Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

Instrument muzical și ansamblu coral

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport / Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
1.3 Catedra D.P.P.D.
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei
1.5 Ciclul de studii Licenţă
1.6 Programul de studii/Calificarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar / Profesor pentru învăţământul
primar şi preşcolar

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei Instrument muzical și ansamblu coral
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Bulancea Gabriel
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Bulancea Gabriel
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei F

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10
Tutoriat 5
Examinări 2
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual 32
3.9 Total ore pe semestru 60
3.10 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum • Cunoștințe de educație muzicală
4.2 de competenţe • Atenție auditivă, capacitate de discriminare auditivă, calități vocale

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului • Sală de curs, dotată cu pian și aparatură video
5.2. de desfășurare a • Sală de seminar care să permită desfășurarea activităților interactive, pe grupe,
seminarului/laboratorului dotată cu pian și aparatură video
6. Competenţele specifice acumulate
• Însușirea cunoştinţelor despre formele muzicale întâlnite în practica muzicală;
• Educarea vocală a corului, învăţarea anatomiei aparatului vocal; tehnica cântatului în cor.
profesionale
Competenţe
• Cunoaşterea tipurilor de formaţii corale; cunoaşterea şi selectarea vocilor; alegerea repertoriului adecvat;
• Dezvoltarea auzului interior, melodic şi armonic;
• Formarea deprinderilor de intonaţie, impostaţia muzicală;
• Formarea deprinderilor de solfegiere;
• Înţelegerea conştientă şi emoţională a lucrărilor muzicale corale studiate în repertoriu;
• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite,
transversale
Competenţe

specifice specialistului în ştiinţele educaţiei.


• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăsurării proiectelor si
programelor din domeniul stiinţelor educaţiei.
• Utilizarea unor metode si tehnici eficiente de învățare pe tot parcursul vieții, în vedere formării si dezvoltării
profesionale continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dezvoltarea competențelor de dirijorat de cor, alegerea adecvată a
repertoriului
7.2 Obiectivele specifice • Dezvoltarea armonioasă a individului, formarea viitorilor interpreţi şi dirijori
de cor.
• Dezvoltarea sensibilităţii şi afectivităţii, îmbogăţirea sentimentului spiritual
cu sentimente înalte.
• Înţelegerea specificului fiecărei laturi a acestei discipline: dirijatul corului şi
cântatul coral.
• Formarea deprinderilor de scris - citit muzical, melodic şi armonic, precum şi
dezvoltarea auzului intern armonic.
• Însușirea corectă a tehnicii gestuale dirijorale

