Sunteți pe pagina 1din 6

Dicționar de temeni urbanistici

1.Urbanism-ramură a arhitecturii care proiectează și planifică lucrările de


construire, de sistematizare, de reconstruire sau de restructurare a unei așezări
omenești (oraș, sat etc.), împreună cu complexul de măsuri social-economice,
tehnice, igienice care se iau în vederea satisfacerii necesităților materiale și social-
culturale ale noilor așezări
2.Amenajarea teritoriului-coordonarea activităților din teritoriu,necuprins in
localități,adică teritoriul propriu-zis dintre localități(incluzându-l parțial sau total și
pe cel din localități)-densități relativ mici de populație.
3.Oraș- Formă complexă de așezare omenească cu dimensiuni variabile și dotări in
dustriale, având de obicei funcție administrativă, industrială, comercială, politică și 
culturală
=aşezare umană, cu o populaţie minimă ce variază de la o ţară la alta, cu o
structură profesională a populaţiei predomonant neagricolă, cu un mod de viaţă
diferit de cel rural. Are o organizare, înzestrare şi utilizare a teritoriului ce permite
concentrarea, transformarea şi redistribuirea produselor necesare întreţinerii,
recreerii şi progresului unei populaţii de pe arii variate ca dimensiuni
= unitate administrativ-teritorială de bază alcătuită fie dintr-o singură
localitate urbană, fie din mai multe localităţi, dintre care cel puţin una este
localitate urbană. Ca unitate administrativ-teritorială de bază şi ca sistem social-
economic şi geografic oraşul are două componente:
a) componenta teritorială - intravilanul, care reprezintă suprafaţa de teren ocupată
sau destinată construcţiilor şi amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale,
de depozitare, de producţie, de circulaţie, de recreare, de comerţ etc.) şi
extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al oraşului;
b) componenta demografică socio-economică, care constă în grupurile de
populaţie şi activităţile economice, sociale şi politico-administrative ce se
desfăşoară pe teritoriul localităţii.
4.Aglomerație urbana-o concentrare urbană formată de un oraș de talie mare și
zona limitrofă care gravitează spre acesta, incluzând alte orașe, mai mici, dar și
sate, care manifestă o mare dependență.
5.Conurbație-Aglomerație urbană formată dintr-un oraș mare, cu rol de centru
cultural, economic și administrativ, în jurul căruia gravitează mai multe orașe mici.
6.Megalopolis-Arie urbană foarte întinsă creată prin includerea succesivă a
zonelor suburbane și a orașelor învecinate.
7.Morfostructură urbana-este caracteristica reliefată prin forma, structura şi
textura ţesăturii urbane determinate de evoluţia istorică, politica urbană, regimul
proprietăţii, tradiţii şi modele urbanistic-arhitecturale, etc. În mod clasic se
deosebesc trei tipuri majore (rectangular, radiar-concentric şi mixt polinclear) şi
mai multe tipuri derivate (liniare/biliniare, mixte, arborescente, dezordonate, etc).
8.Oraș liniar-Orasul se dezvolta de-a lungul unei artere de circulatie principale,din
care se desprind lateral strazi mai mici.Ex:Topoloveni.
9.Oraș polinuclear-Orasul are mai multe "Centre" care sunt unite prin
bulevarde.Ex:Timisoara,Budapesta.
10.Oraș radiar-concentric-Strazile principale sunt dispuse concentric in jurul
unui nucleu central,iar din acest nucleu se desprind alte strazi orientate
radiar.Ex:Bucuresti,Paris.
11.Oraș rectangluar-Reteaua stradala se intretaie in unghiuri drepte,iar cladirile
au forme paralelipipedice.Ex:orase din SUA si Canada.
12.Oraș satelit-Oraș nou, creat lângă alt oraș mai mare, menit să-l
descongestioneze pe acesta din urmă
13.Municipiu-Oraș mare care se bucură de o anumită autonomie în cadrul
administrației de stat.
14.Zonă funcțională-Parte din teritoriul unei localitati in care, prin documentatiile
de amenajare a teritoriului si de urbanism, se determina functiunea dominanta
existenta si viitoare. Zona functionala poate rezulta din mai multe parti cu aceeasi
functiune dominanta (zona de locuit, zona activitatilor industriale, zona spatiilor
verzi etc.).
15.Zonă rezidențială-este acea zona dintr-o localitate in care se aplica reguli
speciale de circulatie si in care intrarile si iesirile sunt semnalizate conform cu
prevederile in vigoare.
16.Zonă industrială-teritoriul inclus în spaţiul urban unde sunt concentrate
întreprinderile industriale.
17.Hinterland/zonă de influență- teritoriul şi localităţile care înconjoară un
centru urban şi care sunt influenţate direct de evoluţia oraşului şi de relaţiile de
intercondiţionare şi de cooperare care se dezvoltă pe linia activităţilor economice, a
aprovizionării cu produse agroalimentare, a accesului la dotările sociale şi
comerciale, a echipării cu elemente de infrastructură şi cu amenajări pentru odihnă,
