Sunteți pe pagina 1din 7

Nivele cognitive Evaluare

Aplicare,
Cunoaştere şi (Rezolvare de
analiză, sinteză/ Total (%)
Elemente înţelegere/savoir probleme)/
savoir faire
de conţinut savoir vivre
Didactică 8% 17% 8% 33%
universitară, 1 item 2 item 1 item 4 itemi
Curriculum
Forma de 8% 16% 8% 34%
organizare a PI 1 itemi 2 itemi 1 item 4 itemi
8% 17% 8% 33%
Evaluare 1 itemi 2 itemi 1 item 4 itemi

25% 50% 25% 100 %


Total (%)
3 itemi 6 itemi 3 itemi 12 itemi
Obiective
Studentul va fi capabil:

 Să scrie definiţie pentru termenul didactică universitară, în baza informaţiei însuşite la curs.
 Să numească etapele proiectării didactice a cursului universitar, în baza informaţiei oferite de către
profesor.
 Să enumere caracteristicile testului sumativ, în baza informaţiei oferite de către profesor .
 Să formuleze recomandări pentru a elabora curriculum, în baza informaţiei însuşite la seminar şi
curs .
 Să estimeze rolul centrării pe personalitatea studentului în elaborarea curriculumului, în baza
informaţiei studiate .
 Să compară seminarul complementar prelegerii şi seminarul independent prelegerii, în baza
informaţiei propuse de profesor .
 Să distingă tipurile de seminar după obiectivul didactic urmărit, în baza informaţiei propuse de
profesor.
 Să elaboreze obiective de evaluare la nivel de aplicare, analiză, sinteză, pe baza cunoştinţele
acumulate în cadrul cursului .
 Să formuleze itemi la nivelul cognitiv de evaluare, în baza cunoştinţelor acumulate la curs.
 Să formuleze finalităţi la disciplina didactica universitară, în baza informaţiei propuse de profesor.
 Să descrie condițiile necesare pentru desfășurarea eficientă a cursului, în baza cunoştinţelor
acumulate în cadrul disciplinei .
 Să argumenteze necesitatea formării abilităților de autoevaluare și evaluare reciprocă la studenți, în
baza informaţie acumulate în cadrul cursului.

Nivelul I Cunoaştere, Înţelegere


1. Scrie definiţie pentru termenul didactică universitară.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Numeşte etapele proiectării didactice a cursului universitar.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Enumeră caracteristicile testului sumativ.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nivelul II Aplicare, Sinteza, Analiză


4. Formulează 3 recomandări pentru un tânăr specialist de a elabora curicculum.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5. Estimează rolul centrării pe personalitatea studentului în elaborarea curicculumului prin 3


argumente.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Compară seminarul complementar prelegerii şi seminarul independent prelegerii, alege care


tip de seminar este mai relevant, după părerea ta și evidențiază 3 argumente.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Distinge tipurile de seminar după obiectivul didactic urmărit şi descriele printr-o propoziţie.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

8. Aplică cunoştinţele acumulate din cadrul disciplinei în elaborarea a 3 obiective de evaluare


la nivel de aplicare, analiză, sinteză.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Formulează 3 itemi la nivelul cognitiv de evaluare.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nivelul III Evaluare


10. Formulează cel puţin 3 finalităţi la disciplina didactica universitară.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Descrie condițiile necesare prntru desfașurarea eficientă a cursului.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

12. Argumentează necesitatea formării abilităților de autoevaluare și evaluare reciprocă la


studenți (3 argumente).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Baremul de notare
La evaluarea sumativă la Didactica universitară
Barem
Nr. Răspunsul așteptat Notă
(punctaj)
1. 2 puncte (total) Didactica universitară reprezintă ramură a pedagogiei, Se acceptă și altă
L- lipsa ce studiază teoria și practica procesului de învățămant formulare a
răspuns universitar. răspunsului
0- răspuns
incorect
2. 5 puncte (total)  Tema cursului; Nu se acceptă
Câte 1 punct  Obiectivele cursului; alte răspunsuri
pentru fiecare  Introducere;
răspuns corect  Desfășurarea cursului;
L- lipsa  Concluzii.
răspunsului
0- răspuns
incorect

3. 4 puncte (total)  Validitate; Nu se accepta și


1 punct pentru  Fidelitate; alte raspunsuri
fiecare răspuns  Obiectivitate;
corect  Aplicabilitate.
L- lipsa
raspuns
0-raspuns
corect
4. 6 puncte (total) Ex. Se accepta si alte
2 puncte  Curriculum trebuie să fie elaborat în răspunsuri
pentru fiecare conformitate cu documentele de politici
răspuns corect educaționale: Nomenclatorul domeniilor de
L- lipsa formare profesională și Cadrul național al
raspuns calificărilor;
0- Raspuns
incorect

