Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA funP

MUNICIPIUL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL
00023165

DISPOZITIE
nr.,(U6-/ din /f ana+lle lp
Cu privire la sistarea livrdrii energiei
termice pentru sezonul de incdlzire
20t9-2020 in municipiul Chigindu

Av6nd in vedere temperatura medie in atmosferd pe parcursul a 3 zile


consecutive care depdgegte +100C intre orele 1900-600, in conformitate cu
Regulamentul nr, 2312017 din 26.0l.2017,,Privind fumizarea energiei termice", in
temeiul art. 29 (2), art, 32 (I) 9i art. 34 (2) din Legea Republicii Moldov a nr. 436-
XVI din 28.12.2006 ,,Privind administra\ia publicd 1oca15", art. 15 (l) qi art. 16 (1)
din Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chigindu'f
Dispozilia nr.636-dc din 04.12.2019,,Cu privire la delegarea unor atribulii ale
Primarului General, viceprimarilor gi secretaru"lui interimar al Consiliului municipal
Chigindu", viceprimarul municipiului Chigindu DISpUNE:

1. Furnizorii de energie termicd (S.A. ,,Termoelectrica', gi S.A. ,,Ap6-Canal


Chigindu") vor sista livrarea energiei termice pentru sezonul de incdlzire
2019-2020 in municipiul Chiqindu, incepdnd cu data d"
0Ln/nd:e2020.
2. s.A. ,,Termoelectrica" de comun acord cu S.A. ,,Ap6-canal chigin6u',, vor
intreprinde mdsurile necesare consumatorii cu apd cald6
menajerS, incepAnd cu data de

3, Preturile de sector, Direc{ia geherald locativ-comunald gi amenajare,


gestionarii fondului locativ cu orice formd de proprietate, agen(ii economici qi
alli consumatori de energie termicd vor asigura executarea lucrdrilor de
deconectare a obiectivelor de la sistemul de termoficare, incepdnd cu data de
MaP;&2020.
4. Directia relalii publice gi buget civil va aduce la cunogtinla consumatorilor, in
termen de I zi, prin intermediul mass-mediei, prevederile prezenleidispozilii.

5, Controlul execut[rii prevederilor prezentei dispozilii mi-l asu

VI EPRIMAR
pRoeH$-
Ilie CEBAN