Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI

Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4


Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

GHIDUL STUDENTULUI ID

A fi student la forma de învăţământ la distanţă presupune


respectarea unor norme de conduită ce facilitează o mai bună
interacţie cu serviciile personale aflate la dispoziţia studenţilor în cadrul
procesului de instruire.
Durata studiilor ID este de 3/4 ani şi asigură o pregătire echivalentă
cu cea a studenţilor de la forma de zi.
Absolvirea studiilor conferă studenţilor ID dreptul la o diplomă de
licenţiat în specializarea aleasă, cu toate drepturile legale pe care aceasta le oferă ulterior
în câmpul muncii.
Ca instituţie acreditată, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti are dreptul de a
organiza examenele de licenţă la specializările Drept, Finanţe – Bănci, Contabilitate si
Informatica de Gestiune, Administraţie Publică. Programele de studii ID
acreditate/autorizate sunt pentru specializările: Drept, Finanţe-Bănci, Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, Marketing, Administrarea Afacerilor, Administraţie Publică.

Prezentarea modului concret de desfăşurare a activităţilor


în cadrul programului ID

Învăţământul la distanţă este o formă de învăţământ flexibilă a


cărei necesitate, utilitate şi posibilitate de realizare derivă din
dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor informaţionale şi
al comunicaţiilor.
Învăţământul la distanţă este un proces educaţional care pune
la dispoziţia studenţilor resurse de învăţământ având următoarele caracteristici:

 separarea în timp şi spaţiu a studenţilor în raport cu instituţia care oferă


programe de studiu, a studenţilor între ei şi a studenţilor faţă de resursele
de învăţământ şi cadrele didactice;

 interacţiunea între studenţi şi instituţia care oferă programe de studiu, cu


ceilalţi studenţi şi între studenţi şi resursele de învăţământ se realizează
prin unul sau mai multe medii de comunicare bidirecţionale;
Învăţământul la distanţă are drept principale caracteristici utilizarea tehnologiilor
informaţionale ca suport de informare, cunoaştere şi comunicare bidirecţională,
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

munca individuală independentă a studenţilor respectiv activitatea de îndrumare


şi coordonare a cadrelor didactice – coordonatori de disciplină sau tutori.
Învăţământul la distanţă implică utilizarea unei game largi de tehnologii de
învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive,
multimedia, cursuri televizate, tehnologii de învăţare prin intermediul
calculatorului şi a Internetului.

Terminologia specifică învăţământului la distanţă

 Coordonatorii de disciplină sunt acele cadre didactice titulare din instituţia


de învăţământ superior organizatoare şi îndeplinesc aceleaşi standarde ca
la forma de învăţământ cu frecventa.
 Tutorii sunt acele cadre didactice desemnate să îndrume studenţii pe
parcursul unui program de instruire. Ei pot fi cadre didactice universitare
titulare sau asociate (specialişti în domeniu, cadre didactice din
învăţământul preuniversitar) care au instruire în tehnologia ID. Tutorii sunt
absolvenţi de studii superioare şi participă periodic la programe de
pregătire în domeniul tehnologiilor ID.
 Activităţile tutoriale (AT) reprezintă acele activităţi specifice învăţământului
la distanţă care au drept echivalent orele de seminar de la forma de
învăţământ cu frecventa. În cadrul acestora studenţii au cel puţin două
întâlniri directe pe semestru cu tutorii sau coordonatorii de disciplină.
Obiectivul activităţilor tutoriale este acela de prezentare a conţinutului
disciplinei, de furnizare a unor informaţii suplimentare şi de pregătire în
vederea promovării probelor de evaluare prevăzute prin planul de
învăţământ la distanţă pentru respectiva disciplină.
 Temele de control (TC) reprezintă acele activităţi specifice învăţământului
la distanţă care au drept echivalent orele de seminar de la forma de
învăţământ cu frecventa dar care sunt desfăşurate individual de fiecare
student înregistrat la forma de învăţământ la distanţă. Spre deosebire de
activităţile tutoriale, obiectivul temelor de control este acela de evaluare pe
parcurs a cunoştinţelor şi de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare a
studentului.
 Activităţile asistate (AA) reprezintă acele activităţi specifice învăţământului
la distanţă care au drept echivalent orele de laborator sau alte activităţi
practice prevăzute la forma de învăţământ cu frecventa.
 Suportul de curs reprezintă acel material didactic întocmit de către
coordonatorul de disciplină singur sau în colaborare cu alţi specialişti din
domeniu care prezintă conceptele de bază ale disciplinei, clarifică şi
consolidează cunoştinţele oferind studentului modalităţi de auto-evaluare
a cunoştinţelor şi a cărui formă de prezentare îl face pretabil utilizării şi
accesării lui atât prin intermediul sistemului informatic pentru învăţământul
la distanţă cât şi în formă tipărită.

