Sunteți pe pagina 1din 11

Aprobat,

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GIURGIU

INSPECTOR SCOLAR GENERAL

PROF. GIGI OPRISAN

INSPECTOR EDUCATIE
PERMANENTA SI
Aprobat, PROIECTE
EXTRACURRICULARE,
CCD GIURGIU PROF. ANDRAS ILDIKO VERA
DIRECTOR,PROF. DUMITRA BALAN
NR……………..DIN………………………….
NR……………DIN……………………

Aprobat,
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 FLORESTI
DIRECTOR,PROF. DRUGEA VASILICA Aprobat,
NR.………….DIN……………………….. PRIMARIA COMUNEI
FLORESTI-STOENESTI
PRIMAR,NITESCU MARIUS LILI
NR………………
DIN…………………………….

PROIECT REGIONAL/ INTERJUDETEAN


“MARTIE IN SARBATOARE”
CONCURS DE CREATIE PLASTICA SI LITERARA
SIMPOZION INTERJUDETEAN
IANUARIE – IUNIE 2019

DOMENIUL CULTURAL ARTISTIC – ARTE VIZUALE


C.A.E.R.I. /POZITIA 1261 PAGINA 43
REGULAMENT DE ORGANIZARE

A. CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ SI LITERARĂ


“MARTIE IN SĂRBĂTOARE”
Ediția I

GRUP ȚINTĂ : Preșcolari si școlari CP-VIII din județul Girgiu si din țara;

ETAPELE CONCURSULUI :

22.01.2019 – 15.03.2019 – Înscrierea participanților prin trimiterea lucrarilor, a acordului de


parteneriat, a fișei de înscriere;

18.03.2019 – 22.03.2019 – Desfașurarea concursului prin jurizarea lucrărilor;

15.04.2019 – 10.05.2019 – Trimiterea diplomelor, materialelor.

SECȚIUNI:

SECȚIUNEA I : PICTURĂ, DESEN, COLAJ (suport A4) SI FELICITĂRI – destinata preșcolarilor si școlarilor:

SECȚIUNEA II : COMPUNERI SI POEZII IN LIMBILE ROMĂNA SI ENGLEZĂ – “MARTIE ÎN SĂRBĂTOARE: 1


MARTIE, 8 MARTIE”- DESTINATĂ ȘCOLARILOR;

Creațiile literare vor respecta următoarele cerințe :

Tipul redactării, pe format A4, titlul va fi scris cu majuscule, după titlu se va scrie autorul, școala, clasa,
numele cadrului didactic, iar la doua rânduri de numele autorului se incepe scrierea textului.

Creațiile plastice vor fi realizate în orice tehnică de lucru la alegere pe support A4 (sau alte dimensiuni
pentru felicitări), încadrandu-se in tema anunțată. Pe fata lucrării, colțul din dreapta jos, se vor scrie pe
etichetă cu majuscule : numele si prenumele preșcolarului/școlarului, grupa/clasa, gradinița/școala,
numele si prenumele cadrului didactic îndrumător.

Condiții de participare: Fiecare cadru didiactic va putea participa cu un numar de 3 lucrări, înscrise la
fiecare dintre secțiuni. Nu există taxă de participare pentru preșcolari și elevi. Într-un plic A4 se vor
pune: fișa de înscriere (anexată mai jos); acordul de parteneriat completat, stampilat si semnat de
directorul școlii, specificându-se numele cadrului didactic participant pe acord; lucrările
copiilor,precum si un plic autoadresat, timbrat.

Adresa de expediere a lucrărilor preșcolarilor : Ciobanu Mariana, str. Școlii, Nr 11, sat Florești, com
Florești Stoenești, jud Giurgiu, of. postal Florești, cod 087076.

Adresa de expediere a lucrarilor elevilor:

SECTIUNEA I : Ciocirlan Maria, Șc Gimnaziala Nr 1 Florești, str Mihai Viteazul Nr 138, sat Florești, com
Florești Stoenești, jud Giurgiu, of postal Florești, cod 087076.

SECTIUNEA II - Limba Romana: Drugea Vasilica, Șc Gimnaziala Nr. 1 Florești, str Mihai Viteazul Nr 138,
sat Florești, com Florești Stoenești, jud Giurgiu, of postal Florești, cod 087076.

-Limba Engleza : Nitescu Raluca, Șc Gimnaziala Nr. 1 Florești, str Mihai Viteazul Nr 138,
sat Florești, com Florești Stoenești, jud Giurgiu, of postal Florești, cod 087076

Se vor acorda premiile I, II, III si participare pentru fiecare clasa/grupa, la fiecare secțiune si
adeverințe pentru cadrele didactice îndrumatoare.

