Sunteți pe pagina 1din 19

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea de Științe Economice
Departamentul de Finanțe și Banci

REFERAT LA DISCIPLINA
CONTROL FINANCIAR:
„CONTROL VALUTAR”

Elaborat de: Dediu Gheorghe


Coordonator: dr., conf. univ. Caprian I.

Chișinău 2019
Cuprins

I.Introduce..................................................................................................................................3

II. Definiții și noțiuni cu privire la controlul valuta..................................................................4

III. Organele și agenții controlului valutar. Împuternicirea controlului....................................6


IV. Controlul Băncilor Comerciale.Controlul asupra activităţii unităţilor de schimb valutar.
Sancţiuni aplicate Băncilor Comerciale și unităţilor de schimb..............................................10
V.Probleme şi măsuri privind prevenirea falsificării de bani...................................................15
VI.Concluzii.............................................................................................................................18
Bibliografie..............................................................................................................................19

2
I.Introducere

Activitatea de control valutar cuprinde intreaga sferă economică a instituțiilor ce au ca


activitatea distribuirea și realizarea schimbului instrumentelor valutare.Astfel controlul
valutar este efectuat de organele de stat ca Banca Națională a Moldovei,Ministerul
Finanțelor,FISC-ul și organele vamale.Aceste instituții au împuternicirea și autoritatea de a
controla fluxurile monetare și mijloacele bănești ce sunt pe teritoriul țării cît și
disponibilitățile monetare ce întră sau iese de pe teritoriul Republicii Moldova.

La moment pe teritoriul Republicii Moldova activează 11 comerciale licențiate și


circa și 371 de companii licențiate pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar.Toate
aceste instituții activează conform legii privind reglementarea valutară nr.62 din 21.03.2008.

Conform datelor emise de Banca Națională a Moldovei pentru anul 2018 au fost
sacționate și au primit avetisment 5 bănci comerciale ca: BC „EuroCreditBank” S.A., B.C.
„COMERȚBANK” S.A., „Banca de Finanțe și Comerț” S.A., BC „MOBIASBANCĂ-Groupe
Societe Generale” S.A.,BC „ProCredit Bank” S.A.Ce ține de punctele de schimb valutar au
fost sancționate în număr de 16 unități.

Realizarea controlului valutar are o importanță majora pentru activitatea economică în


lupta cu evanziunele fiscale valutare,spălarea banilor,falsificarea banilor,prin urmare prin
controlul valutar statul își asigură securitatea valutară și previne pierderilor disponibilităților
bănești.Securizează activitatea corectă a băncilor comercialea și a punctelor de schimb
valutar,lombardelor etc.

3
II.Definiții și noțiuni cu privire la controlul valutar

Controlul valutar reprezintă totalitatea măsurilor aplicate de către organele şi


agenţii controlului valutar în scopul asigurării respectării de către rezidenţi şi nerezidenţi a
prevederilor legislaţiei valutare.
Obiectivele de bază ale controlului valutar sînt:  
a) verificarea corespunderii operaţiunilor valutare efectuate de către
rezidenţi şi nerezidenţi cu prevederile legislaţiei valutare, precum şi respectării
cerinţelor autorizaţiilor/permisiunilor eliberate conform legislaţiei valutare;
b) controlul asupra plenitudinii şi corectitudinii ţinerii evidenţei şi
raportării operaţiunilor valutare;
c) constatarea cazurilor de încălcare a legislaţiei valutare şi aplicarea
sancţiunilor corespunzătoare.
Ca rezultat al controlului valutar efectuat de către organele controlului valutar se
întocmeşte un act (raport) de control, dacă prezenta lege sau alte acte legislative ce
reglementează activitatea organelor controlului valutar nu prevăd altfel.
Noţiuni de bază:
 Reglementare valutară – totalitatea normelor juridice referitoare la efectuarea şi
raportarea operaţiunilor valutare, licenţierea şi desfăşurarea activităţii unităţilor de
schimb valutar, precum şi cele referitoare la controlul valutar, instituite în scopul
implementării politicii valutare a statului şi al asigurării stabilităţii pieţei valutare
interne;
 Operaţiuni valutare:
    a) operaţiunile legate de trecerea dreptului de proprietate şi a altor drepturi (fără a
obţine în schimb alte active) asupra valutei străine, valorilor mobiliare şi
instrumentelor de plată exprimate în valută străină, precum şi operaţiunile în cadrul
cărora valuta străină şi instrumentele de plată exprimate în valută străină se utilizează
în calitate de mijloc de plată;
    b) operaţiunile legate de trecerea dreptului de proprietate şi a altor drepturi (fără a
obţine în schimb alte active) asupra monedei naţionale, valorilor mobiliare şi
instrumentelor de plată exprimate în monedă naţională, precum şi operaţiunile în
cadrul cărora moneda naţională şi instrumentele de plată exprimate în monedă
naţională se utilizează în calitate de mijloc de plată;

