Sunteți pe pagina 1din 23

Proiect Fiscalitate

Impozitul pe profit și impozitul pe dividende

CUPRINS
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE........................................

1.1. Impozitul pe profit

1.2. Impozitul pe dividende.

CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ: FISCALITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT ȘI


IMPOZITULUI PE DIVIDENDE.................................................................................................

2.1. Prezentarea societății............................................................................................................


2.2. Calcularea impozitului pe profit.........................................................................................
2.3. Calcularea impozitului pe dividende...................................................................................
CONCLUZII....................................................................................................................................

BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................

ANEXE.............................................................................................................................................

CAPITOLUL I. Aspecte generale privind impozitele


,,Impozitul este o contribuție obligatorie în bani cerută de la cetățenii unui stat pentru a
acoperi cheltuielile publice.’’1
Impozitul este o dare în bani în înțelesul că persoanele juridice și fizice sunt datoare să
contribuie după anumite criterii la constituirea fondurilor generale de dezvoltare a societății,
necesare finanțării unor trebuințe social-economice în avantajul întregii colectivități.

1.1. Impozitul pe profit

Impozitul pe profit este un impozit datorat statului de către toți contribuabilii, așa cum îl
definește Codul Fiscal, care înregistrează profit fiscal în perioada de raportare și în același timp,
o cheltuială fiscală a firmei suportată la nivelul întregii sale activități.
Impozitarea profitului reprezintă unul dintre cele mai reprezentative cazuri de rezoltare a
raportului dintre contabilitate și fiscalitate.
Raportul dintre contabilitate și fiscalitate a fost și este privit ca rezultat al relației: interes
fiscal al statului, interese evident opuse.
Prioritare au fost și rămân interesele statului din necesitatea de a asigura acoperirea
cheltuielilor publice din impozite și taxe. Fiscalitatea este cea care fixează regulile de
determinare a bazelor de impozitare. Modalitatea în care sunt aplicate aceste reguli împart
sistemele contabile în două mari categorii:
a) Sisteme în care contabilitatea este conectată la fiscalitate;
b) Sisteme în care contabilitatea este deconectată de fiscalitate.
În România, în prezent, contabilitatea este conectată la fiscalitate. În acest sistem fiecare
întreprindere întocmește și prezintă situațiile financiare anuale potrivit regulilor contabile și
declarațiile fiscale potrivit regulilor fiscale. În situația în care la întocmirea declarațiilor fiscale
există neînțelegeri între regulile contabile și cele fiscale se procedează la conciliere.
În domeniul impozitării profitului concilierea se realizează prin retratarea rezultatului
contabil în sensul creșterii lui cu cheltuielile înregistrate în contabilitate și necunsoscute de
fiscalitate sau al scăderii lui cu anumite venituri înregistrate în contabilitate pentru care
fiscalitatea admite să nu fie impozitate.2

1
Micul dicționar academic, ediția a II-a, 2010.
2
Dumitru, Visan, ’’Aspecte contabile privind impozitul pe profit’’, Gestiunea și contabilitatea firmei, nr. 9,
septembrie 2014, pp. 15;
Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului
impozabil este de 16%.

1.2. Impozitul pe dividende

Potrivit art. 67 alin. (1) din Legea socităților nr. 31/1990 3 , republicată, cu modificările și
completările ulterioare, dividendele reprezintă ’’cota parte din profit ce se plătește fiecărui
asociat’’. Din această definiție, dar și din prevederile art. 67 alin. (3) din aceeași lege potrivit
cărora ’’nu se vor putea distribui dividende decât doar din profituri determinate potrivit legii’’,
rezultă că, dreptul la dividende aparține titularului părților sociale sau al acțiunilor unei societăți,
care are calitatea de creditor, iar obligația corelativă de ’’ plată a dividendelor’’ revine societății,
care are calitatea de debitor. Atât dreptul la dividende cât și obligația de plată a acestora, depind
de un eveniment viitor și nesigur ca realizare, acestea fiind sub condiția de a se realiza profit,
condiție suspensivă de a cărei îndeplinire depinde nașterea dreptului și a obligației corelative.

