Sunteți pe pagina 1din 2

Anul XXI, nr.

52 (768) 20-26 DECEMBRIE 2010


Apare cu binecuvântarea Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române

)
IISUS
BIRUITORUL
Sãptãmânal duhovnicesc al Oastei Domnului – Fondator: Preot Iosif TRIFA – 1935
„Iata, vestesc voua bucurie mare, EL ERA NASTEREA
, DOMNULUI
LA ÎNCEPUT
ca S-a nascut voua Mântuitor”

(
SI
, NASTEREA
, NOASTRA DIN NOU
LA DUMNEZEU
n noaptea Naşterii, Dar istoria aceasta numai Noul Testament începe cu o genealogie a Mântuitorului. Este de

Î a răsunat cea mai „El era la început fapt genealogia dreptului Iosif, iar acesta nu este decât tatăl adoptiv al
atunci are înţeles şi însemnă- Mântuitorului. Căci Sfântul Matei relatează cum Dumnezeu îi po-
minunată veste ce tate pentru mine şi tine, iubite la Dumnezeu”
runceşte lui Iosif s-o ia pe Maria şi să-i dea Pruncului numele Iisus (v.
s-a auzit cândva pe a- (Ioan 1, 2).
cititorule, dacă suntem şi noi 20-21). În acest fel, Iosif asigură legitimitate naşterii Pruncului. Dar
cest pământ. Îngerul a vestit un cuprinşi în ea. La Naşterea adevăratul Tată al lui Iisus este Dumnezeu; El S-a zămislit în pântecele