4
 moneda naţională a Republicii Moldova (denumită  în continuare monedă naţională):
    a) numerarul în lei moldoveneşti, şi anume bancnotele şi monedele metalice
(inclusiv cele ce conţin metale preţioase) emise de către Banca Naţională a Moldovei,
aflate în circulaţie, retrase sau supuse retragerii din circulaţie, dar acceptate la schimb
de Banca Naţională a Moldovei;
    b) disponibilităţile aflate în conturile în lei moldoveneşti deschise la bănci
licenţiate, precum şi la bănci şi alte instituţii financiare din străinătate (care au drept
de a atrage depozite la vedere şi/sau la termen sau echivalente ale acestora şi a
desfăşura alte activităţi financiare);
 valută străină  – moneda naţională a unui stat străin sau moneda unei uniuni monetare
de state străine, precum şi unităţile băneşti şi cele de decontare internaţionale,
reprezentată prin: 
    a) numerar în valută străină, şi anume bancnote şi monede metalice (inclusiv cele
ce conţin metale preţioase) emise de către organul autorizat al unui stat străin sau al
unei uniuni monetare de state străine, aflate în circulaţie, retrase sau supuse  retragerii
din circulaţie, dar acceptate la schimb de organele autorizate;
    b) disponibilităţi în moneda naţională a unui stat străin sau moneda unei uniuni
monetare de state străine, precum şi în unităţi băneşti şi de decontare internaţionale,
aflate în conturi deschise la bănci licenţiate, precum şi la bănci şi alte instituţii
financiare din străinătate (care au drept de a atrage depozite la vedere şi/sau la termen
sau echivalente ale acestora şi a desfăşura alte activităţi financiare);

5
III.Organele și agenții controlului valutar. Împuternicirea
controlului valutar.
Controlul valutar,conform legislației în vigoare este efectuat de următoarele organe de
stat împreună cu ramurile subordonate împuternicite de a realiza astfel activitate.  Organele
controlului valutar, în limita competenţei lor, au următoarele împuterniciri:
    a) efectuează controale asupra respectării prevederilor legislaţiei valutare, precum şi a
cerinţelor autorizaţiilor/permisiunilor eliberate conform legislaţiei valutare;
    b) solicită prezentarea documentelor şi a informaţiei referitoare la operaţiunile valutare,
conform cerinţelor legislaţiei valutare;
    c) efectuează controlul asupra plenitudinii şi corectitudinii ţinerii evidenţei şi raportării
operaţiunilor valutare;
    d) solicită lichidarea încălcărilor depistate;
    e) aplică faţă de contravenienţi sancţiunile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;
    f) execută alte împuterniciri în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Banca Naţională a Moldovei efectuează controlul asupra respectării legislaţiei
valutare de către agenţii controlului valutar (inclusiv în cadrul controalelor pe teren), precum
şi asupra respectării cerinţelor autorizaţiilor eliberate de către Banca Naţională a Moldovei
conform prevederilor prezentei legi.   

