Sunteți pe pagina 1din 3

Politica de evaluare şi notare pentru disciplina Psihologie şcolară

anul III, semestrul I, ZI

Evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen scris desfăşurat în sesiunea de la finele
semestrului I şi a unei sarcini de semestru.
Nota finală se compune din:
a. punctajul obţinut la examenul grilă în proporţie de 70% (maxim 7 puncte – 6+1)
b. evaluarea sarcinii de semestru 30% (maxim 3 puncte).
Condiţiile simultane pentru promovarea examenului la materia Psihologie şcolară sunt:
- minim 5 puncte din nota finală (punctaj reunit: sarcina de semestru şi examen)

SARCINA DE SEMESTRU

Pentru predarea sarcinii de semestru se vor respecta cu stricteţe cerinţele formatorilor.


Orice abatere de la acestea aduce după sine penalizări sau pierderea punctajului
corespunzător sarcinii.
Cerinţe referitoare la sarcina de semestru:
 Sarcina de semestru se realizează individual.
 În realizarea sarcinii de semestru se urmează indicaţiile din Descrierea sarcinii, pe
care studenţii o vor primi în format electronic odată cu sarcina. Evaluarea se va
realiza în conformitate cu cerinţele de organizare a sarcinii precizate în Descrierea
sarcinii.
 Pentru clarificarea cerinţelor legate de realizarea sarcinii se organizează o şedinţă de
consultaţii, după ce studenţii au primit cerinţele sarcinii. La această şedinţă de
consultaţii pot participa studenţii din ambele grupe de seminar şi se discută nelămuriri
legate de cerinţele sarcinii. Şedinţa de consultaţii se realizează în programul de
seminar, la o dată comunicată anterior studenţilor. După această şedinţă de consultaţii
cadrul didactic nu va mai răspunde la întrebări legate de sarcină, primite direct sau
prin email.
 Respectarea termenului de predare. Sarcinile care nu se încadrează în termenul de
predare indicat nu vor mai fi luate în considerare. De exemplu, daca termenul limită
de predare a sarcinii este ziua X ora 12.00, atunci orice sarcină predată în ziua X după
ora 12.00 nu va fi luată în considerare în evaluare. Sarcinile pot fi predate ORICÂND
până la data limită comunicată de cadrul didactic.
 Predarea sarcinii se va face la o dată anunţată, atât în format electronic, cât şi în
format imprimat; dacă nu se primeşte sarcina în ambele forme, aceasta nu este
luată în considerare în evaluare (se primeşte punctajul zero). Sarcina va fi
predată în format imprimat până la data şi ora limită transmise în descrierea sarcinii
în căsuţa poştală a Lect. dr. Oana Negru-Subțirică, de pe str. Republicii, nr. 37.
Sarcina trebuie trimisă şi în format electronic. Sarcina în format electronic trebuie
trimisă pe adresa scolaratutor@psychology.ro până la data şi ora limită comunicată.
Sarcina trimisă în format electronic trebuie sa fie identică cu cea trimisă în format
imprimat; în caz contrar sarcina va fi notată cu 0 (zero) puncte. Sarcina în format
electronic se va numi Nume Prenume ZI.doc. De exemplu, dacă vă numiţi Ion
Popescu, sarcina se va numi Popescu Ion ZI.doc. Dacă nu primiţi confirmare de
primire a sarcinii trimise în format electronic în termen de 48 de ore, retrimiteţi
sarcina.
 Orice material elaborat de către studenţi pe parcursul activităţilor va face dovada
originalităţii; adaptarea unor materiale sau citarea unor surse se va realiza în

1
conformitate cu normelor APA (American Psychological Association -
http://www.apastyle.org/index.aspx). Lucrările care vor conţine fragmente plagiate
(chiar dacă este vorba doar de o propoziţie/frază plagiată) vor fi notate cu
punctajul 0 (zero).
 Formatul acceptat al paginii în care va fi redactat sarcina este A4, tip portret.
 Utilizarea fonturilor de tip Times New Roman cu caractere de 12, spaţiere la un rând.
 Neîncadrarea între limitele de redactare (număr minim şi maxim de pagini) aduce
după sine penalizări la punctajul aferent sarcinii.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE SEMINAR


