Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului


Catedra de ştiinţe economice

CURRICULUM
la unitatea de curs

TEORII ECONOMICE CONTEMPORANE

Ciclul II - studii superioare de master (nivelul 7 ISCED)


Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041 Științe economice
Denumirea programului de master: Administrarea afacerilor comerciale, Contabilitatea,
Management financiar, Bănci și asigurări, Managementul serviciilor publice
Forma de învăţământ: cu frecvenţă

Autor:
conf. univ., dr. Alla TRUSEVICI
________________

BĂLŢI, 2018
Discutat şi aprobat la şedinţa Catedrei de ştiinţe economice
Procesul-verbal nr. ___ din ____________
Şeful Catedrei de ştiinţe economice ___________________ conf. univ., dr. Carolina TCACI

Discutat şi aprobat la şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului,
procesul-verbal nr. ___ din ____________
Decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
_________________ conf. univ., dr. Ina CIOBANU

2
Informaţii de identificare a cursului

Facultatea: Științe Reale, Economice și ale Mediului


Catedra: Ştiinţe Economice
Domeniul general de studii: 041 Ştiinţe economice
Denumirea programelor de master: Administrarea afacerilor comerciale, Contabilitatea,
Management financiar, Bănci și asigurări, Managementul serviciilor publice

Administrarea unităţii de curs Teorii economice contemporane


Repartizarea orelor
Codul unităţii de Credite Forma de Limba de
Total ore studiu
curs ECTS curs seminarii evaluare predare
individual
Examen
F.01.O.101 5 150 24 16 110 Română
oral
Anul de studii şi semestrul în care se studiază: anul I, sem. I
Statutul: disciplină obligatorie

Informaţii referitoare la cadrul didactic


Trusevici Alla, dr., conf. universitar, ziua de consultaţii miercuri, orele 14.50, biroul 526, e-
mail: trusevici_alla@bk.ru.

Integrarea cursului în programul de studii


Unitatea de curs „Teorii economice contemporane” abordează o gamă extinsă de probleme
legate de evoluția școlilor și curentelor economice tradiționale și contemporane, cu scopul de a lărgi
orizontul de cunoaştere al studenţilor. Astfel, după o sumară prezentare a gândirii economice
premoderne, sunt examinate şi redate idei, teorii, doctrine, paradigme, şcoli şi curente de gândire
economică din epoca modernă şi contemporană, cu un accent aparte pus pe acelea care surprind
fundamente esenţiale şi durabile ale vieţii economice, conţin elemente perene, cu valabilitate
permanentă. Cunoaşterea acestor construcţii teoretice ne permite să examinăm starea actuală a
teoriei şi practicii economice nu numai în raport cu realităţile economice, ci şi în lumina încercărilor
făcute de generaţiile anterioare de economişti pentru explicarea şi soluţionarea problemelor
economice. Comparând punctele de vedere actuale cu realizările din trecut putem dezvălui atât
progrese cât şi neajunsuri ale teoriilor actuale, precum şi interpretări care pregătesc evoluția viitoare
a ştiinţei (ştiinţelor) economice.

Competenţe prealabile:
- cunoaşterea legităților de bază a realizării activității economice a indivizilor;
- stăpânirea limbajului economic pentru a putea opera cu concepte din domeniul teoriei
economice;
- capacitatea de a culege, prelucra şi sintetiza informaţii din practica economică;
- înţelegerea mecanismului de elaborare și realizare a politicilor economice.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe profesionale:
CPl. Operarea cu concepte, metode de cercetare și teorii științifice din domeniul profesional
și utilizarea lor in comunicarea profesională;
CP2. Utilizarea creativă a cunoștințelor fundamentale și avansate, a metodelor moderne de
administrare a unei activități specifice domeniului profesional;
CP3. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor și a proceselor reale,
caracteristice domeniilor profesional.
Competenţe transversale:
CT2. Desfășurarea eficientă și eficace a activităților organizate în echipă;
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesionala continua în vederea adaptării
3
competențelor profesionale și manageriale la dinamica domeniului și la exigențele pieței de
muncă.

Finalităţile cursului:
- să identifice curentele și școlile gândirii economice;
- să aplice teoriile elaborate de economiști de vază la realitățile practicei contemporane;
- să analizeze specificul programelor de cercetare și a metodologiei de cercetare utilizate de
diverse școli economice;
- să evalueze modelele de creștere economică contemporană;
- să interpreteze mecanismul reglementării de stat a proceselor economice.