6
Tabel 1.Organele controlului valutar și funcțiile acestora.
Organele Funcția de control valutar
controlului valutar

1. Banca Naţională a  Oferă licențe și autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii valutare.


Moldovei  Efectuiază controlul băncilor comerciale,unităților de schimb
valutar.
 Exercită dreptul legal exclusiv de a emite pe teritoriul Republicii
Moldova şi de a retrage din circulaţie bancnote şi monede ca mijloc
de plată.
 Colaborează cu autorităţile administrative publice abilitate pentru
menţinerea calităţii însemnelor monetare în circulaţie şi protejarea
monedei naţionale împotriva contrafacerii.
2.Organele vamale  Combate fraudelor vamale,
 Facilitează comerţului internaţional şi protejarea societăţiilor
 Efectuiază controlul valutar a masei monetare fizice ce trec prin
punctele vamale.
3. Ministerul  Verifică activitatea caselor de schimb valutar băncilor
finanțelor și FISC-ul comericale
 Verifică activitatea caselor de schimb valutar
 Verifică operațiunele valutare efectuate de bănciile comerciale
4 C.C.C.E.C  Prevenirea corupţiei şi de combaterea infracţiunilor de corupţie,
 Prevenirea şi de combaterea infracţiunilor a spălari a banilor şi
de finanţare a terorismului
 Prevenirea şi de combaterea falsificării banilor

Diagrama nr. 1.  Agenţii controlului valutar 

7
a) băncile licenţiate

c) persoanele
Agenţii
juridice cu dreptul
de a presta servicii
controlulu b) casele de schimb
valutar şi hotelurile care
deţin licenţe ale Băncii
legate de schimbul
mandatelor poştale
i valutar Naţionale a Moldovei; 

sînt

d) prestatorii de
servicii de plată
nebancari şi emitenţii
de monedă
electronică

8
Tabel 3. Atribuţiile agenţilor controlului valutar

a) asigură, la primirea/efectuarea plăţilor b) în cazurile prevăzute de legislaţia


şi transferurilor în cadrul operaţiunilor valutară, solicită de la rezidenţi şi
valutare, respectarea de către rezidenţi şi nerezidenţi  prezentarea documentelor
nerezidenţi a prevederilor legislaţiei care justifică primirea/efectuarea
valutare, precum şi a cerinţelor plăţilor şi transferurilor în cadrul
autorizaţiilor eliberate conform legislaţiei operaţiunilor valutare;
valutare;

Atribuţiile agenţilor
controlului valutar

c) prezintă, conform legislaţiei


Republicii Moldova, organelor
controlului valutar documente,
informaţii şi explicaţii referitoare la d) îndeplinesc alte atribuţii prevăzute de
plăţile şi transferurile primite/efectuate legislaţia Republicii Moldova.
în cadrul operaţiunilor valutare prin
intermediul agenţilor controlului
valutar;

9
IV.Controlul Băncilor Comerciale.Controlul asupra activităţii unităţilor de
schimb valutar. Sancţiuni aplicate Băncilor Comerciale și unităţilor de
schimb valutar.
4.1 Particularităţile controlului activităţii unităţilor de schimb valutar și Controlul
asupra respectării de către unităţile de schimb valutar a prevederilor prezentei legi se
efectuează de către Banca Naţională a Moldovei în limita competenţei sale, în cadrul
controlului pe teren şi al controlului din oficiu.
Tabel nr.3 Controlul pe teren

Controalele
pe teren

Planificate Inopinate

1.Planificate  Controalele planificate pe teren asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se


efectuează de către Banca Naţională a Moldovei cel mult o dată în cursul anului
calendaristic, după caz, cu cooptarea reprezentanţilor instituţiilor cu funcţii de
reglementare şi control, conform competenţei.

