Sunteți pe pagina 1din 6

Cuprins

Cuprins___________________________________________________2
Introducere________________________________________________9
Prezentare generală a pachetului de programe Mathcad 2001
Professional______________________________________________10
Meniuri Mathcad__________________________________________12
Meniul File_____________________________________________12
Meniul Edit____________________________________________12
Meniul View___________________________________________13
Meniul Insert___________________________________________14
Meniul Format__________________________________________16
Meniul Math____________________________________________19
Meniul Symbolics_______________________________________22
Meniul Window_________________________________________24
Meniul Help____________________________________________24
Toolbar zona butoanelor cu acţiune rapidă______________________25
Bara Standard___________________________________________25
Bara Formatting_________________________________________26
Paleta Math____________________________________________27
Paleta Calculator________________________________________27
Paleta Graph____________________________________________29
Paleta Matrix___________________________________________29
Paleta Evaluation________________________________________30
Paleta Calculus__________________________________________31
Paleta Boolean__________________________________________32
Paleta Programming______________________________________33
Paleta Greek____________________________________________33
Paleta Symbolic_________________________________________34
Paleta Modifiers_________________________________________35
Calculul expresiilor matematice_______________________________46
Forma de afişare a rezultatelor______________________________46
Inserarea funcţiilor_______________________________________46
Exemple rezolvate:_____________________________________46
Probleme propuse:_____________________________________46
Lista operatorilor________________________________________46
Paleta Calculator______________________________________46
Paleta Matrix_________________________________________46
Paleta Calculus________________________________________46
Paleta Evaluation Operators______________________________46
Paleta Boolean Operators________________________________46
Paleta Programming Operators___________________________46
Lista funcţiilor__________________________________________47
Funcţii Bessel (Bessel)__________________________________47
Funcţii pentru numere complexe (Complex Numbers)_________48
Funcţii curbe Fitting (Curve Fitting)_______________________48
Funcţii pentru rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale
(Differential Equation Solving)___________________________50
Funcţii de recunoaştere a unei expresii (Expression Type)______50
Funcţii de acces la fişiere (File Access)_____________________51
Funcţii transformate Fourier (Fourier Transform)_____________52
Funcţii grafice (Graph)__________________________________53
Funcţii hiperbolice (Hyperbolic)__________________________54
Funcţii de procesare a imaginilor (Image Processing)__________54
Funcţii de interpolare şi extrapolare (Interpolation and Prediction)
____________________________________________________55
Funcţii logaritmice şi exponenţiale (Log and Exponential)______56
Funcţii de extragere a linilor şi coloanelor (Lookup)__________56
Funcţii de teoria numerelor (Number Theory/ Combinatorics)___57
Funcţii elemente de continuitate (Piecewise Continuous)_______57
Funcţii de regresii şi netezire (Regression and Smoothing)_____58
Funcţii de sortare (Sorting)______________________________59
Funcţii speciale (Special)________________________________60
Funcţii şir de caractere (String)___________________________60
Funcţiile trigonometrice (Trigonometric)___________________61
Funcţii de trunchiere şi rotunjire (Truncation and Round Off)___61
Funcţia lui Kronecker şi funcţia psi (User defined)____________62
Funcţii Wave (Wavelet Transform)________________________62
Editări de documente Mathcad_______________________________63
Grafice de funcţii__________________________________________67

2
Reprezentarea carteziană__________________________________67
Probleme propuse:_____________________________________72
Reprezentarea polară_____________________________________73
Probleme propuse:_____________________________________75
Reprezentarea funcţiilor în spaţiu_____________________________76
Grafice suprafaţă________________________________________76
Probleme propuse______________________________________87
Grafice bară, scater şi vector_______________________________88
Reprezentarea corpurilor în 3D_____________________________88
Realizarea animaţiei________________________________________91
Rezolvarea numerică a sistemelor liniare_______________________96
Rezolvarea numerică a ecuaţiilor neliniare______________________99
Rezolvarea numerică a ecuaţiilor algebrice____________________99
Probleme propuse_____________________________________101
Rezolvarea numerică a ecuaţiilor transcendente_______________102
Probleme de rezolvat__________________________________102
Rezolvarea numerică a sistemelor neliniare___________________103
Probleme propuse_____________________________________106
Programare liniară şi neliniară_______________________________107
Probleme rezolvate____________________________________108
Probleme de rezolvat__________________________________109
Interpolarea şi extrapolarea funcţiilor_________________________110
Calculul derivatei şi a integralei______________________________114
Calculul derivatei într-un punct____________________________114
Calculul integralei definite________________________________114
Aplicaţii ale calculului derivatei şi a integralei finite___________115
Calculul lungimii unei curbe____________________________115
Calculul centrului de greutate al unei plăci omogene_________116
Calculul ariilor corpurilor de rotaţie______________________117
Calculul volumelor suprafeţelor de rotaţie__________________118
Probleme de rezolvat__________________________________119
Operaţii cu matrice şi vector________________________________120
Probleme propuse_____________________________________132
Funcţii de citire şi scriere a fişierelor__________________________133
Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale___________________140

