Sunteți pe pagina 1din 55

Genericul firmei

“Zentiva este un lider în dezvoltarea, producția și distribuția de medicamente


generice, moderne și de înaltă calitate la prețuri accesibile.”

Zentiva face parte din grupul ceh cu același nume, fiind cunoscută pe piaţa internă mai
mult după denumirea dinainte de preluare și anume Sicomed. Societatea este specializată în
produse farmaceutice adresate în special durerilor, problemelor cardio-vasculare, sistemului
nervos și sistemului digestiv.

Prezentare Zentiva SA
Zentiva N.V. (firma mamă a Zentiva SA) este o societate farmaceutică internaţională cu
activitaţi de producţie și comercializare de medicamente generice (produse echivalente celor
originale ale căror protecţie prin patent a expirat). Societatea este prezentă în Republica Cehă,
Slovacia, Polonia, Rusia, Bulgaria, Ucraina, Romania etc.Grupul Zentiva deţine unităţi de
producţie în 4 state: Republica Cehă, Slovacia, Turcia și România.

Istoric Zentiva SA
Societatea a luat naștere în 1962, an în care a fost înfiinţată Intreprinderea de
Medicamente București . După anul 1990, societatea a fost redenumită Sicomed SA, fiind listată
la Bursa de Valori Bucuresti (Categoria a-II-a, simbol bursier SCD) în anul 1998. În anul
următor procesul de privatizare al acestei companii s-a încheiat ca urmare a achiziţionării
pachetului majoritar de acţiuni de un grup de investitori instituţionali, printre care și BERD.
Dupa privatizare, noii acţionari demarează procesul de modernizare și privatizare, compania
fiind achiziţionată în anul 2005de către grupul farmaceutic Zentiva.
ZENTIVA S.A. („ Societatea”) a fost înfiinţată în 1962 ca Intreprinderea de
MedicamenteBucurești (“IMB”). Sediul actual al Societatii este B-dul Theodor Pallady nr. 50,
București. În 1990,Compania a încorporat și a preluat întregul patrimoniu al fostei IMB în
concordanţă cu DeciziaGuvernului.
În Noiembrie 1999, pachetul majoritar de acţiuni a fost preluat de către grupul de
investitoriinstituţionali format din Banca Europeană de Reconstrucţie și Dezvoltare, Fundaţia
Post-Privatizare,GED Eastern Fund, Euromerchant Balcan Fund, Black See Fund și Galenica
North East prinintermediul companiei cipriote Venoma Holdings Limited.
În 27.06.2002, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a aprobat majorarea
capitaluluisocial cu suma de 277.974.100.000 lei, respectiv de la valoarea de 138.987.050.000 lei
la valoarea de416.961.150.000 lei, prin acordarea de 2 acţiuni gratuite pentru fiecare acţiune
deţinută de acţionariiînregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 30.05.2002.
În 12.10.2005 a avut loc achiziţia acţiunilor Venoma de către Zentiva N.V., o companie
olandeză cusediul în Ámsterdam, Olanda, având sucursale în mai multe ţări europene.
În Octombrie 2005, Zentiva NV a facut o oferta publică de cumpărare a acţiunilor
emitentuluiSicomed SA, denumit ulterior Zentiva SA, la valoarea de 1.37 lei/acţiune, în perioada
09.11.2005-12.01.2006.
În martie 2009, Sanofi-Aventis Europe a anunţat faptul căa devenit acţionar al Zentiva
N.V.cu odeţinere de aproximativ 96,8% din acţiuni.
În august 2009, Sanofi-Aventis Europe a facut o ofertă publică de cumpărare a acţiunilor
emitentuluiZentiva SA, la valoarea de 0.7 lei/acţiune, în perioada 12.08.2009-22.09.2009.
Zentiva are o lungă istorie de a produce produse farmaceutice de înaltă calitate. Astăzi,
aceasta este o companie de generice cu creştere rapidă, transformându-se dintr-o farmacie mică,
cu sediul în Praga. De-a lungul istoriei sale remarcabile, Zentiva a menținut o afacere de mare
succes, care continuă să livreze medicamente moderne, la prețuri accesibile și de calitate, care
satisface nevoile de mai mulți pacienți din mai multe țări. 

Misiunea firmei
Zentiva, o companie Sanofi, este un lider internaţional care dezvoltă, produce și distribuie
produse de înaltă calitate la preţuri accesibile, medicamente generice care îmbunătăţesc şi
prelungesc viaţa mai multor pacienţi din mai multe ţări.
Societatea Zentiva N.V. este o societate farmaceutică internaţională orientată către
dezvoltarea, producerea şi comercializarea de produse farmaceutice generice moderne de marcă.
  Aria de produse cuprinde aproape 280 de produse în 500 de forme farmaceutice,
acoperind o gamă largă de domenii terapeutice.
Produsele companiei Zentiva sunt destinate farmacoterapiei durerii, bolilor
cardiovasculare, ale sistemului nervos central, digestiv, urologic şi genital, precum şi
tratamentului bolilor respiratorii. În domeniul suplimentelor alimentare, portofoliul cuprinde mai
ales vitamine.

Obiectivele fundamentale
Scopul companiei este de a depăşi aşteptarile clienţilor prin furnizarea de produse
generice de înaltă calitate, cu servicii superioare.
Obiectivele programuluide investiţii, ce vor continua și în anul 2013, sunt menţinerea
Regulilor de Bună Practică înFabricaţie și actualizarea tehnologiilor la standarde internaţionale
de calitate și de mediu, precum șipentru extinderea portofoliului de produse și de noi forme de
ambalare.
Pe termen scurt, Zentiva S.A. are ca obiectiv major modernizarea și extinderea
portofoliului de produse, prin lansarea unor marci moderne pe care grupul le comercializează cu
succes pe alte pieţe internaţionale.
Pentru 2013,obiectivul firmei este să își păstreze poziţia în top, concentrându-se pe
identificarea oportunităţilor de creștere și pe diversificarea activităţilor. Având în vedere
menţinerea unei organizaţii stabile, eficiente și profitabile.
Priorităţile majore pentru 2013 sunt:
- Menţinerea profitabilităţii situ-ului local, prin menţinerea costurilor de producţie,
având în vedere, creșterea de costuri la utilităţi pentru consumatorii industriali, inflaţia, etc;
- Implementarea planului de investiţii pentru 2013;
- Continuarea transferului de produse noi și exportul acestora în diverse ţări;
- Consolidarea portofoliului de produse prin noi lansări.
Definirea opţiunilor strategice şi a obiectivelor specifice ca scop al diagnosticului

Obiectivele specificereprezintă o exprimare în termeni cantitativi a unor stări viitoare


dorite pentru organizaţie. Prin obiective strategice se desemnează acele obiective ce au în vedere
orizonturi de timp cuprinse de regulă între 3-5 ani şi care se referă la ansamblul activităţilor
întreprinderii sau la componente majore ale acesteia. Scopul lor este de a transforma gradul
relativ de generalitate a misiunii (formulată prin obiective pe termen lung 5-10 ani) în delimitări
concrete.
Obiectivele constituie prima componentă operaţională a strategiei care se formulează,
pornind de la misiune prin prisma rezultatelor analizei întreprinderii şi mediului, în interacţiunea
lor.
Opţiunile strategice definesc abordările majore, cu implicaţii asupra conţinutului unei
părţi apreciabile dintre activităţile întreprinderii, pe baza cărora se stabileşte cum este posibilă şi
raţională îndeplinirea obiectivelor strategice.
Dintre abordările sau modalităţile strategice, menţionăm: privatizarea, retehnologizarea,
reproiectarea sistemului de management, diversificarea producţiei, asimilarea de noi produse,
pătrunderea pe noi pieţe, formarea de societăţi mixte cu un partener străin, specializarea în
producţie, profilarea şi reprofilarea întreprinderii, combinarea producţiei, modernizarea
organizării, informatizarea activităţilor etc.

Etapa 1. Pregătirea diagnosticului


Definirea problemelor şi a obiectivelor de urmărit prin analiza – diagnostic

În contextul în care sistemele economico-sociale din ţara noastră trec printr-o perioadă de
tranziţie, modificări profunde se impun a fi implementate și în domeniul managementului
firmelor care necesită abordarea sistemica a proceselor și fenomenelor, precum și a relaţiilor de
management, în vederea descoperirii legităţilor și principiilor care le guvernează, a proiectării de
noi sisteme, metode, tehnici și modalităţi de conducere de natură să asigure creșterea eficienţei
utilizării resurselor umane, financiare, materiale sau informaţionale.
Experienta acumulată din programele de cercetare teoretică, cât și din soluţionarea unor
probleme din practica economică, a condus la formarea unor noi metodologii de analiză și
proiectare a sistemelor, pentru obţinerea unor rezultate superioare. Printre cele mai
reprezentative metodologii actuale de analiză și proiectare a sistemelor se numară
și metodologiile de analiză  și diagnostic.
În literatura de specialitate există numeroase definiţii ale analizeidiagnostic. Toate însă
conduc spre aceleași elemente definitorii: identificarea cauzală a principalelor puncte forte și
slabe și formularea unor recomandări de amplificare a potenţialului de viabilitate al firmei.
O investigare largă a principalelor aspecte ale activităţii organizaţiei, de natură
economică, tehnică, sociologică, juridică și managerială, cu scopul identificării corecte a
problemei, a cauzelor care le generează și a conceperii unor recomandări pentru perfecţionare și
dezvoltare. Analiza diagnostic necesară managementului firmei are în vedere acele aspecte
susceptibile de a ameliora gestiunea și rezultatele întreprinderii urmărindu-se astfel:
Creșterea: cum s-a desfășurat activitatea întreprinderii în perioada supusă analizei și care
a fost ritmul creșterii acesteia în raport cu ritmul sectorului de activitate.
Rentabilitatea: dacă rezultatele obţinute sunt pe măsura mijloacelor folosite și dacă
creșterea a fost însoţită de o rentabilitate suficientă.
Echilibrul: care este structura financiară a întreprinderii și dacă aceasta este echilibrată, în
contextul raportului între masele de capitaluri pentru un suport financiar convenabil.
Riscurile: care sunt ele, dacă întreprinderea prezintă puncte de vulnerabilitate și dacă
există un risc de faliment crescut sau nu.

Importaţa
Necesitateaanalizei rezultă din faptul că nici o știintă nu se poate dispensa de
instrumentul analizei ca metoda de cercetare și cunoaștere a fenomenelor; mai mult decât atât, în
procesele manageriale, analiza economico-financiară apare ca instrument indispensabil în
fundamentarea deciziilor. Motivaţia efectuării analizei o constituie satisfacerea, cel puţin, a
următoarelor două cerinţe:
- cercetarea realităţii obiective, cunoașterea și interpretarea ei; din această perspectivă se
spune ca analiza economica prezinta o "harta a realitatii".
- informarea partenerilor sociali cu privire la starea întreprinderii, performanţele,
eficienţa utilizării resurselor.
Efectuarea unei analize diagnostic pentru orice sistem economico-social este de o
importantă vitală,această analiza se efectuează pentru a evidenţia punctele forte și puncte slabe
ale organizaţiei, precum și oportunităţile sau pericole din mediul extern. Se pune accent și pe
cauzele care dezechilibrează sau favorizează activitatea și dezvoltarea organizaţiei. Însemnătatea
analizei diagnostic reiese din esenţa metodei, care cuprinde: reperarea simptomelor, a
disfuncţionalităţii unei firme, cercetarea și analiza faptelor și responsabilităţilor, identificarea
cauzelor, elaborarea unor programe de acţiune prin a căror aplicare practică se asigură redresarea
sau ameliorarea performanţelor. Ca metoda managerială cu caracter general, diagnosticarea este
extrem de importantă deoarece poate fi utilizată de orice manager, indiferent de poziţia ierarhică
în structura organizatorică, în ipostaze din ce în ce mai variate.
Diagnosticarea este necesară atunci când:                           
-se dorește o analiză profundă a domeniului condus și, pe această bază, evidenţierea
cauzală a principalelor discfuncţionalităţi și atuuri;
-se impune fundamentarea și elaborarea strategiei globale sau a strategiilor parţiale (de
cercetare-dezvoltare,comerciale,producţie,etc.);
-se preconizează schimbări manageriale profunde, circumscrise reproiectării
(remodelării) manageriale;
-se impune privatizarea firmei, pentru a evidenţia critic situaţia economico-financiară și
managerială a acesteia;
-se dorește restructurarea firmei;
-managementul este pus in situaţia de a derula demersuri strategico-tactice de ansamblu
sau parţiale,se exercită funcţia de control-evaluare, atribut al muncii oricărui manager, integrat în
procesul de management;
-finalizarea unui ciclu managerial și pregătirea "terenului pentru derularea altuia sunt
asigurate de/prin diagnosticare, tratată în acest context ca interfaţa între "ce a fost și ce va fi" în
domeniul condus;
-se elaboreaza planuri de afaceri, diagnosticarea fiind o importantă componentă a
acestora;
-se finalizează exerciţiul financiar și se elaborează raportul de gestiune al
administratorului;
Acesta din urmă prefaţează diagnosticări generale sau parţiale aprofundate, la solicitarea
acţionarilor.
-se elaborează studii de fezabilitate, ce exprimă necesitatea și oportunitatea unui demers
investiţional important pentru firmă;
-se schimbă echipa managerială a firmei,fiind marcată de o analiza critică a prestaţiei
managerilor înlocuiţi, în principal prin intermediul rezultatelor obtţnute de aceștia.

Obiective
Analiza-diagnostic poate avea nivele de detaliere și obiective diferite și se poate referi la
perioade de timp scurte, medii sau lungi. Printre cele mai importante obiective ale analizei
diagnostic se regăsesc:
-  depistarea aspectelor favorabile care merită să fie extinse sau generalizate;
-  prevenirea fenomenelor producătoare de dezechilibre structurale sau de tulburări
funcţionale;
-  găsirea căilor de remediere a eventualelor dezechilibre, deficienţe și dificultăţi puse în
evidenţă cu ocazia analizei, ţinând seama de concurenţă și de obiectivele restructurării și
privatizării;
-  pregătirea etapelor următoare de perfecţionare a organizării și conducerii unităţii social-
economice considerate;
-  stabilirea nivelului (gradului) de organizare a unităţii social-economice respective
(starea de sănătate);
-  precizarea direcţiilor de dezvoltare în domeniul organizării și conducerii (starea de
vitalitate);
Analiza-diagnostic poate fi utilizată și în analiza strategică pentru poiectarea variantelor
de restructurare raţională a societăţilor comerciale și în acest caz obiectivele devin:
-  reliefarea punctelor forte și a punctelor slabe;
-  evidenţierea oportunităţilor și a riscurilor;
-  determinarea factorilor-cheie de succes;
-  stabilirea programului de acţiuni.