Cadrul legal al distribuirii dividendelor este stabilit prin Legea 31/90 privind societățile
comerciale, în timp ce dispozițiile speciale pentru emitenții de pe Bursa de Valori București se
găsesc în Legea 297/04 și în Regulamentul CNVM 1/06.
Impozitarea veniturilor obținute prin dividende este reglementată de Codul fiscal, care a
suferit modificări la începutul lui 2017, aceasta după ce în 2016 a fost probabil cel mai bun an
pentru ridicarea de dividende, impozitul datorat fiind de 5%, fără a se plăti alte taxe
suplimentare. În 2019, veniturile din dividende se taxează cu impozit pe venit de 5% și cu CASS
de 10%.

3
Legea societăților nr. 31/16,11,1990, republicată (M.O. nr. 1,066/17.11.2004), cu modificările și completările
ulterioare;
Impozitul pe dividende = dividende brute x cota de impozit pe dividende.
CAPITOLUL II. STUDIU DE CAZ: FISCALITATEA IMPOZITULUI PE
PROFIT ȘI IMPOZITULUI PE DIVIDENDE

2.1. Prezentarea societății


EUROPTRANS S.R.L. a luat fiinţă în anul 2013 fiind înscrisă la Registrul Comerţului cu
numărul J33/99/2013, codul unic de înregistrare RO 31192372. Firma are sediul în localitatea
Udești, sat Plăvălari, nr. 152A judeţul Suceava. Capitalul social subscris este de 220 lei, integral
vărsat la constituirea societăţii, divizat în 22 părţi sociale, valoarea unei părţi sociale fiind de
10.00 lei. Firma este dotată cu 25 maşini de transport marfă.
Societatea comercială are un acționar şi un număr de 30 salariaţi cu contracte de muncă
din care: 1 manager și dispecer, 1 economist, 1 manager transport, 1 sef departament logistică și
26 conducători auto. Firma este constituită pentru o perioadă nelimitată. Firma este condusă de
un administrator care are în subordine departamentul financiar-contabil, casieria, conducătorii
auto.
Activitatea desfăşurată de către firmă EUROPTRANS SRL este transportul rutier de
mărfuri conform codului CAEN 4941. Prin aceasta firma urmăreşte atât obţinerea de profit cât şi
satisfacerea clienţilor.
Prezentarea modului de organizare şi conducere a contabilităţii
Contabilitatea ’’EUROPTRANS’’ S.R.L. este organizată și condusă în cadrul
departamentului de contabilitate, în concordanță cu prevederile Legii contabilității 82/1991
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Activitatea de contabilitate este condusă
de către un contabil care are studii economice superioare. Totodată, contabilitatea este
organizată și condusă pe bază de contract de prestări de servicii în domeniul contabilității,
încheiate cu persoană juridică, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili
și Contabililor Autorizați din România. Răspunderea pentru organizarea și conducerea
contabilității societății revine administratorului.
Potrivit prevederilor ordinului 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
societatea este încadrată drept Microentitate. Societatea nu are obligația auditării situațiilor
financiare anuale.
Contabilitatea reprezintă activitatea specializată în masurarea, evaluarea, cunoașterea,
gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute
din activitatea persoanelor juridice și fizice și trebuie să asigure înregistrarea cronologică și
sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară,
performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și
în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții,
instituțiile publice și alți utilizatori.
Contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională. Contabilitatea
operațiunilor efectuate în valută se ține atât în monedă națională, cât și în valută, potrivit
reglementărilor elaborate în acest sens.
Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării
ei într-un document care stă la baza înregistrării în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate
angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celei care le-
a înregistrat în contabilitate.
Societatea efectuează inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor
și capitalurilor proprii deținute, la inceputul activității, cel putin o data în cursul exercițiului
financiar și ori de cate ori conducerea consideră necesară efectuarea lor. Rezultatul inventarierii
se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Documentele oficiale de prezentare a activității economico-financiare a societății sunt
situațiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementărilor contabile aplicabile și care oferă o
imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile
legii, referitoare la activitatea desfășurată.