8. Conţinuturi
8. 1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Arta dirijării corului. Personalitatea dirijorului.
2. Probleme legate de înfiinţarea şi organizarea formaţiilor
corale. Amplasamentul vocilor şi partidelor corale.
3. Criterii şi metode de selecţionare a vocilor pentru cor.
Componenţa numerică a corului.
4. Arta cîntatului coral. Noţiuni de psihofiziologie a cântului.
Vocea umană şi calităţile sale. Formarea sunetului vocal.
Igiena vocală. Clasificarea vocilor.
5. Sonoritatea corală. Poziţia în tiompul cântatului.
Respiraţia. Emisia Vocală. Coloritul vocalelor. Omogenizarea
registrelor. Mărimea ambitusului vocii.
6. Intonaţia în cântul coral. Acordajul, supleţea şi agolitatea.
prelegerea, conversaţia,
Unificarea timbrală a partidelor.
demonstrația – mijloace media,
7. Articulaţia şi dicţia. Despărţirea în silabe. Reunirea exercițiul, modelarea
cuvintelor terminate în consoane şi în vocale. Încheierea
cuvintelor.
8. Interpretarea muzicii corale. Elementele limbajului
muzical în procesul interpretativ. Gesturi dirijorale adecvate
9. Principii şi criterii de alcătuire a programelor de concert
şi a spectacolelor. Repertoriu. Criterii de alegere şi tipuri de
programe.
10. Organizarea repetiţiilor. Metode de repetiţie. Repetiţia
generală. Repetiţia cu corurile de copii
11. Probleme specifice activităţii profesorului de muzică -
dirijor de cor, legate de participarea cu corul la serbările
şcolare, la concerte, spectacole, imprimări sau concursuri
corale.
12. Audiţii de gen.
Bibliografie
Augustin Bena - Curs practic de dirijat coral, Ed. Muzicală, Buc., 1958;
D.D. Botez - Tratat de cânt vocal şi dirijat coral, vol. I-II, 1985;
Nicolae Gâscă - Arta dirijorală - dirijorul de cor, Ed. Hyperion, Chişinău, 1992;
Pavel Delin - Colecţie de coruri, Iaşi, 1996;
P.G. Cesnakov - Corul şi conducerea lui, E.D.P., Buc., 1957.
8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
1. Exerciţii de intonaţie, auz, exerciţii ritmice.
2. Probleme organizatorice. Studiul elementelor de teorie cu
aplicaţie în practica corală. Solfegiere individuală şi colectivă.
3. Selecţionarea studenţilor în vederea alcătuirii formaţiei
corale în funcţie de posibilităţile existente (cor pe voci egale -
cor mixt). Exerciţii de omogenizare şi acordaj.
4. Vocea umană şi calităţile sale. Exerciţii de intonaţie,
acordaj, vocalize.
5. Sonoritatea corală. Emisia vocală. Omogenizarea
registrelor. Exerciţii aplicative din curs.
6. Interpretarea corală. Gesturi dirijorale adecvate. Tactările.
Accentele. Intrările şi închiderile.
7. Articulaţia şi dicţia. Despărţirea în silabe.
prelegerea, conversaţia,
8. Importanţa cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi
demonstrația – mijloace media,
reprezentărilor în predarea şi însuşirea cântului coral.
exercițiul, modelarea
Exerciţii aplicative de intonaţie, dicţie, respiraţie.
9. Intonaţia în cântul coral. Acordajul, supleţea şi agilitatea.
Exerciţii aplicative de acordaj şi dicţie.
10. Analiza formelor unui cântec coral.
11. Corul şi arta corală la români. Studierea diferitelor
partituri corale româneşti.
12. Educarea (formarea) cântăreţilor şi a coriştilor. Metode
de învăţământ folosite în predarea cântului.
13. Repertoriu. Interpret. Interpretare. Corul cu
acompaniament şi solişti. Repertoriu propus anului
universitar în curs.
14. Programele de concert şi serbările şcolare. Consolidarea
repertoriului propus.
Bibliografie
Augustin Bena - Curs practic de dirijat coral, Ed. Muzicală, Buc., 1958;
D.D. Botez - Tratat de cânt vocal şi dirijat coral, vol. I-II, 1985;
Nicolae Gâscă - Arta dirijorală - dirijorul de cor, Ed. Hyperion, Chişinău, 1992;
Pavel Delin - Colecţie de coruri, Iaşi, 1996;
P.G. Cesnakov - Corul şi conducerea lui, E.D.P., Buc., 1957.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor


profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Parcurgerea acestei discipline va dezvolta studenţilor competenţe privind arta dirijorală și interpretarea corală

10. Evaluare
10.3 Pondere din
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare
nota finală
- gradul de implicare în
dezbateri Observaţia sistematică, autoevaluare,
10.4 Curs 50%
- cunoştinţe temeinice din probe scrise și practie
problematica disciplinei
10.5 Seminar/laborator - participare activă şi Probele practice, observaţia 50%
sistematică la activitățile de
curs şi seminar;
- capacitate sporită de transfer
sistematică, investigaţia
a informaţiei de specialitate;
- calitatea temelor de studiu
individual
10.6 Standard minim de performanţă
• Demonstratea tehnicii dirijorale și interpretarea unui minirepertoriu, cu respectarea principiilor privind
articulația și dicția

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

....................... ............................................. .............................................

Data avizării în catedră Semnătura şefului catedrei

....................... .............................................