Sunteți pe pagina 1din 5

TRADUCERE DE TEXT PEDAGOGIC

PEDAGOGIA MONTESSORI

Maria Montessori s-a născut în 1870 în Chiaravalle, Italia.


A fost prima femeie acceptată la Facultatea de Medicină și a devenit doctor în Italia, lucru pe
care l-a obținut în 1896. Primul său post a constat în vizitarea azilului Romei. Acolo a întâlnit copii
rămași în camere goale, cu nimic cu care să se joace.
A lucrat zece ani în domeniul psihiatriei și în 1899 a fondat Școala Ortofrenică de Stat pentru copii
romani. A început să se gândească la o metodă de educație universală pentru copiii cu dizabilități
mintale, precum și pentru toți copiii. În 1907, Maria Montessori și-a deschis prima casă pentru
copii, „Casa dei bambini”, în San Lorenzo, un cartier popular din Roma. Maria Montessori a instruit
mulți profesori în această metodă.

Noua mișcare de educație


Maria Montessori a fost una dintre primele persoane care a lucrat la recunoașterea drepturilor
copiilor în general și dreptul lor la educație în special. Ea a fost personajul principal al mișcării
pentru educație nouă. În opinia ei, copilăria timpurie a fost faza critică în evoluția individului și în
perioada în care s-a pus bazele întregii dezvoltări ulterioare.
Există câteva exemple de întreprindere de această natură care vizează implementarea unei serii
de precepte educaționale cu scop universal. Maria Montessori a fost, de asemenea, exemplară prin
faptul că a făcut mereu tot posibilul să combine teoria și practica. Casele copiilor ei și materialele
didactice sunt o dovadă a acestei rigori.
Maria Montessori și-a luat inspirația din lucrările a doi medici francezi, Itard și Seguin. Itard a fost
primul educator care a practicat observarea copiilor. Lucrările sale pedagogice au fost considerate
primele eseuri despre educația experimentală. Seguin a fost unul dintre elevii lui Itard și a lucrat la
dezvoltarea senzorială și materiale.

Recunoașterea internațională a succesului


Programul variat pe care l-a lansat rămâne de neegalat. În doar câțiva ani, casele de copii s-au
deschis în toată Italia, Europa și apoi în America.
Foștii elevi sunt cunoscuți pentru succesul lor, cum ar fi Larry Page (fondatorul Google),
Jimmy Wales (fondatorul Wikipedia), etc.
Astăzi, un număr mare de așa-numite școli „clasice” își inspiră din pedagogia Maria Montessori.

Dezvoltarea curiozității și a dorinței de a învăța


Rolul și ambiția noastră este să le oferim copiilor un gust pentru învățare și un sentiment de
independență, respectând totodată ritmul și mediul fiecărui copil. Într-un cadru cald, înconjurat de o
echipă grijulie, copiii lucrează de la vârsta cea mai mică pentru a dobândi elementele de bază ale
învățăturii adaptate și ambițioase. Datorită materialelor în evoluție și a unei metode specifice, copiii
își dezvoltă astfel concentrarea, funcțiile motorii, dexteritatea și autonomia cu libertatea bazată pe
respectarea regulilor și a altora.
Pluralitatea și alegerea formează o bogată considerabilă de explorare care permite fiecărui
copil să-și dezvolte curiozitatea și dorința de a învăța. Activitățile, fie ele propuse liber sau predate,
se concentrează, de asemenea, pe învățarea cunoștințelor și a artelor într-o manieră structurată dar
distractivă. Dorința noastră mai presus de toate este să îi însoțim pe toți copiii în timp ce își
modelează personalitățile, înflorește și cresc, toate rămânând fericiți să învețe.
Metoda Montessori
Copiii sunt actorii în învățarea lor. Educatorul îi însoțește, oferindu-le mijloacele de a folosi cât mai
bine potențialul lor. Acest lucru le permite să dobândească încredere în sine și stima de sine. Metoda
Montessori se bazează pe două principii: „mintea absorbantă” a copilului și „perioadele sensibile”.

Mintea absorbantă

Educația se bazează atât pe observarea copiilor, pentru a-și satisface cât mai mult nevoile și pe
capacitatea naturală a copiilor de a absorbi și asimila o cantitate de informații din mediul lor.
Aceasta este starea mentală care permite copiilor să-și modeleze personalitățile prin propriile experiențe.
Potrivit Mariei Montessori, copiii sunt „bureți”, absorbând tot ceea ce le oferă mediul înconjurător și
se formează din interacțiunea lor cu acesta. Această stare de spirit este inconștientă între naștere și
vârsta de 3 ani, apoi devine progresiv mai conștientă între 3 și 6 ani.
Copiii integrează, prin mimetism, obiceiurile și obiceiurile mediului în care cresc și își modelează
astfel propriile personalități.
Mintea absorbantă este ghidată de instincte pe care Maria Montessori le-a numit „perioade sensibile”.