Culegerea, verificarea, sistematizarea şi gruparea datelor

Tabelul 1. Bilantul prescurtat pe cei doi ani

Bilanţ (RON) 31.12.2011 31.12.2012


Active imobilizate - total 85.769.332 85.540.130
Active circulante - total 261.633.307 237.391.845
Cheltuieli în avans 353.098 164.917
Datorii pe termen scurt 78.438.163 52.154.363
Active circulante nete/datorii creante nete 183.548.242 185.402.399
Total active minus datorii curente 269.317.574 270.942.529
Datorii pe termen lung 62.713 46.702
Venituri în avans 0 0
Provizioane 15.721.249 19.038.447
Capital propriu – total 253.533.612 251.857.380
Numar mediu de angajati 555 531
Sursa: bilant_SC_Zentiva_SA

Tabelul 2. Contul de profit și pierderi pe cei doi ani

Contul de profit si pierderi (RON) 2011 2012


Cifra de afaceri netă 218.836.655 242.491.029
Cheltuieli de exploatare- total 197.750.627 220.326.105
Rezultat din exploatare 38.107.442 37.381.079
Venituri financiare - total 7.983.567 4.415.977
Cheltuieli financiare - total 1.938.258 1.483.573
Rezultatul financiar 6.045.309 2.932.404
Rezultatul current 44.152.751 40.313.483
Venituri extraordinare 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0
Rezultat extraordinar 0 0
Venituri totale 243.841.636 262.123.161
Cheltuieli totale 199.688.885 221.809.678
Rezultat brut 44.152.751 40.313.483
Impozit pe profit 10.208.442 8.343.901
Alte impozite -1.882.250 -211.494
Rezultat net 35.826.559 32.181.076
Sursa: bilant_SC_Zentiva_SA

Produsele firmei
Cu mai mult de 500 de produse în 800 de forme de medicamente, Zentiva ofera una
dintre cele mai largi portofolii de produse generice pentru piețele internaționale. Portofoliul de
produse cuprinde produse pentru toate arii terapeutice majore, cu produse-cheie axate pe:
 Cardiovascular
 Sănătate feminine
 Respirator
 Anti-infectios si antifungicele
 Urologie
 Sistemului nervos central
 Durere
 Gastrointestinal

Etapa 2. Prelucrarea şi analiza informaţiilor din mediul extern şi intern al firmei;


evidenţierea oportunităţilor şi restricţiilor, punctelor forte şi slabe ale firmei pe
domenii/activităţi; aspecte financiar – contabile.
2.1. Diagnosticul juridic
Diagnosticul juridic are ca scop verificarea aspectelor legale privind activitatea
întreprinderii, în general, şi a capitalului sau activului ce urmează a fi evaluat, în special,
urmărind relaţiile întreprinderii cu proprietarii, salariaţii şi terţii sub aspectul conformităţii cu
actele legislative.
Pentru realizarea acestuia s-au analizat următoarele elemente specifice:
 legea societăţilor comerciale prin:
- actele de constituire, respective contract de societate şi statut
- funcţionarea societăţii prin verificarea autorizaţiilor de funcţionare

Firma S.C. Zentiva S.A. are sediul în Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti, fiind
înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J/40/363/1991 şi având codul fiscal RO 336206.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare, respectiv clasa, tip și număr sunt: 416.961.150
acţiuni dematerializate, clasa I.
Zentiva este o societate pe acţiuni listată la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), având o
valoare de piaţăde 0.775 lei/acţiune, reprezintă preţul de referinţă al ultimei zile detranzacţionare
din anul 2012 și un capital bursier la 31.12.2012de 323.14 milioane de lei.

Începând cu 13 August 1998, acţiunile emitentului Zentiva S.A. (denumit iniţial Sicomed
S.A.) sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucuresti, categoria a II-a. Acţiunile Zentiva S.A.
sunt nominative, dematerializate și deţinute astfel (la data de 31.12.2011):

Tabelul 3. Structura acţionariatului


Structura actionarilor 31.12.2012 31.12.2011
Venoma Holdings Limited 50.981% 50.981%
ZENTIVA NV 23.928% 23.928%
Sanofi Aventis Europe 6.729% 6.724%
Alti acţionari minoritari 18.362% 18.367%
Total 100% 100%
Sursa: Depozitarul Central

 dreptul comercial respectiv drepturile şi obligaţiile izvorâte din raporturile cu partenerii


comerciali prin verificarea:
- contractelor încheiate cu partenerii de afaceri
- contractul de credit pentru creditul pe termen mediu contractat şi a garanţiilor
constituite.
 27 Martie 2012 –are loc tranzactia încheiată de Societate cu Sanofi SA (Franta) constând
într-un contract de împrumut prin care Societatea împrumuta Sanofi SA cu suma de 50.000.000
RON;
 30 Mai 2012 – are loc tranzacţia încheiată de Societate cu Sanofi SA (Franta) constând
într-un contract de împrumut prin care Societatea împrumuta Sanofi SA cusuma de 28.000.000
RON;
 27 Iunie 2012 – are loc tranzacţia încheiată de Societate cu Sanofi SA(Franta) constând
într-un contract de împrumut prin care Societatea împrumuta Sanofi SA cusuma de 28.000.000
RON;
 24 Iulie 2012 – are loc tranzacţia încheiată de Societate cu Sanofi SA(Franta) constând
într-un contract de împrumut prin care Societatea împrumuta Sanofi SA cusuma de 28.000.000
RON;
 27 Septembrie 2012 – are loc tranzacţia încheiată de Societate cu SanofiSA (Franta)
constand într-un contract de împrumut prin care Societatea împrumuta Sanofi SA cusuma de
25.000.000 RON;
 21 Noiembrie 2012 –are loc tranzactia incheiata de Societate cu SanofiSA (Franta)
constand intr-un contract de imprumut prin care Societatea imprumuta Sanofi SA cusuma de
30.000.000 RON;
 19 Decembrie 2012 –are loc tranzacţia încheiată de Societate cu SanofiSA (Franta)
constând într-un contract de împrumut prin care Societatea împrumuta Sanofi SA cusuma de
30.000.000 RON;
 21 Decembrie 2012 –are loc tranzacţia încheiată de Societate cu SanofiSA (Franta)
constând într-un contract de împrumut prin care Societatea împrumuta Sanofi SA cusuma de
20.000.000 RON;
Firma are contracte ferme cu furnizorii, precum şi cu cei mai importanţi clienţi. Din
analiza datelor se observă că firma are o piaţă de desfacere atât pe plan intern (91.3%) cât și pe
plan extern (8.7%).
Activitatea de distribuţie a fost asiguratăîn anul 2012 de Sanofi-Aventis Romania SRL,
unic distribuitor pe piaţa din Romania a Groupului Sanofi.
Metodele de calculul al amortizării mijloacelor fixe utilizate de către Societate sunt
următoarele:
• metoda liniara pentru cladiri, mijloace fixe achiziţionate în leasing financiar și pentru
mijloacelefixe existente în funcţiune la 31 decembrie 1997.
• metoda degresivă pentru mijloace fixe puse în funcţiune începand cu data de 1 ianuarie
1998.
Durata de viată și metoda de amortizare sunt revizuite periodic astfel incât să existe o
concordanţă cuașteptările privind beneficiile economice aduse de respectivele active. În anul
2012 societatea a avut la sfarșitul anului amortizări în valoare de 99.523.872
La data de 31 decembrie 2012, Societatea este implicată în următoarele litigii legate de
drepturi deproprietate asupra activelor corporale:
- Litigiul cu o persoana fizică pentru un teren situat în Comuna Voluntari.
Conducerea Societăţii considera ca acest litigiu nu va avea un impact semnificativ asupra
operaţiunilor și poziţiei financiare a Societăţii.
Începând cu 13 August 1998, acţiunile emitentului Zentiva S.A. (denumit iniţial Sicomed
S.A.)sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucuresti, categoria a II-a.
În perioada 1999-2009 nu s-au distribuit dividende acţionarilor, datorită finanţării
programuluide investiţii. În anul 2011 s-au distribuit dividende pentru anul 2010, din profitul
anului 2010 și dinalte rezerve, în anul 2012 s-au distribuit dividende din profitul anului 2011.
Descrierea activităţilor Societăţii de achiziţionare a acţiunilor proprii – Societatea nu
aachiziţionat acţiuni proprii.
În anul 2012 SC Pallady Business Park SRL a fost lichidată.
Cazul în care Societatea a emis obligaţiuni și /sau alte titluri de creanţă.Societatea nu a
emis obligaţiuni sau alte titluri de creanţă.

 dreptul fiscal prin verificarea:


- înregistrarea întreprinderii la organele abilitate de administraţia financiară şi respectarea
reglementărilor fiscale;
- situaţia obligaţiilor legale şi a plăţilor restante, în raport cu termenele exigibile;
- documentele ultimului control fiscal şi rezultatele sale.

Firma S.C. Zentiva S.A. are sediul în Bd. Theodor Pallady nr.50, Bucuresti, fiind
înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J/40/363/1991 şi având codul fiscal RO 336206.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare, respectiv clasa, tip si numar sunt: 416.961.150
actiuni dematerializate, clasa I. ZENTIVA S.A. („ Societatea”) a fost înfiinţată în 1962 ca
Intreprinderea de Medicamente Bucuresti (“IMB”). Principala activitate a Societatii constă în
fabricarea și comercializarea de preparate și medicamente de uz uman. Societatea este
înregistrată la administraţia financiară, depune în fiecare an bilanţul contabil şi anexele aferente
acestuia, şi respectă reglementările fiscale.
Având în vedere legislaţia, firma se obligă la înregistrarea şi plata tuturor decontărilor
legate de asigurările sociale şi protecţie socială – impozitul pe salarii, contribuţiile la fondul de
sănătate, la fondul de somaj, la pensia suplimentară, la fondul de solidaritate socială. Societatea
nu înregistrează obligaţii fiscale restante.

 dreptul muncii prin verificarea:


- existenţa contractelor colective şi individuale de muncă, a regulamentului de
ordineinterioară
- actele privind protecţia muncii
- evidenţele privind personalul
- plata salariilor și contribuţiilor aferente
- existenţa unor conflicte de muncă şi a unor revendicări ale salariaţilor sausindicatelor
- datele ultimului control al organismelor de asigurare şi protecţie socială
- implicaţiile vânzării asupra forţei de muncă aferentă întreprinderii ce urmează a
fivândută.
Societatea a încheiat contracte colective de muncă şi contracte individuale de muncă cu
toti angajaţi. Drepturile angajatilor și alte raporturi de muncă sunt reglementate prin Contractul
Colectiv de Munca. Pentru 38% din angajaţi aceste drepturi sunt susţinute de către Sindicatul
Zentiva S.A.
Stilul de conducere adoptat este de comunicare între toate nivelele, având loc în fiecare
lună o sedinţă la care participă toţi salariaţii, unde se discută toate problemele căutându-se soluţii
viabile.
S-a observat o atitudine de mulţumire în rândul personalului, în ceea ce priveşte atât
salariul obţinut cât şi condiţiile de muncă. Nu s-au înregistrat întârzieri privind plata salariilor şi
a contribuţiilor aferente personalului, precum şi la plata tichetelor de masă.De asemenea, firma
are grijă ca abonamentele de transport să fie decontate la timp înfiecare lună.
 dreptul mediului analizându-se:
- existenţa autorizaţiilor de mediu
- eventuale litigii pe probleme de mediu cu alte întreprinderi sau cu autoritatea statală
- existenţa unor daune interese de plată sau a unor cheltuieli viitoare de de poluare.
Documentele de reglementare aplicabile din punct de vedere al protectiei mediului au fost
actualizate in anul 2012, astfel:
- Autorizatia de mediu 234/ 7.5.2012, cu valabilitate de 10 ani
- Acord de preluare a apelor uzate 1521/31.08.2012.cu valabilitate nelimitata.
In urma inspectiilor Garzii de Mediu nu au fost inregistrate penalitati.
Zentiva si-a indeplinit obiectivele privind valorificarea si reciclarea deseurilor de
ambalaje puse pepiata.
Documentul de certificare a sistemului de management de mediu (EN ISO 14001:2004) a
fostmentinut in urma auditurilor de supraveghere Lloyd's.A fost imbunatatita performanta
procesului de management al deseurilor atat prin aplicarea de solutiide valorificare a acestora, cat
si prin reducerea cantitatilor generate.

Concluziile diagnosticului juridic:


Ca puncte forte ale diagnosticului juridic pot fi exemplificate următoarele:
- societatea funcţionează în condiţiile stabilite în actul constitutiv şi statutul societăţii
- contract şi statut corespunzător mărimii întreprinderii
- analizând situaţia principalilor parteneri ai firmei ,se constată că ea este oarecum stabilă
din punct de vedere politic ,cu tendinţe de extindere în următorii ani.
- relaţii contractuale cu terţii corecte şi de lungă durată
- seriozitate în respectarea angajamentelor asumate faţă de clienţi şi furnizori
- absenţa amenzilor şi penalităţilor.
- inexistenţa unor împrumuturi sau datorii fiscale restante

Puncte slabe:
- se află în litigiu cu o persoana fizica.

2.2. Diagnosticul activităţii


2.2.1. Activitatea de producţie – Diagnosticul producţiei
- oferta, portofoliul de produse
Portofoliul de produse Zentiva cuprinde peste 280 de produse in 550 de forme
farmaceutice de prezentare, dintre care aproximativ 180 sunt produse eliberate pe baza
de prescriptie medicala si 100 sunt disponibile ca OTC-uri sau suplimente alimentare. 
Portofoliul companiei acopera o gama larga de arii terapeutice, concentrandu-se in
principal asupra bolilor cardiovasculare, starilor inflamatorii, bolilor
infectioase, durerii, afectiunilor neurologice sau asupra bolilor tractului gastrointestinal si urinar.
Pe langa produse generice si suplimente alimentare, Zentiva produce de asemenea
sisubstante active.
Portofoliul de produse al Zentiva S.A. include 96 de produse de uz uman, din care
90medicamente si 6 suplimente alimentare, in formele galenice tablete, peleti si solutii
injectabile.
Activitatea de distributie a fost asigurata in anul 2012 de Sanofi-Aventis Romania SRL,
unicdistribuitor pe piata din Romania a Groupului Sanofi.Portofoliul local se comercializeaza pe
piata locala (91.3%) si pe pietele externe (8.7%).
Ponderea produselor OTC in Zentiva SA (medicamente vandute fara prescriptie) in
vanzari a fostde 19% in 2012 fata de 20% in anul precedent. Vanzarile pe tipuri de produse in
anii 2007 – 2012sunt prezentate mai jos:

Tabelul 4. Ponderea produselor


Tipuri 2007 2008 2009 2010 2011 2012
produse
Etice 49% 48% 57% 81% 80% 81%
OTC 51% 52% 43% 19% 20% 19%
Sursa: Depozitarul Central

Tabelul 5. Dinamica vanzarilor


2011 2012 Abatere Evolutie(%)
Venit brut din vanzarea produselor (mil. lei) 233.3 256.3 23 109,86
Cantitatea vanduta(mil. buc) 46.9 46.6 -0,3 99,36
Prêt mediu vanzare (lei/buc) 4.97 5.51 0,54 110.86
Sursa: Depozitarul Central

Vanzarile brute au crescut cu 10%, de la 233.3 milioane lei in 2011 la 256.3 milioane lei
in 2012, iarvolumul vanzarilor Societăţii a scazut cu 1%, de la 46.9 mil. unitati in 2011 la 46.6
mil. unitati in2012.
Cresterea valorica de 10% in conditiile reducerii cantitative a vanzarilor cu 1% a fost
rezultatulcumulat al urmatorilor factori:
 scaderea volumului portofoliului local cu 6%,respectiv scaderea valorii acestora cu
2%;
 cresterea volumului de marfuri vandute cu 78%, in conditiile cresterii valorii
veniturilor din vanzari aferente acestora cu 52%;
 cresterea volumului de export cu 83%, in conditiile cresterii veniturilor din vanzarea
acestora cu 194%