2.2. Calcularea impozitului pe profit


Societatea ’’EUROPTRANS’’ S.R.L. plătitoare de impozit pe profit prezintă următoarele
elemente extrase din contul de profit și pierdere și din bilanț:
ANUL 2016

Tabel 1: Venituri și cheltuieli aferente anului 2016

Nr. Exlicații privind operațiunile efectuate și Rulaj Suma nedeductibilă Suma


Crt. calculul impozitului pe profit impozitoare
Cheltuieli
1 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE 6.238,17 0.00 6.238,17
2 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 1.735.142,36 5.767,66 1.729.374,70
3 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB 125.822,36 0.00 125.822,36
4 CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE 16.191,02 0.00 16.191,02
5 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 42.739,71 0.00 42.739,71
6 CHELT. CU INTREȚINEREA ȘI 17.368,42 0.00 17.368,42
REPARAȚȚILE
7 CHELT. CU REDEVENDE, LOCAȚIILE DE 109.172,09 0.00 109.172,09
GESTIUNE
8 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE 162.971,98 0.00 162.971,98
9 CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI ȘI 43.630,53 0.00 43.630,53
PERSONAL
10 CHELT. CU DEPLASĂRI DETAȘĂSI ȘI 1.032.884,87 0.00 1.032.884,87
TRANSFERURI
11 CHELT. POȘTALE ȘI TAXE DE 27.096,51 0.00 27.096,51
TELECOMUNICAȚII
12 CHELT. CU SERV. BANCARE ȘI 51.300,15 0.00 51.300,15
ASIMILATE
13 ALTE CHELT. CU SERVICIILE 928.144,38 0.00 928.144,38
EXECUTATE DE TERȚI
14 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI 11.447,00 0.00 11.447,00
VĂRSĂMINTE
15 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 241.810,00 0.00 241.810,00
16 CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA 40.883,00 0.00 40.883,00
UNITĂȚII LA ASIGURĂRILE SOCIALE
17 CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA 1.814,00 0.00 1.814,00
UNITĂȚII PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ
18 CHELT. PRIVIND CONTRIB. 12.572,00 0.00 12.572,00
ANGAJATORULUI PENTRU
ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE
19 DESPĂGUBIRI, AMENZI ȘI PENALITĂȚI 27.867,87 27.867,87 0,00
20 DONAȚII ACORDATE 4.740,00 4.740,00 0.00
21 DIFERENȚE NEFAVORABILE DE CURS 53.350,12 0.00 53.350,12
VALUTAR
22 CHELT. PRIVIND DOBÂZILE 52.942,86 0.00 52.942,86
23 CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE 14.872,97 0.00 14.872,97
24 CHELT. DE EXPLOATARE CU 424.195,19 0.00 424.195,19
AMORTIZAREA
25 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT 19.204,00 19.204,00 0.00
TOTAL 5.204.401,56 57.579,53 5.146.822,03
Venituri
26 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 5.167.090,73 0.00 5.167.090,73
27 VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI ȘI 6.791,46 0.00 6.791,46
PENALITĂȚI
28 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 80.288,15 0.00 80.288,15
29 VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE 42.303,30 0.00 42.303,30
CURS
TOTAL 5.296.473,64 0.00 5.296.473,64
Sursa: Adaptare după informațiile din Balanța de verificarea a societății ’’EUROPTRANS’’ S.R.L.

În determinarea impozitului pe profit este necesară parcurgerea următoarelor etape din punct
de vedere contabil şi fiscal:

a. Contabilizarea închiderii conturilor de cheltuieli:

Cont debitor Cont creditor Valoare


121 % 5.204.401,56
Clasa 6-cheltuieli

b. Contabilizarea închiderii conturilor de venituri:

Cont debitor Cont creditor Valoare


% 121 5.296.473,64
Clasa 7-venituri

Din punct de vedere fiscal:

Profit brut = Total venituri – Total Cheltuieli = 5.296.473,64 – 5.204.401,56 = 92.072,08


Profit impozabil = Profit brut + Cheltuieli nedeductibile
= 92.072,08 + 57.579,53
= 149.651,61 lei
Impozit pe profit = Profit impozabil × 16%
= 149.651,61 × 16%
= 23.944,26 lei

Cheltuielile cu sponsorizarea, se scad din impozitul pe profit, la o valoare care este


minimul dintre 20% din impozitul pe profit datorat si 0.75% din cifra de afaceri.
* 20% × 23.944,26 = 4788,85 lei
* 0,75% × 5.296.473,64 = 39.723,55 lei

Impozit datorat = Impozit pe profit – sponsorizare = 23.944,26 – 4.740 = 19.204 lei

Astfel, la data de 31 decembrie 2016, societatea are o cheltuială cu impozitul pe profit de


19.204 lei. 
c. Contabilizarea impozitului pe profit:

Cont debitor Cont creditor Valoare


691 441 19.204 lei
d. Concomitent
Cont debitor Cont Creditor Valoare
121 691 19.204 lei

