Sunteți pe pagina 1din 16

!.Funcțiile glucidelor: 8. .

Glucoza:

a) [ ] energetică a) [x] existг sub forma a 2 anomeri - alfa єi beta


b) [ ] menюin presiunea oncoticг b) [ ] forma glucofuranozicг este cea mai stabilг
c) [ ] sunt emulgatori c) [x] este un monozaharid
d) [x] constituenюi ai юesuturilor de sprijin, ai acizilor d) [ ] nu posedг atomi asimetrici de carbon
nucleici e) [x] este o aldohexozг
e) [ ] de transport
9. Fructoza:
2. Selectaюi glucidele ce sunt prezente оn organismul uman:
a) [ ] este o aldohexoză
a) [ ] amiloza b) [ ] este o cetopentozг
b) [x] glucoza c) [x] este componentг a zaharozei
c) [x] glicogenul d) [ ] este principalul glucid din sвnge
d) [x] riboza, dezoxiriboza e) [ ] este principala componentг a lactozei
e) [ ] amilopectina
10. Homopolizaharidele:
3.Monozaharidele sunt:
a) [ ] unitatea structuralг a celulozei este maltoza
a) [x] compuєi polihidroxicarbonilici b) [x] celuloza este o polizaharidг predominantг оn regnul
b) [ ] polialcooli vegetal
c) [ ] esteri simpli c) [x] amidonul este alcгtuit din alfa-glucozг
d) [ ] eteri compuєi d) [ ] glicogenul este alcгtuit din beta-glucozг
e) [ ] aldehide e) [ ] оn structura celulozei predominг legгturile α-1,6-
glicozidice
4. Afirmaюii corecte referitor la monozaharide sunt:
11. Dizaharidele:
a) [ ] se supun hidrolizei
b) [x] sunt compuєi polihidroxicarbonilici a) [x] lactoza se conюine оn laptele mamiferelor
c) [ ] toate monozaharidele formeazг semiacetali b) [ ] prin hidroliza lactozei se obюin 2 molecule de alfa-
intramoleculari galactozг
d) [x] se clasificг оn cetoze єi aldoze c) [x] ambele hexoze din lactozг sunt оn formг cetoze
e) [ ] toate monozaharidele au doi anomeri - alfa єi beta d) [ ] zaharoza este principalul glucid din sвnge
e) [ ] zaharoza este alcгtuitг din 2 molecule de alfa-glucozг
5. Maltoza:
12. Digestia glucidelor:
a) [x] este dizaharidг cu proprietгюi reducгtoare
b) [ ] este monozaharidг cu proprietгюi reducгtoare
c) [x] se obюine sub acюiunea amilazei pancreatice a) [x] amilaza salivarг єi cea pancreaticг scindeazг legгturile
d) [x] este compusг din 2 molecule de alfa-glucozг α-1,4-glicozidice din polizaharide
e) [ ] este unitatea repetitivг a celulozei b) [ ] sub acюiunea amilazelor din amidon se obюine fructoza
c) [ ] amilaza salivarг scindeazг celuloza pвnг la glucozг
6. Lactoza: d) [ ] dizaharidazele nu posedг specificitate de substrat
e) [ ] celuloza este scindatг de amilaza pancreaticг
a) [ ] este dizaharidг alcгtuitг din douг molecule de alfa-
galactozг
b) [x] monozaharidele constituente sunt piranoze
c) [ ] este unitatea repetitivг a glicogenului
d) [ ] nu posedг proprietгюi reducгtoare 13. Intoleranюa la lactozг:
e) [x] poate fi sintetizatг оn celulele umane
a) [ ] este determinatг de deficitul galactokinazei
b) [x] este determinatг de deficitul de lactazг
7. Zaharoza: c) [x] deficienюa enzimei ce determinг intoleranюa la lactozг
poate fi moєtenitг єi dobвnditг
a) [ ] este alcгtuitг din 2 molecule de alfa-glucozг d) [x] se manifestг prin dureri abdominale, diaree cronicг
b) [ ] posedг proprietгюi reducгtoare e) [ ] se manifestг prin cataractг
c) [ ] se obюine prin hidroliza amidonului
d) [ ] ambele monozaharide constituente sunt оn formг 14. Absorbюia glucozei:
furanozicг
e) [x] este hidrolizatг de zaharaza intestinalг pвnг la alfa- a) [x] necesitг Na+
glucoozг єi beta-fructozг b) [ ] necesitг Ca2+
c) [x] necesitг enzima Na+,K+-ATP-aza c) [ ] este o reacюie din glicolizг
d) [ ] implicг antiportul glucozei єi al ionilor de sodiu d) [ ] este o reacюie din gluconeogenezг
e) [ ] implicг simportul ionilor de sodiu єi de potasiu e) [x] este o reacюie din glicogenolizг

15. Glicogenul:
20. Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obюinut din glicogen оn
a) [x] se depoziteazг оn muєchii scheletici muєchii scheletici:
b) [ ] se depoziteazг оn юesutul adipos
c) [x] se depoziteazг оn ficat a) [ ] G-6-P este secretat din sвnge єi utilizat de юesuturi
d) [x] ficatul utilizeazг depozitele de glicogen pentru pentru energie
menюinerea glicemiei b) [ ] G-6-P se supune оn mușchi scindгrii hidrolitice sub
e) [ ] rezervele de glicogen pot asigura organismul cu energie acюiunea glucozo-6-fosfatazei
timp de 15-20 zile c) [ ] glucoza obюinutг prin hidroliza G-6-P este secretatг оn
sвnge єi utilizatг pentru menținerea glicemiei
16. Glicogenoliza: d) [x] G-6-P se include оn glicolizг
e) [x] G-6-P se utilizeazг ca sursг de energie pentru muєchi
a) [x] este scindarea glicogenului
b) [ ] este scindarea glucozei
c) [ ] este un proces strict hidrolitic 21. Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obюinut din glicogen оn ficat:
d) [ ] decurge intens postprandial
e) [x] se activeazг оn situaюii de stres, inaniюie a) [ ] G-6-P este secretat оn sвnge єi utilizat de юesuturi
pentru energie
b) [x] G-6-P se supune scindгrii hidrolitice sub acюiunea
17. Glicogenoliza (reacюia catalizatг de enzima glicogen glucozo-6-fosfatazei
fosforilaza): c) [x] glucoza obюinutг prin hidroliza G-6-P este secretatг оn
sвnge єi utilizatг pentru menținerea glicemiei
a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza d) [ ] G-6-P se include оn glicolizг оn ficat
b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo- e) [ ] G-6-P se utilizeazг ca sursг de energie doar pentru ficat
1-fosfat
c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-
fosfat 22. Scindarea legгturilor 1,6-glicozidice din glicogen
d) [x] glicogen fosforilaza scindeazг legгturile alfa-1,4- (glicogenoliza):
glicozidice
e) [ ] glicogen fosforilaza scindeazг legгturile alfa-1,6- a) [ ] este catalizatг de glucozo-6-fosfataza
glicozidice b) [ ] este catalizatг de glicogen fosforilaza
c) [x] este catalizatг de enzima de deramificare
d) [x] enzima ce catalizeazг procesul are activitate amilo-1,6-
18. Glicogen fosforilaza: 1,4-glican transferazicг
e) [x] enzima ce catalizeazг procesul are activitate 1,6-
a) [x] este enzima reglatoare a glicogenolizei glicozidazicг
b) [ ] este reglatг doar prin fosforilare-defosforilare
c) [x] forma activг este cea fosforilatг
d) [ ] scindeazг atвt legгturile alfa-1,4-glicozidice, cвt єi 23. Selectaюi enzimele glicogenolizei:
legгturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen
e) [ ] este activatг de ATP a) [ ] glicogen sintaza
b) [x] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucokinaza
18. Reglarea hormonalг a glicogenolizei: e) [x] enzima de deramificare

a) [ ] insulina activeazг glicogenoliza 24. Glicogenogeneza:


b) [x] adrenalina stimuleazг glicogenoliza
c) [ ] glucagonul inhibг glicogenoliza a) [ ] este sinteza glucozei
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei b) [x] este sinteza glicogenului
e) [x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acюiunea c) [ ] decurge intens оn toate юesuturile
adrenalinei, glucagonului d) [x] decurge intens postprandial
e) [ ] se activeazг оn situaюii de stres, inaniюie