- concurenta
Firmele care formeaza concurenta directa sunt majoritatea firme cu renume mondial.
Firma cu cel mai mare prestigiu dintre concurenti este Bayer, avand cea mai larga gama de
produse bazate pe acid acetisalicilic, acesta fiind punctual slab al companiei. De asemeni, o parte
din firmele concurenteproduc acest produs numai pentru cardiac, cu un gramaj al substantei
active redus.
Spre deosebire de concurenta, firma Zentiva fabrica produse standard, adica aspirina
tamponata.tinand cont de toate aceste neajunsuri, compania ramane un concurent puternic pentru
piata datorita portofoliului extinsde medicamente fabricate. Acest lucru se mai datoreaza calitatii
ireprosabile, pretului scazut si nu in ultimul rand bunului renume al firmei.
S.C. Zentiva S.A. este cel mai mare producator de medicamente din Romania, iar pentru
a-si mentine acest statut trebuie sa tina cont de concurenta, sa fie tot timpul cu un pas inaintea
acesteia. Principalii concurenti sunt:
Concurenta externa:
- Glaxo Smith Kline;
- Novartis;
- Pifizer.
Concurenta interna:
- Terapia Cluj-Napoca;
- Antibiotice Iasi;
- GSK EUROPHARM Brasov;
- Biofarm;
- Labormed.
Conform companiei de cercetare a pietei farma Cegedim, vanzarile consolidate din
2012 confirma pozitia de lider a organizatiei combinate din punc de vedere valoric – cu o cota
de piata de aproximativ10%, si volum de circa 16%.
- aprovizionare – furnizori
Prin politica Zentiva se cauta in permanenta furnizori care ofera materii prime de
calitate.Departamentul Asigurarea Calitatii evalueaza permanent producatorii potentiali, dar si
producatoriiexistenti. Se au in vedere atat documentatia de calitate furnizata de catre acestia, care
este necesarapentru autorizare, cat si calitatea produselor furnizate si comportarea acestora in
procesul tehnologic.Principala cauza pentru cresterea cheltuielilor cu materiile prime este faptul
ca in anul 2012 s-aurealizat produse finite la care s-a aplicat doar operatia de ambalare asupra
bulk-ului de semifabricat.Din totalul de 77.2 mil RON, valoarea bulk-ului de semifabricate este
de 8.72 mil RON.Stocurile de materii prime si materiale la 31.12.2012 erau de 19.2 milioane lei,
mai mari cu 3.9milioane lei comparativ cu anul 2011 (la 31.12.2011 erau de 15.3 milioane lei)
Societatea comerciala SC. Zentiva SA se aprovizioneaza cu materii prime, material si
ambalaje atat de la fyrnizori autohtoni, cat si de la furnizori straini:
 Furnizori autohtoni:
- Agronad Prodimpex SRL
- ABC Impex SRL
- Elton Corporation
- Silvcard, etc
 Furnizori straini:
- LK&K Trading
- S&D Chemicals
- SIFRA Est
- Alcapharm
- Selectchemie
Component Puncte forte Puncte slabe Oportunitati Riscuri
Aprovizionare Permanenta - Posibilitatea -
furnizare de crearii de noi
materii prime de clienti
calitate
Cota de piata Liderul pietei de - Impunerea -
globala produse pretului pe piata
farmaceutice in
Romania
Numarul Numar foarte - - -
clientilor interni ridicat de client
interni
Numarul Numar foarte - Cucerirea de -
clientilor externi ridicat de client piate noi
externi
Retea de Distributia In cazul Transport rapid -
distributie produselor se importului al produselor
face exclusive costurile sunt catre clienti
prin Zentiva mai ridicate
International din decat daca s-ar
anul 2006 aproviziona de la
furnizori locali .

- diagnostic tehnic şi de producţie - capacitatea de producţie, starea şi dinamica


mijloacelor de producţie, procese de producţie
Producatorul a derulat in acest an investitii de 10,7 milioane lei in facilitate si
echipamente de productie.
Potrivit celor mai recente raporturi, producatorul farmaceutic francez Sanofi-Aventis
detine direct si indirect 81,6% din actoinile Zentiva.
In Romania, grupui Sanofi-Aventis este present cu doua entitati juridice distinct – Sanofi-
Aventis Romania si Zentiva.
Sanofi Romania este liderul pietei farmaceutice locale, cu o cota de piata de 7,4% si
vanzari de 873,2 milioane lei potrivit datelor Cegedim.

Starea mijloacelor de productie, dinamica lor


Zentiva (SCD) dezvolta, produce si comercializeaza produse farmaceutice care sa
contribuie la “imbunatatirea calitatii vietii”, conform site-ului societatii, www.zentiva.ro,
produse orientate in special pe segmente cardiologice, ginecologice, antiinfectioase. SCD
beneficiaza de suportul companiei cehe Zentiva NV, companie care activeaza in Europa Centrala
si de Est si este lider de piata atat in Romania cat si in Cehia, Turcia si slovacia, conform
aceluiasi site. Gama de produse a companiei cuprinde circa 280 de produse si se adreseaza unui
camp larg de arii terapeutice.
Actiunile SCD se tranzactioneaza la categoria a II-a la BVB. Sectorul farmaceutic este
reprezentat la Bursa de Antibiotice (ATB) si de Biofarm (BIO).
Structura actionariatului SCD la data de 31.12.2012 se prezinta conform graficului:
structura actionariatului

18%

Venoma Holdings Limited


ZENTIVA NV
7% Sanofi Aventis Europe
51% Alti actionari minoritari

24%

Sursa: Depozitul central

Incepand cu anul 2005, Zentiva NV detine 100% din capitalul Venoma Holdings
Limited; astfel, implicit, prinVenoma Holdings Limited, Zentiva NV detine in total aproximativ
74,91% din capitalul SCD.
Categoriei “alti actionari” ii revine la sfarsitul lunii decembrie 2012, un procent de
18,36% din capitalul social al producatorului de medicamente, respectiv un numar de 59,325
milioane lei titluri.
SCD si-a mentinut constant capitalul social incepand cu anul 2002. Astfel, compania are
un capital social in suma de 32,18 mil lei, format dintr-un numar de 321,810,760 titluri, cu o
valoare nominal de 0,1000 lei.
Indicatorii financiari:
Indicator 31.12.2011 31.12.2012
Rentabilitate economica (%) 12,6965 12,4772
Rentabilitatea utilizarii activelor (%) 10,3022 9,9602
Rentabilitatea capitalului 0,1413 0,1278
Modificarea cifrei de afaceri (%) 84,2832 110,8091
Modificarea profitului (%) 62,4401 89,8246
Gradul de indatorare (%) 22,5555 16,1420
Indicele de lichiditate (unitati) 3,3355 4,5517
Sursa: prelucrare proprie dupa situatiile financiare

Rentabilitatea economica = (profit brut/total active)*100


Rentabilitatea utilizarii activelor = (profit net/total active)*100
Rentabilitatea capitalului = profit net/capital propriu
Gradul de indatorare = (datorii curente/total active)*100
Indicele de lichiditate = active circulante/datorii curente

Pe baza indicatorilor calculatiin tabelul de mai sus, putem observa urmatoarele aspect:
- in anul 2011 producatorul de medicamente inregistreaza o rata a rentabilitatii
economice de 12,6965%, fiind un procent mai mare fata de cel inregistrat in anul 2012,
respective de 12,4772%. In prima parte a anului 2011, SCD reuseste sa isi imbunatateasca
rentabilitatea economica, fata de aceeasi perioada a anului urmator supus analizei. Majorarea
cifrei de afaceri a companiei (aflata la numitor) cu 10,8091% a fost insotita de obtinerea unui
castig de doua ori mai ridicat, in aceeasi perioada, fapt care a determinat si imbunatatirea
eficientei acesteia;
- pe parcursul primelor luni din anul 2012, societatea analizata a obtinut venituri din
exploatare in suma de 257.707.184 lei, in crestere cu 9,2637% comparative cu aceeasi perioada a
anului 2011. Majorarea veniturilor din exploatare a fost insotita si de o crestere a cheltuielilor
aferente cu 11,4161%. Pe aceasta baza, SCD a raportat la sfarsitul anului 2012, un rezultat din
exploatare pozitiv, respective 37.381.079 mil lei, insa inregistrand o scadere fata de aceeasi
perioada a anului 2011 cu 1,9061%. Acesta fiind constatate tragem concluzia ca sa realizat un
mic dezechilibru in acest sector.
- cresterea cheltuielilor totale ale companiei cu 11,0776% inregistrate in anul 2012 fata
de anul precedent, dar in acelasi timp si cresterea veniturilor totale cu aproximativ 7,4973% in
2012 fata de 2011, a stat la baza cresterii rezultatului brut al firmei la o valoare de 40.313.483 lei,
aceasta suma inregistrandu-se la sfarsitul anului 2012.
- in perioada analizata se observa ca rentabilitatea utilizarii activelor a scazut in anul
2012 fata de anul considerat baza cu 0,342 puncte procentuale , acest lucru reprezentand tot o
consecinta a faptului ca nivelul cheltuielilor totale a crescut in procent mai mare fata de niveleul
veniturilor totale.
- la nivelelul indicatorului rentabilitatea capitalului propriu, putem observa o evolutie
similara cu cea a rentabilitatii utilizarii activelor, respective in 2012 s-a inregistrat o rentabilitate
de 0,1277, in timp ce in anul 2011, observam ca firma sta putin mai bune din acest punct de
vedere, inregistrand o valoare de 0,1413. Evident eficientei capitalului propriu al societatii
analizate, poate fi justificat pe baza modificarilor inregistrate de catre castigul realizat de catre
aceasta.
- scaderea rentabilitatii economice la nivelul SCD, in prma parte a anului 2012, fata de
intervalul similar din 2011, s-a realizat concomitant cu diminuarea gradului de indatorare al
companiei de la 22,5555% la 16,1420%. La baza reducerii nivelului de indatorare al societatii
analzate s-a aflat scaderea valorii datoriilor acesteia cu 33,5089%, respective a numarului
indicatorului. Inregistrarea unui grad de indatorare sub 60% poate reflecta ca producatorul de
medicamente si-a finantat activitatea in principal pe baza resurselor proprii.
- faptul ca diminuarea gradului de indatorare al SCD, in prima parte a anului 2012 fata
de acelasi interval din anul de baza, a fost insotita si de majorarea indicelui de lichditate, poate fi
retinut ca un aspect pozitiv, ce caracterizeaza activitatea societatii. La sfarsitul lunii decembrie
2012, practice la sfarsitul ultimului an supus analizei, producatorul de medicamente prezenta un
indice de lichiditate de 4,5517%, in crestere cu 36,4623% fata de aceeasi perioada a anului de
baza. Acest lucru are loc ca urmare a reducerii obligatiilor scadente intr-un interval mai mic de
un an si intr-un ritm superior diminuarii disponibilitatilor societatii si a stocurilor. Astfel, in
ciuda formarii datoriilor totale exclusive din obligatii contractate pe termen scurt, valoarea
indicelui de lichiditate de peste o unitate poate reflecta ca SCD nu are problem in a-si onora
obligatiile scadente intr-un interval de timp mai mic de un an de zile.
- in ultimul timp compania si-a repartizat profitul obtinut, in principal, catre sursele
proprii de finantare, fapt care poate evidential interesul acordat catre dezvoltarea activitatii.
Analiza tehnica

Dupa cum se poate observa si din graficul de mai jos, linia trasata pe baza cotatiilor
actiunilor SCD are variatii semnificative fata de dreapta descrisa de catre media mobila,
determinate pentru un interval de 3 ani de zile de tranzactionare:

Sursa: www.bvb.ro

Graficul a fost realizat pe baza cotatiilor zilnice ale actionarilor SCD.


Pe parcursul anului curent evolutia cotatiilor actiunilor producatorului de medicamente
evident un trend ascendent. Astfel, dupa primele cinci luni din 2012 cotatia actiunilor SCD s-a
apreciat usor, cu circa 5% fata de pretul de referinta al ultimei sectiuni din 2011.
Din graficul urmator se poate observa ca actiunile SCD au prezentat o volatilitate
moderata, exceptie facand doar lunile aprilie, mai aferente anului current:
Sursa: www.bvb.ro

Graficul a fost realizat pe baza cotatiilor zilnice ale actiunilor SCD


La 31 decembrie 2012 Societatea a inregistrat un profit net de 32.181.076 lei (31
decembrie 2011:un profit net de 33.857.309 lei).
Cifra de afaceri neta este de 242.5 milioane lei.Vanzarile brute au crescut cu 10%, de la
233.3 milioane lei in 2011 la 256.3 milioane lei in 2012, iarvolumul vanzarilor Societăţii a scazut
cu 1%, de la 46.9 mil. unitati in 2011 la 46.6 mil. unitati in2012.
Activitatea de export a crescut in anul 2012 la 7% din total venituri din vanzari, fata de
2.7% in2011. Vanzarile la export s-au realizat preponderent in Germania (7.5 milioane lei),
Franta (3.5milioane), Cehia (2.9 milioane lei), dar si in Ungaria, Portugalia, Italia.
Pe baza datelor prezentate putem afirma urmatoarele lucruri:
- pe parcursul primului an SCD a inregistrat o apreciere a eficientei activitatii
desfasurate, ca urmare a majorarii profitului intr-un ritm mai ridicat fata de modificarea
consemnata de catre cifra de afaceri;
- reducerea gradului de indatorare concomitant cu majorarea indicelui de lichditate
poate fi retinut ca un aspect pozitiv in caracterizarea activitatii companiei;
- repartizarea profitului in ultimii ani in principal catre sursele de finantare poate
evidential concentrarea strategiilor societatii care dezvoltarea activitatii;
- pentru 2013 SCD mizeaza pe dezvoltarea afacerilor, chiar daca compania a
inregistrat reducerea profitului brut pentru anul 2012 fata de 2011 si in acest caz nu isi bugetase
pierderile;
- in contextual unor lichiditati reduse, cotatia actiunilor producatorului de
medicamente manifesta un trend mderat ascendent pe parcursul primelor luni ale anului 2012.
- strategii de producţie: calitatea, cercetare – dezvoltare
Aprecierea procesului de productie
Starea mijloacelor de productie, dinamica lor
31.12.2011 31.12.2012 Abatere Evolutie Abatere
(%) relative
Active imobilizate 85.769.332 85.540.130 -229.202 99,73 -0,27
Imobilizari necorporale 719.756 415.234 -304.522 57,69 -42,31
Imobilizari corporale 85.049.576 85.124.896 75.320 100,09 0,09
Terenuri si constructii 57.515.969 59.026.676 1.510.707 102,63 2,63
Echipamente tehnice si 8.655.195 16.646.039 7.990.844 192,32 92,32
masini
Alte instalatii si utilaje 1.857.513 1.963.305 105.792 105,69 5,69
Avansuri si imobilazari 17.020.899 7.488.876 -9.532.023 44,00 -56,00
corporale in curs de
executie
Cifra de afaceri neta 218.836.656 242.491.029 23.654.373 110,81 10,81
Sursa: prelucrare proprie dupa informatiile furnizate in situatiile financiare

Din tabelul de mai sus se observa o scadere a activelor imobilizate cu un procent de