2|Ghidul studentului ID
Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

 Sistemul informatic pentru învăţământul la distanţă reprezintă acel sistem


informatic proiectat, realizat şi implementat în scopul automatizării
activităţilor şi proceselor pe care le implică învăţământul la distanţă.
Sistemul informatic pentru învăţământul la distanţă mai este referit şi ca
platformă electronică. Platforma electronică a Universităţii Nicolae
Titulescu se numeşte eLis (electronic Learning information system).
Specificul învăţământului la distanţă constă în:

 înlocuirea orelor de curs cu studiul individual

 înlocuirea activităţilor clasice de seminar cu activităţi tutoriale (AT), activităţi


asistate (AA) şi teme de control (TC) şi de evaluare pe parcurs.
Numim tutorial, întâlnirea efectivă cu profesorul.

Înscrierea la forma de învăţământ la distanţă

Înscrierea se face fără examen, pe baza mediei de la bacalaureat, a prezentării actelor


de înscriere şi semnării contractului de studii, în limita locurilor disponibile.
Actele necesare la înscriere sunt:

 cerere tip de înscriere;

 diploma de bacalaureat în copie xerox legalizată la notariat (pentru absolvenţii


promoţiei 2015 adeverinţă de bacalaureat, cu indicarea mediei);

 certificat de naştere (copie xerox legalizată);

 certificatul de căsătorie dacă este cazul (copie xerox legalizată);

 adeverinţă medicală (de la medicul de familie);

 3 fotografii tip buletin de identitate;

 copie după cartea de identitate

 un dosar plic;

 100 RON – taxa de înscriere.


Înscrierea se face la secretariatul facultăţii. Candidatului i se înmânează contractul de
studii pentru a fi citit şi semnat, urmând ca în intervalul de timp menţionat să se prezinte
pentru:

3|Ghidul studentului ID
Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

 semnarea anexelor la contractul studii;

 achitarea taxei de şcolarizare în una din modalităţile specificate.

Modul de distribuire a resurselor de învăţământ

Distribuirea materialelor se realizează astfel:

 pentru primul semestru: până pe 15 Noiembrie,

 pentru semestrul al doilea: până pe 15 Februarie.

Distribuirea resurselor de învăţământ şi a altor documente


informative în legătură directă cu programa de învăţământ (fişa de disciplină,
calendarul activităţilor, etc.) destinate studenţilor la forma de învăţământ la
distanţă se realizează în trei moduri:

A) Prin platforma electronică eLis


B) Suporturi de curs pe suport magnetic (pe CD)
C) Distribuirea altor materiale decât suporturile de curs

A) Prin platforma electronică eLis


- În baza acordului pe care profesorii şi l-au dat, în scris, suporturile de
curs au fost puse la dispoziţia studenţilor prin intermediul platformei
electronice eLis. Fiecare student înmatriculat la forma ID, primeşte
odata cu carnetul de student un nume de utilizator şi o parolă cu care
se acceseaza platforma electronică orice calculator conectat la Internet
astfel:

 din site-ul universităţii www.univnt.ro


prin butonul numit „Login student” sau

 direct de la adresa http://elis.univnt.ro.


Odată ajunşi la pagina de conectare a contului
eLis găsiţi două legături cu informaţii despre:

 Obţinerea datelor contului eLis (nume de


utilizator şi parolă)

 Manualul de utilizare al programului eLis (modulul student).

4|Ghidul studentului ID
Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

- În contul fiecărui student se regăseşte o rubrică numită Biblioteca


Virtuală, iar acolo pot fi accesate şi descărcate suporturile de curs în
format electronic în termenii şi condiţiile de respectare a drepturilor de
autor stabilite prin contractul de studii.
- În cadrul rubricii de bibliotecă virtuală studenţii mai pot descărca:
- pentru fiecare disciplină în parte: programa analitică în care sunt
indicate temele de studiu individual, temele activităţilor tutoriale,
temele de control, bibliografia, modul de evaluare a studentului;
- calendarul disciplinei.