F
iind Unul cu Tatăl, Fecioarei de la Duhul Sfânt (Lc 1,35).
Mântuitor al lumii; a vestit pogo- Domnului se vorbeşte, de re- Domnul nostru Iisus Dacă Iisus nu este fiul lui Iosif, ce rost mai are genealogia? Pentru
rârea pe pământ a lui Iisus, Fiul gulă, despre Adam şi mântuirea Hristos a fost totdea- a înţelege rostul ei, trebuie să ştim că la evrei filiaţia legală are aceeaşi
lui Dumnezeu. Din una Una cu Dumnezeu în Fi- valoare în ce priveşte consecinţele pentru moştenitor ca şi filiaţia
clipa în care a răsu- inţa şi lucrarea Sa. naturală. Chiar dacă nu este fiul natural al dreptului Iosif, o dată ce
nat vestea aceas- N-a fost un timp când să poartă numele lui – căci, într-adevăr, Iisus va fi cunoscut ca „fiul lui
fie altfel. Iosif” (Lc 4,22; cf. Mt 13,55) –, ca Om Hristos moşteneşte preroga-
ta, istoria lumii s-a tivele familiei davidice, din care se trage Iosif. De altfel, după o veche
Întruparea Sa în firea o-
rupt în două. De la menească n-a influenţat scă- tradiţie – despre care mărturisesc încă Sfântul Ignatie Teoforul (Epis-
Naşterea Mântui- zând întru nimic firea Sa dum- tola către Efeseni, XVIII, în vol.: Scrierile Părinţilor apostolici, trad.
torului, începe o lu- nezeiască prin care era una de Pr. D. Fecioru, PSB, 1, Bucureşti 1989, p. 163) şi Sfântul Iustin
me nouă, o viaţă Martirul (Dialogul cu iudeul Trifon, C, trad. de Pr. prof. Olimp N.
cu Dumnezeu şi Dumnezeu
Căciulă, în vol.: Apologeţi de limbă greacă, PSB, 2, Bucureşti, 1980, p.
nouă. permanent. 210) – Sfânta Fecioară Maria era şi ea din neamul lui David. Căci, într-a-
Anii din calen- În firea omenească S-a devăr, în conformitate cu prescripţia din Num 36,6-12, o fiică unică la
darul nostru se so- întrupat prin puterea pe care părinţi trebuia să-şi ia soţ dintre rude. La logodirea Fecioarei Maria cu
o are de a-Şi supune legile, dreptul Iosif s-a ţinut seama, desigur, şi de această prescripţie.
cotesc de la Naşte- cărora, oamenii, prin firea lor, Deşi, cum am spus, genealogia lui Iosif nu este, de fapt, genealogia
rea Mântuitorului. sunt supuşi. naturală a lui Iisus, totuşi în fruntea acestei genealogii evanghelistul pune ca
Mii de ani au fost El, fiind Om şi Dumne- titlu cuvintele „Cartea neamului lui Iisus Hristos”. De fapt, dacă traducem
şi înaintea Naşterii, zeu, îmbina în aceeaşi lucra- ad litteram expresia originală, acest titlu este „Cartea naşterii (í-
dar anii aceştia nu re şi partea văzută şi cea ne- élui Iisus Hristos”. Titlul este preluat din Fac 5,1, unde
se mai pomenesc...; sunt anii tră- lumii, dar trebuie să se vor- văzută a Fiinţei Sale. apare în fruntea genealogiei lui Adam: „Iată acum cartea neamului (în
Ca Dumnezeu, Îşi supu- Septuaginta: „cartea naşterii”, íéca şi în Mt 1,1) lui
iţi în întuneric şi orbie sufleteas- bească mai ales despre mântu- nea toate lucrurile; ca om, Se Adam...”. Am putea spune că, preluând acest titlu din cartea Facerii, Sfântul
că. Sunt ani trăiţi fără Dumne- irea ta şi a mea. supunea tuturor lucrurilor. Matei Îl prezintă pe Mântuitorul ca pe noul Adam (sau ca pe „Adam Cel de
zeu. Naşterea Mântuitorului a a- Dragă cititorule, îngerul cel Astfel El ne-a realizat pe urmă”, pentru a folosi exprimarea Sfântului Apostol Pavel din I Cor
dus o viaţă nouă, a legat iar cerul care a adus în lume Vestea cea nouă Modelul-Om, după care 15,45). Astfel, ca şi Adam, Hristos stă în fruntea unei genealogii. Şi totuşi,
cu pământul şi pe om cu Dumne- noi să putem vedea voia şi Hristos nu are urmaşi după trup; El este feciorelnic. Punându-L însă în
(continuare în pg. 5)
cerinţele lui Dumnezeu, spre fruntea unei genealogii, într-un text în care e vorba de inaugurarea prin El a
zeu. Naşterea Mântuitorului în- unui alt fel de naştere, a naşterii de la Duhul Sfânt (Mt 1,18), evanghelistul
a putea fi vrednici de a sta în
seamnă o facere din nou a lumii. Părintele Iosif TRIFA sugerează că precum Adam stă la începutul vechii umanităţi, tot astfel
apropierea şi prezenţa Lui.
Mântuitorul stă la începutul unei noi umanităţi, dar că descendenţa Sa nu
În felul acesta Domnul mai ţine de ordinea firii, ci ţine de ordinea supranaturală a naşterii de la
nostru Iisus Hristos a fost de Duhul Sfânt; că, spre deosebire de urmaşii primului Adam, urmaşii noului
la început până la sfârşit cu Adam sunt născuţi din Dumnezeu (cf. In 1,13).
În jurul Dumnezeu.
Oricine îl priveşte numai
Aşadar, genealogia de la Matei ne spune mai mult decât că Iisus, făcân-
du-Se Om, S-a înscris pe linia descendenţei avraamice şi davidice. Da, El S-a
ca pe un om, se înşală şi pă- făcut Om adevărat! Da, El a luat firea noastră, aşa căzută cum era ea (căci în
Născătoarei de Dumnezeu cătuieşte; El fiind Dumnezeu genealogia lui Iisus au intrat şi păcătoşi, bărbaţi şi femei)! Da, El S-a făcut fiul
şi înainte de a fi om, şi în tim- lui Avraam şi, de fapt, fratele tuturor oamenilor (căci între înaintaşii Săi