0,27% in 2012 fata de 2011, aceasta scadere se datoreaza scaderii in procent mai mare a
imobilizarilor necorporale (-42,31%) fata de cresterea imobilizarilor corporale (0,09%)
inregistrata in anul 2012 fata de anul precedent supus analizei.
 Analiza evolutiei imobilizarilor necorporale:
Imobilizarile necorporale ale entitatii sunt reprezentate doar de doua posture bilantiere:
“Cheltuieli de dezvoltare” si “Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie”. Din
notele aferente situatiilor financiare aflam ca la prima categorie, imobilizarile necorporale
constand in activitati legate de transferul unor produserepatriate in cadrul Grupului, efectuate in
anul 2012, iar cea de a doua categorie, sunt reprezentate de avansuri acordate furnizorilor de
materii prime.
In perioada analizata, imobilizarile necorporale scada cu 42,31%, aceasta scaderea se
datoreaza atat scaderii cheltuielilor de dezvoltare de la un an la altul cu 48,44%, cat si scaderii
avansurilor si imobilizarilor necorporale in curs de executie in procent de 19,48%.
 Analiza evolutiei imobilizarilor corporale:
Imobilizarile corporale ale entitatii sunt reprezentate de: “Terenuri si constructii”,
“Instalatii tehnice si masini”, “Alte instalatii, utilaje si mobilier” si “Avansuri si imobilizari
corporale in curs de executie”.
Categoria “Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie” este reprezentata astfel:
- in marea majoritate, de avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale ce
urmeaza a fi decontate pe masura facturarii imobilizarilor respective (informatii obtinute din
notele situatiilor financiare);
- societatea analizata procedeaza insa si la obtinerea unor imobilizari cu forte proprii.
Deoarece imobilizarile corporale reprezinta in majoritate capacitatile productive ale
entitatii care participa, ca factor de productie essential, la crearea de valoare, analiza evolutiei
imobilizarilor corporale necesita doua abordari esentiale:
- din punct de vedere extensive, aspect care pune in evident cresterea sau scaderea de
valoarea a capacitatilor productive, de la un an la altul (analiza indicelui cifrei de afaceri nete);
- din punct de vedere intensive, aspect care pune in evident masura eficientei utilizarii
respectivelor capacitate in productie, subliniind aspect privind eficienta modului de gestionare a
acestora (analiza corelativa intre indicele cifrei de afaceri nete si indicele valorii nete a
imobilizarilor corporale);
Alte informatii suplimentare necesare analizei in dinamica a imobilizarilor sunt
specificate in notele explicative:
Din notele situatiilor financiare (Nota 6 “Principii, politici si metode contabile
semnificative”) aflam ca societatea a procedat la amortizarea imobilizarilor corporale prin
metoda liniara de amortizare, ceea ce va genera rezultate comparative ale valorii nete contabile
inregistrare prin imobilizari corporale, pe toata perioada analizata. In cazul existentei uneor
metode diferite de amortizare, la anumite imobilizari, pentru anumite perioade, s-ar fi impus
retratarea informatiilor la un limbaj comun prin metoda contabila utilizata, in masura in care
modificarile constant ar fi influientat semnificativ rezultatele.
a) Analiza extensive a evolutiei imobilizarilor corporale (ritmul modificarii
imobilizarilor corporale):
Se inregistreaza o crestere a imobilizarilor corporale cu 0,09%, ceea ce inseamna o
evolutie a valorii imobilizarilor corporale de la un an la altul.
Se constata de asemeni o crestere substantiala a achizitiilor de “Alte instalatii, utilaje,
mobilier” comparative cu iesirile similar inregistrate pentru aceste componente (in principal
reprezentate de amortizare), in procent de aproximativ 5,68%. Deoarece procentul acestei
categorii in total imobilizari corporale nu este semnificativ (sub 1%), aceasta crestere nu va
afecta in mod semnifricativ asupra cresterii totale de imobilizari corporale.
Ritmul evolutiei imobilizarilor corporale este influientat si de reducerea semnificativa
inregistratade volumul avansurilor fata de furnizorii de imobilizari corporale ramase de decontat
(- 56,00%) pe masura decontarii acestora.
In general o scadere a imobilizarilor nete contabile a imobilizarilor se datoreaza scaderii
valorii de intrare sau accelerarii amortizarii si ajustarii pentru deprecierea aferenta acestor
elemente patrimoniale, comparative cu perioada precedent (VNC = valoarea de intrare-
amortizarea- ajustarile pentru deprecierile de valoare). Din notele situatiilor financiare observam
ca s-au efectuat ajustari pentru depreciere si instalatii tehnice si masini intr-o masura
semnificativa, in 2012 comparativ cu 2011, scadere care a fost insa contra balansata de intratile
de imobilizari, astfel ca per ansamblu, valoarea neta contabila afernta acestor posture bilantiere a
scazut in 2012 fata de 2011.
Din notele contabile mai obtinem informatii cu privire la constituirea de ajustari pentru
deprecierea de valoare, pentru toate categoriile de imobilizari corporale mai putin pentru cele in
curs de executie, si intr-o masura mai semnificativa pentru constructii, in ultimul an supus
anlizei.
Per ansamblu observam ca majorarile si dimunuarile de valoare la imobilizarile corporale
au acelasi ritm, generand o mentinere aproximativ la aceeasi parametrii a valorii capacitatilor
productive. Dupa cum observam si din tabelul de mai sus imobilizarile corporale nu sufera o
modificare in procent mare a valorii de la un an la altul.

b) Analiza intensiva a evolutiei imobilizarilor corporale (analiza corelativa a ICAN si IIC):


Dupa calculele effectuate am constatat urmatoarea situatie: ICAN=110,81%>IIC =100,09.
In acest caz in anul 2012 fata de 2011 efectele reprezentate de cifra de afaceri neta
creste intr-un ritm mai mare decat efectele reprezentate de capacitatea de productie, reprezentata
prin imobilizarile corporale. Acest aspect evidentiaza o utilizare mai eficienta a imobilizarilor
corporale in anul 2012 fata de anul de baza.

- stocuri – politici de stocare

 Analiza evolutiei activelor circulante:


Indicator 31.12.2011 31.12.2012 Abatere Evolutie Abatere
(%) relativa
Active circulante 261.633.307 237.391.845 -24.241.462 90,73 -9,27
Stocuri 25.318.718 29.634.065 4.315.347 117,04 17,04
Creante 226.087.202 202.224.148 -23.863.054 89,44 -10,56
Investitii pe termen 0 0 - - -
scurt
Casa si conturi la 10.227.387 5.533.632 -4.693.755 54,11 -45,89
banci
Sursa: prelucrare proprie dupa informatiile furnizate in situatiile financiare

Valoarea activelor circulante ale societatii are o evolutie descendenta in perioada


analizata, respective inregistrand o scadere cu 9,27 puncte procentuale in ultimul an de analiza
fata de anul de baza, in cadrul lor elementele component evoluiaza diferentiat, asa cum vom
observa in cele ce urmeaza:
- o pondere semnificativa in evolutia activelor circulante o are elemental din bilant
numit “casa si conturi la banci”. Observam din tabel ca acest element trage in jos destul de mult
procentul de evolutie al activelor circulante si anume cu 45,89%;
- la polul opus “casei si conturilor la banci” se afla elemental bilantie “stocuri” care
incearca prin evolutia sa pozitiva sa redreseze situatia activelor circulante, dar nu in foarte mare
masura deoarece ritmul sau de crestere este mai scazut ca si procent fata de ritmul de diminuare a
activelor circulante reprezentate de “casa si conturi la banci”;
- un alt element care are o influenta asupra ritmului de scadere a indicelui acivelor
circulante sunt creantele care scad si ele de la un an la altul cu un procent de 10,56%;
- altfel spus singurul element care a inrezistrat crestere in perioada analizata sunt
stocurile care fac parte din clasa active circulante, observand ca investitiile pe termen scurt nu
influienteaza in nici un fel evolutia activelor circulante.

1) Analiza evolutiei stocurilor:


In perioada analizata observam ca stocurile inregistreaza o crestere de la un an la altul in
procent de 17,04% (IS= 117,04%).
Cresterea volumului stocurilor din anul 2012 se datoreaza in general cresterii volumului
tuturor stocurilor, in cadrul acestora o crestere semnificativa fiind data de catre elementele
bilantiere “materii prime si material consumabile” si “produse finite si marfuri”, aceste
modificari fiind de 25,42% (IMP= 125,42%) si respectiv 8,66% (IPF = 108,66%).
Pentru aspect mai analitice privind analiza stocurilor, se impune adancirea analizei pe
categorii de stocuri: stocuri de materii prime si material, stocuri de produse in curs de executie,
produse finite si marfuri, cat si pentru avansuri pentru cumparari de stocuri.
a) Analiza evolutiei stocurilor de materii prime si material:
Deoarece materiile prime si materialele reprezinta unul dintre factorii cei mai important
de productie pentru orice societate cu profil productive, se impune ca analiza evolutiei acestei
categorii de stocuri sa fie abordata sub doua aspect:
- din punc de vedere extensive, aspect care pune in evident cresterea sau scaderea de
valoare a stocurilor de materii prime si material, de la un an la altul;
- din punc de vedere intensive, sepect care evidentiaza eficienta utilizarii resyrselor
material in productie, subliniind aspect privind efcienta modului de gestionare a acestora (analiza
corelativa a IMP, ICM, ICAN), unde:
IMP – indicele de materii prime si material;
ICM – indicele de cheltuieli de material;
ICAN – indicele cifrei de afaceri nete.
In notele situatiilor financiare am mai intalnit urmatoarela informatii legate de analiza in
dinamica a socurilor de materii prime si material:
Referitor la evolutia stocurilor de materii prime si material la iesirea din patrimoniu, se
vor exploata informatiile suplimentare reflectate in notele explicative la situatiile finaciare si in
principal Nota 6 “principii, politici si metode contabile semnificative” si Nota 12 “modificari de
politici contabile”.

 Analiza extensiva a evolutiei stocurilor de materii prime si material (analiza IMP):


Stocurile de materii prime cresc, acest lucru datorandu-se cresterii ritmului achizitiilor
mai rapide decat ritmului iesirilor, unor consumuri mai mici, cresterii cantitatii de materiale
lansate in productie datorita modificarii cerereii, cresterii pretului de achizitie respective
costurile, etc.
 Analiza intensiva a evolutiei stocurilor de materii prime si material (analiza I MP,
ICM si ICAN):
Se observa urmatoarea situatie: IMP= 125,42% (>100), ICM = 130,42% (>100), ICAN=
110,81% (>100).
Cheltuielile cu materii prime, materiale si marfuriau crescut cu 13% fata de cele din anul
2011.Prin politica Zentiva se cauta in permanenta furnizori care ofera materii prime de
calitate.Departamentul Asigurarea Calitatii evalueaza permanent producatorii potentiali, dar si
producatoriiexistenti. Se au in vedere atat documentatia de calitate furnizata de catre acestia, care
este necesarapentru autorizare, cat si calitatea produselor furnizate si comportarea acestora in
procesul tehnologic.Principala cauza pentru cresterea cheltuielilor cu materiile prime este faptul
ca in anul 2012 s-aurealizat produse finite la care s-a aplicat doar operatia de ambalare asupra
bulk-ului de semifabricat.Din totalul de 77.2 mil RON, valoarea bulk-ului de semifabricate este
de 8.72 mil RON.
Aceasta situatie reflecta o crestere a stocurilor de materii prime si material, pe fondul
cresterii gradului de valorificare a materiilor prime si materialelor, situatie care se datoreaza:
- reducerii consumului de material la unitatea valorica a cifrei de afaceri;
- cresterea pretului materialelor;
- accelerarii vitezei de rotatie a stocurilor de materii prime si material prin:
- reducerea consumului specific si/sau valoric;
- reducerea duratei ciclului de fabricatie;
- modificarea structurii stocurilor.
b) Analiza evolutiei stocurilor de productie in curs de executie (SPCE):
Acesta evolutie o putem aborda dupa doua aspect:
- din punct de vedere extensive, aspect care pune in evident cresterea sau scaderea de
valoare a stocurilor de productie in curs de executie (analiza ISPCE);
- din punc de vedere intensive, aspect care surprinde eficienta modului de gestionare a
productiei pe flux (analiza corelativa intre ISPCE si IPF).
 Analiza extinsiva a evolutiei stocurilor de productie in curs de executie (analiza
ISPCE):
Potrivit ritmului modificarii stocurilor in curs de executie, se observa ca in 2012 are
loc o scadere a productiei in curs de executie cu 34,38% (I SPCE = 65,62%). Pentru o analiza mai
pertinent a evolutiei stocurilor de productie in curs de executie se impune adancirea analizei din
punc de vedere intensive.
 Analiza intensiva a evolutiei stocurilor de productie in curs de executie (analiza
corelativa intre ISPCE si IPF):
Din analiza corelativa a ISPCE si IPF se observa informatii despre modul cum evoluiaza
durata ciclului de fabricatie, astfel:
Se constata urmatoarea situatie: IPF = 108,66% si ISPCE = 65,62%, deci IPF>ISPCE.
Situatia reflecta o scadere a duratei ciclului de fabricare in parallel cu o crestere a
costurilor de productie, avand ca effect:
- crestera vitezei de rotatie a activelor circulante;
- imobilizari de active circulante;
- cresterea profitului brut afferent productiei stocate.
Situatia apare ca una favorabila atat timp cat structura sortimentala a produselor se
mai diversifica.
In anul 2012, se constata o scaderea a productiei in curs de executie fata de anul
precedent, aceasta scadere fiind singura care are loc in cadrul stocurilor, celeleale elemente
inregistrand cresteri in perioada analizata sau neinfluientand in nici un fel.

c) Evolutia stocurilor de produse finite:


In urma analizei efectuate se constata o usoara crestere a stocurilor de prouse finite de la
un an la altul cu un procent de 8,66%.
Acasta situatie se coreleaza cu cresterea volumului vanzarilor reflectate prin cifra de
afaceri neta intr-un ritm mai pronuntat in 2012 (I CAN =110,81%) comparative cu 2011 (ICAN =
70,68%) rezultand o gestionare favorabila a stocurilor de produse finite pe toata perioada
analizata.

d) Evolutia avansurilor pentru cumparari de stocuri:


Din situatiile financiare observam ca in perioada analizata acest element, respective
“avansuri pentru cumparari de stocuri” nu influenteaza in nici un fel evolutia stocurilor in cadrul
companiei, nefiind inregistrata nici o valoare in situatiile financiare cu privire la acest element.
2.2.2. Activitatea de comercializare – Diagnostic comercial
- vânzări – Cifra de afaceri –
- produse
- pieţe
- clienţi
Cifra de afaceri- produse
Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret: Produsele etice, vândute
pebaza de reteta, reprezinta 80% din totalul vanzarilor si au pretul reglementat de Ministerul
Sanatatii;pretul produselor vandute fara prescriptie este stabilit pe baza cererii si ofertei pietei.
Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine ceafecteaza sau ar putea afecta lichiditatea Societatii comparativ cu aceeasi
perioada a anului anterior.Natura activitatii Societatii poate aduce variatii imprevizibile in ceea
ce priveste intrarile de numerarin viitor. Conducerea a analizat problema oportunitatii intocmirii
situatiilor financiare avand la bazaprincipiul continuitatii activitatii. Nu am identificat riscuri
potentiale care sa afecteze lichiditateaSocietatii.