B) Suporturi de curs pe suport magnetic (pe CD)


- Universitatea are editură proprie care inscripţionează suporturile de
curs pe format CD.
- Cadrele didactice din facultăţile Universităţii furnizează
Departamentului ID, suporturile de curs în format electronic.
- Departamentul ID face o comandă fermă, ţinând cont de numărul de
studenţi existenţi, către editura universităţii.
- Editura elaborează suporturile de curs.
- Suporturile de curs pe CD sunt recepţionate de biroul Registratură.
- Fiecare student la forma ID se va prezenta la Registratură şi în urma
prezentării chitanţei de plată, va primi suporturile de curs necesare
anului universitar în curs.
- Evidenţa distribuirii materialelor se ţine în baza unor tabele, pe facultăţi
şi ani de studiu (anexa 2).

C) Distribuirea altor materiale decât suporturile de curs


- În această categorie se înscriu toate celelalte materiale - altele decât
suporturile de curs - necesare derulării în bune condiţii a unui proces
de învăţământ la standarde ridicate.
- Tutorii sau coordonatorii de disciplină pot distribui pe lângă suporturile
de curs şi alte materiale considerate de către aceştia a fi de ajutor în
fixarea cunoştinţelor respectivei discipline. Distribuirea acestora poate
fi realizată:
o Prin mijloacele oferite de platforma electronică
o Prin email transmis de turore studenţilor săi, ca urmare a
unui email de solicitare sosit din partea acestora
o Prin multiplicare pe suport magnetic sau de hârtie
o Prin transfer electronic cu ocazia întâlnirilor tutoriale

5|Ghidul studentului ID
Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

Departamentul ID pe Internet

Accesând site-ul universităţii www.univnt.ro la secţiunea


DESPRE STUDII → DEPARTAMENT ID puteţi obţine printre altele şi informaţii despre:

 Prezentarea departamentului ID
 Programări de examene
 Licenţă: Drept , Ştiinţe Economice, Ştiinţe Sociale şi Administrative
 Admitere: Drept , Ştiinţe Economice, Ştiinţe Sociale şi Administrative
 Adresă de contact: departament_idd@univnt.ro

 Ghidul studentului

 Directorul ID

 Orare

Modul de comunicare între cursanţi şi tutori

Comunicarea bidirecţională între cursanţi şi tutori se derulează în două moduri:


A) Prin platforma electronică eLis
- Platforma electronică permite găzduirea de suporturi de curs, teste de
evaluare şi teme de control.
- Platforma electronică asigură comunicarea bidirecţională prin
intermediul mesajelor scrise.
- Cu ajutorul platformei electronice se pot transmite
mesaje, anunturi, în masă, către toată
Universitatea, catre o anumită facultate sau către un
anumit an al unei facultăţi. Accesul la platforma
electronică eLis se face pe baza numelui de
utilizator şi a parolei pe care fiecare student le
primeşte odată ce a fost înmatriculat. Profesorilor,
de asemenea le este atribuit un nume de utilizator şi
o parolă cu care pot accesa platforma electronică.
De asemenea, fiecare profesor al Universităţii are

6|Ghidul studentului ID
Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

alocată o căsuţă de e-mail, astfel încât să se poată asigura


comunicarea cu studenţii şi pe aceasta cale.

B) Întâlnirile tutoriale (AT, TC şi AA)


În fiecare semestru se asigură cel puţin doua întâlniri între
studenţi şi tutori.
Întâlnirile se organizează la sfârşit de săptămână, de vineri
după amiază până duminică, după un orar bine stabilit şi
comunicat din timp studenţilor.

Modul de desfăşurare a activităţilor tutoriale, asistate şi teme de


control

Anul de studii este împărţit în două semestre. La nivelul fiecăruia dintre


acestea organizându-se cel putin doua intalniri tutoriale.
Planificarea acestor întâlniri este stabilită la începutul fiecărui semestru dintr-
un an universitar în zile de weekend, incluzând şi ziua de vineri, după ora 16.
Orarul detaliat se publică pe site la adresa:
http://www.univnt.ro/id/uploads/orar/index.php
Aceleaşi orare pot fi consultate şi la secretariatele facultăţilor.
După înmatricularea studentului într-un an universitar, aceasta implicând
semnarea contractului de studii, studentului îi vor fi puse la dispoziţie carnetul de
student, un nume de utilizator şi o parolă, cu ajutorul cărora să se poată conecta
la platforma electronică de învăţământ la distanţă eLis. În cazul în care studentul
doreşte numele de utilizator şi parola mai devreme, acesta se poate adresa cu
un email la elis@univnt.ro sau diplome@univnt.ro, incluzând datele personale:
nume, prenume, CNP, Facultate şi anul de studiu (atenţie: responsabilitatea
păstrării confidenţialităţii cu privire la numele de utilizator şi parolă revine
studentului.)
Pregătirea în cadrul programelor ID se realizează în două planuri distincte:
A) Primul plan implică întâlniri student – tutore, faţă în faţă. În cadrul
întâlnirilor tutoriale, scopul acestora fiind acela de a fixa anumite
cunoştinţe şi de a obţine informaţii şi indicaţii cu privire la lămurirea
subiectelor neclarificate în urma studiului individual. Tot în cadrul acestor
întâlniri se vor verifica temele de control şi se vor stabili noile teme pentru
următoarea întâlnire tutorială.
7|Ghidul studentului ID
Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