19. Reacюia chimicг: Glucozo-1-fosfat ↔ Glucozo-6-fosfat: 25. Selectaюi enzimele glicogenogenezei:

a) [x] este catalizatг de enzima fosfoglucomutaza a) [x] glicogen sintaza


b) [ ] este catalizatг de enzima glucozo-6-fosfataza b) [ ] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza c) [ ] оn toate tipurile de glicogenoze glicogenul se
d) [x] glucokinaza depoziteazг doar оn ficat
e) [x] UDP-glucozo-pirofosforilaza d) [ ] оn toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului
este normalг
26. Glicogenogeneza (selectaюi reacюiile procesului): e) [ ] pot fi tratate prin excluderea glucidelor din alimentaюie

a) [ ] glucoza + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP


b) [x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP 32. Glucokinaza:
c) [x] glicozo-6-fosfat → glucozo-1-fosfat
d) [x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7 a) [x] este prezentг doar оn ficat
e) [ ] glucozo-6-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7 b) [ ] catalizeazг fosforilarea atвt a glucozei, cвt єi a altor
hexoze
27. Glicogenogeneza (reacюia catalizatг de enzima glicogen c) [x] aduce la formarea de glicozo-6-fosfat
sintaza): d) [ ] este inhibatг de glicozo-6-fosfat
e) [x] este enzimг iductibilг, activatг de insulinг
a) [ ] glicogen n glucoze + glucozo-1-fosfat → glicogen n+1 glucoze +
H3PO4 34. Hexokinaza:
b) [ ] glicogen n glucoze + glucozo-6-fosfat → glicogen n+1 glucoze +
H3PO4 a) [ ] este prezentг doar оn ficat
c) [x] glicogen n glucoze + UDP-glucoza → glicogen n+1 glucoze + b) [x] catalizeazг fosforilarea atвt a glucozei, cвt єi a altor
UDP hexoze
d) [x] glicogen sintaza formeazг legгturile alfa-1,4-glicozidice c) [x] este o enzimă din glicoliză
e) [ ] glicogen sintaza formeazг legгturile alfa-1,6-glicozidice d) [x] este inhibatг de glicozo-6-fosfat
e) [ ] posedг specificitate absolutг de substra

28. Glicogen sintaza: 35. Glicoliza:

a) [x] este enzima reglatoare a glicogenogenezei a) [ ] are loc doar оn ficat єi muєchii scheletici
b) [x] este reglatг prin fosforilare-defosforilare b) [x] are loc оn toate юesuturile
c) [ ] forma activг este cea fosforilatг c) [x] reprezintг scindarea glucozei
d) [ ] formeazг atвt legгturile alfa-1,4-glicozidice, cвt єi d) [ ] reprezintг scindarea glicogenului
legгturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen e) [ ] atвt оn condiюii aerobe, cвt єi anaerobe produєii finali ai
e) [x] necesitг prezenюa micului fragment de glicogenglicogen glicolizei sunt CO2 єi H2O

29. Reglarea hormonalг a glicogenogenezei:


36. Glicoliza:
a) [x] insulina activeazг glicogenogeneza
b) [ ] adrenalina stimuleazг glicogenogeneza a) [ ] toate reacюiile glicolizei sunt reversibile
c) [x] glucagonul inhibг glicogenogeneza b) [x] оn condiюii anaerobe produsul final al glicolizei este
d) [x] defosforilarea glicogen sintazei are loc sub acюiunea lactatul
insulinei c) [ ] оn condiюii anaerobe randamentul energetic al glicolizei
e) [ ] defosforilarea glicogen sintazei are loc sub acюiunea este 12 ATP
adrenalinei, glucagonului d) [x] оn condiюii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt
CO2 єi H2O
30. Formarea legгturilor 1,6-glicozidice din glicogen e) [ ] оn condiюii aerobe randamentul energetic al glicolizei
(glicogenogeneza): este 12 ATP

a) [ ] este catalizatг de enzima glicogen sintaza


b) [ ] este catalizatг de enzima fosfoglucomutaza 37. Reacюia din glicolizг: Glucoza + ATP → glucozo-6-
c) [x] este catalizatг de enzima de ramificare fosfat + ADP:
d) [x] enzima ce catalizeazг procesul are activitate amilo-1,4-
1,6-transglicozidazicг a) [x] este prima reacюie din glicolizг
e) [ ] enzima ce catalizeazг procesul are activitate 1,6- b) [x] este prima reacюie din glicogenogenezг
glicozidazicг c) [ ] оn toate юesuturile este catalizatг de enzima hexokinaza
d) [ ] este ultima reactive din glicoliză
e) [x] оn muєchi hexokinaza este inhibatг de glucozo-6-fosfat
31. Glicogenozele:
38. Reacюia : Glucozo-6-fosfat ↔ fructozo-6-fosfat:
a) [x] sunt determinate de deficienюe ereditare ale enzimelor
implicate оn metabolismul glicogenului a) [ ] este prima reacюie din glicolizei
b) [x] se caracterizeazг prin depuneri masive de glicogen оn b) [x] este a doua reacюie din glicolizг
diferite юesuturi c) [ ] este catalizatг de enzima fosfoglucomutaza
d) [x] este catalizatг de enzima glucozofosfat izomeraza d) [ ] este catalizatг de enzima fosfogliceratmutaza
e) [ ] este catalizatг de enzima hexokinaza e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este o ligazг

39. Reacюia din glicolizг: Fructozo-6-fosfat + ATP → 45. Reacюia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat +
fructozo-1,6-difosfat + ADP: ATP

a) [x] este a treia reacție din glicolizг a) [ ] este o reacюie de fosforilare oxidativг
b) [ ] este o reacюie reversibilг b) [x] este o reacюie de fosforilare la nivel de substrat
c) [ ] este catalizatг de enzima fosfofructomutaza c) [x] 1,3-difosfogliceratul este un compus supermacroergic
d) [x] este catalizatг de enzima fosfofructokinaza d) [ ] este o reacюie din calea pentozo-fosfat de oxidare a
e) [x] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este enzimг glucozei
reglatoare e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este enzimг
reglatoare
40. Reglarea activitгюii enzimei glicolitice -
fosfofructokinazei: 46. Reacюia: 3-fosfoglicerat ↔ 2-fosfoglicerat

a) [x] modulatori pozitivi sunt AMP єi fructozo-2,6-difosfatul a) [x] este o reacюie a glicolizei
b) [ ] sarcina energeticг micг a celulei inhibг activitatea b) [x] este o reacюie a gluconeogenezei
enzimei c) [ ] este catalizatг de enzima fosfogliceratkinaza
c) [ ] NADH єi NADPH sunt principalii activatori ai enzimei d) [x] este catalizatг de enzima fosfogliceratmutaza
d) [x] citratul єi ATP sunt modulatori negativi e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este din clasa
e) [ ] 1,3-difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai transferazelor
enzimei
47. Reacюia: 2-fosfoglicerat ↔ fosfoenolpiruvat + H2O

41. Reacюia: Fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat a) [x] este o reacюie a glicolizei


+ dihidroxiacetonfosfat: b) [x] este o reacюie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizatг de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza
a) [x] este o reacюie a glicolizei d) [x] este catalizatг de enzima enolaza
b) [x] este o reacюie a gluconeogenezei e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este o
c) [ ] este catalizatг de enzima fructozo-1,6-difosfataza oxidoreductazг
d) [x] este catalizatг de enzima fructozo-1,6-difosfataldolaza
e) [ ] este catalizatг de enzima fosfofructokinaza
48: Reacюia: fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP
42. Reacюia: Gliceraldehid-3-fosfat ↔ dihidroxiacetonfosfat:

a) [x] este o reacюie a glicolizei a) [ ] este o reacюie de fosforilare oxidativг


b) [x] este o reacюie a gluconeogenezei b) [x] este o reacюie de fosforilare la nivel de substrat
c) [ ] este catalizatг de enzima triozofosfat mutaza c) [ ] piruvatul este un compus macroergic
d) [x] este catalizatг de enzima triozofosfat izomeraza d) [ ] este o reacюie din gluconeogenezг
e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este o transferazг e) [x] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este enzimг
reglatoare