Indicator 31.12.2011 31.12.2012 Abatere Evolutie Abatere


(%) relative
Cifra de afaceri[Ca] 218.836.656 242.491.029 23.654.373 110.81 10,81
(lei)
Numar mediu de 555 531 -24 95,68 -4,32
salariati [Np] (sal)
Pret mediu unitare 5.24 5.56 0,32 106,11 6,11
[pv] (lei/buc)
Productivitatea 394.300,28 456.668,61 62.368,33 115,82 15,82
medie a muncii [W]
(Ca/Np)
Cantitatea medie 41.762.720 43.613.494 1.850.774 104,43 4,43
vanduta [qv] (Ca/pv)
Sursa: prelucrarea proprie dupa informatiile furnizate in situatiile financiare

Din analiza efectuata in dinamica se observa urmatoarele:


- Cifra de afaceri inregistreaza o crestere de 10,81% in perioada analizata, aceasta
crestere a fost influientata atat de cresterea pretului pe care l-a practicat societatea farmaceutica
in anul 2012 fata de 2011, cat si datorita cantitatii vandute care a crescut in ultimul an supus
analizei fata de anul de baza;
- Un alt indicator analizat este numarul mediu de salariati, acesta fiind singurul
indicator din analiza care inregistreaza o diminuare in perioada analizata, respectiv 4,32 puncte
procentuale. Reducerea numarului de personal poate reprezenta un aspect pozitiv in activitatea
firmei, avand in vedere ca datorita diminuarii numarului de personal cheltuielile cu salariatii vor
inregistra si ele o scadere;
- Pretul mediu unitar creste de la un an la altul cu un procent de 6,11%, acest lucru
constituind un avantaj pentru firma datorita faptului ca in urma vanzarii la un pret mai mare si
indicatorul veniturilor isi va creste valoarea;
- Mai putem afirma faptul ca din analiza se observa faptul ma se inregistreaza o
crestere a productivitatii medii a muncii cu 15,82%. Aceasta crestere se datoreaza atat cresterii
cifrei de afaceri, cat si datorita reducerii numarului de salariati;
- Cantitatea medie vanduta inregistreaza o crestere de 4,43%, acest pucru
constituind un avantaj pentru firma farmaceutica, datorita faptului ca isi poate face rulajul si nu
va ramane cu produse in stoc.

Cifra de afaceri – piete


SC Zentiva SA este o societate care se ocupa cu fabricarea si comercializarea de
produse farmaceutice, fiind cotata la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pe piata bursiera.
Activitatea de distributie a fost asigurata in anul 2012 de Sanofi-Aventis Romania SRL,
unic distribuitor pe piata din Romania a Groupului Sanofi. Portofoliul local se comercializeaza
pe piata locala (91.3%) si pe pietele externe (8.7%).
Societatea si-a insusit in permanenta obligatia de a respecta drepturile detinatorilor de
instrumentefinanciare emise de Societate si de a le asigura actionarilor un tratament echitabil.
Societatea depunetoate eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii sai
si pentru facilitareaparticiparii actionarilor la lucrarile adunarilor generale ale actionarilor
(AGA), precum si aexercitarii depline a drepturilor acestora. Participarea actionarilor la lucrarile
AGA este pe deplinincurajata, actionarii care nu pot participa avand la dispozitie posibilitatea
exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala. In cadrul AGA este incurajat dialogul
intre actionari si membriiConsiliului de Administratie si/sau ai conducerii.
Societatea a adoptat reguli privind circuitul intern si diseminarea catre terti a
documentelor siinformatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei
care poate influentaevolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta. Societatea a
adoptat proceduri inscopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de
interese, ca si procedure specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de
identificare a tranzactiilor cuimpact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-
concurenta etc.) in scopul identificariitranzactiilor cu parti implicate. In cursul anului 2012,
Societatea a incheiat tranzactii cu partiimplicate raportand un numar de opt tranzactii incheiate
cu parti implicate.
Societatea are preocupari constante privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu,
incluzandmultiple componente intre care informarea si educarea publicului si pacientilor ocupa
un loc major.Societatea a participat si s-a implicat continuu in programe si campanii care pun
accentul peimportanta vitala a constientizarii factorilor de risc si pe cea reprezentata de
efectuarea curegularitate a controalelor medicale. Astfel, Zentiva a deruleaza campanii si
programe destinatepreventiei cardiovasculare, a hipertensiunii si a osteoporozei, adresandu-se
direct pacientilor prinoferirea de testari gratuite si interpretare a rezultatelor de catre personal
medical specializat.
In acelasi timp, Societatea acorda o importanta majora altor componente ale
Responsabilitatii Socialesi de Mediu precum farmacovigilenta, conduita etica in desfasurarea
activitatii si in relatiile cuorganizatiile si profesionistii din domeniul sanitar, dialogul social si
protectia sociala a angajatilor,protectia la locul de munca, recunoasterea diversitatii de valori si
opinii, evaluarea profesionalacorecta si dezvoltarea carierei, preocuparea pentru controlul
riscului industrial, protejarea solului si aresurselor naturale, protectia mediului si a biodiversitatii.
Cifra de afaceri – client
Clientii sunt reprezentati in primcipal de catre:
- sistemul sanitary;
- exporturi.
Activitatea de distributie a fost asigurata in totalitate prin Zentiva International sucursala
Bucuresti, o parte afliata din grupul Zentiva, care opereaza ca distribuitor pe piata din Romania
din aprilie 2006.
Trc= Cc/Ca*360, in care:
Trc – durata de decontare a creantelor firmei sau termenul mediu de recuperare a
creantelor de la client
Cc – creante comerciale
Ca – cifra de afaceri

Trc2011= Cc2011/Ca2011*360=198,53 zile

Trc2012= Cc2012/Ca2012*360= 216,80 zile

In literature de specialitate se precizeaza ca pentru a reflecta un nivel normal de lichidare


a creantelor comerciale acest termen ar trebui sa fie de 30 – 45 de zile, orice depasire sporind
necesarul temporar de finantare al intreprinderii si poate fi semn al unor clienti in dificultate
financiara. Se prefigureaza astfel riscurile legate de client:
- client incerti,
- client rau platnici,
- client la care se prefigureaza schimbari al conducerii, in structura organizational sau a
actionariatului etc.

2.2.3. Gestiunea resurselor umane şi a timpului


- asigurarea cu personal
Zentiva este o companie farmaceutică modernă, specializată în dezvoltarea, productia si
promovarea produselor farmaceutice. Este una din primele cinci companii
farmaceutice dinEuropa Centrală si de Est. Misiunea acesteia este de a îmbunătăti starea
des ă n ă t a t e   a p o p u l a t i e i prin oferirea de medicamente si servicii de înaltă calitateaccesibile
unui număr cât mai mare de pacieni.
Pentru îndeplinirea misiunii au nevoie de angajati cu calităti profesionale si umane de
nivelînalt. De aceea, oferă un mediu de lucru dinamic, oportunităti
pentru dezvoltarea personală si un mediu de lucru care încurajează inovatia.
În opinia S.C. ZENTIVA S.A., a fi un angajator atractiv înseamnă:-
Structuri si proceseî n   c o n c o r d a n t ă c u n e v o i l e   p i e t e i
- R e c r u t a r e   s i   s e l e c t i e   d e o înalta calitate si professionalism
-Evaluare sistematică si profesională
-Training si dezvoltare a carierei
-Apreciere si recompensare adecvată
-Angajament privind grija fată de a n g a j a t i
-Excelenta comunicare internă cu angajatii
Compania oferă locuri de muncă în divizia Operatiuni Industriale,departamentele:
- Productie farmaceutică (Forme solide, Forme lichide)
- Inginerie farmaceutică-Proces Tehnologic- A s i g u r a r e a   c a l i t ă t i i
- Controlul calitătii
- Resurse umane
- Administrativ
- IT
- Financiar – A c h i z i t i i
- Logistică si distributie
- Tehnic,dar si în divizia Comercială,

departamentele : 
 Vânzări si promovare
 Marketing 
 Relatia cu autoritătile si informatii medicale
 Resurse umane 
 Relaii publice
SC. Zentiva SA cauta oameni de caliatae, vare sa isi faca treaba sarguincios si care stiu sa
comunice cu sefii sai si colegii. Pentru a fi recrutat, un candidat trebuie sa treaca prin trei – patru
interviuri. Daca este cazul, se sustine si proba de engleza sau de utilizare a comuterului. In luna
octombrie 2011, Zentiva, o companie Sanofi, a lansat programul de intership Zentiva University,
dedicate tinerilor absolventi, masteranzi sau doctoranzi in cadrul universitatii de Farmacie,
Politehnica – specializari chimie, mecanica, automatic si ASE.
Din cei peste 2000 de candidate, 30 au fost selectati si participa la program:
(http://cariera.ele.ro/Comunicare- si-PR/Zentiva-a-lansat-programul-pentru-studenti_--
a10719.html).
- analiza timpului de muncă

Gradul de asigurare cu resurse umane, material si financiare, precum si eficienta cu


care sunt folosite acestea, isi pun amprenta asupra performantei economic-financiare ale
intreprinderii, fortei si capacitatii acesteia de a raspunde cerintelor tot mai diversificate,
complexe si acute ale pietei.
Analiza gestiunii resurselor umane, capitalul uman sau mizei umane a intreprinderii,
se constituie ca un segment de esenta in analiza diagnostic a intreprinderii.
Potrivit conceptului anglo- saxon al evaluarii economice a intreprinderii, cuprinde un
ansamblu de caracteristici, inclusiv aprecieri asupara acestora, statistice si strategii care privesc
aspect referitoare la cei 5M, astfel:
Men, reprezinta potentialul uman, precum si aspect privind asigurarea cantitativa
(dimensiuni), calitativa (grad de calificare, competent profesionala inclusiv manageriala), pe
structura, la termen etc.
Money, reprezinta problematica multipla si complexa a activitatii financiare a
intreprinderii.
Merchandise,defineste cantitatea si calitatea stocurilor de materii prime, material
etc., inclusive aspect legate de evaluarea stocurilor aferente.
Materials,se referee la nivelul tehnologic, fiabilitatea si performanta activelor fixe,
inclusive la evaluarea acestora din punc de vedere cantitativ dar si calitativ.
Market,reprezinta diagnosticul pozitiei pe piata a intreprinderii, distributia
productiei si a serviciilor acesteia.

- analiza utilizării personalului


- motivare, salarizare

Indicator 31.12.2011 31.12.2012 Abaterea Evolutia Abaterea


(%) relativa
Numar de personal 555 531 -24 95,68 -4,32
total, din care:
- Personal 6 6 0 - -
conducere
- Personal 424 405 -19 95,52 -4,48
administrative
- Personal 125 120 -5 96,00 -4,00
productie

Cifra de afaceri 218.836.656 242.491.029 23.654.373 110.81 10,81


Valoarea productiei 10.022.835 10.450.393 427.558 104,27 4,27
fabricate
Productivitatea medie a 394.300,28 456.668,61 62.368,33 115,82 15,82
muncii
Cheltuieli cu salariile 34.589.672 34.989.736 400.064 101,16 1,16
personalului
Sursa: prelucrare proprie dupa datele furnizate in situatiile financiare

Analizand tabelul de mai sus putem trage urmatoarele concluzii:


- Numarul de personal de la nivel administrativ inregistreaza o scadere de 4,48%, iar
personalul din cadrul productiei, inregistreaza o scadere de 4,00%, in timp ce numarul
pesonalului de conducere ramane constant. De aici ne putem da cu usurinta seama ca si la nivelul
intregii firmei numarul mediu de angajati va prezenta o scadere in perioada analizata;
- Scaderea numarului de personal nu implica o scadere a productivitatii muncii, ci
dimpotriva, productivitatea muncii a inregistrat o crestere de 15,82% in anul 2012. De asemeni si
cifra de afaceri a crescut in perioada analizata cu 10,81%;
- Desi numarul de angajati s-a diminuat, cheltuielile cu personalul a prezentat o
crestere de 1,16% fata de aceeasi perioada a anului precedent.
2.2.4. Diagnostic managerial
- analiza subsistemului metodologic
Conducerea societatii este resposabila pentru intocmirea si prezentarea adecvata a
situatiilor financiare in conformitate cu OMFP nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare si cu politicile contabile descries in note la situatiile financiare. Aceasta
responsabilitate include: proiectare, implementare si mentinerea unui control intern relevant
pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor finaciare care sa nu contina denaturari
semnificative, datorit fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate,
elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.
Subsistemul metodologic in cadrul SC Zentiva SA este alcatuit din:
Sistemul de management:
- Management participative – exercitat la nivelul Adunarii Generale a Actionarilor
si Consiliul de Administratie;
- Management prin obiective –concretizat sub forma unor liste cu termini de
executie si perrsoane care trebuie sa duca la indeplinire obiectivul respective;
- Management prin buget – evidentiat in eleborarea, realizarea si urmarirea
Bugetului de venituri si cheltuieli;

Metode si tehnici de management:


 Sedinta - este o metoda des utilizata. Tipurile de sedinte organizate in cadrul
firmei sunt sedintele decizionale, sedintele de informare, sedintele de analiza.
 Tabloul de bord – este concretizat intr-o suma de informatii si de sinteze utilizate
de directorul general, directorii executive si sefii de sectii.
 Delegrea – este o metoda utilizata pentru rezolvarea unor problem de catre
subordonati.
 Metode de calculatie a costurilor cu evidentierea cheltuielilor pe articole de
calculatie

Jean Michel Demeure – Vicepresedinte, Zentiva Director Financiar si European de


Generice Platforma.
Jean Michel Demeure s-a nascut in Belgia, pe 12 noiembrie 1961.
Dupa ce a inceput cariera in Franta, in internationala de consultanta de management,
domnul Demeure – a petrecut restul vietii sale profesionale in cadrul companiilor, care au
devenit parte a Grupului Sanofi-Aventis. El sa alaturat Synthelabo, in 1991, unde a lucrat ca
Director General Adjunct Franta si apoi din regiunea Asia-Africa-America Latina-Rusia. In
ambele aceste pozitii el a fost responsabil de finantare si dezoltare. La momentul fuziunii de
Sanofi synthelabo si in 1999, el a participat active in procesul de integrate a celor doua companii
si a fost numit apoi Director Financiar European. La momentul fuziunii de Sanofi Aventis si in
2004, s-a alaturat la corporate finance in calitate de director de Control Management si era
responsabil pentru Franta, Germania, Japonia si de generice, licente si aliante inainte de a fi
detasat le Zentiva in anul 2008, el a fost numit in pozitia sa actual in octombrie 2009.
Jean Michel Demeure detine atat o diploma in drept de la Universitatea din Louvain-
la-neuve si un MBA de la Universitatea din Louvain (Leuven), in Belgia.
Helmut Altmann – Sef de Strategie si Dezvoltare de Afaceri
Helmut Altmann s-a nascut in Germania, pe 30 mai 1959.
Domnul Helmut Altmann a inceput cariera in industria prelucratoare farmaceutice la
facultateagermane Americana Cyanamid in 1986 si a fost numit mai tarziu in functia de
conducere la sediul Cyanamid in Statele Unite, s-a afiliat german generic, Durachemie si de
asemeni de la Wyeth.
El s-a alaturat Lichtenstein GmbH in 1996 si de atunci a lucrat la Sanifit-Aventis, in
Germania si in Franta. In ultima sa pozitie ca Generic Senior Director Aprovizionare, el a fost
bazat la Paris.
Helmut Altmann s-a alaturat la Zentiva in Praga in septembrie 2009.
A studiat la Universitatea din Erlangen, Germania si este un farmacist licentiat de
stat.

Lobomir Dolezel – comercial OTC director


Lubomir Dolezel s-a nascut in Republica Ceha pe 23 martie, 1951.
Dupa absolvire, in economie si in management la Institutul de Tehnologie Chimica
de la Praga, a inceput cariera la sediul central al Breweries Cehia. El a trecut prin mai multe
functii in IT, finante si comerciale. La inceputul anilor 90, el a participat, de asemeni, in reforma
fiscala ceha ca un membru al grupului de experti pentru accize.
In 1993 el a fost ales ca presedint al Pivovary Vratislavicen, ca si mai tarziu a preluat
pozitia de CEO. Compania a fost o companie mijlocie de bere traditionala, cu doua fabrici de
bere si o bautura racoritoare de plante.
In 1998 s-a alaturat companiei Zentiva ca director comercial OTC. La acel moment
el a fost responsabil pentru afaceri OTC, in Republica Ceha si Slovacia. De atunci,
responsabilitatea sa a fost extinsa la toate tarile Zentiva.

