Sunteți pe pagina 1din 4

Progresii aritmetice

Exemplu:
Exemplu:
Fie şirul (an), adică a1,a2, a3, ...,an,...,astfel încât a1 = 3 şi an+1= an + 2, pentru n ≥ 1.
Deci a1 = 3, a2 = 3 + 2 = 5, a3= 5 + 2 = 7, a4= 7 + 2 = 9 etc.
Se observă că fiecare termen al acestui şir, începând cu al doilea,
se obţ
obţine ,prin
,prin adăugarea la termenul precedent a aceluiaş
aceluiaşi număr,
număr, şi anume 2.

Definiţie:
Un şir de numere, în care fiecare termen, începând cu al doilea, se obţine din cel precedent prin
adăugarea aceluiaşi număr, se numeşte progresie aritmetică.

şirul a1 a2, a3,..., an, ... este o progresie aritmetică dacă (*) an 1  an  r , pentru orice n ≥ 1
unde r este un număr constant pentru şirul dat, numit raţ raţia progresiei aritmetice

într-
ntr-o progresie aritmetică,
aritmetică, diferenţ
diferenţa dintre orice termen şi predecesorul său este egală cu acelaş
acelaşi număr r.
r.

r  a2  a1  a3  a2  ...  an 1  an  ...

Notaţie 
Notaţ a1, a2, a3, , ... , an,..

Exemple
Dacă a1 = 0, r = 1 , atunci
atunci avem progresia 0, 1, 2,
2, 3,
3, 4,
4, ...,
..., adică
adică şirul numerelor naturale.
Dacă a1 =-2, r = - 4 , atunci obţ
obţinem progresia -2, -6, -10, -14, ....
....
Dacă a1 = 1, r = 2 , atunci
atunci avem progresia 1, 3, 5,
5, 7,
7, ...,
..., adică
adică şirul numerelor naturale impare

prof:Ciocotisan Radu
O progresie aritmetică are următoarea proprietate importantă
Teoremă:
Teoremă:

Orice termen al unei progresii aritmetice a1 a2,a3,, ...,an,... începând cu al doilea
este media aritmetică a termenilor vecinilor lui , adică
adică pentru orice n≥
n≥2,

an1  an1
an 
2

Teorema reciprocă :
Dacă un şir de numere are proprietatea că fiecare termen al său,său, începând cu al doilea,
este media aritmetică a termenilor vecini lui,
lui, atunci acest şir este o progresie aritmetică.
aritmetică.

Observaţ
Observaţie.
Proprietatea semnalată mai înainte justifică denumirea de progresie aritmetică

prof:Ciocotisan Radu
2. Formula termenului general al unei progresii aritmetice
Cunoscând primul termen şi raţ raţia unei progresii aritmetice (an) se poate da o formulă care permite să se găsească orice termen.
termen.
Fie a1 = primul termen al progresiei aritmetice şi r = raţ raţia sa.
Atunci, din definiţ
definiţia progresiei aritmetice
a2 = a1 + r, a3= a2 + r = (a2 + r) + r = a1+ 2r, a4= a3 + r = (a1 + 2r) + r = a1+ 3r ş.a.m.d.
în general, avem:

Teoremă.
Teoremă.
Termenul general al unei progresii aritmetice este dat de formula : an= a1 + (n-1)r

Exemplu
pentru progresia aritmetică:
aritmetică: -10,-
10,-5,0,5,10,...
avem a1=-10 ; a2 = -5; r = a2-a1 = 5 deci r = 5.
Folosind (1) se poate calcula orice termen:
termen: n = 13 a13 = a1 + (13- (13-1)r = -10+ 60= 50,
n = 55 a55 = a1 + (55-
(55-1)r = -10 + 270 = 260 ş.a.m.d.
3. Formula sumei primilor n termeni ai unei progresii aritmetice
Teoremă
Dacă a1, a2,a3, ..., an-1, an sunt în progresie aritmetică, are loc:
ak+ an-k+1 = a1+ an
Deci suma oricăror două numere egal depărtate de numerele extreme este egală cu suma numerelor extreme.

Teoremă:(formula sumei termenilor)


Fie (an) o progresie aritmetică de raţ
raţie r şi fie Sn suma primilor n termeni ai săi,
săi, adică
adică
Sn = a1 + a2 + a3+ ... + an-1+ an atunci :
(a1  an )  n
Sn 
2
prof:Ciocotisan Radu
în particular, ( 1  100 )  100
1+2+3+...+100 = = 5050
2
Exemplu:
Exemplu:
Să determinăm suma primilor 10 termeni ai progresiei aritmetice (an): 1,4,7,10,....
Primul termen al progresiei este 1, iar raţ
raţia este 3. Atunci al 10-
10-lea termen al progresiei este: a10 = 1 + (10 - 1) • 3 = 1 + 9 • 3 = 28.
Deci
( a 1  a 10 )  10
S 10   29  5  145
2

prof:Ciocotisan Radu