5. 6 puncte (total)Ex. Se acceptă și


3 puncte Studentul reprezintă centrul curriculumului, adică în alte răspunsuri
pentru fiecare dependență de necesitățile lui trebuie să fie creat, ca
argument acesta să fie generator sau facilitator de noi experiențe,
L- lipsa noi cunoștințe.
raspuns În baza cum va fi conceput curriculum, depinde și ce
0- raspuns produs se va obține, cum se va încadra în societate și in
incorect campul muncii.
6. 6 puncte (total) Ex. Seminarul independent prelegerii Se accepta si alte
2 puncte  Stimulează autonomie în cunoaștere; raspunsuri
pentru fiecare  Dezvoltă creativitatea studentului;
argument  Căutarea și valorificarea personală a
informației.
7. 24 puncte  Seminarul introductiv – menirea de a comunica Nu se acceptă
(total) studenților obiectivele, conținuturile, metodele și alte răspunsuri,
2 puncte formele de predare și evaluare care vor fi folosite, de descrierea poate
pentru fiecare a preciza condițiile organizatorice și bibliografia de fi formulată și în
răspuns corect bază care va fi consultată; alt mod
2 punct pentru  Seminarul de reluare și aprofundare – a anumitor
fiecare problem abordate în cadrul cursului, de realizare a
descriere corelațiilor intra-, inter-, și transdisciplinare;
L-lipsa răspuns  Seminarul de dezvoltare- a celor ce s-a predate la
0- răspuns curs;
incorect  Seminarul aplicativ- în care se vor rezolva diferite
sarcini și probleme;
 Seminarul-training- se va urmări formarea unor
competențe cognitive cu practica profesională;
 Seminarul de evaluare- va include în sine probe de
evaluare fie scrise, fie orale.
8. 6 puncte Ex. Elevul va fi capabil să: Se accept și alte
(total) 1. Să elaboreze formulize recomandări de elaborare a răspunsuri
2 puncte curriculumului în baza cunoștințelor accumulate în corecte
pentru fiecare cadrul disciplinei.
răspuns corect 2. Să distingă tipurile de seminar după obiectivul
L-lipsa răspuns didactic urmărit, în baza informației date de către
0- răspuns professor.
incorect 3. Să elaboreze obiective de evaluare de la diferite
nivele cognitive în baza cunoștințelor acumulate pe
parcursul anilor de studii.
9. 6 puncte Ex. Se acceptă și alte
(total) 1. Descrie 3 puncte tari și 3 puncte slabe a cursului răspunsuri
2 puncte prelegere clasică.
pentru fiecare 2. Descrie condițiile necesare prntru desfașurarea
răspuns corect eficientă a cursului.
L-lipsa răspuns 3. Argumentează necesitatea formării abilităților de
0- răspuns autoevaluare și evaluare reciprocă la studenți.
incorect

10. 6 puncte Ex. Se acceptă și alte


(total)  A proiecta cursuri și seminaree universitare prin răspunsuri
2 puncte prisma paradigmei centrării pe student. corecte
pentru fiecare  A proiecta curricula universitară în concordanță cu
răspuns corect calificările și competențele reflectate în
L-lipsa răspuns documentele politicii educaționale .
0- răspuns  A identifica documentele de politici
incorect educaționale:Nomenclatorul domeniilor de formare
profesională și Cadrul național al calificărilor.
11. 16 puncte  Încadrarea temei cursului în tematica cadru, pentru Se acceptă și alte
(total) asigurarea unității de predare-învățare-evaluare; formulări, dar
2 puncte  Proiectarea taxonomică a obiectivelor operaționale; esența aceeași să
pentru fiecare  Asigurarea consistenței, continuității și coerențeti fie
răspuns corect logice a conținutului disciplinei;
L-lipsa răspuns  Stabilirea corelației între cursurile fundamentale și
0- răspuns cele de specialitate, între teorii și practică;
incorect  Deschiderea spre multidisciplinaritate;
 Cunoașterea studiului actual și din perpectiva
cercetării științifice în domeniul respectiv;
 Crearea abianței de comunicare professor-student;
 St5imularea interesului și motivației de învățare.
12. 6 puncte Ex. Este necesar ca studentul să posede abilitatea de Se acceptă și alte
(total) autoevaluare și evaluare reciprocă deoarece: răspunsuri
2 puncte  Atunci când să te evaluezi pe tine însuți, vei corecte
pentru fiecare reuși să execuți evaluarea obiectivă și pentru
răspuns corect altcineva;
L-lipsa răspuns  Este bine ca studentul să observe și să
0- răspuns însușească minusurile sale, aceasta va duce la
incorect progresia și dezvoltarea personal.

Scala de notare
Punctaj [23-32,99] [33-42,99] [43-52,99] [53-62,99] [63-72,99] [73-82,99] [83-93]

Notă 4 5 6 7 8 9 10