 Prezenţa la seminar nu este obligatorie.
 Disciplina în timpul seminarului (telefoane mobile, discuţii cu colegii). Pentru a se
asigura o bună desfăşurare a activităţilor de seminar, toate telefoanele mobile vor fi
puse pe silenţios în timpul seminarului. De asemenea, sunt interzise discuţiile cu
colegii în alt context decât cel al activităţilor de grup. Cadrul didactic îşi rezervă
dreptul de a scoate din seminar pe acei studenţi care încalcă aceste reguli.
 Activităţile de grup din timpul seminarului se vor desfăşura în conformitate cu
cerinţele cadrului didactic, enunţate înainte de începerea activităţii.
 Bibliografia obligatorie este comunicată la începutul semestrului şi va reprezenta
tematică de analiză în cadrul seminariilor şi tematică de examen.
 Cum se răspunde la întrebări/teme de discuţie. Pentru a răspunde la întrebări/teme de
discuţie, studenţii vor ridica mâna şi vor aştepta să fie nominalizaţi de cadrul didactic.
După ce cadrul didactic nominalizează un student, acesta îşi va preciza numele şi
prenumele înainte de a răspunde la întrebare. Această regulă vizează o desfăşurare
armonioasă a activităţilor de seminar.

EXAMENE RESTANŢĂ
În cazul nepromovării la disciplina Psihologie şcolară sau a neprezentării la examen în
sesiunea de examene, aveţi dreptul la susţinerea gratuită a examenului în sesiunea de restanţe
aferentă.
Pentru restanţă este obligatorie susţinerea examenului.
Sarcina de semestru nu poate fi refăcută la materia Psihologie şcolară, întru-cât ea reflectă
activitatea dvs. din timpul semestrului. Pentru cele 3 puncte alocate acestei sarcini, în
sesiunea de restante puteţi alege una dintre următoarele opţiuni: (a) să vi se recunoască
punctajul total obţinut pentru activitatea de seminar sau (b) să primiţi un subiect suplimentar
la examen, din materia de semestru, în contul celor 3 puncte. Veţi face această alegere la data
examenului, înainte de primirea subiectelor.

În cazul în care studentul nu obţine notă de promovare după cea de a doua examinare,
dar a realizat minimum 30 de credite în anul de studiu respectiv, poate solicita din nou
înscrierea la disciplina respectivă. El va reface întreaga activitate didactică prevăzută în
planul de învăţământ la acea disciplină, după care se poate prezenta din nou, cel mult de
două ori, la examen.
La a doua înscriere studentul va avea statut de student cu taxă la disciplina respectivă. În
cazul în care, ca urmare a modificării planului de învăţământ, numărul de credite alocat
respectivei discipline s-a modificat până în momentul reînscrierii studentului, cuantumul
taxei aferente disciplinei se va calcula în funcţie de numărul de credite pe care aceasta îl are
la data reînscrierii. (art. 18 Regulamentul ECTS al UBB).

2
EXAMENE DE MĂRIRE A NOTEI OBŢINUTE ÎN SESIUNEA DE EXAMENE
„Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile de restanţe din anul
universitar în care examenele au fost promovate” (art. 17 Regulamentul ECTS al UBB).
Mărirea notei este condiţionată de susţinerea examenul scris. Nota finală este cea obţinută
în urma examenului de mărire, respectând principiul „un examen promovat este definitiv
promovat” (art. 17 Regulamentul ECTS al UBB).
Sarcina de semestru nu poate fi refăcută la materia Psihologie şcolară, întru-cat ea reflectă
activitatea dvs. din timpul semestrului. Pentru cele 3 puncte alocate acestei sarcini, în
sesiunea de restanţe puteţi alege una dintre următoarele opţiuni: (a) să vi se recunoască
punctajul total obţinut pentru activitatea de seminar sau (b) să primiţi un subiect suplimentar
la examen, din materia de semestru, în contul celor 3 puncte. Veţi face această alegere la data
examenului, înainte de primirea subiectelor.

CONTESTAŢII
Contestaţiile pot fi adresate în maxim 48 ore (zile lucrătoare) de la afişarea rezultatelor, iar
soluţionarea lor nu va depăşi 48 de ore (zile lucrătoare) de la momentul depunerii. Nota
finală este cea acordată în urma contestaţiei.

Elemente de deontologie academică


Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică:
 Orice material elaborat de către studenţi pe parcursul activităţilor va face dovada
originalităţii. Fraudarea sarcinilor de lucru de pe parcursul semestrului se penalizează
prin anularea punctajului.
 Orice tentativă de fraudă sau fraudă depistată pe parcursul examenului va fi
sancţionată prin acordarea notei minime sau, în anumite condiţii, prin exmatriculare.
 Discuţiile sau colaborările în timpul examenelor scrise/orale se sancţionează cu nota
1.
 Rezultatele finale vor fi puse la dispoziţia studenţilor prin afişaj electronic.
 Contestarea notei primite la un examen, se face în scris, la secretariatul facultăţii, în
termen de 48 ore de la afişarea rezultatelor. Nota finală este cea obţinută în urma
contestaţiei.
 Rezultatele finale vor fi puse la dispoziţia studenţilor prin afişaj electronic.