ANUL 2017

Tabel 2: Venituri și cheltuieli aferente anului 2017

Nr. Exlicații privind operațiunile efectuate și Rulaj Suma Suma


Crt calculul impozitului pe profit nedeductibilă impozitoare
.
Cheltuieli
1 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE 12.810,05 0.00 12.810,05
2 CHELT. CU MATERIALELE 83,88 0.00 83,88
CONSUMABILE
3 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 2.729.948,84 0.00 2.729.948,84
4 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB 227.397,79 0.00 227.397,79
5 CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE 38.418,25 0.00 38.418,25
6 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 25.044,20 0.00 25.044,20
7 CHELT. CU INTREȚINEREA ȘI 3.492,86 0.00 3.492,86
REPARAȚȚILE
8 CHELT. CU REDEVENDE, LOCAȚIILE 38.586,30 0.00 38.586,30
DE GESTIUNE
9 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE 193.204,59 0.00 193.204,59
10 CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI 37.390,67 0.00 37.390,67
ȘI PERSONAL
11 CHELT. CU DEPLASĂRI DETAȘĂSI ȘI 1.378.293,24 0.00 1.378.293,24
TRANSFERURI
12 CHELT. POȘTALE ȘI TAXE DE 37.793,44 0.00 37.793,44
TELECOMUNICAȚII
13 CHELT. CU SERV. BANCARE ȘI 29.572,33 0.00 29.572,33
ASIMILATE
14 ALTE CHELT. CU SERVICIILE 1.466.709,39 0.00 1.466.709,39
EXECUTATE DE TERȚI
15 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI 5.000,00 0.00 5.000,00
VĂRSĂMINTE
16 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 386.293,00 0.00 386.293,00
17 CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA 65.318,00 0.00 65.318,00
UNITĂȚII LA ASIGURĂRILE SOCIALE
18 CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA 2.895,00 0.00 2.895,00
UNITĂȚII PENTRU AJUTORUL DE
ȘOMAJ
19 CHELT. PRIVIND CONTRIB. 20.078,00 0.00 20.078,00
ANGAJATORULUI PENTRU
ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE
20 DESPĂGUBIRI, AMENZI ȘI PENALITĂȚI 44.006,80 44.006,80 0,00
21 DONAȚII ACORDATE 3.100,00 3.100,00 0.00
22 CHELT. PRIVIND ACTIVELE CEDATE ȘI 82.657,44 0.00 82.657,44
ALTE OPERAȚIUNI
23 DIFERENȚE NEFAVORABILE DE CURS 85.293,63 0.00 85.293,63
VALUTAR
24 CHELT. PRIVIND DOBÂZILE 97.597,44 0.00 97.597,44
25 CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE 5.241,41 0.00 5.241,41
26 CHELT. DE EXPLOATARE CU 673.358,68 0.00 673.358,68
AMORTIZAREA
27 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT 12.754,00 12.754,00 0.00
TOTAL 7.702.139,23 59.860,80 7.642.278,43
Venituri
28 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 7.294.091,60 0.00 7.294.091,60
29 VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI ȘI 181.726,52 0.00 181.726,52
PENALITĂȚI
30 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 205.415,48 0.00 205.415,48
31 VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE 59.829,63 0.00 59.829,63
CURS
TOTAL 7.741.063,23 0.00 7.741.063,23
Sursa: Adaptare după informațiile din Balanța de verificarea a societății ’’EUROPTRANS’’ S.R.L.
a. Contabilizarea închiderii conturilor de cheltuieli:

Cont debitor Cont creditor Valoare


121 % 7.702.139,23 lei
Clasa 6-cheltuieli

b. Contabilizarea închiderii conturilor de venituri:

Cont debitor Cont creditor Valoare


% 121 7.741.063,23 lei
Clasa 7-venituri

Din punct de vedere fiscal:

Profit brut = Total venituri – Total Cheltuieli = 7.741.063,23 – 7.702.139,23 = 38.924


Profit impozabil = Profit brut + Cheltuieli nedeductibile
= 38.924 + 59.860,80
= 98.784,80 lei
Impozit pe profit = Profit impozabil × 16%
= 98.784,80 × 16%
= 15.805,57 lei
Cheltuielile cu sponsorizarea, se scad din impozitul pe profit, la o valoare care este
minimul dintre 20% din impozitul pe profit datorat si 0.75% din cifra de afaceri.
* 20% × 15.805,57 = 3.161,11 lei
* 0,75% × 7.741.063,23 = 58.057,97 lei

