Sunteți pe pagina 1din 9

GRUP ŞC.

DE ARTE ŞI MESERII
"ION MINCU"-DEVA
PROF.SOCIO -UMANE:IRINA BOTICI
DISCIPLINA :PSIHILOGIE
CONFORM O. M. NR. : 3458
NR................................./ .........................
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
-ANUALĂ 2007-2008

Nr Competenţe generale Competenţe specifice Unitate de conţinut Sugestii Atitudini Clasa/nr.ore


crt metodologice valori săptamâna
1. Identificarea unor fapte, fenomene Identificarea proceselor psihice şi caracterizarea rolului în 1.Structura şi dezvoltarea Orientarea Afirmarea Clasa
şi procese din domeniul social şi a evoluţia personalităţii personalităţii. activităţii liberă a XA
relaţiilor dintre acestea, prin Identificarea legăturilor între proceselor psihice şi a -Etapele dezvoltării profesorului pe personalităţii 8
intermediu conceptelor specifice corelaţiei acestora cu diferitele etape ale dezvoltării personalităţii şi conţinutul lor formarea la elev a Relaţionarea S1
ştiinţelor sociale. personalităţii (copilăria competenţelor pozitivă cu S2
Explicarea unor fapte, Explicarea unor procese psihice utilizând diferite modele ,adolescenţa,maturitatea,bătrân specifice prin: ceilalţi S3
fenomene, procese specifice teoretice . eţea ) Învăţare Increderea de S4
domeniului ştiinţelor sociale prin Compararea caracteristicilor de personalitate din Evaluarea principalelor etape problematizată sine şi în ceilalţi S5
intermediul metodelor teoretice. perspectiva unor modele teoretice. ale dezvoltării personalităţii- Descoperire Valorificarea S6
prezentare portofoliu Simulare optimă şi S7
Joc de rol creativă a S8
propriului
potenţial X FF -9ore
Echilibru S1
personal S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
2 Utilizarea unor instrumente proprii Utilizarea unor instrumente specifice psihologiei pentru 2. Procesele psihice şi rolul lor Orientarea Afirmarea Clasa
ştiinţelor sociale pentru caracterizarea personalităţii. în evoluţia personalităţii. activităţii liberă a XA
caracterizarea generală şi specifică Aplicarea unor instrumente de investigare psihologică şi - Perspectivele teoretice în profesorului pe personalităţii
a unei situaţii. prelucrarea datelor obţinute. abordarea psihologică a formarea la elev a Relaţionarea 7
Explicarea unor fapte, fenomene, Explicarea unor procese psihice utilizând diferite modele personalităţii . competenţelor pozitivă cu S11
procese specifice domeniului teoretice . specifice prin: ceilalţi S12
ştiinţelor sociale prin intermediul Compararea caracteristicilor de personalitate din Învăţare Increderea de S13
metodelor teoretice. perspectiva unor modele teoretice. problematizată sine şi în ceilalţi S14
Descoperire Valorificarea S15
Simulare optimă şi S16
Joc de rol creativă a S17
propriului
potenţial
Echilibru X FF 8 ore
personal S10.
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17

3 Interpretarea rezultatelor unei Evaluarea unor tipuri de comportament psiho-social în 3.Conduita psihosocială Orientarea Afirmarea Clasa
analize sau cercetări în domeniul contexte situaţionale date. -Imaginea de sine şi percepţia activităţii liberă a XA
ştiinţelor sociale . Proiectarea unor conduite psihosociale adecvate cerinţelor socială a imaginii de sine profesorului pe personalităţii
Realizarea unor conexiuni între unei situaţii date -Relaţii interpersonale şi rolul formarea la elev a Relaţionarea 7
cunoştinţele dobândite în domeniul lor în formarea şi dezvoltarea competenţelor pozitivă cu S18
ştiinţelor sociale şi aplicarea lor în personalităţii specifice prin: ceilalţi S19
evaluarea şi optimizarea soluţiilor -Comportamente pro şi Învăţare Increderea de S20
unor situaţii problemă. antisociale problematizată sine şi în ceilalţi S21
-Atitudinile sociale Descoperire Valorificarea S22
Simulare optimă şi S23
Joc de rol creativă a S24
propriului X FF- 8 ore
potenţial S18
Echilibru S19
personal S20
S21
S22
S23
S24
S25
4 Interpretarea rezultatelor unei Evaluarea unor tipuri de comportament psiho-social în 4.Evaluare--realizare de Orientarea Afirmarea
analize sau cercetări în domeniul contexte situaţionale date. portofoliu "Problemele activităţii liberă a Clasa
ştiinţelor sociale . Proiectarea unor conduite psihosociale adecvate cerinţelor psihosociale ale tinerilor" profesorului pe personalităţii XA
Realizarea unor conexiuni între unei situaţii date formarea la elev a Relaţionarea
cunoştinţele dobândite în domeniul competenţelor pozitivă cu 9
ştiinţelor sociale şi aplicarea lor în specifice prin: ceilalţi S27
evaluarea şi optimizarea soluţiilor Învăţare Increderea de S28
unor situaţii problemă. problematizată sine şi în ceilalţi S29
Descoperire Valorificarea S30
Simulare optimă şi S31
Joc de rol creativă a S32
propriului S33
potenţial S34
Echilibru S35
personal X FF -10 ore
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
GRUP ŞC. DE ARTE ŞI MESERII
"ION MINCU "-DEVA
PROF.SOCIO-UNAME :IRINA BOTICI
DISCIPLINA : Psihologie
CLASA:
NR................/.....................................
PROIECTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

