumat acest risc;

d) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil și cu bună-credință, negocierea adaptării rezonabile și echitabile a
contractului.

Confirm [7] G. Boroi, I. Nicolae, în G. Boroi, M.M. Pivinceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept
civil, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2017, p. 620.
civil,

[8] R. Dincă, Contractele civile speciale în noul Cod civil,


civil, Ed. Universul Juridic, 2013, p. 186.

[9] A se vedea F. Moțiu, Contracte speciale. Curs universitar,


universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureș , 2015, p. 163.

[10] G. Boroi, I. Nicolae, în G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept
civil,, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2017, p. 620.
civil

[11] F. Moțiu, Contracte speciale. Curs universitar,


universitar, Ed. Universul Juridic, Bucureș , 2015, p. 163.

[12] G. Boroi, I. Nicolae, în G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept
civil,, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2017, p. 621.
civil

[13] T. Prescure, Curs de contracte civile,


civile, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2012, p. 117.

[14] G. Boroi, I. Nicolae, în G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept
civil,, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2017, p. 621.
civil

[15] Potrivit art. 1351 alin. (3) C. civ., cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către
cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

[16] Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale,


speciale, Ed. Actami, Bucureș , 1996, p. 152.

[17] G. Boroi, I. Nicolae, în G. Boroi, M.M. Pivniceru, C.A. Anghelescu, B. Nazat, I. Nicolae, T.V. Rădulescu, Fișe de drept
civil,, ed. a 2-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureș , 2017, pp. 621 și 622.
civil
www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
o0 SHARES AM ÎNȚELES DETALII AICI

https://www.universuljuridic.ro/despre-contractul-de-locatiune-obligatiile-locatarului-iii/ 7/8
4/7/2020 Despre contractul de locațiune. Obligațiile locatarului (III) | Universul Juridic

RECOMANDĂRI
Jus ție contra… jus ție
22 dec. 2014
Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea NCPC, precum și pentru modificarea și completarea altor acte
norma ve s-a publicat în Monitor
19 dec. 2018
Clauze abuzive versus clauze lezionare în contractele consumatorilor
10 sept. 2015

SCRIE UN COMENTARIU

Adresa dvs. de E-mail nu va fi facută public.


Vă rugăm să completați câmpurile marcate *

Auten ficat ca av.anamirea@gmail.com


av.anamirea@gmail.com.. Dezauten ficare?

Comentariu * Mesajul tău

SCRIE UN COMENTARIU

© 2019 Copyright Universul Juridic.


Juridic. Toate drepturile rezervate.
Acasa / Despre noi / Condiții / Protecția datelor personale / Contact

www.universuljuridic.ro folosește cookies. Con nuarea navigării pe website se consideră acceptare a poli cii de u lizare a cookies.
o0 SHARES AM ÎNȚELES DETALII AICI

https://www.universuljuridic.ro/despre-contractul-de-locatiune-obligatiile-locatarului-iii/ 8/8