Petr Pokorny s-a nascut in Republica Ceha pe 15 octombrie 1962.


Dl. Pokorny a lucrat la Hartmann-Rico din 1993 – 2004 ca membru al Consiliului de
Administratie responsabil pentru resurse umane, lantul de aprovizionare, client service si Facility
Management. In acelasi timp, el a fost de asemenea, HR Manager responsabil pentru Europa de
Est. In 2004 el a fost numit in functia de director al diviziei de resurse umane in Barum
Continental si, de asemeni, Coordonator Tara HR.
Petr Pokorny s-a laturat Zentiva in 2007. A absolvit Universitatea Masaryk din Brno,
in 1990, cu o diploma in stiinte sociale si Pedagogie.
El a castigat nu demult titlul de HR Manager al Anului in Republica Ceha.

Claude Spieser – sef de IA si Dezvoltare


Claude Spieser s-a nascut in Franta, pe 7 martie 1955.
Dl. Spieser a lucrat la Laboratorul de Hoechst, care a fost parte din Aventis, I’Aigle
fabrica (Normandia, Franta), in calitate de sef de dezvoltare galenic si-a lucrat drumul pana la sef
adjunc al site-ului. Din 1996 - 2002 el a foste la afaceri industriale site-ului Compiegne ca
managerul site-ului, iar in 2005 a fost numit seful industrial afaceri Trimestrele Frankfurt
(Germania), in calitate de sef al Global Technologies industriale si de dezvoltare industriala de
produse injectabile si sterile. Din 2006, el a fost de la industrrial seful afaceri Quarters la Paris, in
calitate de sef al Grupului 1 site-uri directe si de tehnologie industriala.
Claude Spieser s-a alaturat in 2009.
El a absolvit de la Universitatea din Nancy, Franta in 1982 si a absolvit, de asemeni,
de la ESSTIN scoala de inginerie, cu o diploma in 1992 (Pharma Plus).

- analiza subsistemului decisional

Cuprinde ansamblul deciziilor micro-economice si a mecanismelor de fundamentare si


adaptare ale acestora. Acestea asigura orientarea dezvoltarii de ansamblu a societatii si a
subsistemelor sale precum si suportul actiunilor initiale pentru realizarea obiectivelor.
1. Adunarea Generală a Actionarilor
Adunarea Generală a Actionarilor este organul suprem de conducere al Societătii cu
competenta generală de a decide asupra activitătii acesteia şi asupra politicii sale economice,
comerciale şi de dezvoltare.
Adunarea Generală a Actionarilor poate fi Ordinară şi Extraordinară. Hotărârile
Adunării Generale a Actionarilor se adopta conform prevederilor legii şi ale ACTULUI
CONSTITUTIV şi sunt obligatorii pentru toti actionarii.
Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni
de la încheierea exercitiului financiar pentru:
a) Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale aprobate de
Consiliul de Administratie, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie şi auditorilor,
urmate de fixarea valorii dividendelor şi a termenului de distribuire a acestora;
b) Identificarea actionarilor cărora urmează a li se distribui dividende;
c) Alegerea şi revocarea administratorilor, fixarea remuneratiei acestora şi a valorii
minime a sumei asigurate prin asigurarea de răspundere civilă profesională, precum şi limitele
generale de remunerare ale administratorilor şi directorilor cu delegare de atributii de conducere
ai Societătii;
d) Desemnarea auditorului financiar precum şi a persoanei împuternicite pentru
semnarea, în numele Societătii, a contractului de prestări servicii încheiat cu auditorul;
e) Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor;
f) Aprobarea şi modificarea planului de afaceri, a bugetului anual de venituri şi
cheltuieli şi a programului de activitate ale Societătii, propuse spre aprobare de către
administratori;
g) Înfiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multora dintre sucursalele,
reprezentantele, agentiile, punctele de lucru si/sau al altor sedii secundare, precum şi înfiintarea
sau desfiintarea filialelor Societătii;
h) Aprobarea oricărei alte hotărâri aflate în competenta sa.
Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor se întruneşte ori de cate ori este
necesară adoptarea unei hotărâri referitoare la:
a) Modificarea capitalului social al Societătii;
b) Schimbarea obiectului de activitate al Societătii;
c) Schimbarea formei juridice a Societătii;
d) Schimbarea sediului social al Societătii;
e) Fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea Societătii;
f) Dizolvarea anticipată a Societătii;
g) Emisiunea de obligatiuni;
h) Contractarea de credite pe termen lung sau scurt a căror valoare depăşeşte
jumătate din valoarea contabilă a activelor Societătii la data încheierii actului juridic;
i) Aprobarea tuturor actelor de dobândire, înstrăinare, schimb, sau de constituire în
garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societătii, a căror valoare depăşeşte,
individual, pentru fiecare act juridic, sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din
totalul activelor imobilizate ale Societătii, mai putin creantele, la data încheierii actului juridic;
j) Aprobarea actelor juridice privind închirierea de active corporale ale Societătii
încheiate pentru o perioada mai mare de 1 an, a căror valoare individuală sau cumulată fată de
acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care actionează în mod concertat, depăşeşte
20% din valoarea activelor imobilizate ale Societătii, mai putin creantele la data încheierii actului
juridic;
k) Aprobarea contractelor de asociere care urmează a fi încheiate de către Societate,
dacă aceste contracte se încheie o perioada mai mare de 1 an, a căror valoare individuală sau
cumulată fata de acelaşi co-contractant sau persoane implicate ori care actionează în mod
concertat, depăşeşte 20% din valoarea activelor imobilizate ale Societătii, mai putin creantele la
data încheierii actului juridic;
l) Aprobarea oricărei modificări a ACTULUI CONSTITUTIV al Societătii. În acest
caz, înainte de convocarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor pentru modificarea
ACTULUI CONSTITUTIV al Societătii, proiectul de modificare va fi comunicat CNVM şi
pietei reglementate pe care sunt tranzactionate actiunile Societătii.
m) Adoptarea oricărei alte hotărâri pentru care este necesara aprobarea Adunării
Generale Extraordinare a Actionarilor.
Convocarea Adunării Generale a Actionarilor
Adunarea Generală a Actionarilor se convoacă de către Consiliul de Administratie,
pe baza deciziei acestui organ şi în conditiile legii.
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor se întruneşte cel putin o dată pe an, în
conditiile mentionate la punctual de mai înainte, precum şi ori de cate ori este necesară adoptarea
unei hotărâri de competenta sa, în conformitate cu dispozitiile legii sau ale prezentului ACT
CONSTITUTIV.
Consiliul de Administratie este obligat sa convoace Adunarea Generală
Extraordinară a Actionarilor la cererea actionarilor reprezentând cel putin 10% din capitalul
social, la cererea auditorilor financiari, precum şi în cazul în care în urma unor pierderi, activul
net determinat ca diferentă între totalul activelor şi datoriilor Societătii reprezintă mai putin de
jumătate din capitalul social al Societătii.
Convocarea Adunării Generale a Actionarilor se va face în forma şi cu respectarea
conditiilor depublicitate prevăzute de reglementările CNVM şi ale Legii nr. 31/1990.
Organizarea Adunării Generale a Actionarilor
Actionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală personal sau prin reprezentare,
în baza unei procuri acordate pentru respectiva Adunare Generală, înscris sub semnătură privată.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum şi persoanele juridice pot fi
reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane
procură pentru respectiva adunare generală. Societatea va pune la dispozitia actionarilor modelul
de procură cu cel putin 5 zile anterior datei de întrunire pentru prima dată a Adunării Generale,
iar actionarii vor depune procurile în original cu cel putin 48 de ore înainte de Adunare, sub
sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea Adunare. Procurile vor fi retinute de
Societate, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal
Adunarea Generală a Actionarilor va fi prezidată de un Preşedinte al Adunării, care
este Preşedintele Consiliului de Administratie, sau, în absenta acestuia, un alt membru al
Consiliului de Administratie desemnat de acesta. Preşedintele Adunării va numi un secretar de
şedintă, dintre actionarii prezenti şi unul sau mai multi secretari tehnici.
Secretarul de şedintă va întocmi un proces verbal mentionând problemele dezbătute
şi hotărârile adoptate, proces verbal care va fi semnat de Preşedintele Adunării şi de Secretar şi
care va fi păstrat intrun registru special, cu filele înseriate, tinut prin grija Consiliului de
Administratie.
Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Actionarilor
Hotărârile Adunărilor Generale ale Actionarilor se adoptă, de regulă, prin vot
deschis.
La propunerea Preşedintelui Adunării sau a unui grup de actionari prezenti în
adunare (personal sau prin reprezentare), ce detin cel putin ¼ din capitalul social, se va putea
decide ca votul sa fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de
Administratie şi a auditorului financiar, precum şi pentru adoptarea hotărârilor referitoare la
gestiunea şi răspundereaadministratorilor.
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor sunt valabil adoptate în
următoarele conditii:
- la prima convocare: este necesară prezenta actionarilor reprezentând cel putin ½ din
capitalul social al Societătii, iar hotărârile trebuie adoptate cu votul pozitiv al actionarilor ce
detin majoritatea absolută a capitalului social prezent sau reprezentat în adunare;
- la a doua convocare: hotărârile pot fi adoptate indiferent de partea de capital
prezentă /reprezentată în adunare, cu votul favorabil al majoritătii capitalului social prezent sau
reprezentat în adunare;
Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Societătii, sunt valabil
adoptate în următoarele conditii:
- la prima convocare: este necesară prezenta actionarilor reprezentând cel putin ¾ din
capitalul social, iar hotărârile trebuie sa fie luate cu votul favorabil exprimat de actionarii ce
detin cel putin ½ din capitalul social, cu exceptia cazului prevăzut la art. de mai înainte ;
- la a doua convocare : este necesară prezenta actionarilor reprezentând cel putin ½
din capitalul social, iar hotărârile trebuie sa fie luate cu votul pozitiv al actionarilor ce detin cel
putin 1/3 din capitalul social, care în cazul hotărârilor de modificare a obiectului principal de
activitate al societătii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei
juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societătii nu poate fi mai mic de două treimi din
drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati în Adunare.
Hotărârile Adunării Generale adoptate în limitele legii şi ale ACTULUI
CONSTITUTIV sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti la adunare, precum şi pentru cei
care au votat împotrivă.
CONSILIUL DE ADMINISTRAłIE
Organizarea Consiliului
Societatea este administrată de către un Consiliu de Administratie compus din 5
(cinci) administratori, de cetăenie română şi/sau străină, aleşi de Adunarea Generală a
Actionarilor. MembriiConsiliului de Administratie pot detine şi calitatea de actionari ai
Societătii.
Administratorii sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi
pentru noi mandate de 4 ani. Durata mandatului administratorilor poate fi modificată prin
hotărârea Adunării Generale a Actionarilor.
In caz de vacanta a mandatului unuia sau mai multor administratori, Consiliul de
Administratie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării
Generale Ordinare a Actionarilor care va desemna un administrator definitiv pentru o durata
egală cu perioada de timp rămasă până la expirarea mandatului vacant.
Membrii Consiliului de Administratie pot fi aleşi prin metoda votului cumulativ. La
cererea unui actionar semnificativ al Societătii, alegerea administratorilor prin aceasta metodă se
va face în mod obligatoriu..
Consiliul de Administratie este condus de un Preşedinte, cetătean român sau străin,
ales de către administratori cu votul majoritătii administratorilor.
Obligatiile şi răspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile
referitoare la mandat, care se completează cu dispozitiile speciale privind răspunderea
administratorilor societătilor pe actiuni.
Administratorii vor încheia o asigurare de răspundere profesională pentru o sumă
asigurată a cărei valoare minimă va fi aprobată de Adunarea Generală.
Şedintele Consiliului
Consiliul de Administratie se întruneşte în şedintă Ordinară cel putin o dată la trei
luni şi în şedintă Extraordinară ori de câte ori este necesar, la sediul Societătii sau în alt loc,
indicat in convocare. Sedintele se vor tine prin prezenta fizica a administratorilor la locul
desfasurarii sedintei, cu exceptia cazului in care convocatorul mentioneaza expres ca sedinta se
va desfasura prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (telefon, teleconferinta,
videoconferinta, telefax).
Consiliul de Administratie va fi convocat de către Preşedinte, din proprie initiativa
sau la cererea motivată a cel putin doi dintre administratori sau a Directorului General, prin orice
mijloace de comunicare de natură a dovedi receptionarea convocatorului de către destinatar:
convorbire telefonicăurmată de confirmarea scrisă a destinatarului, fax cu confirmare de primire,
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, poştă electronică (e-mail).În convocator se vor
indica: data şi ora şi locul desfăşurării şedintei Consiliului de Administratie, modalitatea de
tinere a sedintei (prezenta fizica sau prin mijloace de comunicare la distanta), precum şi ordinea
de zi a acesteia. In cazul in care cel putin doi administratori se opun desfasurarii sedintei
Consiliului de Administratie prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, sedinta se va
tine prin participarea fizica a administratorilor. Opozitia se va formula in termen de cel mult 2
zile lucratoare de la data convocarii. În cazul în care convocatorul şedintei Consiliului de
Administratie este transmis, în conditiile prezentului paragraf, cu mai putin de 5 zile lucrătoare
înainte de data fixată pentru desfăşurarea şedintei, documentatia referitoare la problemele
înscrise pe ordinea de zi a şedintei consiliului va fi anexata convocatorului, în copie, integral sau
în extras; în celelalte cazuri, documentele şi informatiile relative la problemele ce constituie
ordinea de zi a şedintei vor fi puse la dispozitia administratorilor cu cel putin 5 zile lucrătoare
înainte de data fixată pentru desfăşurarea şedintei consiliului.
În cazul în care toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti şi sunt de
acord cu desfăşurarea şedintei consiliului şi cu adoptarea unor decizii, se poate renunta la
formalitătile de convocare.
Şedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de Preşedintele Consiliului, iar
în lipsa acestuia, de către un membru al Consiliului de Administratie desemnat de acesta.
Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Consiliul de Administratie poate delibera în mod valabil în prezenta a cel putin trei
membri şi poate adopta decizii cu o majoritate de cel putin jumătate plus unu dintre membrii
prezenti. În caz de paritate a voturilor preşedintele Consiliului de Administratie va avea votul
decisiv, cu exceptia cazului în care este, în acelaşi timp, şi director al Societătii.
La şedintele Consiliului de Administratie, membrii săi nu pot fi reprezentati decât de
către un alt membru al Consiliului de Administratie, pe bază de procură, înscris sub semnătură
privată. Un membru al Consiliului de Administratie nu va putea reprezenta decât un singur alt
membru al Consiliului de Administratie.
Se socotesc a fi prezenti la şedintă şi acei administratori care participă la şedintă prin
intermediul mijloacelor de comunicare ce permit identificarea acestora: telefon, teleconferinta,
videoconferinta, telefax.
Dezbaterile Consiliului de Administratie se consemnează în registrul special al
proceselor verbale ale şedintelor Consiliului de Administratie, întocmit potrivit legii. Procesul
verbal va fi semnat de către Preşedintele de sedinta, de catre cel putin un alt administrator şi de
către secretarul de şedintă, iar la cerere, de către ceilalti membri Consiliului de Administratie
care au luat parte la dezbateri.
Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele
dintre atributiile sale acordându-le împuternicire specială pentru una sau mai multe operatiuni
determinate. Consiliul de Administratie va delega conducerea Societătii, în conformitate cu
prevederile legale aplicabile, unuia sau mai multor directori, desemnati dintre membrii
Consiliului sau din afara acestuia, care vor avea calitatea de directori cu delegare de conducere în
sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, numiti în continuare Directori Executivi. Unul dintre
aceştia va fi numit Director General. În cazul în care directorii sunt numiti dintre administratori,
aceştia vor fi administratori executivi, ceilalti membri ai Consiliului fiind administratori
neexecutivi. Numărul administratorilor neexecutivi va fi întotdeauna majoritar în cadrul
Consiliului.
Societatea va fi reprezentată şi angajată în mod valabil în relatiile cu tertii, de către
Consiliul de Administratie, prin Preşedinte. Puterea de reprezentare va fi delegată de Consiliul de
Administratie, cu respectarea prevederilor legale.
Consiliul de Administratie este obligat sa pună la dispozitia actionarilor şi auditorului
financiar, la cererea acestora, registrele Societătii întocmite conform legii, precum şi sa elibereze
la cererea şi pe cheltuiala acestora, extrase din aceste registre.
Preşedintele şi membrii Consiliului de Administratie sunt răspunzători fată de
Societate individual sau solidar, după caz, pentru prejudiciile cauzate Societătii ca urmare a
comiterii de infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale şi/sau ale ACTULUI CONSTITUTIV,
precum şi pentru greşelile comise în administrarea Societătii. In astfel de situatii, administratorii
vor putea fi revocati prin hotărârea Adunării generale a Actionarilor.
In cadrul şedintelor Consiliului de Administratie, în care se dezbat probleme de
interes profesional, social sau cultural al salariatilor vor putea fi invitati şi reprezentanti ai
sindicatului reprezentativ .
Atributiile Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie are în principal următoarele atributii:
a) Întocmeşte şi actualizează registrele Societătii, potrivit prevederilor legale;
b) Angajează şi concediază directorii Societătii, stabilind drepturile şi obligatiile
acestora;
c) Alege Preşedintele Consiliului de Administratie;
d) Contractează societatea de registru independent care va tine evidenta actiunilor
Societătii ;
e) Aprobă trecerea pe costuri a unor creante nerecuperabile pana la valoarea de 0.5%
din cifra de afaceri;
f) Aprobă casarea mijloacelor fixe;
g) Aprobă metoda de calcul a amortizării mijloacelor fixe conform legii;
h) Aprobă programul de cercetare dezvoltare a Societătii şi aloca resursele financiare
necesare;
i) Aprobă programul anual de investitii al Societătii;
j) Supune anual aprobării Adunării Generale a Actionarilor, în termen de 4 luni de la
încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societătii, situatia financiara
anuală a Societătii, întocmita pentru anul precedent, în conformitate cu cerintele specifice ale
Ministerului de Finante şi ale CNVM precum şi proiectul programului de activitate şi al
bugetului Societătii pentru anul în curs;
k) Aprobă încheierea de către Societate a contractelor de asociere, cu respectarea
competentelor exclusive ale Adunării Generale a Actionarilor.
l) Alte atributii stabilite de lege în competenta sa.
Administratorii Societătii sunt obligati să raporteze de îndată CNVM orice act juridic
încheiat intre Societate şi administratorii, angajatii, actionarii acesteia, care detin controlul asupra
Societătii, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, a cărui valoare reprezintă cel putin
echivalentul în lei a valorii de 50.000 euro.
Rapoartele întocmite potrivit prezentului paragraf vor mentiona şi orice alte
informatii considerate necesare pentru identificarea efectelor actelor juridice respective asupra
situatiei financiare a Societătii.
Societatea, prin grija Consiliului de Administratie, va asigura toate facilitătile şi
informatiile necesare pentru a permite Actionarilor să-şi exercite drepturile conferite de actiunile
detinute.
In acest sens, Consiliul de Administratie este obligat, potrivit legii, să :
1. Informeze actionarii cu privire la organizarea Adunărilor Generale a Actionarilor,
cu respectarea procedurilor consemnate în prezentul ACT CONSTITUTIV;
2. Informeze publicul cu privire la alocarea şi plata dividendelor, emiterea de noi
actiuni, inclusiv operatiunile de distribuire, subscriere, renuntare la conversie;
3. Desemneze ca agent de plata al Societătii o institutie financiară prin care actionarii
să-şi poată exercita drepturile financiare, cu exceptia situatiei în care Societatea asigură ea însăşi
aceste servicii.
Societatea, prin grija Directorului General va asigura întocmirea şi transmiterea către
CNVM, şi către piata reglementată pe care sunt tranzactionate actiunile Societătii a raportărilor
prevăzute de lege.

