Sunteți pe pagina 1din 9

Competenţe specifice ale disciplinei Biologie

1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul


biologiei în diverse situaţii de comunicare, referitoare la
structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi
biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul
aparatelor şi ustensilelor de laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare,
înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a
informaţiei referitoare la organisme, procese, fenomene
biologice şi a corelaţiei dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii
şi a ecosistemelor.
5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere
a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.
Unități de competență Conţinutul tematic Tehnologii didactice Eşalonarea în
timp Note
Nr. de Data
ore
Diversitatea în lumea vie
14 ore
- definirea noţiunii de 1.Evaluare iniţială //Crearea unui album cu
ecosistem; fotografii, imagini cu
- determinarea diverse ecosisteme;
2. Diversitatea ecosistemelor
particularităţilor //Realizarea unor activităţi
ecosistemelor; 3. Ecosistemele şi practice de calculare a
componentele lor; frecvenţei plantelor şi
- clasificarea
ecosistemelor; 4. Factorii mediului : animalelor pe 1m² dintr-un
abiotici, biotici,antropici ecosistem (ex. parc, lac,
- reprezentarea pădure etc);
schematică a relaţiilor 5.Biodiversitatea
trofice în ecosistem; ecosistemului //Analiza categoriilor
trofice dintr-un ecosistem
- argumentarea 6.Relaţii intre conditiile de
local (ex. parc, rîu, grădină
importanţei relaţiilor mediu si biodiversitate .
etc.);
trofice în ecosistem; Lucrare practica Nr.1 ,,
Calcularea frecvenței //Reprezentarea grafică a
- diferenţierea lanţurilor trofice,
plantelor și animalelor pe
biodiversităţii în piramidelor ecologice,
diferite tipuri de m2 dintr-un ecosistem (ex.
parc, grădină).” relaţiilor trofice din
ecosisteme: terestru, diverse ecosisteme (ex.
acvatic, subteran; 7. Relaţii trofice în pădure, lac, cîmpie, lan de
- stabilirea relaţiilor ecosistem. Verigi si lanţuri grîu etc.;
între condiţiile de trofice;
// Observarea şi
mediu şi biodiversitate; 8. Reţele si piramide trofice; înregistrarea în fişele de
- proiectarea acţiunilor 9. Biodiversitatea observaţie a factorilor
de ameliorare a stării ecosistemului terestru; biotici, abiotici şi
ecosistemelor din 10. Biodiversitatea într-un antropogeni din cel mai
localitate. ecosistem apropiat şcolii; apropiat ecosistem din
11. Biodiversitatea zona şcolii;
ecosistemului acvatic; //Redactarea unor eseuri
12. Biodiversitatea cu genericul,,Ecosistemul
ecosistemului subteran; din localitate”;

13. Evaluare sumativă. //Proiectarea unor acţiuni


de ameliorare a stării unui
ecosistem din localitate.
Bioritmuri- 4ore
1. Aspecte sezoniere ale //Observarea fenofazelor 1
- identificarea ecosistemelor. la unele plante şi a
aspectelor sezoniere ale 2. Bioritmul sezonier al bioritmului sezonier la
unele animale din diverse 1
unor ecosisteme; plantelor;
ecosisteme din localitate.
- stabilirea relaţiilor 3. Lucrare practică Nr 2.
între condiţiile de Detereminarea cantităţii de
mediu şi bioritmurile amidon în frunzele plantelor 1
sezoniere în perioada de toamă.
ale organismelor; Formularea concluziilor;
4. Bioritmul sezonier al
animalelor; 1
Sisteme de susţinere - //Modelarea unor structuri
5 ore de susţinere la plante
(rădăcini, vase
1. Rolul sistemelor de conducătoare, cârcei etc.); 1
susţinere in supravieţuirea
- recunoaşterea plantelor //Realizarea unor activităţi
adaptărilor organelor 2. Structuri de susţinere a practice de identificare a
de susţinere pentru plantelor; ţesuturilor mecanice la
integrarea organismelor plante; 1
în mediu; Lucrare practică nr.3 ,,
//Organizarea unor
Identificarea țesuturilor
- argumentarea rolului mecanice în structura concursuri cu prezentări de 2
structurilor de susţinere plantelor.” fotografii şi imagini ce
în suravieţuirea conţin structuri de
organismelor; 3.Rolul sistemelor de susţinere la animale pentru
susţinere în supravetuirea supravieţuirea acestora în 1
animalelor; anumite medii de trai.
4. Evaluare sumativă la
mod.Bioritmuri şi Sisteme de
susţinere
1
Sisteme vitale ale
ecosistemelor-8 ore
1. Circuitul materiei şi //Reprezentarea 1
fluxului de energiei în schematică a ciclurilor
natură; biogeochimice (ciclul apei,
2. Rolul organismelor în ciclul carbonului, ciclul
- reprezentarea circuitul materiei şi al azotului); 1
schematică a ciclurilor fluxului energiei in natura; //Schiţarea unor lanţuri
biogeochimice; 3. Cicluri biogeochimice: trofice prin care să
1
- argumentarea ciclul apei; demonstreze rolul
importanţei 4. Cicluri biogeochimice: organismelor în circuitul
organismelor în ciclul carbonului; materiei şi al energiei în 1
circuitul materiei şi 5. Cicluri biogeochimice: natură.
energiei în natură. ciclul azotului; 1
6. Lucrare de laborator
nr.1 Evidenţierea
experimentală a absorbţiei 1
apei de către plantă;
7. Recapitulare
1
8.Evaluare sumativă
1
Sisteme de coordonare şi
integrare ale organismelor
în mediu- 8 ore
//Investigarea unor factori 1
1. Reglarea echilibrului (de ex. vînătoare, pescuit
- identificarea ecosistemelor;
factorilor ce determină intensiv, modificarea
2. Succesiunea unui condiţiilor de mediu, 1
starea de echilibru şi
factorii care produc ecosistem; introducerea de noi specii
dezechilibrul de organisme etc.) ce
ecosistemului; produc dezechilibrul în
3. Relaţii ale organismelor ecosistem; 1
- descrierea procesului într-un ecosistem(concurente
de succesiune a unui şi neconcurente); //Crearea unui ecosistem
ecosistem; artificial (de ex. acvarium,
4. Teoria evoluţiei; heleşteu);
- argumentarea rolului 1
5. Selecţia naturală - factor
diferitelor categorii de de menţinere a echilibrului // Observarea şi
organisme şi a omului ecosistemului; interpretarea relaţiilor 1
în menţinerea 6. Selecţia artificială; dintre organismele unor
echilibrului ecosisteme: parc, pădure, 1
ecosistemului; 7. Lucrare de laborator nr 2 rîu, grădină etc.;
Demonstrarea experimentală
- proiectarea acţiunii de a influenţei usturoiului, cepei / Elaborarea unor proiecte 1
ocrotire a asupra mucegaiului; de ocrotire a ec.nat
ecosistemelor din
localitate; 8. Evaluare sumativă. 1