B) Planul secund pune accent în mod intensiv pe pregătirea individuală


având la dispoziţie manualele şi resursele de învăţământ specifice
învăţământului la distanţă. Resursele de învăţământ sunt puse la
dispoziţie în formă electronică şi pe suport magnetic.
După ce studentul intră în posesia numelui de utilizator şi a parolei, se poate
conecta la platforma electronică de învăţământ la distanţă, utilizând o aplicaţie de
tip browser cum ar fi Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox etc. la adresa
http://elis.univnt.ro/
Se va afişa o pagină web similară celei din imaginea următoare, în care studenţii
vor introduce informaţiile de conectare:

Odată conectaţi la platforma electronică studenţii pot accesa următoarele tipuri


de informaţii:
- Descărcarea de cursuri, suporturi de curs
- Evaluarea cunoştinţelor prin intermediul testelor online
- Accesarea programelor analitice şi a planurilor de învăţământ
- Situaţia şcolară
- Situaţia financiară
- Comunicate la nivel de Universitate, Facultate, An de studiu, pentru
asigurarea comunicării bidirecţionale
- Pentru a se adresa tutorilor studenţii pot consulta lista cu adresele de
email ale acestora pe domeniul univnt.ro
- Bibliografia

8|Ghidul studentului ID
Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

Modul de verificare pe parcurs şi de evaluare finală prin examen

Evaluarea este stabilită şi descrisă de către titularul de


disciplină prin intermediul programei analitice. Ponderea
lucrărilor practice, a referatelor, a lucrărilor pe parcurs şi a
evaluărilor/verificărilor faţă de examinarea/verificarea finală este
menţionată în cadrul aceluiaşi document.
Prin promovarea unei discipline, adică prin obţinerea notei minime 5
(cinci) sau a calificativului "admis", studenţii obţin creditele alocate acelei discipline prin
planul de învăţământ.
Toate examenele şi evaluările se vor ţine la sediul Universităţii, nefiind admise
susţinerea examenelor pe Internet sau alte forme prin care nu putem stabili cu
certitudine identitatea persoanei care susţine examenul/verificarea şi momentul
susţinerii acestuia/acesteia. Referatele, răspunsurile la diferitele teme, întrebările
privitoare la diferitele aspecte ale disciplinei etc. vor fi transmise prin Internet, prin
intermediul modulului Teme online de pe platforma eLis şi, în cazul în care
tutorele îi solicită studentului, temele vor fi predate şi pe suport hârtie, tutorelui
sau coordonatorului de disciplină.

Alte recomandări privitoare la pregătirea în sistem ID

Cum să învăţaţi?

1. Creaţi-vă propriul dvs. mediu, propice


studiului individual,
2. Alegeţi-vă cu grijă locul şi timpul alocat
acestei activităţi, de aşa manieră încât să
excludeţi orice factor perturbator.
Planificarea este cheia succesului!
3. Începeţi cu ghidul de studiu sau indicaţiile .
Aici găsiţi toate informaţiile cu privire la
cum trebuie parcurs materialul respectiv:
teorie, aplicaţii practice, teme şi probleme,
bibliografie.