Conţinuturi
Ore
Tematica studiu
curs seminarii
individual
1 2 3 4
TEMA 1. Caracteristica generală a procesul de formare a paradigmei
economice a teoriei economice
1. Obiectul de studiu și metodologia cursului „Teorii economice moderne”
2. Problemele metodologice a etapei actuale de dezvoltare științei economice
2 25
3. Analiza retrospectivă a evoluției teoriilor economice în a doua jumătate a
secolului XX
4. Teoria economică și provocările etapei actuale de dezvoltare a economiei
mondiale
Tema 2. Teoriile keynesiene contemporane
1. Evoluția gândirii economice keynesiene și criza keynesianismului în anii
'70 ai secolului XX
4 2 10
2. Caracteristicile generale ale post-keynesianismului
3 Keynesianismul de stânga și neorikardienii
4. Keynesianismul monetarist și sinteza neoclasică actualizată
Tema 3 Neoclasicismul modern și neoliberalismul
1 Cronologia renașterii liberalismului economic și caracteristica generală a
gândirii economice neoliberale moderne
2. Neoclasicismul modern
2.1 Școala neoaustriacă 4 4 15
2.2 Monetarismul
2.3 Teoria economiei ofertei
2.4 Teoria așteptărilor raționale
3. Neoliberalismul german și neoconservatismul
Tema 4 Evoluția direcției instituționale a gândirii economice în a doua
jumătate a secolului XX
1. Caracteristicile generale ale procesului de renaștere a instituționalismului în
anii 50-70 ai secolului XX
2. Tradiția instituțional-sociologică
3. Sinteza instituționalismului și școala suedeză
4. Teorii ale transformării sociale și futurologiei
5. Teoria economică evolutivă 6 2 10
6. Neoinstituționalismul
6.1 Teoriile privind drepturile de proprietate și costurile de tranzacție ca
metodologia pentru o nouă teorie instituțională
6.2 Teoria tranzacțională a firmei
6.3 Economia dreptului
6.4 Teoria alegerii sociale
6.5 Noua istorie economică 

4
Tema 5 Concepte economice moderne social-democrate
1. Geneza teoriei economice a social-democrației
2. Elemente social-democratice ale modelului economic suedez
3. Teorii economice ale democrației sociale germane 2 0 20
4. Leiborismul britanic
5. Teoria economică a democrației sociale franceze
6. Aspecte economice ale programului internațional socialist
Tema 6. Teorii liberale neoclasice despre comerțul internațional și
criticii acestora (1870 – 2000) 
6.1 Revoluția marginalistă și teoria pură a comerţului internațional-teorie
de sorginte liberala
6.2. Metamorfozele teoriei avantajului relativ în comerțul internațional
de la J. St. Mill la A. Marshall 
2 2 20
6.3. Modelul Heckscher-Ohlin-Samuelson al comerţului internațional
(H-O-S) 
6.4. Paradoxul lui W. Leontief și alte încercări de testare practică a
modelului H-O-S al comerţului internațional
6.5. Preocupări de modernizare și dinamizare ale teoriei liberale neoclasice
despre comerțul internațional în perioada postbelica
Tema 7. Doctrinele economice ale subdezvoltării 
7.1. Esenta și structura subdezvoltării în doctrinele economice 
2 4 10
7.2. Teorii despre geneza subdezvoltării 
7.3. Teorii ale strategiilor de eradicare a subdezvoltării
Tema 8. Economia informațională: evoluția conceptelor teoretice
8.1. Esența și criteriile economiei informaționale
8.2. Concepte teoretice ale economiei informaționale
8.2.1. Concepte despre formarea societăți informaționale
8.2.2. Concepte despre munca creativă și intelectuală 2 2 10
8.3. Teoria economiei informaționale și a economiei industriale: analiza
comparativă
8.4. Noi tendințe în ştiinţa economică contemporană - nouă economie
comportamentală
Total 24 16 110

Strategii didactice:
- prelegerea, prelegerea-discuție, prelegerea cu caracter problematic, seminarul cu utilizarea
mesei rotunde, seminar cu folosirea metodei analizei situațiilor concrete, exercițiul de reflecție;
descoperirea și problematizarea; instruirea programată;
- metode intuitive de învățare creativă (brainstorming, discuție Panel, problematizarea,
metoda cazului).

