Sunteți pe pagina 1din 6

IPSSM PENTRU CIRCULAŢIA PIETONILOR

CAP. I.
Scop

Art.1. Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi/sau
îmbolnăvire profesională pentru circulaţia pietonilor pe drumurile publice şi pe teritoriul beneficiarilor
societăţii (transport intern).

CAP. II

Domeniu de aplicare
Art.2 Prevederile prezentelor instructiuni au caracter particular şi se aplică tuturor persoanelor juridice şi
fizice care circulă pe drumurile publice şi pe teritoriul beneficiarilor societăţii.

CAP. III

Definitii si prescurtari utilizate

Art.3 ,,Lucrător” - persoană angajată de către un angajator, potrivit legii, inclusiv studenţii, elevii în
perioada efectuării stagiului de practică, precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă, cu
excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice
Art.4 Prin ,,lucrul la înălţime” se intelege activitatea desfăşurată la minim 2 metri, măsurata de la
tălpile picioarelor lucrătorului până la o baza de referinţă naturală (solul), sau o altă bază de referinta
artificială , baza faţă de care nu există pericolul căderii în gol . Pentru locurile de munca amplasate pana la
inaltimea de 2 metri se considera ,,lucrul la înălţime mică” si de la caz la caz se vor adopta masuri de
securitate a muncii prevazute pentru lucru la inaltime in functie de pericolele existente .
Art.5 ,,Accident de muncă”- vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională,
care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă
incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
Art.6,, Echipament de muncă “ - orice maşină, aparat, unealtă sau instalaţie folosită în muncă;
Art. 7 ,,Echipament individual de protecţie “ - orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un
lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a
îndeplini acest obiectiv;
Art. 8 ,,Loc de muncă” - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii şi/sau
unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul
desfăşurării activităţii;
Art 9,,Securitate şi sănătate în muncă” - ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop
asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi
psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;
Art. 10 ,,Manipulare transport prin purtare” sau ,,manipulare manuala a maselor” se intelege orice
operatie de transport sau sustinere a unei mase de catre unul sau mai multi salariati, inclusiv ridicarea,
coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale
sau a conditiilor ergonomice nefavorabile, implica riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala.

1
Art.11 ,,Mediu de muncă “: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care, unul
sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă .

CAP. IV

Referinte si documente care au stat la baza intocmirii instructiunii

Art. 12. La întocmirea prezentelor instrucţiuni au fost utilizate prevederi din:


a) Codul rutier/2006;
b) Instrucţiuni proprii SSM pentru transport intern.

Art. 13. Prezentele instructiuni se aplica cumulativ cu prevederile:


a) HOTĂRÂRII nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
b) HOTĂRÂRII nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru locul de muncă .

CAP. V

Revizuirea instructiunilor

Art.14. Prezentele instructiuni se vor revizui periodic şi vor fi modificate, ori de câte ori este
necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică, survenite la nivel naţional, la
nivelul societatii, sau la nivelul proceselor de muncă/locurilor de muncă..

CAP. VI
Responsabilitati

Art. 15 Angajatorul – potrivit Legii nr. 319/2006 - trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare
lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi
postului său;
Art. 16. Lucrătorii – potrivit Legii nr. 319/2006 – trebuie să îşi însuşească şi să respecte prevederile
legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;

CAP. VII

Măsuri de securitate sănatate în muncă pentru circulaţia pietonilor.

Art.17 Orice persoană, indiferent de vârsta, sex sau profesie, care se deplasează pe jos, pe
un drum public este PIETON.
Art.18  Pietonii constituie cea mai numeroasă categorie de participanţi la traficul rutier.
Art.19.  Prin ,,Drum public” înţelegem orice cale de comunicaţie terestră destinată traficului
rutier, dacă este deschisă circulaţiei publice