43. Reacюia: Gliceraldehid-3-fosfat + NAD+ + H3PO4 ↔ 1,3- 49. Reacюia: Piruvat + NADH+H+ ↔ lactat + NAD+
difosfoglicerat + NADH+H+
a) [ ] are loc оn condiюii aerobe
a) [x] este o reacюie a glicolizei b) [x] are loc оn condiюii anaerobe
b) [x] este o reacюie a gluconeogenezei c) [x] este catalizatг de enzima lactatdehidrogenaza (LDH)
c) [ ] este catalizatг de enzima gliceraldehidfosfat dehidrataza d) [x] LDH este oxido-reductazг
d) [x] este catalizatг de enzima gliceraldehidfosfat e) [ ] este o reacюie din ciclul Krebs
dehidrogenaza
e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este o liazг 50. Cгile de utilizare a piruvatului:

a) [x] оn condiюii aerobe se decarboxileazг la acetil-CoA


44. Reacюia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat + b) [x] оn condiюii anaerobe se reduce la lactat
ATP c) [x] se carboxileazг la oxaloacetat
d) [ ] se oxideazг оn lanюul respirator
a) [x] este o reacюie a glicolizei e) [ ] nu poate fi utilizat оn gluconeogenezг
b) [x] este o reacюie a gluconeogenezei
c) [x] este catalizatг de enzima fosfogliceratkinaza
51. Reacюia sumarг a glicolizei anaerobe:
58. Reglarea hormonalг a glicolizei:
a) [ ] glucoza + 2ATP + 2H2O → 2 lactat + 2ADP + 2H3PO4
b) [ ] glucoza + 2ATP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ADP + 2H2O
c) [x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O a) [x] glucagonul inhibг fosfofructokinaza prin micєorarea
d) [ ] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 piruvat + 2ATP + 2H2O concentraюiei de fructozo-2,6-difosfat
e) [ ] glucoza + 4ADP + 4H3PO4 → 2 piruvat + 4ATP + 4H2O b) [x] insulina activeazг enzimele reglatoare ale glicolizei

52. Produsele finale ale glicolizei anaerobe: c) [ ] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale
glicolizei
a) [ ] 2 molecule de piruvat d) [ ] somatotropina stimuleazг glicoliza
b) [ ] glucoza e) [ ] adrenalina stimuleazг glicoliza hepaticг
c) [x] 2 ATP
d) [x] 2 H2O 59. Care enzimг nu participг la scindarea aerobг a glucozei?
e) [x] 2 molecule de lactat
a) [ ] piruvat kinaza
53. Selectaюi enzimele reglatoare ale glicolizei: b) [ ] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [x] lactat dehidrogenaza
a) [ ] piruvatcarboxilaza d) [ ] malat dehidrogenaza
b) [ ] fosfoglucoizomeraza e) [ ] piruvat dehidrogenaza
c) [x] hexokinaza
d) [x] fosfofructokinaza 60. Produsele finale ale oxidгrii complete a unei molecule de
e) [x] piruvatkinaza glucozг:

54. Glicoliza este activatг de: a) [x] 38 ATP


b) [x] 44 H2O
a) [ ] NADH c) [x] 6 CO2
b) [ ] ATP d) [ ] 22 H2O
c) [ ] glucozo-6-fosfat e) [ ] 44 ATP
d) [x] fructozo-2,6-difosfat
e) [x] AMP, ADP 61. Cгte molecule de ATP se obюin la oxidarea completг a
unei molecule de piruvat:

a) [ ] 3
b) [ ] 2
55. Glicoliza este inhibatг de: c) [x] 15
d) [ ] 30
a) [ ] NAD+ e) [ ] 6
b) [x] citrat
c) [x] acizii graєi 62. Cгte molecule de ATP se obюin la oxidarea completг a
d) [ ] glucozг unei molecule de lactat:
e) [ ] AMP
a) [ ] 6
b) [x] 18
56. Оn glicolizг ATP-ul se formeazг оn reacюiile catalizate c) [ ] 15
de enzimele: d) [ ] 36
e) [ ] 3
a) [ ] hexokinaza
b) [ ] fosfofructokinaza 63. Enzime comune ale glicolizei єi ale gluconeogenezei:
c) [x] fosfogliceratkinaza
d) [ ] glucokinaza a) [ ] hexokinaza
e) [x] piruvatkinaza b) [x] fosfoglicerat kinaza
c) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
57. Selectaюi reacюiile de fosforilare la nivel de substrat: d) [x] fosfoglicerat mutaza
e) [ ] fructozo-1,6-difosfataza
a) [ ] glucoza → glucozo-6-fosfat
b) [x] fosfoenolpiruvat → piruvat 64. Gluconeogeneza:
c) [ ] fructozo-6-fosfat → fructozo-1,6-difosfat
d) [x] succinil-CoA → succinat a) [ ] este sinteza glicogenului din glucozг
e) [x] 1,3-difosfoglicerat → 3-fosfoglicerat b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice
c) [ ] are loc оn toate юesuturile cu aceeaєi intensitate
d) [x] decurge intens оn inaniюie
e) [ ] toate reacюiile gluconeogenezei au loc оn sens invers
reacюiilor glicolizei 71. Gluconeogeneza din lactat necesitг prezenюa
urmгtoarelor enzime:
65. Gluconeogeneza:
a) [x] piruvat carboxilaza
a) [x] decurge оn sens invers glicolizei cu ocolirea a trei b) [x] fructozo-1,6-difosfataza
reacюii ireversibile din glicolizг c) [ ] piruvat kinaza
b) [ ] are loc intens оn intervalele postprandiale d) [x] lactat dehidrogenaza
c) [x] decurge intens оn ficat єi оn rinichi e) [ ] fosfofructokinaza
d) [ ] asigurг cu glucozг ficatul єi rinichii
e) [x] asigurг cu glucozг юesuturile glucodependente (creierul, 72. Reacюia: Fructozo-1,6-difosfat + H2O → fructozo-6-
eritrocitele) fosfat + H3PO4:

66. Selectaюi compuєii ce servesc substrat pentru a) [ ] este o reacюie din glicogenolizг
gluconeogenezг: b) [ ] este o reacюie din glicolizг
c) [x] este o reacюie din gluconeogenezг
a) [x] glicerolul d) [ ] are loc оn mitocondrii
b) [ ] acizii graєi e) [x] enzima ce catalizeazг reacюia este fructozo-1,6-
c) [ ] acetoacetatul difosfataza
d) [x] lactatul
e) [x] oxaloacetatul

73. Reacюia: Glucozo-6-fosfat + H2O → glucozг + H3PO4:

a) [x] este o reacюie din glicogenolizг


67. Selectaюi compuєii ce servesc substrat pentru b) [ ] este o reacюie din glicolizг
gluconeogenezг: c) [x] este o reacюie din gluconeogenezг
d) [ ] are loc оn mitocondrii
a) [ ] beta-hidroxibutiratul e) [x] enzima ce catalizeazг reacюia este glucozo-6-fosfataza
b) [x] piruvatul
c) [x] aminoacizii glucoformatori 74. Glucozo-6-fosfataza
d) [ ] colesterolul
e) [ ] bazele azotate purinice a) [x] este enzimг a glicogenolizei
b) [x] este enzimг a gluconeogenezei
68. Reacюia: Piruvat + CO2 + ATP + H2O → oxaloacetat + c) [x] este o hidrolazг
ADP + H3PO4: d) [ ] se activeazг la o concentraюie оnaltг de glucozг
e) [ ] este activatг de insulinг
a) [x] este o reacюie anapleroticг
b) [ ] este o reacюie din glicolizг 57. Pentru sinteza unei molecule de glucozг sunt necesare:
c) [x] este o reacюie din gluconeogenezг
d) [ ] are loc оn citozol a) [x] 2 molecule de piruvat
e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este o transferazг b) [x] 4 ATP
c) [x] 2 GTP
69. Piruvat carboxilaza: d) [ ] 6 H3PO4
e) [ ] 6 ADP
a) [ ] este enzimг a glicolizei
b) [x] este enzimг a gluconeogenezei
c) [x] gruparea prosteticг a enzimei este biotina
d) [ ] gruparea prosteticг a enzimei este tiamin-pirofosfatul 58. Reglarea hormonalг a gluconeogenezei:
e) [x] este enzimг reglatoare activatг de acetil-CoA

