Sunteți pe pagina 1din 5

Documentele şi formularele care trebuie prezentate de Ofertant pentru fiecare lot în parte

Secţiunea III conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi


prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat /ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică are obligaţia de a prezenta documentele şi formularele prevăzute în cadrul acestei
secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

1. Formular de ofertă - formularul 32;


2. Centralizator de preţuri -Formular C2
3. Propunere tehnică
4. Declaratie pe proprie raspundere privind conflictul de interese-Formular 35
Formular nr. 32

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
să prestăm servicii de întocmire « ” SF –Construire Centru multifuncţional pentru persoane
din zone urbane marginalizate pentru Loturile 1 şi 2. (denumirea serviciului), pentru suma
totală de __________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei), plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare
de _________ (suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în
litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.

Data _______/_______/_________

__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal


autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________
(denumirea/numele operatorului economic)
OPERATOR ECONOMIC Formular nr. C2
_____________________
( denumire )
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr. crt. Activitatea Preţul (lei fără TVA)


1. REALIZARE SF
2. STUDIU TOPO-CADASTRAL
3. STUDIU GEOTEHNIC
4. DOCUMENTAŢIE AVIZE

TOTAL fără TVA


TOTAL cu TVA

OFERTANT,
..........................
(semnătura autorizată)

Notă: Se va completa Centralizatorul de preţuri-Formular C2 pentru fiecare Lot în parte.


OPERATOR ECONOMIC FORMULAR 35
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE


ART. 60 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul....................................., in calitate de reprezentant împuternicit


al...............................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură si sub sancţiunile aplicabile faptei
de fals in acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile publice, respectiv că nu am membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de
conducere sau supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea
prevăzute la art. 60 alin. (1), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii
contractante.

Data completării……………………..

Operator economic,
………………………….
(semnătură autorizată)
Anexa INFORMAȚII A.N.I.

Ofertant ______________________________________
Procedura ______________________________________
Nr. Anunt de participare SEAP _______________________

Pentru completarea formularului de integritate prevăzut de Legea 184/2016 privind instituirea unui
mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție
publică, vă rugăm să completați următoarele informații pentru fiecare persoană cu putere de decizie așa
cum rezultă din certificatul eliberat de ONRC:
1. Nume _______________________

2. Prenume _____________________

3. Calitatea în cadrul firmei (asociat, acționar, administrator, etc. așa cum rezultă din certificatul
eliberat de ONRC) _________________________________________

4. Cetăţenie __________________

5. CNP _______________________

6. Adresă de domiciliu ______________________________________________

7. Localitate ________________________________________

8. Judeţ ____________________________________________

9. Nr. telefon ________________________ / adresa de e-mail: ________________________

Data ________________ Semnătura _________________________

S-ar putea să vă placă și