2
Art.20 Drumul public din afara localităţilor se mai numeşte şi şosea sau autostradă, iar cel
din interiorul localităţilor: stradă, bulevard, magistrală. Din drumul public fac parte şi
podurile, pasajele denivelate, viaductele, tunelurile, trotuarele şi locurile de parcare.
Art.21 Strada are următoarele parţi componente: partea carosabilă – (suprafaţa cuprinsă între
trotuare şi este destinată prioritar circulaţiei vehiculelor, fiind marcată cu benzi de circulaţie),
bordurile şi trotuarul.
Art.22  Şoseaua are următoarele parţi componente: parte carosabilă (suprafaţa cuprinsă între
acostamente şi destinată cu prioritate circulaţiei vehiculelor, marcată de regulă cu benzi de
circulaţie), acostament (fâşii laterale ale unor şosele), şanţul (ce foloseşte la scurgerea apelor),
poteca.
Art.23 În prezent, circulaţia rutieră a luat un avânt deosebit, iar numărul vehiculelor şi
autovehiculelor a crescut în mod considerabil, deci un pas greşit sau un moment de neatenţie
duce de cele mai multe ori la consecinţe dintre cele mai grave.
Art.24  Pentru stoparea accidentelor în rândul pietonilor şi îndeosebi în cel al copiilor, dar şi
pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă pe drumurile publice element  esenţial în timpul
deplasării este CUNOAŞTEREA ŞI RESPECTAREA REGULILOR DE CIRCULATIE. 

CIRCULATIA PE TROTUARE 

Art.25. Trotuarul este componentă a drumului public situat de o parte şi alta a străzilor,


bulevardelor şi magistralelor şi este rezervat ,,prioritar” circulaţiei pietonilor.
Art.26  De aici decurge şi obligaţia pietonilor, în timpul deplasării, să folosească numai
trotuarele sau pistele special amenajate.
Art.27  Pentru a se asigura pietonilor siguranţa deplină şi o deplasare nestânjenită este interzisă
crearea de obstacole sau restricţii pentru circulaţia pietonilor prin executarea de lucrări sau
depozitare de materiale, ori lăsarea unor obiecte pe trotuar, fără acordul poliţiei.
Art.28 Conform normelor de comportare civilizată pietonilor li se recomandă:
-evitarea deplasării pe trotuare în alergare;
-evitarea staţionării, cu alţi colegi, în mijlocul trotuarului şi retragerea într-un loc unde să
nu fie incomodată deplasarea celorlalţi pietoni;
- deplasarea să se facă, pe partea dreaptă a trotuarului în direcţia de mers. Copiii mici
însoţiţi de maturi trebuie ţinuţi de mână, iar deplasarea şi poziţionarea lor să se facă în
partea dinspre clădiri sau garduri, opusă marginii drumului.
- aşteptarea mijloacelor de transport în comun să se facă stând numai pe trotuar sau
acostament şi nu pe carosabil.
 

CIRCULAŢIA PE PARTEA CAROSABILĂ 

Art.29 Nu rare ori sunt situaţii când pietonii, din varii motive, folosesc în deplasările lor
drumurile publice situate în afara oraşelor sau satelor. Şoseaua nu este prevăzută de cele mai
multe ori cu trotuare. Pentru ca totuşi, circulaţia pietonilor să se desfăşoare în siguranţă trebuie
respectate unele reguli, care să ocrotească pietonii.
Se recomandă:
- folosirea, atunci când există, a potecilor sau a drumurilor laterale ce mărginesc drumul
public;

3
- când, totuşi, trebuie să circule pe carosabil, deoarece lipsesc trotuarele, potecile şi
acostamentul, pietonii sunt obligaţi să circule numai PE PARTEA STÂNGĂ a
drumului, în sensul de mers şi cât mai aproape de marginea acestuia, deoarece îi ajută
să observe cu uşurinţă orice autovehicul, care vine din faţă;
- deplasarea se va face, pe cât posibil, pe un singur şir;
- deplasarea pe partea stângă a şoselei nu-i scuteşte pe pietoni de obligaţia de a privi din
când în când şi înapoi pentru a observa traficul, mai ales când şoseaua are pe mijloc linia
discontinuă, care permite circulaţia autovehiculelor care execută depaşirea să intre şi pe
banda pe care circulă pietonii;
- dacă deplasarea se va face în grup se va căuta, pe cât posibil, să se meargă tot în sir, însă
cu semnalizare în faţă şi în spate cu  fanioane;
- se interzice staţionarea pietonilor pe carosabil şi în special staţionarea în curbe sau în
locuri lipsite de vizibilitate, datorită faptului ca şoferii nu au posibilitatea să observe din
timp prezenţa pietonilor.
Art.30 Pietonii pot folosi toată lăţimea drumului public numai în zonele rezidenţiale,
semnalizate în acest sens, dar să nu împiedice în mod nejustificat circulaţia autorizată a
autovehiculelor specializate. 

