Sunteți pe pagina 1din 3

Măsuri organizatorice, la nivelul UNPIR, datorită situaţiei create de evoluţia

COVID19

În conformitate cu prevederile art.51, alin.1 si 2 din Anexa 1 – Măsuri de primă


urgență cu aplicabilitate directă din Decretul Nr. 195 din 16 martie 2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României emis de Președintele României și
publicat în Monitorul Oficial nr.212/16.03.2020, în contextul pandemiei COVID-19,
pentru o practică prudenţiala uniformă şi imperativ necesară la nivelul UNPIR și
pentru continuarea desfășurării optime a activității se dispun următoarele măsuri:

1. Practicienii în insolvență își vor exercita profesia cu respectarea obiectivelor,


atribuțiilor și principiilor prevăzute de OUG 86/2006 privind organizarea activităţii,
Statutul UNPIR și legilor speciale în domeniu, în vederea derulării procedurilor de
insolvență, lichidare voluntară și prevenire a insolvenței, ținând cont de măsurile
dispuse de autoritățile competente și asigurând comunicarea cu toți participanții la
proceduri.

2. Formele de exercitare a profesiei nu își vor suspenda/înceta activitatea.

3. Se recomandă ca formele de exercitare a profesiei să adopte norme clare privind


măsuri de disciplină sanitară și de organizare a activității, precum:

 evitarea unui contact direct între persoane;


 utilizarea cu prioritate a mijloacelor de comunicare elecronică – transmitere
documente scanate și/sau semnate prin semnătură electronica, fax-uri;
 lucrul la domiciliu, cu precizarea că este o modalitate de desfășurare a
activității și nu o vacanță.

4. Pe perioada stării de urgență, pentru motive medicale, în cazul în care într-o formă
de exercitare a profesiei nu se mai poate continua activitatea, se poate acorda un
mandat temporar pentru transmiterea parțială sau totală a atribuțiilor legate de
portofoliu către un practician în insolvență compatibil.

5. Accesul în sediul central al UNPIR şi al filialelor UNPIR va fi restricţionat, fiind


acceptat doar accesul în situaţii excepţionale. Se va asigura igienizarea personalului
şi a spaţiilor prin dezinfectarea cu substanţe conform recomandărilor autorităților
competente.
6. Transmiterea oricărei corespondenţe/oricărui document de la/către membri
UNPIR se va face numai prin poșta electronică (e-mail), inclusiv copii după
legitimaţii/atestate valabile pentru anul în curs. Se interzice transmiterea
documentelor în altă modalitate.

7. Secretariatele filialelor UNPIR vor arhiva pe suport magnetic documentele primite


on line, transmiţând către solicitanţi confirmarea primirii acestora, precum şi
numărul/data de înregistrare.

8. Documentele originale vor fi păstrate de solicitanţi, urmând a fi transmise de către


aceştia la o dată ulterioară, numai după o dispoziţie expresă a conducerii UNPIR în
acest sens.

9. Orice fel de plaţi se vor face exclusiv on-line, în sau din conturile indicate pe
portalul UNPIR, potrivit destinaţiei acestora.

10. Cererile de decontare din Fondul de lichidare, însoţite de copii ale documentelor
doveditoare, conform procedurii, vor fi transmise online, către filială. Secretariatul
filialei va comunica documentele centralizate în format electronic către comisia de
cenzori în scopul verificării acestora. Cu avizul comisiei de cenzori, situaţiile
centralizatoare vor fi înaintate, în format electronic, spre analiză consiliului de
conducere. În mod similar, deliberările și deciziile Consiliului de Conducere se pot
face prin corespondență electronică.

În situaţii excepţionale, pe perioada stării de urgență, în cazul în care membrii


Consiliului de Conducere și Comisiei de Cenzori nu îşi mai pot îndeplini atribuţiile
din motive medicale, situațiile pot fi aprobate și transmise cu semnături parțiale.
Pe perioada aplicării prezentelor măsuri, obligativitatea semnării situaţiilor se
substituie cu acordul scris transmis electronic.

11. Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea Instanțelor de disciplină și


convocările în cadrul cercetărilor disciplinare.

12. Pe perioada stării de urgență se suspendă verificările practicienilor de către


Comisiile de cenzori.

13. Situațiile financiare pentru anul 2019 și bugetul de venituri și cheltuieli pentru
anul 2020 pentru filialele UNPIR vor fi aprobate de membrii filialei prin
corespondență electronică conform procedurii stabilite de CNC și transmisă filialelor
UNPIR.

14. Adunările generale ale filialelor UNPIR pentru alegeri și pentru validarea
situațiilor financiare pentru anul 2019 și bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2020 pentru filialele UNPIR vor fi amânate pentru data când se vor putea
convoca, în funcție de situația de la nivel național