Nu se admit contestații. Lucrările copiilor nu se restituie. Vor fi luate in considerare lucrările efectuate
doar de preșcolari/școlari.

B. SIMPOZION JUDEȚEAN, APRILIE 2019

TEMA: “Rolul parteneriatelor educaționale în optimizarea procesului de


invățământ” – referate, proiecte, programe educaționale sau de parteneriat, exemple
de bune practici;

GRUP ȚINTĂ: cadre didactice (educatori, învățători, profesori) din județ/țară;

PRECIZĂRI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE:


A) Înscrierea participanților se va face până pe data de 01.04.2019 prin e-mail la adresa
simpozionrolulparteneriatelor@yahoo.com pe baza formularului de înscriere completat,
atașat în anexă.
B) Depunerea lucrărilor: Lucrările se depun în format electronic, până la 08.04.2019, prin
e-mail, conform cerințelor, pe adresa menționtă mai sus. Lucrările vor fi însoțite
obligatoriu de următoarele date: FIȘA DE ÎNSCRIERE COMPLETĂ (nu ne asumăm
responsabilitatea pentru erorile din adresele comunicate de către participanți).
C) Redactarea lucrărilor : Participanții (maxim 2) vor putea trimite o lucrare, de minim
doua pagini – maxim trei. Lucrarea va fi redactată pe format A4 la un rând, cu
diacritice, font “Times New Roman” de 12. Titlurile vor fi scrise cu majuscule, bold,
centrat, la 3 rânduri de textul propriu zis al lucrării, toate lucrarile vor fi semnate.
D) Nu se percepe taxă de participare : costurile de organizare, diplomele, CD-ul (carte
electronică cu ISBN) sunt suportate din fonduri proprii, autofinanțare.
E) Programul manifestării din 27.04.2019
Locul desfășurării : Șc Gimnaziala Nr 1 Florești, str Mihai Viteazul Nr. 138, sat
Florești, com Florești Stoenești, jud Giurgiu, of postal Florești, cod 087076.
Ora 1000 – primirea invitaților si a participanților;
Ora 1015 – prezentarea referatelor, proiectelor, programelor educaționale;

Ora 12:00- pauză

Ora 12:30 – Concluzii. Închiderea lucrărilor.

Pentru prezentarea la simpozion participanții vor avea asupra lor un exemplar al lucrării sau dupa caz,
o prezentare power point.

Informații suplimentare la următoarele persoane de contact:

Prof. Botea Ionica – 0726462882 , e-mail: nelibotea@yahoo.com

Prof. Calugăru Adriana – 0769663824, e-mail: adrianacatrina@gmail.com

Prof. Grigore Irina – 0722509081, e-mail: ina.grigore@yahoo.co


EDIŢIA II

FIŞA DE ÎNSCRIERE

pentru Concursul interjudetean de creatie plastica si literara

“Martie in sarbatoare”

Numele si prenumele cadrului didactic:.............................................................

Specialitatea:.......................................................................................................

Unitatea de învăţământ: .....................................................................................

Localitatea/judeţul: .............................................................................................

Grupa/Clasa:.........................................................................................................

Adresa de email:...........................................Telefon:..........................................

Adresa domiciliu(daca se doreste trimiterea materialelor)


TABEL CU ELEVII PARTICIPANTI

Numele şi prenumele Titlul lucrarii Grupa/Clasa Sectiune

Nr. crt
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Semnătură cadru didactic,


Eticheta prezentare lucrare copii

Titlul lucrarii:

Numele si prenumele elevului:

Scoala/Clasa:

Numele si prenumele cadrului didactic indrumator:

Localitatea:

Judetul:

Telefon:

Adresa mail:
Școala Gimnazială Nr. 1 Școala …………………...

Floresti, judetul Giurgiu Localitate ……………………..

Str. Mihai Viteazul Nr.138 Str. …………………………./

Tel.0246258222 Tel. / fax

Nr......din..................... Nr........din......................

ACORD DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

I. Părţile acordului de parteneriat:

Art.1. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie între:


Școala Gimnazialaă Nr. 1, cu sediul în Floresti, judetul Giurgiu, Str. Mihai Viteazul, nr. 138, cod poştal
087076, tel. 0246258222, reprezentată legal prin prof. Drugea Vasilica, în calitate de director.