Impozit datorat = Impozit pe profit – sponsorizare = 15.805,57 – 3.100 = 12.705,57 lei

Astfel, la data de 31 decembrie 2017, societatea datoreaza statului un impozit pe profit in


valoare de 12.705,57 lei. 
c. Contabilizarea impozitului pe profit:

Cont debitor Cont creditor Valoare


691 441 12.705,57 lei
d. Concomitent
Cont debitor Cont Creditor Valoare
121 691 12.705,57 lei
Aici se poate observa o scădere majoră a profitului, respectiv a impozitului pe profit față
de anul 2016. Scăderea profitului se datorează faptului că deși firma a avut mai multe venituri în
anul 2017 față de 2016, a avut de asemenea și cheltuieli mult mai mari față de 2016. Unele dintre
cheltuielile seminificative care au condus la scăderea profitului sunt: cheltuielile cu
conbustibilul, cheltuielile cu piesele de schimb și cheltuielile cu deplasările externe deoarece
firma are mai mulți angajați în anul 2017.
ANUL 2018

Tabel 3: Venituri și cheltuieli aferente anului 2018

Nr. Exlicații privind operațiunile efectuate și Rulaj Suma nedeductibilă Suma


Crt. calculul impozitului pe profit impozitoare
Cheltuieli
1 CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE 12.923,96 0.00 12.923,96
2 CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL 4.198.231,19 0.00 4.198.231,19
3 CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB 310.151,22 0.00 310.151,22
4 CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE 35.631,34 0.00 35.631,34
5 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR 25.184,84 0.00 25.184,84
6 REDUCERI COMERCIALE PRIMITE -820,00 0.00 -820,00
7 CHELT. CU INTREȚINEREA ȘI 15.656,39 0.00 15.656,39
REPARAȚȚILE
8 CHELT. CU REDEVENDE, LOCAȚIILE DE 24.134,41 0.00 24.134,41
GESTIUNE
9 CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE 303.387,16 0.00 303.387,16
10 CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI 33.050,86 0.00 33.050,86
ȘI PERSONAL
11 CHELT. CU DEPLASĂRI DETAȘĂRI ȘI 2.228.461,50 0.00 2.228.461,50
TRANSFERURI
12 CHELT. POȘTALE ȘI TAXE DE 57.346,37 0.00 57.346,37
TELECOMUNICAȚII
13 CHELT. CU SERV. BANCARE ȘI 54.121,58 0.00 54.121,58
ASIMILATE
14 ALTE CHELT. CU SERVICIILE 2.153.262,45 0.00 2.153.262,45
EXECUTATE DE TERȚI
15 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI 17.837,00 0,00 17.837,00
VĂRSĂMINTE
16 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 597.862,00 0.00 597.862,00
17 CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE 13.450,00 0.00 13.450,00
MUNCĂ
18 DESPĂGUBIRI, AMENZI ȘI PENALITĂȚI 49.724,00 49.724,00 0.00
19 DIFERENȚE NEFAVORABILE DE CURS 54.354,91 0.00 54.354,91
VALUTAR
20 CHELT. PRIVIND DOBÂZILE 119.958,36 0.00 119.958,36
21 CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE 22.943,59 0.00 22.943,59
22 CHELT. DE EXPLOATARE CU 832.606,82 0,00 832.606,82
AMORTIZAREA
23 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT 21.937,25 21.937,25 0.00
TOTAL 11.139.494,11 71.661,25 11.067.832,46
Venituri
24 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 10.553.729,70 0.00 10.553.729,70
25 VEN. DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI ȘI 151.606,50 0.00 151.606,50
PENALITĂȚI
26 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 454.234,77 0.00 454.234,77
27 VEN. DIN DIFERENȚE FAVORABILE DE 40.580,39 0.00 40.580,39
CURS
28 VEN. DIN SCONTURI OBȚINUTE 4.788,91 0.00 4.788,91
TOTAL 11.204.940,27 0.0 11.204.940,27
Sursa: Adaptare după informațiile din Balanța de verificarea a societății ’’EUROPTRANS’’ S.R.L.

a. Contabilizarea închiderii conturilor de cheltuieli:

Cont debitor Cont creditor Valoare


121 % 11.139.494,11 lei
Clasa 6-cheltuieli

b. Contabilizarea închiderii conturilor de venituri:

Cont debitor Cont creditor Valoare


% 121 11.204.940,27 lei
Clasa 7-venituri

Din punct de vedere fiscal:

Profit brut = Total venituri – Total Cheltuieli = 11.204.940,27 – 11.139.494,11 = 65.446


Profit impozabil = Profit brut + Cheltuieli nedeductibile
= 65.446 + 71.661,25
= 137.107,81 lei
Impozit pe profit = Profit impozabil × 16%
= 137.107,81 × 16%
= 21.937,25 lei

Impozit datorat = Impozit pe profit – sponsorizare = 21.937,25 – 0 = 21.937,25 lei

c. Contabilizarea impozitului pe profit:

Cont debitor Cont creditor Valoare


691 441 21.937,25 lei
d. Concomitent
Cont debitor Cont Creditor Valoare
121 691 21.937,25 lei

Astfel, la data de 31 decembrie 2018, societatea are o cheltuială cu impozitul pe profit de


22.669,18 lei. Pentru a ajunge la acest rezultat am scăzut din totalul veniturilor din anul 2018
totalul cheltuielilor ale aceluiași, urmând ca după efectuarea acestui calcul să adaug cheltuielile
nedeductibile. 
Aici putem vorbi despre o creștere din nou a profitului și un impozit mai mare de plătit
către bugetul de stat, societatea realizând un profit mult mai mare în acest an față de anul
precendent.
Tabel 4: Tabel centralizator cu rezultatele obținute în urma calculării profitului impozabil și a
impozitului pe profit.

Indicatori 2016 2017 2018

Profit brut 92.072,08 38.624 65.446

Profit impozabil 149.652,61 98.784,80 137.107,81

Impozit pe profit 23.944,26 15.805,57 21.937,25

Impozit plătit 19.204 12.705,57 21.937,25

Sursa: Sursa: Prelucrare proprie a datelor conform tabel nr.1,2 și 3.

În urma calculării impozitului pe profit observăm faptul că societatea ’’


EUROPTRANS’’ S.R.L. a avut de plătit impozit pe profit cel mai mul în anul 2018. În anul
2016 a avut de plătit mai puțin față de anul 2018, iar în anul 2017 a avut de plătit mult mai puțin
decât în ceilalți ani de referință. Acest lucru se datorează faptului că profitul a fost mai scăzut în
anul 2017 față de 2016 și 2018.
Figura 1: Grafic aferent impozitului pe profit din perioada analizată
Chart Title
25

20

15
Series 3

10

0
2016 2017 2018

Sursa: Prelucrare proprie a datelor conform tabel nr.1,2 și 3.

În urma realizării graficului se poate observa faptul că firma ’’ EUROPTRANS ’’ S.R.L.


a avut de plătit cel mai mult impozit în anul 2018, urmat apoi de anul 2016, iar cel mai puțin în
anul 2017.
Figura 2: Situația profitului aferent celor 3 ani
Sursa: Prelucrare proprie a datelor conform tabel nr.1,2 și 3.

2.3. Calcularea impozitului pe dividende


Acționarul companiei ’’EUROPTRANS’’ a optat pentru încasarea dividendelor în toți
cei 3 ani, astfel:
ANUL 2016 – Contul 1171 ‘’REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREPARTIZAT./ PIREDERE
NEACOPERITA.’’ este în valoare de 75.777,20

Impozitul pe dividende plătit de companie = 5% * 75.777,20 = 3.788,86 lei


Dividendele acționarului = 75.777,20 – 3.788,86 = 71.988,34 lei

a. Contabilizarea profitului net realizat:

Cont debitor Cont creditor Valoare


121 1171 75.777,20 lei

b.Contabilizarea dividendelor:

Cont debitor Cont Creditor Valoare


1171 457 75.777,20 lei

c. Contabilizarea impozitului pe dividende si plata acestora catre actionari:

Cont debitor Cont Creditor Valoare


457 % 75.777,20 lei
446 3.788,86 lei
5121 71.988,34 lei
Figura 3: Situația profitului aferent anului 2016

Sursa: Prelucrare proprie

ANUL 2017 Contul 1171 ‘’REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREPARTIZAT./ PIREDERE