CONŢINUTURI COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE RESURSE EVALUARE ORE/


DETALIERE ÎNVĂŢARE TIMP ALOCAT
1.Structura şi dezvoltarea personalităţii. Evocarea unor amintiri din - prezentarea primei zile de Probă orală Clasa
-Etapele dezvoltării personalităţii şi copilărie şcoală a unor fapte XA
conţinutul lor Descrierea unor fapte semnificative pentru viaţa S1
specifice din copilărie personală, analiza S2
Copilăria Identificarea caracteristicilor particularităţilor copilăriei S3
acestei vârste - identificarea unor trăsături S4
comune tuturor copiilor şi a S5
Identificarea proceselor psihice şi unora specifice persoanei S6
caracterizarea rolului în evoluţia - activitate organizată în grupuri S7
personalităţii de câte 4 S8
Identificarea legăturilor între proceselor
psihice şi a corelaţiei acestora cu diferitele X FF -9ore
Adolescenţa, etape ale dezvoltării personalităţii Stabilirea unor asemănări şi - vizionarea unui film S1
Explicarea unor procese psihice utilizând deosebiri între diferite autobiografic, activitate Activitate frontală S2
diferite modele teoretice . persoane în etape diferite de frontală S3
Compararea caracteristicilor de dezvoltare - analiza în grupuri de 6-8 elevi S4
personalitate din perspectiva unor modele Enumerarea unor trăsături a trăsăturilor de personalitate a S5
teoretice. caracteristice pentru diferitelor personaje din film, S6
adolescenţă stabilirea unor diferenţe de S7
Autoanaliza trăsăturilor de dezvoltare umană pe etapa de S8
personalitate, comparare viaţă S9
interpersonală - realizarea unui portret pentru
fiecare etapă de dezvoltare
umană identificată activitate
frontală

Maturitatea Analiza vârstei mature - interviu Amintiri din copilărie Probă orală
Compararea diferenţelor realizat în faţa clasei, poate
remarcate în dezvoltarea participa şi un părinte
umană.
- lucru pe grupe de 4-6 elevi:
caracterizare fizică şi psihică a
elevilor sau a părintelui
intervievat
- caracterizarea vârstei mature
prin comparaţie cu
adolescenţa şi copilăria
activitate frontală
Probă scrisă
Descrierea unor persoane în - gruparea unor trăsături de Fişă individuală de
Bătrâneţea vârstă, identificarea personalitate după diferite evaluare.
problemelor cu care se criterii – activitate de grup
confruntă acestea
- raportarea caracteristicilor
Determinarea trăsăturilor de identificate pentru fiecare
personalitate specifice etapă de dezvoltare umană
vârstnicilor.
Stabilirea influenţei - compararea rezultatelor
diferitelor aspecte ( vârstă , obţinute – activitate frontală
sex, tip de activitate
practicată etc.) asupra
dezvoltării personalităţii
2. Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia Clasa
personalităţii. - gruparea unor trăsături de Probă orală XA
- Perspectivele teoretice în abordarea personalitate după calităţi ale
psihologică a personalităţii . senzaţiei, percepţiei şi a 7
reprezentărilor S11
S12
Senzaţia – percepţia – reprezentarea Descrierea şi definirea S13
proceselor senzaţia – S14
percepţia – reprezentarea S15
S16
Prezentarea asemănărilor şi S17
Identificarea legăturilor între proceselor deosebirilor între procesele Activitate frontală
psihice şi a corelaţiei acestora cu diferitele senzaţie – percepţie – - raportarea caracteristicilor
etape ale dezvoltării personalităţii reprezentare prin aplicarea identificate pentru fiecare X FF 8 ore
Utilizarea unor instrumente specifice testelor Lucher, arborelui. - proces psihic senzaţie – S10.
psihologiei pentru caracterizarea percepţie – reprezentare S11
personalităţii. Determinarea funcţionării S12
Aplicarea unor instrumente de investigare proceselor senzaţie – S13
psihologică şi prelucrarea datelor obţinute. percepţie – reprezentare prin S14
Explicarea unor procese psihice utilizând intermediul legilor S15
diferite modele teoretice . corespondente. S16
Compararea caracteristicilor de S17
personalitate din perspectiva unor modele Evaluarea personalităţii
teoretice. colegului de bancă în urma
testelor Lucher şi Koch- Stor
- compararea rezultatelor Probă scrisă
obţinute – activitate frontală. Fişă individuală de
evaluare.