S ărbătorim la 26 decem-
brie Soborul Maicii
Domnului, ca o pre-
lungire a bucuriei pe care Dom-
ciune: Cel ce ai plecat cerurile şi
Te-ai pogorât la noi... Oare, cum
se pleacă cerurile pentru noi şi
de ce se pleacă cerurile pentru
oameni? Ce înseamnă să se plece
pul Întrupării Sale, şi după ce
a părăsit firea omenească.
Şi tot aşa greşeşte şi a-
cela care Îl consideră pe Dom-
nul numai Dumnezeu, cu
menţionaţi în genealogie sunt nu numai israeliţi)! Dar Sfântul Matei ne spune
mai mult decât atât: anume că Iisus este Fiul lui Dumnezeu întrupat din
Fecioară şi că, prin naşterea Sa de la Duhul Sfânt, El inaugurează o nouă
umanitate, El stă în capul genealogiei unui nou „neam”, „neamul” creştinilor,
adică neamul acelora care şi ei se nasc „de Sus” (In 3,3), „din Dumnezeu”(In
nul şi Dumnezeul nostru ne-a 1,13b; I In 3,9), şi care, ca atare, sunt fiii lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Ioan o
făcut-o în ziua de ieri, în care ni cerurile? Pe o mare furtună co- toate că El S-a identificat de-
spune răspicat: „Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu” (I In 3,1.2). Este,
S-a arătat în toată splendoarea pacii, nerezistând la puterea vân- plin cu firea omenească, sufe- de altfel, un adevăr afirmat stăruitor în paginile Noului Testament.
şi măreţia Lui, născându-Se în tului, se pleacă, se apleacă spre rind toate durerile, lipsurile şi Niciodată nu vom putea spune destul despre taina Întrupării Cuvântului,
peştera cea săracă, coborân- ispitele ei (Evrei 4, 15-16). pentru că este, într-adevăr, o mare şi dumnezeiască taină. „Cu adevărat – zice
(continuare în pg. 5)
du-Se din cer, plecând cerurile Numai privind la pre- Apostolul Pavel – mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în
– după cum spunem într-o rugă- Pr. Claudiu MELEAN zenţa permanentă a acestor trup...” (I Tim 3,16). Şi tot aşa, niciodată nu vom putea spune destul despre
Două Firi în Mântuitorul nos- taina naşterii noastre „din nou” (I Pet 1,3), care este o altă naştere decât cea
Din sumar tru Iisus Hristos, putem înţe-
lege drept Adevărul şi Lucra-
trupească (cf. In 1,13a), fiind o naştere „de Sus”, o naştere „din Dumnezeu”,
adică o naştere prin lucrarea Duhului Sfânt. Este vorba de re-crearea noastră,
· Umbra lui Hristos în binecuvântarea celor doispre- rea puterii Sale. prin care devenim, într-adevăr, „făptura cea nouă”, „o nouă creaţie” (II Cor
5,17; Gal 6,15). Este o minunată lucrare a harului lui Dumnezeu, şi niciodată
Altfel rătăcim şi noi şi ne
zece patriarhi (VIII) / Pr. Petru RONCEA / , pg. 2 pierdem sufletele, ca aceia nu vom putea înţelege îndeajuns şi nici preţui la adevărata valoare acest dar,
· Iisus Mântuitorul / Cornel RUSU, pg. 3 care amestecă şi răstoarnă A- niciodată nu ne vom ridica destul de sus în ce priveşte contribuţia noastră, prin
devărul, numai fiindcă nu pot credinţă şi fapte bune – în calitatea şi demnitatea pe care ni le conferă această
· Al patrulea mag / Mihăluţă ALECU, pg. 3 crede Taina aceasta. naştere: aceea de fii ai lui Dumnezeu.
Astfel, sărbătorind Naşterea Domnului, ne sărbătorim şi propria noas-
· Omul – între fragil şi divin / Pr. Adrian ŢUGLEA, pg. 4 (continuare în pg. 6)
tră naştere din Dumnezeu. Cât de înaltă, cât de frumoasă şi minunată, cât de
duhovnicească se cuvine să fie această sărbătorire!
· La Naşterea Domnului / Alecu TOMA, pg. 4 Pr. Prof. Vasile MIHOC
Traian DORZ
IISUS BIRUITORUL 6 Nr. 52 / 20-26 DECEMBRIE 2010