CIRCULAŢIA PE TIMP DE NOAPTE

Art.31 Pentru pietoni se fac următoarele recomandări:


- să nu staţioneze pe partea carosabilă;
- să nu traverseze fără o temeinică asigurare sau prin locuri nepermise;
- să fie îmbrăcaţi în culori deschise sau să aibă accesorii vestimentare din material
reflectorizant;
- să folosească în timpul deplasării lanterne sau felinare aprinse;

TRAVERSAREA DRUMURILOR PUBLICE

Art.32 Traversarea unei şosele, străzi sau bulevard este deosebit de primejdioasă pentru cei ce
nu cunosc si nu respectă regulile de circulaţie.
Art.33 Traversările se fac întotdeauna prin locuri semnalizate:
Art.34 Deplasarea se face numai pe:
      - marcajul pietonal (zebra);
      -  la indicatorul  rutier ,,Trecere pentru pietoni”;
      -  pe lumina verde a semaforului –
      - la semnalul agentului de circulaţie, cu semnificaţia ,,LIBER”.
Art.35La intersecţiile fără marcaj (zebră), indicator rutier sau semafor, traversarea se face pe la
colţul acestora, cu o prealabila asigurare din ambele părţi (stânga – dreapta), lăsând să treacă
vehiculele care se aproprie în acel moment. 

LOCURI SPECIAL SEMNALIZATE

4
Art.36 Indicatorul  folosit pentru marcarea unor astfel de locuri este ,,Trecere pentru pietoni”,
ce permite pietonilor să traverseze, după ce se asigură, dar care în acelaşi timp obligă
conducătorii vehiculelor să reducă viteza şi să acorde prioritate;

Art.37 Marcajele pentru trecerea pietonilor (zebra) sunt executate cu vopsea albă, aplicată pe
carosabil, ce obligă pietonii să traverseze numai pe lăţimea acestor marcaje. Orice traversare în
afara acestor marcaje este la fel de periculoasă ca şi aceea care se face în locuri unde nu există
indicatoare şi marcaje;

 TRECERI DENIVELATE PENTRU PIETONI

Art.38 Aceste treceri pot fi subterane sau deasupra solului şi sunt semnalizate cu ajutorul unui
indicator, ce obligă pietonii să folosească această trecere denivelată
Art.39 La trecerea drumului public pietonii trebuie să respecte unele reguli de mare
importanţă:
- înainte de a se angaja în traversare pietonul trebuie să se asigure că în acel moment,
în zona respectivă nu circulă vehicule. Deoarece la noi în ţară circulaţia vehiculelor se face pe
partea dreaptă a carosabilului pietonii trebuie ca prima dată să privească în partea stângă apoi
în dreapta şi numai daca nu există nici un pericol să se angajeze în traversare. Ajuns la
jumătatea străzi va privi în dreapta şi va continua deplasarea. Asigurarea nu trebuie neglijată
nici în cazurile când traversarea se face prin locuri special amenajate prin marcaje şi
indicatoare.
Se interzice pietonilor:
- să circule pe autostrăzi;
- să circule pe carosabil, dacă există amenajări speciale pentru ei;
- să traverseze drumul public în alte locuri decât în cele permise, ori prin locuri
permise fără să se asigure;
- să prelungească timpul de traversare, să întârzie sau să se oprească fără motiv;
- să se angajeze în traversare atunci când se aproprie maşina salvării, a pompierilor, a
poliţiei (cu atenţionare acustică sau luminoasă) sau coloana oficială;
- să traverseze drumul public prin spatele sau prin faţa unui  autovehicul sau tramvai,
care staţionează;
- să traverseze, strecurându-se printre autovehicule parcate în aproprierea bordurii sau
trotuarului;
- să traverseze prin locuri cu insuficientă vizibilitate (curbă, vârfuri de pantă sau în
condiţii climaterice nefavorabile);
- să traverseze peste calea ferată, când semnalul luminos sau poziţia barierei sau
semibarierei interzice trecerea;
- traverseze în locuri unde sunt instalate dispozitive de protecţie a pietonilor, prin
escaladarea acestora;
- să traverseze prin spaţiul interior al intersecţiilor;
- să circule sau să traverseze pe sectorul de drum semnalizat cu indicatorul rutier
,,Accesul interzis pietonilor”.
 Art.40 Toate aceste prevederii legale, referitoare la circulaţia pietonală, trebuie înţelese în
ansamblul lor, ca o temă de apărare a vieţii şi sănătăţii pietonilor, dar şi ca o componentă a
marelui front al educaţiei.

5
6