Recomandări:

A. Deoarece învăţământul la distanţă, se bazează pe o asimilare de


cunoştinţe progresivă, necesară, determinată şi foarte bine clădită în
vederea realizării unor cerinţe bine definite, este recomandabilă alcătuirea
9|Ghidul studentului ID
Universitatea “Nicolae Titulescu” din București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

unui plan de lucru. Cu ajutorul lui, vă planificaţi timpul afectat materialului


care trebuie parcurs. Nu vă îngrijoraţi dacă ritmul de studiu indicat în
suportul de curs nu coincide cu propriul dvs. ritm de studiu. Acel ritm este
orientativ dar dacă nu vă puteţi acomoda cu el vă sugerăm să vă auto-
impuneţi respectarea unui ritm de învăţare propriu pe tot parcursul „anului”
de studiu fără salturi şi veţi fi scutiţi de panica lipsei de timp în perioada
predării temelor rezolvate, proiectelor, referatelor.
B. Începeţi studiul unei noi unităţi de învăţare, numai atunci când aveţi timp
suficient pentru parcurgerea ei în întregime şi, dacă este posibil, şi pentru
rezolvarea temelor/problemelor aferente unităţii respective. Desigur,
acestea sunt doar sugestii, timpul necesar studiului depinde de
cunoştinţele dobândite anterior, de stilul dvs. de învăţare, de propriul ritm.

Scopul principal al întregului mecanism al cursurilor la distanţă este de a


vă ajuta, dar ajutorul poate avea finalitate numai dacă dvs., ca student, depuneţi
efortul necesar în vederea atingerii ţelului propus. Învăţarea în sistemul ID se
bazează în cea mai mare măsură pe energia de auto-perfecţionare a studentului,
care presupune şi impune voinţă, perseverenţă, putere de muncă şi
conştiinciozitate, oferindu-vă în schimb o educaţie de succes, printr-o planificare
eficientă a timpului, organizare a propriului ritm de studiu, îmbinarea vieţii de
familie cu cea de student, fără afectarea locului de muncă.

Ce NU este un tutore.

Tutorele îi ajută şi îi motivează pe studenţi. În locul actorului pasiv – care


predă unidirenţional materia – vine cel „activ” sau „interactiv”, tutorele, care vă va
îndruma în procesul de învăţământ şi care vă va învăţa cum să învăţaţi (know-
how). În mijloc se află studentul, al cărui studiu este asistat, îndrumat, sprijinit de
către tutore. Tutorele nu este „izvorul de cunoştinţe” – rolul acestuia este preluat
de pachetul de studiu elaborat de coordonatorul de disciplină - , el „doar”
urmăreşte şi ajută în însuşirea cunoştinţelor conţinute de pachetul de studiu. Vă
va sfătui ce unitate de învăţare să alegeţi, în funcţie de criteriile prestabilite şi
afinităţile dv.
Tutorele îl ajută pe student să-şi dezvolte abilităţi academice şi
profesionale pentru a-şi continua instruirea pe tot parcursul vieţii. Suportul oferit
de tutore se concentrează pe formarea unui stil individual de învăţare, pe
dezvoltarea tehnicilor de muncă intelectuală respectiv dezvoltarea abilităţilor de
operare cu platforma virtuală. Specificul activităţii în mediul virtual permite
tutorelui personalizarea traseului de învăţare şi instruirea individuală a elevilor.
Tutorele dvs. va ţine legătura cu dvs. şi vă va sta la dispoziţie, la locul şi
timpul dinainte stabilit prin programul de studiu iar între întâlnirile tutoriale îl veţi
putea contacta prin intermediul platformei electronice respectiv al e-mail-ului.

10 | G h i d u l s t u d e n t u l u i I D
Universitatea “Nicolae Titulescu” București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

Recomandare: Dacă pe parcursul studiilor nu veţi reuşi să ţineţi pasul cu


planificarea făcută, trebuie să luaţi legătura neapărat cu tutorele dvs.

Avem o problemă de rezolvat! Cum procedăm?

A. La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare veţi găsi teste de evaluare,


teme de control, probleme de rezolvat sau lucrări de întocmit, care
trebuie prezentate la întâlnirile tutoriale faţă în faţă. Rolul lor este
acela de a verifica nivelul asimilării celor învăţate, de a stabili
stadiul evoluţiei (inovaţiei!), gradul înţelegerii celor studiate,
conştientizarea eventualelor greutăţi întâmpinate şi depăşirea lor.
B. Răspunsurile la temele de control trebuie date după parcurgerea
modulelor teoretice. Observaţi şi ce întrebări pun ceilalţi colegi şi
notaţi-vă răspunsurile!
C. Trimiteţi temele de control rezolvate, la data comunicată de tutore
sau menţionată în suportul de curs (de exemplu „cu o săptămână
înaintea primei întâlniri tutoriale planificate”) sau de către tutore,
astfel încât acesta din urmă să aibă timpul necesar corectării,
precum şi restituirii lor împreună cu posibilele sugestii.