2.Inopinate  Banca Naţională a Moldovei este în drept să efectueze controale inopinate pe teren
asupra activităţii unităţilor de schimb valutar în următoarele cazuri:
    a) în scopul verificării îndeplinirii de către unităţile de schimb valutar a cerinţelor
de lichidare în termen a încălcărilor depistate, precum şi a altor cerinţe stabilite de
Banca Naţională a Moldovei în legătură cu aplicarea de sancţiuni unităţilor de schimb
valutar;
    b) ca urmare a sesizărilor (petiţiilor) înregistrate la Banca Naţională a Moldovei,
parvenite din partea consumatorilor, cît și din partea altor persoane, inclusiv a
autorităților cu funcţii de control, privind încălcarea de către unităţile de schimb
valutar a prevederilor legislaţiei valutare;
    c) în cazul constatării, în cadrul controalelor din oficiu, a încălcării de către
unităţile de schimb valutar a prevederilor legislaţiei valutare referitoare la activitatea
acestora;
    d) ca urmare a autosesizării, în temeiul analizei bazate pe riscuri şi/sau în situaţii
de instabilitate pe piaţa valutară.

10
4.2 Procesul Controlului Valutar:

1. Controlul pe teren la unitatea de schimb valutar se efectuează de către funcţionarii Băncii


Naţionale a Moldovei în temeiul unei decizii scrise a Băncii Naţionale a Moldovei, care se
aduce la cunoştinţa unităţii de schimb valutar.  Decizia în cauză conţine, în mod obligatoriu,
denumirea unităţii de schimb valutar supusă controlului, funcţionarii desemnaţi să efectueze
controlul şi data efectuării controlului.
2. În cadrul controlului pe teren, funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei desemnaţi să-l
efectueze au dreptul să utilizeze, pentru atestarea faptelor constatate, mijloace tehnice (audio,
video, foto) şi să invite unul sau mai mulţi martori asistenţi.
3. În baza rezultatelor controlului pe teren se întocmeşte un act privind rezultatele controlului,
în 2 exemplare, care este semnat de funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei care au efectuat
controlul şi de persoana împuternicită a unităţii de schimb valutar la care s-a efectuat
controlul. Dacă persoana în cauză refuză să semneze actul privind rezultatele controlului,
funcţionarii Băncii Naţionale a Moldovei consemnează faptul refuzului în actul respectiv. Un
exemplar al actului privind rezultatele controlului se înmînează/expediază unităţii de schimb
valutar, iar al doilea se păstrează la Banca Naţională a Moldovei.  În cazul dezacordului cu
rezultatele controlului pe teren efectuat, unitatea de schimb valutar, în curs de 5 zile
lucrătoare de la data înmînării (primirii) actului privind rezultatele controlului, poate prezenta
în scris argumentarea dezacordului anexînd documentele de rigoare.
Controlul pe teren şi cel din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar se
efectuează ţinînd cont şi de prevederile art. 751 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu
privire la Banca Naţională a Moldovei, care se aplică în mod corespunzător. Banca Naţională
a Moldovei este în drept să stabilească alte particularităţi de efectuare a controlului pe teren şi
a celui din oficiu asupra activităţii unităţilor de schimb valutar legată de utilizarea aparatelor
de schimb valutar.

11
4.3 Sancţiuni aplicate unităţilor de schimb valutar:
Banca Naţională a Moldovei aplică unităţilor de schimb valutar sancţiuni în
corespundere cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire
la Banca Naţională a Moldovei, ale Legii instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995,
precum şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei elaborate în vederea
executării legilor menţionate. În cazul încălcării prevederilor prezentei legi şi ale actelor
normative ale Băncii Naţionale a Moldovei ce vizează activitatea caselor de schimb valutar şi
punctelor de schimb valutar ale hotelurilor, în cazul încălcării condiţiilor de licenţiere și/sau
în cazul neexecutării sancţiunilor impuse (denumite în continuare încălcări), Banca Naţională
a Moldovei poate aplica faţă de titularii de licenţe (case de schimb valutar şi hoteluri)
următoarele sancţiuni:

1. emiterea unui avertisment scris;


2. aplicarea amenzii conform art.75 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire
la Banca Naţională a Moldovei;
3. suspendarea parţială sau totală a activităţii;
4. retragerea licenţei.

