Sunteți pe pagina 1din 4

Program ”Euro 200”

CONȚINUT DOSAR SOLICITANT


(achiziționare calculator/laptop)
1. Cerere tip (de la secretariatul unității)
2. Certificatul de naştere/CI a elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al
părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de
ocrotitor legal, după caz; (copie și original);
3. Certificatele de naștere și/sau actele de identitate, ale membrilor familiei (original și
copie)
4. Adeverința de la instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau
student a celorlalți frați/surori;
5. Actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent
realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii (martie,
aprilie);
6. Declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a
ocrotitorului legal, după caz, în sensul că venitul brut lunar pe membru de
familie se încadrează în plafonul de 250 lei/lună și că dispun de diferența
de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă
standard (de la secretariatul unității);
7. Adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media
generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea
unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi
elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
8. Adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de
absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui
ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii,
cu excepţia elevilor clasei I;
9. Veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor mobile și imobile
proprietate a familiei – dacă este cazul;
10. Ancheta socială (de la Primărie).
Documentele se pot depune în copie, cu condiția ca, la depunerea cererii, solicitantul să
prezinte și actele în original. Copiile se confruntă cu originalul, pe ele se trece
mențiunea”conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub semnătura primitorului și a
solicitantului.

DOCUMENTE NECESARE STABILIRE VENIT BRUT LUNAR PE MEMBRU


DE FAMILIE
Toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii. Nu se
iau în calcul:
a) alocații de stat, alocație familială complementară și alocație de susținere familie
monoparentală;
b) bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap;
c) bursele de studii/sociale;
d) drepturi sociale care cf. legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.
În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi
în ordine: media generală/calificativul şi numărul de absenţe nemotivate din anul
şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimulării achiziţionării de calculatoare.

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 17 APRILIE 2020


ANEXA nr.2
Nr. de înregistrare/data____________________________________________________________________
Unitatea de învăţământ:LICEUL “GH.RUSET ROZNOVANU”, ROZNOV, NEAMT, 621634
(denumire, localitate, judeţ, cod SIRUES)

CERERE
pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului
în vederea achiziţionării unui calculator personal nou

1.1 Subsemnatul/Subsemnata________________________________________________________________
(numele, iniţiala tatălui, prenumele)
fiul/fiica lui _________________________şi al /a___________________________________domiciliat/domiciliată în
______________________________________________________________________________________________
(str., nr., bl., sc., et., ap., judeţul/sectorul, localitatea)
cod poştal nr. _________________, cod numeric personal _________________________________ CI/BI
____________________, telefon/fax _____________, e-mail ____________ ocupaţie _________________________
venit (în lei, conform adeverinţei ataşate): ________________________.

1.2 în calitate de părinte □/ ocrotitor legal □/ altă calitate □: _______________________________ al


___________________________________________, cod numeric personal: __________________, CI/BI
____________________, elev la (unitatea de învăţământ) _______________________________________
clasa _______________ din localitatea____________________________, judeţul ___________.

2.1 Media generală/ calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar
în vederea achiziţionării unui calculator personal nou________________________
2.2 Număr absenţe nemotivate în anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar în
vederea achiziţionării unui calculator personal nou ________________

Solicit acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării unui calculator personal nou, reprezentând
echivalentul în lei a 200 de EURO pentru un calculator.
Mă angajez să fac dovada achiziţiei unui calculator nou în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric şi
să nu-l înstrăinez înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărare. Sunt de acord ca în cazul nerespectării
angajamentului să restitui echivalentul în lei a ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data
constatării abaterii.
Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor financiar pentru achiziţionarea
unui calculator personal şi că aceasta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depusă de familia mea.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde
beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi să fie parţial publicate,
inclusiv pe Internet, cu minimum de expunere publică necesară.
Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe propria răspundere că
toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte, complete şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca în
cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez Comisia de
aceste schimbări.
Semnătura
_________________________
Rezervat pentru comisie:
Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în prevederile
legale pentru acordarea ajutorului financiar.

Semnătura preşedintelui comisiei Semnătura membri comisiei

L.S.

Pag. 1/2
Nr. înreg / data: ________/ ________/2020
Unitatea/instituţia de învăţământ (nume, localitate, judeţ, cod SIRUES):
_________________________________________________________

(3) Toţi ceilalţi membri ai familiei care SE ÎNCADREAZĂ în prevederile pentru acordarea ajutorului
(fie aceştia elevi sau studenţi, minori sau majori) sunt:

Nume, iniţiala Cod CI/BI Relaţia faţă de Venit (în lei, Unitatea/instituţia de
tatălui, Prenume numeric seria si declarant în cadrul conf. actelor învăţământ (nume, localitate,
personal numarul familiei (fiu, fiică, doveditoare) judeţ, cod SIRUES)
frate, etc.)

(4) Toţi ceilalţi membri ai familiei care NU SE ÎNCADREAZĂ în prevederile pentru acordarea
ajutorului sunt:
Nume, iniţiala tatălui, Cod CI/BI seria si Relaţia faţă de declarant Venit (în lei, conf.
Prenume numeric numarul (părinte, ocrotitor legal, fiu, actelor doveditoare)
personal frate, etc.)

VENITUL BRUT TOTAL AL FAMILIEI

NUMARUL MEMBRILOR IN VENIT PE MEMBRU


FAMILIE DE FAMILIE

Notă: Secţiunea 2 se completează numai în cazul elevilor/studenţilor minori. (in cazul elevului major, la
sectiunea 2, la calitatea solicitantului se va scrie: elev major si nu se vor mai completa restul campurilor)
Secţiunile 1, 3 şi 4 se completează obligatoriu.

Data_______________ Semnatura solicitant_____________________

Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se completează de către comisia din


unitatea/instituţia de învăţământ.

Rezervat pentru comisie:


Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea este eligibila.

Presedintele comisiei, Membrii comisiei:

LS
Pag 2/2
DECLARATIE,

Subsemnata / ul …………………………………………., nascut /a la data

de ……………, fiica / fiul lui ……………………………………..………………….,

B.I/ C.I seria ……….., NR…………………… , CNP…………………………….,

parintele elevului ……………………………………………………….., din clasa

……………., declar pe proprie raspundere ca venitul lunar pe membru de familie se

incadreaza in plafonul prevazut de art.2 alin (2) din Legea nr. 269 / 2004 si ca dispun de

diferenta de bani pentru achizitionarea unui calculator cu o configuratie minima

standard.

Data, Semnatura,

………………….. ………………………

S-ar putea să vă placă și