DIRECTORII EXECUTIVI. DIRECTORII TEHNICI. SOCIETATEA DE


MANAGEMENT
Directorii executivi, directorii tehnici, societatea de management
Consiliul de Administratie încredintează conducerea Societătii unuia sau mai multor
Directori Executivi, în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, dintre care unul este desemnat
Director General al Societătii. Directorii Executivi au posibilitatea de a submandata parte dintre
aceste atributii, în modexpres, unor directori tehnici împuterniciti în conformitate cu politicile
aplicabile la nivel de Societate.
Executarea operatiunilor Societătii poate fi încredintata şi unei societăti de
management, la propunerea Directorului General, cu aprobarea Consiliului de Administratie.
Directorul General şi ceilalti Directori Executivi beneficiază de un mandat general de
reprezentare a Societătii în raporturile cu tertii cu respectarea procedurii interne „Niveluri de
Autoritate”. Directorii Executivi pot, la rândul lor, delega aceste atributii, în mod expres, în
limita a doua niveluri ierarhice imediat următoare cu respectarea procedurii interne „Niveluri de
Autoritate”. Directorii tehnici ai Societătii nu vor fi considerati directori în sensul art. 143 din
Legea nr. 31/1990, fiind însărcinati numai cu executarea operatiunilor acesteia. Directorii tehnici
sunt numiti prin decizia Directorului General.
Prin semnarea Contractului de Consultanta şi Servicii de Management, cu Societatea
de Management, aceasta şi reprezentantul său, după caz, reprezentantii desemnati ai acesteia, nu
vor dobândi calitatea de administrator său director al Societătii. Raporturile dintre Societate şi
societatea de management şi reprezentatul acesteia vor fi guvernate de prevederile contractului
de consultantă şi servicii de management şi de dispozitiile legale.

- analiza subsistemului informaţional


Conceptul de sursa de informare: sursele de informare sunt acele surse care furnizeaza
date, despre fenomenul urmarit, necesare deciziilor din activitatea de conducere, atat la nivel
macroeconomic cat si la nivelul firmei (microeconomic).
Ca baza, sistemul informational cuprinde:
- Sistemul de culegere, prelucrare si arhivare a datelor;
- Sistemul support de decizie de marketing;
- Unitate de transfer si un modul de comunicare;

Clasificarea surselor de informatii:


- Interne: informatia provine din interiorul intreprinderii
 Primare: anchete in randul personalului;
 Secundare: rezultatele vanzarii, date referitoare la costuri, actiuni de
marketing;
- Externe: informatia este obtinuta din afara
 Primare: anchete, observatii, experimente;
 Secundare: ministere, asociatii, sindicate profesionale, rapoarte anuale,
bilanturi, studii anterioare, etc.
Sistemul informational intern este component sistemului de culeger a datelor care au
drept obiectiv colectarea, sistematizarea si furnizarea informatiilor privind starea comerciala a
firmei. El ofera periodic, in general, informatii secundare provenind din interiorul intreprinderii.
Principalele informatii de acest fel provin din:
- sistemul de productie
 sistemul de cercetare – dezvoltare
 sistemul financiar – contabil
 sistemul rapoartelor de vanzari.
Cel mai simplu sistem informational intern ar avea urmatoarele componente:

Mediul
intern
Surse de Echipamente
informatie de calculator
Utilizator
Mediul
extern

Pentru ca sistemul informational intern sa functioneze cu success, informatiile sunt


sortate, sistematizate si stocate in retele informatice. Pentru realizarea acestor sarcini s-a introdus
in intreprindere:
 sistemul groupware: ansamblul tuturor tehnicilor si metodele care contribuie la
realizarea unui obiectiv comun mai multor actori, separate sau reunite in timp si spatiu, cu
ajutorul unui dispozitiv interactive care face apel la informatica, telecomunicatii si la principiile
de conducere a grupului.
 sistemul de schimb informatizat de date: permite solutionarea problemelor legate
de existent rupturilor in circulatia informatiilor intre sistemele informatice ale diferitilor parteneri
din intreprindere.
Pentru a imbunatati sistemul de supraveghere a mediului, intreprinderea a luat
urmatoarele masuri:
- conectarea firmei la reteaua internet;
- instruirea si motivarea fortei de vanzare;
- diversificarea surselor de informare;
- colectarea informatiilor despre concurenti;
- crearea unor centre de informare – documentare.

Sistemul support de decizii de marketing cuprinde un set de metode statistice si


metode de decizii cu support informatics capabil sa asiste managerii in analiza datelor si
elaborarea deciziilor. Acest system are doua component esentiale:
- banca statistica: un anasmblu organizat de metode si tehnici care permit interpretarea
informatiilor cantitative despre intreprindere si mediul sau (cuprinde atat instrumente statistice
de baza, cat si metode de analiza multidimensionala);
- banca de modele: o colectie organizata de modele concepute pentru a-l sprijini pe
responsabilul de marketing sa ia cele mai bune decizii.
In esenta, sistemul suport de decizie de marketing utilizeaza datele obtinut prin sistemul
de colectare pe care le integreaza in procesul de conceptie a unor modele care sa permita
explicarea, previzionarea si ameliorarea proceselor comerciale.
Orice sediu este dotat cu computer, laptop-uri, imprimante si scanere.

- analiza subsistemului organizatoric


Stabilirii numarului si structurii de personae necesare realizarii planului de afaceri a fost
realizata in colaborare cu managerii tuturor structurilor implicate. In acest sens activitatea de
resurse umane a fost orientata spre completarea structurii cu personalul necesar prin:
- redistribuirea din structurile cu excedent de personal catre cele cu posture vacante , in
functie de posibilitatile de adaptare la cerintele spacifice acestora;
- atragerea si angajarea unui numar considerabil de personae pe parcursul anului 2012,
din care cei mai multi sunt personae cu studii superioare, in special pentru activitatile Medical, si
Promovare, Vanzari, Farmocovigilenta.
- bonusurile individuale pot ajunge chiar si la 30%-40% din valoarea salariului, astfel
incat un angajat cu un venit de 600 de euro poate ajunge sa castige usor 750 de euro lunar,
ajungad chiar si la peste 800 de euro.
Structura personalului la data de 31.12.2012 este urmatoarea:
Total salariati 1367, din care:
- personal cu studii superioare 421 (30,8% in crestere cu 1,56 fata de aceeasi perioada
a anului trecut);
- personal cu studii medii 946 (69,2% in scadere fata de aceeasi perioada a anului
precedent).

Structura personalului in functie de pregatirea


profesionala
personal studii superioare personal studii medii

31%

69%

sursa: prelucrare proprie dupa situatiile financiare


Structura personalului cu studii superioare

7% 20%
3% 7%
medici, farmacisti
ingineri chimisti, chimisti,
11% fizicieni
economisti
ingineri diverse specializari
biologi
specialisti IT
alte domenii de specialitate
30%
22%

sursa: prelucrare proprie dupa situatiile financiare

Din graficele efectuate se observa ca persoanele cu studii medii ocupa un loc mai bun in
total personal angajat la firma Zentiva. Iar in cel de al doile graphic se observa ca cea mai mare
pondere in totoal personal cu studii superioare o detin cei din categoria “ingineri chimisti,
chimisti, fizicieni”, fiind urmati in clasament de “economist”, apoi de “medici, farmacisti”.

2.2.5. Diagnostic financiar-contabil


- rezultate
- poziţia financiară

Echilibrul financiar
Ehilibrul finaciar la nivelul intreprinderii reprezinta acea stare a marimilor valorice dintr-
o intreprindere caracterizata prin existent unei anumite corespondente, reflectata printr-un sistem
de corelatii, intre necesarul de resurse financiare implicat de infaptuirea unor obiective si actiuni,
apreciate a fi eficiente si posibilitati concrete de procurare a fondurilor banesti respective cu
costuri si riscuri minime (corespunde studiului pe orizontala a bilantului).
Echilibrul financiar al bilantului contabil presupune un echilibru intre cele doua
component ale sistemului, utilizarii (nevoi) si resurse. Pentru a se asigura o stare de echilibru
perfect, ar trebui ca activele si pasivele sa fie perfect correlate din punct de vedere al maturitatii,
respective:
- active cu lichiditate peste un an = passive cu exigibilitate peste un an;
- active cu lichiditate sub un an (cu exceptia celor de trezorerie) = passive cu
exigibilitate sub un an (cu exceptia celor de trezorerie);
- active de trezorerie = passive de trezorerie.
I. Indicatorii absoluti ai echilibrului financiar sunt:
(1) Fondul de rulment (FR)
(2) Necesarul de fond de rulment (NFR)
(3) Trezoreria (TR)

Echilibrul financiar rezulta din confruntarea acestor indicatori cu relatia:

(1) FR – NFR = TR

Fondul de rulment (capital de lucru) (FR)


Cand resursele permanente sunt mai mari decat necesitatile permanente de alocat a
fondurilor banesti, intreprinderea dispune de un fond de rulment (FR). Fondul de rulment apare
ca o marja de securitate financiara care permit intreprinderii sa faca fata, fara dificultate,
riscurilor diverse pe termen scurt.
Notiunea de fond de rulmen poate avea mai multe formule, insa doua dintre ele prezinta
interes in mod deosebit:
- Fondul de rulment net/permanent;
- Fondul de rulment propriu.
Fondul de rulment permanent pe baza bilantului financiar constituie un fond de
rulment lichiditate sau fond de rulment financiar (FRF). Acesta poate fi stabilit prin doua
modalitati:
- FRF = capitaluri permanente (exclusive amortizari de active) – nevoi permanente
(active imobilizate) (in valoare neta);
- FRF = (capitaluri proprii+ datorii pe termen lung) – active imobilizate
FRF (2011) = 253.533.612+62.713-85.769.332=167.825.993
FRF (2012) = 251.857.380+46.702-85.540.130=166.363.952
Sursele permanente sunt mai mari decat necesitatile permanente de alocat a fondurilor
banesti, deci intreprinderea a dispus (2011) si dispune (2012) de un fond de rulment (FR). Acest
excedent de resurse permanente degajat de ciclul de finantare a imobilizarilor poate fi uitilizat
sau “rulat” pentru reinnoirea activelor circulante. Valoarea pozitiva a FRF este o expresie a
realizarii achilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la infasurarea echilibrului
financiar pe termen scurt.
FRF = active circulant net – datorii mai mici de un an
FRF (2011) = 261.633.307-78.438.163=183.195.144
FRF (2012) = 237.391.845-52.154.363= 185.237.482
Aceasta situatie reflecta o perspectiva favorabila intrprinderii sub aspectul
solvabilitatii sale.
Se constata ca ambele modalitati de stabilire a fondului de rulment pun in evident
doua aspect diferite, dar complementarea ale aceluiasi indicator:
- Fondul de rulment propriu (FRp), indicator ce releva gradul de autonomie financiara
sau de libertate in luarea deciziilor de investitii privind dezvoltarea intreprinderii.
FRp= capitaluri proprii – imobilizari nete
FRp (2011) = 253.533.612-85.769.332=167.764.280
FRp (2012) = 251.857.380- 85.540.130= 166.317.250
- Fondul de rulment imprumutat (FRi), reflecta masura indatorarii pe termen lung,
pentru finantarea nevoilor pe termen scurt.
FRi =FR – FRp
FRi (2011) = 167.825.993 - 167.764.280=61.713
FRi (2012) = 166.363.952 - 166.317.250 =46.702

(2) Nevoia de fond de rulment (NFR)


NFR = nevoi temporare (active circulante+ active de regularizare exclusive
disponibilitatile) – resurse temporare (datorii curente, pe termen scurt+pasive de
regularizare exclusive credite bancare pe termen scurt)
NFR (2011) = 251.405.920 - 78.438.163 = 172.967.757
NFR (2012) = 231.858.213 - 52.154.363 = 179.703.850
Nevoia de fond de rulment este pozitiva, ea semnifica un surplus de nevoi temporare, in
raport cu resursele temporare posibile de monitorizat. Situaria poate fi considerate normal,
deoarece este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoilor de finantare a ciclului
de exploatare.