12
În urma efectuarii controlului valutar BNM a sancționat următoarele bănci prezentate în
tabelul nr.5
Tabel nr. 5 Sancțiunile aplicate de Banca Națională a Moldovei în temeiul Legii privind
activitatea băncilor,anul 2018.
Denumirea băncii Sancțiunea aplicată Tipul și natura încălcării
1.BC „ProCredit Bank” S.A. avertisment  Nerespectarea unor
cerințe ale legislației în
domeniile prevenirii și
combaterii spălării banilor
(neaplicarea măsurilor de
identificare
corespunzătoare,
neraportarea către
autoritatea competentă a
unor tranzacții), serviciilor
de plată și sistemelor de
plăți, regimului rezervelor
obligatorii.

2. BC „MOBIASBANCĂ- avertisment Încălcări și neajunsuri ce țin


Groupe Societe Generale” de: condițiile efectuării
S.A. tranzacțiilor cu unele persoane
afiliate băncii, neasigurarea
efectuării auditului tuturor
activităților/operațiunilor
externalizate, prezentarea
rapoartelor la BNM cu unele
erori), precum și în domeniile:
prevenirii și combaterii spălării
banilor, serviciilor de plată și
sistemelor de plăți, regimului
rezervelor obligatorii.
3.B.C. „COMERȚBANK” amendă în sumă de Nerespectarea unor
S.A. cerințe ale legislației în
1 700 000 lei domeniul serviciilor de plată și
sistemelor de plăți, precum și
în domeniul  reglementării
valutare.

4. BC „EuroCreditBank” avertisment În cadrul controlului au fost


S.A. constatate unele încălcări ale
Legii instituțiilor financiare,
actelor normative ale BNM și
Legii cu privire la prevenirea și
combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului.

13
Tabel.nr.5 Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar,2018
Nr unităților de Sancțiunea aplicată
schimb valutar
sancționate(unit)
3 Aplicarea și perceperea amenzilor
13 Aplicarea avertismentelor
2 Avertismente privind suspendarea
activității

Tabel.nr.6 Sancțiuni aplicate unităților de schimb valutar,2017


Nr unităților de Sancțiunea aplicată
schimb valutar
sancționate(unit)
17 Aplicarea și perceperea amenzilor
71 Aplicarea avertismentelor
2 Avertismente privind suspendarea
activității
21 Suspendarea activității
8 Retragerea licențelor

Analizind tabelele nr.5 și nr.6 observăm că în urma efectuării controlului valutar de


către Banca Națională a Moldovei,în anul 2018 nu au fost efectuate retrageri de licență și
doar 3 puncte de schimb valutar au fost sanționate cu aplicarea și perceprea amenzilor,13
puncte aplicarea avertismentelor și doar 2 unități avertismente privind suspendarea
activității.Coparativ cu anul precedent 2017 numărul de unități de schimb valutar
indentificate cu abateri și încălcări legislative a scăzut considerabil.Acest lucru se datorează
faptului că în 2017 a fost efectuat un control reguros,unde 17 unități au fost sancționate cu
aplicarea și perceperea amenzilor.

Cel mai bun rezultat a fost atins prin diminuarea nr.de sancțiuni aplicarea
avertismentelor de la 71 de unități de schimb valutar în 2017 la doar 13 puncte de schimb
valutar.Notabil este lucru că în anul 2018 nu au fost retrase licențe comparativ cu anul 2017
unde au fost retrase 8 licențe.Prin urmare putem deduce faptul că controlul valutar efectuat de
BNM,este foarte viguros și vigilent dar efectiv.Putem zice că BNM își realizează funcția de
protecție și control al băncilor comerciale,unităților de schimb valutar.