70. Reacюia: Oxaloacetat + GTP ↔ fosfoenolpiruvat + CO2 + a) [x] glucagonul activeazг enzimele reglatoare ale
GDP: gluconeogenezei prin fosforilarea lor
b) [x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale
a) [ ] este o reacюie din glicogenogenezг gluconeogenezei
b) [ ] este o reacюie din glicolizг c) [ ] insulina activeazг gluconeogeneza
c) [x] este o reacюie din gluconeogenezг d) [x] cortizolul stimuleazг gluconeogeneza prin aport crescut
d) [x] are loc оn citozol de aminoacizi din muєchi єi glicerol din юesutul adipos
e) [x] raportul ATP/ADP оnalt favorizeazг formarea e) [ ] adrenalina inhibг gluconeogeneza
fosfoenolpiruvatului
59. Gluconeogeneza din glicerol necesitг enzimele: b) [x] glucozo-6-fosfat
c) [x] 2 NADP+
a) [x] glicerol kinaza d) [ ] ATP
b) [x] glicerolfosfat dehidrogenaza e) [ ] ribozo-5-fosfat
c) [ ] piruvat carboxilaza
d) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza 65. Produsele finale ale etapei oxidative a єuntului pentozo-
e) [x] fructozo-1,6-difosfataza fosfat:

60. Gluconeogeneza din alaninг necesitг enzimele:


a) [x ] ribulozo-5-fosfat
a) [x] alaninaminotransferaza b) [ ] glucozo-6-fosfat
b) [x] piruvat carboxilaza c) [ ] ATP
c) [ ] piruvat kinaza d) [ ] NADH
d) [x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza e) [x] 2 NADPH
e) [ ] fosfofructokinaza

61. Calea pentozo-fosfaюilor de oxidare a glucozei:

a) [ ] decurge activ numai оn ficat єi eritrocite 66. Metabolismul fructozei оn ficat (selectaюi reacюiile):
b) [ ] decurge activ numai оn юesutul adipos, suprarenale,
glandele mamare a) [ ] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP
c) [x] оn etapa oxidativг are loc conversia glucozei оn pentoze b) [x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
d) [x] оn etapa neoxidativг are loc conversia pentozelor оn c) [ ] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
hexoze d) [ ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat +
e) [ ] reacюiile etapei neoxidative sunt ireversibile dihidroxiacetonfosfat
e) [x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidг +
62. Funcюiile cгii pentozo-fosfaюilor de oxidare a glucozei: dihidroxiacetonfosfat

a) [x] sinteza pentozelor 65. Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei оn


b) [ ] generarea de NADH ficat:
c) [x] generarea de NADPH
d) [ ] generarea de FADH2 a) [ ] hexokinaza
e) [ ] formarea pirofosfatului b) [x] fructokinaza
c) [ ] fructozo-1,6-difosfat aldolaza
63. Reacюia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6- d) [x] fructozo-1-fosfat aldolaza
fosfogluconolactonг + NADPH+H+: e) [x] triozokinaza

a) [ ] este o reacюie din glicolizг 66. Metabolismul fructozei оn muєchii scheletici (selectaюi
b) [x] este o reacюie din calea pentozo-fosfaюilor de oxidare a reacюiile):
glucozei
c) [x] enzima ce catalizeazг reacюia este glucozo-6-fosfat a) [x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP
dehidrogenaza b) [ ] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
d) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este lactonaza c) [x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
e) [x] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este inhibatг de d) [x] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat +
NADPH dihidroxiacetonfosfat
e) [ ] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidг +
64. Selectaюi reacюiile etapei oxidative a єuntului pentozo- dihidroxiacetonfosfat
fosfat:
67. Fructozuria esenюialг
a) [ ] Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactonг +
NADH+H+ a) [ ] este cauzatг de deficitul ereditar al hexokinazei
b) [x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonг + b) [x] este cauzatг de deficitul ereditar al fructokinazei
NADPH+H+ c) [x] are loc acumulare de fructozг
c) [x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat d) [ ] are loc acumulare de fructozг єi fructozo-1-fosfat
d) [ ] 6-fosfogluconat + NAD+ → ribulozo-5-fosfat + e) [ ] se manifestг clinic prin retard mintal
NADH+H+ + CO2
e) [x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + 68. Intoleranюa la fructozг:
NADPH+H+ + CO2
a) [x] este cauzatг de deficitul ereditar al fructozo-1-
64. Substanюele iniюiale ale єuntului pentozo-fosfat: fosfataldolazei
b) [ ] este cauzatг de deficitul ereditar al fructozo-1,6-
a) [ ] FADH2 difosfataldolazei
c) [x] se acumuleazг fructozo-1-fosfat ce inhibг glucozo-6-
fosfataza a) [ ] stimularea sistemului nervos simpatic
d) [x] conduce la insuficienюг hepaticг, cirozг b) [ ] activarea glicogenolizei
e) [x] se manifestг clinic prin crize hipoglicemice c) [x] amplificarea glicolizei
d) [x] hiperinsulinism
69. Metabolismul galactozei (selectaюi reacюiile): e) [ ] activarea gluconeogenezei

a) [x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP


b) [ ] galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP
c) [x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza +
glucozo-1-fosfat 77. Afecюiunile оnsoюite de hiperglicemie:
d) [ ] galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza + H4P2O7
e) [x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza a) [x] diabetul zaharat
b) [x] tumorile cortexului suprarenal
c) [ ] hiperparatiroidia
d) [ ] hipotiroidia
e) [ ] diabetul insipid

70. Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei: 78. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic оn
ficat:
a) [x] galactokinaza
b) [ ] hexokinaza a) [x] activarea glucokinazei
c) [ ] UDP-galactozo-pirofosforilaza b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
d) [x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza c) [x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei
e) [x] UDP-glucozo-4-epimeraza d) [ ] activarea fosfoenolpiruvat carboxikinazei
e) [ ] inhibarea glicogen sintazei
72. Galactozemia:
79. Insulina stimuleazг:
a) [ ] este cauzatг de deficitul ereditar al hexokinazei
b) [x] este cauzatг de deficitul ereditar al galactokinazei a) [x] transportul glucozei оn юesuturi
c) [ ] are loc acumulare de galactozг єi galactozo-1-fosfat b) [ ] conversia glicerolului оn glucozг
d) [x] se manifestг prin cataractг determinatг de acumularea c) [ ] glicogenoliza
galactitolului оn cristalin d) [x] sinteza lipidelor оn ficat
e) [ ] se manifestг clinic prin retard mintal e) [ ] gluconeogeneza

73. Intoleranюa la galactozг: 80. Insulina provoacг:

a) [ ] este cauzatг de deficitul ereditar al galactokinazei a) [ ] diminuarea glicolizei


b) [x] este cauzatг de deficitul ereditar al UDP-glucozo- b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
hexozo-1-fosfat uridiltransferazei c) [ ] eliberarea acizilor graєi din юesutul adipos
c) [ ] se acumuleazг doar galactozг d) [ ] conversia aminoacizilor оn glucozг
d) [x] se manifestг clinic prin retard mintal e) [x] induce sinteza transportatorilor de glucozг (GLUT)
e) [x] se manifestг clinic prin cataractг
81. Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:

74. Hiperglicemia poate fi condiюionatг de: a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei


b) [x] activarea lipoproteidlipazei
a) [x] stres c) [x] inhibarea triglicerid lipazei
b) [x] activarea glicogenolizei d) [ ] inhibarea conversiei glucozei оn glicerol
c) [ ] activarea glicolizei e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graєi
d) [ ] diminuarea gluconeogenezei
e) [ ] hiperinsulinism 82. Efectele insulinei:

75. Hiperglicemia poate fi condiюionatг de: a) [x] favorizeazг utilizarea glucozei оn єuntul pentozo-fosfat
b) [x] mгreєte cantitatea de NADPH
a) [ ] excitarea sistemului nervos parasimpatic c) [x] stimuleazг transportul aminoacizilor оn юesuturi
b) [ ] amplificarea glicogenogenezei d) [ ] inhibг sinteza proteinelor
c) [ ] adenoamele юesutului insular al pancreasului e) [ ] stimuleazг catabolismul proteinelor
d) [ ] maladia Addison
e) [x] hipercorticism

76. Hipoglicemia poate fi cauzatг de:


a) [x] pot fi liniare, ciclice, ramificate
83. Reglarea hormonalг a glicemiei: b) [ ] toate constau doar din reacюii ireversibile
c) [x] pot conюine atоt reacюii reversibile, cоt єi reacюii
a) [x] glucagonul amplificг glicogenoliza ireversibile
b) [ ] catecolaminele inhibг glicogenoliza d) [ ] toate reacюiile unei cгi metabolice sunt catalizate de o
c) [x] cortizolul faciliteazг gluconeogeneza singurг enzimг
d) [ ] somatotropina inhibг gluconeogeneza e) [x] fiecare reacюie a unei cгi metabolice este catalizatг de o
e) [ ] cortizolul activeazг absorbюia glucozei enzimг distinctг