Naşterea lui Hristos – bucuria noastră EL ERA LA ÎNCEPUT LA DUMNEZEU


(urmare din pg. 1) mina şi descoperirea Sa, să Te
putem înţelege cu credinţă şi

T uturor cititorilor şi colaboratorilor


Foii «Iisus Biruitorul» şi ai Editurii
«Oastea Domnului» le dorim ca bucuria
păstorilor din jurul ieslei sfinte, nespusa fericire a
Şi n-au putut crede, pen-
tru că mintea lor este orbită de
trufie şi de neascultare în ceea
ce ei nu pot vedea şi înţelege.
Tăgăduiesc, pierzându-se.
să ne putem apleca inimile
noastre cu smerenie şi ascul-
tare în faţa Tainei Întrupării şi
Puterii Tale.
Şi ajută-ne ca, prin păr-
Maicii Pruncului nou născut şi statornica hotărâre a tăşia ascultării noastre, să fim
magilor de a se întoarce pe alt drum în ţara lor să îi Doamne Iisuse Hristoase, şi noi de la început până la
Dumnezeul şi Mântuitorul nos- sfârşit cu Dumnezeu, adică cu
însufleţească în lumea de azi tot mai plină de tru, Te rugăm să ne dăruieşti Tine.
încercările vieţii. Duhul Tău, pentru ca, prin lu- Amin.
Fie ca Sărbătorile Naşterii Domnului şi ale Anu-
lui Nou să reverse în sufletul fiecăruia noi bucurii
duhovniceşti! Cine?... Colind
REDACŢIA
Cine Te-a trimis din ceruri, Lerui, Doamne, ler,
Scump Mântuitor, Sub înaltul cer
Să laşi Slava cea din veci Zbor de heruvimi
Să Te naşti pe paie reci, Scutură lumini,
Într-un staul îngheţat, Scutură ca-n vis
PALATUL ALMANAHULUI Într-o margine de sat?
Cine, Scump Mântuitor,
Dor de paradis...