NEACOPERITA.’’ este în valoare de 167.849,28

Impozitul pe dividende plătit de companie = 5% * 167.849,28 = 8.392,46 lei


Dividendele acționarului = 167.849,28 – 8.392,46 = 159.456,82 lei
Conform datelor informative din realizarea calculului prezentat mai sus se poate observa
faptul că societatea/firma înregistrează o scădere oscilantă a dividendelor față de anul 2016.
a. Contabilizarea profitului net realizat:

Cont debitor Cont creditor Valoare


121 1171 167.849,28 lei

b.Contabilizarea dividendelor:

Cont debitor Cont Creditor Valoare


1171 457 167.849,28 lei
c. Contabilizarea impozitului pe dividende si plata acestora catre actionari:

Cont debitor Cont Creditor Valoare


457 % 167.849,28 lei
446 8.392,46 lei
5121 159.456,82 lei

Figura 4: Situația profitului aferent anului 2017

Sursa: Prelucrare proprie.

ANUL 2018 – Contul 1171 ‘’REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREPARTIZAT./ PIREDERE


NEACOPERITA.’’ este în valoare de 319.102 lei

Impozitul pe dividende plătit de companie = 5% * 319.102 = 15.955 lei


Dividendele acționarului = 319.102 – 15.955 = 303.147 lei

a. Contabilizarea profitului net realizat:

Cont debitor Cont creditor Valoare


121 1171 319.102 lei
b.Contabilizarea dividendelor:

Cont debitor Cont Creditor Valoare


1171 457 319.102 lei

c. Contabilizarea impozitului pe dividende si plata acestora catre actionari:

Cont debitor Cont Creditor Valoare


457 % 319.102 lei
446 15.955 lei
5121 303.147 lei

Conform datelor informative din realizarea calculului prezentat mai sus se poate observa
faptul că societatea/firma înregistrează o evoluție oscilantă a dividendelor față de anul 2017.

Figura 5: Situația profitului aferent anului 2018


Sursa: Prelucrare proprie

Tabel 5: Tabel centralizator cu rezultatele obținute în urma calculării impozitului pe profit

2016 2017 2018

Dividende 71.988,34 159.456,82 303.146,9


Impozit pe dividende 3.788,86 8.392,46 15.955
Sursa: Prelucrare proprie.

Conform datelor informative din tabelul nr. 5 observăm faptul că acționarul firmei
’’EUROPTRANS ’’ S.R.L. deține cele mai multe dividende în anul 2018, urmat apoi de anul
2017, iar cele mai puține fiind în anul 2016.

CONCLUZII
Tema ’’Impozitul pe profit și impozitul pe dividende’’ își propune să abordeze aspecte
privind modalitățile de calcul și evidențiere a impozitului pe profit având ca și bază de calcul
situațiile financiare furnizate de societatea/firma ’’EUROPTRANS’’ S.R.L. în cadrul căreia am
efectuat studiul de caz.
Impozitul este cea mai veche și cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziția
bugetului de stat. O vorbă devenită obicei în economia de piață a țărilor dezvoltate și
democratice zice un lucru care pare paradoxal la prima vedere: ’’Nimic nu este mai durabil decât
impozitul’’, dar care reflectă faptul că la baza unei adevărate democrații, obligațiile fiscale,
impozitele, sunt considerate, de drept și de fapt, o instituție cu caracter permanent.
Studiul de caz s-a realizat la un nivel ridicat, plecând de la cifre și date exacte din
situațiile financiare, și a presupus calcularea și analiza exacta a impozitului pe profit datorat de
către societatea ’’EUROPTRANS’’ S.R.L. către bugetul de stat în perioada 2016-2018. S-au
realizat figuri reprezentative în care s-a reflectat situația veniturilor, cheltuielilor și profitului
societății, precum si notele contabile necesare înregistrării impozitului pe profit si impozitului pe
dividend în contabilitate. Prin prezentul studiu de caz am urmărit înregistrarea veniturilor și
cheltuielilor în contabilitate, crearea bazei de impozitare și calculul impozitului pe profit și
dividende.

În urma realizării calculelor am observat faptul că impozitul pe profit, repectiv pe


dividende a scăzut semnificativ în anul 2017 față de anul 2016, urmat apoi de o creștere în anul
2018 ceea ce arată că firma/societatea a avut activitate mai dezvoltată și a realizat venituri mai
mari decât cheltuielile.

S-ar putea să vă placă și