(3) Trezoreria neta (TR)


TR = FR – NFR
TR (2011) = 183.195.144 - 172.967.757= 10.227.387
TR (2012) = 185.237.482 - 179.703.850=5.533.632
Trezoreria neta are valoare pozitiva, insemna ca excedentul de finantare, expresia cea
mai concludenta a desfasurarii unei activitati eficiente, se va regasisub forma disponibilitatilor
banesti in conturi bancare si in casa. Inregistrarea unei trezorerii nete positive in cadrul mai
multor exercitii successive evidentiaza o rentabilitate economica ridicata si posibilitatea plasarii
rentabile a disponibilitatilor banesti pentru pentru intarirea pozitiei intreprinderii pe piata.
Din analiza evolutiei trezoreriei de la un exercitiu financiar la altul, se desprinde un
indicator cu o deosebita putere de sinteza denumit cash- flow (CF).
CF = TR1 – TR0
CF = 5.533.632 - 10.227.387 = -4.693.755
Aceasta situatie reflecta o scadere a capacitatii de finantare a investitiilor, in consecinta se
va inregistra o scadere a valorii proprietatii.

II. Echilibrul financiar poate fi analizat si prin rate de finantare, astfel:


- Rata finantarii stabile (Rfs), care reflecta masura in care resursele financiare grupate
in capitaluri permanente acopera utilizarile grupate in active permanente; reflecta in valoari
relative echilibrul financiar pe termen lung.
Rfs = (capital permanent/active imobilizate nete)*100
Rfs (2011) =269.317.574/85.769.332*100= 314,0021%
Rfs (2012) = 270.942.529/85.540.130*100= 316,7431%
Rfs> 100%, deci activele curente sunt finantate integral din surse curente si exista un
necesar de fond de rulment.

- Rata finantarii globale (Rfg), adica a necesarului din fondul de rulment net, arata
masura in care excedentul neutilizat de resurse permanente acopera nevoile ciclice neacoperite.
Rfg = fondul de rulment net/necesarul de fond de rulment *100
Rfg (2011) = 105.91%
Rfg (2012) = 103,08%
In cazul Zentiva , NFR este finantat integral prin FR si se creaza TR pozitiva

Fig. 1. Evolutia cifrei de afaceri pentru Zentiva SA (2006 - 2010)

Fig. 2. Evolutia cifrei de afaceri a Zentiva SA in raport cu media industriei

Graficul prezinta evolutia cifrei de afaceri a companiei Zentiva SA in raport cu media


cifrei de afaceri din domeniul principal de activitate din care acesta face parte, incadrand
societatea intr-una din primele patru pozitii.
Fig. 3. Evolutia total active Zentiva SA (2006 - 2010)

Grupul prezinta evolutia activelor totale (calculate ca suma intre activele imobilizate si
activele circulare) pentru Zentiva SA in perioada 2006 – 2010.

Fig. 4. Evolutia activelor Zentiva SA in raport cu media industriei

Graficul prezinta evolutia activelor totale (circulante si imobilizate) raportata la media


sectorului.

Fig. 5. Evolutia total datorii Zentiva SA (2006 -2010)


Fig. 6. Raport datorii totale din total active (%) pentru Zentiva SA

Fig. 7. Evolutia profitului brut Zentiva SA (2006 - 2010)

Fig. 8. Marja de profit brut (%) pentru Zentiva SA

Graficul prezinta evolutia raportului intre profitul brut si cifra de afaceri realizata de catre
Zentiva SA in perioada 2006 – 2010.
Rentabilitatea
Rata rentabilitatii economice reflecta corelatia dintre un rezultat economic si mijloacele
economice (capitalul) angajate pentru obtinerea acestuia. In calculul ratei rentabilitatii
econimice, la numerator se poate utilize rezultatul exploatarii sau excedentul brut din exploatare,
iar la numitor mijloacele economice totale (activul total) sau o parte a acestora.
Rata rentabilitatii economice este independent de structura financiara (gradul de
indatorare), politica fiscal de impozitare a profitului, precum si de elementele exceptionale.
Rata rentabilitatii economice se poate stabili astfel:
Re= Rezultatul exploatarii/Active totale*100
Re (2011) = 14,15%
Re (2012) = 13,80%
Se observa ca in 2012 se inregistreaza o rentabilitate economica mai mica decat in anul
precedent.

rata rentabilitatii economice


14.20%

14.10%

14.00%
rata rentabilitatii economice
13.90%

13.80%

13.70%

13.60%
2011 2012
Rata rentabilitatii economice se observa ca are un trend descendent in perioada analizata.

 
ANEXA 1

Analiza mediului contextual (de afaceri):

Criterii Oportunităţi Restricţii

1. Pieţe de aprovizionare Posibilitatea de Datorita achizitionarii,


aprovizionare cu materii in 2012 de produse
prime de calitate semifabricate la care
fabricate pe plan local . s-a aplicat doar
operatia de
ambalare,cresc
cheltuielile
comparativ cu anul
precedent .
2. Pieţe de desfacere (debuşee) Fiind membra a grupului Desi produsele
farmaceutic Sanofi- fabricate sunt ieftine
Aventis Europe,companie si de buna calitate nu
cu puncte de desfacere in sunt inca recunostute
mai multe tari, produsele pe toata suprafata
fabricate in Romania pot Europei .
fi recunoscute mai usor
pe plan european .
3. Consumatori/Clienţi Datorita preturilor Datorita caracterului
practicate produsele sunt novativ al acestui
accesibile tuturor sector farmaceutic
categoriilor de multi clienti nu
cumparatori . cunosc inca ceea ce
reprezinta
4. Concurenţa Compania SC Zentiva SA medicamentele
se afla pe primul loc in generice .
fabricarea si
Datorita renumelui
comercializarea
firmelor concurente
produselor generice din
societatea trebuie sa
Romania . se ridice la nivelul
asteptarilor
cumparatorilor pentru
a-si pastra pozitia de
lider pe piata
produselor generice
din Romania si a-si
forma si un renume pe
5. Alţi factori (naţionali şi plan international .
internaţionali): Societatea se afla pe
profit considerand
- economici perioada analizata dar si Spatiu demografic
pe cea anterioara limitat datorita exitin-
- tehnici şi tehnologici acesteia . derii intr-o anumita
- manageriali zona a Europei .
Actualizarea
- demografici tehnologiilor la standarde Tehnologia din
internationale de calitate Romania nu este la fe
- socio-culturali si de mediu, precum de avansata ca cea
- politici sipentru extin-derea din afara tarii.
portofoliului de produse
si de noi forme de
ambalare.
Retehnologizarea, repro-
iectarea sistemului de
management, diver-
sificarea producţiei,
asimi-larea de noi
produse, pătrunderea pe
noi pieţe, formarea de
societăţi mixte cu un
partener străin,
specializarea în
producţie, profilarea şi
reprofilarea întreprinderii,
- ecologici combinarea producţiei,
modernizarea organizării,
informatizarea
activităţilor etc

Autorizatia de mediu
234/ 7.5.2012, are o
valabilitate de 10 ani
S-a creat un cord de
preluare a apelor uzate
1521/31.08.2012.cu vala-
bilitate nelimitata.
In urma inspectiilor
- juridici Garzii de Mediu nu au
fost inregistrate Litigiul cu o persoana
penalitati. fizică pentru un teren
situat în Comuna
Voluntari.
Existenţa contractelor în-
cheiate cu partenerii de
afaceri și a contractului
de credit pentru creditul
pe termen mediu
contractat şi a garanţiilor
constituite.

Firma se obligă la înre-


gistrarea şi plata tuturor
decontărilor legate de asi-
gurările sociale şi protec-
ţie socială – impozitul pe
salarii, contribuţiile la
fondul de sănătate, la
fondul de somaj, la
pensia suplimentară, la
fondul de solidaritate
socială. Societatea nu
înregistrează obligaţii
fiscale restante.

ANEXA NR. 2

Analiza activităţilor firmei

Denumire activitate Simptome pozitive Simptome negative

1. Planificare strategică: Misiunea firmei este de a


misiune, bugetare produce și distribui
produse de înaltă calitate
la preţuri accesibile.
Producerea de
medicamente care
îmbunătăţesc și
prelungesc viaţa
pacienţilor din mai multe
2. Guvernanţă corporativă ţări.
Este o societate pe acţiuni
listată la Bursa de Valori
Bucuresti (BVB), având o
valoare de piaţăde 0.775
lei/acţiune;Acţiunile
Zenti-va S.A. sunt
nominative,
dematerializate și deţinute
astfel(la data de 31.12.
2011): Venoma Holdings
Limited; ZENTIVA NV;
Sanofi Aventis Europe și alţi
3. Mediu acţionari minoritari.

Mediu de afaceri este


favorabil, societatea
inregistrand o crestere a
cererii de fabricare a
produselor. Deasemeni
piata de desfacere se
4. Politici de calitate largeste.

Zentiva, este parte


component a Sanofi, un
lider internaţional care
dezvoltă, produce și
distribuie produse de
înaltă calitate la preţuri
acce-sibile, medicamente
gene-rice care
îmbunătăţesc şi prelungesc
viaţa mai multor pacienţi
5. Investiţii din mai multe ţări.

Pentru anul 2013 sunt


prevazute investitii in
imobilizari corporale in
valoare de 2.44 milioane
Euro
6. Cercetare- dezvoltare –
concepţie tehnică S-a investit in cercetare,
dorinsu-se ca si calitatea
produselor sa fie la
standard europene

7. Întreţinerea şi repararea
echipamentelor de producţie Producatorul a derulat in
acest an investitii de 10,7
milioane lei in facilitate si
echipamente de productie.
8. Aprovizionare (asigurarea şi
gestiunea resurselor materiale);
Firma are contracte ferme
cu furnizorii, precum şi cu
cei mai importanţi clienţi.
9. Producţie - programarea,
lansarea şi urmărirea producţiei;
Portofoliul de
produse Zentiva cuprinde
peste 280 de produse in
550 de forme farmaceutice
de prezentare, dintre care
aproximativ 180 sunt
produse eliberate pe baza
de prescriptie medicala si
100 sunt disponibile ca
OTC-uri sau suplimente
alimentare. 

10.Vânzări-distribuţie

Cresterea volumului de
marfuri vandute cu 78%,
in conditiile cresterii
valorii veniturilor din
vanzari aferente acestora
cu 52%;
Cresterea volumului de
export cu 83%, in
conditiile cresterii venitu-
rilor din vanzarea acestora
cu 194% ,considerand
perioada 2007-2012.
Firma are o piaţă de
desfacere atât pe plan
intern (91.3%) cât și pe
plan extern (8.7%).
Activitatea de distribuţie a
fost asiguratăîn anul 2012
de Sanofi-Aventis Roma-
nia SRL, unic distribuitor
pe piaţa din Romania a
Groupului Sanofi.
Activitatea de export a
crescut in anul 2012 la 7%
din total venituri din
vanzari, fata de 2.7%
in2011. Vanzarile la
export s-au realizat
preponderent in Germania
11. Marketing (7.5 milioane lei), Franta
(3.5milioane), Cehia (2.9
milioane lei), dar si in
Ungaria, Portugalia, Italia

In perioada analizata firma


a tot schimbat ambalajul,
pentru a avea un impact
cat mai bun asupara
clientului. Totodata a mai
promovat produsele prin
12. Personal pliante.

- Selecţia şi încadrarea Scaderea numarului


de angajati.
- Formarea şi perfecţionarea;

- Evaluarea şi motivarea Angajarea si selectia Cresterea


personalului conform cheltuielilor cu
unor criteria bine stabilite
personalul in
conditiile in care
numarul de personal
12. Consumuri - Cheltuieli – costuri a scazut .
În anul 2011 s-au
distribuit dividende pentru
anul 2010, din profitul
In anul 2012 datorita
anului 2010 și din alte
rezerve, în anul 2012 s-au achizitionarii de
distribuit dividende din
profitul anului 2011. produse
semifabricate au
SCD si-a mentinut
constant capitalul social crescut cheltuielile
incepand cu anul 2002.
de achizitie si
Astfel, compania are un
13. Financiar capital social in suma de fabricare a
32,18 mil lei, format dintr-
un numar de 321,810,760 medicamentelor.
titluri, cu o valoare
nominal de 0,1000 lei.

Financiar firma prezinta o


situatie favorabila avand
14. Contabilitate in vedere faptul ca in
perioada analizata,
societatea este pe profit
15. Alte

Societatea este înregistrată


la administraţia financiară,
depune în fiecare an
bilanţul contabil şi anexele
aferente acestuia, şi res-
pectă reglementările fis-
cale.
FIŞA DIAGNOSTICULUI

(pe structura criteriilor enunţate)

Evidenţierea cauzală a principalelor atuuri (puncte forte) şi disfuncţionalităţi (puncte


slabe):

Nr. crt. Atuuri (disfuncţionalităţi) Cauze Efecte

Inexistenţa unor împru- Buna gestionare a Inexistenta creantelor catre


muturi sau datorii fiscale
resurselor. banci, furnizori.
restante.

Relaţii contractuale cu
terţii corecte şi de lungă
durată. Seriozitate în respectarea
Gama variata de clienti si angajamentelor asumate
furnizori faţă de clienţi şi furnizori

Respectarea legii si a Absenţa amenzilor şi


prevederilor in vigoare penalităţilor.
pentru fabricarea si
comercializarea
produselor.
Analizând situaţia princi-
palilor parteneri ai firmei,
se constată că ea este
oarecum stabilă din punct
de vedere politic ,cu
tendinţe de extindere în
următorii ani. Liderul pietei de produse
Permanenta furnizare de
farmaceutice in Romania
materii prime de calitate.
Numar foarte ridicat de
Distributia produselor se
face exclusive prin
Zentiva International din client interni si externi.
anul 2 reducerea gradului
de indatorare concomitant
cu majorarea indicelui de
lichditate poate fi retinut
ca un aspect pozitiv in
caracterizarea activitatii
companiei.
Bibliografie

1.Barsan Mihaela –Diagnosticul si strategiile firmei- curs universitar, 2012


www.bvb.ro
www.zentiva.ro
www.capital.ro
http://www.wall-street.ro
http://www.bursa.ro/
www.business24.ro/articole/zentiva

S-ar putea să vă placă și