C
Sufletu-mi iertat
Iititorule, de două decenii, Anul Nou ne aduce Partea a doua e palat cu mărinimoase camere. Din Te-a trimis să iei robia
în casă, din partea Editurii Oastea Domnului, una în alta te poartă vremea până ajungi la ultima ce te
Azi s-a îmbrăcat
Şi păcatul tuturor? În cucernic strai,
din Sibiu, şi o carte cu zilele lui şi cu pâine scoate la un nou an, ce-ţi lasă-n urmă pe cel vechi ca a-
pentru fiecare din ele. Binecuvântatule cititor, Alma- mintire. Prima cameră e a comorilor de mare preţ ale Pruncului bălai
nahul Iisus Biruitorul bate la uşa casei noastre cu fericiţilor înaintaşi. Intră în ea, cititorule, să-i auzi vorbind pe Numai dragostea Divină, Să-I aduc, în dar,
bucuria unui nou meniu duhovnicesc zilnic şi a unei noi cei ce nu mai sunt. Ei te vor purta pe braţe în următoarea Contopită în Lumină, Alb mărgăritar.
cununi de cuvinte venite din moşi-strămoşi şi de la cei cameră, a filelor de sinaxar, în armonia Sfinţilor, împreună Şi prin Jertfă-mbălsămată
de-o seamă cu noi, care s-au ostenit să arunce să- cu care acum dănţuiesc în Paradis. Să te provoace, să ne În Măicuţa Preacurată, Să-I aduc prinos
mânţă de cuvânt pe trudnic manuscris întru binecu- trezească tuturor dorul după cei mulţi de-acolo. De ai co- Numai Dragostea din veci Lui Iisus Hristos
vântare la vremea roadelor. muniune cu sfinţii şi cu înaintaşii, poţi deveni cu adevărat Te-a născut pe paie reci, Cântec preacurat,
Almanahul Iisus Biruitorul este un fel de Tipic ostă- mărturisitor al credinţei. Camera a treia cuprinde pagini de Gând înseninat,
Într-un stăuraş cu oi
şesc, aşa precum pentru curgerea slu- mărturii şi mărturisitori, cu precădere din Luminos colind
jirilor în Biserică avem pentru tot anul un sânul Oastei Domnului; să înţelegem, dar, Într-o lume de nevoi.
Naşterea vestind.
Tipic bisericesc. Şi dacă de două mii de că sfinţii se nasc pe urmele sfinţilor. Came- Numai ea, numai ea,
ani Biserica înaintează spre Eshaton şi ra ce urmează e a paginilor de mărturii din Numai Dragostea...
Ţara Sfântă, fascinantul Canaan, locul ca-
Sergiu GROSSU
pentru că urmează în mod unitar Tipicul
aşezat de Părinţii de demult, oare nu so- re, paşii lui Hristos călcându-l, atrage sfin- Cine Ţi-a dat din vecie,
coteşti, cititorule, că şi ostaşii vor dăinui ţii şi doritorii de sfinţenie. Dar locuri sfinte Scump Fiuţ iubit,
dacă şi ei se vor încadra voluntar şi e- sunt şi cele sfinţite de strămoşii noştri tră-
Leagăn, braţul cel Preasfânt Îngeraşi de Sus
nergic în regulile Oastei, din care şi acest itori în Hristos. Din camera Ţării Sfinte in-
Tipic din Almanah face parte? Predania trăm în cea a însângeratului pământ al Bi- Al Fecioarei dulce cânt,
Al iubirii semn divin Îngeraşi venind de Sus
înaintaşilor despre care ne vorbeşte în horului restaurat spiritual şi prin misiunea Lerui, Doamne, ler,
pagina de binecuvântare ÎPS Mitropolit Oastei Domnului. De aceea se şi numeşte Şi-al surâsului senin? Mare veste ne-au adus
Laurenţiu Streza şi pe care o transmite şi această cameră Pagini de istorie a Oastei Cine, Scump Fiuţ iubit, Lerui, Doamne, ler,
acest Almanah ne motivează ostăşia în Domnului de pe meleagurile Oradiei şi Bi- Maică Pururea Fecioară
care ne-am angajat. horului. Pentru cunoscătorii istoriei crunte
Din vecii Ţi-a pregătit? C-a venit din ceruri jos,
Iată, dar, că, şi pe această cale, Edi- a acestor meleaguri înrobite de dinaintea
Fiul Tatălui Hristos,
tura Oastea Domnului din Sibiu caută să Marii Uniri, efervescenţa misionară a Oas-
Cine de Irod cel sadic, Să ne fie de folos,
păstreze vie legătura contemporanilor cu fericiţii înaintaşi şi tei pentru refacerea neamului şi a Bisericii prin implicarea
deosebită a preoţilor în frunte cu episcopul locului este cum Drag Mieluţ Preasfânt, Lerui, Doamne, ler,
cu cei care, mai ales în ultima vreme, se ostenesc printre
noi, după cum iarăşi ne aminteşte Ierarhul de la Sibiu când nu se poate mai edificatoare. Poate că mai mult ca nicăieri De duşmanul împietrit
aici şi-a arătat Oastea Domnului rostul ei naţional. Că sân- Slavă Sus întru-nălţimi,
pomeneşte în cuvântul de binecuvântare a Almanahului Te-a ascuns şi Te-a ferit Lerui, Doamne, ler,
despre condeierii formaţi sau găzduiţi, mai ales, în paginile gele patrioţilor români şi al ţăranilor ucişi în satele bihorene Ca pe cel mai drag Odor,
strigau de sub glie la asalt spiritual pentru reîntregirea fiinţei Pace jos între mulţimi,
săptămânalului Iisus Biruitorul. Omenirii salvator? Lerui, Doamne, ler,
Pentru cei aflaţi în dragostea adâncirii Sfintei Bisericii strămoşeşti.
Scripturi Almanahul pune înainte continuarea citirii Ve- Camera următoare ne dezvăluie diverse învăţături Cine, drag Mieluţ Preasfânt,
duhovniceşti trimise din suflet de condeieri contemporani Te-a-nsoţit până la Cruce Bucuria tuturor,
chiului Testament până la sfârşit şi încă o dată a Noului Pentru toţi Mântuitor,
Testament. Iubitorilor de părinţi şi înaintaşi, de ase- nouă. Talentele puse în slujba Domnului prin poezie zu- Şi-apoi până la mormânt?
grăvesc camera următoare, după care tinerii ne invită să Ca un Miel vine-un Păstor,
menea, le oferă masă bogat întinsă. Zilnic, Părintele Lerui, Doamne, ler,
Iosif Trifa şi fratele Traian Dorz ne deschid pagini ne- intrăm şi-n ostenelile lor duhovniceşti, în camera rânduită Cine lacrima iubirii,
muritoare din scrisul lor, invitându-ne la citire. Iată, dar, lor în acest palat al cuvântului. Apoi poposim în cea a co- Drag Pruncuţ Divin,
piilor şi, de aici, osteniţi de alergare, ieşim în grădina Îi cântăm cu toţi uniţi,
tipicul sau rânduiala zilnică a ostaşului lui Hristos: un Ţi-a adus-o-n obrăjori Lerui, Doamne, ler,
text din Vechiul, altul din Noul Testament, ceva din Domnului, pentru a cunoaşte cum Doctorul cel mare a
pus în creaţia Lui leacurile vindecării noastre şi trupeşti. Sărutând de mii de ori Cei de Domnul mântuiţi,
scrisul răscolitor al Gornistului din Sibiu, o pagină ins- Lerui, Doamne, ler,
pirată condeiului Cântăreţului Golgotei. Iată, dar, cititorule binecuvântat, ce ne învaţă Alma- Ochii şi Mânuţa Ta,
Sfântul Ioan Gură de Aur, marele predicator al Bi- nahul: să ne numărăm bine zilele, că viaţa se scurge şi, Până sus pe Golgota?
precum sfârşitul acestui drum peste an, cu farmecul Praz- Slavă Ţie, Scump Iisus,
sericii, nu lipseşte nici el. De la amvonul la care s-a ur- Cine, drag Pruncuţ Divin, Care viaţa ne-ai adus,
cat ca patriarh al Noii Rome, ne vorbeşte despre ceea nicului Naşterii Mântuitorului şi al celorlalte sărbători de Ţi-a fost dulce mângâiere
iarnă, ne va conduce la un nou început, şi alergarea Soare dulce, făr-apus,
ce ne lipseşte în fiecare lună a anului: despre Botez, Când erai în greul chin? Lerui, Doamne, ler.
pocăinţă, Cruce, slăvita Înviere, Sfânta Împărtăşanie, noastră va avea sfârşit. Să ne pregătim, dar, pentru acela.
Biserică, dragoste, smerenie, ascultare de părinţi, de- Costel ROTARU Viorel BAR
spre eretici, despre faptele credinţei şi despre Scripturi. Preot Petru RONCEA