84. Sinteza insulinei: 90. Catabolismul:

a) [x] insulina se sintetizeazг оn formг de preproinsulinг a) [x] reprezintг scindarea substanюelor compuse la
inactivг substanюe simple
b) [ ] conversia preproinsulinei оn insulinг are loc prin b) [ ] necesitг energie
fosforilare c) [x] are loc atоt extracelular, cоt єi intracelular
c) [x] conversia preproinsulinei оn insulinг are loc prin d) [ ] nu necesitг enzime
proteoliza limitatг e) [ ] nu este supus reglгrii
d) [x] secreюia insulinei єi a peptidei C este Ca2+-dependentг
e) [x] insulina єi peptida C se secretг оn cantitгюi echimolare 91. Anabolismul:

85. Єuntul 2,3-difosfogliceratului (selectaюi reacюiile): a) [x] reprezintг sinteza substanюelor compuse din cele simple
b) [x] necesitг energie
a) [x] 1,3-difosfoglicerat → 2,3-difosfoglicerat c) [ ] decurge preponderent оn mitocondrii єi lizozomi
b) [ ] 3-fosfoglicerat + ATP → 2,3-difosfoglicerat + ADP d) [ ] nu necesitг enzime
c) [x] 2,3-difosfoglicerat + H2O → 3-fosfoglicerat + H3PO4 e) [ ] nu este supus reglгrii
d) [ ] 2,3-difosfoglicerat + ADP → 3-fosfoglicerat + ATP
e) [ ] 2,3-difosfoglicerat + H2O→ 2-fosfoglicerat + H3PO4 92. Cгile catabolice єi anabolice:

86. Metabolismul: a) [ ] coincid ca direcюie


b) [x] posedг reacюii єi enzime comune
a) [ ] este un sistem necoordonat de transformгri ale c) [ ] sunt identice
substanюelor єi energiei d) [x] ca regulг, sunt localizate оn diferite compartimente
b) [x] este un sistem coordonat de transformгri enzimatice ale celulare
substanюelor єi energiei e) [x] ciclul Krebs este faza amfibolicг a metabolismului
c) [x] aprovizioneazг celulele cu energie chimicг
d) [x] constг din douг faze - catabolism єi anabolism 93. Reglarea metabolismului:
e) [ ] nu necesitг energie
a) [x] cгile catabolice єi anabolice au reacюii comune
87. Funcюiile metabolismului constau оn: b) [ ] viteza proceselor metabolice este reglatг de enzimele ce
catalizeazг reacюii comune ale anabolismului єi
a) [x] producerea energiei chimice catabolismului
b) [x] asamblarea biopolimerilor (proteinelor, polizaharidelor, c) [ ] procesele metabolice se regleazг la nivelul reacюiilor
lipidelor, acizilor nucleici) reversibile
c) [x] transformarea substanюelor nutritive in precursori ai d) [x] ca regulг, inhibitorii proceselor catabolice sunt
macromoleculelor celulare activatori ai proceselor anabolice
d) [x] sinteza єi degradarea moleculelor specializate (hormoni, e) [ ] hormonii nu participг la reglarea proceselor metabolice
amine biogene etc.)
e) [ ] nici una din funcюiile enumerate nu sunt corecte

88. Referitor la metabolism sunt corecte afirmaюiile:

a) [x] anabolismul reprezintг sinteza substanюelor compuse 93. Bioenergetica:


din cele simple
b) [ ] anabolismul este оnsoюit de degajare de energie a) [x] organismele vii sunt sisteme termodinamice deschise
c) [ ] energia obюinutг оn anabolism este utilizatг оn b) [ ] energia liberг (∆G) este energia care nu poate fi utilizatг
catabolism pentru efectuarea lucrului
d) [ ] catabolismul necesitг energie c) [x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem
e) [x] catabolismul constituie faza degradгrii substanюelor termodinamic
compuse оn simple d) [ ] energia legatг (T∆S) este energia care poate fi utilizatг
pentru efectuarea lucrului
89. Cгile metabolice: e) [x] ∆E = ∆G + T∆S
94. Energia liberг (∆G): b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] AMP
a) [x] este energia care poate fi utilizatг pentru efectuarea d) [ ] GMP
lucrului la temperaturг єi presiune constantг e) [x] fosfoenolpiruvat
0
b) [x] condiюiile standard sunt: t =25 C, concentraюia 101. La hidroliza cгror compuєi se elibereazг mai multг
substraturilor - 1 mol, pH =7,0, presiunea 760 tori energie decоt la hidroliza unei legгturi macroergice din ATP:
c) [ ] dacг ∆G > 0 - reacюia este exergonicг
d) [ ] dacг ∆G < 0 - reacюia este endergonicг a) [x] 1,3-difosfoglicerat
e) [x] dacг ∆G > 0 - produsele reacюiei au o energie liberг b) [ ] acetil-CoA
mai mare decоt substanюele iniюiale c) [ ] glucozo-6-fosfat
d) [ ] UDP-glucoza
95. ATP-ul: e) [ ] fructozo-6-fosfat
a) [ ] este unica nucleotidг macroergicг 102. Viteza proceselor metabolice:
b) [ ] este o nucleotidг pirimidinicг
c) [ ] este sursг de energie a) [ ] nu este dependentг de raportul NADPH/NADP+
d) [x] are douг legгturi macroergice b) [ ] nu este influenюatг de modulatorii alosterici
e) [x] este intermediar energetic (transportг energia de la c) [x] este dependentг de raportul NADH/NAD+
procesele exergonice la cele endergonice) d) [x] este influenюatг de hormoni
e) [x] depinde de conюinutul de ATP
96. Variantele de hidrolizг a ATP-lui:

a) [x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol


b) [ ] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -14,6 kcal/mol
c) [ ] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol 103. Care din compuєii enumeraюi nu sunt macroergici:
d) [x ] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -14,6 kcal/mol
e) [x] H4P2O7 + H2O → 2 H3PO4; -7,3 kcal/mol a) [x] glicerol-3-fosfat
b) [ ] ATP
97. Energia ce se formeazг la hidroliza ATP-lui este c) [ ] creatinfosfat
determinatг de: d) [x] glucozo-6-fosfat
e) [ ] GTP
a) [x] repulsia electrostaticг
b) [x] gradul mic de stabilitate a ATP-lui 104. Care din compuєii enumeraюi sunt macroenergci:
c) [x] prezenюa ionilor de Mg2+
d) [ ] prezenюa apei
e) [ ] scindarea legгturilor glicozidice a) [ ] glucozo-1-fosfat
98. ATP-ul: b) [x] pirofosfat
c) [x] fosfoenolpiruvat
a) [ ] conюine trei legгturi macroergice d) [x] acetil-CoA
b) [ ] nu poate fi donator de grupгri fosfat e) [ ] UDP-galactoza
c) [x] poate fi donator de grupгri pirofosfat
d) [x] energia eliberatг оn procesele catabolice este utilizatг 105. Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):
pentru sinteza ATP-lui
e) [x] energia eliberatг la hidroliza ATP-lui este utilizatг оn a) [ ] este localizat оn citozol
reacюiile endergonice b) [x] include enzimele: E1 - piruvat dehidrogenaza, E2 -
dihidrolipoil acetiltransferaza, E3 - dihidrolipoil
99. Starea energeticг a celulei: dehidrogenaza
c) [x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD,
a) [x] se caracterizeazг prin sarcina energeticг:([ATP] +1/2 NAD+, HS-CoA
[ADP]) : ([ATP] +[ADP] + [AMP] d) [ ] coenzimele enumerate sunt derivaюi ai vitaminelor: H,
b) [x] se caracterizeazг prin potenюialul de fosfolirare [ATP] : B6, B12, acidul folic
([ADP] x [P]) e) [ ] catalizeazг carboxilarea piruvatului cu formarea
c) [ ] оn condiюii normale sarcina energeticг a celulei este oxaloacetatului
500-900
d) [ ] sarcina energeticг оnaltг stimuleazг procesele catabolice 106. Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):
e) [ ] sarcina energeticг joasг stimuleazг procesele anabolice
a) [x] catalizeazг reacюia de decarboxilare oxidativг a
100. La hidroliza cгror compuєi se elibereazг mai multг piruvatului
energie decоt la hidroliza unei legгturi macroergice din ATP: b) [ ] decarboxilarea piruvatului este un proces reversibil
c) [x] activeazг оn mitocondrii
a) [x] creatin fosfat d) [x] conюine 5 coenzime
e) [ ] toate coenzimele sunt legate covalent cu enzimele c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul tetrahidrofolic
107. Rolul complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza: e) [x] NAD+