Descoperirea definiţiei de - gruparea unor trăsături de


proces cognitiv superior – personalitate după tipologia
gândirea prin cazul lui gândirii Probă orală
Gândirea Identificarea legăturilor între proceselor Vazuro în care cimpanzeul
psihice şi a corelaţiei acestora cu diferitele Rafaelo exersează
etape ale dezvoltării personalităţii modalităţile de operare ale
Utilizarea unor instrumente specifice gîndirii ( , comparaţia,
psihologiei pentru caracterizarea analiza, sinteza)
personalităţii.
Aplicarea unor instrumente de investigare
psihologică şi prelucrarea datelor obţinute. Evidenţierea abstractizării şi Raportarea caracteristicilor gândirii
Explicarea unor procese psihice utilizând generalizării ca modalităţi de de formare a sistemului de
diferite modele teoretice . gândire specific umană prin noţiuni,de rezolvare a problemelor. Activitate frontală
Compararea caracteristicilor de jocuri de perspicacitate
personalitate din perspectiva unor modele umană.
teoretice. Identificarea euristicii şi
algoritmicii ca instrumentale
ale gândirii.

Determinarea funcţionării - compararea rezultatelor


gândirii individuale prin obţinute – activitate frontală în Probă scrisă
evaluarea stilului de învăţare. vederea stabilirii tipologiei Fişă individuală de
gândirii. evaluare.

Identificarea legăturilor între proceselor Descrierea şi definirea - gruparea unor trăsături de


Memoria psihice şi a corelaţiei acestora cu diferitele procesului mnezic. personalitate după tipologia Probă orală
etape ale dezvoltării personalităţii proceselor menzice
Utilizarea unor instrumente specifice
psihologiei pentru caracterizarea Determinarea funcţionării
personalităţii. proceselor mnezice după
Aplicarea unor instrumente de investigare calităţile acestora.
psihologică şi prelucrarea datelor obţinute. Raportarea caracteristicilor
Explicarea unor procese psihice utilizând memoriei după calităţile şi formele
diferite modele teoretice . ei .
Compararea caracteristicilor de
personalitate din perspectiva unor modele Raportarea memoriei la Analizarea factorilor ce optimizează Activitate frontală
teoretice. uitare firească sau patologică. gândirea respectiv ce favorizează
uitarea.
Evaluarea capacităţilor - compararea rezultatelor Probă scrisă
mnezice obţinute – activitate frontală în Fişă individuală de
vederea stabilirii capacităţilor evaluare.
Imaginaţia mnezice
Descrierea şi definirea
procesului de imaginaţie .
Raportarea caracteristicilor
imaginaţiei după calităţile şi
Determinarea funcţionării formele ei .
proceselor de imaginaţie
după calităţile acestora. Analizarea factorilor ce optimizează
imaginaţia respectiv ce favorizează
Raportarea imaginaţiei la creativitatea
creativitate.
- compararea rezultatelor
Identificarea legăturilor între proceselor Evaluarea capacităţilor de obţinute – activitate frontală în
psihice şi a corelaţiei acestora cu diferitele imaginaţie vederea stabilirii capacităţilor Probă orală
etape ale dezvoltării personalităţii de imaginaţie
Utilizarea unor instrumente specifice
psihologiei pentru caracterizarea Descrierea şi definirea
personalităţii. limbajului
Aplicarea unor instrumente de investigare
Limbajul psihologică şi prelucrarea datelor obţinute.
Explicarea unor procese psihice utilizând Determinarea funcţionării Raportarea caracteristicilor
diferite modele teoretice . limbajului în comunicare limbajului după formele lui
Compararea caracteristicilor de după formele limbajului
personalitate din perspectiva unor modele Analizarea factorilor ce optimizează Activitate frontală
teoretice. Raportarea limbajului la alte limbajului respectiv ce favorizează
procese psihice. creativitatea

Evaluarea potenţialului de Compararea rezultatelor obţinute – Probă scrisă


creativitate lexicală activitate frontală în vederea Fişă individuală de
stabilirii creativităţii lexicale evaluare.