Activități de lucru individual


Lucrul individual al masteranzilor va fi apreciat în baza unui referat, elaborat pe tematica
menționată sau propus de către masterand la solicitarea acestuia;
La elaborarea referatelor studenții urmează să respecte următoarele cerințe:
1. Volumul textului referatuui, inclusiv resursele informaționale, urmează să cuprindă:
minim 8 pagini, maxim 12 pagini;
2. Cerințe de tehnoredactare: formatul de pagină: A4; parametrii paginii: 25 mm - stânga, 20
mm – sus, 20 mm – jos, 15 mm – dreapta; tipul fontului: Times New Roman, conform regulilor de
redactare în limba, în care este scrisă teza; mărimea fontului: 12; spațiere: 1,5 spatii; numerotare
pagini: jos, la mijlocul paginii; cuvântul „Tabel” se plasează în partea dreaptă a foii până la
prezentarea nemijlocită a tabelului. Fiecare tabel este numerotat cu cifre, și are o denumire care se
indică la mijlocul tabelului cu fontul Times New Roman mărimea 10, după care nu se pune nici un
semn de punctuație. Tabelul va include denumirea coloanelor și a rândurilor. Se recomandă ca
tabelul să fie plasat pe o singură pagină și să nu cuprindă mai mult de 60% din volumul paginii.
Tabelele voluminoase se recomandă să fie incluse la anexe pentru a nu pierde din relevanța
acestora. Toate tabelele proiectului de curs trebuie să dispună de trimitere în textul lucrării. Figura,
5
schema sau diagrama este numerotată și urmată de titlu care descrie conținutul acesteia, care se
indică la mijlocul tabelului cu fontul Times New Roman mărimea 10, după care nu se pune nici un
semn de punctuație;
3. Referatul este o lucrare de dimensiuni mici sau medii care include studiul unui fenomen
sau proces social, economic, întocmit pe baza unor cercetări bibliografice, a unor studii cazuistice
sau experimentale în baza prelucrării unor date statistice.
Un referat va include următoarele compartimente:
 foaia de titlu;
 cuprinsul;
 introducerea;
 abordarea temei cercetate, descriindu-se stadiul actual al cercetărilor din domeniul din
care face parte tema investigat; dezvoltarea studiului temei analizate;
 concluziile, opiniile personale și direcțiile ulterioare posibile de cercetare referitoare la
tema abordată;
 referințe bibliografice;
 anexe.
Referatul va fi analizat din punct de vedere al profesionalismului cu care a fost executat.
Cadrul didactic va evalua conținutul proiectului de cercetare și prezentarea acestuia (acuratețe,
ortografie, exprimare).
Referatul nu se prezintă prin e-mail decât la solicitarea cadrul didactic titular de seminar.
În cazul în care, din motive bine întemeiate, proiectul nu poate fi prezentat la data stabilită,
studentul va trebui să anunţe, în prealabil, cadrul didactic titular de seminar asupra acestei situaţii,
fapt care nu va atrage reducerea notei acordate.

Teme pentru referate


1. Teoria și practica „socialismului” în țările tinere independente
2. Cauzele răspândirii ideologiei planificării în țările din „lumea a treia”.
3. Rolul activităților nelegale in dezvoltarea economiei de piața în țările slab dezvoltate..
4. Rolul instituționalismului in constituirea teoriei țărilor in curs de dezvoltare.
5. Noile idei cu privire la teoria corporației.
6. Nivelul slab de dezvoltare a țării- rezultatul activității limitate a factorilor (demografici,
geografici, tehnologici).
7. Variantele de baza ale teorii «big push».
8. Modelul lui Harrod-Domar al creșterii economice.
9. Rolul sistemului educaţional în formarea capitalului uman.
10 Impactul sistemului educaţional asupra bunăstării economice.
11. Problema sărăciei în contextul dezvoltării social - economice a Republicii Moldovei.
12. Migraţia populaţiei Republica Moldova şi consecinţele ei pentru economia naţională.
13. Reforma agrară în Republica Moldova şi impactul ei asupra procesului de dezvoltare a
satului.
14. Inlăturarea diferenţelor de gender în procesul modernizării.
15. Sistemul actual şi problemele majore ce stopează dezvoltarea socioeconomică a Republica
Moldova.
16. Factorii generatori în perfecţionarea şi modernizarea sistemului economic.
17. Rolul microcredidelor în dezvoltarea proceselor economice din Republica Moldova.
18. Starea şi problemele pieţei financiare ale Republica Moldova.
19. Sistemul bancar în Republica Moldova.

Evaluare
Masteranzii vor fi apreciaţi, pe parcursul orelor practice, ca urmare a implicării lor în cadrul
discuţiilor, dezbaterilor, exerciţiilor de reflecţie promovate la orele de seminare. Totodată,
6
masteranzii, obligatoriu, vor fi supuşi la o probă de evaluare curentă şi la executarea studiilor
individuale. Studiile individuale se pregătesc de către toţi masteranzii pentru lecţiile care corespund
tematicii respectivelor însărcinări. Aprecierea studiilor individuale se efectuează prin verificarea
sintezelor materialului studiat individual, iniţierea discuţiilor de grup cu masteranzii pe tematica
studiului individual, interogarea masteranzilor, simularea unor situaţii practice, verificarea studiilor
de caz individuale ale studenţilor etc. Notele obţinute pentru proba de evaluare curentă şi pentru
studii individuală au statut de note ordinare. Nota reuşitei curente va reprezenta media aritmetică a
notelor acumulate la unitatea de curs respectivă.
Evaluarea finală se realizează sub formă de examen oral. Nota finală se calculează conform
formulei:
Nf = Nc×0,5+Ne×0,5 ,
unde Nf – nota finală; Nc – nota reuşitei curente; Ne – nota de la examen.