şi

Şcoala/Liceul/grădiniţa______________________________________________________, numită în
continuare Aplicant, cu sediul în _____________________________ , județul ________________ ,
cod poştal _____________, tel. __________________ fax ____________ reprezentată legal prin
___________________________________, în calitate de director.

II. Obiectul acordului de parteneriat:


Art.2. Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării Proiectul educaţional ”Martie in sarbatoare”
Editia II.

III. Durata Acordului de parteneriat:


Art.3 Acordul se încheie pentru perioada ___________ (data semnării contractului de școala
parteneră) -14 06 2019., intrând în vigoare de la data semnării de către părţi a acestui acord şi îşi
va produce efectele pe toată perioada menţionată.

IV. Prin încheierea acestui Acord de parteneriat se urmăreşte:


Art.4.- sprijinul reciproc în organizarea şi desfăşurarea proiectului cu titlul ”MARTIE IN
SARBATOARE”, destinat grupului ţintă:elevi din invatamantul prescolar, primar, gimnazial,
personal didactic.
- colaborarea în prezent şi viitor între unităţile noastre şcolare, cu ocazia activităţilor
extracurriculare;

V. Obligaţiile şi drepturile părţilor:

Art.5. Școala Gimnazială Nr.1 Floresti se angajeaza:


 să asigure materialele de natură informativă pentru o bună desfăşurare a activităţilor
proiectului;
 să participe şi să monitorizeze activităţile proiectului corespunzator graficului stabilit, fie
individual, fie împreună cu unităţile şcolare implicate în proiect;
 să găzduiască derularea activităţilor în spaţiul propriu;
 asigură informarea grupului ţintă prin adrese scrise şi postarea materialelor informative,
precum şi a materialelor de diseminare a rezultatelor activităţii, pe site-ul școlii;
 semnează diplomele/adeverinţele care atestă participarea, precum şi a
diplomelor/adeverinţelor care atestă calitatea de organizatori/evaluatori;
 organizează şi desfăşoară activitatea pentru care se încheie prezentul acord;
 respectă procedura de înscriere, incluzând calendarul de înscriere, regulamentul de
participare, tematica activităţii, secţiunile, modul de acordare a diplomelor;
 asigură sustenabilitatea şi monitorizează impactul, aspecte care vor fi criteriu de evaluare a
aplicaţiei pentru anul şcolar următor.

Aplicantul se angajează:

 să desemneze un profesor coordonator care să se ocupe cu implementarea proiectului la


nivelul unităţii şcolare;
 să contribuie, după caz, la monitorizarea implementării activităţilor;
 să popularizeze la nivelul unității a activității de proiect
 să asigure promovarea pe site-ul unităţii a activităţilor desfăşurate în cadrul prezentului acord
de parteneriat şi, după caz, a rezultatelor acestor activităţi;

Art.6. Școala Gimnazială Nr. 1 Floresti şi Aplicantul vor face publică existenţa parteneriatului pe toată
perioada de implementare a acestuia.

VI. Modificarea, încetarea şi rezilierea Acordului de parteneriat:

Art.7. Prezentul Acord va putea fi modificat şi completat pe perioada angajată, numai cu


acordul ambelor părţi, prin Act Adiţional.
Art.8. Prezentul Acord poate înceta înainte de termenul prevăzut în Art. 3 cu condiţia
notificării prealabile în scris a celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile înainte.
Art. 9 Responsabilii din partea instituţiilor partenere pentru punerea în aplicare a prevederilor
prezentului acord de parteneriat:
 din partea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Floresti:
- prof. Ciocirlan Maria

- prof. Drugea Vasilica

- prof. Rentea Virginia

- prof. Botea Ionica

- prof. Grigore Irina

-prof. Calugaru Adriana

- prof. Peliu Nicoleta

- prof. Nitescu Raluca

-prof:Pandele Victoria

-secretar:Drugea Zenovie

 din partea unităţii de învăţământ partenere:


- prof.
- prof.
- prof.

Prezentul Acord a fost încheiat şi semnat azi, ____________, în 2 exemplare, câte un exemplar
pentru fiecare parte.

Director Școala Gimnazială Nr. 1 Floresti Director unitate – aplicant,


Prof. Drugea Vasilica
FISA DE INSCRIERE

pentru Simpozionul interjudetean

Rolul parteneriatelor educationale in optimizarea procesului de


invatamant

Nume si prenume:.......................................

Profesia:......................................................

Unitatea de invatamant:...............................

Adresa
participantului:................................................................................

.................................................................................................................
....

Telefon:..........................

Email:.............................
Titlul lucrarii:..........................................................................

Modul de participare(direct/indirect).............................

S-ar putea să vă placă și