Sunteți pe pagina 1din 1

Anul XXI, nr.

51 (767) 13-19 DECEMBRIE 2010

PE URMELE MÂNTUITORULUI (XXII) tatã, un dar preºios


a sosit ceasul...
Iatã Marea Moartã Atunci când am primit un dar de la cineva, am încercat

D o bucurie deosebită, încărcată de emoţii negrăite. În co-


omnul nostru Iisus
Hristos – prin Care pilărie, am gustat din bucuria primilor fulgi de zăpadă, a
(urmare din nr.50) dar am fost surprins când am
fuseseră făcute toate primelor cadouri lăsate de Moşu’ şi a primelor colinde adu-
constatat că nu mă puteam

A
veacurile câte aveau să fie
pa Mării Moarte e servi de picioare, care rămâ- între cele două veşnicii (Evrei se tot în dar de neobosiţii colindători. Mai târziu am înţeles
cea mai sărată din neau afară din apă, și numai cu 1, 2) – pregătise şi ceasul că Darul cel mare pe care L-a făcut Dumnezeu omenirii
toate apele din lu- mâinile înaintam foarte puţin. acesta, cu tot ce avea să aducă este însăşi Întruparea Fiului Său.
me. O mie de kilograme de apă Se pare că plutești pe o a- el, şi Se ruga pentru el înainte Cu toţii ne ducem existenţa pe lumea aceasta din mila
conţin 100 kg de sare. E atât pă uleioasă; ea este neplăcută de a începe. Spre a fi tuturor şi darul lui Dumnezeu. Tot darul desăvârşit şi tot binele ne
de sărată această apă, încât la atingere și te simţi rău în- ucenicilor Săi, de atunci şi de
totdeauna, nu numai Mijloci-
vin de Sus, de la Părintele Luminilor, şi suntem, astfel, în
chiar să vrei să te scufunzi în tr-însa. Trebuie să înoţi pe o
ea nu te poţi, căci te ţine la su- coastă; având astfel o mână și torul lor la Dumnezeu, ci şi În- postura celui care primeşte, cu mulţumire sau fără, multele
prafaţă. Sunt călători englezi un picior în apă, se poate îna- văţătorul rugăciunii lor de care daruri trimise nouă de Cel care are grija fiecăruia.
care își iau cartea de citit, se inta cu mai multă ușurinţă. vor avea, de acum încolo, cea Dar totuşi Mântuitorul Hristos a spus că mai fericit este
dezbracă și, întinzându-se cu Neavând punct de sprijin mai mare nevoie pe pământ... a da decât a lua (Fapte 20, 35). Sfântul Ierarh Nicolae a
faţa în sus pe suprafaţa apei, îndestulător, nu eram stăpân pe
După ce a vorbit astfel, Iisus
fost şi este fericit tocmai pentru că el dăruieşte ajutorul
citesc din carte așa cum ai citi mișcările mele și eram ridicat a ridicat ochii spre cer şi a zis: său celor lipsiţi. El este un autentic model de dăruitor: o
tolănit pe iarbă. Sărătura îi ţine și aruncat la dreapta și la stân- „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte face cu discreţie şi rafinament, cu mâna şi inima larg des-
deasupra apei. Dar să te fereas- ga. Într-una din aceste mișcări pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te chise. Şi a învăţat aceasta de la Însuşi Darul trimis din
că Dumnezeu să-ţi ajungă apa involuntare, am băut puţin din proslăvească pe Tine...” (In 17,1). cer, Mântuitorul Hristos, Care a venit în chip smerit şi sărac,
în ochi, în gură sau în nas, căci această apă îngrozitoare. In-
culcat într-o iesle, vânat încă de la naştere de crudul împă-
nu numai te ustură, ci te arde, tenţia mea fusese de a bea pu- După ce un fiu şi un tri-
ca și când ai pune foc. Un om ţin, dar am înghiţit mai multă mis al lui Dumnezeu vorbeşte rat Irod. Şi a făcut aceasta din dragoste, dăruindu-Se pe
care se scaldă în Marea Moar- decât mi-a fost pofta; pot deci astfel ascultătorilor lui – cum Sine...
tă, când iese din apă, nu-l mai spune că apa aceasta e tot ce a vorbit Iisus Hristos, şi cu Apropiatele Sărbători ale lunii decembrie – Sfântul
cunoști; e tot încărcat cu sare, poate fi mai amar și mai gre- duhul, şi cu graiul Său – atunci Ierarh Nicolae-Dăruitorul şi Naşterea Domnului nostru Iisus
de parcă-i nins. ţos; limba și cerul gurii îmi erau acel fiu şi trimis îşi poate ridica Hristos, Darul cel mare al lui Dumnezeu – ne oferă prilejul
ochii spre cer şi poate zice Tatăl
Iată ce scrie un scriitor en- ca arse, căpătai un puternic ac- să devenim şi noi nişte mici fericiţi dăruitori, imitând gestul
nostru, cu dulcea încredinţare
glez care s-a scăldat în apa a- de iubire al lui Dumnezeu şi al marelui ierarh. Şi, de regulă,
că nu spune un neadevăr... Dar
cestei mări: „Am intrat – scrie (continuare în pg. 5)
cum să-şi poată ridica ochii şi facem aceasta, către cei dragi: copii (în special), soţi, soţii,
englezul – în mare cu convin- zice acela în care nu este nici nepoţi, alte rude... Frumos gest! Şi o facem cu inima largă
gerea că se înoată foarte ușor; Părintele Iosif TRIFA Duhul lui Hristos (Rom 8, 9) şi cu mâna îngreuiată de bogăţia conţinutului: jucării, dul-
şi nici Cuvântul lui Dumne-
zeu? (Col 3, 16).
ciuri, îmbrăcăminte, cărţi, CD-uri...
În orice lucrare a Evanghe- Un dar preţios ar putea fi acela al unui abonament la
liei lui Hristos, ucenicul tre- Foaia «Iisus Biruitorul». Pe lângă darurile specifice acestor