COLEGIUL DE REDACŢIE: ABONAMENTELE DONAŢIILE ARTICOLELE ŞI CORESPONDENŢA


Pe anul 2011 = 62,40 LEI. Pe semestrul I = 31,20 LEI, iar pe trimestrul I = 15,60 LEI Donaţiile se depun în conturile se primesc pe adresa:
Pr. Prof. Dr. Vasile MIHOC; Suma în LEI – pentru abonamente, cărţi, Pentru abonaţii din STRĂINĂTATE: deschise pentru Asociatia Oastea Redacţia foii «IISUS BIRUITORUL»
Prof. Gheorghe PRECUPESCU; reviste, casete, CD.-uri etc. – se va depune în 50 EURO pentru Europa; Domnului: str. Charles Darwin, nr. 11;
Cont BCR Sibiu, nr.: 70 EURO pentru alte continente. în LEI, în Cont C.E.C. Sibiu, nr.: 550019 – Sibiu
Preot Petru RONCEA; RO96 RNCB 0227 0360 5852 0001, RO37 CECE SB01 36RO N029 7975;
Un ab. pe un an la Revista «Timotheos»: ori pe poşta electronică
Romeo PETRAŞCIUC; cu destinaţia: S. C. Tipografia «OASTEA DOM- în ţară = 18,00 LEI; sau în contul BCR Sibiu, nr.: Adresa e-mail:
NULUI» – Sibiu, CIF (Codul de Înreg. Fiscalã ): pentru străinătate = 30 EURO. RO69 RNCB 0227 0360 5259 0004. oasteadomnului@asconet.ro
Aurel MATEI; RO 13344600 şi cu specificaţia: abonament Nr. cont valută: în valută EURO:
Costel ROTARU; la Foaia «Iisus Biruitorul», pentru anul 2011, ori EURO: RO42 RNCB 0227 0360 5852 0003; RO26 RNCB 0227 0360 5259 0002; ori prin fax: 40 / 0269 / 21 69 14.
pentru sem. I, sau pentru trim. I; sau: contra- USD: RO69 RNCB 0227 0360 5852 0002; în valută USD: Alte relaţii, la telefon: 40 / 0269 / 21 66 77.
Costel BALAN. valoare cărţi, reviste, casete, C.D.-uri etc. ambele la BCR Sibiu. RO53 RNCB 0027 0360 5259 0001. Articolele nepublicate nu se restituie.

Imprimat la Tipografia Honterus – Sibiu ISSN 1222 – 8036 Un exemplar: 1,20 leI