a) [ ] decarboxilarea oxidativг a CH3COOH


b) [ ] decarboxilarea oxidativг a CH3COCH2COOH
c) [x] dehidrogenarea єi decarboxilarea CH3COCOOH
d) [ ] formarea NADPH pentru sintezele reductive 113. Selectaюi coenzimele complexului enzimatic piruvat
e) [x] formarea NADH pentru lanюul respirator dehidrogenaza:

a) [ ] biotina
b) [x] HS-CoA
c) [ ] acidul ascorbic
d) [ ] CoQ
e) [x] FAD
108. Reglarea activitгюii complexului enzimatic piruvat
dehidrogenaza 314. Ciclul Krebs:

a) [x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH a) [x] este calea finalг comunг a oxidгrii compuєilor organici
b) [ ] sarcina energeticг mare activeazг enzimele complexului b) [x] furnizeazг substanюe intermediare pentru anabolism
PDH c) [x] оn ciclul Krebs acetil-CoA se oxideazг pоnг la 2
c) [ ] sarcina energeticг micг inhibг enzimele complexului molecule de CO2
PDH d) [ ] funcюioneazг оn condiюii anaerobe
d) [ ] toate enzimele complexului PDH se supun doar reglгrii e) [ ] оn reacюiile ciclului Krebs participг nemijlocit O2
prin sarcinг energeticг
e) [ ] toate enzimele complexului PDH se regleazг prin 315. Ciclul Krebs:
fosforilare-defosforilare
a) [x] furnizeazг echivalenюi reducгtori pentru lanюul
109. Reacюia sumarг a decarboxilгrii oxidative a piruvatului: respirator
b) [ ] decurge оn citozol
a) [ ] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acil-CoA + CO2 + c) [x] funcюioneazг оn condiюii aerobe
NADH+H+ d) [ ] оn ciclul Krebs oxaloacetatul se oxideazг pвnг la 2
b) [ ] piruvat + FAD + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + FADH2 molecule de CO2
c) [x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + e) [ ] toate enzimele ciclului Krebs se supun reglгrii
NADH+H+
d) [ ] piruvat + E1-TPP + HS-CoA → acetil-CoA + E1-TPP + 116. Reacюia: Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat +
CO2 HS-CoA
e) [ ] piruvat + biotina + HS-CoA → acetil-CoA + biotina-CO2
a) [x] este prima reacюie din ciclul Krebs
110. Selectaюi vitaminele - componente ale coenzimelor b) [x] este o reacюie utilizatг la transportul acetil-CoA din
complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza: mitocondrie оn citozol
c) [ ] este catalizata de citrat liaza
a) [x] tiamina d) [x] reprezintг o condensare aldolicг urmatг de hidrolizг
b) [ ] biotina e) [ ] reacюia necesitг ATP pentru energie
c) [x] vitamina PP
d) [ ] vitamina B6 117. Citrat sintaza:
e) [ ] vitamina B12
a) [x] catalizeazг prima reacюie a ciclului Krebs
111. Selectaюi vitaminele - componente ale coenzimelor b) [ ] este din clasa ligazelor
complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza: c) [x] este enzimг alostericг
d) [ ] este activatг de citrat, succinil-CoA, ATP, NADH
a) [ ] acidul folic e) [x] este inhibatг de acizii graєi
b) [x] acidul pantotenic
c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul ascorbic
e) [x] riboflavina

112. Selectaюi coenzimele complexului enzimatic piruvat


dehidrogenaza:

a) [ ] piridoxal fosfa 118. Reacюia: Citrat ↔ izocitrat:


b) [x] tiamin pirofosfat
a) [x] este o reacюie a ciclului Krebs a) [ ] este o enzimг reglatoare a ciclului Krebs
b) [x] cis-aconitatul este intermediar al reacюiei b) [ ] este o enzimг NAD+-dependentг
c) [x] izomerizarea se realizeazг prin dehidratare, succedatг c) [ ] este inhibatг de NADH
de hidratare d) [x] este inhibatг de malonat
d) [x] este catalizatг de enzima aconitaza e) [ ] este inhibatг de fumarat
e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este din clasa
izomerazelor 125. Reacюia: Fumarat + H2O ↔ L-malat:

119. Reacюia: Izocitrat + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + CO2 a) [ ] este o reacюie de hidrolizг


+ NADH+H+ b) [x] este catalizatг de enzima fumaraza
c) [ ] fumaraza poate utiliza ca substrat єi maleatul
a) [x] este o reacюie de oxido-reducere d) [x] fumaraza este o enzimг stereospecificг
b) [x] este catalizatг de izoenzima izocitrat dehidrogenaza e) [ ] malatul este inhibitor alosteric al enzimei
c) [ ] izocitrat dehidrogenaza mitocondrialг poate utiliza ca
coenzimг єi NADP+ 126. Reacюia: Malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+:
d) [ ] izocitrat dehidrogenaza citoplasmaticг utilizeazг ca
coenzimг doar NAD+ a) [ ] este catalizatг de enzima malat reductaza
e) [x] izocitrat dehidrogenaza mitocondrialг este activatг de b) [x] este o reacюie utilizatг оn sistema-navetг malat-aspartat
ADP єi inhibatг de NADH c) [x] este o reacюie din ciclul Krebs
d) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este reglatoare
120. Reacюia: alfa-cetoglutarat + NAD+ + HS-CoA → e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este inhibatг de
succinil-CoA + CO2 + NADH+H+ citrat

a) [x] este o reacюie de oxido-reducere 127. Selectaюi enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:
b) [x] este catalizatг de complexul enzimatic alfa-cetoglutarat
dehidrogenaza a) [x] citrat sintaza
c) [ ] reacюia nu se supune reglгrii b) [ ] aconitaza
d) [ ] se petrece оn citozol c) [x] izocitrat dehidrogenaza
e) [x] succinil-CoA este un compus macroergic d)[x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
e) [ ] malat dehidrogenaza

121. Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza:

a) [x] este activat de Ca2+


b) [ ] este activat de ATP
c) [x] este inhibat de NADH, succinil-CoA
d) [x] оn calitate de coenzime utilizeazг derivaюii vitaminelor: 128. Selectaюi reacюia de fosforilare la nivel de substrat din
B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic ciclul Krebs:
e) [ ] оn calitate de coenzime utilizeazг derivaюii vitaminelor:
biotina, B6, B12, acidul folic a) [ ] izocitrat → alfa-cetoglutarat
b) [ ] alfa-cetoglutarat → succinil-CoA
122. Reacюia: Succinil-CoA + GDP + H3PO4 ↔ succinat + c) [x] succinil-CoA → succinat
GTP + HS-CoA: d) [ ] succinat → fumarat
e) [ ] fumarat → malat

a) [x] este o reacюie a ciclului Krebs 129. Reglarea ciclului Krebs:


b) [x] este o reacюie de fosforilare la nivel de substrat
c) [ ] este o reacюie de fosforilare oxidativг a) [x] viteza ciclului este diminuatг de concentraюia оnaltг a
d) [x] este catalizatг de enzima succinil-CoA sintetaza ATP-lui
e) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este din clasa b) [x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat
liazelor de succinil-CoA
c) [ ] sarcina energeticг micг inhibг activitatea ciclului
123. Reacюia: Succinat + FAD ↔ fumarat + FADH2: d) [ ] ADP-ul inhibг izocitrat dehidrogenaza
e) [x] NADH inhibг izocitrat dehidrogenaza єi complexul alfa-
a) [ ] decurge оn citozol cetoglutarat dehidrogenaza
b) [x] este catalizatг de enzima succinat dehidrogenaza
c) [ ] enzima ce catalizeazг reacюia este o enzimг alostericг 130. Selectaюi vitaminele necesare pentru activitatea normalг
d) [x] malonatul este inhibitor competitiv al enzimei a enzimelor ciclului Krebs:
e) [ ] enzima este inhibatг de AMP
a) [x] tiamina
124. Succinat dehidrogenaza: b) [ ] biotina
c) [x] vitamina PP
d) [ ] vitamina B6 b) [x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat +
e) [ ] vitamina B12 NADH+H+ + NH3
c) [ ] aspartat + alfa-cetoglutarat ↔ oxaloacetat + glutamat
131. Selectaюi vitaminele necesare pentru activitatea normalг d) [x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP
a enzimelor ciclului Krebs: e) [x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4