14
V.Probleme şi măsuri privind prevenirea falsificării de bani
Falsificarea mijloacelor băneşti reprezintă un tip de infracţiune ,,latentă”
caracteristică pentru ţările cu o economie de piaţă slabă. Codul penal al Republicii Moldova,
în capitolul X Infracţiuni economice, art.236 sancţionează faptele de fabricare sau punere în
circulaţie nu doar a banilor falşi, ci şi a valorilor mobiliare false. În sens economic, ideea
generală este că ,,banii sunt un instrument de natură să faciliteze schimbul de bunuri şi
servicii. Precum şi acumularea de avere financiară, în mod obişnuit în categoria de bunuri
sunt incluse bancnotele, monedele şi depozitele bancare.
Lupta împotriva falsificărilor de bani se desfăşoară în toate statele prin măsuri
concentrate deopotrivă de prevenire şi de constrângere cu aplicarea sancţiunii penale. Nimeni
nu a găsit încă o soluţie eficientă garantată pentru reducerea şi în cele din urmă, eliminarea
criminalităţii din viaţa societăţii.Problemele prevenirii infracţiunilor de falsificare a banilor şi
valorilor mobiliare, lupta împotriva lor este inspirată de politica penală a ţării şi necesită
soluţii naţionale.Prevenirea infracţiunilor de falsificare a banilor şi valorilor mobiliare
vizează reacţia prin mijloace de drept penal împotriva făptuitorilor, iar în sens larg presupune
şi definirea cauzelor, condiţiilor care favorizează fenomenul infracţional al falsificării de bani
şi valori mobiliare, precum şi înlăturarea acestora.

Măsurile de prevenire predelictuală, deşi au acelaşi scop, le putem împărţi,


convenţional în două categorii :
1. Măsuri generale de prevenire predelictuală, aplicate continuu.
2. Măsuri speciale de prevenire predelictuală.
În categoria măsurilor generale de prevenire predelictuală se includ:
A) Popularizarea consecventă a caracteristicilor bancnotelor şi valorilor mobiliare
emise, prin massmedia, postere de prevenire a cetăţenilor afişate în incinta băncilor şi caselor
de schimb valutar, distribuirea pliantelor în scopul cunoaşterii acestora de către toată
populaţia. Popularizarea trebuie să vizeze în mod special elementele de siguranţă şi protecţie
a bancnotelor şi valorilor mobiliare materializate;
B) Instruirea şi testarea funcţionarilor bancari şi a celor care au în atribuţiile de
serviciu colectarea bancnotelor cu privire la manipularea şi posibilităţile de depistare a

15
banilor falşi. Paralel, este necesară dotarea cu tehnică adecvată a fiecărui centru de colectare,
astfel încât, pe lingă rapiditatea examinării, să se asigure şi depistarea falsului;
C) De asemenea, ca măsură preventivă trebuie considerată şi retragerea automată din
circulaţie a bancnotelor cu un anumit grad de uzură (urmată de înlocuirea acestora). Practica
a demonstrat faptul că, de cele mai dese ori, contrafacerea este urmată de o învechire
artificială a bancnotei, ,,învechire,, care îi conferă un anumit grad de autenticitate (faptul că a
circulat mai mult timp constituie pentru unele persoane o garanţie că bancnota respectivă este
autentică).
Măsurile speciale de prevenire predelictuală se iau atunci când au fost deja
introduse în circulaţie bancnote sau valori mobiliare false. Acestea şi constau în: a) Instruirea
tuturor casierilor cu privire la trăsăturile caracteristice ale acelor bancnote şi valori mobiliare
false (o anumită serie, o particularitate vizibilă a desenului, coloraţie, lipsa unor anumite
elemente de protecţie etc.)
A) Colaborarea permanentă care trebuie să existe între poliţie şi toate celelalte
persoane sau instituţii care sunt implicate în circulaţia monetar-creditară. O importanţă
majoră în prevenirea falsului de bani şi valori mobiliare o are întreprinderea măsurilor active
la depistare a persoanelor apte şi interesate în falsul de bani şi de valori mobiliare, precum şi
desfăşurarea profilaxiei în fiecare caz în parte. Categoria de persoane date se pot depista
printre: - Persoanele anterior condamnate pentru falsificarea banilor şi valorilor mobiliare, a
documentelor, ştampilelor, sigiliilor etc.; - Lucrătorii poligrafiilor, tipografiilor individuale şi
de stat; - Fotografi, programatori, persoane care se ocupă cu gravura, medici-stomatologi,
specialişti în prelucrarea metalului; - Persoane care nu muncesc la tipografii, dar pe care îi
interesează formele de pecetluire. - Persoanele care se află la evidenţa O.A.I. şi care menţin
relaţii cu persoanele anterior judecate pentru falsificarea de bani şi valori mobiliare; -
Numismaţii care colecţionează bancnote, monede etc.; - Persoanele care activează cu tehnica
computerizată.
B) Relevarea şi excluderea cauzelor, condiţiilor şi împrejurărilor care au facilitat
săvârşirea infracţiunilor
Împrejurările care favorizează comiterea infracţiunii date sunt: - Controlul neatent şi
neriguros din partea conducerii organizaţiilor, instituţiilor, firmelor asupra exploatării şi
posedării aparaturii de multiplicat a utilajului, instrumentelor, coloranţilor, metalelor uşor
dizolvabile, hârtiei folosite la falsificarea banilor şi valorilor mobiliare materializate; -
Controlul neadecvat al unor persoane cu funcţii de răspundere în momentul primirii banilor