3
Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale de ordinul 1_______140
Ecuaţii diferenţiale de ordinul 2____________________________141
Sisteme de ecuaţii diferenţiale_____________________________142
Ecuaţii diferenţiale cu proprietăţi speciale____________________147
Funcţii care determină ultimul punct al soluţiei________________148
Rezolvarea problemelor la limită___________________________150
Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale cu derivate parţiale___________152
Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale ordinare cu funcţia Odesolve___154
Probleme de rezolvat__________________________________155
Programarea în Mathcad___________________________________155
Probleme propuse_____________________________________160
Calculul simbolic_________________________________________161
Paleta Calculus_________________________________________161
Derivarea unei expresii________________________________161
Integrala definită_____________________________________161
Calculul primitivei____________________________________161
Trecerea la limită_____________________________________162
Derivata de ordinul n__________________________________162
Serii finite şi infinite__________________________________162
Sumă după indice_____________________________________162
Limite laterale_______________________________________163
Produse_____________________________________________163
Produse după n termeni________________________________163
Simbolul infinit______________________________________163
Probleme propuse_____________________________________163
Paleta Symbolic________________________________________163
Evaluare simplă şi evaluare condiţionată___________________163
Afişarea rezultatelor cu precizie de m cifre_________________164
Afişare sub formă de numere complexe___________________164
Expandarea unei expresii_______________________________164
Rezolvarea simbolică a ecuaţiilor________________________164
Simplificarea expresilor________________________________165
Substituţia unei variabile în expresie______________________165
Colectarea de termeni asemenea_________________________165
Dezvoltarea în serie___________________________________166

4
Restricţii asupra variabilelor din expresie__________________166
Dezvoltarea în sumă de fracţii simple_____________________166
Determinarea coeficienţilor polinomului___________________167
Factorizarea unei expresii______________________________167
Transformata Fourier__________________________________167
Inversa transformatei Fourier____________________________167
Transformata Laplace_________________________________167
Inversa transformatei Laplace___________________________168
Transformata Z_______________________________________168
Inversa transformatei Z________________________________168
Transpusa, determinantul şi inversa simbolică pentru o matrice_168
Aplicaţii ale calculului simbolic___________________________169
Ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile_________________169
Ecuaţii diferenţiale omogene____________________________170
Ecuaţii diferenţiale liniare de ordinul întâi_________________171
Ecuaţii diferenţiale de tip Bernoulli_______________________172
Ecuaţia cu diferenţiala totală exactă_______________________173
Ecuaţia Ricatti_______________________________________174
Ecuaţia Lagrange_____________________________________175
Ecuaţia Clairaut______________________________________176
Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior________________176
Ecuaţia Euler________________________________________178
Sisteme de ecuaţii diferenţiale___________________________181
Funcţii statistice________________________________________170
Densităţi de probabilitate_________________________________174
Distribuţii de probabilitate cumulate________________________177
Inversele distribuţiilor de probabilitate cumulate (cuantilele)_____180
Funcţii generatoare de numere aleatoare_____________________182
Probleme rezolvate____________________________________185
Probleme propuse_____________________________________186
Unităţi de Măsură_________________________________________187
Sistemul Internaţional___________________________________187
Unităţile de bază______________________________________187
Unităţi de măsură unghiulare____________________________187
Unităţi de măsuri pentru lungimi_________________________187

5
Unităţi de măsură pentru masă___________________________187
Unităţi de măsură pentru timp___________________________187
Unităţi de măsură pentru arii şi volume____________________187
Unităţi de măsură pentru viteză şi acceleraţie_______________188
Unităţi de măsură pentru forţă, energie şi putere_____________188
Unităţi de măsură pentru presiune şi vâscozitate_____________188
Unităţi de măsură pentru electricitate_____________________188
Unităţi de măsură pentru frecvenţă_______________________189
Unităţi de măsură pentru temperatură_____________________189
Unităţi de măsură pentru dozaj__________________________189
Unităţi de măsură pentru fluxul luminos___________________189
Transformarea unităţilor de măsură dintr-un sistem în altul____189
Folosirea Help-ului_______________________________________193
Comanda Mathcad Help__________________________________193
Comanda Developer’s Reference___________________________196
Comanda Author’s Reference_____________________________196
Comanda Resourse Center________________________________198
Cărţiile electronice______________________________________203
Comanda Tip of the Day_________________________________210
Comanda Open Book____________________________________210
Comanda Mathcad Update________________________________211
Comanda About Mathcad________________________________211
Accesul la Internet în Mathcad____________________________212
Transmiterea unui document Mathcad_______________________213
Index___________________________________________________214
Bibliografie_____________________________________________219