a) [ ] acidul folic
b) [x] acidul pantotenic
c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul ascorbic 138. Oxidarea biologicг:
e) [x] riboflavina
a) [x] reprezintг totalitatea proceselor de oxido-reducere ce
132. Selectaюi coenzimele necesare pentru funcюionarea decurg оn organismele vii
normalг a enzimelor ciclului Krebs: b) [x] оncepe prin dehidrogenarea substraturilor bogate оn
energie
a) [ ] piridoxal fosfat c) [ ] are loc prin transferul H direct pe O2 cu formarea apei
b) [x] tiamin pirofosfat d) [x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- єi FAD-
c) [x] acidul lipoic dependente
d) [ ] acidul tetrahidrofolic e) [ ] enzime sunt oxidazele FAD- єi FMN-dependente
e) [x] NAD+
139. NAD+:
133. Selectaюi coenzimele necesare pentru funcюionarea
normalг a enzimelor ciclului Krebs: a) [ ] acceptor de H+ єi ē оn NAD+ este adenina
b) [x] acceptor de H+ єi ē оn NAD+ este nicotinamida
c) [x] adiюioneazг 1H+ єi 2ē (ionul hidrid)
a) [ ] biotina d) [x] un H+ al substratului se transferг pe NAD+, altul trece
b) [x] HS-CoA оn solvent
c) [ ] acidul ascorbic e) [ ] adiюioneazг 2H+ єi 2ē
d) [ ] CoQ
e) [x] FAD 140. FAD:

134. Reacюiile anaplerotice: a) [ ] acceptor de H+ єi ē оn FAD+ este adenina


b) [x] acceptor de H+ єi ē оn FAD+ este riboflavina
a) [x] completeazг rezervele intermediarilor ciclului Krebs c) [ ] adiюioneazг 1H+ єi 2ē (ionul hidrid)
b) [ ] asigurг cu acetil-CoA ciclul Krebs d) [ ] un H+ al substratului se transferг pe FAD+, altul trece оn
c) [ ] micєoreazг cantitatea intermediarilor ciclului Krebs solvent
d) [ ] sunt reacюii generatoare de ATP e) [x] adiюioneazг 2H+ єi 2ē
e) [ ] sunt reacюii generatoare de NADH
141. Selectaюi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:
135. Reacюia: Piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP +
H3PO4: a) [ ] succinat DH
b) [x] glutamat DH
a) [x] este o reacюie anapleroticг c) [x] izocitrat DH
b) [ ] este o reacюie din glicolizг d) [x] alcool DH
c) [x] este catalizatг de piruvat carboxilaza e) [ ] acil-CoA-DH
d) [ ] enzima ce catalizeazг aceastг reacюie este o liazг
e) [x] enzima are ca grupare prosteticг biotina 142. Selectaюi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:

136. Reacюia: Fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP ↔ oxaloacetat a) [x] lactat DH


+ GTP: b) [x] malat-DH
c) [ ] acil-CoA DH
a) [ ] este o reacюie din glicolizг d) [x] beta-hidroxibutirat DH
b) [x] este o reacюie anapleroticг e) [ ] succinat DH
c) [x] este catalizatг de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [ ] este catalizatг de enzima piruvat kinaza
e) [x] este o reacюie reglatoare din gluconeogenezг

137. Selectaюi reacюiile anaplerotice:

a) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HSCoA


143. Selectaюi dehidrogenazele (DH) FAD-dependente: e) [ ] inhibitorii lanюului respirator mгresc termogeneza

a) [x] succinat DH 149 Fosforilarea oxidativг:


b) [ ] glutamat DH
c) [ ] gliceraldehid-3-fosfat DH a) [x] reprezintг sinteza ATP-lui din ADP єi H3PO4 cuplatг la
d) [x] glicerol-3-fosfat DH lanюul respirator (LR)
e) [ ] acil-CoA-DH b) [ ] reprezintг sinteza ATP-lui din AMP єi H4P2O7 cuplatг la
LR
144. Lanюul respirator (LR): c) [x] оn LR sunt trei puncte de fosforilare
d) [x] pentru sinteza unei molecule de ATP diferenюa de
a) [ ] este localizat оn membrana externг mitocondrialг potenюial trebuie sг fie ≥ 0,224V
b) [ ] este un proces reversibil e) [ ] toatг energia eliberatг la transferul electronilor оn LR
c) [x] este alcгtuit din enzime єi sisteme de oxido-reducere
d) [x] transferг H+ єi ē de pe coenzimele reduse pe O2 este utilizatг pentru sinteza ATP-lui
e) [ ] produsul final al LR este H2O2
150. Complexul I al lanюului respirator (NADH-CoQ
145. Transferul echivalenюilor reducгtori оn lanюul respirator reductaza):
(LR):
a) [x] оndeplineєte funcюia de colector de H+ єi ē de la
a) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferг єi H+ dehidrogenazele NAD+-dependente
єi ē b) [ ] оndeplineєte funcюia de colector de H+ єi ē de la
b) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferг doar ē dehidrogenazele FAD-dependente
c) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferг doar c) [x] conюine FMN
H+ d) [x] conюine proteine cu fier єi sulf (FeS)
d) [x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferг єi H+ e) [ ] conюine FAD
єi ē, altele doar ē
e) [ ] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferг єi H+ єi 151. Complexul II al lanюului respirator (succinat-CoQ
ē, altele doar H+ reductaza):

146. Sistemele de oxido-reducere ale lanюului respirator: a) [ ] transferг H+ єi ē оn lanюul respirator doar de pe
succinat
a) [ ] NADH/NAD+ transferг 2H+ єi 2ē b) [x] conюine flavoproteine specializate pentru introducerea
b) [x] FMNH2/FMN transferг 2H+ єi 2ē H+ єi ē оn lanюul respirator єi de pe alte substraturi (acil-
c) [ ] CoQH2/CoQ transferг 1H+ єi 2ē CoA, glicerol-3-fosfat)
d) [x] citocromii transferг doar elecroni c) [ ] conюine NAD+
e) [x] un citocrom transferг doar un electron d) [ ] conюine citocromii a єi a3
e) [x] conюine proteine cu fier єi sulf (FeS)
147. Potenюialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox
din lanюul respirator: 152. Complexul III al lanюului respirator (CoQH2-citocrom c
reductaza):
a) [x] este o forюг motrice ce determinг capacitatea
sistemului-redox de a adiюiona єi a ceda ē a) [x] colecteazг H+ єi ē de la complexul I (NADH-CoQ
b) [ ] cu cоt valoarea Eo este mai electronegativг, cu atоt este reductaza)
mai оnaltг capacitatea sistemului-redox de a adiюiona ē b) [x] colecteazг H+ єi ē de la complexul II (succinat-CoQ
c) [ ] cu cоt valoarea Eo este mai electropozitivг, cu atоt este reductaza)
mai оnaltг capacitatea sistemului-redox de a ceda ē c) [x] conюine citocromii b єi c1
d) [ ] оn lanюul respirator sistemele-redox sunt aranjate оn d) [ ] conюine citocromii a єi a3
ordinea descreєterii Eo e) [x] conюine proteine cu fier єi sulf (FeS)
e) [x] оn lanюul respirator sistemele-redox sunt aranjate оn 153. Complexul IV al lanюului respirator (citocromoxidaza):
ordinea creєterii Eo
a) [x] transferг 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu
formarea a 2O2-
b) [x] O2- interacюioneazг cu protonii, formоnd apa
c) [ ] conюine citocromii b єi c1
d) [x] conюine citocromii a єi a3
148. Utilizarea energiei libere (∆G) din lanюul respirator: e) [x] conюine ioni de cupru

a) [ ] toatг ∆G este utilizatг pentru sinteza ATP-lui 154. Citocromii:


b) [x] aproximativ 40% ∆G este utilizatг pentru sinteza ATP-
lui a) [x] reprezintг hemoproteine
c) [x] aproximativ 60% ∆G este utilizatг pentru termogenezг b) [ ] participг la transferul H+ єi ē оn lanюul respirator
d) [x] decuplanюii lanюului respirator mгresc termogeneza c) [x] funcюionarea citocromilor implicг transformarea: Fe2+
↔ Fe3+ d) [x] sunt substanюe liposolubile
d) [ ] transferг H+ єi ē pe ubichinonг e) [ ] mгresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale
e) [ ] un citocrom poate transfera 2 ē pentru ē