Atenţia Descrierea şi definirea


atenţiei, voinţei, deprinderilor Raportarea caracteristicilor atenţiei, Probă orală
motivaţiei, afectivităţii voinţei, deprinderilor, motivaţiei,
afectivităţii după formele lor

Determinarea funcţionării Analizarea factorilor ce optimizează


atenţiei, voinţei, motivaţiei, atenţiei, voinţei, deprinderilor,
afectivităţii formele atenţiei, motivaţiei, afectivităţii
Motivaţia voinţei, deprinderilor
motivaţiei, afectivităţii
Activitate frontală
Raportarea atenţiei, voinţei, Compararea rezultatelor obţinute –
Afectivitatea deprinderilor, motivaţiei, activitate frontală în vederea
afectivităţii la alte procese stabilirii potenţialul atenţiei,
psihice. voinţei, deprinderilor, motivaţiei, Probă scrisă
afectivităţii Fişă individuală de
Evaluarea potenţialului de evaluare.
Voinţa atenţiei, voinţei, deprinderilor
motivaţiei, afectivităţii

Deprinderile
Evidenţierea personalităţii ca Compararea rezultatelor obţinute – Probă scrisă
sistem . În urma construirii activitate frontală în vederea Fişă individuală de
ecogramei să se construiască stabilirii ecogramei în vederea evaluare.
Temperamentul un portret al personalităţii şi construirii personalităţii.
să se stabilească diferenţele
între manifestarea
personalităţii
Aptitudinile
Raportarea temperamentului, Raportarea caracteristicilor
aptitudinilor, caracterului , temperamentului, aptitudinilor,
Caracterul creativităţii la sistemul de caracterului , creativităţii după
personalitate la alte procese formele lor
psihice.
Creativitatea Analizarea factorilor ce determină
Determinarea temperamentul, aptitudinile,
temperamentului, caracterul, creativităţii
aptitudinilor, caracterului ,
creativităţii după formele
acestora Aplicarea testelor de temperament,
Evaluarea temperamentul, aptitudini, caracter, creativitate
aptitudinile, caracterul,
creativităţii
3.Conduita psihosocială Descrierea imaginii de sine Raportarea imaginii de sine la Probă orală Clasa
ca o construcţie socială prin reflecţii personală despre eu si a XA
Imaginea de sine şi percepţia socială a evidenţierea mecanismelor de interviului luat de colegul de bancă.
imaginii de sine formare a eului 7
Evaluarea unor tipuri de comportament S18
psiho - social în contexte situaţionale date. Determinarea indicatorilor de Analizarea indicatorilor de S19
Proiectarea unor conduite psihosociale comportament social. comportament social. S20
adecvate cerinţelor unei situaţii date S21
Evaluarea imaginii de sine şi Aplicarea testului imaginii de sine S22
percepţia ei. şi percepţia ei. S23
Relaţii interpersonale şi rolul lor în Activitate frontală S24
formarea şi dezvoltarea personalităţii Analizarea imaginii de sine în X FF- 8 ore
Descrierea imaginii de sine dinamica grupului S18
ca în dinamica grupului. S19
Probă scrisă S20
Evaluarea imaginii de sine şi Evaluarea potenţialului de Fişă individuală de S21
percepţia ei. sociabilitate. evaluare. S22
S23
Descrierea comportamentelor S24
Comportamente pro şi antisociale pro şi antisociale. - vizionarea unui film cu S25
Atitudinile sociale comportament pro şi
antisocial activitate frontală
- analiza în grupuri de 6-8 elevi Probă scrisă
a trăsăturilor de personalitate a Fişă individuală de
diferitelor personaje din film, evaluare.
stabilirea unor comportamente
pro şi anti sociale.
Evaluarea testului de
comportament pro şi Aplicarea testului pro şi antisocial
antisocial. de agresivitate.

4.Evaluare--realizare de portofoliu Evaluarea unor tipuri de comportament Descrierea aptitudinilor Analizarea aptitudinilor de sociale Probă scrisă
"Problemele psihosociale ale psiho-social în contexte situaţionale date. sociale Clasa
tinerilor" Proiectarea unor conduite psihosociale XA
adecvate cerinţelor unei situaţii date Evaluarea aptitudinilor Aplicarea testului de aptitudini
sociale sociale. 9
S27
Descrierea comportamentelor S28
la graniţa dintre normalitate S29
şi anormalitate. S30
S31
Realizare portofoliul S32
"Problemele psihosociale ale S33
tinerilor" S34
S35
X FF -10 ore
Evaluarea personalităţii din S26
puncte de vederea proceselor S27
psihice formate a S28
temperamentului, S29
aptitudinilor, caracterului, S30
creativităţii.. Evaluare SWOT S31
S32
S33
S34
S35