Perioade sensibile

Între momentul nașterii și vârsta de 6 ani, copiii trec prin ceea ce Maria Montessori a numit
„perioade sensibile”: ordine, mișcare, limbaj, senzație, obiecte mici, viață socială. Aceste perioade
sensibile sunt predispoziții interioare, sensibilități particulare și tranzitorii care îi împing pe copii să se
îndrepte către un aspect al mediului lor. Când se dobândesc abilități, aceste perioade sensibile se
opresc. Astfel, copiii pot fi foarte sensibili la anumite activități și insensibili la alții pentru o anumită
perioadă. De exemplu, dacă copiii trec prin perioada sensibilă pentru limbajul scris, vor fi atrași de toate
activitățile care privesc literele. Odată ce abilitatea a fost dobândită, vor fi atrași de altceva.
MONTESSORY PEDAGOGY

Maria Montessori was born in 1870 in Chiaravalle, Italy.


She was the first woman to be accepted into the Faculty of Medicine and to become a doctor in
Italy, which she achieved in 1896. Her first post consisted of visiting the asylums of Rome. There she met
children who were left in empty rooms with nothing to play with. She worked for ten years in the field of
psychiatry and in 1899 founded the state Orthophrenic School for Roman children. She began to think
about a universal education method for mentally disabled children, as well as for all children.
In 1907 Maria Montessori opened her first Children’s House, the “Casa dei bambini”, in San Lorenzo, a
popular district of Rome. Maria Montessori trained many teachers in this method.

The New Education Movement

Maria Montessori was one of the first people to work on recognising the rights of children in general
and their right to education in particular. She was the figurehead of the New Education Movement. In her
opinion, early childhood was the critical phase in an individual’s evolution and the period during which
established the foundation of all subsequent development.
There are few examples of an enterprise of this nature aiming to implement a range of educational
precepts of universal scope. Maria Montessori was also exemplary in that she always did her utmost to
combine theory and practice. Her children’s houses and teaching materials are evidence of this rigour.
Maria Montessori took her inspiration from the works of two French doctors, Itard and Seguin. Itard was
the first educator to practice observation of children. His pedagogical works were considered the first
essays on experimental education. Seguin was one of Itard’s students and worked on sensorial
development and materials.

International recognition of success

The varied programme that she launched remains unparalleled. In just a few years children’s houses
opened all over Italy, Europe and then in America. Former pupils are known for their success, such as
Larry Page (the founder of Google), Jimmy Wales (the founder of Wikipedia), etc.
Today a large number of so-called “classic” schools take their inspiration from Maria Montessori’s
pedagogy.

Developing curiosity and the desire to learn

Our role and our ambition is to give children a taste for learning and a sense of independense, all
while respecting each child’s own rhythm and environment. In a warm setting, surrounded by a caring
team, the children work from the youngest age to acquire the basics of adapted and ambitious teaching.
Thanks to evolving materials and a specific method, the children thus develop their concentration, motor
functions, dexterity and autonomy with freedom based on respecting rules and others.
Plurality and choice form a considerable wealth of exploration that allows each child to develop his or her
curiosity and the desire to learn. The activities, whether proposed freely or taught, also focus on learning
knowledge and the arts in a structured yet fun manner.
Our desire above all is to accompany all children as they shape their personalities, blossom and grow, all
while remaining happy to learn.

The Montessori Method

Children are the actors in their learning. The educator accompanies them, providing them with the
means to make the best use possible of their potential. This allows them to acquire self-confidence and
self-esteem. The Montessori Method is based on two principles: the child’s “ absorbent mind ” and “
sensitive periods ”.

The absorbent mind

Education is based on both observing children, in order to satisfy their needs as much as possible
and on children’s natural ability to absorb and assimilate a quantity of information from their
environment.
This is the mental state that allows children to shape their personalities through their own experiences.
According to Maria Montessori, children are “ sponges ”, absorbing everything their environment has
to offer and shaping themselves from their interaction with it. This state of mind is unconscious between
birth and the age of 3 years, then becomes progressively more conscious between 3 and 6 years.
Children integrate, through mimetism, the customs and habits of the environment in which they
grow up in and thus shape their own personalities. The absorbent mind is guided by instincts that Maria
Montessori called “ sensitive periods ”.

Sensitive periods

Between the time of birth and the age of 6 y that concern letters. Once the skill has been acquired
they will be attracted by something else.ears, children go through what Maria Montessori referred to as “
sensitive periods ”: order, movement, language, sensation, small objects, social life. These sensitive
periods are inner predispositions, particular and transitory sensibilities that push children to turn towards
an aspect of their environment. When skills are acquired, these sensitive periods stop. Children can thus
be highly sensitive to certain activities and insensitive to others for a certain period. For example, if
children go through the sensitive period for the written language, they will be attracted by all activities