Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație pe propria răspundere

Subsemnata Filipoaia Maria, cu domiciliul în Bacau str.Fagaras nr. 15 sc. A,apt. 17,

posesoare a actului de identitate ,seria zc nr.196363, CNP 2800808046276, în calitate de părinte ai

minorilor: Filipoaia Ecaterina,Filipoaia Stefan,Filipoaia Luca, declar pe propria răspundere că, în calitate

de salariat, nu am cerut la locul de muncă zile libere pentru supravegherea copiilor în vârstă de până la

12 ani înscrisi în cadrul unei unități de învățământ, în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile

libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de

învățământ, în toată perioada în care autoritățile competente au decis închiderea temporară a unităților

de învățământ, printre care și cea unde sunt înscrisi minorii: Filipoaia Ecaterina,Filipoaia Stefan,Filipoaia

Luca. Pentru informații suplimentare, pot fi contactată la numărul de telefon 0754387638.

Îmi asum conținutul acestei declarații și, prin semnătura mea, iau la cunoștință de prevederile legale

privind falsul în declarații stabilite prin articolul 326 din Codul penal în vigoare.

19.03.2020