155. Mecanismul fosforilгrii oxidative: 161. Agenюii decuplanюi:

a) [ ] оn rezultatul transferului de ē оn lanюul respirator (LR) a) [ ] favorizeazг sinteza ATP-lui


se formeazг un compus intermediar macroergic b) [x] mгresc termogeneza
b) [ ] ē servesc modulatori alosterici pozitivi pentru ATP- c) [ ] inhibг transferul ē оn lanюul respirator
sintazг d) [ ] activeazг hidroliza ATP-lui
c) [x] transferul de ē оn LR genereazг gradient de protoni e) [ ] transportг H+ din matricea mitocondrialг оn spaюiul
оntre suprafeюele membranei interne mitocondriale intermembranar
d) [x] suprafaюa internг a membranei interne mitocondriale se
оncarcг negativ, iar suprafaюa externг - pozitiv 162. Selectaюi agenюii decuplanюi:
e) [ ] membrana internг mitocondrialг este permeabilг pentru
protoni a) [ ] rotenona
b) [ ] oligomicina
156. Mecanismul fosforilгrii oxidative: c) [x] 2,4-dinitrofenolul
d) [ ] monooxidul de carbon
a) [x] transferul de ē оn LR este оnsoюit de transport de ē din e) [x] acizii graєi
matricea mitocondrialг оn spaюiul intermembranar
b) [x] H+ revin оn mitocondrii prin factorul F0 al ATP-sintazei
c) [ ] H+ trec liber prin membrana internг mitocondrialг
d) [x] fluxul de H+ este forюa motrice ce determinг sinteza
ATP-lui 163. Selectaюi inhibitorii ATP-sintazei:
e) [ ] sinteza ATP-lui nu depinde de gradientul de protoni
a) [ ] monooxidul de carbon
157. ATP-sintaza: b) [x] oligomicina
c) [ ] tiroxina
a) [x] este localizatг оn membrana internг mitocondrialг d) [ ] cianurile
b) [x] este alcгtuitг din factorii F0 єi F1 e) [ ] 2,4-dinitrofenolul
c) [ ] factorul F0 este localizat оn matricea mitocondrialг
d) [ ] factorul F1 este localizat оn spaюiul intermembranar 164. Cоtul de fosforilare (P/O):
e) [x] factorul F1 reprezintг subunitatea cataliticг a enzimei
a) [x] reprezintг raportul dintre numгrul de molecule de ATP
formate єi numгrul de atomi de oxigen utilizaюi оn lanюul
respirator
158. ATP-sintaza: b) [ ] pentru oxidarea glicerol-3-fosfatului P/O este 3/1
c) [x] pentru oxidarea succinatului P/O este 2/1
a) [ ] este enzimг responsabilг de fosforilarea la nivel de d) [ ] pentru oxidarea piruvatului P/O este 2/1
substrat e) [ ] pentru oxidarea acidului ascorbic P/O este 2/1
b) [x] este enzimг responsabilг de fosforilarea oxidativг
c) [x] este inhibatг de oligomicinг 165. Produsele finale ale lanюului respirator:
d) [x] inhibarea ATP-sintazei micєoreazг atоt sinteza ATP-lui,
cоt єi transferul de electroni prin lanюul respirator a) [ ] H2O2
e) [ ] inhibarea ATP-sintazei nu influenюeazг transferul de b) [x] H2O
electroni prin lanюul respirator c) [x] 2 molecule de ATP (la transferul a 2ē єi 2H+ prin
intermediul complexului succinat-CoQ reductaza)
159. Inhibiюia lanюului respirator (LR): d) [x] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē єi 2H+ prin
intermediul complexului NADH-CoQ reductaza)
a) [x] complexul I al LR este inhibat de rotenonг e) [ ] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē єi 2H+ prin
b) [x] complexul III al LR este inhibat de antimicina A intermediul complexului CoQH2-citocrom c reductaza)
c) [x] citocromoxidaza este inhibatг de cianuri, CO
d) [ ] inhibiюia LR nu influenюeazг sinteza ATP-lui 166. Decuplarea fosforilгrii oxidative:
e) [ ] transferul de electroni оn LR este inhibat de acizii graєi
a) [x] este un proces adaptiv la frig
160. Agenюii decuplanюi: b) [x] este un proces fiziologic la nou-nгscuюi, la animalele
оn hibernare
a) [ ] inhibг ATP-sintaza c) [ ] este prezentг оn hipotiroidie
b) [ ] inhibг complexele lanюului respirator d) [ ] predominг оn юesutul adipos alb
c) [x] оnlгturг gradientul de protoni dintre spaюiul e) [ ] se caracterizeazг prin sinteza sporitг de ATP
intermembranar єi matricea mitocondrialг
167. Юesutul adipos brun:

a) [ ] este юesut specializat оn sinteza ATP-lui 173. Transportul echivalenюilor reducгtori prin membrana
b) [x] este юesut specializat оn termogenezг internг mitocondrialг:
c) [x] este prezent la animalele оn hibernare, la nou-nгscuюi
d) [ ] conюine puюine mitocondrii a) [ ] membrana internг mitocondrialг este permeabilг pentru
e) [x] mitocondriile din юesutul adipos brun conюin NAD+ єi NADH
termogenina (proteine decuplante) b) [x] H+ єi ē de la NADH sunt transportaюi prin membrana
internг mitocondrialг de sistema-navetг glicerol-fosfat
c) [x] H+ єi ē de la NADH sunt transportaюi prin membrana
168. Selectaюi procesele ce au loc оn membrana internг internг mitocondrialг de sistema-navetг malat-aspartat
mitocondrialг: d) [ ] H+ єi ē de la NADH sunt transportaюi prin membrana
internг mitocondrialг de cгtre citrat
a) [ ] decarboxilarea oxidativг a piruvatului e) [ ] H+ єi ē de la NADH sunt transportaюi prin membrana
b) [ ] beta-oxidarea acizilor graєi internг mitocondrialг de cгtre carnitinг
c) [x] lanюul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobг 174. Oxidarea microzomialг:
e) [ ] biosinteza ADN-lui mitocondrial
a) [ ] are loc оn mitocondrie
169. Selectaюi procesele ce au loc оn matricea b) [x] are loc оn reticulul endoplasmatic
mitocondrialг: c) [x] constг оn hidroxilarea unor compuєi chimici
d) [x] este catalizatг de monooxigenaze
a) [x] decarboxilarea oxidativг a piruvatului e) [ ] are rol de sinteza a ATP-lui
b) [x] beta-oxidarea acizilor graєi
c) [ ] lanюul respirator 175. Oxidarea microzomialг:
d) [ ] glicoliza anaerobг
e) [x] biosinteza ADN-lui mitocondrial a) [x] reacюia sumarг a procesului este: AH + BH2 + O2 →
AOH + B + H2O
170. Sistema-navetг glicerol-fosfat: b) [ ] reacюia sumarг a procesului este: AH2 + O2 → A + H2O2
c) [x] lanюul microzomial de oxidare conюine NADPH,
a) [ ] este un mecanism de transfer al H+ єi ē de la NADH din citocromul P450 ,flavoproteine
mitocondrie оn citozol d) [x] este utilizatг pentru inactivarea xenobioticelor
b) [x] оn citozol are loc reacюia: dihidroxiaceton-fosfat + e) [x] este utilizatг pentru biosinteza hormonilor steroidici
NADH+H+ ↔ glicerol-3-fosfat + NAD+
c) [x] glicerol-3-fosfatul strгbate membrana internг 176. Citocromul P450:
mitocondrialг
d) [ ] оn matricea mitocondrialг are loc reacюia: glicerol-3- a) [x] poate reacюiona atвt cu O2, cвt єi cu CO
fosfat + NAD+ ↔ dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+ b) [x] catalizeazг reacюii de hidroxilare a diferitor substraturi
e) [x] оn matricea mitocondrialг are loc reacюia: glicerol-3- c) [x] utilizeazг оn calitate de echivalenюi reducгtori NADH
fosfat + FAD ↔ dihidroxiaceton-fosfat + FADH2 sau NADPH
d) [ ] este component al lanюului respirator
171. Sistema-navetг malat-aspartat (selectaюi reacюia ce are e) [ ] posedг specificitate absolutг de substrat
loc оn citozol):

a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+


b) [ ] oxaloacetat + NADPH+H+ ↔ malat + NADP+
c) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

172. Sistema-navetг malat-aspartat (selectaюi reacюia ce are


loc оn matricea mitocondrialг):

a) [ ] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+


b) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
c) [x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NADP+ ↔ oxaloacetat + NADPH+H+