„Pentru noi, oamenii, sărbători, un abonament-cadou la Foaie se va constitui


buie să facă totdeauna aşa
cum a făcut Domnul: Cuvântul într-un adevărat pomelnic pentru un an de zile pe buzele
trebuie urmat de rugăciune.
S-a pogorât din ceruri” Deci, ori de câte ori staţi
celor care-l vor citi săptămână de săptămână. Această
de vorbă cu un suflet sau cu Foaie misionară dăruieşte învăţătură curată şi bogată celor
mai multe, rugaţi-vă pentru cei ce se apleacă asupra ei cu dor de mântuire.
Cuvânt de învăţătură cu care aţi vorbit; ori de câte Sunt mulţi oameni care s-ar putea folosi de cuvântul
ori împărţiţi Cuvântul lui Dum- lui Dumnezeu transmis prin acest minunat mesager al
la Duminica dinaintea Nașterii Domnului nezeu oamenilor, rugaţi-vă pu- cerului: studenţi, bătrâni cu pensii mici şi foarte mici, de-
ternic şi fierbinte pentru ei,
Scara ce a unit cerul visat o scară care avea un capăt în încheiaţi totul cu rugăciune că- ţinuţi, sau chiar şi dintre cei care ar putea fi cu dare de
cu pământul... cer, iar celălat capăt i se sprijinea tre Tatăl Ceresc pentru mân- mână, dar nu sunt cu dare de... interes pentru suflet, cum
tuirea, pentru unitatea şi ar fi: un vecin, un coleg, un profesor, un medic, un preot

D
pe pământ. Pe această scară se ur-
upă ce patriarhul Iacov a cau şi coborau îngeri. Patriarhul Ia- pentru slava celor cu care aţi chiar... Mult valorează un asemenea gest în iconomia
luat binecuvântarea cov s-a sculat înfiorat şi a strigat: vorbit. mântuirii de-aproapelui...
Mijlociţi şi voi pentru ei la
părintească, a pornit spre „Înfricoşător este locul acesta, a-
Tatăl, de la Care se pogoară Părintele Iosif Trifa, la un an de când a pornit foaia
Mesopotamia. Pe cale, la apusul «Lumina Satelor», în 31 decembrie 1922, îi îndemna pe
orice dar bun şi desăvârşit pes-
soarelui, a căutat un loc să se odih- (continuare în pg. 5)
te munca propovăduirii voas- cititori să se aboneze la gazetă, asigurându-i de calitatea
nească. S-a culcat pe câmp punân- tre, căci de voia Tatălui Ceresc
Pr. Florin MOLDOVAN acesteia. Cu ajutorul Celui de Sus, ne străduim ca şi foaia
du-şi o piatră drept căpătâi. Şi a şi de binecuvântarea Lui depind «Iisus Biruitorul» să se ridice, an de an, la înălţimea unei
toate lucrurile.
Din sumar Rugăciunea Domnului nos-
tru Iisus Hristos ne este nouă,
calităţi tot mai apropiate de modelul marelui nostru îna-
intaş...
• Adunarea Oastei Domnului de la Storneşti – tuturor şi totdeauna, o lumină „Dar din dar se face Rai” – spune un frumos şi ade-
Iaşi / Vasile CHINDEA, pg. 2 şi o putere veşnică. Sosise cea- vărat proverb. Primim în dar şi dăruim, la rândul nostru,
sul încercării, iar Iisus începea cele ce Domnul ni le dă. Fie ca darul ce-l vom face la
• Lerui, Doamne, ler – la Ogeşti şi la Poieni acest ceas cu o puternică rugă-
ciune de adâncă şi liniştită în-
Sărbătorile acestui an să ne facă mai fericiţi, astfel încât
/ Emanuel PAVEL, pg. 3 credinţare în Voia Tatălui. În- să ne putem bucura de Marele Dar venit la noi: Mântuitorul
crederea îşi avea ceasul ei de nostru Iisus Hristos!...
• La Galaţi – „Am aflat pe Mesia, Care se (continuare în pg. 6)
tălmăceşte Hristos” / Gheorghe AURELIAN, pg. 4 Aurel MATEI
Traian DORZ