Modul de organizare şi de funcţionare a centrelor teritoriale


Universitatea nu derulează programe de învăţământ la distanţă în cadrul unor
centre teritoriale.

Taxa de şcolarizare
Taxa poate fi achitată în diferite moduri:

 integral, până la data de 15 Octombrie;

 semestrial (50% până la 15 Octombrie, 50% până la 15


Februarie);

 în patru tranşe egale. Datele la care trebuie plătite cele patru


tranşe vor fi specificate în anexa contractului de studii.

Taxa de studiu
Această taxă include:

 materialele de curs (pe suport electronic, CD);

 întâlniri tutoriale;

11 | G h i d u l s t u d e n t u l u i I D
Universitatea “Nicolae Titulescu” București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

 examinări (fiecare student are dreptul la trei examinări pentru aceeaşi disciplină,
începând cu a patra examinare este obligat să achite o taxă de reexaminare;
examenul de mărire de notă se plăteşte)
ATENŢIE!
Neachitarea taxei duce, după caz, la neprimirea în examen sau la exmatricularea
studentului.

Rambursarea taxelor de studii

Rambursarea taxelor de studii se face în condiţiile în care studentul, în


baza unor motive întemeiate decide să se retragă, în conformitate cu prevederile
procedurii de rambursare a taxelor prezentate in Contractul de scolarizare.
Studentul care doreşte să se retragă trebuie să depună o cerere la secretariatul
facultăţii.
Procedura de rambursare a taxelor de studii este următoarea:
a. Studenţii care solicită retragerea înaintea achitării primei tranşe din taxa
de şcolarizare şi care nu au primit resursele de învăţământ nu li se va restitui
taxa de înscriere.
b. Studenţii care solicită retragerea în cinci zile după achitarea primei tranşe
din taxa de şcolarizare, dar nu au primit resursele de învăţământ, vor primi înapoi
taxa de studiu plătită, din care se scad cheltuielile de înmatriculare. Studenţilor
care au primit şi resursele de învăţământ li se va reţine şi costul acestora.
c. Dacă cererea de retragere se face după cinci zile de la achitarea primei
tranşe din taxa de şcolarizare, dar înaintea primei activităţi tutoriale directe,
Studentului i se restituie taxa de studii plătită, din care se deduc: cheltuielile de
înmatriculare, costul resurselor de învăţământ primite, precum şi o cotă de 15%
din taxa anuală, reprezentând cheltuieli administrative.
d. Dacă cererea de retragere se face după prima activitate tutorială directă,
dar înainte de parcurgerea a jumătate din totalul activităţilor tutoriale programate,
universitatea va reţine 50% din taxa de studiu anuală, precum şi cheltuielile de
înmatriculare şi costul resurselor de învăţământ furnizate Studentului.
e. Dacă cererea de retragere intervine după parcurgerea a jumătate din
activităţile tutoriale programate pentru anul de studiu respectiv, se va reţine
întreaga taxă de studii aferentă anului universitar.

12 | G h i d u l s t u d e n t u l u i I D
Universitatea “Nicolae Titulescu” București
UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREȘTI
Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.185 sector 4
Telefon 330.90.32; 330.90.76; 330.88.64 Fax 330.86.06; 330.86.30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

Departamentul de Învățământ la Distanță

Facilităţi
 Candidaţii care au fost premiaţi la Olimpiade naţionale şi internaţionale, precum şi
absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior sunt admişi indiferent de numărul
de locuri;

 Studenţii universităţii ce provin din aceeaşi familie (soţ/soţie, fraţi/surori)sau care


urmează simultan cursurile la două programe de studii din cadrul Universităţii,
beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare cu 10%, care potrivit precizării din
şedinţa Consiliului de administraţie, se aplică de la tranşa a II-a;

 Studenţii cu rezultate bune la învăţătură pot beneficia, cu aprobarea rectoratului,


de posibilitatea de a efectua doi ani de studiu într-un an şcolar (cu excepţia
primului şi ultimului an de studiu);

 Studenţii de la cursurile învăţământului deschis la distanţă, cu rezultate bune, pot


solicita trecerea la cursurile cu frecvenţă, începând cu anul II de studii.
Pentru alte informaţii contactaţi secretariatul facultăţii sau tutorele de
disciplină.

Director Departament ID

Conf. univ. dr. Mihaela Sudacevschi

13 | G h i d u l s t u d e n t u l u i I D
Universitatea “Nicolae Titulescu” București