16
falşi de la populaţie; - Supravegherea incompletă asupra persoanelor anterior condamnate
pentru falsificarea banilor.
C) În condiţiile în care circulaţia bănească în numerar a atins cote nemaiîntâlnite,
este de la sine înţeles că, fără existenţa unor mijloace tehnice adecvate, lupta împotriva
falsificatorilor are puţine şanse de a reuşi. De aceea, emitentul de bancnote şi valori mobiliare
materializate trebuie să apeleze la mijloace şi metode din ce în ce mai sofisticate pentru a-şi
perfecţiona continuu măsurile de siguranţa a produsului său. În acest sens, se menţionează
,,Biletele de Bancă nu pot fi emitate sau falsificate, nu există şi probabil nu vor exista
niciodată. Ceea ce a făcut ca omul să le refacă, întâmpinând mai multe sau mai puţine
dificultăţi,,.Printre aceste măsuri de siguranţă se înscrie şi imprimarea unor texte, desene, fire
de siguranţă, linii invizibile pentru ochiul dezarmat sau în condiţii obişnuite de lumină,
precum şi cele ce nu pot fi sesizate de către niciun organ de simţ ca, spre exemplu,
fluorescenţa şi microtipărirea ce conferă un grad sporit de siguranţă.
D) Nu în ultimul rând, plecând de la pericolul social sporit al acestor fapte pentru
relaţiile sociale ocrotite de legea penală şi de modalităţile faptice de comitere, colaboratorii
organelor de urmărire penală trebuie să facă propuneri corespunzătoare de modificare a
legislaţiei în aşa fel, încât politica penală să fie pusă în acord atât cu dinamica criminalităţii în
domeniu, cât şi cu legislaţia ţărilor cu tradiţie în lupta contra falsificatorilor.
E) Pentru prevenirea infracţiunilor de fabricare sau punere în circulaţie a banilor falşi
şi valorilor mobiliare false, o mare importanţă o are schimbul de informaţie (experienţa cu
colaboratorii de poliţie din alte state, în special cu cei între care există acorduri de colaborare)
în scopul aplicării acesteia în practică. De asemenea, prezintă importanţă schimbul de
informaţie şi conlucrare cu Interpolul.

17
VII.Concluzii
Banca Națională a Moldovei a obținut rezultate considerabile reglementînd
acitvitatea punctelor de schimb valutar și a adus bani bugetului de stat prin sancționarea
băncilor comercialea în care au fost depistate abateri și încălcări de la legeslație.Astfel BNM
își realizează pe deplin funcțile sale,efectuînd un control vigilent și strict.

18
Bibliografie
1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995
2. LEGE Nr. 62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară
3. Avocatul Poporului, Nr. 5-6, 2012, Alexandru COADĂ, Ion PÎRĂU
4. https://www.bnm.md/ro/content/sanctiuni-aplicate-unitatilor-de-schimb-valutar-anul-
2017-la-situatia-din-26052017-0
5. http://bnm.md/ro/content/sanctiunile-aplicate-de-banca-nationala-moldovei-temeiul-
legii-privind-activitatea-bancilor

19