Subiectele pentru evaluarea finală


1. Obiectul de studiu și metodologia cursului „Teorii economice moderne”.
2. Problemele metodologice a etapei actuale de dezvoltare științei economice.
3. Analiza retrospectivă a evoluției teoriilor economice în a doua jumătate a secolului XX.
4. Teoria economică și provocările etapei actuale de dezvoltare a economiei mondiale.
5. Evoluția gândirii economice keynesiene și criza keynesianismului în anii '70 ai secolului
XX.
6. Caracteristicile generale ale post-keynesianismului.
7. Keynesianismul de stânga și neorikardienii.
8. Keynesianismul monetarist și sinteza neoclasică actualizată.
9. Cronologia renașterii liberalismului economic și caracteristica generală a gândirii
economice neoliberale moderne.
10. Neoclasicismul modern.
11. Școala neoaustriacă.
12. Monetarismul.
13. Teoria economiei ofertei.
14. Teoria așteptărilor raționale.
15. Neoliberalismul german și neoconservatismul.
16. Caracteristicile generale ale procesului de renaștere a instituționalismului în anii 50-70
ai secolului XX.
17. Tradiția instituțional-sociologică.
18. Sinteza instituționalismului și școala suedeză.
19. Teorii ale transformării sociale și futurologiei.
20. Teoria economică evolutivă.
21. Neoinstituționalismul.
22. Teoriile privind drepturile de proprietate și costurile de tranzacție ca metodologia pentru
o nouă teorie instituțională.
23. Teoria tranzacțională a firmei.
24. Economia dreptului.
25. Teoria alegerii sociale.
26. Noua istorie economică.
27. Geneza teoriei economice a social-democrației.
28. Elemente social-democratice ale modelului economic suedez.
29. Teorii economice ale democrației sociale germane.
30. Leiborismul britanic.
31. Teoria economică a democrației sociale franceze.
32. Aspecte economice ale programului internațional socialist.
33. Revoluția marginalistă și teoria pură a comerţului internațional-teorie de sorginte
liberala.
7
34. Metamorfozele teoriei avantajului relativ în comerțul internațional de la J. St. Mill la A.
Marshall.
35. Modelul Heckscher-Ohlin-Samuelson al comerţului internațional (H-O-S) .
36. Paradoxul lui W. Leontief și alte încercări de testare practică a modelului H-O-S al
comerţului internațional.
37. Preocupări de modernizare și dinamizare ale teoriei liberale neoclasice despre comerțul
internațional în perioada postbelica.
38. Esenta și structura subdezvoltării în doctrinele economice.
39. Teorii despre geneza subdezvoltării.
40. Teorii ale strategiilor de eradicare a subdezvoltării.
41. Esența și criteriile economiei informaționale.
42. Concepte teoretice ale economiei informaționale.
43. Concepte despre formarea societăți informaționale.
44. Concepte despre munca creativă și intelectuală.
45. Teoria economiei informaționale și a economiei industriale: analiza comparativă.
46. Noi tendințe în ştiinţa economică contemporană - nouă economie comportamentală.

Bibliografia
1. SMITH, Adam – Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor ei. Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 1962.
2. BEAUD, Michel, DOSTALER, Gilies. Gândirea economică de după Keynes. Ed.
Eurosong & Book, Bucureşti, 2000.
3. FRIEDMAN, Milton. Capitalism şi libertate. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1994.
4. KEYNES, John Mainard. Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a
banilor. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.
5. MARX, KARL – Capitalul, Ed. Politică, Bucureşti, 1960.
6. MARX, KARL – Teorii asupra plusvalorii, Ed. Politică, Bucureşti, 1960.
7. НУРЕЕВ, Р. М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики.
Учебник для студентов экономических вузов и факультетов 2-е изд. М. : норма, 2008.
8. АКИМОВА, Т. А. Основы экономики устойчивого развития. Учебное пособие для
вузов. Москва: Изд.-во Экономика, 2018. 384 с.
9.  ТАЛЕР,  Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила
традиционной экономики и как на этом заработать. Издательство: Эксмо. 2017. ISBN 978-
5-699-90980-3