Reproducerea în lumea vie. //Observarea la microscop,


Bazele geneticii. pe planşe a celulelor
18 ore sexuale şi schiţarea
structurii acestora;
- descrierea procesului 1.Înmulţirea sexuată.
Gametogeneza; //Elaborarea unor scheme
de gametogeneză; demonstrative referitoare
- compararea 2.Lucrare de laborator nr.3 la transmiterea
ovogenezei şi ,, Analiza la microscop, pe caracterelor ereditare la
spermatogenezei; planșe a celulelor sexuale.” mazăre;
- descrierea 3.Variabilitatea caracterilor;
mecanismelor de //Rezolvarea problemelor
4.Metode genetice de
transmitere a focalizate pe mecanismul
cercetare
caracterelor ereditare transmiterii caracterelor
conform legilor lui 5. Legităţile eredităţii;
ereditare (legile lui Gr.
Mendel;
- utilizarea simbolurilor 6.Legea uniformitatii Mendel);
genetice în situaţii de hibrizilor
comunicare; 7.Rezolvarea problemelor //Investigarea cauzelor
- analiza acţiunii 8.Legea segregării apariţiei unor boli
factorilor de mediu caracterilor ereditare la om
asupra variabilităţii (polidactilia, hemofilia,
organismelor; 9.Rezolvare de probleme
sindromul Down etc.);
- argumentarea rolului 10. Legea independentei //Alcătuirea unui arbore
eredităţii şi caracterilor
genealogic al familiei.
variabilităţii în viaţa 11. Rezolvarea problemelor
organismelor; la legea independenţei ***formarea
caracterelor; comportamentului
- analiza acţiunii con;tient despre existenta
factorilor de mediu în 12.Eriditatea şi cromozomii unor boli eriditare la om ce
apariţia maladiilor se transmit pe cale
13 Maladii ereditare genice
ereditare la om; eriditara,analiza actiunii
şi cromozomiale;
factorilor de mediu in
14. Profilaxia bolilor
- propunerea aparitia maladiilor
ereditare;
modalităţilor de eriditare la om si
15. Recapitulare; propunerea modalitatilor
profilaxie a maladiilor
ereditare la om. 16. Evaluare sumativă; de profilaxie ale acestora
17. Analiza lucrărilor de
evaluare.***

Ocrotirea mediului -9ore //Elaborarea unui album cu


1.Influenţa omului asupra fotografii şi date despre
biodiversităţii; rezultatele pozitive şi
negative ale intervenţiei
2.Poluarea centrelor urbane omului într-un ecosistem
- interpretarea 3.Poluare apei şi a solului natural din localitate;
consecinţelor acţiunii 4.Arii protejate ale // Redactarea unor
omului asupra Republicii Moldova; comunicări referitoare la
biodiversităţii; rolul ariilor protejate de
5.Cartea Roşia a Republicii stat din Republica
- argumentarea rolului Moldova
complexelor naturale, Moldova;
protejate de stat, din 6. Impactul acţiunii umane //Organizarea dezbaterilor
Republica Moldova; asupra propriei existenţe; referitoare la formarea
7. Salvaţi Planeta- proiect găurilor de ozon, ploile
ecologic; acide, încălzirea globală
- analiza efectelor etc.;
poluării mediului 8.Recapitulare
asupra propriei //Elaborarea unui proiect
9. Evaluare sumativă.
existenţe; de reciclare a deşeurilor
din propria gospodărie.
Lectii de generalizare 2
Total 68 ore

S-ar putea să vă placă și