recreere şi turism. Dimensiunile zonei de influenţă sunt în relaţie directă cu
mărimea şi cu funcţiunile centrului urban polarizator.
18.Oraş de rang 1 - oraş a cărui mărime demografică este cuprinsă între 100.000
şi 1.000.000
19.Oraş de rang 2 - oraş a cărui mărime demografică este cuprinsă între 50.000
şi 100.000
20.Oraş de rang 3 - oraş a cărui mărime demografică este cuprinsă între 20.000 şi
50.000
21.Plan de amenajare a teritoriului național(PATN)- este suportul dezvoltãrii
complexe si durabile inclusiv al dezvoltãrii regionale a teritoriului si reprezintã
contributia specificã a tãrii noastre la dezvoltarea spatiului european si premiza
înscrierii în dinamica dezvoltãrii economico-sociale europene.
22.Planuri regionale de amenajare a teritoriului(zonal)(PATZ)- se întocmeste
pentru teritorii grupate într-o zonã cu caracteristici comune, geografice, economice
sau/si de altã naturã, care cuprinde în întregime sau partial teritoriul administrativ
al mai multor unitãti teritorial administrative.Acest tip de plan genereazã politici
teritoriale zonale pe probleme concrete de interes comun.
23.Plan de amenajare a teritoriului mun.București(PATB)-reprezintă un
ansamblu de documentații,prin care se stabileste amenajarea teritoriului
municipiului Bucuresti.
24.Plan de amenajare a teritoriului județean(PATJ)- se întocmeste pentru
teritoriul administrativ al  judetului si reprezintã expresia spatialã a programului de
dezvoltare socio-economicã a acestuia. PATJ are rol de armonizare a dezvoltãrii
durabile a teritoriului si preia prevederile planurilor de amenajare a teritoriului
zonal sau national.
25.Plan de amenajare a teritoiului local(PATL)= au ca obiect fie teritoriul
administrativ al unei comune sau al unui oras, teritorii administrative ale mai
multor comune sau orase alaturate. Au caracter directoriu pentru intreg teritoriu in
cauza si caracter reglementator pentru teritoriile pe care se afla in afara
localitatilor.
26.Plan urbanistic general(PUG)- Planul urbanistic general are caracter director
si de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie sa intocmeasca Planul
urbanistic general, sa il actualizeze la 5-10 ani si sa il aprobe, acesta constituind
baza legala pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare
27.Plan urbanistic zonal(PUZ)- are caracter de reglementare specifica detaliata si
asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului
urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localitatii.
28.Plan urbanistic de detaliu(PUD)- Planul urbanistic de detaliu are exclusiv
caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare,
dimensionare, conformare si servire edilitara a unuia sau mai multor obiective pe
una sau mai multe parcele adiacente, pe unul sau mai multe amplasamente, in
corelare cu vecinatatile imediate.
29.Regulamente de urbanism (RGU)- Regulamentul general de
urbanism reprezinta sistemul de norme tehnice, juridice si economice care sta la
baza elaborarii planurilor de urbanism, precum si a regulamentelor locale de
urbanism.
30.Regulamente de urbanism (RLU)- Regulamentul local de urbanism pentru
intreaga unitate administrativ-teritoriala, aferent Planului urbanistic general, sau
pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde si detaliaza
prevederile Planului urbanistic general si ale Planului urbanistic zonal referitoare la
modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si
realizare a volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor.

Bibliografie

Pușcașu, Violeta (2015), Elemente de urbanism și amenajarea teritoriului, Editura


Universitas Galatiensis, Galați;
Pușcașu, Violehttps://dexonline.ro/http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-
teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-4697http://www.mdrap.ro/dezvoltare-
teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-
9611 Bibliografie

Pușcașu, Violeta (2007), Dezvoltare și planificare urbană,note de curs,


Galați;
Pușcașu, Violeta (2015), Elemente de urbanism și amenajarea
teritoriului, Editura Universitas Galatiensis, Galați;
https://dexonline.ro/
http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-
teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-4697
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-
teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-context-national/-9611
Bibliografie

Pușcașu, Violeta (2015), Elemente de urbanism și amenajarea teritoriului, Editura


Universitas Galatiensis, Galați;
Pușcașu, Violeta (2007), Dezvoltare și planificare urbană,note de curs, Galați;
https://dexonline.ro/
http://mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-
context-national/-4697
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/amenajarea-teritoriului/amenajarea-teritoriului-in-
context-national/-9611